TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V."

Transcriptie

1 TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN TESTFRAME TESTFRAME ALS BASIS VOOR EEN GEDEGEN TESTTRAJECT DE TESTFRAME FASERING TESTVOORBEREIDING Testclusters Clusterkaart als start van het testtraject TESTANALYSE Testclusters per testsoort of testtype Testcondities Testgevallen Actiewoorden TESTUITVOERING TESTAUTOMATISERING OVERDRACHT EN BEHEER OTAP BEHEER VAN TESTDATA EN TESTWARE OVERDRACHT VERKLARENDE WOORDENLIJST LITERATUURVERWIJZINGEN... 13

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 13 1 Inleiding 1.1 Algemeen Uitgebreid en handmatig testen, om te komen tot een hoge quality-to-market, is tijdrovend. Deze tijd is meestal niet aanwezig omdat de time-to-market steeds korter moet worden. In de praktijk blijkt bovendien dat de ontwikkeling van ICT-systemen vaak uitloopt, terwijl de opleverdatum steeds dichterbij komt. Met dit dilemma krijgen steeds meer organisaties te maken. TestFrame biedt een gestructureerde aanpak, waardoor organisaties snel én grondig kunnen testen. Deze introductie is bedoeld voor medewerkers van SysQa B.V. en enige voorkennis van TMAP NEXT is vereist. Versiebeheer Versie Status Datum Auteur Opmerkingen Concept 07 juni 2000 SYSQA Eerste concept 1.0 Definitief 1 september 2000 H.J.J. Cannegieter Correctie en definitief maken 1.1 Concept 26 januari 2009 SYSQA Concept n.a.v. Testframe Definitief 1 februari 2009 H.J.J. Cannegieter Correctie en definitief maken 2.01 Concept 8 februari 2010 SYSQA Aanpassen testcluster-gedeelte 2.1 Definitief 11 maart 2010 SYSQA NAV controle en opmerkingen productmanagement

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 13 2 TestFrame Structuur aanbrengen in tests betekent binnen TestFrame dat uitgevoerde tests herbruikbaar zijn. Tevens kunnen hulpmiddelen zoals een risico-analyse, templates en hulpmiddelen om testresultaten te beoordelen op een juiste en correcte manier ingezet worden. De terminologie binnen TestFrame sluit naadloos aan op RRBT (Risk & Requirement Based Testen). 2.1 TestFrame als basis voor een gedegen testtraject Time-to-market Quality-to-market Flexibiliteit Structurering Hulpmiddelen Herbruikbare testproducten Figuur 1: Het TestFrame model. Het TestFrame model is weer te geven in de vorm van een tempel. Het dak symboliseert de bedrijfsdoelen: een hoge quality-to-market en een korte time-to-market. Het fundament van deze tempel is herbruikbaar en gemakkelijk te onderhouden testmateriaal, zodat aanpassingen aan het systeem snel en effectief getest kunnen worden. Indien al het testmateriaal op dezelfde gestructureerde wijze is samengesteld is het testmateriaal goed onderhoudbaar. De drie zuilen (en daarmee succesfactoren) die het dak van de tempel dragen zijn: Flexibiliteit, Structurering en Hulpmiddelen. Flexibiliteit: Opgestelde testgevallen kunnen flexibel hergebruikt worden; Structurering: Het systeem wordt opgedeeld in clusterkaarten en testclusters, vervolgens in testcondities en testgevallen. Prioritering vindt plaats door productrisico s te prioriteren; Hulpmiddelen: Naast bekende hulpmiddelen m.b.t. voortgang, testplanning en testanalyse wordt hiermee ook testautomatisering bedoeld. Testen zit op het kritieke pad van het project. Het is daarom van belang het uitvoeren van testen plaats te laten vinden op het kritieke pad. Dit betekent dat de testvoorbereiding, de testanalyse en de testautomatisering parallel aan het systeemontwikkel-traject plaatsvinden.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 13 3 De TestFrame fasering Testvoorbereiding Productrisico s Projectrisico s Geprioriteerde requirements Begroting Planning Testplan Teststrategie Testorganisatie Testanalyse Testclusters Testcondities Testgevallen Testprojectuitvoering Faserapportage Bevindingenrapportage Eindrapportage Evaluatie Overdracht Testvoorbereiding Testcontract Testuitvoering Testlog Testresultaten Testautomatisering Navigatiearchitectuur Navigatiestructuur Navigatiescripts Voortgangsmanagement Testmanagementdossier Voortgangsrapportage Testinfrastructuur De TestFrame methode bestaat uit 4 deelprocessen: Testvoorbereiding; Testanalyse; Testautomatisering; Testuitvoering. De producten die in het schema opgenomen zijn, zijn bedoeld voor de testmanager en testcoördinator en worden hier niet verder toegelicht. 3.1 Testvoorbereiding De testvoorbereiding heeft als doel een testcontract op te stellen tussen de testmanager en de testcoördinator. Dit wordt gedaan door allereerst testclusters op te stellen.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van Testclusters Een testcluster is een logische verzameling van tests die betrekking hebben op een vastgesteld deel van een systeem, proces of aandachtsgebied en wordt opgesteld door de testmanager. Een testcluster wordt opgesteld op basis van een clustermatrix en dient als kapstok waaraan later testcondities en testgevallen kunnen worden opgehangen. Ieder cluster krijgt een Cluster-ID. Een clusterindeling kan gemaakt worden vanuit de testsoort, de logische delen van het fysieke systeem, de processen waar het systeem deel van uit maakt of de scope van de test. Ieder testcluster beschrijft welke delen van het systeem zullen worden afgedekt met de bijbehorende prioriteit die door de stakeholders aan dit systeemdeel gegeven is. Per testcluster bepaal je door wie, hoe en wanneer deze test wordt uitgevoerd. Omdat de activiteiten zo duidelijk zijn opgedeeld (Work Breakdown Structure, WBS), kan de testmanager of testcoördinator de voortgang per testcluster gemakkelijk bewaken en de testmanager kan de projectleider doeltreffend informeren Clusterkaart als start van het testtraject Uitgaande van de testmanagementmethode RRBT (Risk & Requirement Based Testing) zal de testmanager in zijn teststrategie de productrisico s identificeren en er een gewicht/prioriteit aan toekennen. Op basis hiervan stelt hij een clustermatrix op, waarin hij de indeling geeft van de te testen kwaliteitsattributen. In de regel wordt per kwaliteitsattribuut een clusterkaart gedefinieerd; in een enkel geval, wanneer de kwaliteitsattibuten goed verenigbaar zijn, zal de clusterkaart betrekking hebben op meerdere met elkaar verwante kwaliteitsattributen. De clusterkaart wordt toegewezen door de testmanager aan de testcoördinator, en dient als contract tussen de testmanager en de testcoördinator. De informatie op de clusterkaart wordt ingedeeld in de volgende (sub)categorieën en gezien als startpunt van de testanalyse: Sleutelinformatie; o Clusternaam; o Informatiesysteem; o Testsoort; o Testafdeling; o Stakeholder. Opdracht; o Productrisico( s) (faalkans maal impact);

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 13 o Belang (MoSCoW principe: Must, Should, Could of Won t test); o Kwaliteitsattribuut; o Uitgangsmateriaal (testbasis). Uitvoering; o Testaanpak; o Testomgeving. Resultaat. o Acceptatiecriteria (Expliciet!). De TC verdeelt de clusterkaart vervolgens onder in één of meerdere testclusters, op basis van risicogebieden. De testclusters wijst hij vervolgens aan de testanalisten toe. Deze testclusters worden vervolgens wanneer de testanalist dat nodig acht (bijvoorbeeld om de omvang te beperken) onderverdeeld in subclusters. In dat geval spreken we van hoofdclusters, die het volledige risicogebied beslaan, en subclusters, die daarvan een onderverdeling zijn. Deze werkwijze heeft tevens voordelen als steeds een aantal dezelfde testregels moeten worden uitgevoerd, waarbij van testautomatisering gebruik wordt gemaakt. Hiermee kan de fase Voorbereiding worden afgesloten en gaan in de fase Testanalyse de testanalisten aan het werk om testcondities en testgevallen te beschrijven. Schematisch ziet bovenstaande werkwijze er als volgt uit:

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van Testanalyse Vanaf het moment dat alle clusters en hun eventuele onderverdeling bekend zijn, gaan de testanalisten aan het werk. Zij zetten testclusters (hoofd- en/of subclusters) om in testcondities en testgevallen. Het is belangrijk de testclusters zo in te delen dat deze zo veel mogelijk onafhankelijk van elkaar uit te voeren zijn. Door rekening te houden met de opleverdata en oplevervolgorde van deelsystemen, kan de tester de te testen onderdelen beter aan laten sluiten op het kritieke pad. Bij iteratief ontwikkelen worden compleet werkende systeemdelen opgeleverd die ook daadwerkelijk in productie kunnen worden genomen. De oplevering van deze systeemdelen zijn dan leidend voor de volgorde van de test Testclusters per testsoort of testtype De testmanager werkt de testsoort en testtypen uit in de teststrategie van de clustermatrix. Hij verdeelt een testcluster in de volgende testsoorten: Componenttest; Componentintegratietest; Systeemtest; Acceptatietest(s); Regressietests; Bij deze testsoorten kunnen één of meerdere van de volgende testtypen horen: Specifieke afdelingen of producten; Functies binnen het systeem; Entiteiten; Systeemintegratietest; Scenario s; Soapscenario s; Niet-functionele requirements Testcondities Een testconditie beschrijft welke tests uitgevoerd gaan worden. Testcondities mogen niet naar technische of functionele beschrijvingen verwijzen. Ook worden ze in het testclusterdocument vastgelegd en door stakeholders goedgekeurd. Eisen aan de formulering van testcondities zijn: Volwaardige bondige zinnen; Ondubbelzinnige, heldere omschrijvingen; Juiste detailniveau; Eerst algemene situatie, dan de bijzondere situatie Testgevallen Een testgeval beschrijft hoe de test daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Een testgeval bestaat altijd uit een vast aantal onderdelen: De uitgangssituatie De uit te voeren acties De verwachte resultaten

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 13 Om een testgeval op te stellen beschrijft TestFrame een stappenplan: 1. Bestuderen van specificaties en testcondities 2. Gebruiken van voorgeschreven testspecificatietechnieken 3. Definiëren van testgevallen 4. Uitwerken van testdata 5. Documenteren van testgevallen Houdt bij het opstellen van testgevallen rekening met data-afhankelijkheden zoals: volgorde- en referentieafhankelijkheden Actiewoorden TestFrame omschrijft een actiewoord als volgt: Het actiewoord is binnen Testframe een belangrijk middel om testgevallen vast te leggen die een werkwoord bevatten in de gebiedende wijs enkelvoud, is zelfverklarend, zonder informatie over de applicatie zelf noch over de manier waarop dit gebeuren moet (Voer klant in). Actiewoorden kunnen op twee niveaus voorkomen, functioneel en technisch. Door actiewoorden vooraf te koppelen aan testgevallen is het mogelijk om (delen van) testgevallen gemakkelijk te implementeren in een nieuw testgeval die hetzelfde actiewoord oplevert. 3.3 Testuitvoering Binnen de testuitvoering worden 7 stappen gedefinieerd: 1. Entrycriteria controleren (uitvoeren globale kwaliteitscheck); 2. Het testdraaiboek en de testomgeving klaarzetten (van invloed op geautomatiseerd, alsmede handmatig testen); 3. De test uitvoeren (uitvoeren testscripts, reviewen testresultaten); 4. Bevindingen analyseren en registreren (afwijkingen ten opzichte van verwachte resultaten opsporen); 5. Opgeloste bevindingen hertesten (regressietest); 6. Rapporteren (inzicht geven aan testcoördinator over testvoortgang); 7. Exitcriteria controleren (voldoet het systeem aan de acceptatiecriteria). 3.4 Testautomatisering Indien de testmanager tijdens het opstellen van de clusterkaart aangegeven heeft dat de test geautomatiseerd uitgevoerd kan worden, moeten de volgende aspecten in ogenschouw genomen worden: Hoeveel testruns worden verwacht; Hoe complex zijn de testgevallen en de testomgeving; Zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig; Hoe stabiel is de te testen applicatie; Is de organisatie volwassen genoeg om geautomatiseerd te testen; Wat is de doorlooptijd van het testproject. Kortom: De investering in tijd en geld moet je terug kunnen verdienen. Geautomatiseerde testen kunnen opgesteld worden vanuit het actiewoord. Ieder actiewoord wordt omgezet in een uniek script, welke geplaatst kan worden in een testgeval. Doordat ieder actiewoord zijn eigen script krijgt, zijn actiescripts voor meerdere testgevallen inzetbaar. Je werkt dan bottom-up.

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 13 4 Overdracht en beheer Tijdens het opzetten van het testproject maakt de testmanager al afspraken over het beheer van de testomgevingen. Zo kan het helpen de doorlooptijd te versnellen als er meer dan één testomgeving beschikbaar is. De ene groep testers hoeft dan niet te wachten totdat de andere groep testers klaar is. 4.1 OTAP Voor een informatiesysteem worden vier logische omgevingen ingericht: Ontwikkeling, Test, Acceptatie, Productie (OTAP). De OTAP-configuratie zorgt er voor dat de verschillende typen gebruikers (ontwikkelaars, testers, acceptanten en eindgebruikers) geen hinder van elkaar hebben. Door deze splitsing van omgevingen kan ook de verantwoordelijkheid voor deze omgevingen gesplitst worden. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkel en de testomgeving ligt vaak bij ICT, terwijl de acceptatie en de productieomgeving onder de verantwoordelijkheid van de business vallen. Versiebeheer in de OTAP-configuratie is als volgt ingedeeld. Ontwikkeling (v 1.3) Test (v1.2) Acceptatie (v1.1) Productie (v 1.0) Om deze versionering kort toe te lichten het volgende: Zodra in Acceptatie v 1.1 goedgekeurd wordt, dan mag deze in productie genomen worden. Zodra in Test een vrijgave gegeven wordt voor v1.2 dan schuift deze door naar Acceptatie. Geven de ontwikkelaars hun v1.3 vrij voor Test, dan wordt de versie waarin de ontwikkelaars ontwikkelen automatisch opgehoogd. Door deze indeling kunnen de verschillende typen gebruikers ongehinderd verder gaan met hun werk en is voor iedereen duidelijk binnen welke versie er gewerkt wordt. 4.2 Beheer van testdata en testware Het beheren van testdata en testware kost tijd en geld. Toch wordt het beheer van testdata en testware binnen TestFrame gezien als het fundament van de TestFrame-methode. Het beheer levert het volgende op: De testers beschikken bij een hertest over dezelfde testdata en testware tijdens de hertest als bij de oorspronkelijke run. Bij een nieuwe release van een informatiesysteem kun je gebruikmaken van de testdata en testware van de vorige release. De testers kunnen zich hierdoor meer richten op de wijzigingen, waardoor de kwaliteit van de tests beter wordt. De testdata en testware behoren bij een bepaalde versie van het informatiesysteem dat aan klanten wordt uitgeleverd. Mochten er bij klanten problemen optreden met het informatiesysteem, dan moet je altijd kunnen aantonen dat de versie correct is opgeleverd. Beheer van testdata en testware is eveneens noodzakelijk om op een gestructureerde manier te bepalen wat de impact van wijzigingen in het informatiesysteem is op de testdata en testware. Als er een fout gemeld wordt in de productieversie van een informatiesysteem, kan de beheerafdeling de opgeslagen testdata en testware gebruiken als naslagwerk: welke testgevallen zijn uitgevoerd, welke keuzes zijn gemaakt bij het eventueel oplossen van de bevindingen en wat is de status van deze testgevallen Volgens de TestFrame-methodiek komt de volgende testware in aanmerking voor versie- en configuratiebeheer: Clusterkaarten;

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 13 Testclusters (inclusief testcondities, testgevallen en actiewoorden); Actiewoorddocumentatie; Testdatabases; Testbestanden; Navigatiescripts; Testomgevingen. 4.3 Overdracht In de overdrachtsfase van een TestFrame-project levert de testmanager een eindrapportage op. Dit eindrapport fungeert als een dechargedocument en als verantwoording richting de opdrachtgever. Onderdeel van de overdracht zijn ook de resultaten van een evaluatie en het overdragen van alle testproducten aan de partij die dit beheer in portefeuille heeft. Deze drie onderdelen (eindrapportage, evaluatierapport en testproducten) vormen samen de overdrachtsset.

12 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 12 van 13 5 Verklarende woordenlijst Actiewoord Het actiewoord geeft aan welke actie moet worden uitgevoerd en welke argumenten daarbij moeten worden gebruikt. Een actiewoord kan in verschillende testgevallen worden hergebruikt. Clusterkaart Clustermatrix Hoofdcluster Navigatiearchitectuur Kaart met daarop de essentiele informatie (bijvoorbeeld stakeholder, productrisico s en acceptatiecriteria) die nodig is voor het opstellen en uitvoeren van de tests behorende bij deze clusterkaart en de daarvan afgeleide testcluster(s). Samen met het maken van de clustermatrix vormt het opstellen van de clusterkaarten de laatste fase van het beschrijven van een teststrategie. Het is de basis vaoor de testanalyse. Eerste indeling van de te testen kwaliteitsattributen naar stakeholder en testsoort. Deze indeling geeft aan welke clusterkaarten gemaakt moeten worden. (Optioneel) Verzameling testclusters Hierarchische opbouw van de samenhang tussen de diverse bouwstenen voor de testautomatisering Navigatiescript Navigatiestructuur Navigatiescripts zijn automatiseringsscripts met behulp van record & playback-tools. Beschrijft de structuur van de navigatieomgeving. Waar staat de testomgeving, waar komen de navigatiescripts en hoe komt de navigatiearchitectuur hierin terug. OTAP Acroniem voor Ontwikkelomgeving, Testomgeving, Acceptatieomgeving en Productieomgeving. Hiermee wordt de basisstructuur voor testomgevingen aangeduid die wordt gebruikt om een aparte testomgeving voor elk van de doelgroepen te definieren. Testcluster Testconditie Testdatabase Testgeval Testmanagementdossier Testomgeving Logische verzameling van tests die betrekking hebben op een vastgesteld deel van een systeem, proces of aandachtsgebied. Beschrijving van de uit te voeren tests. Beschikbare testgegevens opgeslagen in een database. Een testgeval is een beschrijving van hoe de test daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Alle documenten die van belang zijn voor het juist uitvoeren van de testmanager-taken. Zie OTAP

13 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 13 van 13 6 Literatuurverwijzingen Testframe, een methode voor gestructureerd testen, Chris. C. Schotanus e.a. ISBN

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012

Voorbeeldexamen. Testen Foundation. Editie maart 2012 Voorbeeldexamen Testen Foundation Editie maart 2012 Copyright 2012 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system or circulated

Nadere informatie

Martin van Leeuwen Happy Testing

Martin van Leeuwen Happy Testing Titel, samenvatting en biografie Samenvatting: Deze presentatie beschrijft een aantal test maatregelen die in een RUP nieuwbouw project zijn genomen, om ervoor te zorgen dat het testen aan het eind van

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>>

Mastertestplan <<Naam project>> <<Organisatie>> Mastertestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 17 Inhoudsopgave 1 Management

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>>

Sjabloon detailtestplan. <<Organisatie>> Sjabloon detailtestplan SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak. <<Organisatie>> Sjabloon testplan op basis van SYSQA -teststrategieaanpak SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie Sjabloon detailtestplan op basis

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Testen Foundation (TestF.NL)

Testen Foundation (TestF.NL) (TestF.NL) EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch - Hoog Catharijne Godebaldkwartier 365 3511 DT Utrecht Postbus 19147 3501 DC Utrecht Nederland T +31 30 234 48 11 F +31 30 231 59 86 E info@exin.nl

Nadere informatie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie

Van Risicoanalyse tot Teststrategie Van Risicoanalyse tot Teststrategie Cees Dulfer, Sr. Testconsultant Rabobank Nederland TestNet, 2 november 2005 1/28 TestNet, 2 november 2005 2/28 Agenda Historie Testproces en positionering Product Risico

Nadere informatie

Woordenlijst bij TMap

Woordenlijst bij TMap Woordenlijst bij TMap Acceptatietest De door de toekomstige gebruiker(s) en beheerder(s) in een zoveel mogelijk als-ware-het-productie omgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat het ontwikkelde systeem

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

EISEN AAN TESTPLANNEN

EISEN AAN TESTPLANNEN EISEN AAN TESTPLANNEN Auteur : Datum : Versie :.. Status :.. Datum overdracht : Overgedragen aan : Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juli 2011 Copyright 2011 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek

Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek Testaanpak: leidraad voor het kiezen van een testtechniek SYSQA B.V. Almere Datum : 18 november 2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie: SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie Titel, samenvatting en biografie Chris Schotanus Samenvatting: In ICT in het algemeen en Software Testing in het bijzonder nemen we een aantal belangrijke zaken waar zoals Business eisen als een hoge quality-to-market

Nadere informatie

Anand T hakur. Over Anand

Anand T hakur. Over Anand Anand T hakur Over Anand 1987 Anand Thakur is een TMAP Next gecertificeerde testcoördinator. Mede door zijn analytisch vermogen, objectiviteit, senioriteit, vermogen om onder druk te werken en geode stakeholder

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Vrijgaveadvies. Project <naam project>

Vrijgaveadvies. Project <naam project> Vrijgaveadvies Project SYSQA B.V. Almere Datum : 08-02-2013 Status : Versie : Opgesteld door : Organisatie Project Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Management samenvatting...

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

De brug tussen PRINCE2 en TMap

De brug tussen PRINCE2 en TMap De brug tussen PRINCE2 en TMap Rob Baarda Testnet, Nieuwegein 9 juni 2004 Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Agenda PRINCE2 kort TMap in PRINCE2 Tips Globale typering PRINCE2 Onder besturing van Board Op basis

Nadere informatie

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe

Subwerkgroep Methoden. Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe SPIDER werkgroep Requirements Management Subwerkgroep Methoden Toelichting inhoud en voortgang tot nu toe donderdag 17 januari 2008 Frans van Veen Bert Dubbelman Robert van Lieshout Erwin Bolwidt Jan-Willem

Nadere informatie

14/11/2010. Voorbeelden van productrisico s. Omschrijving bevindingenanalyse. Productrisicoanalyse (1)

14/11/2010. Voorbeelden van productrisico s. Omschrijving bevindingenanalyse. Productrisicoanalyse (1) Project- en productrisico s RISICO- ANALYSE & TESTSTRATEGIE No. 24 Project- versus productrisico s No. 25 Voorbeelden van projectrisico s Business Project overschrijding Tijd Budget Slechte testomgeving

Nadere informatie

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite

TestNet voorjaarsevenement 2014 Managen van een KetenTest bij NS met hun TOPAAS toolsuite. Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Managen van een Ketentest bij NS met hun TOPAAS tool-suite Bart Broekman mei 2014 Onderwerpen De (prachtige) TOPAAS tooling De (niet zo prachtige) project-situatie De (oh zo mooie) dingen die we ermee

Nadere informatie

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen?

Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Linkedin discussie: Hoe kan je best geld besparen op testen? Snelle besparingen In deze tijden moet iedereen besparen. Dit wordt natuurlijk ook verwacht van een testteam: Waar kan je binnen testen besparen?

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit

CURRICULUM VITAE. David Krosse. Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit CURRICULUM VITAE David Krosse Personalia Naam Geboortedatum Woonplaats Geslacht Nationaliteit 8 augustus 80 Arnhem Man Nederlands Profiel Ik ben een gedreven testmanager met 0 jaar ervaring in het test

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon

NGI-Noord. Mei 2007. Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon NGI-Noord Mei 2007 Tim Koomen Leo van der Aalst Michiel Vroon TMap of TMap Next? TMap = methode TMap Next = boektitel TMap Next = externe communicatie. Waarom? Actualisering van de methode Testen integraal

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2.

voorbeeldexamen TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie TMPF_2. voorbeeldexamen TMPF_2.0 TMap TMap NEXT Foundation editie juli 2009 inhoud 2 inleiding 3 voorbeeldexamen 15 antwoordindicatie 33 evaluatie EXIN Hét exameninstituut voor ICT ers Janssoenborch, Hoog Catharijne

Nadere informatie

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda

TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda TMap in essenties Michiel Vroon Leo van der Aalst Rob Baarda 1 Waarom? Actualisering van de methode Praktijkgericht Testen integraal onderdeel van grotere geheel Diverse lijnorganisatievormen mogelijk

Nadere informatie

TMap NEXT Test Manager

TMap NEXT Test Manager Voorbeeldexamen TMap NEXT Test Manager Editie februari 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. TPI Next Business Driven Test Process Improvement Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT>

Testplan <NAAM INFORMATIESYSTEEM/PROJECT> Testplan é 2000 Pag. 1 Inhoud 1. DOCUMENTGEGEVENS... 4 1.1 WIJZIGINGSHISTORIE... 4 1.2 DISTRIBUTIE... 4 1.3 OPENSTAANDE PUNTEN... 4 1.4 ACCORDERING... 4 1.5 WIJZIGINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen

Erwin van den Hul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Titel, samenvatting en biografie Erwin van den ul De stappen van een complexe risico analyse matrix naar concreet testen Samenvatting: Zie volgende pagina. Biografie: Erwin heeft ruim 10 jaar aansprekende

Nadere informatie

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel

Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Presentatie 06-03-2008 Gestructureerd en geautomatiseerd testen Ad Driessens en Gerben Mondeel Doelstelling Introductie Practis en Producten Project bij Achmea Testaanpak Concrete toepassing van Rational

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996

Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Titel Overzicht Versie 1.0 Onderwerp Overzicht blackbox testtechnieken Datum 15 februari 1996 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 6 Black-Box Test Technieken Er zijn een aantal test specificatie technieken, verder testtechnieken genoemd, die bruikbaar zijn binnen het black-box acceptatietesten.

Nadere informatie

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT

PAT PT IT ST. ontwikkelaarstests. acceptatietests GT FAT 42 Testen volgens TMap - Deel I Algemeen laat staan vergezeld van de voor de acceptatietest onmisbare documentatie, zoals de gebruikershandleiding. Geleidelijk aan is daarom de behoefte ontstaan om bij

Nadere informatie

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig?

Testen van Datawarehouses en Informa2e. Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Testen van Datawarehouses en Informa2e Kan het 2x zo snel, 2x zo goedkoop en 2x zo volledig? Wat verwachten we van DWH testen? 1. 2. 3. 4. 5. Gestructureerd Bekende afwijkingen Herhaalbaar (regressietesten)

Nadere informatie

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>>

Sjabloon testspecificatie. <<Organisatie>> Sjabloon testspecificatie SYSQA B.V. Almere : Status : Opgesteld door : Organisatie Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Analyse functiebeschrijving...4

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005)

DE TESTKUBUS. Aanpak voor het structureren en beheren van testsets. Expertisegroep TestKubus. Versie 1.0 (25 april 2005) DE TESTKUBUS Aanpak voor het structureren en beheren van testsets Auteur Expertisegroep TestKubus Versie 1.0 (25 april 2005) Plaats Kenmerk Diemen Definitief Versieinformatie VERSIEINFORMATIE Versie Datum

Nadere informatie

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD en testen. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD en testen Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA Pagina 1 van 23 Managementsamenvatting Rapid Application Development (RAD) is een systeem-ontwikkelingsmethode

Nadere informatie

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen

Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Whitepaper Test Management Business case voor geautomatiseerd testen Waarom we informatiesystemen testen behoeft geen uitleg: Testen is nodig om inzicht te geven in de kwaliteit. Het voorkomen van risico

Nadere informatie

voorpublicatie TESTEN2.0 TM de praktijk van agile testen Testen 2.0 agile testen vooraankondiging.indd 1 11-9-2008 11:35:52

voorpublicatie TESTEN2.0 TM de praktijk van agile testen Testen 2.0 agile testen vooraankondiging.indd 1 11-9-2008 11:35:52 voorpublicatie TESTEN2.0 TM de praktijk van agile testen Testen 2.0 agile testen vooraankondiging.indd 1 11-9-2008 11:35:52 In november 2008 publiceert Ordina het boek Testen2.0 TM. De praktijk van agile

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld.

Procesvisie op Maat. Op basis van het Master Test Plan wordt een gedetailleerd testplan voor elke fase opgesteld. 1. 1.1. Inleiding Doel In de discipline vindt de validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd plaats. Dit bestrijkt het gebied van unittest tot en met acceptatie door gebruikers en beheerorganisatie.

Nadere informatie

Handleiding. Teststrategie

Handleiding. Teststrategie Handleiding Teststrategie SYSQA B.V. Datum : 12-01-2009 Status : Definitief Opgesteld door : Nico van Mourik Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2

Nadere informatie

Whitepaper Process Driven Requirements Testing

Whitepaper Process Driven Requirements Testing Whitepaper Process Driven Requirements Testing Inleiding Een acceptatietest is een door gebruikers uitgevoerde test met als doel het vaststellen of een oplossing (ICT en non-ict) voldoet aan de requirements

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

TMAP NEXT. TMap in essenties

TMAP NEXT. TMap in essenties TMAP NEXT TMap in essenties auteurs: Aalst, L. van der, Broekman, B., Koomen, T., Vroon, M. gebaseerd op de originele publicatie in : TMap NEXT, voor resultaatgericht testen, Aalst, L. van der, Broekman,

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN. Doel. Toepassingsgebied Gepubliceerd in: Checklist Informatiemangement, Aflevering 29, 1999 CHECKLIST GESTRUCTUREERD TESTEN Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van de huidige werkwijze

Nadere informatie

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI

Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI Agile Testing isn t Risking IT! Bram Bronneberg Test Manager Logica - CGI B.W.F.P.M. BRONNEBERG TEST MANAGER UIREMENT & QUALITY MANAGEMENT Introductie Q & A Achtergrond Agile Testing isn t Risking IT!

Nadere informatie

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker

SmartTestAssistant. Het slimme testhulpmiddel. door Frank Stolker SmartTestAssistant Het slimme testhulpmiddel door Frank Stolker Inhoud Waarom wéér een ander tool? Omdat dit is wat we willen Wat is SmartTestAssistant dan? Hoe zit het in elkaar? Hoe werkt het? Schematische

Nadere informatie

TMap NEXT Test Engineer

TMap NEXT Test Engineer Preparation Guide TMap NEXT Test Engineer Editie juni 2013 Copyright 2013 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or stored in a data processing system

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER

TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER TESTEN KAN VEEL GOEDKOPER auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de oorspronkelijke publicatie in: Automatiserings Gids 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd

Nadere informatie

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan

ISO4 Opdracht 2 Tmap Next testplan ISO4Opdracht2 TmapNexttestplan HermanvanderMeulen s1013123 Versie1.0 08 04 2009 Inhoudsopgave Versiebeheer... 3 Inleiding... 4 1.Opdracht... 5 1.1Opdrachtgever... 5 1.2Opdrachtnemer... 5 1.3Opdracht...

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Productrisicoanalyse in de praktijk

Productrisicoanalyse in de praktijk Productrisicoanalyse in de praktijk Kees Blokland Polteq IT Services BV Agenda Intro Voorbereiding Aandachtspunten voorbereiding Bijeenkomst risicoanalyse Aandachtspunten bijeenkomst risicoanalyse Bepaling

Nadere informatie

van TESTmanagement naar testmanagement

van TESTmanagement naar testmanagement Ontwikkelingen in testmanagement: van TESTmanagement naar testmanagement Presenta9e TestNet Voorjaarsevenement 10 mei 2011 Peter Logman & Arno Dijkmans Agenda Wie zijn wij? TESTmanagement Sleutelmomenten

Nadere informatie

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>>

Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument. <<Organisatie>> Vereenvoudigd sjabloon requirementsdocument SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van

Nadere informatie

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN

TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN TESTEN IN DE LOGISTIEKE E-COMMERCEKETEN Productinformatie Testen in de logistieke e-commerceketen Inhoudsopgave 1 Waarom testen in de logistieke e-commerceketen?... 4 1.1 Verschillende klantperspectieven...

Nadere informatie

Testen kost te veel tijd

Testen kost te veel tijd Testen kost te veel tijd De oplevering van een nieuwe ICT applicatie betekent in de praktijk voor de opdrachtgever nog geen reden voor een feest. Vaak blijkt het product in onvoldoende mate te voldoen

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

SDM II - System Development Methodology II. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. SDM II - System Development Methodology II Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Agile systeemontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Agile systeemontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terminologie... 4 3. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Requirements en testen. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Requirements en testen Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Van requirements naar teststrategie

Van requirements naar teststrategie Van requirements naar teststrategie Testnet 7 januari 009 Ruud Harreman Appie Pries Waarom dit onderwerp? Leveranciersperspectief Bestaande testmethodes geven weinig aanknopingspunten hoe requirements

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

2 TESTEN: HET RISK SPEL

2 TESTEN: HET RISK SPEL 2 TESTEN: HET RISK SPEL 2.1 De relatie tussen testen en risico Eén van de moeilijkste onderdelen van testen is het vinden van een goede balans tussen de hoeveelheid tijd en geld die aan testen besteed

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1

Interactieve Discussieavond. Testen en PRINCE2. www.testnet.org. 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Interactieve Discussieavond Testen en PRINCE2 14-09-2004 TestNet interactieve discussieavond Testen en Prince2 1 Agenda Korte introductie PRINCE2 (Rik Marselis, LogicaCMG) Intro Hot Issues PRINCE2 (Rob

Nadere informatie

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Acceptatietesten en testmanagement Examennummer: 93453 Datum: 29 maart 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 7 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen

Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Praktijkgerichte aanpak voor End to End (E2E) testen Gerard Numan gerard.numan@polteq.com Polteq 2014 E2E wil zeggen: End to End, van het ene uiterste einde naar het andere einde. E2E-processen lopen over

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers

TMAP NEXT. BDTM voor opdrachtgevers TMAP NEXT BDTM voor opdrachtgevers auteurs: Aalst, L. van der, Baarda, R., Roodenrijs, E., Vink, J., Visser, B. gebaseerd op de originele publicatie in: TMap NEXT, Business Driven Test Management, Aalst,

Nadere informatie