TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TPI Next Business Driven Test Process Improvement. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V."

Transcriptie

1 TPI Next Business Driven Test Process Improvement Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

2 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING ALGEMEEN VERSIEBEHEER TESTEN EN TPI NEXT HET BUSINESS DRIVEN TPI MODEL MODEL KEY AREAS (AANDACHTSGEBIEDEN) MATURITY LEVELS Initial (Initieel) Controlled (Beheerst) Efficient (Efficiënt) Optimizing (Optimaliserend) CHECKPOINTS EN CLUSTERS BUSINESS DRIVEN TPI Business driver Stappen BDTPI VOLGT DE STAPPEN VAN EEN GENERIEK VERBETERPROCES... 12

3 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 3 van 13 1 Inleiding 1.1 Algemeen In de jaren 90 zijn er diverse testmethoden ontwikkeld aan de hand waarvan organisaties gestructureerd testen kunnen uitvoeren. Voor organisaties die al een testproces hebben zijn er zogenaamde testverbetermethoden ontwikkeld. Eén van de testverbetermethoden is Test Process Improvement wat in 1998 gepubliceerd is. In 2009 is TPI Next gepubliceerd, de opvolger van TPI. De kenmerken van het TPI Next zijn: Het model zelf met aangescherpte aandachtsgebieden en gedefinieerde volwassenheidsniveaus; Stapsgewijze verbetering en een mogelijkheid deze aan te passen aan de behoefte de organisatie; Onafhankelijk, het model kan gebruikt worden met elke testmethode; Verbetersuggesties, TPI Next geeft hints en tips over de manier van verbeteren; Het model is business driven door gebruik van clusters en enablers. In deze intro wordt TPI Next kort beschreven 1.2 Versiebeheer Versie Datum Opmerkingen Auteur Initieel Pascal Smeets Aanpassingen na review Bart Fessl Pascal Smeets Aanpassingen na review Jan Jaap Cannegieter Jan Jaap Cannegieter

4 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 4 van 13 2 Testen en TPI Next In dit hoofdstuk wordt een aantal begrippen en kaders rond het testen toegelicht. Testen is een proces dat inzicht geeft in en advies over kwaliteit en gerelateerde risico s. Het vinden van fouten is niet het doel van testen, maar een manier om inzicht in de kwaliteit van de software of het proces te krijgen. Het aantal gevonden fouten is geen pure indicatie van de diepgang van het testen. Bij weinig gevonden fouten is het mogelijk dat de meest belangrijke fouten niet zijn gevonden, of dat het testobject geen kritieke fouten meer bevat. Veel gevonden fouten betekent niet automatisch dat de meest kritieke fouten zijn gevonden. Testen is een van de instrumenten die bijdragen aan de algehele kwaliteitsverbetering van IT systemen. Er zijn drie categorieën kwaliteitsmaatregelen: 1. Preventieve maatregelen met het doel om onvoldoende kwaliteit te voorkomen, bijvoorbeeld documentatiestandaarden, implementatie van methoden, technieken, etc.; 2. Detectieve maatregelen met het doel om onvoldoende kwaliteit op te sporen, bijvoorbeeld reviews, walkthroughs en testen; 3. Correctieve maatregelen met het doel om onvoldoende kwaliteit te verhelpen, bijvoorbeeld het corrigeren van fouten die gevonden zijn tijdens het testen. Productrisico is de kans dat een product faalt in relatie met de verwachte schade bij falen (risico = kans x schade). Met de requirements en de productrisico s als basis probeert een testteam de kritieke fouten zo vroeg mogelijk te vinden op de meest efficiënte manier. Het boek beschrijft kort het V-model en definieert test level als volgt: Een test level is een groep van testactiviteiten die samen georganiseerd en uitgevoerd worden. De onderdelen aan de rechterkant van het V-model worden gezien als test levels. Veel organisaties zien de noodzaak van testprocesverbetering. Testprocesverbetering geeft de mogelijkheid tot het aanpassen van de test investering aan de business driver (zie paragraaf 3.5.1). De voordelen van een gestructureerd testproces zijn: Een gestructureerd proces kan gebruikt worden in elke situatie; Een gestructureerd testproces geeft inzicht in de kwaliteit van een systeem; Als een gestructureerd testproces wordt gebruikt worden de belangrijke fouten vroeg in het proces gevonden. Testprocesverbetering is nauw verbonden met softwareprocesverbetering. Als er problemen zijn in een softwareontwikkelingsproces worden de effecten voornamelijk zichtbaar in de testfase. Er zijn drie mogelijke situaties: 1. de testvolwassenheid is groter dan de volwassenheid van de hele software ontwikkeling levenscyclus; 2. de testvolwassenheid is lager; 3. beide processen zijn op elkaar afgestemd. De beste aanpak is het verbeteren van de levenscyclus van softwareontwikkeling in zijn geheel en te beginnen met het zwakste onderdeel. TPI Next kan gebruikt worden om de volwassenheid van het testproces te meten en om zo te bepalen of het testproces als onderdeel van de levenscyclus van softwareontwikkeling op dit moment met worden verbeterd. In vergelijking met het originele TPI model heeft het TPI Next model: Het aantal aandachtsgebieden is teruggebracht van 20 naar 16, nu key areas geheten.

5 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 5 van 13 Meer nadruk op de volwassenheidsniveaus, de originele volwassenheidscategorieën uit het oude model zijn nu niveaus geworden. Er is een initieel niveau toegevoegd. De originele niveaus A, B, C en D per aandachtsgebied zijn verdwenen uit het model. De niveaus zijn wel hetzelfde, controlled, efficiënt en optimizing. Elk aandachtsgebied bevat alle drie niveaus, elk niveau is gedefinieerd voor ieder aandachtsgebied. Alle controlepunten worden getoond in de test volwassenheidsmatrix. Ze zijn niet meer verwerkt in de oorspronkelijke categorieën A,B,C en/of D. Afhankelijkheden en prioriteiten tussen aandachtsgebieden zijn vervangen door clusters. De aandachtsgebieden zijn gereviseerd en aangescherpt. Het model ondersteunt het definiëren van verbeterdoelen aan de hand van business drivers. Enablers laten zien hoe testprocessen en software verbeterprocessen (CMMI, SPICE) in de levenscyclus van softwareontwikkeling van elkaars best practices kunnen profiteren. Het model ondersteunt testen in een iteratief of agile ontwikkelproces.

6 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 6 van 13 3 Het business driven TPI Next model 3.1 Model Een testproces kan worden onderverdeeld in een combinatie van samenhangende onderdelen. In het model worden dit key areas genoemd. De 16 key areas van het model worden hieronder kort besproken. Iedere key area heeft verschillende Maturity Levels, zie paragraaf 3.3 hieronder. Deze niveaus worden gedefinieerd met behulp van checkpoints. Een checkpoint is omschreven als een stelling die kan worden bevestigd met ja of nee. Per niveau zijn er twee, drie of vier checkpoints. Een key area is op een bepaald Maturity Level wanneer alle gerelateerde checkpoints behaald zijn, dat wil zeggen wanneer alle stellingen met ja zijn beantwoord.. Test maturity matrix Key areas (Aandachtsgebieden) Maturity levels (Niveaus) Clusters Checkpoints (Controlepunten) Improvement suggestions (Verbetersuggesties) Enablers Figuur 3.1 Het Business Driven TPI model Het model ondersteunt stapsgewijze groei in niveau van initial, controlled of efficiënt tot optimizing. Iedere stap wordt aangegeven door een cluster van checkpoints. Een cluster is een groep van checkpoints uit meerdere key areas die samen leiden tot een verbeterstap. Een cluster wordt geïdentificeerd door een letter van het alfabet waarbij cluster A altijd staat voor de eerste verbeterstap, cluster B altijd staat voor de tweede verbeterstap en cluster M altijd als laatste verbeterstap De overige elementen geven aanvullende informatie om de groei in Maturity Level te versnellen. Improvement suggestions kijken specifiek naar het testproces zelf. Enablers laten zien waar het testproces en andere processen uit de softwareontwikkeling levenscyclus voordeel kunnen behalen uit elkaars best practices. 3.2 Key areas (Aandachtsgebieden) Stakeholder commitment: Toegewijde en proactieve stakeholders zorgen voor goede voorwaarden voor efficiënte communicatie en samenwerking. De voornaamste stakeholder zorgt voor de nodige tijd, geld en middelen (kwantitatief en kwalitatief) om een goede test uit te voeren. Degree of involvement: Nauwe betrokkenheid van testers in het project draagt bij aan de kwaliteit van het product vanaf het begin en helpt bij het testen activiteiten te weren van het kritieke pad van het project. In een vroeg stadium ondersteunt het testteam de analyse van projectrisico's, de review van requirements en ontwerpen.

7 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 7 van 13 Test strategy: De test strategie leidt het testproces naar een optimale toewijzing van de inspanningen en middelen. De teststrategie is gericht op de belangrijkste fouten zo vroeg en goedkoop mogelijk te vinden. De kwalificatie 'belangrijkste' wordt bepaald door de testdoelen zoals business processen, kritische succesfactoren of vermeende risico's van producten. Test organization: Een testorganisatie voorziet in de behoeften van projecten voor test resources, testproducten en testdiensten. Testen is mensenwerk. Elke medewerker heeft eigen vaardigheden, taken, verantwoordelijkheden, autoriteit, competenties en belangen. Dit moet helder zijn voor alle betrokkenen. De test organisatie houdt rekening met al deze aspecten en relaties met het oog op een goede werking van communicatie en processen. Communication: Eenduidige communicatie zorgt voor gemeenschappelijk begrip en onderlinge afstemming van de verwachtingen tussen de betrokken partijen. Communicatie vindt plaats in verschillende richtingen, van, naar en binnen het testteam. Goede communicatie stimuleert interactiviteit en feedback. Reporting: Rapportage is gericht op het bieden van advies en onderbouwd inzicht in de kwaliteit van zowel het product als het testproces. Test process management: Voor het beheer van het testproces zijn de stappen van de Deming cirkel belangrijk: plan do check act. Goed testprocesbeheer zorgt voor een effectief en efficiënt testproces. Estimating and planning: De testplanning en begroting geven aan welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en wanneer ze nodig zijn. Goed gebruik van de ramings- en planningstechnieken maakt het testproces voorspelbaar en betrouwbaar. Metrics: Metrics zijn gekwantificeerde en objectieve waarnemingen van de kenmerken van een product of proces. Ze worden gebruikt om het testproces te controleren, de test adviezen te staven en systemen en / of processen te vergelijken. Voor de verbetering van het testproces zijn statistieken van belang om gevolgen van bepaalde verbetermaatregelen te evalueren door het vergelijken van de gegevens vóór en na het uitvoeren van de maatregel. Defect management: Defect management behandelt gebreken op individueel niveau en op groepsniveau waarbij onderliggende oorzaken worden geanalyseerd. Hoewel het administreren en beheren van gebreken in feite een zaak is van het gehele software ontwikkelproces en niet specifiek voor de test team, zijn testers de meest betrokken personen. Een goede administratie is in staat om de levenscyclus van een defect te monitoren en biedt verschillende (statistische) overzichten en rapporten. Testware management: Testware management zorgt voor samenhang tussen testproducten, en tussen testproducten en hun verwante ontwerp documenten. De input producten (zoals ontwerp, testobject) en de output producten (zoals testcases, scripts, test plannen, rapporten) van testen moeten onderhoudbaar en herbruikbaar zijn en moeten worden beheerd. Methodology practice: Voor elke test activiteit of testproces wordt een bepaalde werkwijze gebruikt, bestaande uit acties, procedures, voorschriften, technieken, enz. Deze testmethode moet voldoende generiek zijn om van toepassing te zijn in elke situatie, maar moet genoeg detail bevatten om de dagelijkse testwerkzaamheden te ondersteunen en te sturen.

8 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 8 van 13 Tester professionalism: Tester professionaliteit omvat de juiste mix van de verschillende skiiis, competenties, disciplines, functies en kennis die nodig zijn om testactiviteiten uit te voeren op het verwachte niveau. Testen vereist een grote reeks vaardigheden: bekendheid en begrip van de business en de organisatie, kennis van het testobject, algemene IT kennis en technische vaardigheden. Bovendien hebben testers specifieke test vaardigheden nodig, van expertise op het gebied van methoden tot het vermogen om effectief met belanghebbenden te communiceren (sociale competentie). Test case design: Testgevallen worden via een gestandaardiseerde manier gemaakt op basis van de broninformatie (testbasis) volgens de gebruikte teststrategie. Deze aanpak geeft inzicht in de reikwijdte en diepgang van de tests en maakt het (her)ontwerp en de (her)uitvoering van testcases gemakkelijker. Test tools: Testtools zijn geautomatiseerde hulpmiddelen voor het testproces. Testtools ondersteunen of versnellen specifieke testactiviteiten, wat resulteert in kortere doorlooptijd, meer test diepgang, een betere motivatie van testers enz. Test environment: De testomgeving is expliciet ontworpen, geïmplementeerd en wordt onderhouden naar de doelstellingen van het beoogde testniveau. De testomgeving heeft een grote invloed op de kwaliteit, doorlooptijd en kosten van het testproces. Belangrijke aspecten van de testomgeving zijn de verantwoordelijkheden, het beheer, op tijd en voldoende beschikbaarheid, representativiteit en flexibiliteit. 3.3 Maturity Levels TPI Next heeft vier Maturity Levels die de testvolwassenheid beschrijven: Initial; Controlled; Efficiënt; Optimizing Initial (Initieel) Ad-hoc activiteiten. Een testproces op dit niveau bestaat uit een verzameling van niet of summier gedocumenteerde testactiviteiten. Deze worden uitgevoerd op een ad-hoc manier en zijn vooral gefocust op (hoe) werkt het? in plaats van werkt het zoals gevraagd en gespecificeerd? Een testproces op het initiële niveau geeft onvoldoende inzicht in de kwaliteit van het testobject en het testproces zelf. De testactiviteiten bevinden zich op het kritieke pad van het project Controlled (Beheerst) De goede dingen doen. Een testproces op dit niveau heeft manieren en de middelen om het proces te controleren en te sturen, het geeft voldoende inzicht in de kwaliteit van het testobject. Het testproces geeft eerder en beter inzicht in de kwaliteit zodat er eerder corrigerende maatregelen genomen kunnen worden en er een kleinere kans is op vertraging door onvoldoende productkwaliteit. De checkpoints van het TPI Next model voor het Controlled niveau reflecteren het feit dat activiteiten worden aangewezen als belangrijk, maar niet op welke manier activiteiten worden uitgevoerd Efficient (Efficiënt) Dingen op de goede manier doen. De volgende stap na de goede dingen doen is het verbeteren van de manier waarop activiteiten worden uitgevoerd. De verschillende elementen en aspecten van het testproces worden gecontroleerd en gestuurd zodat de

9 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 9 van 13 kosten en voordelen zijn geoptimaliseerd. De belangrijkste fouten worden tegen de laagste kosten en in een minimum van tijd gevonden. De focus wordt verbreed naar meer interactie met softwareontwikkeling. In het algemeen zijn er extra eisen aan de manier waarop key areas worden uitgevoerd. Onafhankelijk van de situatie moet er een planning zijn met een baseline van de uit te voeren activiteiten en de op te leveren mijlpalen Optimizing (Optimaliserend) Continu aanpassen aan veranderende omstandigheden. Als de goede dingen op de goede manier worden gedaan verschuift de focus naar de zorg dat dit ook in de toekomst zo blijft. Op het Optimizing niveau wordt het proces van continue verbetering (Deming cirkel) steeds weer doorlopen. checkpoints op dit niveau onderkennen de noodzakelijke meetpunten die nodig zijn om de kwaliteit op niveau te houden. 3.4 Checkpoints en clusters Figuur 3.2 laat alle checkpoints zien van het TPI Next model per key area. Een checkpoint wordt vertegenwoordigd door een stelling die met ja of nee kan worden beantwoord. Initial Controlled (Beheerst) Efficient (Efficiënt) Optimizing (Optimaliserend) 1 Stakeholder commitment Degree of involvement Test strategy Test organization Communication Reporting Test process management Estimating and planning Metrics Defect management Testware management Methodology practice Tester professionalism Test case design Test tools Test environment Figuur 3.2 Test volwassenheids matrix met checkpoints per key area en Maturity Level De checkpoints zijn ingedeeld in clusters. Figuur 3.3 laat de standaard clusterindeling zien, deze is gebaseerd op de aanname dat het complete testproces moet groeien via Controlled en Efficient naar het Optimizing niveau. Cluster A staat voor de eerste verbeterstap, cluster B voor de daaropvolgende enz. 1 Stakeholder commitment 2 Degree of involvement 3 Test strategy 4 Test organization 5 Communication 6 Reporting 7 Test process management 8 Estimating and planning 9 Metrics 10 Defect management 11 Testware management 12 Methodology practice 13 Tester professionalism 14 Test case design 15 Test tools 16 Test environment Initial Controlled (Beheerst) A B B C A B C E A A B E A D D E B C C D A C C A A B B B B C C C C D A A B D B B D E C D E D D E E A A E E E E C D D E Efficient (Efficiënt) F H H H H J F F H I I J J F F J F G G G H J G H I I G H H I F F H J I I J F H J J G G I I F I I J F G G I G H J J Optimizing (Optimaliserend) K M M L L K L K L L M M K K K M K L L K K K L L L L L M M K K M K K M L M M L M M Figuur 3.3 De standaard Clusters 3.5 Business driven TPI Business driver Het TPI Next model definieert business drivers daar waar het zich richt op de business, zoals de ondertitel zegt: Buisiness Driven TPI. Dit zijn management richtlijnen, meestal direct gerelateerd aan de visie of strategie van een bedrijf, met gewenste specifieke resultaten. Het

10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 10 van 13 zijn redenen, motivaties of uitdagingen voor testprocesverbetering, algemeen aangegeven als een (combinatie van) resultaat, risico, tijd en kosten. In de standaardindeling van clusters is geen specifieke business driver toonaangevend. Voorbeelden van business drivers zijn: Time to market; Kostenreductie; Verhoogde effectiviteit; Verbetering van de transparantie; Continuïteit van de bedrijfsvoering. Testprocesverbetering heeft altijd een bepaald doel, dit kan een algemeen doel zijn of een specifiek bedrijfsdoel. Wanneer het model business driven gebruikt wordt zijn er verschillende key areas die meer bijdragen aan het bereiken van dit bedrijfsdoel. Het is noodzaak om sneller te voldoen aan de checkpoints van de meest belangrijke key areas. Dit is de kern van de business driven aanpak. Dit wordt vertaald in het herverdelen van checkpoints over de clusters. Checkpoints van belangrijke key areas schuiven één cluster naar voren (van cluster B naar cluster A, enz.), checkpoints van neutrale key areas blijven in het originele cluster en checkpoints van minder belangrijke key areas schuiven één cluster naar achteren (van cluster D naar cluster E, enz.). Checkpoints kunnen geen hogere prioriteit krijgen dan cluster A en geen lagere prioriteit dan de laagste prioriteit van dat cluster. Het is ook mogelijk om op basis van de business driver geheel nieuwe clusters te bepalen. De plaats van de checkpoints zelf in het model verandert niet, alleen de verdeling over de clusters wordt aangepast Stappen De stappen van business driven TPI zijn: 1. Identificeer de business driver; 2. Vertaal de bedrijfsdoelen in IT doelen; 3. Identificeer de belangrijkere en de minder belangrijke key area s om de IT doelen te bereiken; 4. Pas de verdeling van checkpoints over de clusters aan. Figuur 3.4 laat de nieuwe verdeling van clusters zien wanneer er als business driver gekozen is voor het verbeteren van de kostenefficiëntie van IT. Een aantal key areas heeft een hogere (h) prioriteit gekregen, een aantal is neutraal gebleven (n) en een aantal heeft een lagere (l) prioriteit gekregen. Door afhankelijkheden tussen checkpoints is het mogelijk dat checkpoints wel / niet verschuiven. TPI Next definieert de afhankelijkheden tussen checkpoints in de standaard clusterindeling. Maar alleen die afhankelijkheden die geschonden worden door het verschuiven van checkpoints. Om dit weer te geven kan de korte checkpoint notatie worden gebruikt: 4.C.3 refereert aan key area 4, Test organization; het Controlled niveau en checkpoint 3; 3.E.1 refereert aan het eerste checkpoint van het Efficient niveau van de key area Test strategy. Voor het onderstaande voorbeeld gelden de volgende afhankelijkheden: 1.C.1 hangt af van 2.C.1; 1.C.1 hangt af van 3.C.1; 1.C.1 hangt af van 7.C.2; 1.E.1 hangt af van 3.E.1.

11 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 11 van 13 h n l Controlled (Beheerst) Efficient (Efficiënt) Optimizing (Optimaliserend) 1 Stakeholder commitment x A C C D F I I L M M 2 Degree of involvement x A A B D G G I K K 3 Test strategy x A A A D E E G J K 4 Test organization x A C C D H H I I J K K 5 Communication x B C C D F F J M M 6 Reporting x B D D G H H L L 7 Test process management x A A B B G H J K M 8 Estimating and planning x B B C C G H I I K L L 9 Metrics x D D E H I I J L L 10 Defect management x A A A C E E G I J K K 11 Testware management x B B D E I I J L L L 12 Methodology practice x C D E F H J J M M 13 Tester professionalism x D D E E G G I I K K M 14 Test case design x A A E F I I J K K M 15 Test tools x D D D E D D H K L L 16 Test environment x D E E F H I L L M M M Figuur 3.4 Clusterverdeling bij business driver 'verbeteren van de kostenefficiëntie van IT' Het TPI Next boek geeft voor een aantal business drivers een uitwerking van de nieuwe clusterverdeling, te weten: BDTPI om zeker te stellen dat IT services betrouwbaar en veilig zijn; BDTPI om effectieve geautomatiseerde oplossingen te ondersteunen; BDTPI om de time to market te verkorten; BDTPI om de kostenefficiëntie van de van IT te verbeteren; BDTPI om de transparantie van en het begrip voor IT te verbeteren.

12 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 12 van 13 4 BDTPI volgt de stappen van een generiek verbeterproces Het verbeteren van het testproces is niet wezenlijk anders dan elk ander verbeterproces. De activiteiten van een verbeterproces worden getoond in onderstaand figuur. Verkrijgen bewustwording Bepalen doel, scope en aanpak Bepaal huidige situatie Definieer verbeteracties Uitvoeren evaluatie Opstellen plan Implementeren verbeteracties Figuur 4.1 Verbeterproces De bewustwordingsfase is feitelijk geen aparte stap in het veranderingsproces. Het is meer een essentiële preconditie. De reden om het testproces te verbeteren ligt meestal in het ondervinden van een aantal problemen rondom het testen, die men opgelost wil zien. Betrokkenen moeten bewust worden van: 1. De noodzaak om het testproces te verbeteren, het doel en de (mogelijke) voordelen. 2. Bevestigen dat het BDTPI model de manier is om in dit verbetertraject te werken. 3. Onderkennen dat een verbeter project vereist is en leidt tot een verandering van de manier waarop mensen werken. Doel, scope en aanpak. Een doel kan gesteld worden in termen van tijd, geld en/of kwaliteit, voor kortere of langere termijn. Door gebruik te maken van het BDTPI model is het belangrijk te onthouden dat specifieke doelen de focus kunnen leggen op bepaalde key areas van het model door het gebruik van business drivers. Doelen moeten opgesteld worden op een meetbare manier. De keuze van zogenaamde Indicators hangt af van de business driver. Bijvoorbeeld bij de business driver: tijd, kunnen onder andere indicatoren: wachttijd van testers als percentage van de totale testtijd of aantal testuren per fase gebruikt worden. De scope varieert van één specifieke test binnen een project tot alle testsoorten in de organisatie. Op basis van het doel en de scope wordt een aanpak opgesteld, waarin wordt vastgelegd hoe het veranderingsproces wordt georganiseerd, wie verantwoordelijk is, hoe de voortgangsbewaking gaat plaatsvinden, e.d. Het assessment is een onderzoek om de sterke en minder sterke kanten van de huidige situatie te bepalen. Een assessment bestaat uit de volgende stappen: 1. Informatieverzameling door interviews en het bestuderen van documentatie; 2. Analyse van de informatie met het BDTPI model als referentiekader; 3. Beschrijven van de sterke en minder sterke kanten, kansen en bedreigingen en het formuleren van conclusies. Een manier om de huidige situatie weer te geven is het invullen van de test volwassenheids matrix.

13 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 13 van 13 De stappen om van het assessment naar verbeteracties te komen zijn: 1. Laat de belangrijkste stakeholder, sponsor en/of andere stakeholders de beoogde doelsituatie bepalen. Het bepalen van deze doelsituatie beperkt de scope van de volgende stappen; 2. Bepaal de manier van verbeteren. Dit kan zijn: de standaard clusterindeling, aanpassen van de standaardindeling op basis van een uitgewerkte business driver of het maken van een nieuwe clusterindeling op basis van een business driver; 3. Controleer elk cluster (beginnend bij cluster A) op checkpoints die met nee worden beantwoord; 4. Stel passende maatregelen vast voor ieder niet behaald checkpoints in clusters die als eerste verbeterd moeten worden; 5. Controleer of er genoeg commitment aanwezig is voor acceptatie van de te nemen maatregelen; 6. Schat de moeite in die implementatie van de maatregelen gaat kosten; 7. Prioriteer de te nemen maatregelen. Denk onder andere aan de clusterindeling, quick-wins, korte en lange termijn. Een plan van aanpak wordt opgesteld om op korte termijn (een deel van) de verbeteracties te implementeren. In dit plan zijn de doelen vastgelegd en is aangegeven welke verbeteringen wanneer dienen worden te geïmplementeerd om deze doelen te realiseren. Het plan gaat in op zowel de inhoudelijke activiteiten om het testproces te verbeteren als op de activiteiten die nodig zijn om het veranderingsproces in goede banen te leiden (kick-off meeting, overleg, presentatie, publicatie, etc.). Na het implementeren van de verbeteracties worden de acties geëvalueerd. In deze fase wordt bekeken in welke mate de acties succesvol zijn geïmplementeerd en in hoeverre de oorspronkelijke doelen zijn gehaald. Dit kan leiden tot het starten van de volgende verbetercyclus, het bijstellen van de verbeteracties, het uitvoeren van een nieuw assessment of eventueel het stoppen met verdere verbetering van het testproces.

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL?

Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? TestNet Noord, Heerenveen, 20 november 2012 Wat heeft een tester aan ASL en BiSL? Eibert Dijkgraaf Intro Wie zit er in een typische beheer omgeving? Wat is kenmerkend voor testen : IN BEHEER? IN ONDERHOUD?

Nadere informatie

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden

Test Process Improvement Benchmark. SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Test Process Improvement Benchmark SPIder Conferentie 23 september Wim van Uden Agenda Korte inleiding TPI -model TPI benchmark overall Vergelijking branches DO s& DON Ts Test Process Improvement Optimaliseren

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Test Management Assessment

Test Management Assessment Test Management Assessment Bart Knaack 1 Spreker wie ben ik? Bart Knaack Testmanager LogicaCMG Medewerker Test Research Centre Huidige opdracht: Legacy transformation testing bij Nationale Nederlanden.

Nadere informatie

De kleine TMMi. Doelgericht testprocessen verbeteren. Erik van Veenendaal en Jan Jaap Cannegieter

De kleine TMMi. Doelgericht testprocessen verbeteren. Erik van Veenendaal en Jan Jaap Cannegieter De kleine TMMi Doelgericht testprocessen verbeteren Erik van Veenendaal en Jan Jaap Cannegieter Inhoud Ten geleide 9 1 Inleiding 13 1.1 Introductie 13 1.2 Het Test Maturity Model integration 13 1.3 Bronnen

Nadere informatie

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl

erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding erbeterdezaak.nl Processen managen Een inleiding Proces cultuur De klant komt eerst Zorg dat je altijd waarde toevoegt Moedig eigen initiatief aan Geef medewerkers ruimte Moedig teamwerk aan Beloon team prestaties Werk

Nadere informatie

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IT Service CMM. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IT Service CMM Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 GESCHIEDENIS EN ACHTERGROND...

Nadere informatie

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced

Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Examen TMPA Test Management Approach (TMap) Professional Advanced Publicatiedatum Startdatum 6 juni 2003 1 mei 2003 Doelgroep De module is bestemd voor (beginnende) professionele testers met een ½ tot

Nadere informatie

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009

Op weg naar een hoger niveau testorganisatie. Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 Op weg naar een hoger niveau testorganisatie Tim Koomen TestNet najaarsevenement 2009 1 Start Test resource pool Test factory Basic Change Method Seite 2 Einde Start Test resource pool Test factory Basic

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten

8-12-2015. Hoe test je een pen? Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Acceptatietesten Hoe test je een pen? 1 Bekijk eerst het filmpje over

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval.

TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE. 1. Inleiding. 2. TMap methode. Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval. TESTEN VOLGENS TMAP, EEN KORTE INTRODUCTIE Kwaliteit zonder gestructureerd testen is toeval Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De TMap methode 3. De fase Planning & Beheer 4. De fase testspecificatie 5. De

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens

Energiemanagement actieplan. Koninklijke Bammens Maarssen, 16 februari 2015 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling C O L O F O N Het format voor dit document is opgesteld

Nadere informatie

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>>

Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen. <<Organisatie>> Sjabloon testplan o.b.v. situationeel testen SYSQA B.V. Almere Datum : Status : Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Over dit sjabloon Dit

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

Najaarsspecial Oktober 2013

Najaarsspecial Oktober 2013 Najaarsspecial Oktober 2013 Pagina 12 TESTEN IS GEEN KUNSTJE ; ADAPTIVITEIT MAAKT VAN TESTEN IN JOUW CONTEXT EEN KUNDE! Door Leo van der Aalst en Rik Marselis leo.vander.aalst@sogeti.nl rik.marselis@sogeti.nl

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem

Energiemanagementsysteem Energiemanagementsysteem BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien,Manager KAM, Personeel & Organisatie Pagina 1

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Grenzeloos vertrouwen in een tool!?

Grenzeloos vertrouwen in een tool!? Grenzeloos vertrouwen in een tool!? TestNet voorjaarsevenement Maandag 30 juni 2008 Rick de Jong Agenda Korte introductie Kritische kijk op het gebruik van tools Intake en selectie van tools Het omarmen

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek

Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Ontwikkelen en testen van e-business: beheerste dynamiek Het ontwikkelen en gestructureerd testen van administratieve systemen is gebaseerd het watervalprincipe. Bij het ontwikkelen volgens het watervalprincipe

Nadere informatie

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING

TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Pagina 21 TESTAUTOMATISERING IN EEN ETL-OMGEVING Door John Kronenberg John.Kronenberg@bartosz.nl @johnkronenberg Edward Crain Edward.crain@divetro.nl Welke groeifasen werden doorlopen in testautomatisering

Nadere informatie

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV

Energiemanagementsysteem. Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Van de Kreeke Beheer BV en Habets-van de Kreeke Holding BV Nuth,20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel Directeur C O L O F O N Het format voor dit

Nadere informatie

Testen bij DWH-projecten

Testen bij DWH-projecten Testen bij DWH-projecten Snelheid, Kwaliteit, Flexibiliteit onder úw regie Armando Dörsek, Software Control 18-09-2007 Wat gaat u horen? Testen van DW/BI > Structureren & Plannen Project- en teamstructuur

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Testrisicoanalyse. Introductie

Testrisicoanalyse. Introductie 7 Testrisicoanalyse 7.1 Introductie Veel testtrajecten zijn tegenwoordig gebaseerd op risico s. Bij risicogebaseerd testen (RBT) bepaalt het risico dat de organisatie loopt als het systeem in gebruik wordt

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Testverbetering met TMM bij Philips

Testverbetering met TMM bij Philips Testverbetering met TMM bij Philips Medical Systems Cardio/Vascular Jurian van de Laar Improve Quality Services Wim van Rooij Philips Medical Systems Philips Medical Systems C/V Imaging Systems X-Ray Cardio/Vascular

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis

ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis ISACA round-table 7 december 2009 Rik Marselis Senior Testconsultant bij Sogeti Penningmeester van BNTQB, de member board voor België en Nederland van de International Software Testing Qualifications Board

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 oktober 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni Ann Hardenberg Geaccordeerd door: Leo van der Valk Algemeen

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Capability Maturity Model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Capability Maturity Model. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Capability Maturity Model Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT!

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

IT Service CMM. White paper. Frank Niessink. Versie 1.0.2, 30 november 2001. Copyright 2001 Software Engineering Research Centre All rights reserved.

IT Service CMM. White paper. Frank Niessink. Versie 1.0.2, 30 november 2001. Copyright 2001 Software Engineering Research Centre All rights reserved. White paper Frank Niessink Versie 1.0.2, 30 november 2001 Copyright 2001 Software Engineering Research Centre All rights reserved. Software Engineering Research Centre Stichting SERC Postbus 424, 3500

Nadere informatie

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TMapNext. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TMapNext Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...FOUT! BLADWIJZER

Nadere informatie

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISTQB Foundation level. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISTQB Foundation level Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

IDEAL. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

IDEAL. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. IDEAL Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 HET IDEAL-MODEL...

Nadere informatie

CMMI voor ontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

CMMI voor ontwikkeling. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. CMMI voor ontwikkeling Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V.

PROQA Project Quality Assurance. Checklist. Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. PROQA Project Quality Assurance Checklist Behorend bij het PROQA-assessment SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING CHECKLIST WERKEN VOLGENS PROQA... 3 1.1 DE 5 FASEN

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie

Chris Schotanus TestGrip: de aanpak voor testbeleid en testorganisatie Titel, samenvatting en biografie Chris Schotanus Samenvatting: In ICT in het algemeen en Software Testing in het bijzonder nemen we een aantal belangrijke zaken waar zoals Business eisen als een hoge quality-to-market

Nadere informatie

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink

Riskpoker - Confirmation - Planningpoker. Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink Riskpoker - Confirmation - Planningpoker 10-7-2013 Opfrissing TMap NEXT in scrum en toelichting op de opdracht Leo van der Aalst - Jos Punter - Hans Lantink 1 Presentatie (sprint) backlog items 1 2 3 4

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat?

1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? 1,3 miljoen regels mission critical code omzetten naar C++, hoe test je dat? XXXXXX Najaarsevenement 2016 Jaap Kuilman 11 oktober 2016 Introductie Jaap Kuilman Testconsultant bij InTraffic Ervaring in

Nadere informatie

Expert level Improving the testing process

Expert level Improving the testing process Expert level Improving the testing process Eerste praktijkervaringen Smaakmaker voor najaarsevent www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Eduard Hartog Isabelle Robrechts Version 1.1 Agenda Opbouw training

Nadere informatie

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen!

Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Voorjaarsevenement 2008 Tools die je móét hebben voor je (gaat) testen! Jurian van de Laar (jla@improveqs.nl) 1 Improve Quality Services Dienstverlener Testen & Kwaliteitsmgt. Advisering, Detachering en

Nadere informatie

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'.

Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Inleiding Op 14 maart 2017 publiceerde het DNB Expertisecentrum Operationele en IT Risico's een memo 'Toelichting Toetsingskader Informatiebeveiliging 2017'. Hierin wordt aangegeven dat DNB in 2017 met

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Jurian van de Laar & Wim van Rooij Toepassing van teststrategie in de praktijk met TMM

Jurian van de Laar & Wim van Rooij Toepassing van teststrategie in de praktijk met TMM Titel, samenvatting en biografie Jurian van de Laar & Wim van Rooij Toepassing van teststrategie in de praktijk met TMM Samenvatting: Sinds 2003 loopt bij Philips Medical Systems Cardio/Vascular een programma

Nadere informatie

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel

Agenda. Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk borrel 1 Tips & trucs voor een betere projectplanning en verhoging van uw Project Maturity Utrecht, 25-1-2011 2 Agenda Introductie/Aanleiding Project Maturity Tips & trucs Korte Pauze Vervolg Tips & trucs Netwerk

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Tim Koomen Op weg naar een hoger niveau testorganisatie Najaarsevent TestNet: 22 september 2009

Tim Koomen Op weg naar een hoger niveau testorganisatie Najaarsevent TestNet: 22 september 2009 Titel, samenvatting en biografie Samenvatting Tim Koomen Najaarsevent TestNet: 22 september 2009 Veel organisaties beginnen met het verbeteren van testen door één of andere vorm van testorganisatie (test

Nadere informatie

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar

Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank. Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Testaanpak Sogeti testteam bij de Friesland Bank Versie: 13 februari 2012 André Louwes / Arjan van der Haar Testen+ Voorstellen André Louwes Senior Testmanager (Sogeti) Manager testline (Friesland

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

TestFrame. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. TestFrame Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 2 TESTFRAME... 4 2.1 TESTFRAME ALS

Nadere informatie

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW

Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Titel, samenvatting en biografie Anko Tijman Een agile teststrategie op basis van MoSCoW Samenvatting: Deze presentatie behandelt de toepassing van de teststrategie vanuit een agile perspectief: welke

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Product Risico Analyse

Product Risico Analyse Product Risico Analyse Jurian van de Laar TestNet Avond 9 oktober 2013 www.improveqs.nl (info@improveqs.nl) Versie 2.0 1 Herkenbaar? In ons testproces wordt product risico analyse toegepast Wij gebruiken

Nadere informatie

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

De SYSQA dienst auditing. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. De SYSQA dienst auditing Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model

Handleiding voor het SURF Groene ICT Maturity Model Een zelfscan voor Groene ICT en Duurzaamheid in de organisatie Auteur(s): Met dank aan: Versie: Gebaseerd op: Albert Hankel Henk Plessius, Dirk Harryvan, Bert van Zomeren 2.0 SGIMM v2.0 Datum: 16-04-2015

Nadere informatie

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RAD Rapid application development. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RAD Rapid application development Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

CHECKLIST TESTING MATURITY MODEL. Doel. Toepassingsgebied

CHECKLIST TESTING MATURITY MODEL. Doel. Toepassingsgebied CHECKLIST TESTING MATURITY MODEL Doel Het doel van deze checklist is het bepalen van de sterke en zwakke punten van het huidige testproces ten op zichte van het Testing Maturity Model (TMM). Met behulp

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden

Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Monitoring en control op uitbestede testwerkzaamheden Kees Blokland Juni 2004 kees.blokland@polteq.com Regievoering uitbestede testwerkzaamheden Uitbestede testen door de leverancier GMTP Acceptatie Monitoring

Nadere informatie

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014

Werkgroep ISO29119. TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Werkgroep ISO29119 TestNet thema-avond 9 oktober 2014 Is dit n gezonde maaltijd? Ja toch!! Om jezelf een oordeel te kunnen vormen heb je informatie nodig!! Vandaag brengen we kennis en informatie bij elkaar

Nadere informatie

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan

Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Informatiebeveiliging voor gemeenten: een helder stappenplan Bewustwording (Klik hier) Structureren en borgen (Klik hier) Aanscherping en maatwerk (Klik hier) Continu verbeteren (Klik hier) Solviteers

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision

4-11-2013. pagina x van y 1. Onderwerp. Qubic Solutions. Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013. Vision meets Precision. Vision meets Precision Ansur gebruikersdag 2013 30 oktober 2013 1 Onderwerp Kwaliteitsborging Medische Technologie met Qbus en Ansur door: Hans Schop 2 Qubic Solutions Oplossingen in procesbeheer Qubic Solutions ontwikkelt vanuit

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Regressietesten. De aanpak en aandachtspunten. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Regressietesten De aanpak en aandachtspunten Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 ALGEMEEN...3 1.2 VERSIEBEHEER...3

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Overheidsorganisatie verkleint risico s binnen het Software Lifecycle Management-proces.

Overheidsorganisatie verkleint risico s binnen het Software Lifecycle Management-proces. TITEL Overheidsorganisatie verkleint risico s binnen het Software Lifecycle Management-proces. Door Marco Vos INTRODUCTIE Voor de serviceverlening van de overheid wordt al vele decennia software ontwikkeld.

Nadere informatie