Jaarplan - jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan - jaarverslag"

Transcriptie

1 Jaarplan - jaarverslag CBS de Hoekstien Surhuisterveen Datum: 24 juni

2 JAARPLAN JAARVERSLAG Schoolnaam CBS de Hoekstien Schoolnaam CBS de Hoekstien Datum Inleiding Verantwoording: Dit model is ontwikkeld op basis van het vastgestelde format voor omgaan met managementrapportage. Daarin is bepaald op welke onderdelen management rapportage plaatsvindt richting de algemene directie. In onze kwaliteitszorg zijn schooljaarplan en schooljaarverslag onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. In 2012 is binnen het directeurenoverleg vastgesteld hoe beide documenten vorm krijgen. Er is vanuit het oogpunt van efficiëntie gekozen voor een format, waarbij schooljaarplan en schooljaarverslag in één document zijn samengebracht. Zowel het Schooljaarplan als het Schooljaarverslag worden uiterlijk in de eerste schoolweek van het cursusjaar aangeleverd. Indien mogelijk eerder. Dit format biedt een handvat aan de schooldirecteur om efficiënt en overzichtelijk een aantal belangrijke zaken te verantwoorden. De verantwoording geldt zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschools niveau richting algemene directie. Gewenste kwaliteit: Wij willen op onze school kinderen helpen hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. We accepteren dat niet iedereen dezelfde talenten heeft, misschien zelfs wel niet dat iedereen even veel talenten heeft. Maar we vinden dat je de talenten die je hebt moet ontwikkelen en moet laten zien wat je kunt. Om dat te verwezenlijken zijn volgens ons de volgende zaken essentieel: Om optimaal te functioneren is het van groot belang dat leerlingen met plezier naar school gaan. Naast het aanbrengen van vaardigheden en kennis vinden we ook het ontwikkelen van sociale competenties van groot belang. Het hanteren van verschillende instrumenten (toetsen, observaties etc.) om de vorderingen en prestaties in beeld te brengen, zodat we kunnen inspelen Inleiding Jaarplan - jaarverslag

3 op sterke en zwakke kanten van het kind. Door gebruik te maken van het zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, differentiatie in leerstof, instructie en verwerking komen we tegemoet aan de mogelijkheden van de leerlingen. Kinderen moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. De vakbekwaamheid en intuïtie van de leerkrachten spelen bij het leerproces een wezenlijke rol. We werken met moderne methodes en media. In het Schoolplan heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het Schooljaarplan is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan Er is sprake van een cyclisch proces. Het Schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt. De beleidsdoelstellingen worden operationeel en Smart beschreven. Op deze manier is ook een kwaliteitsbeoordeling mogelijk bij het uitvoeren van beleidsvoornemens. Elk schooljaar wordt het schooljaarplan na uitvoering ook op schoolniveau geëvalueerd. Deze evaluaties vormen gezamenlijk het schooljaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschools niveau richting algemene directie. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen / bij te stellen. De vastgelegde beleidsvoornemens in het Schoolplan blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Jaarplan - jaarverslag

4 Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode. Kenmerken waaraan ons schooljaarplan voldoet: Bij het formuleren van de doelstellingen gaan wij uit van het zogenaamde SMART - principe". De beleidsvoornemens zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bij de omschrijving van uit te voeren beleidsvoornemens wordt gelet op: *Specifiek: Geeft een nauwkeurige beschrijving van het na te streven eindresultaat. De beschrijving is zodanig dat bij de eindevaluatie een kwaliteitsbeoordeling mogelijk is. Er moet met andere woorden een nauwkeurig resultaat beschreven worden. *Meetbaar: Uit de beschrijving blijkt hoe het na te streven resultaat vast te stellen en te meten is. *Acceptabel: De beschreven beleidsvoornemens zijn door alle betrokkenen geaccepteerd. Het is belangrijk om te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak bij alle teamleden. Zij zijn per slot van rekening verantwoordelijk voor de uitvoering. *Realistisch: Er is bij het voorgenomen beleid rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de school. Verliest men de realiteit uit het oog, dan gelooft men niet meer in de haalbaarheid van de plannen. *Tijdgebonden: Er wordt aangegeven is op welk moment een en ander gerealiseerd is. Dit betekent dat voor ieder beleidsvoornemen een planning gemaakt is van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten. Het toepassen van deze kenmerken bij de beschrijving en uitvoering van beleidsvoornemens is een goed instrument om de kwaliteit van het proces en van het eindresultaat te bewaken. Door op deze wijze te werken geeft onze school verder vorm aan een intern systeem van kwaliteitszorg. Jaarplan - jaarverslag

5 Het is voor de schoolleiding tevens een verantwoordingsdocument naar inspectie, bovenschools management en ouders / verzorgers. Jaarplan - jaarverslag

6 School & omgeving Formatieve inzet directie, Zorg en begeleiding leraren Functies [namen / taken] Twee sterke kanten Twee zwakke kanten Twee kansen Twee bedreigingen Opbrengsten [beleidsvoornemens] 0,5 WTF Personeel: Piety Vrij heeft afscheid genomen van de school. Onze school kent de volgende functies: Leerkrachten, Ib'er, Taalcoördinator, Rekencoördinator en Ict-er, Jongekind specialisten, gedragsspecialist. Directeur: H. Hoekstra Ib'er: Piety Vrij/Jelmina Overzet Taalcoördinator: Petra Dijck Rekencoördinator: Heleen v/d Meer Ict-er: Petra Dijck Jonge kind specialist: Piety Vrij Gedragsspecialist: Jelmina Overzet Deskundig en betrokken team. Team dat openstaat voor (professionele) ontwikkeling. Leerling moet meer eigenaar worden van zijn leerproces. Praktische uitvoering "meerkunners". Passend onderwijs kunnen bieden. Toenemende aandacht voor sociale ontwikkeling. Financiële positie van de school m.b.t. toenemende druk op de begroting van de organisatie. (te) Grote combinatie-groepen. Halfjaarlijks monitoren van de (tussen) opbrengsten en daaraan gekoppeld passende interventies voor leerkrachten en leerlingen. Inzetten op kwaliteit van lesgeven, middels groepsbezoeken en gesprekken. Inzetten op activerende werkvormen om de motivatie van de leerlingen te verhogen. Structuur en voorspelbaarheid bieden aan leerlingen. Zwakke kanten: Helaas geen uitvoering kunnen geven aan een passend aanbod voor meerkunners. Zetten we door naar Beleidsvoornemens: We hebben een intensief KCG traject gevolgd. Hieruit zijn heldere school en groepsafspraken voortgekomen. We werken met het 5 stappen model van spelling. We combineren instructies waar mogelijk. We werken op dezelfde wijze aan uitgestelde aandacht in iedere groep, dmv time timer. We maken gebruik van en hebben afspraken gemaakt over coöperatieve werkvormen. Jaarplan - jaarverslag

7 Leerlingenaantallen per 1 oktober Totaal We hebben te maken met een lichte daling van het leerlingaantal Opmerkingen en consequenties n.a.v. de leerlingenaantallen: Leerlingenaantal is stabiel. Ook voor de komende jaren zijn de prognoses in deze richting: rond de tel-data zal het aantal leerlingen schommelen rond de 150 leerlingen. De verdelingen over de zes combinatiegroepen is ietwat ongelijkmatig. De druk op de middengroepen 3/4 en 4/5 is het grootst. Wij proberen voor deze groepen extra ondersteuning te realiseren in de vorm van stagaires / inzet extra taakuren / werken volgens TOM - principe. Kwantitatieve gegevens personeel Aantal medewerkers OP Aantal medewerkers OOP 9 (0 mannen en 9 vrouwen) 1 (0 mannen en 1 vrouwen) Aantal uitstromers 1 Aantal nieuwkomers 1 Aantal BHV-ers 5 Aantal geplande FG's 9 Aantal uitgevoerde FG's Aantal geplande BG's 0 Aantal uitgevoerde BG's Aantal geplande POP's 9 Aantal uitgevoerde POP's Jaarplan - jaarverslag

8 Gekozen verbeterpunten naar aanleiding van het schoolplan Thema Verbeterpunt Omvang Sociaal-emotionele ontwikkeling Leerstofaanbod Overgang van SCOL naar ZIEN De school beschikt over een meerjarenoverzicht m.b.t. de leerlingen met een eigen leerlijn (leerlingen met een specifieke behoefte). klein groot Taalleesonderwijs Opbrengsten begrijpend lezen verhogen groot ICT Oriëntatie in implementatie van het Office 365 pakket: One Drive en digitale agenda. klein ICT De school wil registraties/notities in Parnassys invoeren. klein Actieve en zelfstandige houding verdere ontwikkeling dag/week taken groot Zorg en begeleiding De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. groot Zorg en begeleiding De school volgt of de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zich ontwikkelen conform het gestelde in het OPP, en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. groot Afstemming De leraren beschikken over een groepsoverzicht dat de verschillen tussen leerlingen inzichtelijk maakt. groot Afstemming Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt. groot Opbrengsten Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. groot Persoonlijke ontwikkelplannen 2016 nieuw model POP klein Functioneringsgesprekken 2016 nieuw model functioneringsgesprekken groot Sociale en fysieke veiligheid Registratie incidenten in parnassys klein Interne communicatie jaarplanning interne communicatie groot Kwaliteitszorg algemeen Kwaliteitszorg algemeen De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kind- en groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en interventies. De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school. groot groot Jaarplan - jaarverslag

9 Uitwerking: De school beschikt over een meerjarenoverzicht m.b.t. de leerlingen met een eigen leerlijn (leerlingen met een specifieke behoefte). naar volgend jaar Thema Leerstofaanbod Jaarplan - jaarverslag

10 Uitwerking: Opbrengsten begrijpend lezen verhogen naar volgend jaar Thema Taalleesonderwijs De opbrengsten van begrijpend lezen zijn weer in orde! De schoolbieb is up to date. Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Taalbeleid De opbrengsten van begrijpend lezen liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingpopulatie verwacht mag worden. 1. Het actualiseren van het taalbeleidsplan. 2.Het monitoren van de opbrengsten en daarop interventies formuleren en uitvoeren in de groep. 3.Het evalueren van de uitgevoerde interventies tijdens groepsbesprekingen en / of teamvergaderingen. 4.Het borgen van afspraken in handelingsplannen, monitorgesprekken en groepsmappen. 2. Plan van aanpak begrijpend lezen actualiseren en bespreken. Er is veel aandacht voor technisch lezen, de resultaten zijn prima! De schoolschrijfster heeft dit jaar een geweldige input/boost gegeven aan het taal/lees onderwijs. Er is (te) weinig specifieke aandacht geweest voor de Taco tijdens de teamvergaderingen. Het beleidsplan is aanwezig, maar zien we in de praktijk (te) weinig van. Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Het benoemen van een taal-leescoödinator. Minimaal 2x in het schooljaar wordt het taalbeleid besproken tijdens overleg met de IB-er. Minimaal 2x in het schooljaar wordt het taalbeleid besproken tijdens een teamvergadering. De taal-leescoördinator neemt deel aan de kwaliteitskring van Noventa. De taal-leescoördinator neemt actief deel aan de scholingsmomenten van de centrale bibliotheekdienst. de taal-leescoördinator in samenspraak met ib-er en directie en team. Periode (wanneer) wk 38, 52, 11 en 21 Eigenaar (wie) De taalcoördinator. Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) December 2015 en juli 2016 (zorgvergadering/teamvergadering) Jaarplan - jaarverslag

11 Borging (hoe) Vastleggen nieuwe (aangepaste) afspraken in het taalbeleidsplan voor het nieuwe schooljaar. Afspraken eveneens(zonodig) in notulen vastleggen. Jaarplan - jaarverslag

12 Uitwerking: verdere ontwikkeling dag/week taken naar volgend jaar Thema Actieve en zelfstandige houding blijft in ontwikkeling Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Ontwikkeling zelfstandigheid De leerling beschikt over een werkbrief/weektaak die geschikt is om zelfstandig mee te kunnen werken en zelfstandig te mogen plannen. Navragen op ander scholen van Noventa Uitproberen in de groepen. Ruimte geven om aantal formats uit te proberen Evt scholing vanuit TIMPAAN? aantal teamleden / daarna teambreed bespreken Periode (wanneer) wk 41, 45, 5, 10 en 27 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Team (evt per bouw) Nihil Evaluatie in december en juli Vaststellen format in One-Drive Jaarplan - jaarverslag

13 Uitwerking: De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. afgerond Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Zorg en begeleiding Zorg en begeleiding Elk teamlid heeft zicht op de opbrengsten van zijn groep door middel van gedegen analyse, met bijbehorende conclusies, gekoppeld aan passende interventies. Methode gebonden toetsen worden per blok geanalyseerd. Methode onafhankelijke toetsen worden 2x per jaar geanalyseerd. Minimaal 4x per jaar zijn er gesprekken tussen leerkrachten en de Ib-er over de resultaten, met analyses en interventies. geen ib-er / team / directie Periode (wanneer) wk 36, 49, 4 en 26 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Ib-er in samenspraak met directie geen Groepsbesprekingen en verslaggeving hiervan. Borging in groepsplannen en in Parnassys. Jaarplan - jaarverslag

14 Uitwerking: De school volgt of de leerlingen met een ontwikkelingsperspectief zich ontwikkelen conform het gestelde in het OPP, en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. afgerond Thema Periode (wanneer) Zorg en begeleiding wk Jaarplan - jaarverslag

15 Uitwerking: De leraren beschikken over een groepsoverzicht dat de verschillen tussen leerlingen inzichtelijk maakt. afgerond Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Afstemming Afstemming (rekenen en taal) Groepsoverzicht / Groepsplan met daarop inzichtelijk de verschillende niveau-groepen. Gebruik makend van de groepsplannen door de methode aangeboden. Dagelijks gebruik in groep. Onder leiding van Taal en Rekencoördinator werkbijeenkomsten plannen. team / taal/reken- coördinator, ib-er en team Periode (wanneer) wk 38, 46, 6 en 15 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Groepsleerkracht / taal-leescoördinator / IB-er en directie geen Tijdens werkbijeenkomsten en groepsbesprekingen met Ib-er In groepsmap en in Parnassys Jaarplan - jaarverslag

16 Uitwerking: Het groepsplan en de dag- en/of weekplanning verheldert wanneer wie (welke groepje) (extra) instructie krijgt. naar volgend jaar Thema Afstemming blijft in ontwikkeling Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Afstemming (rekenen en taal) Groepsoverzicht / groepsplan met daarop inzichtelijk de verschillende niveau-groepen Gebruik maken van de groepsplannen door de methode aangeboden. Dagelijks in de groep Onder leiding van taal en lees- coördinator en IB-er werkbijeenkomsten plannen. ib-er en directie, team / coördinatoren Periode (wanneer) wk 38, 46, 6 en 15 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Groepsleerkrachten / coördinatoren, Ib-er en directie Geen Tijdens werkbijeenkomsten en groepsbesprekingen met Ib-er In groepsmap en in Parnassys Jaarplan - jaarverslag

17 Uitwerking: Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. naar volgend jaar Thema Opbrengsten blijft in ontwikkeling Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Betrokkenen (wie) Opbrengsten Leerlingen met een specifieke behoefte ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden. Vaststellen specifieke doelen n.a.v. groepsoverzicht. Vertalen naar groepsplan en mogelijk individuele leerlijn. Groepsleerkracht signaleert, schakelt ondersteuning van Ib-er in. Tijdens zorgvergaderingen (systematisch) leerling bespreken. groepsleerkrachten / ib-er / directie Periode (wanneer) wk 35, 39, 43, 47, 52, 3, 7, 12, 16, 21, 25 en 29 Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Groepsleerkracht geen Evaluatie na bloktoetsen en na Cito toetsen. (minimaal 4x per jaar!!) Vastleggen in groepsplan en in Parnassys Jaarplan - jaarverslag

18 Uitwerking: 2016 nieuw model functioneringsgesprekken afgerond Thema Functioneringsgesprekken CT meter is ingevoerd! Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Borging (hoe) Functioneringsgesprekken Nieuw mode functioneringsgesprekken ontwikkelen. Bovenschools, daarna naar directie Planning functioneringsgesprekken Directie wordt geschoold bovenschoolse directie / directie / team wk Groepsleerkracht / directie nihil In dossier groepsleerkracht Jaarplan - jaarverslag

19 Uitwerking: jaarplanning interne communicatie naar volgend jaar Thema Interne communicatie Hier wordt een duidelijke jaarplanning voor opgezet! Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Interne communicatie Jaarplanning opzetten die systematisch alle doelen behandeld en de schoolontwikkeling verder op gang brengt Jaarplanning maken Consequenties organisatie Jaarplanning in Agenda Office 365 Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) geen directie / ib / team wk directie / IB geen evalueren in besluiten/afspraken lijst, opslaan in Parnassys Opslaan in Parnassys en systematisch de doelen/onderdelen evalueren en bijstellen Jaarplan - jaarverslag

20 Uitwerking: De onderwijsbehoeften zijn door de leraren geformuleerd op kinden groepsniveau (groepsoverzicht) en voorzien van een analyse, conclusies en interventies. actief Thema Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Kwaliteitszorg algemeen Kwaliteitszorg Onderwijsbehoeften formuleren, voorzien van analyse, conclusie en interventies. Vanuit groepsoverzicht Groepsoverzicht/Groepsplan als werkdocument inzetten. Tijdens werkvergadering bespreken. ib-er en directie, team / coördinatoren Groepsleerkracht nihil Na toetsmoment, door leerkracht evt. ondersteunt door IB-er. vastleggen in groepsplan en in Parnassys. Jaarplan - jaarverslag

21 Uitwerking: De school heeft de geplande verbeteractiviteiten vertaald naar een inhoudelijke planning voor de verschillende vergaderingen op school. naar volgend jaar Thema Kwaliteitszorg algemeen Hier wordt een duidelijke jaarplanning voor opgesteld. Lopende zaken / beleid / zorg Resultaatgebied Gewenste situatie (doel) Activiteiten (hoe) Consequenties organisatie Consequenties scholing Betrokkenen (wie) Periode (wanneer) Eigenaar (wie) Kosten (hoeveel) Evaluatie (wanneer) (hoe) (wie) Borging (hoe) Schoolontwikkeling In een jaaroverzicht de verbeteractiviteiten plannen. In een jaaroverzicht de verbeteractiviteiten plannen. In een jaaroverzicht de verbeteractiviteiten plannen in schoolagenda Office 365 geen directie / ib / team wk directie / Ib-er / coördinatoren nihil In afspraken/besluitenlijst per bijeenkomst. Evalueren en bijstellen, daarna vastleggen in beleidsstukken. Jaarplan - jaarverslag

22 Overige verbeterpunten [klein] Verbeterpunt Doel Wanneer Wie Kosten Overgang van SCOL naar ZIEN wk groepsleerkracht / Ib-er / directie? afgerond Oriëntatie in implementatie van het Office 365 pakket: One Drive en digitale agenda. wk 31, 36, 39, 43, 45, 1 en 11 ICT-er / Team / Directie Voor de school Nihil blijft steeds in ontwikkeling naar volgend jaar De school wil registraties/notities in Parnassys invoeren. wk 31, 37, 41, 42, 45, 50, 1, 5, 10, 14, 18, 23 en 27 Team / Directie Voor school Nihil afgerond 2016 nieuw model POP wk Groepsleerkracht nihil Moet Noventa breed georganiseerd worden! naar volgend jaar Registratie incidenten in parnassys wk Groepsleerkracht / directie nihil afgerond Jaarplan - jaarverslag

23 Te volgen scholing Omschrijving Wie Wanneer Kosten Algemeen: De ontwikkelingen vanuit Office 365 en parnassys lopen. Als extra zijn we ICT - scholing Office 365 Teamleden week 36, 39, 45, 11 Voor de inmiddels ook gestart met de leerlijnen kleuters vanuit ParnasSys. school NIhil De cursus het Jonge Kind heeft 3 specialisten opgeleverd. Parnassys: invoeren rooster/cijferregistratie/incidenten en notities Teamleden september / november (2x werkbijeenkomst o.l.v. ICT-er) Voor de school NIhil Verder is de zorg dit jaar op een andere manier vorm gegeven. De nieuwe IB-er legt de verantwoordelijkheid van de (zorg) plannen bij de leerkrachten. Ter ondersteuning is de IB-er aanwezig. De groepsplannen en handelingsplannen zijn onderhevig aan steeds veranderende inzichten. Cursus "Het jonge kind". 3 teamleden nog nader te bepalen (4X) Voor de school NIhil (Noventacursus) Geplande zelfevaluaties Omschrijving Wie Wanneer Kosten Opbrengsten en diagnose (nog) niet uitgevoerd. Planning september 2016 Schooldiagnose WMK 'Afstemming' Schooldiagnose WMK 'Taal/Lezen' Team oktober 2015 Nihil Team oktober 2015 Nihil Opbrengsten diagnose Ib-er en directeur februari 2016 en juli 2016 Nihil Jaarplan - jaarverslag

24 Algemene werkzaamheden Omschrijving Wie Wanneer Kosten Alle taken worden uitgevoerd. Nemen we ongewijzigd mee naar Schoolgids actualiseren directeur mei ,- Taal/rekenen/ICt zijn de speerpunten. Praktische info-gids actualiseren administratie mei 2016 geen Schoolkalender / agenda maken directeur en administratie juni / juli 2016 geen Vergaderschema met onderwerpen maken directeur i.s.m. teamleden mei / juni 2016 geen Taalbeleidsplan actualiseren Taalcoördinator i.s.m. directie en team mei 2016 geen Rekenbeleidsplan actualiseren rekencoördinator i.s.m. directie en team. mei / juni 2016 geen ICT beleidsplan actualiseren ICT-er i/s/m/ directie en team mei / juni 2016 geen Jaarverslag met evaluaties en jaarplan schrijven. directeur juni 2016 geen Jaarplan - jaarverslag

25 Overige zaken Huisvesting Sponsoring MR Het schoolgebouw zal volgens het onderhoudsschema (rode map) van OBM worden onderhouden. De school heeft geen activiteiten gepland waarbij sponsoring een rol speelt. De MR heeft een vergaderschema opgesteld en komt 4 á 5 x bijeen. We hebben subsidies aangevraagd voor een nieuw speeltoestel/pannakooi. Inmiddels hebben we een toezegging van 3800,- van verschillende fondsen!! De MR/SR functioneert goed. Er is een betrokken en positief kritische groep mensen die gezamenlijk optrekken om de Hoekstien stabiel en beleidsmatig voldoende te houden/maken. Er is een jaarplanning voor de vergaderingen. Er wordt ongeveer 5x per jaar vergadert. De laatste vergadering van het jaar moet gepland worden in de eerste week van juli. Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Wynroas Harkema Datum: 25 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Wynroas Schoolnaam CBS De Wynroas Datum 10-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS De Oanrin Twijzel Datum: 4 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS De Oanrin Schoolnaam CBS De Oanrin Datum 22-04-2015

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS De Oerstek Noardburgum Datum: 1 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS De Oerstek Schoolnaam OBS De Oerstek Datum 20-05-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Kandelaar Ameide Datum: 22 juni 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Kandelaar Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 29-06-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rozenburg. Datum: 18 september 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Basisschool De Regenboog Rozenburg Datum: 18 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Regenboog Datum 23-06-2015 Inleiding Het team van PCBS

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Pijler Maasdam Datum: 19 mei 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Pijler Schoolnaam OBS de Pijler Datum 31-03-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs

2014-2015 De Kameleon R.Schreurs JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar 2014-2015 De Kameleon R.Schreurs Juni 2014 School Schoolleider Datum Juni 2015 In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Kameleon Grubbenvorst Datum: 22 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Kameleon Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool VI de Tiende Penning Vierpolders Datum: 12 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool VI de Tiende

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Het Overbos Oostvoorne Datum: 25 september 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Het Overbos Schoolnaam OBS Het Overbos

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool de Rank Rozenburg Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool de Rank Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 RKBS Sint Jozef Schiedam Datum: 10 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam RKBS Sint Jozef Schoolnaam RKBS Sint Jozef Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Steenen Brug Roermond Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Steenen Brug Schoolnaam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie

Tijd kwartaal rapportage. Groepsroosters bespreken in teamverg inleveren definitieve groepsroosters. Leerkrachten directie Planning verbeteractiviteiten Actiepunt indicator Doel (smart) 3.0 Tijd specificaties Wie (regie en actie) Tijd kwartaal rapportage Meten (meetbare effecten) Borgen (beschrijven) Middelen/ begeleiding

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 OBS Thrimwalda Gytsjerk Datum: 7 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam OBS Thrimwalda Schoolnaam OBS Thrimwalda Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1

Evaluatie plan van aanpak cbs de Wâlikker schooljaar 2011-2012 EVALUATIE. plan van aanpak schooljaar 2011-2012. 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 EVALUATIE plan van aanpak schooljaar 2011-2012 4-11-2012 team Wâlikker Pagina 1 Plan van aanpak 2011-2012 1. Professionele schoolcultuur Het team kan op aantoonbaar voldoende wijze functioneren door: resultaat-

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016

Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Jaarplan o.b.s. De Boomhut 2015-2016 Inleiding Elk jaar stellen wij als team van o.b.s. De Boomhut gezamenlijk een jaarplan op. Vanuit de evaluatie van het vorige jaarplan, gekoppeld aan de strategische

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk

Jaar School Schoolleider Datum. 2014-2015 Jaar De Bongerd. School Hilde van Eldonk JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARVERSLAG 2014-2015 Jaar De Bongerd School Hilde van Eldonk Schoolleider Juni 2013 in december omgezet vanuit oude format Datum In ons jaarplan geven

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten.

Verbeterpunten vanuit het Schoolplan (8.1) Beleidsterrein Verbeterpunten Wie? Wanneer en hoe? 1 3.4. Leerkrachten. JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar De Peddepoel Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar.

Nadere informatie

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon

Schooljaarplan Planperiode Versie Versie 4 Datum Obs Prins Willem Alexander. Adres t Witzand 22. Telefoon Plan n in g Schooljaarplan Planperiode 2011-2015 Versie Versie 4 Datum 04-07-2013 Naam school Adres t Witzand 22 Postcode Obs Prins Willem Alexander 9463PA Telefoon 0592 262400 E-mail Directeur pwa@primah.org

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Naam school Sint Gerardusschool Adres Splitting 145 Postcode 7826 CT Emmen Telefoon 0591-622465 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd gezag 03RY gerardusschool@skod.nl

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2016-2017 Voor 2016-2017 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: didactisch: implementatie van de rekenmethode Wereld in getallen 2. Beleidsterrein:

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Basisschool St. Franciscus Weiteveen Datum: 16 december 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Basisschool St. Franciscus Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.K. Basisschool Klavertje vier RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN nummer : 27NT C1 Onderzoeksnummer : 287268 Datum onderzoek : 2 en 4 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolplan 2012 2013

Schoolplan 2012 2013 Schoolplan 2012 2013 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Schoolplan Josefschool Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding

JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar OBS Weisterbeek School Bart Mous Schoolleider 07-07-2015 Datum In ons jaarplan geven we aan Inleiding [1] welke Quick Scans

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl

JAARPLAN 2015-2016. Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl JAARPLAN 2015-2016 Samen werken aan de toekomst! Bekkampstraat 49 7496 AH Hengevelde 0547-333420 www.petrushv.nl Voorwoord Het onderwijs op de Petrusschool is continu in ontwikkeling. Wij streven naar

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fax E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013 2014

Schooljaarplan 2013 2014 Schooljaarplan 2013 2014 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fa E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Telefoon: Fax:

Telefoon: Fax: Rekenverbeterplan 2011-2012 Huidige positie Dit schooljaar, 2011-2012 starten we met een nieuwe rekenmethode, de nieuwe versie van Wereld in getallen. De opgedane kennis van OEKT wordt dit schooljaar verder

Nadere informatie

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl

Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Noord Brandakkerstraat 4 1566XD Assendelft 075-6874208 info@dedorpsakker.nl Locatie Zuid Dorpsstraat 172 1566AS Assendelft 075-6877166 infozuid@dedorpsakker.nl 1 Stand van zaken september 2012

Nadere informatie

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013

Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Verbeterplan n.a.v. uitslagen enquête onder ouders van obs de Dubbele Punt april 2013 Aanleiding In april 2013 is er een vragenlijst uitgezet onder de ouders van obs de Dubbele Punt om de ouders te bevragen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

Jaarplan light SBO It Heechhôf

Jaarplan light SBO It Heechhôf 0. Algemene uitgangspunten Bevinding directie Passend onderwijs 0.1 Missie / Visie De school heeft juni 2015 een uitgewerkt, gecorrigeerd School OndersteuningsProfiiel (SOP), waarin o.a. een doelgroepenbeschrijving

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN (SJP)

SCHOOLJAARPLAN (SJP) 1 SCHOOLJAARPLAN (SJP) 2015 2016 Naam school RKB de Schelp Adres Hoofdstraat West 91 Postcode 9981AB Plaats Uithuizen Telefoon 0595 433036 Brinnummer 05DQ E-mail m.deboer@45000.nl Website www.rkbdeschelp.nl

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Eendragt Plaats : Zevenhuizen Zh BRIN nummer : 04RV C1 Onderzoeksnummer : 196490 Datum onderzoek : 15 juli 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013

Ouderavond PCBS de Claercamp. Maart 2013 Ouderavond PCBS de Claercamp Maart 2013 Agenda (verwachte eindtijd 21:30) Onderwijskundige visie BAS Uitwerking plan van aanpak Nieuwbouw school Evaluatierapporten Directeur 2013/2014 Indien er nog tijd

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 Evaluatie CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst

Evaluatie Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Jaarplan 2010-2011 Versie augustus 2011 Jaarplan 2010-2011 Obs de Schovenhorst Actiepunt 4A: Schoolplan Hoofdstuk 4 Onderwijskundig beleid: Obs de Schovenhorst heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs

Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Quickscan reken- en wiskundeonderwijs Gegevens school Naam school Adres school Plaats Telefoon e-mail Datum invulling Ingevuld door Functie invuller directie IB-er RT-er taal/leescoördinator leerkracht

Nadere informatie

Schoolplan 2013 2014

Schoolplan 2013 2014 Schoolplan 2013 2014 RK Josefschool Voortkomend uit het Strategisch Beleidsplan Eenheid in Verscheidenheid 2012-2016 Stichting R.K. Primair Onderwijs Culemborg Josefschool Schooljaar 2013-2014 =stand van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie