Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017

2 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid (verder genoemd VTH beleidsplan) voor de gemeente Veenendaal voor het jaar Het VTH beleid omvat de volgende taakvelden: Activiteit Bouwen Activiteit Milieu Wettelijke basis Het beleidsplan gaat over een breed scala aan landelijke en gemeentelijke regelgeving zoals o.a. de Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het Bouwbesluit Het formulieren van beleid is een belangrijke opgave vanuit de Wabo ten aanzien van de VTH-taken. Met name het Besluit omgevingsrecht (Bor) is bepalend voor het vormen van het VTH proces. De specifieke artikelen in het besluit beschrijven nauwgezet de vereiste criteria waaraan een organisatie moet voldoen. Grip op zaken Met dit uitvoeringsprogramma (UVP) 2017 wordt de inzet op onderdelen bepaald overeenkomstig het gestelde kader in het VTH-beleidsplan en het onderliggende besturingsmodel VTH-taken (vastgesteld door de raad op 26 november 2015). Daarmee heeft de gemeente Veenendaal de basis gelegd voor een gesloten beleidscyclus ( Big Eight) dat is uitgewerkt tot op het taakniveau. Hiermee kunnen we sturen op taken, kwaliteit en capaciteit. Daardoor ontstaat grip op deze taken. Big Eight model 2

3 Het beleid is opgebouwd vanuit een probleemanalyse, prioriteiten, visie en doelen en de daarbij gehanteerde strategie. Dit zijn de bouwstenen voor het jaarlijks op te stellen programma. Wat volgt uit het uitvoeringsprogramma is de monitoring en de verslaglegging (evaluatie) in De verbetermaatregelen die voortkomen uit deze evaluatie worden gebruikt als verbetering van de probleemanalyse en prioriteiten. Dit maakt de beleidscyclus sluitend en draagt bij aan een hogere kwaliteit en beheersing van risico s rondom de VTHtaken. 3

4 1 Voorwoord 2 Uitvoeringsprogramma VTH 3 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening 3.1 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Bouw 3.2 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Milieu 3.3 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Brandweer 4 Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving 4.1 Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving Bouw 4.2 Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving Milieu 4.3 Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving Brandweer 4.4 Klachten en Handhavingsverzoeken 5 Projecten 6 Monitoring en Evaluatie 6.1 Monitoring 6.2 Evaluatie 6.3 Mutatie en dynamiek in het VTH-beleid 7 Begroting 4

5 1 Voorwoord Voor u ligt het. Dit programma is volledig gebaseerd op het op 26 november 2015 door de raad vastgestelde VTH-beleidsplan. Het programma bevat de taken die worden uitgevoerd op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van het omgevingsrecht. In hoofdstuk 2 wordt voor het UVP een toelichting op het besturingsmodel gegeven. De uitwerking van het uitvoeringsprogramma voor de vergunning gebonden taken is toegelicht in hoofdstuk 3 voor vergunningverlening en in hoofdstuk 4 voor toezicht en handhaving. Naast de vergunning gebonden taken zijn in hoofdstuk 5 uren gepland voor uit te voeren projecten. Hoofdstuk 6 monitoring en evaluatie wordt de komende jaren verder uitgewerkt op basis van de opgedane ervaringen. Voor het onderdeel toezicht en handhaving vindt monitoring en evaluatie al enige tijd plaats middels het jaarverslag over de handhavingsuitvoeringsprogramma s. Het jaarverslag 2017 wordt in het eerste kwartaal 2018 vastgesteld. 5

6 2 Uitvoeringsprogramma VTH Het UVP is opgebouwd uit de resultaten van de evaluatie, probleemanalyse, prioriteiten, doelen en de strategie. Het uitvoeringsprogramma kent daarmee drie pijlers: 1. De eerste pijler is het jaarverslag. In het jaarverslag is een evaluatie van het uitgevoerde VTH beleid weergegeven. De evaluatie kan leiden tot bijstelling van de probleemanalyse en daarmee de prioriteiten en doelen. 2. De tweede pijler is de prognose van de te verwachten aanvragen en meldingen. Mutaties in deze aantallen zijn direct van invloed op de jaarlijks uit te voeren werkzaamheden. 3. De derde en laatste pijler bestaat uit de beschikbare capaciteit in uren en bijbehorende financiële middelen. Door de informatie uit deze drie pijlers te koppelen wordt duidelijk welke activiteiten jaarlijks uitgevoerd kunnen worden. Het hulpmiddel dat deze koppeling mogelijk maakt en hiervan de resultaten laat zien is het Besturingsmodel VTH (zie onderstaande figuur Besturingsmodel VTH). Taken 2017 Algemene gegevens Verg. verlening Verg. verlening complex Toezicht Capaciteit in uren Toezicht complex Advies Administratief Juridisch Totaal Omgevingsvergunning activiteit Bouw Omgevingsvergunning activiteit Milieu Toezicht Bouw Toezicht Milieu Toezicht Ruimtelijk Klachten en handhavingszaken Advisering & Projecten TOTAAL UREN Uren berekend TOTAAL FTE 4,38 0 3,47 0 5,80 0,18 1,87 15,70 Fte berekend Uren per Fte ,38 3,47 4,00 0,00 3,30 0,00 6,00 0,20 1,80 15,30 Fte beschikbaar Disclaimer -0,38 0,00-0,17 0,00 0,20 0,02-0,07-0,40 Fte verschil (+/-) Met behulp van het model zijn de taken, prognoses en risico s doorgerekend en vertaald naar de benodigde capaciteit. Het rekenmodel zet deze benodigde capaciteit af ten opzichte van de beschikbare capaciteit. Hiermee is direct inzichtelijk wat de consequenties zijn van nieuwe wettelijke wijzigen en/of bestuurlijke- dan wel managementbeslissingen in het werkproces. Uit het ingevulde model komt naar voren dat de benodigde capaciteit zich goed verhoudt tot de beschikbare capaciteit. Op een totaal beschikbaar capaciteit van fte is een geprognotiseerd tekort van 0.40 fte. Deze benodigde capaciteit is gebaseerd op de geprognotiseerde aantal aanvragen omgevingsvergunningen en de daarbij behorende controles. 6

7 3 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Het UVP Vergunningverlening bestaat uit de volgende onderdelen: Prognose van de te verwachten aanvragen en meldingen onderverdeeld naar categorieën. Prognose van de op te stellen beschikkingen voor vergunningen gespecificeerd met de toetsingskwaliteit. 3.1 Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Bouw Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende soorten aanvragen (eerste kolom), de te verwachten aantallen (tweede kolom), het percentage van de aanvragen dat afgehandeld wordt (derde kolom) en de wijze van adviseren(vierde kolom). De tweede kolom ( te verwachten aantallen) wordt jaarlijks op basis van een prognose ingevuld. Aantal prognose Frequentie Woningen Klein 5 100% Woningen Klein Woningen Gemiddeld % Woningen Gemiddeld Woningen Groot 7 100% Woningen Groot Aantallen geprogrammeerd Adviserings type Maatschappelijke gebouwen Klein 8 100% Maatschappelijke gebouwen Klein Maatschappelijke gebouwen Gemiddeld 2 100% Maatschappelijke gebouwen Gemiddeld Maatschappelijke gebouwen Groot 0 100% Maatschappelijke gebouwen Groot Bedrijfsgebouwen Klein % Bedrijfsgebouwen Klein Bedrijfsgebouwen Gemiddeld 5 100% Bedrijfsgebouwen Gemiddeld Bedrijfsgebouwen Groot 7 100% Bedrijfsgebouwen Groot Uitbreiding van woningen Klein % Uitbreiding van woningen Klein Uitbreiding van woningen Gemiddeld 5 100% Uitbreiding van woningen Gemiddeld Uitbreiding van woningen Groot 3 100% Uitbreiding van woningen Groot Woongebouwen Klein 4 100% Woongebouwen Klein Woongebouwen Gemiddeld 2 100% Woongebouwen Gemiddeld Woongebouwen Groot 3 100% Woongebouwen Groot Logiesgebouwen Klein 1 100% Logiesgebouwen Klein Logiesgebouwen Gemiddeld 0 100% Logiesgebouwen Gemiddeld Logiesgebouwen Groot 0 100% Logiesgebouwen Groot Gebruiksvergunning (brandveilig gebruik bouwwerken) % Gebruiksvergunning (brandveilig gebruik bouwwerken) Monumenten 5 100% Monumenten Meldingen Brandveilig gebruik % Meldingen Brandveilig gebruik Meldingen sloop % Meldingen sloop Reclame % Reclame 7

8 Aanleg 0 100% Aanleg Uitweg % Uitweg Kapactiviteiten % Kapactiviteiten Bouwwerken geen gebouw zijnde Klein % Bouwwerken geen gebouw zijnde Klein Bouwwerken geen gebouw zijnde Gemiddeld 1 100% Bouwwerken geen gebouw zijnde Gemiddeld Bouwwerken geen gebouw zijnde Groot 0 100% Bouwwerken geen gebouw zijnde Groot Binnenplanse afwijking, extra bovenop % Binnenplanse afwijking, extra bovenop Kruimelgeval, extra bovenop leges % Kruimelgeval, extra bovenop leges Vooroverleg (conceptaanvraag) % Vooroverleg (conceptaanvraag) Vooroverleg (uitgebreide conceptaanvraag) % Vooroverleg (uitgebreide conceptaanvraag) Totaal Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening Milieu Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende soorten aanvragen (eerste kolom), de te verwachten aantallen (tweede kolom), het percentage van de aanvragen dat afgehandeld wordt (derde kolom) en de wijze van adviseren (vierde kolom). De tweede kolom (te verwachten aantallen) wordt jaarlijks op basis van een prognose ingevuld. Aantal prognose Frequentie Aantallen geprogrammeerd Adviserings type Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel I 0 100% Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel I Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel II 0 100% Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel II Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel III 6 100% Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel III Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel IV 0 100% Omgevingsvergunning (milieudeel) industrieel IV Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) 0 100% Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) Intrekken (ambtshalve/op verzoek/op aanvraag) 0 100% Intrekken (ambtshalve/op verzoek/op aanvraag) Melding Activiteitenbesluit industrieel % Melding Activiteitenbesluit industrieel Melding Activiteitenbesluit agrarisch % Melding Activiteitenbesluit agrarisch Maatwerk voorschriften (als gevolg van melding Activiteit 3 100% Maatwerk voorschriften (als gevolg van melding Activiteitenbesluit) Milieuneutraal veranderen 4 100% Milieuneutraal veranderen Totaal 53 4 Uitvoeringsprogramma Toezicht & Handhaving Het UVP toezicht en handhaving bestaat uit de volgende onderdelen: Prognose van de soort en aantallen te controleren objecten gespecificeerd met de wijze van toezicht (controlesoort) 8

9 4.1 Uitvoeringsprogramma Toezicht Bouw / Ruimtelijke Ordening Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende soorten vergunningen (eerste kolom), het percentage van het totaal dat gecontroleerd wordt (tweede kolom) en de controlesoort (derde kolom). Het aantal te verwachten controles wordt jaarlijks op basis van een prognose ingevuld. Categorie indeling Aantal Woningen Klein 8 Woningen Gemiddeld 14 Woningen Groot 30 Maatschappelijke gebouwen Klein 7 Maatschappelijke gebouwen Gemiddeld 9 Maatschappelijke gebouwen Groot 5 Bedrijfsgebouwen Klein 18 Bedrijfsgebouwen Gemiddeld 32 Bedrijfsgebouwen Groot 17 Uitbreiding van woningen Klein 22 Uitbreiding van woningen Gemiddeld 31 Uitbreiding van woningen Groot 32 Woongebouwen Klein 2 Woongebouwen Gemiddeld 5 Woongebouwen Groot 5 Logiesgebouwen Klein 6 Logiesgebouwen Gemiddeld 1 Logiesgebouwen Groot 0 Gebruiksvergunning (brandveilig gebruik bouwwerken) 25 Monumenten 3 Reclame 6 Uitweg 30 Kapactiviteiten 35 Bouwwerken geen gebouw zijnde Klein 4 Bouwwerken geen gebouw zijnde Gemiddeld 16 Bouwwerken geen gebouw zijnde Groot 5 Sloopmelding 50 aanleg vergunning 0 Strijdig gebruik / RO 35 Vergunning vrije bouw 20 Mobiel breken 2 Melding brandveilig gebruik 1 Totaal 476 9

10 4.2 Uitvoeringsprogramma Toezicht Milieu Alle objecten waarop toezicht plaatsvindt zijn onderverdeeld naar berekende risico s. De controlefrequentie is gebaseerd op deze berekende risico s (maatwerk op basis van negatieve effecten of nalevingsgedrag). Het toezicht is ondergebracht bij de Omgeving Dienst Regio Utrecht (ODRU). Voor de werkvoorraad wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarlijks vast te uitvoeringsprogramma van de ODRU. 4.3 Uitvoeringsprogramma Toezicht Brandweer Doelstelling Toezicht op brandveiligheid wordt uitgevoerd door de Veiligheids Regio Utrecht (VRU) en dit maakt goede afstemming met de gemeente, ook in het kader van handhaving, dan ook noodzakelijk. Programma 2017 De belangrijkste kerntaken van de VRU op het gebied van toezicht zijn: Toezicht tijdens de realisatiefase; De periodieke/regulier gebruikscontroles. Daarnaast behoren tot de taken op het gebeid van brandveiligheid: Begeleiden van juridische handhavingstrajecten, waarbij de VRU als inhoudelijk adviseur brandveiligheid optreedt; Beleidsmatig en projectmatig werken (bijvoorbeeld kamerverhuur); Verzoeken van burgers en bedrijven verwerken. 4.4 Klachten en handhavingsverzoeken Het UVP klachten en handhavingsverzoeken bestaat uit de volgende onderdelen: Prognose van de soort en aantallen klachten en handhavingsverzoeken met de wijze van toezicht (controlesoorten); Beschrijving van het jaarlijks aantal te verwachten klachten en handhavingsverzoeken en de afhandeling daarvan. Klachten Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende soorten klachten (eerste kolom), de te verwachten controles (tweede kolom), de frequentie (derde kolom) en de wijze van adviseren (vierde kolom). Het aantal te verwachten controles wordt jaarlijks op basis van een prognose ingevuld. 10

11 Categorieën / objecten klachten aantal Bouwen eenvoudige klachten 75 Bouwen eenvoudige klachten 7 Milieu eenvoudige klachten 23 Milieu eenvoudige klachten 12 Handhavingsverzoeken Ingediende handhavingsverzoeken worden overeenkomstig het wettelijk kader en de in het VTH beleidsplan vastgelegde prioriteiten afgehandeld. 11

12 5 Projecten Projecten kenmerken zich door een niet structureel karakter. Projecten hebben betrekking op de activiteiten bouwen. Jaarlijks wordt een keuze gemaakt in de speerpunten en acties die zich lenen voor een project. Afhankelijk van de beschikbare capaciteit wordt in het UVP de selectie opgenomen. Voor elk project is een projectvoorstel uitgewerkt waarin is aangegeven wat het doel is, wie projecttrekker is, een korte beschrijving van de inhoud en het eindresultaat Voor 2017 is het project controle en handhaving illegale bewoningen en illegale kamerverhuur. De volgende projecten zijn opgenomen in dit uitvoeringsprogramma Controle en handhaving strijdig gebruik bedrijventerreinen Vergunningverlener Toezichthouder Administratie Juridisch Monitoren en Evaluatie 6.1 Monitoring Het monitoren van de uitvoering is wettelijk vereist. Dit is verankerd in het Besluit omgevingsrecht. Dit is om vast te stellen of onder andere de VTH doelstellingen in de praktijk gerealiseerd worden. Voor het proces van monitoren zijn indicatoren nodig. Een indicator is een meetbaar fenomeen (meestal een getal) dat een signalerende functie heeft. Wijkt een indicator af van een afgesproken norm dan is bijsturing mogelijk. De gestelde doelen in de planperiode zijn SMART opgesteld. Voor een goed werkend beleidssysteem is het van belang dat gegevens worden geregistreerd. De relatie tussen de gekozen methodiek en de doelstellingen impliceert dat deze doelen voldoende meetbaar moeten zijn. Bij het vaststellen van indicatoren worden de cijfermatige gegevens gehanteerd die in het kader van de handhaving verkregen zijn. 6.2 Evaluatie Wij evalueren om te kunnen beoordelen of het gevoerde beleid effectief is en uitvoering geeft aan de gestelde prioriteiten en doelen. Dit gebeurt bij de jaarlijkse evaluatie van het UVP. Het VTH beleid, het UVP, de rapportage en de evaluatie uitkomsten worden bekend gemaakt aan de raad. Aan de opbouw van het verslag zijn geen wettelijke eisen gesteld. Wel is gesteld dat rapportage plaatsvindt over de resultaten van het uitgevoerde beleid. 12

13 6.3 Mutatie en dynamiek in het VTH beleid Jaarlijks ontstaan als gevolg van het uitvoering geven aan het UVP nieuwe inzichten. Onderstaand wordt een actueel overzicht gegeven van mutaties en dynamiek in het VTH beleid. Beschrijving Soort controle Frequentie Nieuwe of gesloten Registratiesysteem Dagelijks Inrichtingen en/of objecten Informatie over het naleefgedrag (resultaten) informatie over effecten (inschatting in Risicomodel) Besturingsmodel (Risicomodule) Eenmaal per jaar Bepalen nieuwe prioriteiten Besturingsmodel (Risicomodule) Afhankelijk van de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie VTH uitvoeringsprogramma Registratie voortgang Registratiesysteem Maandelijks Programma VTH Besturingsmodel Eenmaal per jaar VTH-beleid Beleidsevaluatie Eenmaal per4 jaar 7 Begroting Op basis van artikel 7.5 Bor moeten de personele en financiële middelen om uitvoering te kunnen geven aan het programma geborgd zijn. Als bijlage bij dit uitvoeringsprogramma treft u een overzicht aan van de begrote middelen voor het jaar

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 216 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts en Handhavingsbeleid (verder genoemd VTH beleidsplan)

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Productoverzicht Synned Milieu (bodem)

Productoverzicht Synned Milieu (bodem) (bodem) 1 Beoordeling van ingekomen bodemonderzoeken; 2 Beoordeling van ingediende melding Besluit bodemkwaliteit (voor grondverzet); 3 Beoordeling van ingediende melding Besluit mobiel breken van bouw-

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

KCO Uitvoeringsprogramma 2016

KCO Uitvoeringsprogramma 2016 KCO Uitvoeringsprogramma 2016 Opgesteld door: S.M.P. Looijmans Status: Vastgesteld 2 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Uitvoeringsniveaus 5 4. Toezicht en

Nadere informatie

Deel 3: Prioritering

Deel 3: Prioritering Deel 3: Prioritering Hoofdstuk 1: INLEIDING... 3 1.1 DOEL PRIORITERING... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 Hoofdstuk 2: PRIORITEITEN... 4 2.1 FORMULE... 4 2.2 PRIORITEIT TOTAALSCORE... 4 2.3 PRIORITEIT NEGATIEF EFFECT...

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren BIJLAGE 3A: BENODIGDE CAPACITEIT VERGUNNINGVERLENING. Kenmerk: Z.02130 INT.04009 NB: In Kolom 1 van Tabel 1 zijn de - qua risico - belangrijkste en/of meest voorkomende werkterreinen en taakvelden inzichtelijk

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving 23 maart 2010 1 Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 Inleiding Op 23 februari 2010 hebben

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaarprogramma VTH 2015

Jaarprogramma VTH 2015 Jaarprogramma VTH 2015 1. Algemeen Dit jaarprogramma omvat de afspraken die met de ODG worden gemaakt ten aanzien van de WABO+ taken die daar zijn ondergebracht. In het uitvoeringsprogramma van de ODG

Nadere informatie

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket.

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. In deze notitie wordt berekend hoe groot de inbreng (in fte s) in de RUD van de DEAL gemeenten zou moeten zijn op basis van het

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge Jaarverslag Integrale Handhaving gemeente Halderberge 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 3 1.2 Relatie tot de Wabo 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Doelen en grenzen van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Jaarverslag Handhaving 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4 Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6 Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering

Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering Rekenblad UP Vergunningverlening & Advisering 0 verg.verlening milieu bij industriele IPPC inrichtingen Aantal/jaar Kengetal Benodigde uren revisieverg gem inr. (excl. Mer, bezw, beroep) 0 84 0 Veranderings-

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard UITVOERINGSPROGRAMMA 2014 Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 Valkenswaard Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vastgesteld op 3 december 2013 1. Inleiding Het Omgevingsbeleidsplan is op grond van het Besluit

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

Wijziging tarieventabel leges

Wijziging tarieventabel leges Wijziging tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Eerste Wijziging Legesverordening 2010 (Aan de bij de Legesverordening 2010 behorende tarieventabel wordt onderstaande titel 2 toegevoegd)

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015

HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015 Milieu Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening Brandveiligheid APV en bijzondere wetgeving Vastgesteld 16 juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag TH-taken 2015

Jaarverslag TH-taken 2015 Jaarverslag TH-taken 2015 Gemeente Renswoude 1 december 2016 Versie 0.2 Vastgesteld door college B&W: 24-01-2017 1 MB-ALL B.V. Postbus 1148 3600 BC MAARSSEN Tel. (0346) 583078 December 2016 MB-ALL B.V.

Nadere informatie

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

Sturen op kwaliteit. 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Sturen op kwaliteit 1 juni 2010 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder

Nadere informatie

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel

Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1. MasterMeester. Gemeente Boxtel 2013 Managementrapportag e Zelfevaluatietool Kwaliteitscriteria 2.1 MasterMeester Gemeente Boxtel 0 Managementrapportage zelfevaluatietool gemeente Boxtel Voor u ligt een managementrapportage van de individuele

Nadere informatie

HandhavingsUitvoeringsProgramma. Oudewater 2014

HandhavingsUitvoeringsProgramma. Oudewater 2014 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 204 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 204 Milieu Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening Brandveiligheid APV en bijzondere wetgeving Vastgesteld

Nadere informatie

Reg.nr.: O-BOC/2016/785 / RIS Jaarverslag toezicht- en handhaving 2015 gemeente Boxmeer

Reg.nr.: O-BOC/2016/785 / RIS Jaarverslag toezicht- en handhaving 2015 gemeente Boxmeer Reg.nr.: O-BOC/2016/785 / RIS 2016-196 Jaarverslag toezicht- en handhaving 2015 gemeente Boxmeer 1 Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag toezicht- en handhaving over het jaar 2015 van de gemeente Boxmeer.

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Matrix Wabo 4 Opgesteld door KING en VNG Datum 1 april 2014 Versie 1.0 2 1 Leeswijzer Leeswijzer De toezichtindicatoren

Nadere informatie

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Leges dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout 1. Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma milieu van de gemeente Oosterhout. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op vergunningen, toezicht en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten

Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Uitvoeringsprogramma 2016 Gemeente Dronten- Bijlage 1 Opdrachttabel 2016 met geprognotiseerde producten Product 2016 Toelichting Vergunningen en meldingen Milieu-inrichtingen R01 Omgevingsvergunning milieu-inrichting

Nadere informatie

Wabo jaarverslag. Pagina 1 van 13

Wabo jaarverslag. Pagina 1 van 13 Wabo jaarverslag 2016 Pagina 1 van 13 Inhoud Inhoud... 1 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Beleidskader... 4 3. Evaluatie vergunningen en handhaving... 5 3.1 Loketfunctie...

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6 1. Thematische controle stoppersregeling 6 2. Project luchtwassers 6 3. Ketentoezicht 7 4. Branchegerichte pilot / tevens

Nadere informatie

van visie naar praktijk

van visie naar praktijk van visie naar praktijk Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein

Nadere informatie

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit

2.3.1 Bouwactiviteiten. Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit TITEL 2 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING / OMGEVINGSVERGUNNING Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Werkprogramma e + 2 e kwartaal 2015

MANAGEMENTRAPPORTAGE. Werkprogramma e + 2 e kwartaal 2015 MANAGEMENTRAPPORTAGE Werkprogramma 2015 1 e + 2 e kwartaal 2015 September 2015 1. Inleiding Voor u ligt de Marap over het eerste half jaar van 2015. De taken die de ODR voor haar opdrachtgevers uitvoert,

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Crisisbeheersing Raadsnummer 04. R87$. OOI Inboeknummer o4rooo46g Beslisdatum B&W ag juni 2004 Dossiernummer 4ap.rSr Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen:

Nadere informatie

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING

Legesverordening 2011 TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE LEGESVERORDENING 2011 ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1 VAN DEZE VERORDENING 1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen,

Nadere informatie

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase.

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Jaarverslag integraal toezicht en handhaving 2013 Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Inhoud: 1: inleiding 2: samenwerking met adviserende partijen

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Samenhang

Toezicht en Handhaving in Samenhang Toezicht en Handhaving in Samenhang Uitvoeringsplan team ergunningen 2014 Zeist astgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zeist: d.d. 11 februari 2014 Gemeente Zeist Corsanummer: 14int00197

Nadere informatie

Handhavinguitvoerings programma 2017

Handhavinguitvoerings programma 2017 Handhavinguitvoerings programma 2017 Gemeente Renswoude Versie 1.0 Vastgesteld door het college op: Ter informatie naar de raad op: Versie 1.0 (definitief) 13 april 2017 1 MB-ALL B.V. Postbus 1148 3600

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende

Nadere informatie

Probleem- en risicoanalyse handhaving fysieke leefomgeving gemeente Ooststellingwerf

Probleem- en risicoanalyse handhaving fysieke leefomgeving gemeente Ooststellingwerf Probleem- en risicoanalyse handhaving fysieke leefomgeving gemeente Ooststellingwerf Ooststellingwerf, 5 november 2013 Gemeente Ooststellingwerf - 1 - gemeente Ooststellingwerf INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID

DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA VIANEN 2015 DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID Status : definitief Vastgesteld door college : 31 maart 2015 Gemeente Vianen Team Handhaving & Vergunningen Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018

Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018 Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 2015-2018 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 16 juni 2015 Inhoudsopgave Samenvatting Integraal Handhavingsbeleid Oudewater 4 1. Inleiding

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning

Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1/9 Risicomodel records management, toegepast op het proces Verlenen Omgevingsvergunning 1. Procestypering en -waardering: classificatie van het proces 1. Wat is de naam van het proces en welke organisatie(s)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK HOOFDSTUK 2 VOOROVERLEG OF GLOBAAL HAALBAARHEIDSONDERZOEK 2.2.1 Vooroverleg 2.2.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om vooroverleg wanneer het een plan betreft dat valt

Nadere informatie

1. Woon- en leefklimaat

1. Woon- en leefklimaat . Woon- en leefklimaat Inhoudsopgave. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)... 2.. Algemeen... 2.2. Vergunningverlening... 2.3. V... 2.4. Handhaving... 3.5. Afstemming in de regio... 3.6. Beleidsdoelen...

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1.

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Bouwtaken gemeente Zoetermeer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: Naam : Mevrouw I.J.Dassen Telefoonnummer:

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015... 4 3. Milieutoezicht... 5 4. Bouwtoezicht en Ruimtelijke

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude Uitvoeringsprogramma 2011 handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude, 14 december 2010 Inhoud bladzijde Inleiding 1 1. Speerpunten voor 2011 2 2. Beschikbare capaciteit

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

15IN031861-02/10/2015

15IN031861-02/10/2015 15IN031861-02/10/2015 Het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta Postbus 5520 4801 DZ BREDA Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl

Nadere informatie

Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00642. Nienke Booms, Mark Goossens, Michel de Groot, Marjolein Bekkers en Peter van den Berg

Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00642. Nienke Booms, Mark Goossens, Michel de Groot, Marjolein Bekkers en Peter van den Berg VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00642 Datum: 24 juni 2015 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Afdeling Inwoners en Omgeving Vastgesteld door het college op 29 november 2016 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad op 2 december

Nadere informatie

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010.

Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. 1 Tijdelijke tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2010. Tarieventabel op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 3b van de Legesverordening 2010, vastgesteld in de raadsvergadering van 15

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013

ALGEMENE VERGADERING. Relevante kaders - Waterwet - Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland (VFL) Lelystad, 21 maart 2013 VERGADERDATUM 23 april 2013 SSO SECTOR/AFDELING STUKDATUM NAAM STELLER 3 april 2013 R.J.E. Peeters ALGEMENE VERGADERING AGENDAPUNT 12 Voorstel Kennisnemen van het projectplan voor Waterbeheerplan 3 waarin

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1. Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1. aanlegkosten: 2.1.1.2.

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 22-03-2017 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Aanpak verbeterpunten uit inspectierapport realitycheck Registratienummer: 00531087 Datum: 18 november 2014 Portefeuillehouder: H.J. Mak Steller: Corstjens Nummer: RIB-HM-1429

Nadere informatie

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van 19-04-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Vergunningverlening... 4 3 Toezicht... 6 4 Handhaving...

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 9

RAADSINFORMATIEBRIEF 9 RAADSINFORMATIEBRIEF 9 9 9 Brief van het college aan de raad Cf Onderwerp Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Van de raad gevraagde actie Kennisnemen van deze informatie Geachte

Nadere informatie

Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015

Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 VASTGESTELD: 5 APRIL 2016 INHOUD HOOFDSTUK 1 DOEL EN OPZET VAN HET JAARVERSLAG 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 WERKWIJZE 3 HOOFDSTUK 2 BEHEER VAN HET GRONDGEBIED

Nadere informatie

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008.

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Op grond van paragraaf 3.4.4 van het Bouwbeleidsplan Nuth 2008-2012 dient er jaarlijks - als tegenhanger van het Handhavingprogramma Bouw- en Ruimtelijke

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering:

288,- bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is ingediend

Nadere informatie

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A.

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 Gemeente Drimmelen Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Reniers pagina 2 van 14 pagina 3 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht

uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht uitvoeringsprogramma 2008 uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht samenvatting Steeds duidelijker wordt dat het toezicht op de naleving van de bouwregels zo

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma OMGEVINGSRECHT 2014

Uitvoeringsprogramma OMGEVINGSRECHT 2014 Gemeente Boxtel Uitvoeringsprogramma OMGEVINGSRECHT 2014 Team Vergunningen, Handhaving en Milieu (VHM) Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Team Vergunningen, Handhaving en Milieu 13 januari 2014 Vastgesteld

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie