Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014"

Transcriptie

1 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

2 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht Lokaal ambtelijk handhavingoverleg 3 4. Handhavingstaken en capaciteit Reguliere activiteiten toezicht op bouwen en brandveilig gebruik met de hoogste prioriteit Projectmatige activiteiten Productieve uren 5 5. Juridische opvolging Geconstateerde overtredingen, waartegen later wordt opgetreden Werkprocessen 7 6. Monitoring en evaluatie 8 Bijlage 1 Prioriteiten voor het taakveld Bouwen/Ruimtelijke Ordening 9 1

3 1 Inleiding Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 is wettelijk verplicht. Het doel is een beeld te krijgen van de uit te voeren taken en de benodigde capaciteit zodat, indien nodig, bijgestuurd kan worden. Dit uitvoeringsprogramma is een planning van de werkzaamheden voor Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 is gebaseerd op de prioriteiten en de naleefdoelstellingen uit de Handhavingsnota De resultaten van de uitgevoerde werkzaamheden worden in 2014 geëvalueerd. De uitkomst hiervan dient als basis voor het Handhavingsuitvoeringsprogramma Leeswijzer De inleiding vormt samen met hoofdstuk 2 het algemene deel van het uitvoeringsprogramma. Hoofdstuk 2 geeft het wettelijk kader. De bevoegdheden van de Bouw- en woningtoezichtinspecteurs worden hier kort weergegeven. Hoofdstuk 3 en 4 geven aan welk van de voorgenomen activiteiten in 2014 worden uitgevoerd. In hoofdstuk 5 komt de juridische opvolging aan de orde. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de monitoring en de evaluatie besproken. 2 Wettelijk kader Het toezicht op de naleving van wetten is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht. De taken op het gebied van controle en toezicht zijn verdeeld over meerdere taakvelden en worden gecontroleerd door toezichthouders van de gemeente en de brandweer. De toezichthouders voeren controles uit op de naleving van de volgende wetten en aanverwante regelingen: Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna Wabo) Besluit omgevingsrecht Ministeriële regeling omgevingsrecht Woningwet Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (hierna Gebruiksbesluit) Wet ruimtelijke ordening Bouwverordening Bouwbesluit De taakvelden bestaan uit een opsomming van de meest voorkomende toezichttaken en overtredingen (bijlage 1). 2

4 2.1 Vaststelling en bevoegdheden Het Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 is door het college in april 2014 vastgesteld en bekend gemaakt aan de gemeenteraad. De uitvoering van dit uitvoeringsprogramma wordt in 2014 geëvalueerd. De uitkomst van deze evaluatie maakt het college bekend aan de raad. 3 Samenwerking en integraal toezicht Om de handhaving effectief te organiseren is onderlinge afstemming en samenwerking nodig. Dit resulteert in controles waar het risico op overtredingen het hoogst is. Daarnaast moeten controles zo veel mogelijk integraal worden uitgevoerd. Dit wordt bereikt door goede communicatie en afspraken met vergunningverleners en toezichthouders van de andere taakvelden. 3.1 Lokaal ambtelijk handhavingoverleg In 2014 organiseren wij ambtelijke handhavingsoverleggen. Naast vertegenwoordigers van de gemeente neemt ook de brandweer deel aan dit overleg. Om een optimale afstemming te bereiken, zal deelname van ODWH aan deze overleggen geïntensiveerd worden. Indien nodig zal overleg ook plaatsvinden met politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en beheerder openbare ruimte. 4 Handhavingstaken en capaciteit In de Handhavingsnota is voor 2014 een aantal doelstellingen opgenomen. In dit uitvoeringsprogramma zijn deze doelstellingen verder uitgewerkt in concrete activiteiten. De activiteiten zijn hieronder verdeeld in reguliere taken en projectmatige activiteiten. Reguliere activiteiten hebben een doorlopend karakter en projectmatige activiteiten worden uitgevoerd tot het project is afgerond. Onder de laatste categorie scharen we ook de interne naleefdoelstellingen uit de Handhavingsnota met betrekking tot bouwtoezicht en brandveiligheid. 4.1 Reguliere activiteiten toezicht op bouwen en brandveilig gebruik met de hoogste prioriteit 1. Bouwen Controles zijn belangrijk in verband met de constructieve- en brandveiligheid van panden. Nadat er een omgevingsvergunning is verleend, wordt er gecontroleerd of de vergunning en de daarbij verbonden voorschriften en/of beperkingen worden nageleefd. Doel is het bevorderen van de naleving van verleende vergunningen door toezicht. 3

5 De naleving wordt bevorderd door: a. steekproefsgewijze controles tijdens de realisatiefase. De frequentie verschilt per gebruik dat er in het bouwwerk plaatsvindt maar beperkt zich tot het toezicht van de gestelde prioriteiten uit het toetsingprotocol; b. oplossen in het veld bij geconstateerde afwijkingen van de vergunning (aansturen op herstel tijdens de bouw); c. opleggen van een bouwstop. 2. Brandveilig gebruik bouwwerken De wettelijke eisen aan de brandveiligheid van bouwwerken hangt af van het gebruik van het gebouw. Aan een bejaardentehuis worden ander eisen gesteld dan aan een kantoorpand. Nadat er een omgevingsvergunning is verleend, wordt er gecontroleerd of de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en/of beperkingen worden nageleefd. Om de naleving te bevorderen gaat de Brandweer Hollands Midden komend jaar de volgende activiteiten uitvoeren: a. controles tijdens de bouwfase. De frequentie verschilt van het soort gebruik in het bouwwerk en de complexiteit van het bouwwerk; b. controles op Wabo-vergunningen voor brandveilig gebruik. Deze controles richten zich voornamelijk op basisscholen, gebouwen met verminderd zelfredzame personen en gebouwen waar mensen overnachten; c. toezicht houden op plaatsen waar veel (vaak jonge) mensen bijeen zijn zoals uitgaansplekken, horeca en jongerencentra; d. toezicht op brandveiligheid bij evenementen. 4.2 Projectmatige activiteiten In het kader van illegale bouw en strijdig gebruik van gronden worden de komende vier jaar de volgende projecten uitgevoerd: 1. Inventariseren en beëindigen van illegale bewoning op industriebedrijventerreinen; 2. Inventarisatie van strijdig gebruik en illegale bouw Oude Weerlaan; 3. Inventarisatie van illegale bouwwerken per wijk nader te bepalen (denk aan uitbouwen en andere kleine bouwwerken); 4. Inventarisatie van oneigenlijk gebruik van gemeentegronden. Waar nodig zullen ter voorkoming van verjaring juridische stappen genomen worden In 2014 wordt prioriteit gegeven aan punt 1, te beginnen met bedrijventerrein Treslong, punt 3, te beginnen met de Lapinenburgstraat en punt 4, te beginnen in de wijk Treslong. 4

6 4.3 Productieve uren Voor het taakveld Bouwen en Ruimtelijke Ordening is uitgegaan van 2704 beschikbare uren op jaarbasis. Van deze 2704 uur worden 2218 uur aangemerkt als werkbare uren. Dit heeft te maken met ziekte, feestdagen, (bijzonder) verlof enz. Deze werkbare uren worden vervolgens opgedeeld in indirect productieve uren (overleg, opleiding, enz.) en direct productieve uren. De verhouding hiertussen is ca 15-85%. Dit betekent dat van de 2218 uur er 1885 uur direct productieve uren beschikbaar zijn. 5 Juridische opvolging De meeste handhavingsbesluiten worden genomen op het gebied van bouwen en bestemmingsplannen. Tegen deze besluiten staat bezwaar en beroep open. De vooraanschrijving, de besluiten en de bezwaarprocedures die eventueel volgen worden door de juridisch medewerker handhaving behandeld. Voor 2014 hebben de volgende zaken prioriteit bij de juridische opvolging van handhavingszaken: 1. Onomkeerbare en gevaarlijke zaken die directe actie vragen; 2. Aanpak van andere zaken volgens de prioriteitenstelling die in de risicoanalyse is gemaakt (hoog en gemiddeld); 3. Zaken die de prioriteit laag hebben worden projectmatig aangepakt. Hoe dit wordt ingericht kan pas worden bepaald als er een duidelijk beeld is van de aard en omvang van de overtredingen. Voor juridische opvolging is niet altijd voldoende capaciteit beschikbaar om alle zaken en overige taken op te pakken. Er worden, aan de hand van de voorgaande prioritering, keuzes gemaakt in welke zaken als eerste juridische opvolging krijgen. Deze keuzes worden in gezamenlijk overleg met de juristen, toezichthouders en eventueel de brandweer bepaald. Deze keuzes worden afgestemd met de betrokken portefeuillehouder(s). 5.1 Geconstateerde overtredingen, waartegen later wordt opgetreden Binnen de gemeente Hillegom zijn veel kleine bouwwerken bij de woningen van particulieren zonder (bouw)omgevingsvergunning aanwezig. In de praktijk blijkt dat de meeste klachten betrekking hebben op de onderstaande bouwwerken bij de woningen van particulieren: - erfafscheidingen; - bijgebouwen en overkappingen; - dakkapellen; - balkon dakterrassen; - uit- en aanbouwen. 5

7 Kleine illegale bouwwerken bij de woningen van particulieren zoals bovengenoemd worden projectmatig ingepland en aangepakt. Duidelijk moet worden welke zaken wel en welke zaken niet kunnen worden gehandhaafd. Handhaving zal pas plaatsvinden, nadat is gebleken dat legalisatie van een illegaal bouwwerk niet mogelijk is. Gedurende de tijd dat er nog niet handhavend wordt opgetreden tegen een strijdige situatie zal de overtreding worden gewraakt. Wraking houdt in dat de gemeente niet zal berusten in de geconstateerde overtreding, maar er op een later tijdstip op terugkomt. 6

8 5.2 Werkprocessen In het onderstaand schema worden de werkprocessen schematisch weergegeven. Eerste constatering overtreding Bestuurlijke procedure Spoedeisende bestuursrechtelijke procedure Bemiddelingsgesprek voor een minnelijke oplossing Mogelijkheid indienen aanvraag/aanpassen/ verwijderen/ Uitvoeren van een herstelactie/aanbrengen noodvoorziening/stilleggen van werkzaamheden Opstellen en bekend maken van de last onder bestuursdwang Tweede constatering overtreding Vooraankondiging herstelsancties Begunstigingstermijn stellen en mogelijkheid tot indienen van bezwaar en voorlopige voorziening Begunstigingstermijn stellen en termijn stellen voor het indienen van zienswijze Derde constatering overtreding Opleggen van een herstelsanctie Begunstigingstermijn stellen en mogelijkheid tot indienen van bezwaar en voorlopige voorziening Constatering overtreding Invorderingsbeschikking of feitelijke uitvoering van de last onder bestuursdwang actie toezichthouder administratieve actie wettelijke grondslag 7

9 6. Monitoring en evaluatie Monitoring en evaluatie is van groot belang om na te gaan of het toezicht en de handhaving volgens planning verloopt. Daarnaast kan waar nodig tijdig worden bijgestuurd. In november 2014 wordt geëvalueerd In deze evaluatie wordt aangegeven in hoeverre de voorgenomen werkzaamheden zijn gerealiseerd. De uitkomst van deze evaluatie dient als input voor het Handhavingsuitvoeringsprogramma

10 Bijlage 1: prioriteiten voor het taakveld Bouwen / Ruimtelijke ordening HANDHAVINGSPRIORITERING TAAKVELD BOUWEN/RUIMTELIJKE ORDENING Handhavingsverzoek/melding van een belanghebbende ongeacht prioriteit van de overtreding (Wet dwangsom bij een handhavingverzoek) Strijdig gebruik in het buitengebied anders dan in de gebouwen Illegale bouw (niet legaliseerbaar) Strijdig gebruik binnen de bebouwde kom anders dan in de gebouwen Illegale bewoning Melding van een NIET belanghebbende van een overtreding met een lage of gemiddelde prioriteit Illegale sloop met asbest Strijdig gebruik binnen de bebouwde kom uitsluitend in de gebouwen Handhavingsverzoek van een niet belanghebbende Illegale sloop zonder asbest Illegale bouw (legaliseerbaar) Strijdig gebruik in het buitengebied uitsluitend in de gebouwen Illegale kwesties monumenten/archeologieverordening Aanlegvergunning Sloopvergunning/melding Welstand Vergunningvrij bouwen (bijbehorend bouwwerk, woning) Bestaande bouw Vergunningvrij bouwen (overige bouwwerken) ROOD = Hoge prioriteit ORANJE = Gemiddelde prioriteit GROEN = Lage prioriteit De taken genoemd in de tabel zijn niet limitatief. Zij omvatten niet het gehele taakveld van het cluster Handhaving. Wel omvat het de meest voorkomende en in het oog springende onderwerpen. Een selectie bevordert tevens de overzichtelijkheid. Uiteraard wordt er ook gehandhaafd in gevallen die niet in deze lijst genoemd zijn, maar waar de gemeente wel bevoegd en verantwoordelijk voor is. Bovendien kunnen ook prioriteiten en strengere eisen die op landelijk niveau worden bepaald, doorwerken op gemeentelijk niveau. 9

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Afdeling Inwoners en Omgeving Vastgesteld door het college op 29 november 2016 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad op 2 december

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017

Gemeente Hillegom. Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017 Gemeente Hillegom Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.2 Reikwijdte 3 1.3 Vaststelling en bevoegdheid 3 2. Algemeen 3 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase.

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Jaarverslag integraal toezicht en handhaving 2013 Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Inhoud: 1: inleiding 2: samenwerking met adviserende partijen

Nadere informatie

SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010

SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010 SAMENVATTING HANDHAVINGSNOTA 2010 Met het nieuwe handhavingsbeleid wordt beoogd om te komen tot een zo integraal mogelijke aanpak van handhaving en om de uitvoering van handhaving professioneel en transparant

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Jaarverslag Handhaving 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4 Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6 Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2015... 4 2.1 Samenvatting beleid... 4 2.2 Productiecijfers 2015... 5 2.2.1

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan

Bijlage 2. Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Bijlage 2 Toezicht/controle procedure en schema Handhavingsstappenplan Procedure stappen In het onderstaande schema worden de hoofdstappen beschreven zoals zij zijn opgenomen in de werkprocessen van handhaving.

Nadere informatie

Deel 3: Prioritering

Deel 3: Prioritering Deel 3: Prioritering Hoofdstuk 1: INLEIDING... 3 1.1 DOEL PRIORITERING... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 Hoofdstuk 2: PRIORITEITEN... 4 2.1 FORMULE... 4 2.2 PRIORITEIT TOTAALSCORE... 4 2.3 PRIORITEIT NEGATIEF EFFECT...

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving (TH)

Toezicht & Handhaving (TH) (TH) Het wijzen van hem ondergeschikte personen als toezichthouder voor het houden van toezicht op de naleving van algemeen verbindende voorschriften, geboden en verboden alsmede de op de in die wet- en

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Samenhang

Toezicht en Handhaving in Samenhang Toezicht en Handhaving in Samenhang Uitvoeringsplan team ergunningen 2014 Zeist astgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zeist: d.d. 11 februari 2014 Gemeente Zeist Corsanummer: 14int00197

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling evaluatie handhavinguitvoeringprogramma 2013 en vaststelling handhavinguitvoeringprogramma Besluitvormend

Onderwerp Vaststelling evaluatie handhavinguitvoeringprogramma 2013 en vaststelling handhavinguitvoeringprogramma Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 20 mei 2014 Besluit nummer: 2014_BW_00357 Onderwerp Vaststelling evaluatie handhavinguitvoeringprogramma 2013 en vaststelling handhavinguitvoeringprogramma 2014 - Besluitvormend

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING Vastgesteld door het college: d.d

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING Vastgesteld door het college: d.d UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2017 Vastgesteld door het college: d.d.. 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Leeswijzer... 3 1.4 Citeertitel... 3 Organisatie en

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving Bijlagen 1 5.2 Milieu Voor de uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot milieu zijn 1099 uren beschikbaar welke worden uitgevoerd door de omgevingsdienst (OMWB). Prioriteiten Het waarborgen van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude Uitvoeringsprogramma 2011 handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude, 14 december 2010 Inhoud bladzijde Inleiding 1 1. Speerpunten voor 2011 2 2. Beschikbare capaciteit

Nadere informatie

Bijlage 2: Werkprocessen. Toezicht Verzoek om Handhaving Handhaven Bouwstop Klachten en meldingen Legalisatieonderzoek

Bijlage 2: Werkprocessen. Toezicht Verzoek om Handhaving Handhaven Bouwstop Klachten en meldingen Legalisatieonderzoek Bijlage 2: Werkprocessen Toezicht Verzoek om Handhaving Handhaven Bouwstop Klachten en meldingen Legalisatieonderzoek Aanpassingen in de dynamische werkprocessen De werkprocessen maken een onderdeel uit

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag

Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L gemeente. Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag gemeente Lelystad * Beschikking d.d. 10 mei 2012 Omgevingsvergunning L20110290 Lisdoddeweg 36 oprichten van een aardappelopslag Gemeente Lelystad Stadhuisplein 2 Postbus 91 8200 AB Lelystad U 0320 www.lelystad.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend)

Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) *D170120715* W.Z16.103615.01 / D170120715 Besluit op aangevraagde omgevingsvergunning (verleend) Wij hebben op 11 oktober 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2011 57 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 maart 2011, nr. 2011-13541, tot bekendmaking van de Nalevingstrategie omgevingsrecht 2010-2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

2. De aanschrijvingsbrief aan de heer F.J.M. Grandjean P.C. inzake Berg en Dalseweg 194 vast te stellen;

2. De aanschrijvingsbrief aan de heer F.J.M. Grandjean P.C. inzake Berg en Dalseweg 194 vast te stellen; Embargo tot 7 dagen na besluitvorming Onderwerp Handhavingsbesluit Berg en Dalseweg 194 te Nijmegen Programma / Programmanummer Veiligheid / 1012 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840

ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 ECLI:NL:RBNHO:2014:3840 Instantie Datum uitspraak 28-04-2014 Datum publicatie 13-05-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Noord-Holland AWB-14_1317 bz Bestuursrecht

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming.

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming. Inhoudsopgave Onderwerp beleid 3 Doel van het beleid 3 Handelswijze 3 1. Gebruiker niet zijnde recreant 3 Omschrijving overtreding 3 Prioritering handhavend optreden 3 Wijze van handhavend optreden 3 Flankerend

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 26 april 2016 van de heer E.J. van der Grijn een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

Voorwoord 11. Afkortingen 13

Voorwoord 11. Afkortingen 13 Inhoud Voorwoord 11 Afkortingen 13 1 Inleiding en afbakening 15 1.1 Drie handhavingswegen 15 1.1.1 Strafrechtelijke handhaving 16 1.1.2 Bestuurlijke handhaving 18 1.1.3 Het verschil tussen strafrechtelijke

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan Wabo

Handhavingsbeleidsplan Wabo Gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (BAR-gemeenten) Handhavingsbeleidsplan Wabo Vastgesteld door de colleges van burgemeester en wethouders Barendrecht d.d. 26-6-2012 Albrandswaard d.d.

Nadere informatie

Handhaven is een vak NVBR

Handhaven is een vak NVBR Handhaven is een vak (workshop 4) NVBR Ing. L.R.G van Doornum Oude Bouwverordening (1) Hoofdstuk 6 Bouwverordening Grondslag art. 8 lid 2 WW lid 2a sub 4: - De bouwverordening bevat voorschriften omtrent:

Nadere informatie

HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING

HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVEN met BELEID PROGRAMMATISCH HANDHAVEN VAN DE BOUWREGELGEVING HANDHAVINGSPROGRAMMA 1 OKTOBER 2004 T/M 31 DECEMBER 2005 Inhoudsopgave nota Handhaven met Beleid HANDHAVINGSPROGRAMMA 1. Programma...3

Nadere informatie

Beleid dwangsomhoogte Wabo

Beleid dwangsomhoogte Wabo Beleid dwangsomhoogte Wabo 1. Inleiding Een handhavingsprocedure begint wanneer de gemeente een overtreding van de ruimtelijke en/of bouwregelgeving constateert. De constatering kan ambtshalve worden gedaan

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge Jaarverslag Integrale Handhaving gemeente Halderberge 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 3 1.2 Relatie tot de Wabo 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Doelen en grenzen van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving 23 maart 2010 1 Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 Inleiding Op 23 februari 2010 hebben

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gemeente Boxtel, p/a Postbus 10000 te Boxtel voor het gebruik van de voormalige paardenwei

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF 9

RAADSINFORMATIEBRIEF 9 RAADSINFORMATIEBRIEF 9 9 9 Brief van het college aan de raad Cf Onderwerp Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Van de raad gevraagde actie Kennisnemen van deze informatie Geachte

Nadere informatie

B&W 3 september 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVING PARTICULIERE BOUWWERKEN HELMOND 2013

B&W 3 september 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVING PARTICULIERE BOUWWERKEN HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 68 Besluit: B&W 3 september 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVING PARTICULIERE BOUWWERKEN HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van Helmond Gelet op artikel 4:81 van de Algemene

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Nadere uitwerking van de in het stroomschema genoemde situaties.

BIJLAGE 2 Nadere uitwerking van de in het stroomschema genoemde situaties. BIJLAGE 2 Nadere uitwerking van de in het stroomschema genoemde situaties. *0 Als handhavingsverzoek wordt beschouwd een schriftelijk verzoek waarin door een belanghebbende onomstotelijk wordt verzocht

Nadere informatie

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L

Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L Ontwerpbeschikking d.d. 6 september 2012 Omgevingvergunning L20120260 Grietenij 22 verplaatsen van 24 spaceboxen (tijdelijk) en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (tijdelijk) Sjoerd van

Nadere informatie

Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 (Hup 2014)

Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 (Hup 2014) Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 20 (Hup 20) Afdeling Buurt & Omgeving, team Toezicht & Handhaving Versie d.d. 28 april 20 Coördinator team Toezicht en Handhaving, mw.

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015

- Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking: 14 juli 2015 Omgevingsvergunningen Verleende vergunningen Uitgebreide voorbereidingsprocedure Er is een omgevingsvergunningen verleend voor: - Haverstuk 8, 9203 HB Drachten, de bouw van 22 woningen, datum bekendmaking:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 6 maart 2017 van Bouwmarkt Mouthaan b.v. een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 2 augustus 2014 van de heer P. Damsteegt een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

Bijlage 9: Begrippenlijst

Bijlage 9: Begrippenlijst Bijlage 9: Begrippenlijst Begrip Ambtelijke waarschuwing of constateringsbrief Beginselplicht tot handhaving Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een overtreding is vastgesteld. In de brief

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: De heer E.F. Schneider

Nadere informatie

Vastgesteld: 14 april 2011. Handhavingsnota Rijnwoude 2011-2014

Vastgesteld: 14 april 2011. Handhavingsnota Rijnwoude 2011-2014 Vastgesteld: 14 april 2011 Handhavingsnota Rijnwoude 2011-2014 Handhavingsnota Rijnwoude 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Handhavingstaken 7 Hoofdstuk 3 Vormen

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving

Toezicht en Handhaving Toezicht en Handhaving Uitvoeringsprogramma 2016 Y.C. Landman-van Leenen gemeente Cromstrijen Buttervliet 1 Numansdorp Postbus 7400 3280 AE Numansdorp T (0186) 656100 F (0186) 654559 www.cromstrijen.nl

Nadere informatie

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN

Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Aan Stichting Friesland Bedrijven t.a.v. de heer S. Postma Moleneind Nz 56 9203 ZR DRACHTEN Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 1 februari 2016 15-0247/cor Z1392722 Bruno Wester D1586654 0512 581234

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 januari 2015 van de heer G. Elkhuizen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad

Raadsinformatiebrief. De gemeenteraad Raadsinformatiebrief Aan De gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 7 januari 2015 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2015 J.C. Kok 0652062939 j.kok@bar-organisatie.nl

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G (ontwerpbeschikking) Burgemeester en Wethouders hebben op 7 juni 2012 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de uitbreiding van een kattenopvang.

Nadere informatie

KCO Uitvoeringsprogramma 2016

KCO Uitvoeringsprogramma 2016 KCO Uitvoeringsprogramma 2016 Opgesteld door: S.M.P. Looijmans Status: Vastgesteld 2 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Uitvoeringsniveaus 5 4. Toezicht en

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2016. Vastgesteld door het college: d.d. 19 april 2016

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2016. Vastgesteld door het college: d.d. 19 april 2016 UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2016 Vastgesteld door het college: d.d. 19 april 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleidingen 3 1.2 Uitgangspunten 3 1.3 Doelstellingen 3 1.4 Functie uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

OMGEVINGSVERGUNNING. daarom besluiten wij u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Doesburg hebben op 15 mei 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen en geregistreerd onder nummer 2015OMG0038. Het betreft het plaatsen

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden 1 Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden Samenvatting In dit handhavingsuitvoeringsprogramma is weergegeven hoe de beschikbare capaciteit op handhaving in De Wolden wordt ingezet in de verschillende

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 6 november 2017 van A.N. Slingerland VOF een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het aanleggen van een

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt onderdeel

Nadere informatie

De kaders van het Handhavingsbeleid Wabo Versie 1.0. Kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0 1

De kaders van het Handhavingsbeleid Wabo Versie 1.0. Kaders van het Handhavingsbeleid, versie 1.0 1 De kaders van het Handhavingsbeleid Wabo Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Wet- en regelgeving... 6 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)... 6 2.2 Bouwbesluit... 7 2.3 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst

Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek. Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Mandaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Achterhoek Behorende bij het Mandaatbesluit Omgevingsdienst Achterhoek gemeente Bronckhorst Wet Artikel Bevoegdheid Voorwaarden/ 1 Algemene wet 2:3 Doorzenden

Nadere informatie

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo).

Publiek. - Bouwen (Art. 2.1 lid 1 onder a Wabo) - Strijdig gebruik gronden of bouwwerken (art. 2.1 lid 1 onder c Wabo). Publiek O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en Wethouders hebben op 19 februari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van 21 rijwoningen. De aanvraag gaat

Nadere informatie

Nota handhaving bouwregelgeving en ruimtelijke ordening 2010 2014. Datum vaststelling: 13 oktober 2009

Nota handhaving bouwregelgeving en ruimtelijke ordening 2010 2014. Datum vaststelling: 13 oktober 2009 Nota handhaving bouwregelgeving en ruimtelijke ordening 2010 2014 Datum vaststelling: 13 oktober 2009 2 HOOFDSTUK 1: Inleiding...4 1.1 Algemene inleiding... 4 1.2 Huidige situatie Culemborg... 4 1.3 Aanleiding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 19 december 2013 van de Gemeente Molenwaard een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure

Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Documentnummer: D-16-1540619 Aanvraag Op 17 april 2015 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld

Nadere informatie

Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid

Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van 19-04-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Vergunningverlening... 4 3 Toezicht... 6 4 Handhaving...

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid

Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid Inspectieprofiel industrieterrein Patrouille (rijden over de hoofdwegen) en diverse bedrijven bezoeken 1 x per jaar rondgang (waarbij

Nadere informatie