Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan Colofon Datum 26 februari 2015 Versie 1.2 Status concept 1

2 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beleidsmatige kaders Doel van het uitvoeringsprogramma Organisatorische inbedding Leeswijzer Systematiek van programmeren Strategische doelstellingen Geraamde uren Mate van doelbereik In te zetten instrumenten in Verwachte output in Werkverdeling... 7 Bijlage 1: uitvoeringsprogramma Bijlage 2. Werkprogramma 2016 OMWB VTH-taken... 9 Bijlage 3. Werkprogramma 2016 veiligheidsregio VTH-taken

3 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Inleiding 1.1 Beleidsmatige kaders Door ons college is het regionale Omgevingsbeleidsplan; van regulering naar gedeelde verantwoordelijkheid vastgesteld. In dit plan zijn, gebaseerd op de ontwikkelingen en een omgevingsanalyse, de prioriteiten en doelstellingen voor de komende jaren vastgesteld. Het omgevingsbeleidsplan geeft dus weer wat we wensen te bereiken. De manier hoe we werken om deze doelstellingen te realiseren, is door ons college vastgesteld in het Operationeel beleid omgevingsrecht. In dit operationele beleid is bepaald welke instrumenten we inzetten, welke strategieën we volgen, hoe we zorgen voor kwaliteitsborging en hoe we de voortgang monitoren. Binnen het uniforme omgevingsbeleid voor de drie gemeenten zijn in voorliggend programma uitvoeringsaccenten gelegd specifiek voor onze gemeente. Door de colleges van de andere twee gemeenten wordt een vergelijkbaar uitvoeringsprogramma vastgesteld met hun eigen uitvoeringsaccenten. Dat valt binnen de taak en verantwoordelijkheid van onze colleges. Beide ( wat en hoe ) geven ons de komende jaren een richting en kaders waarbinnen de taken rond het omgevingsrecht uitgevoerd worden. 1.2 Doel van het uitvoeringsprogramma In dit uitvoeringsprogramma wordt de capaciteit geraamd voor de instrumenten die we in 2016 inzetten, zodat we met de beschikbare middelen zo optimaal mogelijk onze doelstellingen kunnen realiseren. Het gaat hierbij voornamelijk om de instrumenten die we inzetten voor onze vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De focus is gelegd op het werkveld van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, met name bouwen, sloop, asbest, brandveiligheid, milieu, ruimtelijke ordening). Het uitvoeringsprogramma bevat ook de activiteiten en benodigde uren voor de overige taken binnen de fysieke ruimte, zoals parkeren, evenementen, kabels en leidingen en overige APV taken. Met dit Uitvoeringsprogramma wordt voldaan aan de bepalingen van het Besluit omgevingsrecht en de kwaliteitscriteria 2.1 van het Programma Uitvoering met Ambitie (PUmA). Verder wordt met het programma invulling gegeven aan de wettelijke verplichting van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij burgemeester en wethouders jaarlijks hun voornemens bekend maken over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bestuursrechtelijke handhaving van de regels. 3

4 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Ons uitvoeringsprogramma geeft blijk van transparantie voor burgers en bedrijven, de gemeentelijke organisatie en onze samenwerkingspartners over hoe wordt omgegaan met de uitvoering van het omgevingsbeleidsplan. 1.3 Organisatorische inbedding Binnen onze gemeente worden de taken rond het omgevingsrecht voornamelijk uitgevoerd binnen de afdeling.. Daarnaast zijn vooral de afdelingen, de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant en de Veiligheidsregio betrokken bij de producten die geleverd worden. Het uitvoeringsprogramma vormt de leidraad voor de uitvoering van de taken. Natuurlijk kan de uitvoering door omstandigheden wijzigen. Dit wordt meegenomen als we na afloop van een jaar rapporteren over de resultaten van de uitvoering in ons jaarverslag. De ervaringen worden vervolgens meegenomen in het Uitvoeringsprogramma voor het jaar daarop. Het jaarverslag gebruiken we tevens ter verantwoording van de verplichtingen in het kader van de Wet revitalisering generiek toezicht (interbestuurlijk toezicht). 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 beschrijven we de systematiek van programmeren en ramen we de productie van onze VTH-activiteiten in In hoofdstuk 3 maken we een doorvertaling van de inzetraming naar de afdelingen en (externe) organisaties die de werkzaamheden uitvoeren. In de bijlage is een overzichtstabel opgenomen met de raming van de uren per doelstelling, de instrumenten die we in 2016 inzetten en de verwachte doelrealisatie. Verder is het werkprogramma van de OMWB en de veiligheidsregio over 2016 opgenomen met een overzicht van hun diensten voor onze VTH-taken. 4

5 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Systematiek van programmeren In dit hoofdstuk beschrijven we de systematiek van programmeren. Het daadwerkelijke uitvoeringsprogramma 2016 is opgenomen in bijlage Strategische doelstellingen In ons omgevingsbeleidsplan hebben we per doelgroep (burgers, bedrijven en recreatie/toerisme) onze doelstellingen benoemd die we in de periode beogen te realiseren met de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. Het betreft de volgende 12 doelstellingen: Burgers 1. Minimaliseren van het aantal asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld. 2. Minimaliseren van het aantal woningen die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt. 3. Constructieve en brandveilige gebouwen met publieks- en zorgfuncties, vooral met het oog op het langer zelfstandig blijven wonen. 4. Terugdringen en voorkomen van structurele conflictsituaties tussen ondernemers en burgers en tussen burgers onderling. Bedrijvigheid op bedrijfsterreinen 5. Brandveilige gebouwen met bedrijfsfuncties. 6. Minimaliseren van het aantal bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt. 7. Naleving bij 95% van de eerste (reguliere) controles bij bedrijven ten aanzien van geluidsvoorschriften en voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Bedrijvigheid in woonomgeving 8. Verbetering van de brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen. 9. Voorkomen wildgroei / structureel commercieel gebruik in para-commerciële ruimten Bedrijvigheid in het buitengebied 10. Passend gebruik van (voormalige) agrarische bouwwerken. Recreatie en toerisme 11. Verbetering van de brandveiligheid op recreatieparken door verminderen van de illegale bebouwing, verbeteren evacuatieplannen en verbeteren toegankelijkheid bluswater 12. Minimaliseren van de geluidsoverlast bij en rond evenementen en horecagelegenheden 5

6 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Geraamde uren In bijlage 1 hebben we per doelstelling een inschatting gemaakt van het aantal in 2016 benodigde uren om de doelstelling te realiseren. Naast de uren die nodig zijn om de strategische doelstellingen te realiseren, maken we in 2016 uren voor de generieke instrumenten. Dit zijn de instrumenten die we inzetten voor alle doelgroepen en niet specifiek aan één doelstelling verbonden zijn. 2.3 Mate van doelbereik Om te kunnen bepalen in hoeverre de voorgenomen doelstellingen zijn / worden gerealiseerd, zijn in het Operationeel beleid omgevingsrecht in hoofdstuk 8 per doelstelling indicatoren bepaald. De indicatoren geven dus inzicht in de voortgang. In bijlage 1 hebben we achter iedere doelstelling de indicator(en) opgenomen. De geraamde waarde van iedere indicator op 31 december 2016 is tevens opgenomen. In ons jaarverslag over 2016 vergelijken we deze geraamde waarde met de daadwerkelijke waarde op 31 december In te zetten instrumenten in 2016 Per doelstelling is in de omgevingsanalyse bij het omgevingsbeleidsplan benoemd welke instrumenten we hiervoor in kunnen zetten. In bijlage 1 is bij ieder van de doelstellingen aangegeven of het instrument naar verwachting in 2016 wordt ingezet. De nummering van deze instrumenten komt overeen met de nummering in de omgevingsanalyse. 2.5 Verwachte output in 2016 We verwachten dat onze activiteiten in 2016 tot de volgende aantallen producten leiden. Product Verwachte aantallen in 2016 Principeverzoek / schetsplan Besluit op aanvragen Wabo Melding Activiteitenbesluit Melding Gebruiksbesluit Vooraankondiging Verzoek om handhaving Last onder dwangsom Last onder bestuursdwang Gedoogbeschikking Invorderingsprocedure Bezwaarprocedure Beroepsprocedure / voorlopige voorziening 6

7 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Werkverdeling Volgens het uitvoeringsprogramma (bijlage 1) zijn in totaal. uren benodigd om de VTHactiviteiten in 2016 te realiseren. Deze zijn als volgt verdeeld over de kerntaken vergunningverlening, toezicht en handhaving. voor vergunningverlening voor toezicht voor handhaving Totaal Benodigde uren in uren.. uren.. uren.. uren De uren die in 2016 nodig zijn, zijn als volgt over de afdelingen en externe uitvoeringsorganisaties (OMWB en veiligheidsregio) verdeeld. Afdeling.. Afdeling.. Afdeling.. Afdeling.. OMWB Veiligheidsregio Totaal Benodigde uren in uren. uren. uren. uren. uren. uren. uren De uren die door de diverse afdelingen en externe uitvoeringsorganisaties gemaakt dienen te worden zijn afgestemd op de uren die deze organisaties beschikbaar hebben. 7

8 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Bijlage 1: uitvoeringsprogramma

9 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Verwacht DOELGROEP BURGERS 1. Minimaliseren van het aantal asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld 2. Minimaliseren van het aantal woningen die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt Aantal in één kalenderjaar geconstateerde asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld Aantal in één kalenderjaar geconstateerde woningen die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt 10 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op vergunde / gemelde sloopwerken 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen. 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 3. Constructieve en brandveilige gebouwen met publieks- en zorgfuncties, vooral met het oog op het langer zelfstandig blijven wonen Aantal in één kalenderjaar geconstateerde afwijkingen van constructieve- en brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles van gebouwen met publieks- en zorgfuncties 23 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brand- en constructieve veiligheid van bouw en verbouw woningen (zonder zorgfunctie) 19 Voorlichting over brandveiligheid aan eigenaren/beheerders van gebouwen met publieks- en zorgfunctie. 4. Terugdringen en voorkomen van structurele conflictsituaties tussen ondernemers en burgers en tussen burgers onderling Aantal in één kalenderjaar door toezichthouders benoemde structurele conflictsituaties tussen ondernemers en burgers. Aantal in één kalenderjaar door toezichthouders benoemde structurele conflictsituaties tussen burgers onderling 20 Onderzoeken van de mogelijkheden om meer mogelijkheden voor (mantel)zorg mogelijk te maken. 24 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brand- en constructieve veiligheid van bouw en verbouw publieks- en zorgfuncties 21 Pilot buurtbemiddeling in samenwerking met woningcorporaties, wijkteams en wijkregisseurs, om burenruzies tijdig te signaleren, waar mogelijk bij de bron te kunnen aanpakken en daarmee de handhavingscapaciteit te reduceren. 22 Toezicht en handhaving als gevolg van burenruzies. DOELGROEP BEDRIJVEN OP BEDRIJFSTERREINEN 5. Brandveilige gebouwen met bedrijfsfuncties Aantal in één kalenderjaar geconstateerde afwijkingen van brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles van gebouwen met bedrijfsfuncties 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 29 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brandveiligheid bij bouw en verbouw van gebouwen met bedrijfsfuncties

10 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Verwacht 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven 6. Minimaliseren van het aantal bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt Aantal in één kalenderjaar geconstateerde bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven 7. Naleving bij 95% van de eerste (reguliere) controles bij bedrijven ten aanzien van geluidsvoorschriften en voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen Percentage in één kalenderjaar van de 1e controles op geluidsvoorschriften en/of voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij een of meerdere voorschriften ten aanzien van geluid en/of opslag en vervoer gevaarlijke stoffen overtreden worden 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven DOELGROEP BEDRIJVEN IN DE WOONGEBIEDEN 8. Verbetering van de brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen 9. Voorkomen wildgroei / structureel commercieel gebruik in para-commerciële ruimten Percentage in één kalenderjaar van de 1e controles op brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen, waarbij een of meerdere voorschriften ten aanzien van brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden overtreden worden. Totaal aantal door toezichthouders benoemde situaties van wildgroei / structureel commercieel gebruik in paracommerciële ruimten 6 Actueel houden van overzicht met de grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 7 Toezicht op brandveiligheid en woonomstandigheden bij grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 36 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brandveiligheid van bouw en verbouw bij gebouwen met bedrijfsfuncties 33 Overleg met structurele gebruikers en eigenaren/beheerders van para-commerciële ruimten om oorzaken van commercieel gebruik te achterhalen om gericht aan oplossingen te werken 37 Toezicht para-commerciële ruimten om commercieel gebruik te beperken

11 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten DOELGROEP BEDRIJVEN IN HET BUITENGEBIED 10. Passend gebruik van (voormalige) agrarische bouwwerken Totaal aantal (voormalig) agrarische bouwwerken dat gebruikt wordt in strijd met het bestemmingsplan. DOELGROEP RECREATIE EN TOERISME 11. Verbetering van de brandveiligheid op recreatieparken door verminderen van de illegale bebouwing, verbeteren evacuatieplannen en verbeteren toegankelijkheid bluswater 2016 Totaal aantal in één kalenderjaar door toezichthouders geconstateerde overtredingen van brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles op recreatieparken Geraamd Verwacht 40 Toezicht op leegstaande bedrijfsruimten 42 Voorlichting en overleg met eigenaren van recreatieparken en recreatiewoningen om evacuatieplannen te verbeteren, evenals de bereikbaarheid van bluswater 12. Minimaliseren van de geluidsoverlast bij en rond evenementen en horecagelegenheden INSTRUMENTEN VOOR ALLE DOELGROEPEN Aantal klachten over geluid bij en rond evenementen en horecagelegenheden in één kalenderjaar. 2 Ondernemers stimuleren om zelf contact te houden met de buurt en afspraken te maken 44 (Integrale) horecacontroles voor o.a. om het schenken van alcohol aan minderjarigen (gekoppeld aan ambitie uit Kadernota Veiligheid). 2 Ondernemers stimuleren om zelf contact te houden met de buurt en afspraken te maken. 3 Intrekken van vergunningen die gebaseerd zijn op oude (bouw)regelgeving en niet gerealiseerd zijn. 4 Behandeling binnen wettelijke termijnen van aanvragen voor omgevingsvergunning 5 Beoordeling van meldingen Activiteitenbesluit en Gebruiksbesluit 6 Actueel houden van overzicht met de grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 7 Toezicht op brandveiligheid en woonomstandigheden bij grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen. 9 Toezicht bij realisatie plannen op voldoende parkeervoorzieningen. 10 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op vergunde / gemelde sloopwerken 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 12 Opsporing van ondergrondse (olie)tanks 16 Signaleren van georganiseerde criminaliteit in RIEC verband.

12 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Verwacht Geraamde uren voor instrumenten voor alle doelgroepen 17 Behandelen van klachten en verzoeken tot handhaving 18 Sanctioneren conform sanctiestrategie. Totaal benodigde uren 0 waarvan voor vergunningverlening waarvan voor toezicht waarvan voor handhaving

13 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Bijlage 2. Werkprogramma 2016 OMWB VTH-taken 9

14 Verslag gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd DOELGROEP BURGERS 1. Minimaliseren van het aantal asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld Aantal in één kalenderjaar geconstateerde asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld 10 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op vergunde / gemelde sloopwerken 2. Minimaliseren van het aantal woningen die onterecht zonder Aantal in één kalenderjaar geconstateerde woningen die vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen. 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 3. Constructieve en brandveilige gebouwen met publieks- en zorgfuncties, vooral met het oog op het langer zelfstandig blijven wonen Aantal in één kalenderjaar geconstateerde afwijkingen van constructieve- en brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles van gebouwen met publieks- en zorgfuncties 23 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brand- en constructieve veiligheid van bouw en verbouw woningen (zonder zorgfunctie) 19 Voorlichting over brandveiligheid aan eigenaren/beheerders van gebouwen met publieks- en zorgfunctie. 20 Onderzoeken van de mogelijkheden om meer mogelijkheden voor (mantel)zorg mogelijk te maken. 24 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brand- en constructieve veiligheid van bouw en verbouw publieks- en zorgfuncties 4. Terugdringen en voorkomen van structurele conflictsituaties Aantal in één kalenderjaar door toezichthouders tussen ondernemers en burgers en tussen burgers onderling benoemde structurele conflictsituaties tussen ondernemers en burgers. Aantal in één kalenderjaar door toezichthouders benoemde structurele conflictsituaties tussen burgers onderling DOELGROEP BEDRIJVEN OP BEDRIJFSTERREINEN 5. Brandveilige gebouwen met bedrijfsfuncties Aantal in één kalenderjaar geconstateerde afwijkingen van brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles van gebouwen met bedrijfsfuncties 21 Pilot buurtbemiddeling in samenwerking met woningcorporaties, wijkteams en wijkregisseurs, om burenruzies tijdig te signaleren, waar mogelijk bij de bron te kunnen aanpakken en daarmee de handhavingscapaciteit te reduceren. 22 Toezicht en handhaving als gevolg van burenruzies. 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 29 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brandveiligheid bij bouw en verbouw van gebouwen met bedrijfsfuncties

15 Verslag gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven 6. Minimaliseren van het aantal bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt Aantal in één kalenderjaar geconstateerde bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven 7. Naleving bij 95% van de eerste (reguliere) controles bij bedrijven ten aanzien van geluidsvoorschriften en voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen Percentage in één kalenderjaar van de 1e controles op geluidsvoorschriften en/of voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij een of meerdere voorschriften ten aanzien van geluid en/of opslag en vervoer gevaarlijke stoffen overtreden worden 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven DOELGROEP BEDRIJVEN IN DE WOONGEBIEDEN 8. Verbetering van de brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen 9. Voorkomen wildgroei / structureel commercieel gebruik in para-commerciële ruimten Percentage in één kalenderjaar van de 1e controles op brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen, waarbij een of meerdere voorschriften ten aanzien van brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden overtreden worden. Totaal aantal door toezichthouders benoemde situaties van wildgroei / structureel commercieel gebruik in paracommerciële ruimten 6 Actueel houden van overzicht met de grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 7 Toezicht op brandveiligheid en woonomstandigheden bij grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 36 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brandveiligheid van bouw en verbouw bij gebouwen met bedrijfsfuncties 33 Overleg met structurele gebruikers en eigenaren/beheerders van para-commerciële ruimten om oorzaken van commercieel gebruik te achterhalen om gericht aan oplossingen te werken 37 Toezicht para-commerciële ruimten om commercieel gebruik te beperken

16 Verslag gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd DOELGROEP BEDRIJVEN IN HET BUITENGEBIED 10. Passend gebruik van (voormalige) agrarische bouwwerken Totaal aantal (voormalig) agrarische bouwwerken dat gebruikt wordt in strijd met het bestemmingsplan. DOELGROEP RECREATIE EN TOERISME 11. Verbetering van de brandveiligheid op recreatieparken door Totaal aantal in één kalenderjaar door toezichthouders verminderen van de illegale bebouwing, verbeteren geconstateerde overtredingen van evacuatieplannen en verbeteren toegankelijkheid bluswater brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles op recreatieparken. 40 Toezicht op leegstaande bedrijfsruimten 42 Voorlichting en overleg met eigenaren van recreatieparken en recreatiewoningen om evacuatieplannen te verbeteren, evenals de bereikbaarheid van bluswater 12. Minimaliseren van de geluidsoverlast bij en rond evenementen en horecagelegenheden INSTRUMENTEN VOOR ALLE DOELGROEPEN Aantal klachten over geluid bij en rond evenementen en horecagelegenheden in één kalenderjaar. 2 Ondernemers stimuleren om zelf contact te houden met de buurt en afspraken te maken 44 (Integrale) horecacontroles voor o.a. om het schenken van alcohol aan minderjarigen (gekoppeld aan ambitie uit Kadernota Veiligheid). 2 Ondernemers stimuleren om zelf contact te houden met de buurt en afspraken te maken. 3 Intrekken van vergunningen die gebaseerd zijn op oude (bouw)regelgeving en niet gerealiseerd zijn. 4 Behandeling binnen wettelijke termijnen van aanvragen voor omgevingsvergunning 5 Beoordeling van meldingen Activiteitenbesluit en Gebruiksbesluit 6 Actueel houden van overzicht met de grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 7 Toezicht op brandveiligheid en woonomstandigheden bij grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen. 9 Toezicht bij realisatie plannen op voldoende parkeervoorzieningen. 10 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op vergunde / gemelde sloopwerken 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 12 Opsporing van ondergrondse (olie)tanks 16 Signaleren van georganiseerde criminaliteit in RIEC verband. Geraamde uren voor instrumenten voor alle doelgroepen 17 Behandelen van klachten en verzoeken tot handhaving 18 Sanctioneren conform sanctiestrategie.

17 Verslag gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Indicator Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Totaal benodigde uren waarvan voor vergunningverlening waarvan voor toezicht waarvan voor handhaving

18 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Bijlage 3. Werkprogramma 2016 veiligheidsregio VTHtaken 10

19 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Geraamde uren Geraamde uren Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Waarde op 31 december Waarde op 31 december Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten In te zetten In te zetten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd DOELGROEP BURGERS 1. Minimaliseren van het aantal asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld Aantal in één kalenderjaar geconstateerde asbest sloopwerken dat onterecht niet is vergund / gemeld 10 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op vergunde / gemelde sloopwerken en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 2. Minimaliseren van het aantal woningen die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt Aantal in één kalenderjaar geconstateerde woningen die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen. 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 23 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brand- en constructieve veiligheid van bouw en verbouw woningen (zonder zorgfunctie) 3. Constructieve en brandveilige gebouwen met publieks- en zorgfuncties, vooral met het oog op het langer zelfstandig blijven wonen Aantal in één kalenderjaar geconstateerde afwijkingen van constructieve- en brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles van gebouwen met publieks- en zorgfuncties en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 19 Voorlichting over brandveiligheid aan eigenaren/beheerders van gebouwen met publieks- en zorgfunctie. 20 Onderzoeken van de mogelijkheden om meer mogelijkheden voor (mantel)zorg mogelijk te maken. 24 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brand- en constructieve veiligheid van bouw en verbouw publieks- en zorgfuncties 4. Terugdringen en voorkomen van structurele conflictsituaties tussen ondernemers en burgers en tussen burgers onderling Aantal in één kalenderjaar door toezichthouders benoemde structurele conflictsituaties tussen ondernemers en burgers. 21 Pilot buurtbemiddeling in samenwerking met woningcorporaties, wijkteams en wijkregisseurs, om burenruzies tijdig te signaleren, waar mogelijk bij de bron te kunnen aanpakken en daarmee de handhavingscapaciteit te reduceren. Aantal in één kalenderjaar door toezichthouders benoemde structurele conflictsituaties tussen burgers onderling 22 Toezicht en handhaving als gevolg van burenruzies. DOELGROEP BEDRIJVEN OP BEDRIJFSTERREINEN 5. Brandveilige gebouwen met bedrijfsfuncties Aantal in één kalenderjaar geconstateerde afwijkingen van brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles van gebouwen met bedrijfsfuncties en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 29 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brandveiligheid bij bouw en verbouw van gebouwen met bedrijfsfuncties

20 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Geraamde uren Geraamde uren Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Waarde op 31 december Waarde op 31 december Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten In te zetten In te zetten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven 6. Minimaliseren van het aantal bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt Aantal in één kalenderjaar geconstateerde bedrijven die onterecht zonder vergunning zijn gerealiseerd/aangepast en/of waarin niet toegestaan gebruik plaatsvindt 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven 7. Naleving bij 95% van de eerste (reguliere) controles bij bedrijven ten aanzien van geluidsvoorschriften en voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen Percentage in één kalenderjaar van de 1e controles op geluidsvoorschriften en/of voorschriften ten aanzien van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij een of meerdere voorschriften ten aanzien van geluid en/of opslag en vervoer gevaarlijke stoffen overtreden worden en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 28 Signaleren / doorgeven van klachten over inrichtingen waar provincie bevoegd gezag voor is en oplossingen uitwerken in overleg bij structurele probleemsituaties. 32 Signaaltoezicht om vroegtijdig zicht te hebben op (voorgenomen) ontwikkelingen / veranderingen bij bedrijven DOELGROEP BEDRIJVEN IN DE WOONGEBIEDEN 8. Verbetering van de brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen Percentage in één kalenderjaar van de 1e controles op brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden van de huisvesting van arbeidsmigranten in bedrijfsgebouwen, waarbij een of meerdere voorschriften ten aanzien van brandveiligheid en menselijke woonomstandigheden overtreden worden. 6 Actueel houden van overzicht met de grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 7 Toezicht op brandveiligheid en woonomstandigheden bij grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 36 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op brandveiligheid van bouw en verbouw bij gebouwen met bedrijfsfuncties 9. Voorkomen wildgroei / structureel commercieel gebruik in para-commerciële ruimten Totaal aantal door toezichthouders benoemde situaties van wildgroei / structureel commercieel gebruik in paracommerciële ruimten 33 Overleg met structurele gebruikers en eigenaren/beheerders van para-commerciële ruimten om oorzaken van commercieel gebruik te achterhalen om gericht aan oplossingen te werken 37 Toezicht para-commerciële ruimten om commercieel gebruik te beperken

21 Uitvoeringsprogramma gemeente Aalburg / Werkendam / Woudrichem Geraamde uren Geraamde uren Geraamde uren Geraamde uren Indicator Waarde op 31 december Waarde op 31 december Waarde op 31 december Waarde op 31 december Instrumenten In te zetten In te zetten In te zetten In te zetten Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Geraamd Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd Verwacht Gerealiseerd DOELGROEP BEDRIJVEN IN HET BUITENGEBIED 10. Passend gebruik van (voormalige) agrarische bouwwerken Totaal aantal (voormalig) agrarische bouwwerken dat gebruikt wordt in strijd met het bestemmingsplan. DOELGROEP RECREATIE EN TOERISME 11. Verbetering van de brandveiligheid op recreatieparken door Totaal aantal in één kalenderjaar door toezichthouders verminderen van de illegale bebouwing, verbeteren geconstateerde overtredingen van evacuatieplannen en verbeteren toegankelijkheid bluswater brandveiligheidsvoorschriften in vergunningen en Bouwbesluit 2012 (overtredingen) bij 1e controles op recreatieparken. en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 40 Toezicht op leegstaande bedrijfsruimten en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 42 Voorlichting en overleg met eigenaren van recreatieparken en recreatiewoningen om evacuatieplannen te verbeteren, evenals de bereikbaarheid van bluswater 12. Minimaliseren van de geluidsoverlast bij en rond evenementen en horecagelegenheden Aantal klachten over geluid bij en rond evenementen en horecagelegenheden in één kalenderjaar. 2 Ondernemers stimuleren om zelf contact te houden met de buurt en afspraken te maken 44 (Integrale) horecacontroles voor o.a. om het schenken van alcohol aan minderjarigen (gekoppeld aan ambitie uit Kadernota Veiligheid). INSTRUMENTEN VOOR ALLE DOELGROEPEN 2 Ondernemers stimuleren om zelf contact te houden met de buurt en afspraken te maken. 3 Intrekken van vergunningen die gebaseerd zijn op oude (bouw)regelgeving en niet gerealiseerd zijn. 4 Behandeling binnen wettelijke termijnen van aanvragen voor omgevingsvergunning 5 Beoordeling van meldingen Activiteitenbesluit en Gebruiksbesluit 6 Actueel houden van overzicht met de grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 7 Toezicht op brandveiligheid en woonomstandigheden bij grote huisvestingslocaties van arbeidsmigranten 8 Toetsing bij vergunningverlening op ruimtelijk gebruik en voldoende parkeervoorzieningen. 9 Toezicht bij realisatie plannen op voldoende parkeervoorzieningen. 10 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op vergunde / gemelde sloopwerken 11 Toetsing bij vergunningverlening van en toezicht op aspecten uit bouwbesluit (niet zijnde brandveiligheid) bij bouw en verbouw van gebouwen met woon- en bedrijfsfuncties 12 Opsporing van ondergrondse (olie)tanks en brandveiligheid, zodat eerder (illegale) sloop, bouw en gebruik worden gesignaleerd. 16 Signaleren van georganiseerde criminaliteit in RIEC verband. Geraamde uren voor instrumenten voor alle doelgroepen 17 Behandelen van klachten en verzoeken tot handhaving 18 Sanctioneren conform sanctiestrategie. Totaal benodigde uren waarvan voor vergunningverlening waarvan voor toezicht waarvan voor handhaving

RAADSINFORMATIEBRIEF 9

RAADSINFORMATIEBRIEF 9 RAADSINFORMATIEBRIEF 9 9 9 Brief van het college aan de raad Cf Onderwerp Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Van de raad gevraagde actie Kennisnemen van deze informatie Geachte

Nadere informatie

Van regulering naar gedeelde verantwoordelijkheid

Van regulering naar gedeelde verantwoordelijkheid Van regulering naar gedeelde verantwoordelijkheid Omgevingsbeleidsplan Colofon Datum 13 april 2015 Versie 1.5 Status Definitief Inhoudsopgave 1 Achtergrond en status... 3 1.1 Keuzes maken bij uitvoering

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2016 Gemeente Heusden Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Wabo 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan 2015-2018 Colofon Datum 19 januari 2016 Versie 0.3 Status concept 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer Vraag vooraf Wat is het belangrijkste dat met de uitvoering van de Wabo de afgelopen 2 jaar is bereikt voor onze gemeenschap? Reflectie eerste uitwerking Raadscommissie

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Omgevingsanalyse, ambities, prioriteiten en instrumenten per doelgroep

Omgevingsanalyse, ambities, prioriteiten en instrumenten per doelgroep Omgevingsanalyse, ambities, prioriteiten en instrumenten per doelgroep Achtergrond document bij het omgevingsbeleidsplan Colofon Datum 13 april 2015 Versie 1.2 Status Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving Bijlagen 1 5.2 Milieu Voor de uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot milieu zijn 1099 uren beschikbaar welke worden uitgevoerd door de omgevingsdienst (OMWB). Prioriteiten Het waarborgen van

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Deel 3: Prioritering

Deel 3: Prioritering Deel 3: Prioritering Hoofdstuk 1: INLEIDING... 3 1.1 DOEL PRIORITERING... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 Hoofdstuk 2: PRIORITEITEN... 4 2.1 FORMULE... 4 2.2 PRIORITEIT TOTAALSCORE... 4 2.3 PRIORITEIT NEGATIEF EFFECT...

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge Jaarverslag Integrale Handhaving gemeente Halderberge 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 3 1.2 Relatie tot de Wabo 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Doelen en grenzen van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard UITVOERINGSPROGRAMMA 2014 Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 Valkenswaard Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vastgesteld op 3 december 2013 1. Inleiding Het Omgevingsbeleidsplan is op grond van het Besluit

Nadere informatie

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) 1. Het college verleent aan de Directie van de OMWB de bevoegdheid tot het nemen van alle besluiten (zoals vermeld in onderstaande bevoegdheidsgrondslag)

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

1. Woon- en leefklimaat

1. Woon- en leefklimaat . Woon- en leefklimaat Inhoudsopgave. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)... 2.. Algemeen... 2.2. Vergunningverlening... 2.3. V... 2.4. Handhaving... 3.5. Afstemming in de regio... 3.6. Beleidsdoelen...

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Wet revitalisering generiek toezicht

Wet revitalisering generiek toezicht Wet revitalisering generiek toezicht Breuk met het verleden Platform Toezicht Bodembeheer 22 januari 2013 Spreker: Ronald Bloemsma Wat is interbestuurlijk toezicht? (..) processen die gaan over beoordeling

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

KCO Uitvoeringsprogramma 2016

KCO Uitvoeringsprogramma 2016 KCO Uitvoeringsprogramma 2016 Opgesteld door: S.M.P. Looijmans Status: Vastgesteld 2 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Uitvoeringsniveaus 5 4. Toezicht en

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid

Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid Bijlage 4: Gebiedsgerichte inspecties bouw-, milieu- en brandveiligheid Inspectieprofiel industrieterrein Patrouille (rijden over de hoofdwegen) en diverse bedrijven bezoeken 1 x per jaar rondgang (waarbij

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout 1. Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma milieu van de gemeente Oosterhout. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op vergunningen, toezicht en

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken BIJLAGE 6 Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken 1. Inleiding In deze werkwijze worden de processen van het team Juridische Zaken van de ODR beschreven bij de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 TOEZICHTINFORMATIE Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 Inhoud 1 Leeswijzer 3 1.1 Meer informatie 3 2 Woon- & leefklimaat 4 2.1 Wabo 4 2.2 Wro 6 2.3 Waterwet 8 2.4 Woningwet 10 2.5 Huisvestingswet 11

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Zeeland Refinery N.V. Luxemburgweg 1 4455 TM NIEUWDORP Kenmerk: Afdeling: W-AOV150361 Vergunningverlening Datum: 7 oktober 2015 Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure

Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Omgevingsvergunning Uitgebreide procedure Documentnummer: D-16-1540619 Aanvraag Op 17 april 2015 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld

Nadere informatie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie

Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie Minder en eenvoudiger regels: tòch brandveilig! Drs. Harry Boschloo Ministerie VROM Wonen, Wijken en Integratie NVBR-congres 16 en 17 september 2008 Inhoud Presentatie Kabinetsbeleid vermindering regeldruk

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Middenen

Nadere informatie

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014

655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Heemstede De raad van de gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE Verzenddatum Bijlage Ons kenmerk Betreft 1 4 JULI 2015 655070 rapportage Toezichtinformatie 2014 Geachte raad, Op 1 oktober 2012

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Jaarverslag afdeling VTH. Versie mei 2015

Jaarverslag afdeling VTH. Versie mei 2015 Kerngegevens Dit verslag heeft betrekking op diverse uitvoeringstaken van de voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Het ziet op een verantwoording van de taken op het gebied van vergunningverlening,

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G GEMEENTE BARNEVELD O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Dossiernummer: 2014W1431 Omgevingsloketnummer: 1413923 Op 8 augustus 2014 hebben burgemeester en wethouders een aanvraag ontvangen van Van Westreenen

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht

Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Titeldia Diner Omgevingswet: de juridische dimensie Toezicht en handhaving als nagerecht Prof. mr. G.A. van der Veen Advocaat AKD Rotterdam Hgl. milieurecht Rijksuniversiteit Groningen Omgevingsweb 3 december

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 29 in Oud-Beijerland

OMGEVINGSVERGUNNING 1e Kruisweg 29 in Oud-Beijerland De heer A. Duifhuizen Anthony Fokkerstraat 1 3261 LB Oud-Beijerland uw brief van/kenmerk ons kenmerk bijlage(n) Oud-Beijerland 26 juni 2015 Z-15.19021 diverse onderwerp afdeling doorkiesnummer omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

agrarische bedrijfsgebouwen naar een stille opslag loods gelegen aan Schiphol Nederland B.V. A.S. Timmerman Evert van de Beekstraat 1118CP Schiphol

agrarische bedrijfsgebouwen naar een stille opslag loods gelegen aan Schiphol Nederland B.V. A.S. Timmerman Evert van de Beekstraat 1118CP Schiphol Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Schiphol Nederland B.V. A.S. Timmerman Evert van de Beekstraat 1118CP Schiphol Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 16 Dienstverlening 18 november 2013 Integraal handhavingsbeleidsplan (IHHP 2014/18) 5333

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 16 Dienstverlening 18 november 2013 Integraal handhavingsbeleidsplan (IHHP 2014/18) 5333 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 16 Dienstverlening 18 november 2013 onderwerp Integraal handhavingsbeleidsplan 2014-2018 (IHHP 2014/18) 5333 zaakkenmerk Inleiding Voor u treft u het integraal

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1

VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 JAARCONGRES VBWTN 2013 VERBETERPLANNEN KWALITEITS- CRITERIA 2.1 Robert Forkink, Oranjewoud Han van den Broeke, Yacht 24 oktober 2013 EVEN VOORSTELLEN Han van den Broeke Yacht Robert Forkink Oranjewoud

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan Workshop prioriteiten bepalen

Handhavingsbeleidsplan Workshop prioriteiten bepalen Handhavingsbeleidsplan 2016-2018 Workshop prioriteiten bepalen Opening 2 Beleidsgeschiedenis Door de WABO een samenvoeging van: -Handhavingsbeleidsplan Handhaven is keuzes maken 28-2011 -Handhavingsbeleidsplan

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 289477 *17.193172* 17.193172 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 289477 Uitgebreide

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH

Regiodagen 2014. Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Regiodagen 2014 Kwaliteitscriteria 2.1 en Wet VTH Inleiding Kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH Kwaliteitscriteria 2.1 De uitvoering van VTH-taken door de gemeenten en provincies in het omgevingsrecht te professionaliseren

Nadere informatie

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten:

Besluit Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de duur van drie jaren ten behoeve van de activiteiten: Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede De heer K. Schimmel Schoonhorsterweg 14 3772 TK BARNEVELD Onderwerp Omgevingsvergunning Geachte heer Schimmel, Op 2 oktober 2014 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd

Nadere informatie

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

(ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT (ONTWERP) AMBTSHALVE WIJZIGING VERGUNNING WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT Verleend Aan Top Trans Holding BV (Locatie: Industrie 16 te Noordhorn) Groningen, april 2012 Nr. 2011-17266 Zaaknummer:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

B. Bartelds (0595) juli 2011 Besluit

B. Bartelds (0595) juli 2011 Besluit B. Bartelds 2011-0167 (0595)421073 4 juli 2011 Besluit Diversen omgevingsvergunning Geachte heer, mevrouw, Burgemeester en wethouders hebben op 4 juli 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning als

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning *17-0094468* *17-0094468* Ontwerp Omgevingsvergunning Kenmerk : WABO-2017-0732 Aanvraagnummer (OLO) : Aanvrager : G.M.C. Kleuskens Onderwerp : huisvesting arbeidsmigranten Locatie : Crommentuijnstraat

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo TOEZICHTINFORMATIE Toezichtsindicatoren 2014 Woon- en Leefklimaat - Wabo Inhoud 1 Leeswijzer 3 2 Matrix Wabo 4 Opgesteld door KING en VNG Datum 1 april 2014 Versie 1.0 2 1 Leeswijzer Leeswijzer De toezichtindicatoren

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

B en W nummer ; besluit d.d

B en W nummer ; besluit d.d B en W nummer 12.0780. ; besluit d.d. 28-8-2012 Onderwerp Beantwoording van de schriftelijk vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid R. van Laar (PvdA) d.d. 9 juli 2012 inzake

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Bijlage 9: Begrippenlijst

Bijlage 9: Begrippenlijst Bijlage 9: Begrippenlijst Begrip Ambtelijke waarschuwing of constateringsbrief Beginselplicht tot handhaving Brief naar aanleiding van een controle waarbij wel een overtreding is vastgesteld. In de brief

Nadere informatie

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en Provincie Noord-Brabant 17IK.00354 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

TOTAALBEELD Hardenberg

TOTAALBEELD Hardenberg Interbestuurlijk toezicht Hardenberg, Toezichtbeeld 2016 TOTAALBEELD Hardenberg FIN WABO WRO ARCHIEF HUISVESTING Motivering totaalbeeld Het totaalbeeld van de gemeente Hardenberg is verschoven van oranje

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2011 57 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 maart 2011, nr. 2011-13541, tot bekendmaking van de Nalevingstrategie omgevingsrecht 2010-2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

Landschap voor 1 april 2012

Landschap voor 1 april 2012 Bouwbesluit 2012 Landschap voor 1 april 2012 Waarom ook alweer? Vergroten samenhang bouwregelgeving Verminderen regeldruk (30% minder regels) Verbeteren toegankelijkheid / leesbaarheid Harmonisatie Europese

Nadere informatie

Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg

Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg Vastgesteld bij besluit van 16 april 2013 van het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg p. 1/10 handhavingverslag 2011

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Schakeldag RWS 26 juni 2014 Jos Verlinden Ministerie van BZK Hajé van Egmond Instituut voor Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging voor het bouwen Verbetering van de kwaliteitsborging

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING voor: Plaatsen schutting activiteiten: bouwen van een bouwwerk gebruik in strijd met het bestemmingsplan verleend aan: De heer A.A. van der Griend locatie: Aurorastraat 6, 9635

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Jaarverslag Handhaving 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4 Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6 Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke

Nadere informatie