Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal"

Transcriptie

1 Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017

2 Inhoud Inhoud Inleiding Wettelijk kader Inhoud jaarverslag Vergunningen en meldingen Inleiding Evaluatie vergunningen Bouwgerelateerd Evaluatie vergunningen en meldingen milieu Evaluatie vergunningen brandpreventie/brandveilig gebruik van gebouwen Toezicht & Handhaving Evaluatie toezicht Bouwen Evaluatie Toezicht Milieu Evaluatie Toezicht Brandweer Evaluatie klachten en handhavingsverzoeken Evaluatie handhaving... 8 Bijlage 1 Handhavingsstrategie... 9 Jaarverslag UVP

3 1 Inleiding Elk bevoegd gezag moet op grond van artikel 7.3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) een handhavingsuitvoeringsprogramma opstellen. Vanaf 2016 is gekozen voor het opstellen van een integraal uitvoeringsprogramma voor vergunningverlening, toezicht en handhaving, hierna te noemen het UVP. Voor 2016 is door het college een UVP vastgesteld. Het programma is bekend gemaakt aan de gemeenteraad en toegezonden aan de Provincie Utrecht. In het programma is aangegeven op welke wijze en op welke taakvelden vergunningen, toezichts- en handhavingscapaciteit wordt ingezet. Op dit punt wordt nu voldaan aan de kwaliteitseisen van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). 1.1 Wettelijk kader Op 5 juli 2016 is het UVP 2016 van de gemeente Veenendaal. In het UVP worden de voor 2016 gestelde vergunning- toezicht en handhavingsopgaven op het gebied van de fysieke leefomgeving omschreven. Het uitvoeringsprogramma laat zien welke taken in het bepaalde jaar worden uitgevoerd en hoe de capaciteit wordt ingezet. Het is zinvol om de daarin gestelde doelen en de verrichte werkzaamheden te evalueren. Op deze manier leren we van de opgedane ervaringen. Het Bor stelt hieraan ook eisen in artikel 7.7 Bor en artikel 10.6 van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Zo moet in de rapportage worden aangegeven of de in het UVP-programma opgenomen werkzaamheden zijn uitgevoerd en in hoeverre deze activiteiten hebben bijgedragen aan de gestelde algemene en specifieke doelen. Het jaarverslag (evaluatie) vormt een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus voor toezicht en handhaving overeenkomstig de zogeheten Big-8 welke hieronder is weergegeven. In het Bor zijn kwaliteitseisen opgenomen. Deze eisen een programmatische, strategische en onderling op elkaar afgestemde uitvoering van het toezicht. Grondslag voor professionaliteit en kwaliteit binnen toezicht en handhaving op de Wabo is de dubbele regelkring: de Big Eight. Het toezichtprotocol is het hulpmiddel om toezicht uit te voeren volgens deze Big Eight. De bovenste regelkring betreft beleidskeuzen, strategie, het opstellen van een uitvoeringsprogramma en beleidsevaluatie. De onderste regelkring betreft het uitvoeringsprogramma en de professionele werkwijze, uitvoering en monitoring. Kenmerkend is een keuze voor prioriteiten: belangrijke zaken krijgen veel aandacht en minder belangrijke minder. Het bestuur kan zelf de prioriteiten bepalen. De integrale checklist verbetert de wederzijdse oog en oor -functie en vermindert signalen over tegenstrijdig toezicht. Jaarverslag UVP

4 1.2 Inhoud jaarverslag In dit verslag kijken we terug naar de uitgevoerde werkzaamheden op het gebied van vergunningverlening (hoofdstuk 2) toezicht en handhaving (hoofdstuk 3).De afgegeven bouwgerelateerde omgevingsvingen en de controles zijn uitgevoerd door eigen medewerkers. De milieurelateerde vergunningen alsmede de mileugerelateerde controles zijn uitgevoerd door de Omgevingdienst Regio Utrecht (ODRU). Speerpunten / gestelde prioriteiten voor 2016 In het programma voor 2016 zijn speerpunten bepaald en de toetsniveau s voor de verschillende taakvelden gehanteerd aan de hand van het besturingsmodel uit het VTH-beleidsplan. Alle grote evenementen zijn gecontroleerd vooral op constructieve- en brandveiligheid. Doelstellingen Vergunningen, toezicht en handhaving 2016 Aan de hand van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voor wat betreft vergunningverlening de doelstelling om alle aanvragen tijdig en correct af te handelen is behaald. Voor toezicht en handhaving zijn de gestelde doelen voor de verschillende taakvelden niet geheel gehaald. Bij het taakveld toezicht en handhaving bouw- en woningtoezicht heeft, door langdurig uitval van een medewerker, een verschuiving van de geplande uren plaatsgevonden. 2 Vergunningen en meldingen 2.1 Inleiding In het VTH-beleidsplan zijn de volgende doelstellingen vastgelegd: De doelstelling voor de vergunningverlening is om alle aanvragen tijdig en correct af te handelen. Correct afhandelen betekent: een juridische toets bij elke afgegeven beschikking; een collegiale toets bij elke afgegeven beschikking; een (warme) overdracht van vergunningverlening naar toezicht met een korte uiteenzetting van de speerpunten uit de beschikking. In dit hoofdstuk wordt per taakveld beschreven hoeveel vergunningen, meldingen en andere toestemmingen in 2016 zijn ingediend en behandeld. 2.2 Evaluatie vergunningen Bouwgerelateerd Aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit Bouwen, gebruik en brandpreventie worden behandeld en afgehandeld door de vergunningverleners bouw (WABO-coördinatoren). Om dergelijke aanvragen integraal te kunnen behandelen worden deze aanvragen voor advies voorgelegd aan onder andere: De brandweer (VRU) Welstand Specialisten groen, wegen, riolen en verkeer en milieu Medeweker BAG (huisnummerings-besluit). Het aantal aangevraagde omgevingsvergunningen in 2016 is opgenomen in onderstaand overzicht. Deze aantallen komen op hoofdlijnen overeen met de planning van Het aantal sloopmeldingen en aanvragen in de categorie kappen zijn daarentegen licht gestegen. Jaarverslag UVP

5 prognose afgehandeld Woningen klein 3 7 Woningen gemiddeld 8 14 Woningen groot 5 9 Maatschappelijke gebouwen klein 8 8 Maatschappelijke gebouwen gemiddeld 2 3 Maatschappellijke gebouwen groot 2 0 Bedrijfsgebouwen klein Bedrijfsgebouwen gemiddeld 5 6 Bedrijfsgebouwen groot 10 4 Uitbreiding van woningen klein Uitbreiding van woningen gemiddeld 0 1 Uitbreiidng van woningen groot 0 0 Woongebouwen klein 4 4 Woongebouwen gemiddeld 2 0 Woongebouwen groot 1 6 Logiesgebouwen klein 0 1 Logiesgebouwen gemiddeld 0 0 Logiesgebouwen groot 0 0 Gebruiksvergunningen (brandveiliggebruik bouwwerken) Monumenten 7 4 Melding brandveiliggebruik Melding sloop Reclame Aanleg 0 0 Uitweg Kapactiviteiten Bouwwerk geen gebouw klein Bouwwerk geen gebouw gemiddeld 1 2 Bouwwerk geen gebouw groot 0 0 Binnenplanse afwijking Kruimelgeval Vooroverleg (conceptaanvraag) Vooroverleg (Uitgebreide conceptaanvraag) Evaluatie vergunningen en meldingen milieu Vergunningveleningen acceptaties op de milieutaken wordt volledig uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Voor de totaaloverzicht wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarlijks vast te stellen jaarverslag van de ODRU. 2.4 Evaluatie vergunningen brandpreventie/brandveilig gebruik van gebouwen In 2012 is het gebruiksbesluit opgegaan in het Bouwbesluit Daarmee is voor veel categorieën gebouwen een meldingsplicht gaan gelden in plaats van een vergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit brandveilig gebruik ). De gemeente is hierbij ook voor het toezicht en de handhaving bevoegd gezag. De brandweer (Veiligheidsregio Utrecht, VRU) is belast met de inhoudelijke advisering. De afhandeling van deze vergunningen en meldingen ligt bij de WABO-coördinatoren. In de voorgaande tabel is het aantal ingediende aanvragen om omgevingsvergunningen (onderdeel brandveilig gebruik) en gebruiksmeldingen opgenomen. De VRU heeft een ruimere adviestaak dan alleen bij eerder genoemde vergunningverlening. Zij adiviseren ook over bijvoorbeeld externe veiligheid en evenementen. Jaarverslag UVP

6 3 Toezicht & Handhaving De doelstelling voor toezicht en handhaving is om risicogestuurd toezicht te houden. Risicogestuurd toezicht betekent dat de controlefrequentie is gekoppeld aan de hoogte van het risico en wordt afgeleid van de combinatie (negatief) effect maal naleefgedrag. De kwaliteit wordt geborgd middels een collegiale toets van elke controlebrief binnen het toezicht en handhavingstraject. Het huidige beleidsplan geeft een beschrijving van de prioriteiten, de doelen, de strategieën en de activiteiten, gebaseerd op een probleemanalyse. Het beleid is afgestemd met andere betrokken bestuursorganen en strafrechtelijke partners. Voor 2016 is door het college een UVP vastgesteld. Het programma is bekend gemaakt aan de gemeenteraad en toegezonden aan de Provincie Utrecht. In het programma is aangegeven op welke wijze en op welke taakvelden vergunningen en toezichts- en handhavingscapaciteit wordt ingezet. Op dit punt wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van de Wabo. 24-uurs bereikbaarheid In de gemeente Veenendaal is er voor gekozen om de 24-uurs bereikbaarheidsdienst vanuit de organisatie in te richten. Dit piket is 24 uur bereikbaar en 7 dagen van de week. Door de gemeente Veenendaal is hiervoor gekozen met het oog op de lokale kennis en de snelle inzitbaarheid. Van deze bereikbaarheidsdienst wordt inmiddels ook gebruikgemaakt door direct omliggende gemeenten. 3.1 Evaluatie toezicht Bouwen Voor het toezicht bouwen stonden de volgende doelen in het UVP 2016 opgenomen: Vergunninggebonden toezicht overeenkomstig de risicoanalyse; Toezicht sloop en asbest Evenementen toezicht (bouwtechnische aspecten) Binnen deze uren zijn de volgende controles uitgevoerd: prognose afgehandeld Woningen klein 8 7 Woningen gemiddeld Woningen groot Maatschappelijke gebouwen klein 1 8 Maatschappelijke gebouwen gemiddeld 6 3 Maatschappellijke gebouwen groot 6 4 Bedrijfsgebouwen klein Bedrijfsgebouwen gemiddeld Bedrijfsgebouwen groot Uitbreiding van woningen klein Uitbreiding van woningen gemiddeld Uitbreiidng van woningen groot Woongebouwen klein 1 3 Woongebouwen gemiddeld 5 4 Woongebouwen groot 6 5 Logiesgebouwen klein 0 6 Logiesgebouwen gemiddeld 0 1 Logiesgebouwen groot 0 0 Gebruiksvergunningen (brandveiliggebruik bouwwerken) Monumenten 0 4 Reclame 8 4 Uitweg Kapactiviteiten Jaarverslag UVP

7 Bouwwerk geen gebouw klein 2 5 Bouwwerk geen gebouw gemiddeld Bouwwerk geen gebouw groot 7 2 Sloopmelding 0 52 Aanlegvegunning 0 0 Strijdiggebruik/RO Vergunningsvrije bouw 0 38 Mobiel breken 5 0 Meldingbrandveiliggebruik 1 1 Voor het onderdeel bouwen (vergunninggebonden toezicht) is er sprake van een eindig proces. Gebouwd is gebouwd. Een daarbij niet uitgevoerde controle kan niet worden gezien als achterstand. Hierbij heeft wel in alle gevallen een eindcontrole plaatsgevonden of staat deze gepland. Naast bovengenoemde vergunninggebonden taken zijn ook uren ingezet voor niet-vergunninggebonden taken. Specifiek voor het uitvoeren van RO taken was 300 uur geraamd. Doordat er extra capaciteit is ingehuurd, is in het afgelopen jaar 1400 uur besteed aan RO taken. Deze uren zijn ingezet voor controle en handhaving strijdig gebruik van de bedrijventerreinen. Daarnaast hebben de volgende onderdelen een urenverschuiving gegeven: Evenementencontroles (meer dan gepland); Toename klachten en handhavingsverzoeken; Wijzigingen wet- en regelgeving (bijvoorbeeld vergunningvrij bouwen) leiden tot veel vragen/klachten/mailtjes en daarmee een hogere urenbesteding bij handhaving; Informatieverstrekking intern. In het UVP 2017 zijn deze gegevens verwerkt en zijn de geplande uren op deze onderwerpen uitgebreid. 3.2 Evaluatie Toezicht Milieu Toezicht op de milieutaken wordt volledig uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Voor de werkvoorraad wordt kortheidshalve verwezen naar het jaarlijks vast te stellen jaarverslag van de ODRU. 3.3 Evaluatie Toezicht Brandweer Toezicht op brandveiligheid wordt uitgevoerd door de VRU en dit maakt goede afstemming met de gemeente, ook in het kader van handhaving, dan ook noodzakelijk. Programma 2016 De belangrijkste kerntaken van Brandweer (VRU) op het gebied van toezicht zijn: Toezicht tijdens de realisatiefase; De periodieke/reguliere gebruikscontroles; Evenementen controles. Daarnaast behoren tot de taken op het gebied van brandveiligheid: Begeleiden van juridische handhavingstrajecten, waarbij de brandweer als inhoudelijk adviseur brandveiligheid optreedt; Verzoeken van burgers en bedrijven verwerken. Op basis van de beschikbare capaciteit van de VRU en in relatie tot de andere toezichtstaken zijn in 2016 de objecten die zijn gepriorteerd ook daadwerkelijk gecontroleerd. Jaarverslag UVP

8 3.3 Evaluatie klachten en handhavingsverzoeken Onderstaand is een overzicht gegeven van de verschillende soorten klachten. Het aantal te verwachten controles wordt jaarlijks op basis van een prognose ingevuld. Categorieën / objecten klachten gepland 2016 Bouwen eenvoudige klachten Bouwen complexe klachten 7 10 Milieu eenvoudige klachten Milieu complexe klachten 12 5 Handhavingsverzoek 0 12 De ervaring van de afgelopen jaren leert dat er o.a. door de versoepelde wetgeving (vergunningsvrij bouwen) meer klachten worden ingediend. Daarnaast is ondersteuning van de toezichthouder gevraagd bij klachten afkomstig van horecabedrijven. Aangezien de toename van het aantal klachten structureel lijkt te zijn, wordt hiermee bij het opstellen van het UVP 2017 rekening gehouden. Handhavingsverzoeken Ingediende handhavingsverzoeken zijn overeenkomstig het wettelijk kader en de in het VTH-beleidsplan vastgelegde prioriteiten afgehandeld. Dit is vooral bedoeld om de uren welke hiervoor in het VTH beleidsplan zijn opgenomen te kunnen monitoren en daar waar nodig bij te stellen. 3.4 Evaluatie handhaving Indien overtredingen worden geconstateerd wordt allereerst getoetst of de situatie gelegaliseerd kan worden. Als dit niet mogelijk is, dan wordt tegen de overtreding handhavend opgetreden aan de hand van de landelijke handhavingsstrategie (zie bijlage 1). Een uitgebreide beschrijving van de werking van de strategie is weergeven in het document Landelijke handhavingstrategie. In ons VTH beleidsplan is een uitwerking weergegeven van de werking van de strategie en de verschillende interventiemogelijkheden zoals deze in de tabel van bijlage 1 van dit jaarverslag genoemd zijn uitgewerkt. In het volgende overzicht zijn de bestuurlijke maatregelen (inclusief bezwaarschriften) opgenomen die in 2016 zijn genomen. Werkzaamheden Bouwstop 4 Handhavingsbeschikking bestuursdwang 7 Invorderen dwangsom 2 Besluiten om verzoek tot handhaving 5 Bezwaarschriften 6 Jaarverslag UVP

9 Bijlage 1 Handhavingsstrategie juni 2017

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING

(ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING (ONTWERP) OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Moerdijk hebben op 19 december 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving Uitvoeringsprogramma Vergunningen, Toezicht en Handhaving 216 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts en Handhavingsbeleid (verder genoemd VTH beleidsplan)

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge Jaarverslag Integrale Handhaving gemeente Halderberge 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 3 1.2 Relatie tot de Wabo 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Doelen en grenzen van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van 19-04-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Vergunningverlening... 4 3 Toezicht... 6 4 Handhaving...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Jaarverslag TH-taken 2015

Jaarverslag TH-taken 2015 Jaarverslag TH-taken 2015 Gemeente Renswoude 1 december 2016 Versie 0.2 Vastgesteld door college B&W: 24-01-2017 1 MB-ALL B.V. Postbus 1148 3600 BC MAARSSEN Tel. (0346) 583078 December 2016 MB-ALL B.V.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Jaarverslag Handhaving 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4 Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6 Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Wabo jaarverslag. Pagina 1 van 13

Wabo jaarverslag. Pagina 1 van 13 Wabo jaarverslag 2016 Pagina 1 van 13 Inhoud Inhoud... 1 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Beleidskader... 4 3. Evaluatie vergunningen en handhaving... 5 3.1 Loketfunctie...

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Handhavinguitvoerings programma 2017

Handhavinguitvoerings programma 2017 Handhavinguitvoerings programma 2017 Gemeente Renswoude Versie 1.0 Vastgesteld door het college op: Ter informatie naar de raad op: Versie 1.0 (definitief) 13 april 2017 1 MB-ALL B.V. Postbus 1148 3600

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard UITVOERINGSPROGRAMMA 2014 Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 Valkenswaard Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vastgesteld op 3 december 2013 1. Inleiding Het Omgevingsbeleidsplan is op grond van het Besluit

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Jaarprogramma VTH 2015

Jaarprogramma VTH 2015 Jaarprogramma VTH 2015 1. Algemeen Dit jaarprogramma omvat de afspraken die met de ODG worden gemaakt ten aanzien van de WABO+ taken die daar zijn ondergebracht. In het uitvoeringsprogramma van de ODG

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2015702/2724398 op de op 14 februari 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Fujifilm Manufacturing Europe B.V., om vergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 8241 Burgemeester en wethouders hebben op 19 juni 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project woonhuis Wiekarthof 1 Cothen. De aanvraag

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2098503/3315232 op de op 29 oktober 2012 bij hen ingekomen aanvraag van MSD / NV Organon, om een vergunning krachtens

Nadere informatie

Reg.nr.: O-BOC/2016/785 / RIS Jaarverslag toezicht- en handhaving 2015 gemeente Boxmeer

Reg.nr.: O-BOC/2016/785 / RIS Jaarverslag toezicht- en handhaving 2015 gemeente Boxmeer Reg.nr.: O-BOC/2016/785 / RIS 2016-196 Jaarverslag toezicht- en handhaving 2015 gemeente Boxmeer 1 Inleiding. Voor u ligt het jaarverslag toezicht- en handhaving over het jaar 2015 van de gemeente Boxmeer.

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning brandveiliggebruiken van een zorgcentrum brandveiliggebruiken van een zorgcentrum Beschikking 246349 *16.019084* 16.019084 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 246349 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving

INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL. Bestuur, Vergunning en Handhaving INTEGRAAL HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA 2010 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving 23 maart 2010 1 Integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) 2010 Inleiding Op 23 februari 2010 hebben

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay.

OMGEVINGSVERGUNNING. Friesland Campina Nederland Holding ay. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Friesland Campina Nederland Holding ay. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "Plaatsen van een greenwall" (locatie: Boterdiep Wz 45, te Bedum) Groningen,

Nadere informatie

Titel 2 Fysieke omgeving

Titel 2 Fysieke omgeving Titel 2 Fysieke omgeving Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: 2.1.1.2 bouwkosten: 2.1.1.3 sloopkosten: de aannemingssom

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

KCO Uitvoeringsprogramma 2016

KCO Uitvoeringsprogramma 2016 KCO Uitvoeringsprogramma 2016 Opgesteld door: S.M.P. Looijmans Status: Vastgesteld 2 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Uitvoeringsniveaus 5 4. Toezicht en

Nadere informatie

Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren

Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren Uitvoeringsprogramma 2013 Inleidend Het bouw- en handhavingsbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin is aangegeven welke activiteiten het college van B&W het komende jaar uitvoert

Nadere informatie

uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht

uitvoeringsprogramma uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht uitvoeringsprogramma 2008 uitvoeringsprogramma 2008 handhaving bouwregelgeving afdeling Bouw- en Woningtoezicht samenvatting Steeds duidelijker wordt dat het toezicht op de naleving van de bouwregels zo

Nadere informatie

Omgevingsnota 2014 e.v. gemeente Stadskanaal

Omgevingsnota 2014 e.v. gemeente Stadskanaal Omgevingsnota 2014 e.v. gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Kader van de omgevingsnota... 2 3. Landelijke thema s... 4 4. Wat willen we realiseren... 4 5. Wettelijk kader... 5 6. Schets

Nadere informatie

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1 aanlegkosten: de

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2107629/3370006 op de op 18 januari 2013 bij hen ingekomen aanvraag van MSD Oss BV, om een vergunning krachtens de Wet

Nadere informatie

Ontwerp besluit omgevingsvergunning

Ontwerp besluit omgevingsvergunning OV-2010-022 Ontwerp besluit omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 15 november 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gedeeltelijk veranderen van kinderdagverblijf

Nadere informatie

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015... 4 3. Milieutoezicht... 5 4. Bouwtoezicht en Ruimtelijke

Nadere informatie

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en Provincie Noord-Brabant 17IK.00354 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID

DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA VIANEN 2015 DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID Status : definitief Vastgesteld door college : 31 maart 2015 Gemeente Vianen Team Handhaving & Vergunningen Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Van Gansewinkel Nederland B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Van Gansewinkel Nederland B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verieend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "het plaatsen van een kantine unit" (locatie: Duinkerkenstraat 50 te Groningen)

Nadere informatie

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren BIJLAGE 3A: BENODIGDE CAPACITEIT VERGUNNINGVERLENING. Kenmerk: Z.02130 INT.04009 NB: In Kolom 1 van Tabel 1 zijn de - qua risico - belangrijkste en/of meest voorkomende werkterreinen en taakvelden inzichtelijk

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 2011 57 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 29 maart 2011, nr. 2011-13541, tot bekendmaking van de Nalevingstrategie omgevingsrecht 2010-2013. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; maken

Nadere informatie

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A.

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 Gemeente Drimmelen Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Reniers pagina 2 van 14 pagina 3 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015

HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015 Milieu Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening Brandveiligheid APV en bijzondere wetgeving Vastgesteld 16 juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase.

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Jaarverslag integraal toezicht en handhaving 2013 Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Inhoud: 1: inleiding 2: samenwerking met adviserende partijen

Nadere informatie

Deel 3: Prioritering

Deel 3: Prioritering Deel 3: Prioritering Hoofdstuk 1: INLEIDING... 3 1.1 DOEL PRIORITERING... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 Hoofdstuk 2: PRIORITEITEN... 4 2.1 FORMULE... 4 2.2 PRIORITEIT TOTAALSCORE... 4 2.3 PRIORITEIT NEGATIEF EFFECT...

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Samenhang

Toezicht en Handhaving in Samenhang Toezicht en Handhaving in Samenhang Uitvoeringsplan team ergunningen 2014 Zeist astgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zeist: d.d. 11 februari 2014 Gemeente Zeist Corsanummer: 14int00197

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Afdeling Inwoners en Omgeving Vastgesteld door het college op 29 november 2016 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad op 2 december

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING nr

OMGEVINGSVERGUNNING nr omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.214629* 15.214629 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure Het College

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. code: $ASQ

OMGEVINGSVERGUNNING. code: $ASQ OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Stichting Katholieke Universiteit Datum besluit : 25 juli 2011 Onderwerp : Gebruiksvergunning voor gebouw M330, de verdiepingen 2 t/m 3 Gemeente/locatie : Nijmegen/Geert

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 289477 *17.193172* 17.193172 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 289477 Uitgebreide

Nadere informatie

exempla Archief -1/6- Ons kenmerk BESLUIT

exempla Archief -1/6- Ons kenmerk BESLUIT r Archief exempla Huhtamaki Nederland bv Postbus 5 8800 AA FRANEKER postbus 20120 8900 bm leeuwarden snekertrekweg 1 telefoon (058) 292 59 2,5 telefax: (058) 292 51 25 www. fryslan.nl e-maib provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Smurfit Kappa Solid Board B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Smurfit Kappa Solid Board B.V. ten behoeve van de activiteiten het bouwen van een bouwwerk en planologisch strijdig gebruik "vervanging brandtrappen" (locatie: Halmstraat

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV/

Omgevingsvergunning UV/ Aanvraag Burgemeester en wethouders hebben op 10 maart 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van C.A. van Zon, Barrierweg 62 a te Liempde voor het gedeeltelijk verbouwen van het bijgebouw

Nadere informatie

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere

Omgevingsvergunning O M G E VI N G S D1E N S T. Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen. Kemphaanweg 2 Almere O M G E VI N G S D1E N S T FLevDLANo & Goal EN VgCHTSTREgg Omgevingsvergunning Plaatsing container voor WKK-unit stortplaats Braambergen Kemphaanweg 2 Almere 1 O M G E V1 N G S D I E N ST FLEVOLAND & G001

Nadere informatie

Nienke Booms, Mark Goossens, Michel de Groot en Marjolein Bekkers

Nienke Booms, Mark Goossens, Michel de Groot en Marjolein Bekkers VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00597 Datum: 18 juni 2015 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude Uitvoeringsprogramma 2011 handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude, 14 december 2010 Inhoud bladzijde Inleiding 1 1. Speerpunten voor 2011 2 2. Beschikbare capaciteit

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015

Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 Handhavingsuitvoeringsprogramma Fysieke Leefomgeving 2015 Gemeente Blaricum 19 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 2 Hoofdstuk 2 Vergunningsgericht toezicht... 3 2.1 Toezicht op het bouwen...

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2089927/3272112 op de op 14 augustus 2012 bij hen ingekomen aanvraag van Deponie Zuid NV, om vergunning krachtens de

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding

Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout. 1. Inleiding Uitvoeringsprogramma Milieu 2014 Gemeente Oosterhout 1. Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma milieu van de gemeente Oosterhout. Dit uitvoeringsprogramma richt zich op vergunningen, toezicht en

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2093023/3293348 Stahl Europe BV uitgevoerd aan de Sluisweg 10 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 25 oktober 2012. Gedeputeerde

Nadere informatie

van visie naar praktijk

van visie naar praktijk van visie naar praktijk Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

HandhavingsUitvoeringsProgramma. Oudewater 2014

HandhavingsUitvoeringsProgramma. Oudewater 2014 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 204 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 204 Milieu Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening Brandveiligheid APV en bijzondere wetgeving Vastgesteld

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Tarieventabel leges Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2011 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen

Nadere informatie

* *

* * *16.074696* 16.074696 OMGEVINGSVERGUNNING nr. 255661 Uitgebreide procedure Het College van burgemeester en wethouders van Uden heeft op 30 maart 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6 1. Thematische controle stoppersregeling 6 2. Project luchtwassers 6 3. Ketentoezicht 7 4. Branchegerichte pilot / tevens

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2076205/3035562 op de op 10 mei 2012 bij hen ingekomen aanvraag van de Bossche IJzer- en Metaalhandel Van Erp BV, om

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2108953/336628 Martens prefab Beton BV aan de Industrieweg 41-42 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 11 maart 2013. Gedeputeerde

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2015... 4 2.1 Samenvatting beleid... 4 2.2 Productiecijfers 2015... 5 2.2.1

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 1 april 2014 van de heer J. Kraijo een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een mobiele

Nadere informatie