Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren"

Transcriptie

1 Uitvoeringsprogramma 2013 Inleidend Het bouw- en handhavingsbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin is aangegeven welke activiteiten het college van B&W het komende jaar uitvoert op het gebied van toezicht en handhaving. In het uitvoeringsprogramma wordt rekening gehouden met de doelen en prioriteiten die in het beleidsstuk zijn vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is een vertaling van de strategie en werkwijze in een overzicht van de jaarlijks te ondernemen activiteiten. Onderstaand wordt in de eerste plaats ingegaan op de doelstellingen uit het beleidsstuk. Daarna zal worden ingegaan op de beschikbare formatie en de activiteiten die in 2013 gepland staan. Hierbij is aansluiting gezocht bij de strategie en werkwijze die in hoofdstuk 6 van het beleid zijn verwoord. Doelstellingen en uitvoeringsprogramma Het beleid, de strategie en de werkwijze zijn er op gericht om de naleving van de regelgeving te verbeteren en het aantal overtredingen terug te dringen. De activiteiten die wij zullen ondernemen in het jaar 2013 zijn erop gericht aan deze doelstelling bij te dragen. Dit zal gebeuren door preventieve activiteiten in te zetten, zichtbaar te zijn en te werken volgens de strategie en werkwijze die in het beleidsplan zijn bepaald. Het uitvoeringsprogramma draagt verder bij aan duidelijkheid en rechtszekerheid. Het wil een kader bieden aan bestuur, ambtenaar en burger, zodat men weet wat van de gemeente verwacht kan worden in In het beleid is tot uitdrukking gebracht dat de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving gestructureerd en programmatisch te werk gaat. De strategie en werkwijze is hier ook op gericht. In het uitvoeringsprogramma is de praktische kant hiervan belicht. Formatie en uren Op het gebied van toezicht en handhaving is een beperkte capaciteit beschikbaar (zie hiervoor onder andere hoofdstuk 8 van het beleidsplan), afgezet tegen de (wettelijke) taken op dit gebied. Dit vraagt creativiteit in de wijze waarop toezicht en handhaving wordt ingezet en om duidelijke prioriteiten in de behandeling van zaken en het uitvoeren van toezicht. In de onderstaande tabel (tabel 1) is de beschikbare capaciteit weergegeven. Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren Totaal beschikbare uren (jaarlijks 2013) 3, waarvan toezicht 1 1, waarvan handhaving 1, Algemene werkwijze kader VTH In het beleid is tot uitdrukking gebracht dat alle disciplines werken volgens de beleidsuitgangspunten en prioriteiten die in het bouw- en handhavingsbeleid tot uitdrukking zijn gebracht. Dit betekent dat volgens prioriteiten toezicht wordt gehouden en ook de afwikkeling zich richt op de gestelde prioriteiten. Om het aantal overtredingen gemeentebreed te kunnen terugdringen, is het van belang dat een goed samenspel plaatsvindt tussen alle disciplines in het team, dat met één mond gesproken wordt en dat de inzet erop is gericht om overtredingen te voorkomen en terug te dringen. Dit kan onder andere bereikt worden door goede voorlichting te geven, de burger in een vroeg stadium te wijzen op overtredingen, een beroep te doen op eigen verantwoordelijkheid en toezicht en handhaving in een breder kader te plaatsen (voorkomen is beter dan genezen). Zoveel mogelijk proberen wij in de voorfase de burger te bewegen tot zelfstandige opheffing van de strijdige situatie. Waar mogelijk proberen wij hierin mee te denken. Indien zelfstandige opheffing echter niet tot de mogelijkheden behoort, zal er opgeschaald worden naar handhavingsmiddelen. In veel gevallen is dit maatwerk. Preventieve activiteiten In het bouw- en handhavingsbeleid is tot uitdrukking gebracht dat een mix van instrumenten nodig is om verschillende groepen overtreders te bereiken en een zo goed mogelijke naleving van de gestelde regels te bewerkstelligen. Hierbij wordt rekening gehouden met de Tafel van Elf. In 2013 worden de volgende preventieve activiteiten ondernomen: 1. De vermindering, vereenvoudiging en verduidelijking van regelgeving wordt onverminderd voortgezet, zoals in het coalitieprogramma beschreven. Dit onderdeel zal met name tot uitdrukking komen in de herziening en bij het opstellen van de gemeentelijke bestemmingsplannen. 21

2 2. Op basis van het toezichtprotocol worden op dit moment al startgesprekken gevoerd (zie het toezichtprotocol in welke gevallen deze gesprekken worden gevoerd). In 2013 willen wij deze gesprekken nader vormgeven en het aantal van deze gesprekken intensiveren. 3. In geval van burenconflicten zal in eerste instantie geprobeerd worden om op basis van bemiddeling of mediation een oplossing voor het conflict te vinden. Ook andersoortige conflicten die zich voor mediation lenen, komen hier in principe voor in aanmerking. 4. In 2013 zullen wij een presentatie en workshop organiseren voor professionele partijen, zoals aannemers en architecten, over de werkwijze binnen de gemeente Westvoorne, de geldende regelgeving en de aandachtspunten binnen toezicht en handhaving. Wij willen dergelijke bijeenkomsten in 2013 tevens gaan organiseren voor particulieren in iedere dorpskern. De nadruk zal daarbij liggen op de vergunningvrije mogelijkheden en de speerpunten van beleid bij de gemeente. Samenvatting. Wat gaan wij preventief doen in 2013? 1. Vermindering, verduidelijking en vereenvoudiging van regelgeving uitvoering in gemeentelijke bestemmingsplannen. 2. Startgesprekken uitvoering door toezichthouder op basis van toezichtprotocol. 3. Oplossingsgericht handelen: bemiddeling en mediation uitvoering door juridische medewerkers. 4. Voorlichting omgevingsvergunningvrije regelgeving en gemeentelijke (beleids)uitgangspunten (professionele partijen en burgers) uitvoering door deskundige binnen gemeente. Ureninzet preventieve activiteiten De vermindering, vereenvoudiging en verduidelijking van regelgeving zal worden meegenomen in de herziening van de gemeentelijke bestemmingsplannen. Deze uren komen voor een groot gedeelte ten laste van het team GO (Gebiedsontwikkeling) en worden niet meegenomen in de urenverantwoording van het team VTH. Voorlichting / publicaties 50 Startgesprekken 60 Mediation / conflictbemiddeling 60 Totaal 170 Toezichthoudende activiteiten Toezicht op bouwplannen en sloopwerkzaamheden In 2013 zal gewerkt gaan worden met Squit to go, een toepassing waarmee toezicht zoveel mogelijk digitaal zal worden uitgevoerd. Het toezichtprotocol zal hierin worden opgenomen. De verwachting is dat dit kan bijdragen aan de efficiency. De ureninschatting is als volgt. Voor de controle van bouwplannen die volgens de huidige regelgeving omgevingsvergunningvrij zijn, is een totaal van 80 uur gerekend. Voor vergunde bouwplannen is 1384 uur gerekend (3:00 uur per controle, 4 controles per bouwplan, ca. 115 bouwplannen). De gestelde uren zijn inclusief administratieve afwikkeling, gesprekken en correspondentie. Algemeen toezicht Het algemeen toezicht is georganiseerd op basis van een modellenstructuur. Het eerste model is het casemodel. Dit is een model waarbij gereageerd wordt door de toezichthouder op klachten, meldingen en verzoeken. Vooraf is niet eenvoudig in te schatten voor welke hoeveelheid cases de gemeente zich geplaatst zal zien. Vooralsnog gaan wij voor 2013 uit van 20 cases (gemiddeld gaan wij uit van een behandeltijd van 5:00 uur; dit brengt de totaal geraamde urenbesteding op 100 uur). Afhankelijk van de werkvoorraad wordt de case op basis van prioriteit (zie prioriteitentabel) ingedeeld. Indien prioritering nodig is, zal de indiener hierover worden geïnformeerd. Het tweede model is het patrouillemodel. Volgens dit model worden algemene (niet-gerichte) controles uitgevoerd. Dit model zal zoveel mogelijk binnen de geplande toezichtrondes worden meegenomen. Natuurlijk zal bij deze patrouilles wel door de bril van de gestelde prioriteiten gekeken worden. Het gaat om: - gebouwen, bouwwerken, erven en/of terreinen die gevaar voor de veiligheid en of gezondheid kunnen opleveren. - gebruiksovertredingen (strijdige bedrijfsactiviteiten, illegale bewoningssituaties). - bouwen zonder omgevingsvergunning: excessen. - overtredingen die risico s met zich meebrengen voor een grotere groep mensen, met daarbij een nadrukkelijke focus op zwakkere groepen. 22

3 Voor de bovenstaande controles is 200 uur geraamd. Opgemerkt wordt wel dat wij deze uren zoveel mogelijk flexibel zullen inzetten. Dit betekent dat deze uren binnen de overige toezichtrondes worden geïntegreerd. Het derde model is het themagericht recherchemodel. Het model houdt in dat op basis van een specifiek thema of onderwerp, gerichte, controles worden uitgevoerd. Uitgangspunt daarbij is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de beleidsprioriteiten uit het beleidsplan. In 2013 staat een integrale actie gepland. De strandtenten aan het Oostvoornse Meer zullen worden bezocht. Hierbij zal worden gekeken naar aspecten als brandveiligheid, horeca, bebouwings- en gebruikssituatie. In 2013 zullen de gemeentelijke zwembaden en sportcomplexen nog worden bezocht, in samenwerking met de VRR. Voor deze controles is 100 uur geraamd. Dit komt neer op ongeveer 20 controles bij een gemiddelde tijdsbesteding van 5:00 uur. Op grond van het beleidsplan toezicht en handhaving zal de VRR in 2013 verschillende zorginstellingen controleren. Deze zijn op de bijgevoegde lijst weergegeven. In het kader van dit model zal in januari ook een drank- en horecacontrole plaatsvinden. Vanuit toezicht wordt in dit verband aangehaakt bij het team OWO. Bij deze controle zullen tevens bouwtechnische aspecten worden betrokken. Voor deze controles in januari is 36 uur geraamd. Het vierde model is het systematisch controlemodel. Op basis van dit model wordt het buitengebied van de gemeente Westvoorne systematisch geïnventariseerd. Hierbij wordt de bebouwingssituatie en de gebruikssituatie ter plaatse in beeld gebracht. Op dit moment is een voorstel gemaakt om het wegvallen van interne capaciteit te ondervangen. De verwachting is dat deze activiteiten in het eerste kwartaal van 2013 weer kunnen worden opgepakt. Mogelijk zal hierbij een beroep worden gedaan op de geraamde uren voor toezicht (algemeen en op bouwplannen). Verder behoort het tot de mogelijkheden dat ook andere teams worden betrokken. In 2013 zullen nog controles plaatsvinden voor lopende handhavingskwesties (ongeveer 40 controles, met een controletijd van 2 uur. Dit komt neer op 80 uur in totaal) en zullen overige activiteiten worden uitgevoerd die binnen het takenpakket van de toezichthouders vallen. In de urenverantwoording zijn deze terug te vinden. Inrichting Squit XO Voor de inrichting van Squit XO is voor uur geraamd. De toezichthouders zullen namelijk actief bij de inrichting en implementatie hiervan betrokken zijn. De uren voor applicatiebeheer in het algemeen zijn verderop in het uitvoeringsprogramma vermeld. Samenvatting. Wat gaan wij doen op het gebied van toezicht in 2013? 1. Verdere implementatie toezichtprotocol 2. Implementatie toezicht in de processtructuur van Squit XO en implementatie van Squit to go verbetering structuur en efficiency. 3. Toezicht op basis van cases naar verwachting 15 cases in Toezicht door patrouilles in 2013 gedurende het jaar patrouilles die gericht zijn op de gestelde prioriteiten. 5. Themagericht toezicht inventarisatie strandtenten Oostvoornse Meer, zwembaden en sportcomplexen. 6. Systematisch controlemodel nader in te vullen 7. Toezicht op lopende handhavingskwesties / lopende dossiers Ureninzet toezichthoudende activiteiten Onderstaand zijn aan de activiteiten die op het gebied van toezicht worden uitgevoerd uren gekoppeld. In het onderstaande overzicht zijn ook activiteiten opgenomen die in het beleidsplan niet zijn beschreven, omdat deze buiten het bereik van het beleid vallen, maar wel tot het takenpakket behoren. Toezicht op bouwplannen / sloopwerkzaamheden (inclusief 1464 preventieve inzet in de vorm van startgesprekken; 60 uur en eventuele correspondentie etc.) Controles in het kader van de BAG 150 Controles in het kader van lopende handhavingsdossiers 150 Casemodel 100 Patrouillemodel 200 Themagericht recherchemodel 136 Implementatie + inrichting Squit XO 40 Totaal

4 Handhavingsactiviteiten In de eerste plaats wordt opgemerkt dat volgens de handhavingsstrategie gewerkt zal worden. In 2013 zal, vanwege het ontbreken van een gedeelte van de formatie, de aandacht uitgaan naar de afwikkeling van lopende zaken en de behandeling van zaken die in de hoge prioriteitsklasses vallen. Dit betekent dat de volgende zaken in 2013 prioriteit krijgen: 1. Overtredingen van brandveiligheidsvoorschriten of overtredingen waarbij de constructieve veiligheid in het geding zijn. Hogere prioriteit wordt gegeven aan overtredingen die gevolgen kunnen hebben voor een grotere groep personen of personen die in hoge mate bescherming verdienen. 2. Overtredingen waarbij strijdig gebruik een rol speelt. Het gaat om illegale bedrijfsactiviteiten of bewoning. Hogere prioriteit wordt gegeven aan overtredingen die een grotere impact hebben op de natuur en (leef)omgeving. 3. Afwijking van de eisen uit het Bouwbesluit, die in hoge mate beogen de veiligheid en/of gezondheid te beschermen. 4. Bouwen zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning. De aandacht zal grotendeels uitgaan naar excessen, die van grote invloed zijn op de natuur of (leef)omgeving of in hoge mate overlast opleveren voor derden. Voor 2013 zijn de volgende activiteiten gepland: 1. De integratie van handhaving in de processtructuur van Squit XO. De verwachting is dat hiermee efficiënter en gestructureerder kan worden gewerkt. 2. Beleidsmatige werkzaamheden, waaronder de rapportages (Marap), de evaluatie van het uitvoeringsprogramma 2013, het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2014, het opstellen van adviezen en geven van eventuele presentaties. 3. Afwikkeling van lopende handhavingskwesties. 4. Afwikkeling van lopende en nieuwe bezwaar- en beroepsprocedures. 5. Ondersteuning bestuur en management. 6. Preventieve activiteiten (mediation en voorlichting). 7. Behandeling van nieuwe handhavingszaken die voortvloeien uit toezicht- en handhavingsprioriteiten en bevindingen vanuit toezicht. In de onderstaande urenverantwoording is uiteengezet welke uren gereserveerd zijn voor de gestelde prioriteiten. Handhaving zal plaatsvinden conform de opgestelde procesbeschrijving, met alle nodige minnelijke pogingen om een eventuele handhavingsprocedure of gerechtelijke procedure te voorkomen. In geval van recidive, criminele activiteiten en (zwaardere) strafrechtelijke delicten zal rapport worden uitgebracht aan het OM. Samenvatting. Wat gaan wij doen op het gebied van handhaving in 2013? 1. Implementatie handhaving in de automatisering (Squit XO). 2. Beleidsmatige activiteiten. 3. Afwikkeling lopende handhavingskwesties. 4. Bezwaar- en beroepsprocedures. 5. Ondersteuning bestuur en management. 6. Preventieve activiteiten. 7. Nieuwe handhavingszaken op basis van prioriteiten. Ureninzet handhavingsactiviteiten De activiteiten op het gebied van handhaving zijn in het onderstaande overzicht gekoppeld aan het aantal beschikbare uren. Beleid, rapportages, evaluaties, uitvoeringsprogramma etc. Bezwaar en beroep 332 Ondersteuning bestuur, management en team 83 Preventieve activiteiten (mediation, voorlichting etc.) 110 Handhaving aspecten veiligheid 275 Handhaving aspecten illegaal gebruik 275 Handhaving Bouwbesluit 215 Handhaving omgevingsvergunningen 215 Handhaving afwikkeling lopende zaken 353 Implementatie Squit XO 40 Onvoorzien 239 Totaal

5 Ureninzet Squit XO Voor de disciplines toezicht en handhaving zijn reeds uren geraamd voor de implementatie en inrichting van Squit XO. Met name zullen de applicatiebeheerders hierin een grote rol spelen. Om die reden zijn ook de uren van de applicatiebeheerders voor dit onderdeel opgenomen. Planning Voor een aantal van de bovenstaande activiteiten is een planning opgesteld. Deze is onderstaand te vinden. Planning Vaststelling evaluatie en programma college en bekendmaking Voor 1 januari 2013 gemeenteraad Toezicht en handhaving operationeel binnen de processtructuur Voor 1 mei 2013 van Squit XO Rapportage uitvoeringsprogramma Gelijk met Marap Voorlichting professionele partijen en burgers Juli, oktober en november 2013 Evaluatie uitvoeringsprogramma 2013 December 2013 (college), Eind december bekendmaking Gemeenteraad Uitvoeringsprogramma 2014 December 2013 (college), Eind december bekendmaking Gemeenteraad Uitvoering toezicht en handhaving Individuele planningen medewerkers, verdeeld over 2013 Afstemming en bekendmaking Dit uitvoeringsprogramma is afgestemd met onze toezicht- en handhavingspartners en het Openbaar Ministerie. Het uitvoeringsprogramma is op (DATUM) vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Westvoorne. Op (DATUM) is dit uitvoeringsprogramma bekend gemaakt aan de Gemeenteraad en gepubliceerd op de website van de gemeente Westvoorne. Een samenvatting van het beleidsstuk en het uitvoeringsprogramma is gepubliceerd in (plaatselijke krant). Financiën Toezicht en handhaving wordt uitgevoerd met gelijkblijvende financiële middelen. Eventueel verbeurde dwangsommen worden verwerkt in de financiële administratie. De financiële verantwoording loopt via de begroting en de Marap. 25

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Afbakening Leeswijzer - 3 -

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inleiding Aanleiding Afbakening Leeswijzer - 3 - BELEIDSPLAN TOEZICHT EN HANDHAVING Bouwen en Ruimtelijke Ordening 2014-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave - 2-1. Inleiding - 3-1.1 Aanleiding - 3-1.2 Afbakening - 3-1.3 Leeswijzer - 3-2. Visie en doelstellingen

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude Uitvoeringsprogramma 2011 handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude, 14 december 2010 Inhoud bladzijde Inleiding 1 1. Speerpunten voor 2011 2 2. Beschikbare capaciteit

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard UITVOERINGSPROGRAMMA 2014 Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 Valkenswaard Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vastgesteld op 3 december 2013 1. Inleiding Het Omgevingsbeleidsplan is op grond van het Besluit

Nadere informatie

Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015

Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015 Integraal uitvoeringsprogramma handhaving 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Evaluatie 2014 3 Activiteiten 2015 3.1 Speerpunten 10 3.2 Uren 12 4 Planning 5 Afstemming 6 Monitoring 7 Bekendmaking Integraal

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367

E. T. de Vrij M. Looman-Struijs J. Schouwerwou W. Hoornstra F. Veltman Zaaknummer : 10367 Aan de gemeenteraad van4 : Gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân Raadsvergadering : 24 april 2013 Commissievergadering : 8 april 2013 Agendapunt : Ter kennisgeving: plan van aanpak gewijzigde

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Jaarverslag Handhaving 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4 Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6 Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 (Hup 2014)

Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 (Hup 2014) Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 20 (Hup 20) Afdeling Buurt & Omgeving, team Toezicht & Handhaving Versie d.d. 28 april 20 Coördinator team Toezicht en Handhaving, mw.

Nadere informatie

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET

Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET Plan van aanpak NIEUWE DRANK- EN HORECAWET 1 1. Inleiding Per 1 januari 2013 treedt de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking. De Eerste en de Tweede kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel. De

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Plan van aanpak. voor de ontwikkeling van integraal handhavingsbeleid

Plan van aanpak. voor de ontwikkeling van integraal handhavingsbeleid Plan van aanpak voor de ontwikkeling van integraal handhavingsbeleid Projectgroep : Patrick Koopmeiners, Noor Wijdenes, Joyce Francke Sector : Grondgebied Datum : 30 januari 2012 Vastgesteld door college

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving)

Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR. 21 juli 2015. Zorg en Welzijn. Informatie voor de raad (voor kennisgeving) Raadsinformatiebrief GEMEENTEBESTUUR onderwerp Toezichthoudend ambtenaar Wmo team SLSTA RIB nummer 2015 105 collegevergadering d.d. programma portefeuillehouder 21 juli 2015 Zorg en Welzijn R. Testroote

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en

17IK systematisch toezicht (algemeen, hetzelfde voor alle gemeenten); reality-checks (blijkt uit de praktijk ook dat de gemeenten en Provincie Noord-Brabant 17IK.00354 Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving Bijlagen 1 5.2 Milieu Voor de uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot milieu zijn 1099 uren beschikbaar welke worden uitgevoerd door de omgevingsdienst (OMWB). Prioriteiten Het waarborgen van

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

STrATEgIScH HANDHAVINgSPlAN 2014-2017 BOUWEN EN ruimtelijke OrDENINg DE HAND IN HANDHAVING

STrATEgIScH HANDHAVINgSPlAN 2014-2017 BOUWEN EN ruimtelijke OrDENINg DE HAND IN HANDHAVING STrATEgIScH HANDHAVINgSPlAN 2014-2017 BOUWEN EN ruimtelijke OrDENINg DE HAND IN HANDHAVING INSPrAAKVErSIE Inhoud 1. Inleiding 1.1 Intro 1.2 Tekort aan handhaving 1.3 Herijking nodig 1.4 Belangrijke trend

Nadere informatie

van visie naar praktijk

van visie naar praktijk van visie naar praktijk Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge Jaarverslag Integrale Handhaving gemeente Halderberge 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 3 1.2 Relatie tot de Wabo 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Doelen en grenzen van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9

Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 24 april 2008 Agendapunt : 9 Raadsvergadering: 29 mei 2008 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Handhavingjaarverslagen Ruimte in perspectief. een controlerende gemeenteraad?

Handhavingjaarverslagen Ruimte in perspectief. een controlerende gemeenteraad? Handhavingjaarverslagen Ruimte in perspectief een controlerende gemeenteraad? Versie 7 september 2011 Datum 7 september 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Ruimte Mooi en Duurzaam

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de gemeenteraad

Voorstel van het college aan de gemeenteraad Ons kenmerk G.12.00597 G.12.00597 Voorstel van het college aan de gemeenteraad Raadsnummer: PD/041 Datum collegebehandeling: 27 maart 2012 Steller: J. Ossewaarde Portefeuillehouder: de heer J. Bormans

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Klantenbalie Vaststelling Handhavings- en sanctiekader Dranken Horecawet gemeente Beesel 2014-2018/ (art. 43a DHW) Afdelingshoofd Auteur : Bremmers,

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING Vastgesteld door het college: d.d

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING Vastgesteld door het college: d.d UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2017 Vastgesteld door het college: d.d.. 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Leeswijzer... 3 1.4 Citeertitel... 3 Organisatie en

Nadere informatie

*Z00B600384E* documentnr.: INT/C/15/13089 zaaknr.: Z/C/14/12675

*Z00B600384E* documentnr.: INT/C/15/13089 zaaknr.: Z/C/14/12675 *Z00B600384E* documentnr.: INT/C/15/13089 zaaknr.: Z/C/14/12675 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Werkprogramma milieuhandhaving Cuijk 2015 Aard : Actieve informatie Datum indiening : n.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Jaarverslag. toezicht en handhaving. Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld

Jaarverslag. toezicht en handhaving. Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld Jaarverslag 2012 toezicht en handhaving Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 3 Toezicht en handhaving... 4 3.1 Algemene controles...

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Notitie inzake BOA s Aan de Raad Made, 1 april 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 29 mei 2008 Nummer raadsnota: 10 Onderwerp: Buitengewoon Opsporings Ambtenaren Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer.

Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer. Nummer: 8a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 maart 2012 Aanleiding De Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid

Projectevaluatie. Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 2010. Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Projectevaluatie Naleefanalyse brandveiligheid kinderdagverblijven 00 Projectleider : Harold van Uden, medewerker team Stedelijke Bedrijvigheid Datum: 8 augustus 00 Ondertekening: Opdrachtgever: Datum:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Afdeling Inwoners en Omgeving Vastgesteld door het college op 29 november 2016 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad op 2 december

Nadere informatie

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN

TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN TOEZICHT BELEID EN REGELS MET BETREKKING TOT HONDEN Inleiding In het laatste kwartaal van 2005 is gestart met een evaluatie van het hondenbeleid, zoals dit is vastgesteld op 5 februari 2004. Het resultaat

Nadere informatie

HANDHAVINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen en 2011 Gemeente Woerden 11 i. 0053 Daus de Roock Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Het handhavingsprogramma 3 1.2. Doelstelling van dit handhavingsprogramma

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015... 4 3. Milieutoezicht... 5 4. Bouwtoezicht en Ruimtelijke

Nadere informatie

Jaarverantwoording kinderopvang Antwoorden aanvullende vragen cie P&C 11 april Week mei Portefeuillehouder.

Jaarverantwoording kinderopvang Antwoorden aanvullende vragen cie P&C 11 april Week mei Portefeuillehouder. Week 19 09 mei 2017 Jaarverantwoording kinderopvang 2016 Harry Oosterman 1. De gemeentelijke jaarverantwoording 2016 vast te stellen. 2. Akkoord te gaan met het vrijgeven van de aangeleverde toezichtinformatie

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtindicatoren Drank en horecawet TOEZICHTINFORMATIE Toezichtindicatoren Drank en horecawet Datum: december 2013 Versie: 1 2 Inhoud 1 Aanleiding 4 2 Leeswijzer 5 3 Toezichtindicatoren Drank en horecawet 6 3 1 Aanleiding Voor u liggen de

Nadere informatie

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016

Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 22-03-2017 Jaarverslag Burgemeester en Wethouders Adviesbureau Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Venray 2016 Gemeente Venray Postbus 500 5800 AM Venray Samengesteld door Ir. D. Danckaert Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling

Vraag vooraf. Agenda. Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer. 1. Achtergrond en doelstelling Beleidsplan omgevingsrecht gemeente Opmeer Vraag vooraf Wat is het belangrijkste dat met de uitvoering van de Wabo de afgelopen 2 jaar is bereikt voor onze gemeenschap? Reflectie eerste uitwerking Raadscommissie

Nadere informatie

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit

2. Inspraaknotitie. 4. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 27 juni 2016 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 juni 2016 Nummer : 29 Onderwerp : Deregulering kapregels Bijlage(n) : 1. Wijzigingsverordening 2. Inspraaknotitie

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden 1 Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden Samenvatting In dit handhavingsuitvoeringsprogramma is weergegeven hoe de beschikbare capaciteit op handhaving in De Wolden wordt ingezet in de verschillende

Nadere informatie

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken BIJLAGE 6 Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken 1. Inleiding In deze werkwijze worden de processen van het team Juridische Zaken van de ODR beschreven bij de

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa

veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa veiligheid door samenwerken Boa s in de openbare ruimte Een inleiding www.hetccv.nl/boa Buitengewoon opsporings ambtenaren (boa s) spelen een steeds belangrijkere rol in de openbare ruimte. Zij dragen

Nadere informatie

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid

Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Bestuursvoorstel Onderwerp Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018 Status Gevraagd besluit Besluitvormend Vaststellen van het Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid 2014-2018, waarbij het

Nadere informatie

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR).

Deze notitie beperkt zicht sec tot het creëren van de functie BOA openbare ruimte (OR). Raad: Beslissing: Voorstel aan de raad Raadsvergadering : 3 juni 2010 Portefeuillehouder : Frans Ronnes Behandeld door : Ad Priems Registratienummer : 219 Onderwerp : Het inzetten van een BOA (Buitengewone

Nadere informatie

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d.

Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken. Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. Onderzoeksplan 2006 Doelmatigheid en rechtmatigheid sector Grondgebiedzaken Opgesteld door de Rekenkamercommissie van Oostzaan d.d. 12 augustus 2006 Inleiding De Rekenkamercommissie van de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

gemeente Eindhoven Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving gemeente Eindhoven Inboeknummer 13bst00971 Dossiernummer 13.22.252 28 mei 2013 Commissienotitie Betreft startnotitie over procesvoorstel betrokkenheid gemeenteraad in relatie tot toezicht en handhaving

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017

Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem. Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Risico-gestuurd toezicht met Controlelijsten Bodem Walter de Koning SIKB-congres - 21 september 2017 Inhoud Belang van informatie delen voor risicogericht toezicht Project Controlelijsten Bodem De volgende

Nadere informatie

Beoogd effect Argumenten

Beoogd effect Argumenten Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1096711 Sliedrecht, 29 oktober 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening Gemeente Sliedrecht. Beslispunten 1. De bijgevoegde tekst van

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven Voorstel Gewijzigd vast te stellen de tarieventabel

Nadere informatie

KCO Uitvoeringsprogramma 2016

KCO Uitvoeringsprogramma 2016 KCO Uitvoeringsprogramma 2016 Opgesteld door: S.M.P. Looijmans Status: Vastgesteld 2 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Uitvoeringsniveaus 5 4. Toezicht en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6 1. Thematische controle stoppersregeling 6 2. Project luchtwassers 6 3. Ketentoezicht 7 4. Branchegerichte pilot / tevens

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 2 december Steller Documentnummer Afdeling. S. v. Sintmaartensdijk 15I Ruimte

Burgemeester en Wethouders 2 december Steller Documentnummer Afdeling. S. v. Sintmaartensdijk 15I Ruimte Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling S. v. Sintmaartensdijk 15I0008260 Ruimte Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229541 Ja G.J. Gorter Kabinet Brief bijgevoegd Te

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 19.15 Welkom door Maurice Hoogeveen Ontwikkelingen RUD Drenthe door Johan Vogelaar GR; invloed en rol van de raads- en statenleden Omgevingswet

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2017 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg

Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg Vastgesteld bij besluit van 16 april 2013 van het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg p. 1/10 handhavingverslag 2011

Nadere informatie