Jaarverslag TH-taken 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag TH-taken 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag TH-taken 2015 Gemeente Renswoude 1 december 2016 Versie 0.2 Vastgesteld door college B&W:

2 MB-ALL B.V. Postbus BC MAARSSEN Tel. (0346) December 2016 MB-ALL B.V. De informatie in dit document mag noch geheel noch gedeeltelijk op enigerlei wijze worden aangepast, gewijzigd, verspreid of verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van MB-ALL B.V. 2

3 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding Voorwoord Werkwijze 4 2. Kwaliteitseisen handhavingsprogramma Handhavingsbeleid en prioritering Uitvoeringsprogramma Uitvoeringsorganisatie Borging van middelen Monitoring Rapportage 9 3. Evaluatie uitvoeringsprogramma Urenverantwoording Toezicht op omgevingsvergunningen Toezicht op bestaande bouw Vrijeveld toezicht op illegaal bouwen en gebruiken Bestuursrechtelijke handhaving APV Conclusie 15 Bijlagen: Jaarverslag ODRU 2015 Jaarverslag VRU 2016 Evaluatie BOA

4 1. Inleiding 1.1 Voorwoord Met het vaststellen van dit jaarverslag 2015 voldoet de gemeente Renswoude aan de verplichting van hoofdstuk 7 van het Besluit omgevingsrecht. Naast de WABO-taken met uitzondering van milieu zijn in dit verslag ook enkele aanverwante toezichttaken uit de Algemene plaatselijke verordening opgenomen. In dit jaarverslag beschrijft de gemeente Renswoude de wijze waarop zij haar toezicht- en handhavingstaken met betrekking tot de fysieke leefomgeving heeft uitgevoerd. De fysieke leefomgeving omvat de thema's: Nieuwbouw e.a. omgevingsactiviteiten Bestaande bouw Vrijeveld toezicht op illegaal bouwen en gebruiken Bestuursrechtelijke handhaving (inclusief klachten en handhavingsverzoeken) APV In 2015 is het Uitvoeringsprogramma handhaving kwaliteit leefomgeving 2014 gecontinueerd. Daarin heeft de gemeente Renswoude becijferd welke inzet nodig is voor het uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaken conform de Handhavingsnota Bouwregelgeving gemeente Renswoude. In dit jaarverslag bekijkt de gemeente Renswoude of de geformuleerde beleidsdoelen ook daadwerkelijk zijn bereikt. Voor de WABO-taak milieu is een separaat jaarverslag 2015 vastgesteld, omdat toezicht en handhaving namens de gemeente Renswoude wordt uitgevoerd door de Omgevingsdienst Regio Utrecht (verder: ODRU). Ook de jaarlijkse evaluatie van de inzet van de Boa is vastgesteld, namelijk in de collegevergadering van 23 februari Voor de volledigheid zijn de jaarverslagen over de WABO-taken milieu en het Boa-toezicht opgenomen als bijlagen. De Veiligheidsregio Utrecht (verder: VRU) controleert namens de gemeente Renswoude op het brandveilig gebruik van bouwwerken op basis van gebruiksvergunningen en meldingen. Voor deze WABO-taak is een separaat jaarverslag 2015 opgesteld. Ook dit jaarverslag is opgenomen als bijlage. In de raadsvergadering op 12 april 2016 is dit jaarverslag aan de orde gekomen. Het college stelt dit jaarverslag voor de WABO-taak brandveiligheid gelijktijdig vast met dit jaarverslag Werkwijze Het Besluit Omgevingsrecht en de Ministeriële regeling Omgevingsrecht stellen kwaliteitseisen voor toezicht en handhaving. Zo moeten gemeenten beschikken over een handhavingsbeleid dat zij jaarlijks uitwerken in een uitvoeringsprogramma. Jaarlijks moet een evaluatie plaatsvinden van het uitvoeringsprogramma: Zijn de in het uitvoeringsprogramma opgenomen werkzaamheden 4

5 uitgevoerd en in hoeverre hebben deze werkzaamheden bijgedragen aan het bereiken van de in het handhavingsbeleid gestelde doelen? De antwoorden op deze vragen staan in het jaarverslag. Het jaarverslag maakt onderdeel uit een zich herhalend, cyclisch proces ofwel de 'big-eight'. Jaarlijks biedt het college een verslag aan over de afgelopen periode aan de gemeenteraad (monitoring). In dit jaarverslag maakt de gemeente Renswoude de resultaten van het handhavingsbeleid inzichtelijk over 2015 door een korte verantwoording met uren berekend per thema. Hierbij wordt ingegaan op wat is bereikt, de manier waarop en wat de resultaten zijn. Deze informatie gebruikt de gemeenteraad om te beoordelen in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald en of het handhavingsbeleid misschien moet worden bijgesteld. Het Besluit omgevingsrecht schrijft voor dat monitoring van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma en het bereiken van de in het handhavingsbeleid gestelde doelen plaats moet vinden met behulp van een geautomatiseerd systeem. De Ministeriële regeling omgevingsrecht stelt monitoring verplicht op het aantal: Uitgevoerde controles; Geconstateerde overtredingen; Opgelegde bestuurlijke sancties; Processen-verbaal; Ontvangen klachten over mogelijke overtredingen. Hoewel de gemeente Renswoude (nog) niet beschikt over een geautomatiseerd systeem voor alle onderdelen van toezicht en handhaving, kan zij de wettelijk verplichte informatie wel genereren. 5

6 2. Kwaliteitseisen toezicht en handhaving 2.1 Handhavingsbeleid en prioritering Op 19 oktober 2010 heeft het college de Handhavingsnota Bouwregelgeving Een goed leefklimaat voor iedereen vastgesteld. Dit beleid is ter informatie voorgelegd aan de gemeenteraad. In de beleidsnota is beschreven hoe de gemeente Renswoude met het toezicht op en de handhaving van de bouwregelgeving omgaat. Anders dan de titel doet vermoeden komt in deze nota ook het toezicht op en de handhaving van het bestemmingsplan aan de orde. Een van de beleidsuitgangspunten is het stellen van prioriteiten op basis van een risicoanalyse. In juni 2012 is een nieuwe risicoanalyse opgesteld door de gemeente Renswoude. Op basis van de resultaten ervan zijn prioriteiten toegekend aan diverse thema s. In Renswoude wordt de beschikbare capaciteit risico gestuurd en effectief ingezet. In november 2015 heeft de gemeente Renswoude een voorstel tot implementatie van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) in haar handhavingsbeleid ontvangen. De ODRU stelt voor de LHS toe te passen op alle omgevingstaken. Dus milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en openbare ruimte. In 2016 heeft het college hierover alleen voor milieu een besluit genomen. Daarbij wordt opgemerkt dat de maximale looptijd (vier jaren) voor de Handhavingsnota Bouwregelgeving is verstreken. 2.2 Uitvoeringsprogramma Gemeenten werken het handhavingsbeleid jaarlijks uit in een uitvoeringsprogramma. Op 28 januari 2014 heeft het college het Uitvoeringsprogramma handhaving kwaliteit leefomgeving 2014 vastgesteld. In dit uitvoeringsprogramma zijn de vastgestelde thema s en prioriteiten afgestemd op de beschikbare capaciteit. Dit is noodzakelijk omdat ook de gemeente Renswoude niet over voldoende capaciteit beschikt om op alle thema s even intensief toezicht te houden. Volgens de Handhavingsnota Bouwregelgeving draagt adequaat toezicht en handhaving bij aan het behouden van een goed woon-, werk- en leefklimaat in Renswoude. Daarbij ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid, communicatie met inwoners en ondernemers, en zo nodig consistent handhaven. Handhavend optreden tegen overtredingen vindt plaats conform de sanctiestrategie en aan de hand van een vastgesteld protocol. Per thema is beschreven hoe het toezicht en handhaving is geregeld en welke werkzaamheden hieruit voortvloeien voor de komende jaren. Het uitvoeringsprogramma 2014 is gecontinueerd in Uitvoeringsorganisatie De Afdeling omgevingsbeheer voert toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van nieuwbouw, bestaande bouw, illegale bouw en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan. Zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving maken deel uit van het takenpakket van de twee 6

7 fulltime beleidsmedewerkers. Ook verzorgen zij de bestuursrechtelijke handhaving. Op jaarbasis is volgens het handhavingsbeleid 0,2 fte oftewel 280 uren (1 netto fte is 1400 uren) beschikbaar voor bestuursrechtelijke handhaving. In de praktijk vergt het voorbereiden en doorlopen van bestuursrechtelijke handhavingstrajecten meer tijd. Het uitvoeringsprogramma gaat uit van 447,6 uren oftewel 0,5 fte voor handhaving. Voor toezicht is volgens het uitvoeringsprogramma 259 uren beschikbaar. De gemeente Renswoude garandeert functiescheiding op dossierniveau. Een derde beleidsmedewerker coördineert o.a. de werkzaamheden die de ODRU uitvoert voor de gemeente Renswoude. Het betreft een functie van 0,5 fte waarvan ca. 0,2 fte wordt ingezet voor coördinatie. De functies van de beleidsmedewerkers en de daarbij behorende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven in het functieboek. De Afdeling omgevingsbeheer coördineert de werkzaamheden die worden verricht door de voor haar werkende uitvoeringsdiensten. De VRU voert toezicht- en handhavingstaken uit op het gebied van brandveiligheid. Niet alle milieutaken van de gemeente Renswoude worden uitgevoerd door de ODRU. Ca. 65% wordt door de ODRU uitgevoerd. Om toezicht- en handhavingstaken zo veel als mogelijk integraal op te pakken, vindt regelmatig overleg plaats met/ tussen de toezichthouders die werkzaamheden verrichten voor de gemeente Renswoude. De opzichter buitendienst is op oproep beschikbaar voor het toezicht op het naleven van de omgevingsvergunningen voor de volgende activiteiten: Het kappen van houtopstanden, het aanleggen van uitwegen en het aanbrengen van reclame uitingen. Hij voert tevens het vrijeveld toezicht uit naar het uitvoeren van deze activiteiten zonder vereiste vergunning. Op basis van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Veenendaal komen daar 140 uren aan Boatoezicht boven op. In de onderstaande tabel is de totale op basis van het uitvoeringsprogramma beschikbare capaciteit voor BWT en ruimtelijke ordening opgesplitst in toezicht en handhaving. BWT en RO Beschikbare uren in 2015 Toezicht 259 Handhaving 447,6 Totaalaantal 706,6 De geringe beschikbare capaciteit is niet voldoende om alle toezicht- en handhavingstaken in eigen huis uit te voeren. Daarom vindt (structureel) inhuur plaats om de beleidsmedewerkers van de Afdeling omgevingsbeheer te ondersteunen. De onderstaande tabel maakt inzichtelijk hoeveel uren daarvan zijn ingevuld door externe toezichthouders, handhavingsjuristen en een advocaat. De tabel loopt vooruit op de urenverantwoording voor

8 BWT en RO Uren inzet externen in 2015 Toezicht 112,5 Handhaving 70,25 Totaalaantal 182,75 Toezicht Binnen de geringe beschikbare capaciteit in eigen huis is het niet mogelijk om in de realisatiefase toezicht te houden op alle verleende omgevingsvergunningen voor de activiteiten bouwen en slopen. Om de beleidsdoelstellingen toch te kunnen realiseren huurt de gemeente Renswoude (structureel) een toezichthouder in. Daardoor is in % toezicht op deze vergunningen gerealiseerd. In de onderstaande tabel zijn de totaalaantallen voor de prognose van de toezichtmomenten vanuit het uitvoeringsprogramma weergegeven en de beschikbare uren opgesplitst naar taak/ thema. Inzet door: Taak, thema Toezichtmomenten Beschikbare uren Beleidsmedewerker Bouwtoezicht Toezichthouder * Bouwtoezicht 64 Opzichter buitendienst Verleende uitrit-, kapvergunningen PM PM Toezichthouder* Beleidsmedewerker Toezicht t.b.v bestuursrechtelijke handhaving Totaalaantallen *De toezichthouder wordt ingehuurd. Handhaving Binnen de beschikbare capaciteit is het doorlopen van vaak langdurige en taaie handhavingstrajecten - van het opstellen van een waarschuwing tot en met het procederen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - een lastige opgave. Daarvoor huurt gemeente Renswoude toezichthouders, handhavingsjuristen en een advocaat in. Zij ondersteunen de beleidsmedewerkers van de Afdeling omgevingsbeheer in hun werkzaamheden. 2.4 Borging van middelen De financiering van de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaken vindt plaats door het opnemen van een vaste formatie in de begroting. Ook de Boa inzet is een vaste begrotingspost. Voor de inhuur van toezichthouders en juristen wordt jaarlijks terugkerend in de begroting een bedrag van euro opgenomen om de inhuur van derden voor ondersteuning van de afdeling 8

9 Omgevingsbeheer te kunnen realiseren. Daarnaast is voor de toezichttaken op het gebied van brandveiligheid en milieu apart structureel budget beschikbaar gesteld. Het opleiding- en kennisniveau van de medewerkers die toezicht- en handhavingstaken uitvoeren wordt op peil gehouden door het gericht volgen van cursussen en bijeenkomsten, als de taken dit toelaten. Voor de Boa geldt dat hij voldoet aan de wettelijk gestelde opleidingseisen. Dit gebeurt vanuit Veenendaal. 2.5 Monitoring Voor het taakveld milieu maakt de ODRU gebruik van Squit XO. Daarin worden alle toezicht- en handhavingsacties vastgelegd. Binnen het taakveld APV wordt voor de processen-verbaal gebruik gemaakt van de transactiemodule van het CJIB. Registeren van klachten die binnenkomen via het klantcontactcentrum vindt plaats in Verseon. Deze geautomatiseerde systemen kunnen rapportages genereren. Monitoring vindt plaats op aantallen en niet op inhoud. 2.6 Rapportage Rapportage vindt (met uitzondering van 2014) ieder jaar plaats in de vorm van een jaarverslag. Het jaarverslag wordt vastgesteld in het college en bekend gemaakt aan de gemeenteraad. Ook stuurt de gemeente Renswoude het jaarverslag naar de Provincie Utrecht. 9

10 3. Evaluatie uitvoeringsprogramma 3.1 Urenverantwoording voor 2015 De onderstaande tabel geeft een samenvatting van de bestede uren. Inzet door: Werkzaamheden Aantallen dossiers, toezichtmomenten (prognose uit uitvoeringsprogramma 2014) Beschikbare uren op basis van het uitvoeringsprogramma 2014 (Werkelijk) Aantal dossiers, toezichtmomenten in 2015 Bestede uren in 2015 Toezichthouder Beleidsmedewerker Opzichter Buitendienst VRU ODRU VRU Toezichthouder Beleidsmedewerker Boa, Milieupolitie Beleidsmedewerker Opzichter buitendienst Toezicht houden op naleven van omgevingsvergunningen (m.n. nieuw bouwen) Toezichthouden op bestaande bouw (brandveilig gebruik) Vrijeveld toezicht op illegaal bouwen en gebruiken Bestuursrechtelijk handhaven inclusief afdoen van klachten en verzoeken om handhaving APV-toezicht <5 23 < ,6 400, Totaalaantallen uren 846,6 789,25 Circa 93% van de beschikbare uren zijn in 2015 ingezet. Een verklaring daarvoor is dat binnen de functie van een van de beleidsmedewerkers is geschoven met taken van TH-taken naar het leiden van nieuwbouwprojecten. Gekozen is voor het voorkomen van overtredingen aan de voorkant. 10

11 3.2. Toezicht op omgevingsvergunningen In de onderstaande tabel zijn de totaalaantallen voor toezichtmomenten en bestede uren opgesplitst naar taak/ thema. Inzet door: Taak, thema Toezichtmomenten Bestede uren Beleidsmedewerker Bouwtoezicht (incl. monumenten) ,5 Toezichthouder * Bouwtoezicht (incl. monumenten) 81,5 Opzichter buitendienst Verleende uitrit- en kapvergunningen 40 VRU Verleende gebruiksvergunningen en - 22 meldingen ODRU Verleende sloopvergunningen (asbest) 15 Totaalaantallen *De toezichthouder wordt ingehuurd. In de voorbereidingsfase verleent de gemeente Renswoude omgevingsvergunningen voor een diversiteit aan WABO-activiteiten bijvoorbeeld bouwen, maar ook voor het kappen van houtopstanden, het aanleggen van uitritten en het aanbrengen van reclame (constructie van enige omvang) en beoordeelt zij meldingen, bijvoorbeeld brandveilig gebruik. In de realisatiefase legt de gemeente Renswoude de nadruk op toezicht op het naleven van (de voorschriften) in een vergunning en melding. Met als doelstelling: Het tijdens de uitvoering van de verleende omgevingsvergunningen waarborgen van een basiskwaliteit ten aanzien van de bouwkundige staat, veiligheid en de milieukundige, ruimtelijke en de cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwde en onbebouwde omgeving en bouw- en slooplocaties. Hiervoor is in uren ingezet. Medewerkers van de afdeling Omgevingsbeheer en een ingehuurde bouwtoezichthouder voerden samen 110 controles uit op bouwlocaties waarbij de constructieve veiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Daaronder valt ook het toezicht op nieuwbouwprojecten zoals: Beekweide, Rechthuis en Dorpshart. Het controleren van deze nieuwbouwprojecten vergt minder tijd dan bij een vergelijkbaar aantal losse woningen. Dit verklaart waarom het aantal toezichtmomenten steeg, terwijl het aantal bestede uren bouwtoezicht daalde. Aan het controleren van verleende APVvergunningen voor aanleggen van uitritten, kappen van houtopstand en het aanbrengen van reclame uitingen (8 stuks) is in uur besteed. Het aantal verleende omgevingsvergunningen is fors gedaald: In 2015 heeft de gemeente Renswoude 82 vergunningen verleend voor de activiteiten bouwen, slopen en wijzigen van monumenten. Het aantal verleende omgevingsvergunningen ligt bijna twintig procent lager dan op 11

12 basis van ervaringscijfers werd verwacht voor dit jaar. Een verklaring hiervoor is dat inwoners en ondernemers bij het maken van bouwplannen gebruik maken van de verruimde mogelijkheden om vergunningsvrij te bouwen. In de bestemmingsplannen is een vergunningstelsel opgenomen voor werken, geen bouwwerken zijnde. In 2015 zijn dit soort vergunningen niet verleend. Voor sommige nieuwbouw zoals zorginstellingen/logiesfuncties geldt een meld- of vergunningsplicht voor het brandveilig gebruik ervan. In 2015 heeft de Veiligheidsregio Utrecht in de realisatiefase 22 controles uitgevoerd verdeeld over bouwactiviteiten en gebruiksvergunningen (2 stuks) en, of meldingen. Monumenten Het toezicht op monumenten is vrijwel steeds gecombineerd met het bouwtoezicht. Immers, sinds de invoering van de WABO is de monumentenvergunning opgegaan in de omgevingsvergunning. Op die manier zijn in 2015 acht monumenten gecontroleerd. Sloop In 2015 heeft de gemeente Renswoude in het totaal 15 sloopmeldingen inclusief asbestverwijdering afgehandeld. Het toezicht op asbestverwijdering wordt uitgevoerd door de ODRU. 3.3 Toezicht op bestaande bouw Preventief toezicht op bestaande bouwwerken vindt niet plaats met uitzondering van: Gebruiksvergunning- en melding plichtige bouwwerken; en, Milieu-inrichtingen. De ODRU voert het gebruikstoezicht uit op de milieu-inrichtingen, waaronder een eigen inrichting van de gemeente Renswoude. Dit valt buiten de reikwijdte van dit verslag. Het toezicht op brandveilig gebruik is de belangrijkste gemeentelijke taak in de gebruiksfase. Een groot deel van de werkzaamheden betrof het structurele toezicht op brandveiligheid in gebouwen met een publieks- of verblijfsfunctie. Met de VRU zijn output afspraken gemaakt over het aantal te controleren bouwwerken. De prognose van het aantal controles in het uitvoeringsprogramma is aan de lage kant. Er zijn ruim vier keer zoveel controles uitgevoerd dan gepland. In 2015 zijn 23 gebouwen gecontroleerd. Ook heeft de VRU een evenement gecontroleerd op brandveiligheid. 3.4 Vrijeveld toezicht Binnen de bestaande capaciteit is er geen ruimte voor het opsporen van overtredingen in het vrije veld door toezichthouders. Uitgangspunt is dat beleidsmedewerkers het gehele grondgebied van de gemeente Renswoude één keer per jaar op illegaal bouwen, slopen, gebruiken etc. wordt gecontroleerd door het vergelijken van luchtfoto s. Naast dit structurele toezicht op het gehele grondgebied, vindt gericht toezicht plaats naar aanleiding van verdachte omstandigheden, meldingen en handhavingsverzoeken. De praktijk wijkt af van het uitgangspunt. Gebleken is dat binnen de bestaande capaciteit niet mogelijk is om jaarlijks luchtfoto s te vergelijken om 12

13 overtredingen op te sporen. Een aanvraag om een omgevingsvergunning is altijd aanleiding om het perceel waarop de aanvraag ziet te controleren op de aanwezigheid van legale en illegale bouwwerken. Met deze aanpak zijn vier overtredingen opgespoord. Toezicht op het gebruik van bouwwerken vindt gericht plaats in combinatie met de controle na het gereed melden van een bouwproject. Het piepsysteem kan ook aanleiding geven voor een gericht toezichtmoment naar vermoedens van gebruiken van gebouwen en gronden in strijd met het bestemmingsplan. Onrechtmatige bewoning is een overtreding die vaak voor komt. Het gaat zowel om dubbele bewoning als bewoning van bedrijfsruimten. In het handhavingsbeleid is vastgelegd dat optreden tegen deze en andere vormen van illegaal gebruik een hoge prioriteit geniet. In december 2015 is een inhaalslag gemaakt. Toezicht door een externe partij op onrechtmatige bewoning heeft geresulteerd in het opsporen van dertien overtredingen. In de strijd tegen onrechtmatige bewoning kijkt de gemeente Renswoude kritisch naar het aantal inschrijvingen per adres in de Gemeentelijke basisadministratie. Signalen van mogelijke dubbele bewoning geven aanleiding tot het afleggen van een huisbezoek door een beleidsmedewerker van de Afdeling omgevingsbeheer en, of een medewerker van burgerzaken Bestuursrechtelijke handhaving De gemeente Renswoude treedt op tegen overtredingen. In 2015 heeft de gemeente Renswoude voor dertien overtredingen een handhavingstraject opgestart. De voorbereiding daarvan begint met een of meer controles, het adviseren van het college en het opstellen van een waarschuwing of vooraankondiging en het verwerken van zienswijzen. Ook het vertegenwoordigen van het college tijdens een hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie en rechtszittingen bij de (voorzieningenrechter van de) rechtbank en de Raad van State vallen hieronder. Daaraan is 367 uren besteed. In de meeste gevallen hebben de overtreders gehoor gegeven aan de waarschuwing of vooraankondiging en kwam het niet tot een last onder dwangsom. In 2015 verstuurde de gemeente Renswoude dertien waarschuwingen en (voor-) aanschrijvingen. Hoewel het op informele wijze oplossen van overtredingen de voorkeur heeft, nam het college één keer een dwangsombesluit. In één geval zijn de verbeurde dwangsommen geïnd. Klachten en handhavingsverzoeken Inwoners en ondernemers kunnen binnen de openingstijden van het gemeentehuis klachten melden aan de balie of per . Voor urgente meldingen is de 24-uurs bereikbaarheid geregeld in de vorm van een piketdienst met buurgemeente Veenendaal. In 2015 kwamen negen klachten (via de ) en één handhavingsverzoek binnen. In het totaal waren tien dossiers voorzien. Het totaalaantal ligt al jaren stabiel rond de tien klachten en verzoeken om handhaving. Veruit de meeste klachten betroffen mogelijke overtredingen van milieuregelgeving. Deze klachten zijn afgedaan door de ODRU. Een klacht had betrekking op een foutparkeren en een andere klacht op 13

14 gebruik in strijd met het bestemmingsplan. De uren die daaraan zijn besteed zijn meegenomen in het totaalaantal uren voor bestuursrechtelijke handhaving. In de onderstaande tabel zijn het totaalaantal bestede uren opgesplitst naar werkzaamheden in het kader van de bestuursrechtelijke handhaving (inclusief procederen) die in eigen huis zijn uitgevoerd en de inzet van externe specialisten. Inzet door: Bestede uren Beleidsmedewerker 312 Inhuur jurist 31,25 Inhuur advocaat 39 Totaalaantal 400,25 Tijdens een traject van bestuursrechtelijke handhaving vinden controles plaats. Bijvoorbeeld om bewijzen te verzamelen en om te beoordelen of voldaan is aan (de vooraankondiging) van een last onder dwangsom. In 2015 waren er 29 toezichtmomenten. Deze controles zijn zowel in eigen huis uitgevoerd als door een ingehuurde toezichthouder. De onderstaande tabel zijn de daaraan bestede uren uitgesplitst naar de beleidsmedewerker en de toezichthouder. Inzet door: Bestede uren Beleidsmedewerker 16 Inhuur toezichthouder 31 Totaalaantal APV In het totaal zijn er op basis van de dienstverleningsovereenkomst met buurgemeente Veenendaal 144 uren ingezet voor toezicht door een Boa. Binnen de algemene surveillance ligt de nadruk op de aanpak van foutparkeren. 110 uren zijn ingezet voor het toezicht op foutparkeren van grote voertuigen op industrieterreinen en personenwagens in de woonwijken. In 2015 heeft de Boa twaalf keer proces-verbaal opgemaakt voor foutparkeren. Voor een uitgebreide evaluatie wordt hier verwezen naar Evaluatie inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA s) In aanvulling daarop wordt het volgende opgemerkt. Aan het aansturen van de Boa zijn veertien uren besteed. De aansturing vindt plaats vanuit de Afdeling algemene zaken. Het toezicht op de verkoop/opslag van vuurwerk is in eigen huis uitgevoerd. Daaraan zijn dertien uren besteed. In 2015 zijn geen bestuurlijke boetes op basis van de Drank- en Horecawet opgelegd. 14

15 In de onderstaande tabel zijn het totaalaantal bestede uren opgesplitst naar taak/ thema. Inzet door: Taak, thema Bestede uren Beleidsmedewerker Coördinatie 14 Beleidsmedewerker Vuurwerk 13 Boa Foutparkeren, DHW 144 Totaalaantal Conclusie De onderstaande tabel zijn de verplichte indicatoren voor monitoring samengevat. Indicator Prognose Gerealiseerd in 2015 Uitgevoerde controles Geconstateerde overtredingen PM 13 Opgelegde bestuurlijke sancties PM 1 Ontvangen klachten en verzoeken <10 10 om handhaving over mogelijke overtredingen Processen-verbaal APV PM 12 In het uitvoeringsprogramma is op adequate wijze invulling gegeven aan de doelstellingen uit het handhavingsbeleid van de gemeente Renswoude. Een uitzondering daarop is de wijze waarop invulling is gegeven aan het vrijeveld toezicht. De Handhavingsnota Bouwregelgeving gaat ervan uit dat daarvoor met ingang van 2011 twee dagen per week worden ingezet voor surveillance, verslaglegging en eventueel bestuursrechtelijke handhaving tegen illegaal bouwen en gebruiken. De praktijk week ook in 2015 af van dit uitgangspunt. De werkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma zijn niet volledig uitgevoerd. Niet alle beschikbare uren zijn ingezet in verband met de wijziging van de taken binnen de functie een van de beleidsmedewerkers. Er is voor gekozen hem in te zetten op het begeleiden van diverse nieuwbouwprojecten binnen de gemeente. Binnen de beschikbare geringe capaciteit bleek het niet mogelijk om dit op te vangen. Op het punt de zogenoemde kritieke massa is de uitvoeringsorganisatie kwetsbaar. Er zijn toezicht- en handhavingstaken blijven liggen. Wel is in het laatste kwartaal van 2015 een inhaalslag gemaakt met externe toezichthouders en handhavingsjuristen. 15

16 In 2015 en ook in eerdere jaren heeft de gemeente Renswoude toezichthouders, een handhavingsjurist en een Boa ingehuurd ter ondersteuning van de beleidsmedewerkers van de afdeling Omgevingsbeheer. De inhuur was ooit bedoeld als oplossing voor piekbelasting en is inmiddels structureel. De gemeente Renswoude streeft naar het verbeteren van het naleefgedrag van inwoners en ondernemers. In de Handhavingsnota Bouwregelgeving zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 1. Het voorkomen van overtredingen; 2. Het beëindigen van overtredingen; 3. Het ongedaan maken van de gevolgen van overtredingen; 4. Het herstellen in oude toestand; 5. Rechtsgelijkheid binnen de gemeente; 6. Het afromen van behaald voordeel; 7. Het bestraffen van een overtreder, Volgens het beleid is de uitvoering ervan succesvol op het moment dat een of meer van de indicatoren van monitoring uit de Mor daalt. Bijvoorbeeld een daling van het aantal overtredingen. In de Handhavingsnota Bouwregelgeving is een start gemaakt het tastbaar maken van doelstellingen door daarop heel gericht te monitoren. Om te kunnen beoordelen of doelstelling 2. wordt behaald, worden overtredingen en de datum waarop die worden beëindigd geregistreerd. De onderstaande tabel geeft inzicht in de opgeloste overtredingen op het gebied van BWT en ruimtelijke ordening. Overtredingen van de APV en de Drank- en horecawet blijven dus buiten beschouwing. Jaartal(len) Aantal opgeloste overtredingen Restant In 2015 zijn zeven overtredingen beëindigd of ongedaan gemaakt. Dit is minder dan in de voorafgaande jaren, maar rechtvaardigt niet de conclusie dat het naleefgedrag van inwoners en ondernemers zou zijn verslechterd. In het vierde kwartaal van 2015 is een inhaalslag gemaakt. 16

17 Handhavingstrajecten die toen zijn opgestart lopen door in Het waarschuwen van overtreders en het versturen van vooraankondigingen van dwangsombesluiten in 2015 zal pas in 2016 tot resultaten leiden. De evaluatie van het uitvoeringsprogramma geeft op onderdelen aanleiding tot aanpassen van het handhavingsbeleid. Het college van de gemeente Renswoude doet de volgende aanbevelingen: Functioneel scheiden van enerzijds vergunningverlening en anderzijds toezicht en handhaving binnen de Afdeling omgevingsbeheer. Maatregelen treffen voor de vervanging van eigen personeel tijdens ziekte en verlof. Invoeren van vrijeveld toezicht op vergunningsvrij bouwen op met name de maatvoering, ligging en het gebruik van het bouwwerk. Bijvoorbeeld door het vergelijken van luchtfoto s. Een besluit nemen over het invoeren van de Landelijke Handhavingstrategie (LHS) in Renswoude. Voor het uitvoeringsprogramma 2016 stelt het college van de gemeente Renswoude voor het vrijeveld toezicht uit te voeren conform de Handhavingsnota Bouwregelgeving. Of het beleid aan te passen aan de praktijk. 17

Handhavinguitvoerings programma 2017

Handhavinguitvoerings programma 2017 Handhavinguitvoerings programma 2017 Gemeente Renswoude Versie 1.0 Vastgesteld door het college op: Ter informatie naar de raad op: Versie 1.0 (definitief) 13 april 2017 1 MB-ALL B.V. Postbus 1148 3600

Nadere informatie

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal

Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal Jaarverslag vergunningen, toezicht en handhaving 2016 gemeente Veenendaal juni 2017 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Inhoud jaarverslag... 4 2 Vergunningen en meldingen...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal

Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal Uitvoeringsprogramma vergunningen, toezicht en handhaving 2017 gemeente Veenendaal juni 2017 Samenvatting Voorliggend uitvoeringsprogramma is de uitwerking van het Vergunningen, Toezichts- en Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Handhavingsplan HANDHAVINGSBELEIDSPLAN ( ) Bouw en Woningtoezicht (BWT) Ruimtelijke Ordening (RO) Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Handhavingsplan HANDHAVINGSBELEIDSPLAN ( ) Bouw en Woningtoezicht (BWT) Ruimtelijke Ordening (RO) Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Handhavingsplan HANDHAVINGSBELEIDSPLAN (2017-2021) Bouw en Woningtoezicht (BWT) Ruimtelijke Ordening (RO) Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Vastgesteld door het college op: Ter informatie naar de

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL

VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL VOORTGANGSRAPPORTAGE HANDHAVING RUIMTELIJK BESTUURSRECHT 2009 GEMEENTE ZALTBOMMEL Bestuur, Vergunning en Handhaving Voortgangsrapportage van resultaten van handhaving in 2009 over de periode van 1 januari

Nadere informatie

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal

Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving. Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal Handhaving van Bouw-, milieu- en ruimtelijke regelgeving Jaarverslag 2015 gemeente Veenendaal 1 nhoudsopgave Samenvatting 3 1 2 3 Inleiding Stand van zaken gemeente Veenendaal 2.1 Bouwen/ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013.

Memo. aan. de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving. van. Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013. Memo aan onderwerp van directie afdeling telefoon datum de gemeenteraad Jaarverslag 2012 handhaving bouwregelgeving Burgemeester en wethouders R.O. 27 augustus 2013 Memo Geachte dames en heren, Hierbij

Nadere informatie

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016

Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 Gemeente Hillegom Evaluatie handhaving bouwtaken 2015 en programma toezicht en handhaving 2016 1. Inleiding Het vaststellen van een handhavingsbeleid is een wettelijke verplichting (artikel 7.3 van het

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014

Gemeente Hillegom. Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Gemeente Hillegom Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 - Leeswijzer 2 2. Wettelijk kader 2 2.1 Vaststelling en bevoegdheden 3 3. Samenwerking en integraal toezicht 3 3.1

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving

Bijlagen. Gemeente Woensdrecht uitvoeringsprogramma handhaving Bijlagen 1 5.2 Milieu Voor de uitvoering van handhavingstaken met betrekking tot milieu zijn 1099 uren beschikbaar welke worden uitgevoerd door de omgevingsdienst (OMWB). Prioriteiten Het waarborgen van

Nadere informatie

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN

HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN HANDHAVINGSUITVOERINGSPROGRAMMA GEMEENTE WOERDEN Afdelingen Dienstverlening en Realisatie & Beheer 2012 Daus de Roock Fiona Vorrink 04-07-12 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 3 2.1. Wat is handhaven?

Nadere informatie

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen

Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen Toezicht & Handhaving in de Gemeente Meerssen INLEIDING De meeste mensen willen graag wonen in een gemeente die veilig is en er netjes en verzorgd uitziet. Maar we willen ook wel eens iets aan de omgeving

Nadere informatie

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving?

Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? 16 april 2009 Inhoud presentatie: Wat is handhaving? Wat is gedogen? Welke handhavingstaken heeft de gemeente? Waarom een project integrale handhaving? Welke eisen worden aan de gemeente gesteld? Wat gaan

Nadere informatie

Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg

Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg Vastgesteld bij besluit van 16 april 2013 van het college van B&W van de gemeente Geertruidenberg Handhavingverslag 2012 gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg p. 1/10 handhavingverslag 2011

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016

Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 Inleiding Voor u ligt het uitvoeringsprogramma handhaving en toezicht omgevingsrecht 2016 van de unit vergunning-en subsidieverlening. Dit

Nadere informatie

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Jaarverslag uitvoeringsprogramma handhaving gemeente Groningen 2015 Steller R. Brilhuis De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 12 95 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard

UITVOERINGSPROGRAMMA Omgevingsbeleidsplan Valkenswaard UITVOERINGSPROGRAMMA 2014 Omgevingsbeleidsplan 2011-2014 Valkenswaard Team Vergunningen, Toezicht & Handhaving vastgesteld op 3 december 2013 1. Inleiding Het Omgevingsbeleidsplan is op grond van het Besluit

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding 3. Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4. Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6. Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Jaarverslag Handhaving 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Wettelijke kaders 4 Hoofdstuk 3 Monitoring en evaluatie 6 Hoofdstuk 4 Overige activiteiten 9 Hoofdstuk 5 Bestuursrechtelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015

Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 Jaarverslag Toezicht en Handhaving gemeente Bergen 2015 VASTGESTELD: 5 APRIL 2016 INHOUD HOOFDSTUK 1 DOEL EN OPZET VAN HET JAARVERSLAG 3 1.1 INLEIDING 3 1.2 WERKWIJZE 3 HOOFDSTUK 2 BEHEER VAN HET GRONDGEBIED

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( )

Mededeling van het college aan de gemeenteraad ( ) Onderwerp: Jaarverslag 2014 en 2015 Wabo en milieu Portefeuillehouder: Burgemeester Joosten Datum: 8 maart 2016 Aanleiding voor de mededeling In juni 2011 is het Handhavingbeleidsplan 2011-2015 zichtbaar,

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude

Uitvoeringsprogramma handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving. gemeente Zoeterwoude Uitvoeringsprogramma 2011 handhavingstaken bouw- en ruimtelijke regelgeving gemeente Zoeterwoude Zoeterwoude, 14 december 2010 Inhoud bladzijde Inleiding 1 1. Speerpunten voor 2011 2 2. Beschikbare capaciteit

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP DATUM 2 februari 2011 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 010588 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

TOEZICHT EN HANDHAVING IN WIJK BIJ DUURSTEDE

TOEZICHT EN HANDHAVING IN WIJK BIJ DUURSTEDE TOEZICHT EN HANDHAVING IN WIJK BIJ DUURSTEDE Voorstel voor verbeteringen in 2014 18-09-2013 1 Integraal Toezicht en handhaving Doel nota Overzicht en inzicht in het (brede) veld van gemeentelijk toezichts-

Nadere informatie

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad

VOORSTEL INHOUD. Portefeuille: D.M. Vis. No. B Dronten, 14 juni Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT. Aan de gemeenteraad Portefeuille: D.M. Vis No. B16.001595 Dronten, 14 juni 2016 Verslag VH 2015, Jaarrapportage OFGV 2015 en IBT Aan de gemeenteraad VOORSTEL I. Wij bieden u hierbij ter kennisname aan, het Verslag Vergunningen

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING Vastgesteld door het college: d.d

UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING Vastgesteld door het college: d.d UITVOERINGSPROGRAMMA HANDHAVING 2017 Vastgesteld door het college: d.d.. 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstellingen... 3 1.3 Leeswijzer... 3 1.4 Citeertitel... 3 Organisatie en

Nadere informatie

Jaarverslag. toezicht en handhaving. Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld

Jaarverslag. toezicht en handhaving. Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld Jaarverslag 2012 toezicht en handhaving Jaarverslag toezicht en handhaving leefomgeving gemeente Barneveld Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 3 Toezicht en handhaving... 4 3.1 Algemene controles...

Nadere informatie

Handhavingsjaarverslag 2006

Handhavingsjaarverslag 2006 Handhavingsjaarverslag 2006 Gemeente Hoogeveen, Afdeling Veiligheid Juni 2007 Jaarverslag 2006 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 3. Inleiding 3 4. Handhavingsprogramma 2006 3 5. Verantwoording 2006

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht Uitvoeringsprogramma Integraal Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht 2017 Afdeling Inwoners en Omgeving Vastgesteld door het college op 29 november 2016 Kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad op 2 december

Nadere informatie

Niet wegkijken maar toezien

Niet wegkijken maar toezien Niet wegkijken maar toezien en handhaven beleid toezicht en handhaving gemeente Borger-Odoorn Niet wegkijken Een schuurtje bijbouwen, een dakkapel, een kraam op de markt, een uitstalling voor je winkel.

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 INTEGRALE HANDHAVING GEMEENTE STEENBERGEN

JAARVERSLAG 2012 INTEGRALE HANDHAVING GEMEENTE STEENBERGEN JAARVERSLAG 2012 INTEGRALE HANDHAVING GEMEENTE STEENBERGEN 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding.. 3 2. Organisatie 2.1 Formatie.. 4 2.2 Inzet / samenwerking politie.. 5 2.3 Samenwerking, overleg en bereikbaarheid

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord bij de derde druk /V. Lijst van afkortingen / XIII. HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord bij de derde druk /V Lijst van afkortingen / XIII HOOFDSTUK 1 Inleiding /1 1.1 Algemeen / 1 1.2 Doelstelling van de Wabo / 2 1.3 Reikwijdte en werkingssfeer van de Wabo / 4 1.4

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan periode tot

Bijlage 1: Jaarplan periode tot Bijlage 1: Jaarplan periode 1-11- tot 31-12- 1. Algemeen Dit jaarplan is gemaakt voor de periode van 1 november en het jaar. De Omgevingsdienst Groningen neemt op 1-11- de uitvoering van de vth-taken van

Nadere informatie

Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 (Hup 2014)

Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 2014 (Hup 2014) Integraal handhaven gemeente Zederik Handhavinguitvoeringsprogramma 20 (Hup 20) Afdeling Buurt & Omgeving, team Toezicht & Handhaving Versie d.d. 28 april 20 Coördinator team Toezicht en Handhaving, mw.

Nadere informatie

Wabo jaarverslag. Pagina 1 van 13

Wabo jaarverslag. Pagina 1 van 13 Wabo jaarverslag 2016 Pagina 1 van 13 Inhoud Inhoud... 1 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Aanleiding... 4 2.2 Beleidskader... 4 3. Evaluatie vergunningen en handhaving... 5 3.1 Loketfunctie...

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Gemeente Aalburg Werkendam - Woudrichem Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving 2016 Uitvoering van het Omgevingsbeleidsplan

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 15 maart 2011 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp : Onderzoek handhaving

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden

Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden 1 Handhavingsuitvoeringsprogramma gemeente De Wolden Samenvatting In dit handhavingsuitvoeringsprogramma is weergegeven hoe de beschikbare capaciteit op handhaving in De Wolden wordt ingezet in de verschillende

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding

Integrale Handhaving. Opzet Quick Scan. Inhoudsopgave. 1. Achtergrond en aanleiding Integrale Handhaving Opzet Quick Scan Rekenkamer Weert Oktober 2008 Inhoudsopgave 1. Achtergrond en aanleiding 2. Centrale vraagstelling 3. Deelvragen 4. Aanpak en resultaat 5. Organisatie en planning

Nadere informatie

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland

Handhavingsplan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland splan Openbare Orde en Veiligheid 2013 Wormerland December 2012 Steller: R.Gorter Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Onderdelen openbare orde en veiligheid en openbare ruimte 4 3. Werkzaamheden BOA op grond

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage

PROVINCIAAL BLAD. Mandaatbesluit OD NZKG 2015 provincie Utrecht en de bijlage PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 60 2 oktober 201 Mandaatbesluit OD NZKG 201 provincie Utrecht en de bijlage Besluit van het college van gedeputeerde staten van Utrecht van

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Deel 3: Prioritering

Deel 3: Prioritering Deel 3: Prioritering Hoofdstuk 1: INLEIDING... 3 1.1 DOEL PRIORITERING... 3 1.2 LEESWIJZER... 3 Hoofdstuk 2: PRIORITEITEN... 4 2.1 FORMULE... 4 2.2 PRIORITEIT TOTAALSCORE... 4 2.3 PRIORITEIT NEGATIEF EFFECT...

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Uitvoeringsprogramma BOAtoezicht 2016 Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Inhoud 1. Inleiding...2 1.1 Doel toezicht en handhaving...2 1.2 Geschiedenis...2 1.3 Inhuur bij Omgevingsdienst IJmond...2

Nadere informatie

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk

BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk BOA-Jaarplan 2016 Gemeente Ridderkerk 1 Inhoud BOA-Jaarplan 2016... 1 Gemeente Ridderkerk... 1 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE ASPECTEN... 3 2.1 Toezichthouders / BOA s... 3 2.2 Ontwikkeling taken afgelopen

Nadere informatie

KCO Uitvoeringsprogramma 2016

KCO Uitvoeringsprogramma 2016 KCO Uitvoeringsprogramma 2016 Opgesteld door: S.M.P. Looijmans Status: Vastgesteld 2 februari 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Vergunningen 4 3. Uitvoeringsniveaus 5 4. Toezicht en

Nadere informatie

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren

TABEL 1: Benodigde capaciteit vergunningverlening (algemeen). weigering van een vergunning) Aantallen Uren Totaal uren BIJLAGE 3A: BENODIGDE CAPACITEIT VERGUNNINGVERLENING. Kenmerk: Z.02130 INT.04009 NB: In Kolom 1 van Tabel 1 zijn de - qua risico - belangrijkste en/of meest voorkomende werkterreinen en taakvelden inzichtelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A.

Jaarverslag toezicht en handhaving Gemeente Drimmelen. Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Jaarverslag toezicht en handhaving 2013 Gemeente Drimmelen Versie : Definitief Datum : 16 april 2014 Samengesteld door : D.H.A. Reniers pagina 2 van 14 pagina 3 van 14 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne

Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Gemeente Westvoorne Toezicht- en Handhavingsplan 2016 Openbare Orde en Veiligheid Drank en Horecawet Westvoorne 1. Inleiding Vanaf 1 oktober 2015 is binnen Westvoorne het steam actief. Door personele wisselingen en ziekte

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Beleidsregel Horecahandhaving

Beleidsregel Horecahandhaving Beleidsregel Horecahandhaving 1. Inleiding Een horecabedrijf moet voldoen aan verschillende regels. De belangrijkste regels staan in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening Beesel), Wet op de kansspelen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 16 Dienstverlening 18 november 2013 Integraal handhavingsbeleidsplan (IHHP 2014/18) 5333

agendanummer afdeling Simpelveld VII- 16 Dienstverlening 18 november 2013 Integraal handhavingsbeleidsplan (IHHP 2014/18) 5333 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VII- 16 Dienstverlening 18 november 2013 onderwerp Integraal handhavingsbeleidsplan 2014-2018 (IHHP 2014/18) 5333 zaakkenmerk Inleiding Voor u treft u het integraal

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5 pagina 1 van 1 Rack, MJG, Marjolie `-~ _ ~ -U^~ w-2-~~ ~.~ Van: Rack, MJG, Marjolie Verzonden: donderdag 21 oktober 2010 13:49 Aan: 'info@st-ok.nl' Onderwerp: beantwoording brief uw kenmerk:2010/08/25/003/1

Nadere informatie

9<T^7 / Granend o n ck

9<T^7 / Granend o n ck Ingekomen stukkc-r eenteraad Datum raai', aüüering 12 MEI 2015 Oiiginee! 1.1, ^ if ^inedewerkster KCranendonck 9

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 6 augustus 2015 Burgemeester en wethouders hebben op 16-1-2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het dempen en realiseren van water. De aanvraag gaat over

Nadere informatie

Startnotitie integrale handhavingsnota

Startnotitie integrale handhavingsnota Startnotitie integrale handhavingsnota Geïnitieerd door de afdeling VROM N.C. Ploeger Vastgesteld door college: 24 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Aanleiding en doelstelling...

Nadere informatie

Gemeente Hillegom. Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017

Gemeente Hillegom. Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017 Gemeente Hillegom Handhavingsnota Bouwen/Ruimtelijke Ordening 2014-2017 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.2 Reikwijdte 3 1.3 Vaststelling en bevoegdheid 3 2. Algemeen 3 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Plan van aanpak. voor de ontwikkeling van integraal handhavingsbeleid

Plan van aanpak. voor de ontwikkeling van integraal handhavingsbeleid Plan van aanpak voor de ontwikkeling van integraal handhavingsbeleid Projectgroep : Patrick Koopmeiners, Noor Wijdenes, Joyce Francke Sector : Grondgebied Datum : 30 januari 2012 Vastgesteld door college

Nadere informatie

Jaarverslag afdeling VTH. Versie mei 2015

Jaarverslag afdeling VTH. Versie mei 2015 Kerngegevens Dit verslag heeft betrekking op diverse uitvoeringstaken van de voormalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden. Het ziet op een verantwoording van de taken op het gebied van vergunningverlening,

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator

Rapportage toezicht. Drank- en Horecawet. 19 maart Frans van Zoest, Projectleider. Dirk Klein, BOA coordinator Rapportage toezicht Drank- en Horecawet 2014 19 maart 2015 Frans van Zoest, Projectleider Dirk Klein, BOA coordinator Deze notitie kijkt terug op het toezicht op de Drank- en Horecawet in 2014 zoals dat

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan Workshop prioriteiten bepalen

Handhavingsbeleidsplan Workshop prioriteiten bepalen Handhavingsbeleidsplan 2016-2018 Workshop prioriteiten bepalen Opening 2 Beleidsgeschiedenis Door de WABO een samenvoeging van: -Handhavingsbeleidsplan Handhaven is keuzes maken 28-2011 -Handhavingsbeleidsplan

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren

Tabel 1 Formatie fte jaarlijkse, productieve uren Uitvoeringsprogramma 2013 Inleidend Het bouw- en handhavingsbeleid wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Hierin is aangegeven welke activiteiten het college van B&W het komende jaar uitvoert

Nadere informatie

DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID

DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID HANDHAVINGUITVOERINGSPROGRAMMA VIANEN 2015 DUIDELIJKHEID EN ZICHTBAARHEID Status : definitief Vastgesteld door college : 31 maart 2015 Gemeente Vianen Team Handhaving & Vergunningen Inhoudsopgave: 1 Inleiding

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Toezicht en Handhaving in Samenhang

Toezicht en Handhaving in Samenhang Toezicht en Handhaving in Samenhang Uitvoeringsplan team ergunningen 2014 Zeist astgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Zeist: d.d. 11 februari 2014 Gemeente Zeist Corsanummer: 14int00197

Nadere informatie

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken

Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken BIJLAGE 6 Werkwijze voor het informeren van opdrachtgevers over bestuurlijk gevoelige zaken 1. Inleiding In deze werkwijze worden de processen van het team Juridische Zaken van de ODR beschreven bij de

Nadere informatie

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge

Jaarverslag Integrale Handhaving. gemeente Halderberge Jaarverslag Integrale Handhaving gemeente Halderberge 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Algemene inleiding 3 1.2 Relatie tot de Wabo 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Doelen en grenzen van het handhavingsbeleid

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving Bouw- en Woningtoezicht 2016 Gemeente GOUDA Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Evaluatie 2015... 4 2.1 Samenvatting beleid... 4 2.2 Productiecijfers 2015... 5 2.2.1

Nadere informatie

Handhaving Bouwen en Milieu

Handhaving Bouwen en Milieu programma Dongeradeel sprekt jo oan! Uitvoeringsprogramma 2009 Handhaving Bouwen en Milieu afdeling REO team Bouwen en Milieu versie 1 2 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 5 2 ACTIVITEITEN PER THEMA 7 2.1 Bouwen

Nadere informatie

GEMEENTE STEENBERGEN JAARVERSLAG Integrale handhaving

GEMEENTE STEENBERGEN JAARVERSLAG Integrale handhaving GEMEENTE STEENBERGEN JAARVERSLAG 2016 Integrale handhaving Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie. 4 2.1 Formatie...... 4 2.2 Inzet / samenwerking politie..... 4 2.3 Samenwerking, overleg en bereikbaarheid

Nadere informatie

Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00642. Nienke Booms, Mark Goossens, Michel de Groot, Marjolein Bekkers en Peter van den Berg

Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00642. Nienke Booms, Mark Goossens, Michel de Groot, Marjolein Bekkers en Peter van den Berg VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: D. de Roock Tel nr: 8504 Nummer: 15A.00642 Datum: 24 juni 2015 Team: Wijkonderhoud Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1. Inleiding 3. Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6. 1. Thematische controle stoppersregeling 6. 2. Project luchtwassers 6 Inhoudsopgave pagina Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Vallei brede taken 6 1. Thematische controle stoppersregeling 6 2. Project luchtwassers 6 3. Ketentoezicht 7 4. Branchegerichte pilot / tevens

Nadere informatie

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase.

Jaarverslag. integraal toezicht en handhaving 2013. Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Jaarverslag integraal toezicht en handhaving 2013 Brede School West in aanbouw. Meas locatie, bouw van 60 appartementen in afrondende fase. Inhoud: 1: inleiding 2: samenwerking met adviserende partijen

Nadere informatie

van visie naar praktijk

van visie naar praktijk van visie naar praktijk Wico Ankersmit Directeur Vereniging BWT Nederland 1 juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Betrokken Externe Contacten: Aanvrager: R.J.E.M. van Bladel Betreft locatie: Surinamehof 19, 3404ZE IJsselstein Decos kenmerk: Blad 2 van 5 Burgemeester en Wethouders hebben

Nadere informatie

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel

Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Adviesnota aan B en W Onderwerp Startnotitie nieuwe Drank- en Horecawet Datum 15 januari 2013 Naam steller Henry Gruijters Kenmerk DHW Afdelingsmanager Sjaak van Meijel Afdeling Integrale veiligheid Coördinator

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Inleiding/ aanleiding

Inleiding/ aanleiding Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 29 juni 2017 Agendapunt : 4.f Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, Inleiding/ aanleiding Op 15 juli 2015 is voor de ambtelijke vertegenwoordigers

Nadere informatie

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015

Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Brede blik Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Uitvoeringsprogramma toezicht en handhaving 2015... 4 3. Milieutoezicht... 5 4. Bouwtoezicht en Ruimtelijke

Nadere informatie

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van

Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van Jaarprogramma Bouw- en woningtoezicht Gemeente Zuidplas 2014 Aangepaste versie n.a.v. het coalitieakkoord van 19-04-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Vergunningverlening... 4 3 Toezicht... 6 4 Handhaving...

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND

STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND STAPPENPLAN BEHORENDE BIJ DE BELEIDSREGEL BEHOUD EIGENDOMSRECHT EN AANPAK VAN ONRECHTMATIG GEBRUIK GEMEENTEGROND Situatie waarbij in rood de erfgrens is aangegeven. 1. Inleiding Dit stappenplan maakt onderdeel

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 november Voorgesteld besluit Het college heeft besloten:

B&W Vergadering. B&W Vergadering 29 november Voorgesteld besluit Het college heeft besloten: 2.2.5 Handhaving Villa de Lux en Begijnhofstraat 28 1 Dossier 1075 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1075 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 29 november 2016 Agendapunt 2.2.5 Omschrijving Handhaving

Nadere informatie

Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid

Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht voor burger, bedrijf en overheid Handhaven! Waarom eigenlijk? Praktische uitleg over handhaving van het omgevingsrecht

Nadere informatie

HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015

HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015 HandhavingsUitvoeringsProgramma Oudewater 2015 Milieu Bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening Brandveiligheid APV en bijzondere wetgeving Vastgesteld 16 juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016

TOEZICHTINFORMATIE. Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 TOEZICHTINFORMATIE Toezichtvragen verantwoordingsjaar 2016 Inhoud 1 Leeswijzer 3 1.1 Meer informatie 3 2 Woon- & leefklimaat 4 2.1 Wabo 4 2.2 Wro 6 2.3 Waterwet 8 2.4 Woningwet 10 2.5 Huisvestingswet 11

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming.

Onderwerp beleid Handhaving tegen bestemmingsplanstrijdig gebruik van gronden en opstallen met een recreatieve bestemming. Inhoudsopgave Onderwerp beleid 3 Doel van het beleid 3 Handelswijze 3 1. Gebruiker niet zijnde recreant 3 Omschrijving overtreding 3 Prioritering handhavend optreden 3 Wijze van handhavend optreden 3 Flankerend

Nadere informatie