Agendapunt: 12a Sliedrecht, 18 augustus Onderwerp: Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht op drie locaties aan de Baanhoek ex artikel 5 Wvg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agendapunt: 12a Sliedrecht, 18 augustus Onderwerp: Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht op drie locaties aan de Baanhoek ex artikel 5 Wvg."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12a Sliedrecht, 18 augustus 2009 Onderwerp: Vestigen gemeentelijk voorkeursrecht op drie locaties aan de Baanhoek ex artikel 5 Wvg. Voorgesteld besluit: 1. De informatie in de zienswijze, voor zover deze geen feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 4:8 Awb betreft, voor kennisgeving aan te nemen. 2. Te concluderen dat de naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding geeft om de voorgestelde besluitvorming aan te passen. 3. De overige informatie in de zienswijze, voor zover deze geen feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 4:8 van de Awb betreft en voor zover deze informatie ook niet leidt tot aanpassing van het oorspronkelijke beleidsvoornemen, voor kennisgeving aan te nemen. 4. Aan te wijzen op grond van artikel 5 lid 1 Wvg voor de duur van drie jaar als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn, de gronden, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer tk en perceelslijst, houdende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster per 17 juni 2009, met de aantekening dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing ex artikel 5 lid 1 betrokken zijn geweest. 5. Uit hoofde van zijn budgetrecht akkoord te gaan met aankopen door het college van burgemeester en wethouders in het kader van dit voorkeursrecht, mits deze aankopen geschieden onder marktconforme prijzen, dan wel ter uitvoering van artikel 21 van de Wvg (aankoop na vaststelling van de prijs door de rechtbank). 6. Alsmede akkoord te gaan met de te maken kosten inzake de begeleiding in de procedure voor het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht door Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV te Strijen conform offerte geschat op circa 9.500,00. Advies opiniërende bijeenkomst: De voorzitter heeft geconcludeerd dat het voorstel voldoende is bediscussieerd, enkele fracties hebben behoefte in de raadsvergadering een korte stemverklaring af te geven. Overwegingen en alternatieven: Samenvatting: De gemeente Sliedrecht is voornemens om drie locaties aan de Baanhoek, gelegen tussen de Baanhoek en de rivier de Beneden Merwede (zoals aangegeven op bijgaande tekening) te herontwikkelen. De gemeente wil het gemeentelijk voorkeursrecht vestigen om ongewenste ontwikkelingen, zoals aankopen door projectontwikkelaars, te voorkomen en - door verwerving van de betreffende gronden - haar regierol te behouden.

2 - 2 - Aanleiding: Op een tweetal locaties aan de buitenzijde van de nieuwe dijk aan de Baanhoek zijn inmiddels uitzichtplateaus gerealiseerd. Op deze twee locaties kan de rivier worden beleefd. Tussen de woningen Baanhoek 38 en 40 bevindt zich één van deze uitzichtplateaus en wil de gemeente de gronden ter plaatse ten behoeve hiervan optimaal kunnen herinrichten en in stand houden. Tussen de woningen Baanhoek 56 en 58 en de woningen Baanhoek 92 en 94 wil de gemeente in de toekomst ter plaatse voor zover noodzakelijk openbare parkeerplaatsen kunnen aanleggen. Nu uit parkeeronderzoek vooralsnog niet is gebleken van parkeerdruk cq. een tekort aan parkeerplaatsen, ziet de gemeente vooralsnog geen reden om deze parkeerplaatsen al daadwerkelijk te realiseren. De intentie is deze gronden eerst groen in te richten. Op deze locaties zullen in de toekomst eerst en uitsluitend openbare parkeerplaatsen worden aangelegd, indien uit parkeeronderzoek de noodzaak hiertoe alsnog mocht blijken. De Baanhoek ter plaatse is en blijft een erftoegangsweg / 30 km per uur weg. Het parkeren kan ter plaatse gedeeltelijk op de dijk blijven plaatsvinden. De huidige (auto-)ontsluitingen van de stoepwoningen van en naar de dijk blijven gehandhaafd. De bestaande stoepen zullen niet worden afgesloten voor het bestemmingsverkeer. De gronden die benodigd zijn voor de herontwikkeling van het plangebied, zijn in eigendom bij particulieren en het Waterschap Rivierenland. Ten behoeve van een goede bereikbaarheid van het dijklichaam bij de dijkverbetering, heeft het Waterschap tijdelijk gronden in gebruik genomen en hiertoe op 18 maart 2005 gebruiksovereenkomsten gesloten met de eigenaren van de percelen die grenzen aan de betreffende locaties. In deze gebruiksovereenkomsten is de volgende clausule opgenomen: Indien op de gronden een aanwijzing als bedoeld in de Wet Voorkeursrecht Gemeenten wordt gevestigd of de gronden door de gemeente zodanig worden herbestemd dat door de gemeente voor realisatie van die bestemming een beroep kan worden gedaan op de Onteigeningswet, zal het Waterschap de grond ter voorkoming van onteigening aan de gemeente aanbieden. In alle andere gevallen zal de grond bij voorgenomen verkoop bij voorkeur aan de aanliggende eigenaren te koop worden aangeboden. Omdat de dijkverbetering ter plaatse inmiddels is afgerond, is het Waterschap voornemens de gebruiksovereenkomsten binnenkort te beëindigen en de door hen in gebruik genomen gronden weer vrij te geven aan de betreffende eigenaren. Aangezien er, zoals eerder genoemd, nog geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan op grond waarvan de gemeente een beroep kan doen op de Onteigeningswet en er evenmin een aanwijzing op grond van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten is gevestigd, mag het Waterschap de betreffende gronden op de drie locaties niet verkopen aan de gemeente aangezien in de clausule uit de gebruiksovereenkomst tussen het Waterschap en de eigenaren van de aangrenzende percelen is opgenomen dat: in alle andere gevallen zal de grond bij voorgenomen verkoop bij voorkeur aan de aanliggende eigenaren te koop worden aangeboden Teneinde bij een eventuele voorgenomen verkoop deze aanbiedingsplicht ten gunste van de aanliggende eigenaren te pareren is het van belang om ook een voorkeursrecht ex artikel 6 en artikel 5 van de Wet Voorkeursrecht gemeenten te vestigen op de betreffende percelen van het Waterschap Rivierenland voor de duur van drie jaar. In 2002 heeft een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. Na inspraak is hier zoveel aan aangepast dat alles opnieuw in procedure gebracht zal worden. Een nieuw concept bestemmingsplan is gereed. Hierover vindt overleg plaats met bewoners cq. het wijkcommittee. Er is nog geen nieuw ontwerp bestemmingsplan (of ontwerp-structuurplan) in procedure gebracht.

3 - 3 - Burgemeester en wethouders kunnen daarom door middel van een besluit ex artikel 6 Wvg terstond het voorkeursrecht vestigen voor een periode van maximaal drie maanden. Binnen deze termijn dient het voorkeursrecht door de raad te worden bestendigd. Wanneer de raad niet tot bestendiging overgaat, vervalt het voorkeursrecht automatisch van rechtswege. Het besluit van de gemeenteraad c.q. het gemeentelijk voorkeursrecht geldt vervolgens voor een termijn van ten hoogste drie jaar. Binnen deze periode dient de gemeente het nieuwe bestemmingsplan te hebben vastgesteld waarin aan de aangewezen gronden een ander dan de huidige niet-agrarische bestemming wordt gegeven, en waarvan het huidige gebruik afwijkt van het plan. De gemeente zal direct een bestemmingsplan vaststellen en niet eerst een structuurvisie. Door vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht voorkomt de gemeente dat gronden die nu in eigendom zijn bij particulieren kunnen worden aangekocht door de gemeente onwelgevallige derden zoals ontwikkelaars en kunnen de gronden die in eigendom zijn bij het Waterschap aan de gemeente te koop worden aangeboden. Dit zorgt tevens voor meer tijdsruimte voor het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan en het onherroepelijk worden daarvan. De gemeente heeft al vaker het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wvg toegepast, zoals bij het Burg. Winklerplein en het recreatieve knooppunt. Argumenten voor de vestiging van het voorkeursrecht: Het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht is gebaseerd op de volgende argumenten. 1. Het gemeentelijk voorkeursrecht is een passief verwervingsinstrument. Het biedt de gemeente ondersteuning bij het voeren van haar verwervingsbeleid. Door de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht wordt de positie van de gemeente op de grondmarkt sterker en kan daardoor worden gezien als een strategisch instrument. Verder behoudt de gemeente door het voorkeursrecht de regie bij de planontwikkeling. 2. De gemeente wordt door de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht in staat gesteld ongewenste transacties, in de vorm van verwerving van gronden door anderen dan de gemeente, te voorkomen. Het voorkeursrecht werkt in deze als een beschermingsinstrument. 3. De vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht kan prijsopdrijving van tegen elkaar opbiedende marktpartijen voorkomen. Prijsopdrijving kan een nadelig effect hebben op de financiële en economische haalbaarheid van de ontwikkeling van het desbetreffende gebied. Van de vestiging van het voorkeursrecht gaat derhalve een prijsbeheersend effect uit. Als de mogelijkheden van de Wvg niet of onvoldoende worden benut, bestaat de kans dat de te ontwikkelen gronden in handen van marktpartijen overgaan. Hierdoor kan een evenwichtige ontwikkeling van de plannen worden verstoord. Het is dan ook van belang dat het gevestigde gemeentelijk voorkeursrecht wordt gecontinueerd. Als de gronden niet op minnelijke wijze in eigendom kunnen worden verworven, kan tot onteigening worden besloten. Indien de gronden echter eigendom zijn van marktpartijen, die bereid en in staat zijn de plannen zelf te realiseren, zal tot het sluiten van exploitatie- of samenwerkingsovereenkomsten moeten worden overgegaan. De mogelijkheden om de regiefunctie uit te oefenen en de kosten te verhalen zijn in deze situatie minder optimaal, dan wanneer de gemeente over de volledige eigendom beschikt en de gronden zelf uitgeeft. Hierbij kan wel opgemerkt worden dat, als de marktpartij niet bereid is binnen een redelijke termijn op voor de gemeente aanvaardbare wijze en onder redelijke voorwaarden een overeenkomst te sluiten, hierin aanleiding kan worden gevonden een onteigeningsbesluit te nemen.

4 - 4 - Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in: Financiële kaders Vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht kan betekenen dat gronden aan de gemeente te koop worden aangeboden. Verwerving zal dan geschieden conform de daarvoor staande normen (de waarde in het economisch verkeer) en passend binnen de nog op te stellen exploitatieberekeningen van het ontwerp-bestemmingsplan Benedenveer. Wij adviseren dan ook uw raad uit hoofde van uw budgetrecht akkoord te gaan met aankopen door het college in het kader van het gemeentelijk voorkeursrecht, mits deze aankopen plaatsvinden onder marktconforme prijzen, dan wel ter uitvoering van artikel 21 Wvg (aankoop na een rechtelijke uitspraak over de prijs). Tevens adviseren wij uw raad uit hoofde van uw budgetrecht akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet voor de door Overwater Grondbeleid Adviesbureau B.V. te Strijen, te maken kosten met betrekking tot de door hen uit te voeren werkzaamheden en begeleiding bij het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht. Bij B&W besluit van 23 juni 2009 is door het college besloten om hierop vooruitlopend de opdracht aan Overwater te verstrekken. Conform de offerte van Overwater worden deze kosten geschat op ca ,00 incl. B.T.W. Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders Bij besluit van 7 juli 2009 hebben wij eerder besloten op grond van art. 6 lid 1 van de Wvg de onderhavige gronden aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn. Met dit voorstel wordt de gemeenteraad voorgesteld om het gemeentelijk voorkeursrecht, binnen de termijn van 3 maanden, door het nemen van een besluit ex art. 5 Wvg, te bestendigen voor de duur van 3 jaren. Bezwaar en zienswijzen tegen het B&W-besluit van 07 juli 2009 Tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht stond bezwaar open. Op grond van artikel 6 lid 3 Wvg worden bezwaarschriften, ingediend tegen het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, thans geacht tegen het raadsbesluit gericht te zijn. Het concept-raadsvoorstel d.d. 7 juli 2009 met de daarbij behorende stukken hebben voor een ieder ter inzage gelegen. Hiervan is openbaar kennis gegeven via een publicatie in de Staatscourant en in Het Kompas, onder vermelding van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Binnen deze termijn is de volgende zienswijze ontvangen: 1. De heer R.A. van de Weg en mevrouw S. de Jonge, Baanhoek 129, Sliedrecht. Ontvankelijkheid De heer Van de Weg en mevrouw De Jonge hebben naar aanleiding van de informatiebijeenkomst van 8 juli 2009, op 3 augustus 2009 een zienswijze ingediend tegen het voorgenomen besluit tot de bestendiging van het voorkeursrecht. Ten aanzien van de ontvankelijkheid van de zienswijze wordt geconcludeerd, dat de heer Van de Weg en mevrouw De Jonge blijkens de kadastrale registratie eigenaar zijn van het kadastraal perceel K 2778, groot ha, waarop het gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd en waarop de zienswijze betrekking heeft. Samenvatting zienswijze Hierna is een samenvatting van de zienswijze gegeven voor zover deze betrekking heeft op de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht De heer Van de Weg en mevrouw De Jonge verzoeken om de Baanhoek ter hoogte van de spoorbrug af te sluiten voor verkeer, danwel in ieder geval af te sluiten voor vrachtverkeer en, indien het afsluiten van de Baanhoek voor alle verkeer niet mogelijk is, verkeersremmende

5 - 5 - maatregelen te nemen zoals het aanleggen van verkeersdrempels en het plaatsen van straatjuwelen De gemeente is voornemens om parkeerplaatsen te realiseren op de 'open stukken' grond ten behoeve van het verminderen van het zogenoemde 'dijkparkeren'. De heer Van de Weg en mevrouw De Jonge vinden dit een slecht voorstel vanwege de verkeersafremmende werking die uitgaat van het 'dijkparkeren' 1.3. De heer Van de Weg en mevrouw de Jonge geven aan dat er een directe relatie is tussen het voornemen om parkeerplaatsen aan te leggen en het gevestigde voorkeursrecht. Reactie Ad 1.1. Het verzoek van de heer Van de Weg en mevrouw De Jonge, is geen zienswijze tegen het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht, maar een bezwaar van planologische aard. Het kenbaar maken van dergelijke bezwaren en de behandeling daarvan dient plaats te vinden tijdens de procedure tot de totstandkoming van het bestemmingsplan. Voor behandeling van dit bezwaar is in het kader van de behandeling van zienswijzen tegen de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht dan ook geen plaats. Ad 1.2. Het verzoek van de heer Van de Weg en mevrouw De Jonge, is eigenlijk geen zienswijze tegen het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht, maar een bezwaar van planologische aard. Het kenbaar maken van dergelijke bezwaren en de behandeling daarvan dient plaats te vinden tijdens de procedure tot de totstandkoming van het bestemmingsplan. Om aan te geven dat de gemeente niet zonder meer parkeerplaatsen buitendijks zal realiseren, wordt het raadsvoorstel in die zin aangepast dat een regel tekst wordt ingevoegd die aangeeft dat op de locaties gelegen tussen de woningen Baanhoek 56 en 58 en de woningen Baanhoek 92 en 94 in de toekomst eerst en uitsluitend openbare parkeerplaatsen zullen worden aangelegd, indien uit parkeeronderzoek de noodzaak hiertoe alsnog mocht blijken. Ad 1.3. Het gemeentelijk voorkeursrecht is gevestigd door de gemeente Sliedrecht om ongewenste transacties tegen te gaan, die de herontwikkeling van het gebied kunnen belemmeren. Dit is gedaan vooruitlopend op de vaststelling van een bestemmingsplan dat de herontwikkeling van de locatie mogelijk maakt. In dit bestemmingsplan is het mogelijk dat, na het verrichten van een parkeeronderzoek, zo nodig parkeerplaatsen zullen worden bestemd op de gronden waarop thans het voorkeursrecht is gevestigd. In het huidige stadium van de planvorming is dit echter nog onduidelijk. Indien de heer Van de Weg en mevrouw De Jonge het oneens zijn met het aanleggen van parkeerplaatsen ter plaatse, dan kan dit kenbaar worden gemaakt in de planologische procedure. Voor een verdere behandeling van dit bezwaar is in het kader van de behandeling van zienswijzen tegen de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht echter geen plaats. De ingebrachte zienswijze geeft geen aanleiding om de voorgestelde besluitvorming aan te passen. Tijdspad, monitoring en evaluatie Onderstaand wordt ter informatie een overzicht gegeven van het wettelijk kader en de procedure voor de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht, mede in relatie tot de structuurvisie-, projectbesluiten bestemmingsplanprocedure. Vestiging in geval ontbreken planologische onderlegger Het gemeentelijk voorkeursrecht kan op grond van de Wvg worden gevestigd door burgemeester en wethouders, ingeval er nog geen structuurvisie, projectbesluit of bestemmingsplan voor het desbetreffende gebied aanwezig is, waarin aan de desbetreffende gronden een andere dan agrarische

6 - 6 - bestemming wordt gegeven. Het gemeentelijk voorkeursrecht wordt dan door burgemeester en wethouders gevestigd door een besluit op basis van artikel 6 Wvg (voorstel aan de raad). Dit besluit geldt voor ten hoogste drie maanden. De gemeenteraad dient binnen deze termijn van drie maanden het gemeentelijk voorkeursrecht te bestendigen op basis van artikel 5 Wvg. Automatische bestendiging gemeentelijk voorkeursrecht Binnen de termijn van drie jaar dient de gemeente een structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit te hebben vastgesteld. Gelijktijdig met het vaststellen van de structuurvisie, bestemmingsplan of projectbesluit bestendigt automatisch het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van artikel 3 Wvg. Vervolgens dient ten aanzien van de duur van het voorkeursrecht onderscheid gemaakt te worden tussen de automatische bestendiging op basis van structuurvisie, projectbesluit en/of een bestemmingsplan. Bestendiging op basis van een structuurvisie Ingeval tijdig een nieuwe structuurvisie is vastgesteld, geldt het aldus gevestigde voorkeursrecht voor een periode van maximaal drie jaar. In deze periode van ten hoogste drie jaar, dient de gemeente een bestemmingsplan vast te stellen dan wel een projectbesluit te nemen. Bestendiging op basis van een projectbesluit De automatische bestendiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op basis van een projectbesluit geldt voor de periode van 1 jaar met de volgende verlengingsmogelijkheden: Of Twee jaar, indien op het tijdstip dat het projectverlening besluit wordt genomen, aannemelijk is dat het project zal worden ingepast in een bestemmingsplan. Vier jaar, indien op het tijdstip dat het projectverlening besluit wordt genomen aannemelijk is dat het project zal worden ingepast in een bestemmingsplan tezamen met de inpassing van een ander project op aangrenzende gronden of betrokken in hetzelfde bestemmingsplan. Bestendiging op basis van een bestemmingsplan De automatische bestendiging van het gemeentelijk voorkeursrecht, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan plaatsvindt, geldt vervolgens totdat de in het bestemmingsplan opgenomen bestemmingen zijn gerealiseerd met een maximum geldigheidsduur van 10 jaar te rekenen vanaf de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Externe communicatie: De bekendmaking wordt gepubliceerd in de Staatscourant en in Het Kompas en voorts op de gebruikelijke wijze. Het gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 5 Wvg treedt in werking op 30 september Verder worden de eigenaren van en beperkt gerechtigden op de in het besluit betrokken percelen, na de inwerkingtreding van het gemeentelijk voorkeursrecht, over de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht geïnformeerd door middel van een kennisgeving met bijlagen, waaronder een uitgebreide notitie over de betekenis van het gemeentelijk voorkeursrecht. Daarnaast zijn de betrokken grondeigenaren begin juli 2009 uitgenodigd om geïnformeerd te worden over het te vestigen voorkeursrecht. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de burgemeester, M.J. Verhoef M.C. Boevée

7 - 7 - Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 augustus 2009; overwegende, - dat het concept-raadsvoorstel d.d. 7 juli 2009 is gepubliceerd in de Staatscourant van 9 juli 2009, waardoor op grond van artikel 6 Wvg een voorlopig voorkeursrecht op de gronden, begrepen in het hiervoor gemelde voorstel van burgemeester en wethouders, is gevestigd; - dat op het voornemen om toepassing te geven aan artikel 5 Wvg de zienswijzenprocedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is toegepast en dat dit voornemen daartoe in onder andere de Staatscourant van 9 juli 2009 en in Het Kompas van 15 juli 2009 algemeen bekend is gemaakt, onder vermelding van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen; - dat tegen het voornemen om toepassing te geven aan artikel 5 van de Wvg een zienswijze is ingebracht door de heer R.A. van de Weg en mevrouw S. de Jonge, Baanhoek 129 te Sliedrecht; - dat deze zienswijze geen feiten en omstandigheden bevat, die tot herziening van het voornemen tot bestendiging van het voorkeursrecht moeten leiden; gelet op de artikelen 6 en 5 Wvg alsmede de overige van toepassing zijnde bepalingen van de Wvg en de Awb; b e s l u i t : 1. De informatie in de zienswijze, voor zover deze geen feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 4:8 Awb betreffen, voor kennisgeving aan te nemen. 2. Te concluderen dat de naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding geeft om de voorgestelde besluitvorming aan te passen. 3. De overige informatie in de zienswijze, voor zover deze geen feiten en omstandigheden als bedoeld in artikel 4:8 van de Awb betreft en voor zover deze informatie ook niet leidt tot aanpassing van het oorspronkelijke beleidsvoornemen, voor kennisgeving aan te nemen. 4. Aan te wijzen op grond van artikel 5 lid 1 Wvg voor de duur van drie jaar als gronden waarop de artikelen 10-24, 26 en 27 van de Wvg van toepassing zijn, de gronden, zoals die zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer tk en perceelslijst, houdende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster per 17 juni 2009, met de aantekening dat deze percelen niet eerder in een aanwijzing ex artikel 5 lid 1 betrokken zijn geweest. 5. Uit hoofde van zijn budgetrecht akkoord te gaan met aankopen door het college van burgemeester en wethouders in het kader van dit voorkeursrecht, mits deze aankopen geschieden onder marktconforme prijzen, dan wel ter uitvoering van artikel 21 van de Wvg (aankoop na vaststelling van de prijs door de rechtbank). 6. Alsmede akkoord te gaan met de te maken kosten inzake de begeleiding in de procedure voor het vestigen van het gemeentelijk voorkeursrecht door Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV te Strijen conform offerte geschat op circa 9.500,00.

8 - 8 - Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 28 september 2009 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

9 - 9 - Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 12b Sliedrecht, 1 september 2009 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2009 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor september 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform aan te passen. Advies opiniërende bijeenkomst: De voorzitter heeft geconcludeerd dat het voorstel voldoende is bediscussieerd, enkele fracties hebben behoefte in de raadsvergadering een korte stemverklaring af te geven. Alternatieven, keuze en overwegingen: Hierbij ontvangt u een voorstel voor de wijziging van de begroting Hierin zijn de B&Wbesluiten tot en met de vergadering van 25 augustus 2009 meegenomen. Voor een goede budgetbewaking moeten budgetmutaties vóór het aangaan van verplichtingen worden ingediend. Hiermee stimuleren we het actieve budgetbeheer in de ambtelijke organisatie. Ook geeft het invulling aan het budgetrecht van de raad, zodat zij haar controlerende taak kan uitoefenen. Bij het agendapunt comptabiliteitsbesluiten komen alleen financieel administratieve wijzigingen aan de orde. Wanneer het gaat om besluitvorming over een beleidsinhoudelijk onderwerp, dan moet dit via een afzonderlijk raadsvoorstel. Alleen bedragen groter dan worden in het raadsvoorstel comptabiliteitsbesluiten meegenomen. Overschrijdingen en onderschrijdingen kleiner dan komen in de jaarrekening tot uitdrukking. De budgetmutaties hebben betrekking op 10 onderwerpen: 1. Transitiekosten SCD 2009 Programma 10: Financiën en Organisatie Product 186: Investeringen/verrekeningen reserves programma 10 Portefeuillehouder: J.P. Tanis Een budget ter beschikking stellen van voor de salarisgaranties en de transitiekosten over Als dekking dient de stelpost SCD-transitie binnen de AR. Bij de start van het SCD is rekening gehouden met transitiekosten. Hiervoor is destijds een stelpost binnen de AR opgenomen van Op dit moment is hier nog van over.

10 Op basis van de 1 e Marap van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden blijken de kosten voor de salarisgaranties en de transitiekosten voor onze gemeente op respectievelijk en te zijn vastgesteld. Via dit comptabiliteitsbesluit wordt gevraagd om budget ter beschikking te stellen ten behoeve van de technische verwerking in de administratie (beschikking over reserves). Portefeuillehouder: J.P. Tanis / J.A. Lavooi 2. Begeleiding vestigen voorkeursrecht ex artikel 6 Wvg Programma 8: Ruimtelijke Ordening en Milieu Product 97: Planologische Adviezen Budget beschikbaar stellen van , voor de begeleiding van het vestigen van een voorkeursrecht ex artikel 6 Wvg. Als dekking dient de post voor onvoorziene uitgaven. Op een drietal percelen is een gemeentelijk voorkeursrecht ex artikel 6 Wvg gevestigd. De kosten voor de begeleiding van het vestigen van dit voorkeursrecht door een extern adviesbureau bedragen en komen ten laste van de post voor onvoorziene uitgaven. 3. Subsidieverlening Optisport 2009 Programma 5: Cultuur, Sport en Recreatie Product 59/62/63: Sociaal culturele zaken, Binnensportaccommodaties, Zwemaccommodaties Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Verminderen van de budgetten 2009 voor de subsidieverlening aan Optisport met in verband met het vaststellen van het te hanteren prijsindexcijfer. Het voordeel wordt toegevoegd aan de post voor onvoorziene uitgaven. In de begroting wordt de exploitatiebijdrage aan Optisport voor de exploitatie van multicultureel centrum, sporthal en zwembad De Lockhorst vastgesteld op basis van een geschat prijsindexcijfer. Definitieve vaststelling van de diverse exploitatiebijdragen op basis van een werkelijk prijsindexcijfer laat een totaalvoordeel zien van Dit voordeel kan worden toegevoegd aan de post voor onvoorziene uitgaven. Portefeuillehouder: R.G. van de Ven 4. Stortingen levensloopregeling i.v.m. dienstjaren in een bezwarende functie Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Product 22: Brandweer Een budget ter beschikking stellen van ten behoeve van de levensloopregeling van de voormalige brandweercommandant. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de AR. Recent zijn het aantal dienstjaren vastgesteld dat de voormalige brandweercommandant in een bezwarende functie heeft gewerkt. Dit gegeven is bepalend voor de hoogte van de benodigde storting. De storting voor 2009 is berekend op en kan worden gedekt uit de Algemene Reserve. Toekomstige stortingen worden opgenomen in de begroting.

11 Financiële bijdrage starterswoningen Programma 9: Wonen Product 112: Woningcorporaties Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Het beschikbaar stellen van ten laste van de Stimuleringsreserve voor de Woningbouw in verband met de verkoop van woningen aan starters. Via de Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht heeft u ingestemd met het reserveren van een bedrag van maximaal Dit bedrag komt ten laste van de Stimuleringsreserve voor de Woningbouw voor het realiseren van maximaal vijfentwintig starterswoningen. Het college heeft besloten om een financiële bijdrage van toe te kennen voor in totaal vijftien woningen en een bijdrage van toe te kennen voor tien woningen. Op deze manier worden vijfentwintig starterswoningen aangeboden. De totale gemeentelijke bijdrage komt op , welke ten laste kan worden gebracht van de Stimuleringsreserve voor de Woningbouw. 6. Stedenbouwkundig onderzoek Rivierdijk Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Product 5: Advisering en ondersteuning bestuur algemeen Portefeuillehouder: J.A. Lavooi Het beschikbaar stellen van ten laste van de AR ten behoeve van een stedenbouwkundig onderzoek Rivierdijk Een adviesbureau zal, aanvullend op de Totaalvisie Rivierdijk en omgeving, een stedenbouwkundige studie uitvoeren naar de locatie Rivierdijk De kosten worden geraamd op Dekking vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve. 7. Project Aanpak Zwerfafval Programma 7: Verkeer en Vervoer Product 86: Straatreiniging Portefeuillehouder: R.G. van de Ven Het beschikbaar stellen van ten behoeve van het project Aanpak Zwerfafval. Als dekking dient de subsidie van Senter Novem, à , en gemeentelijke urencapaciteit ten bedrage van De kosten voor het project Aanpak Zwerfafval worden geraamd op Senter Novem heeft hiervoor in het kader van de subsidieregeling aanpak zwerfafval plusproject een subsidie toegekend van (50%). De andere 50% van de kosten kunnen worden gedekt door de inzet van gemeentelijke uren. Voor 2009 gaat het om , in 2010 wordt de resterende ingezet.

12 Aankoop gronden ten behoeve van de Driehoek Programma 10: Financiën en Organisatie Product 137: Grondzaken Portefeuillehouder: J.P. Tanis Een budget ter beschikking stellen van voor de aankoop van gronden ten behoeve van de Driehoek. Van dit bedrag wordt geactiveerd, terwijl nodig is voor de exploitatiekosten in Als dekking voor de exploitatiekosten 2009 kan voor de reserve EGW en voor de post voor onvoorziene uitgaven worden aangewend. In verband met de ruimtelijke ontwikkeling van de Driehoek dienen verschillende percelen grond te worden aangekocht. In totaal is een investeringsbedrag nodig van De jaarlijkse exploitatielasten die bij deze investering horen (kapitaallasten, kosten voor belastingen en rechten) bedragen Als dekking voor de exploitatielasten in 2009 kan voor de reserve EGW worden aangewend. Voor de resterende wordt een beroep gedaan op de post voor onvoorziene uitgaven. 9. Ontbinding huurovereenkomst Kerkbuurt 151a Programma 10: Financiën en Organisatie Product 137: Grondzaken Portefeuillehouder: J.P. Tanis Een budget beschikking stellen van voor de minnelijke schikking rondom de huurovereenkomst Kerkbuurt 151a. Als dekking dient de post voor onvoorziene uitgaven. Ten behoeve van de beëindiging van een geschil over de huurovereenkomst Kerkbuurt 151a is een bedrag afgesproken van Als dekking dient de post voor onvoorziene uitgaven. 10. Liquidatie IZA Programma 10: Financiën en Organisatie Product 131 Onvoorziene Baten en Lasten Portefeuillehouder: J.P. Tanis Het bedrag dat vrijvalt als gevolg van de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IZA, à , toe te voegen aan de post voor onvoorziene uitgaven. Als gevolg van de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IZA wordt het resterend vermogen over de deelnemers verdeeld. Voor de gemeente Sliedrecht gaat het om een bedrag van Dit bedrag wordt aan de post voor onvoorziene uitgaven toegevoegd.

13 Financiële kaders: Het saldo van de post voor onvoorziene uitgaven 2009 is na het comptabiliteitsbesluit van juni ,- positief. Dit saldo neemt door de voorgestelde besluiten toe met , waardoor het saldo van de post onvoorziene uitgaven na de raadsvergadering op 28 september wordt. Externe communicatie: De besluiten worden gecommuniceerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota s. Vervolgtraject: De vervolgstappen van de besluiten worden geëffectueerd zoals aangegeven in de ter inzage gelegde adviesnota s. Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht, de secretaris, de loco-burgemeester, M.J. Verhoef J.P. Tanis

14 Raadsbesluit De raad van de gemeente Sliedrecht; gezien de diverse voorstellen van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : De comptabiliteitsbesluiten voor september 2009 vast te stellen en de begroting 2009 conform aan te passen. Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Sliedrecht op 28 september 2009 De griffier, De voorzitter, A. Overbeek M.C. Boevée

15 Toelichting op het comptabiliteitsbesluit van september 2009 In het voorstel van 18 september 2009 en de diverse ter inzage gelegde adviesnota s worden de meeste budgetmutaties uitgebreid toegelicht. Deze toelichting bij het raadsbesluit bevat een samenvatting van de mutaties in de AR (algemene reserve) en een overzicht van het verloop van de post voor onvoorziene uitgaven. AR In dit comptabiliteitsbesluit zijn de volgende mutaties op de AR opgenomen: Omschrijving Bedrag Levensloopregeling Stedebouwkundig onderzoek Rivierdijk Totaal mutatie ABR Post Onvoorzien Het verloop van de post Onvoorzien tot nu toe is als volgt: Verloop van de post onvoorziene uitgaven 2009 Raad Omschrijving Bedrag Primaire begroting Januari Jaarlijkse inspectie kinderopvang/peuterspeelzalen Januari Verkiezingen Europees Parlement Januari Bijeenkomst nieuwe inwoners Juni Donatie stichting Pand September Begeleiding vestigen voorkeursrecht September Subsidieverlening Optisport September Exploitatielasten 2009 gronden de Driehoek September Ontbinding huurovereenkomst koffiehuis September Liquidatie IZA regeling Saldo onvoorzien

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg'

AAN DE GEMEENTERAAD. Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 : Vestiging voorkeursrecht ex artikel 8 Wvg 'Vroonlandseweg en Goessestraatweg' Voorbereidende raadsvergadering: 16 oktober 2007 Besluitvormende raadsvergadering: 13 november 2007 Portefeuillehouder: J.H. Herselman AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2007/78 Datum : 20 september 2007 Onderwerp

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 augustus 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden

Vestiging voorkeursrecht plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden Raad Onderwerp: V200801440 Vestiging voorkeursrecht plangebied "Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk" in Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Voor het plangebied Ten noorden van de Nieuwe Maasdijk in Heusden

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 6.7. Doetinchem, 23 september Verlenging vestiging voorkeursrecht Land van Wehl, gebied rbt en Heideslag

Aan de raad AGENDAPUNT 6.7. Doetinchem, 23 september Verlenging vestiging voorkeursrecht Land van Wehl, gebied rbt en Heideslag Aan de raad AGENDAPUNT 6.7 Verlenging vestiging voorkeursrecht Land van Wehl, gebied rbt en Heideslag Voorstel: 1. Concluderen dat de naar voren gebrachte zienswijze geen aanleiding geeft de voorgestelde

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 april 2010 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2010 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0015 Rv. nr.: 10.0015 B&W-besluit d.d.: 2-2-2010 B&W-besluit nr.: 10.0140 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Aanwijzing percelen Stationsweg 36 tot en met 46 en Stationsplein 24 in

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT:

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; BESLUIT: Gemeentebestuur «. BESLUIT Nr. SO/2003/8024 Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUERS van de gemeente ORRECHT; gezien het voorstel d.d. 25 november 2003; gelet op artikel 8a van de Wet voorkeursrecht gemeenten;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11.

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11. RAADSVOORSTEL 11.0078 Inclusief erratum d.d. 13 september 2011 Rv. nr.: 11.0078 B en W-besluit d.d.: 30-8-2011 B en W-besluit nr.: 11.0863 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Aanwijzing

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 oktober 2012 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 16 oktober 2012 Agendapunt: Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20103 Datum collegebesluit: 16 oktober 2012 Agendapunt: Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaren: S. Nijsingh M. Bootsma H. Jorritsma Onderwerp:

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 24 oktober 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten oktober 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 januari 2016 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 januari 2016 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 19 januari 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00046 Onderwerp: Vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op de gronden benodigd voor de aanleg

Nadere informatie

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant

Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)/ Challenge-variant h gemeente Eindhoven 16R6628 Raadsnummer Inboeknummer 15bst01670 Beslisdatum B&W 1 december 2015 Dossiernummer 15.49.652 Raadsvoorstel Aanwijzing van een perceel grond op basis van de artikelen 2 en 5

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Gewijzigd Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 13 Sliedrecht, 16 september 2008 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2008 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT f @ K M E Ü E 8 i? RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer: 1170328 Datum: 13 januari 2015 Behandeld door: J. Cohen/R. van Twuijver Afdeling / Team: RO/Projecten Onderwerp: aanwijzing Wet voorkeursrecht

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1228632 Datum: Portefeuillehouder: 22 september 2015 H. Krieger Afdeling / Team: RO / Projecten Behandeld door: J.Cohen/A.

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren

Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 oktober 2010 Agenda nr: Onderwerp: verzoek aan de Kroon de administratieve onteigening te entameren Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden

Beschikbaarstelling van een krediet voor de aankoop van gronden in diverse plangebieden in de gemeente Heusden Raadsvoorstel Inleiding: Volgens het duale stelsel zijn wij bevoegd tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Als die rechtshandelingen van ingrijpende aard zijn, vragen wij uw raad vóóraf

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 8 april

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen 8 april Projectontwikkeling Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Internet: www.houten.nl AANTEKENEN MET BERICHT VAN ONTVANGST Datum Uw

Nadere informatie

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA Gemeente Beek IIIIIllll 09vra00139 Volgno. : 6 Afdeling : ROBW Datum : 26 mei 2009 Raadscie : GGZ Corr.no. : 25 juni 2009 Steller : T. Louis ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dirk Boutslaan 2.

vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dirk Boutslaan 2. gemeente Eindhoven 16 R6678 Raadsnummer Inboeknummer 16bst00199 Beslisdatum B&W 16 februari 2016 Dossiernummer 16.07.652 Raadsvoorstel vaststelling van een voorbereidingsbesluit voor het perceel Dirk Boutslaan

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg

Aan de raad AGENDAPUNT NR Doetinchem, 27 februari 2013 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.4 ALDUS VASTGESTELD 7 MAART 2013 Start onteigeningsprocedure oostelijke randweg Voorstel: 1. De Kroon conform het onteigeningsplan en de conceptbrief verzoeken om ten name

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Kom Andel - Zwembad Middenweg 2012". Volgnr

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Kom Andel - Zwembad Middenweg 2012. Volgnr Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Kom Andel - Zwembad Middenweg 2012". Volgnr. 2012-080 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar Jan van Soest Afdeling Ruimte Datum voorstel Opiniërende raad

Nadere informatie

waarbij de overwegingen van de Commissie voor bezwaarschriften in het raadsvoorstel geacht worden deel uit te maken van het raadsbesluit.

waarbij de overwegingen van de Commissie voor bezwaarschriften in het raadsvoorstel geacht worden deel uit te maken van het raadsbesluit. Datum raadsvergadering / Nummer 29 november 2006 / 190/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: n.v.t. Onderwerp bezwaarschrift Wet voorkeursrecht gemeenten Programma / Programmanummer Grondbeleid / Portefeuillehouder

Nadere informatie

Rv Toepassing Wvg Drechthoek II 28 juni 2010 Pagina 1 van 5

Rv Toepassing Wvg Drechthoek II 28 juni 2010 Pagina 1 van 5 Raadsvergadering : 28 juni 2010 Agendapunt : Registratienummer : Portefeuillehouder(s) : A.G.M. Kea en J.B. Uit den Boogaard Opsteller : A. van Berkel E-mail : avanberkel@kaagenbraassem.nl Telefoon : (071)3327272

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 17 maart 2009 Onderwerp: Beleidsnotitie Huisvestingsmogelijkheden voor starters in Sliedrecht Samenvatting: In deze

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg.

Argumenten 1.1. De geldende bestemmingsregels staan de gewenste en ingezette planologische ontwikkeling van het terrein in de weg. Raadsvoorstel Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 31 mei 2012 Datum voorstel 15 mei 2012 Agendapunt Onderwerp Bescherming terrein Utrechtseweg 341 in De Bilt De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost. Raad. 6 maart Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status 6 maart 2008 Besluitvormend Onderwerp Procedure administratieve onteigening t.b.v. gronden rondweg Buitenpost Punt no. 7 Korte toelichting Op 22 november 2007 hebt u besloten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt. Sliedrecht, 2 september Comptabiliteitsbesluiten september 2005

RAADSVOORSTEL. De raad der gemeente Sliedrecht. Onderwerp: Agendapunt. Sliedrecht, 2 september Comptabiliteitsbesluiten september 2005 RAADSVOORSTEL De raad der gemeente Sliedrecht. Agendapunt Sliedrecht, 2 september 2005 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2005 Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging van de begroting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0066 Rv. nr.: 09.0066 B&W-besluit d.d.: 27-5-2009 B&W-besluit nr.: 09.0444 Naam programma +onderdeel: Stationsgebied. Onderwerp: Onteigening van het perceel Stationsplein gelegen tussen

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp IJsbaan Ruurlo Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende Commissie

Nadere informatie

het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas

het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas Stein Gemeenteblad 2005, no. Agendapunt Bijlagen Afdeling A Concept-raadsvoorstel Aan Betreft De Raad het bezwaarschrift van de heer M.H.A. Pörteners, Koningstraat 5, 6129 BD Berg aan de Maas Inleiding

Nadere informatie

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt

Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Besluit tot coördinatie procedures Ressen/Bouwmarkt Programma Stedelijke ontwikkeling Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting De initiatiefnemer van de realisatie

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 08-11-2011 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Fietspad Eesveenseweg Conceptbesluit: De gemeenteraad voor te stellen: 1. op de ingediende

Nadere informatie

: 28 maart 2011 : 11 april : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra

: 28 maart 2011 : 11 april : C.L. Jonkers : N.T. Hoekstra RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 28 maart 2011 : 11 april 2011 Documentnr. Zaaknummer : 603 : Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : C.L.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 2 SEPTEMBER 2008 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

E.G.M. van den Boom / juli 2017

E.G.M. van den Boom / juli 2017 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 E.G.M. van den Boom 3665 Evelien.van.den.Boom@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 120977/239451 6 juli 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

3. Onderwerp MT verslag d.d. 8 november Besluit Het MT verslag d.d. 8 november 2007 voor kennisgeving aannemen.

3. Onderwerp MT verslag d.d. 8 november Besluit Het MT verslag d.d. 8 november 2007 voor kennisgeving aannemen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: - 1. enlijst

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel B. en W.

Raadsvoorstel B. en W. Raadsvoorstel B. en W. Datum voorstel: 23 december 2009 Vergaderdatum: 12 januari 2010 Uiterste datum collegebehandeling: 12 januari 2010 Uiterste datum raad: 21 januari 2010 Naam opsteller: Angeliek Willems

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz

RAADSVOORSTEL. ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz RAADSVOORSTEL ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN Gramserweg 37 te Austerlitz Portefeuillehouder Dhr. S. Jansen Ronde Tafel 24 januari 2017 Opsteller Mevrouw Y.W.E.P Kerkhof Debat 07 februari 2017 Zaak/stuknummer

Nadere informatie

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor..

Maatschappelijk effect en doel van het voorstel. Voorstel. Basis. Gemeente Zeist. mimommomov immimmw' immumr =Nor.. mimommomov immimmw' immumr =Nor..amon RAADSVOORSTEL ONTVVERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN VOOR HET OpRICHTEN VAN ZES STUKS GARAGE UNITS ACHTER VAN DER HEIJDENLAAN 15 Gemeente Zeist Portefeuillehouder

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Wet voorkeursrecht gemeenten Wat is de Wet voorkeursrecht gemeenten? De gemeente Boxmeer ontwikkelt allerlei plannen op het gebied van woningbouw, bedrijvigheid, zorg, cultuur en recreatie. Een aantal

Nadere informatie

Routeformulier college en raad

Routeformulier college en raad Routeformulier college en raad Onderwerp: Gelegenheidsaankoop Stationsomgeving NIET INVULLEN Documentnummer: B15.003452 Paraaf secretaris: Algemeen Datum: 5 november 2015 Opsteller: C.E. Krijnen Telefoon:

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Voorstel. (2003) nummer 103

Voorstel. (2003) nummer 103 Betreft: nazending agendapunt 10 van de raad van 27 maart 2003 Voorstel (2003) nummer 103 Voorstel tot het vaststellen van het onteigeningsplan Centrum ten behoeve van de realisering van de herontwikkeling

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. bestemming bedrijf naar wonen aan de Krullelaan 36 te Zeist VOORBLAD RAADSVOORSTEL 12RAAD0116 Ronde Tafel : N.v.t. Debat : N.v.t. Raadsvergadering : 04 december 2012 Gewijzigd voorstel : - Portefeuillehouder : Jacqueline Verbeek Organisatieonderdeel : Publiek &

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet aankoop gronden en maken bestemmingsplan (Oudleusen). Datum: Portefeuillehouder: dhr. E.

Nadere informatie

categorie/ agendanr. Onttrekking aan het openbaar verkeer van parkeerplaatsen en voetpad behorende bij het pand Kapelstraat

categorie/ agendanr. Onttrekking aan het openbaar verkeer van parkeerplaatsen en voetpad behorende bij het pand Kapelstraat Raadsvoorstel Jaar Raad categorie/ agendanr. B.enW. --- 2016 RAl6.0043 7 16/461 A 1f]1 Gemeente ~~Vf\Emmen ~ Onttrekking aan het openbaar verkeer van parkeerplaatsen en voetpad behorende bij het pand Kapelstraat

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Lex silencio positivo Voorgesteld besluit: 1) met betrekking tot vergunning- en ontheffingstelsels

Nadere informatie

Onderwerp Start administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van realisatie bestemmingsplan 'Neptunus' te Kessel.

Onderwerp Start administratieve onteigeningsprocedure ten behoeve van realisatie bestemmingsplan 'Neptunus' te Kessel. Raadsvoorstel Raadsvergadering : 26 april 2011 Voorstel : 2011-037 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2010/19840 Documentnummer : 1894/2010/30936 Datum : Onderwerp Start administratieve onteigeningsprocedure

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 7

Aan de raad AGENDAPUNT 7 Aan de raad AGENDAPUNT 7 Aldus besloten 12 november 2009 Onteigening bestemmingsplan Het Loo 2007 Doetinchem, 2 november 2009 Voorstel: 1. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen: a. de zienswijze van

Nadere informatie

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008

B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 B&W besluitenlijst Vergadering burgemeester en wethouders, nr. 5, 5 februari 2008 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Aukje Boer, loco Janneke Louisa-Muller Jan Burger Henk Muis Algemeen

Nadere informatie

Nr Houten, 13 mei 2008

Nr Houten, 13 mei 2008 Nr. 2008-022 Houten, 13 mei 2008 Aan de gemeenteraad Onderwerp: Proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk Beslispunten: De proefverkaveling De Groes II te Schalkwijk vast te stellen. Inleiding: Het huidige

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : M. Klazema Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Vaststelling "Partiële

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

bezwaarschriftencommissie

bezwaarschriftencommissie advies aan burgemeester en wethouders bezwaarschriftencommissie gouda dienstjafdeling telefoon gouda cja 0182-588699 13 oktober 2010 contactpersoon uw kenmerk ons kenmerk G.L. Altheer 625811 Basnr. 2010/255

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 7 APRIL 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad ontwerpvoorstel aan de raad Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1 Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen en in te stemmen met de weerlegging zoals

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr Corsa kenmerk / 15.

Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr Corsa kenmerk / 15. Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' Volgnr. 2015-023 Corsa kenmerk 15.0006401 / 15.0006401 Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I.

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014

Voorstelnummer: Houten, 13 mei 2014 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2014-041 Houten, 13 mei 2014 Onderwerp: Het herontwikkelen van Het Gebouw door middel van de bouw van 10 levensloopbestendige woningen aan de Jonkheer Ramweg 40 in Schalkwijk.

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 14 augustus 2012 Onderwerp: Jaarverslag 2011 van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht. Voorgesteld

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gemeente Albrandswaard Informatieavond 17 oktober 2007 20:00 20:05 Opening door de voorzitter van de avond (Cees Stoppelenburg, gemeente Albrandswaard) 20:05 20:10 Kort welkomstwoord (wethouder Brussaard,

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens

Raadsvoorstel. Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan. Leefomgeving. Beleid en regie E. Bressers C. Stevens Titel Nummer 11/55 Bouwplan Stationsstraat 6b te Oostzaan Datum 11 juli 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Weigeren verklaring van geen bedenkingen verbouwen bedrijfsopslagruimte tot woning op

Nadere informatie

1. Plangebied Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat de Trafolocatie ten zuidwesten van het station Leiden Centraal.

1. Plangebied Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat de Trafolocatie ten zuidwesten van het station Leiden Centraal. Nr. : 06.0006. Dnst. : BOWO Voorbereidingsbesluit Trafolocatie. Leiden, 24 januari 2006. 2006. Wij stellen uw raad voor om het voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de Wet op de Ruimtelijke

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP).

Voor het verlenen van medewerking is een vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO vereist (ZPP). RAADSVOORSTEL Onderwerp : Vrijstelling op grond van artikel 19, lid 1, WRO voor de bouw van een dienstwoning aan de Venbroekstraat te Nieuwkuijk door Van der Heijden Vastgoed B.V., Venbroekstraat 3 Nieuwkuijk.

Nadere informatie

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.

Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr. Raadsvoorstel Onderwerp: vaststellen bestemmingsplan 'De Utrecht' Datum voorstel: 4 februari 2014 Vergaderdatum: 25 februari 2014 Registratienr.: 014-2014 Opsteller: Marijn Hartgerink Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL

Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B RAADSVOORSTEL Raad : 6 april 2004 Agendanr. : Doc.nr : B2004 01150 Afdeling: : Bouwen en Wonen RAADSVOORSTEL Onderwerp : Beschikbaar stellen van een krediet van 3.139.940,00 voor de aankoop van een aantal panden en

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1

Raadsvoorstel. Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvoorstel Onderwerp Vaststellen vervolgtraject project herinrichting Loswal fase 1 Raadsvergadering 17 december 2009 Agendapunt Portefeuillehouder G.J. Bos Afdeling Ambtenaar Ruimte en Wonen C. Rijnen

Nadere informatie

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wet voorkeursrecht gemeenten Behoort bij kennisgeving aan belanghebbenden d.d. 27 januari 2010 omtrent de vestiging van het gemeentelijk voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Wet voorkeursrecht gemeenten 1.

Nadere informatie

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade.

tegen de afwijzing van het verzoek om vergoeding planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 14 juli 2009 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/45 Datum : 30 juni 2009 Onderwerp : Tweede behandeling bezwaarschrift Jeremiasse tegen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010

Raadsvoorstel. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht. Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 19 Sliedrecht, 19 mei 2010 Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden en principebesluit oprichting

Nadere informatie

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union

Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 april 2006 / 54/2006 Onderwerp Uitbreiding kleedkamers VV Blauw Wit, SV Nijmegen en VV Union Programma / Programmanummer Sport / 4410

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan. Aan de Gemeenteraad Raad Status 14 mei 2009 Besluitvormend Onderwerp Vervangende nieuwbouw van een vrijstaande woning op het perceel Boelenswei 76 te Boelenslaan Punt no. 10 Te besluiten om 1. de voorbereiding/procedure

Nadere informatie

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade.

gericht tegen het besluit tot afwijzing van een verzoek om vergoeding van geleden planschade. Besluitvormende raadsvergadering: 16 september 2008 Portefeuillehouder: G.J.J. Burger AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2008/54 Datum : 26 augustus 2008 Onderwerp : Nemen van een beslissing op een bezwaarschrift

Nadere informatie

E. van den Boom raad00684

E. van den Boom raad00684 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email E. van den Boom 3665 ebo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 13raad00684 Vaststellen bestemmingsplan Waalreseweg - Dijkstraat

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Erwin Talpe

Erwin Talpe Raadsvoorstel Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Erwin Talpe 06-10937210 erwintalpe@hotmail.com agendapunt kenmerk datum raadsvergadering portefeuillehouder 23 juni 2016 onderwerp Initiatiefvoorstel

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 24 MAART 2009 Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer J.P. Tanis, wethouder

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0149 Rv. nr.: 10.0149 B&W-besluit d.d.: 23-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1145 Naam programma +onderdeel: Programma 6 Stedelijke Ontwikkeling. Onderwerp: Oostvlietpolder, afsluiten grondexploitatie.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab

Raadsvoorstel. Aan de raad, De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 13443 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen postzegelbestemmingsplan - Oudere Dorp Brinklaan 15ab Aan de raad, 1. Beslispunten De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie