ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING"

Transcriptie

1 ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES

2 Informatieblad DOELGROEP: Werknemers van alle bedrijven (of business units) waarin ING een meerderheidsbelang heeft, bedrijven die onder het beheer van ING vallen en stafafdelingen, plus entiteiten of personen die namens ING handelen, en alle entiteiten waarin ING een minderheidsbelang heeft die hebben ingestemd met of hebben gekozen voor het naleven van de ING Compliance regelgeving. GEPUBLICEERD DOOR: ING Groep Compliance Risk Management VERVANGT: Deze Policy vervangt de ING Policy inzake Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping van 14 november GOEDGEKEURD DOOR: De Raad van Bestuur van ING Groep, juli 2011 DATUM VAN INGANG: 1 juli 2011 VOOR MEER INFORMATIE: ING Groep Compliance Risk Management Policy & Advice Team Vertaling: Bij tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie van dit document en een vertaalde versie, is het Engelse document doorslaggevend. ING Groep N.V., 2011 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Groep Compliance Risk Management. 02

3 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping IN DIT DOCUMENT Section Page 1.0 INLEIDING EN GOVERNANCE INLEIDING OMVANG MANDAAT INTERPRETATIE ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN WERKNEMERS MANAGEMENT COMPLIANCE RISK MANAGEMENT FUNCTIE CHIEF COMPLIANCE OFFICER ING GROEP BEPALINGEN OMKOPING IS STRENG VERBODEN REGELS VOOR GESCHENKEN EN AMUSEMENT OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN EN OVERHEIDSBEDRIJVEN POLITIEKE DONATIES EN HET GOEDE DOEL RAPPORTEREN OVERTREDINGEN REGELS VOOR SAMENWERKING MET DERDE PARTIJEN BIJHOUDEN VAN GESCHENKEN EN AMUSEMENT SANCTIES BIJ NIET-NALEVING UITZONDERINGEN, AFWIJKINGEN EN ONTHEFFINGEN MONITORING EN RAPPORTAGE DEFINITIES 15 03

4 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping 1.0 Inleiding en governance 1.1 INLEIDING De ING Business Principles vereisen onberispelijk persoonlijk en zakelijk gedrag van alle werknemers en Derde Partijen. Met gedrag en activiteiten die strijdig zijn met de Business Principles van ING en andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving, komen wij de belofte aan onze stakeholders niet na. ING heeft een zero tolerance-aanpak wat betreft Omkoping en corruptie, ongeacht de identiteit of de positie van de initiatiefnemer of ontvanger van de Omkoping. Deze zero tolerance wordt onderschreven door het hoogste management binnen ING, waaronder de Raad van Bestuur van ING Groep. In onze dagelijkse bedrijfsvoering maakt het aanbieden en ontvangen van Geschenken en Amusement deel uit van het zaken doen. Het geven en ontvangen van Geschenken en Amusement kan echter de schijn wekken van pogingen tot Omkoping. De Policy inzake Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping ( Policy ) is samengesteld om uiteen te zetten wanneer Geschenken en Amusement zijn toegestaan. Met deze duidelijke verklaringen helpen we jou en ING om te voldoen aan de Business Principles van ING. 1.2 OMVANG De Policy geldt als een minimum norm en de naleving daarvan door alle werknemers is te allen tijde verplicht. In rechtsgebieden waar plaatselijk een strengere wet- en regelgeving geldt dan die in de Policy is opgenomen (met bijvoorbeeld lagere drempels), gelden de strengere regels. De Policy is NIET van toepassing op Geschenken of Amusement aangeboden door ING bedrijfsonderdelen of werknemers aan andere ING bedrijfsonderdelen of werknemers. In interne situaties moeten de Business Principles van ING te allen tijde worden nagevolgd en het geven en ontvangen van ongepaste Geschenken, Amusement en Omkopingen is niet toegestaan. 1.3 MANDAAT De Raad van Bestuur van de ING Groep belast ING Insurance/ IM Corporate Compliance en ING Bank Compliance Risk Management met de ontwikkeling, coördinatie en onderhoud van betreffende minimum standaarden, richtlijnen, procedures en andere gerelateerde verklaringen. 1.4 INTERPRETATIE In gevallen waar dit nodig is, zijn uitsluitend de afdelingen ING Insurance/IM Corporate Compliance en ING Bank Compliance Risk Management bevoegd om waar nodig interpretaties te geven van deze Policy. 04

5 2.0 Rollen en verantwoordelijkheden 2.1 WERKNEMERS Het is de verantwoordelijkheid van de werknemers om: alle onderdelen van de Policy na te leven; goed te begrijpen hoe de regels betrekking hebben op hun functies en/of verantwoordelijkheden; in geval van twijfel om opheldering te vragen bij hun Management en de Compliance Officer; en (schijnbare) overtredingen van elementen van de Policy te melden. 2.2 MANAGEMENT Het Management is verantwoordelijk voor de volledige implementatie van de Policy, en met name voor: het opnemen van deze Policy in lokale policies/procedures; het creëren van een open omgeving voor werknemers om mogelijke overtredingen van de Policy te bespreken; het bevestigen dat de geschenken- en amusementregisters en financiële verslaglegging overeenkomen met de vereisten van de Policy; het informeren van werknemers over de eisen genoemd in de Policy en het verschaffen van periodieke training over de bepalingen inzake het tegengaan van Omkoping, inclusief introductietrainingen voor nieuwe werknemers; het uitvoeren van periodieke risk assessments inzake het tegengaan van Omkoping, met name in relatie tot Derde Partijen, en het verzekeren dat de risico s van Omkoping op gepaste wijze zijn opgenomen in andere risk assessments; de controle op de naleving van de Policy en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en het nemen van gepaste actie wanneer schendingen van de Policy zijn vastgesteld. 05

6 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping 2.3 COMPLIANCE RISK MANAGEMENT FUNCTIE De Compliance Risk Management functie is verantwoordelijk voor: het assisteren van het Management bij de ontwikkeling van de nodige procedures, de invoering van de Policy om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en waar nodig het geven van advies aan werknemers, Derde Partijen en het Management over de interpretatie van de Policy; het assisteren van het Management bij de nodige communicatie en training in verband met de implementatie van deze Policy; het assisteren van het Management door het geven van advies over verzoeken voor uitzonderingen, afwijkingen en ontheffingen; de controle op de implementatie en naleving van de Policy; het rapporteren van niet-geautoriseerde Geschenken en Amusement als onderdeel van Compliance kwartaalrapporten (d.w.z. incidentrapportages); en het onmiddellijk rapporteren van alle belangrijke schendingen (en gerelateerd aan Overheidsfunctionarissen) in overeenstemming met ING s Immediate Incident Reporting Process. 2.4 CHIEF COMPLIANCE OFFICER ING GROEP De Chief Compliance Officer assisteert en ondersteunt de Raad van Bestuur bij de implementatie van de bepalingen van de Policy. Daar waar het Management de implementatie nog niet heeft kunnen afronden of waar hiaten in de invoering zijn, zal de Chief Compliance Officer bij het betreffende lid van de Raad van Bestuur aandringen op een oplossing en zo nodig oplossen met de Chief Risk Officer van de ING Groep. 06

7 3.0 Bepalingen In dit hoofdstuk wordt het standpunt van ING inzake Omkoping en de regels omtrent het geven en ontvangen van Geschenken en Amusement beschreven. Het naleven van deze regels helpt ING ervoor te zorgen dat werknemers en Derde Partijen voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en dat de verplichtingen van ING aan haar stakeholders worden nagekomen. 3.1 OMKOPING IS STRIKT VERBODEN Het is strikt verboden om Omkoping aan te bieden of te accepteren (of zodanig te handelen dat de schijn daarvan wordt gewekt). Werknemers en Derde Partijen mogen niet direct of indirect de ontvangst of acceptatie van Iets van Waarde beloven, betalen, uitlokken, verzoeken, afspreken aan of van externe partijen, indien als gevolg daarvan: de Policy wordt overtreden; de schijn van Omkoping wordt gewekt; een handeling of beslissing van iemand wordt beïnvloed, of beoogd wordt te beïnvloeden, of redelijkerwijs de schijn daarvan wordt gewekt, inclusief het verleiden van iemand tot het doen of nalaten van iets dat oneerlijk, illegaal, misleidend of een misbruik van vertrouwen is, of het incorrect uitvoeren van diens functie; de ontvanger het verzoek, de belofte, het aanbod of geschenk van diens werkgever verbergt of dit verwacht wordt; de schijn wordt gegeven dat de ontvanger iets verplicht is aan ING of de werknemer van ING tot een verplichting dwingt; of een zakelijk voordeel wordt verzekerd, behouden of verkregen door iemand aan te zetten tot een incorrecte uitvoering van diens functie. Het Management is verantwoordelijk voor het nagaan van de risico s van Omkoping. Het Management moet periodiek de zakelijke risico s van Omkoping beoordelen. 3.2 REGELS VOOR GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het zich houden aan de verplichte maximale grenzen en limieten voor Geschenken en Amusement. Het stellen en naleven van regels inzake Geschenken en Amusement is vereist om elke schijn van Omkoping te beperken. Daarom moeten alle aangeboden en geaccepteerde Geschenken en Amusement redelijk zijn qua kosten, hoeveelheid en frequentie. Bovendien mogen Geschenken en Amusement geen activiteiten, producten, diensten of plaatsen betreffen die ING in verlegenheid kunnen brengen, of die als smakeloos kunnen worden beschouwd of de ING Business Principles kunnen overtreden. Geschenken en Amusement moeten tevens voldoen aan de van toepassing zijnde geschreven wetten, normaal en gebruikelijk zijn volgens industriële normen en geen belangenconflict kunnen veroorzaken. Bovendien mogen 07

8 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping Geschenken of Amusement niet worden gegeven als men denkt dat de ontvanger deze zal proberen geheim te houden. Tabel 1 Geschenken en Amusement voor niet-overheidsfunctionarissen Geschenken - Werknemers mogen: Werknemers moeten eerst schriftelijke goedkeuring krijgen van het Management en de Compliance Officer voordat Geschenken of Amusement worden aangeboden aan Overheidsfunctionarissen. De maximale drempels en limieten voor Overheidsfunctionarissen zijn uiteengezet in paragraaf 3.3. Geschenken aanbieden tot een maximum van 100 euro (of omgerekend in lokale valuta) aan een enkele externe persoon/ entiteit tot een jaarlijks totaal van maximaal 500 euro (of omgerekend in lokale valuta) per persoon/entiteit Geschenken ontvangen tot een maximum van 100 euro (of omgerekend in lokale valuta) van een enkele externe persoon/ entiteit tot een jaarlijks totaal van maximaal 500 euro (of omgerekend in lokale valuta) per persoon/entiteit Amusement Werknemers mogen: Amusement aanbieden tot een maximum van 500 euro (of omgerekend in lokale valuta) per gelegenheid aan een enkele externe persoon/entiteit tot maximaal 3 maal per jaar per persoon/ entiteit tot een jaarlijks totaal van maximaal 1500 euro (of omgerekend in lokale valuta) per persoon/entiteit Amusement ontvangen tot een maximum van 500 euro (of omgerekend in lokale valuta) per gelegenheid van een enkele externe persoon/entiteit tot maximaal 3 maal per jaar per persoon/ entiteit tot een jaarlijks totaal van maximaal 1500 euro (of omgerekend in lokale valuta) per persoon/entiteit 08

9 Daar waar de drempels en limieten voor niet- Overheidsfunctionarissen in tabel 1 volgens de praktijk van de markt als excessief of als overtreding van de plaatselijke normen worden beschouwd, moet het Management overleggen met de Compliance Officer en de eerst hogere Compliance Officer om gepaste, lagere limieten vast te stellen. Geschenken of Amusement die worden aangeboden aan of ontvangen van familieleden moeten tevens aan de drempels en limieten in tabel 1 voldoen. Dergelijke Geschenken en Amusement tellen mee bij de bovenstaande drempels en limieten voor Geschenken en Amusement. Werknemers mogen geen van het volgende aanbieden en accepteren: reizen en accommodatie; cash of cash-equivalenten; Geschenken en Amusement die de maximale drempels en limieten overschrijden; Geschenken en Amusement op een privé adres; Geschenken en Amusement van en aan Overheidsfunctionarissen, zonder zich bovendien te houden aan de vereisten genoemd in paragraaf 3.3. De werknemers moeten het Management en de Compliance Officer raadplegen wanneer het onduidelijk is of een Geschenk of Amusement voldoet aan de Policy. In geval van twijfel moet de werknemer het Geschenk of het Amusement afwijzen. Uitzonderingen in bepalingen van 3.2 moeten worden goedgekeurd door het Management, de Compliance Officer en de eerst hogere Compliance Officer. 3.3 OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN EN OVERHEIDSBEDRIJVEN Voordat Geschenken en Amusement worden aangeboden aan Overheidsfunctionarissen moet schriftelijke toestemming worden verkregen van het Management en de lokale Compliance Officer. Hoewel de Policy legitieme zakelijke interactie met Overheidsfunctionarissen en overheidsbedrijven niet verbiedt, is het risico groter dat Geschenken en Amusement, ongeacht het bedrag, de schijn van Omkoping wekken. De regels inzake het aanbieden en ontvangen van Geschenken en Amusement (of andere financiële voordelen) worden daardoor constant strenger. In het bijzonder kan het een overtreding zijn om Geschenken en Amusement aan te bieden aan Overheidsfunctionarissen om hen aan te zetten tot of te belonen voor bepaalde handelingen, met als doel zaken te doen of zakelijk voordeel te verkrijgen. In sommige landen zijn de wetten nog strenger. Voordat er Geschenken of Amusement worden aangeboden aan buitenlandse Overheidsfunctionarissen moeten het Management en de Compliance Officer advies vragen aan hun respectievelijke gelijken in het land of het rechtsgebied van afkomst van de buitenlandse Overheidsfunctionaris, om ervoor te zorgen dat de buitenlandse marktpraktijken en de betreffende normen worden nageleefd. 09

10 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping Voordat Geschenken of Amusement worden aangeboden aan Overheidsfunctionarissen moet je eerst: zeker zijn dat het Geschenk of Amusement de verplichte drempel of limiet in tabel 2 niet overschrijdt; schriftelijke toestemming verkrijgen van het Management en schriftelijke support van de Compliance Officer; en alles goed bijhouden om aan te tonen dat de bovenstaande regel wordt nageleefd. Tabel 2 Geschenken en Amusement voor Overheidsfunctionarissen Geschenken Werknemers mogen: Facilitation payments zijn streng verboden. Aanvragen voor facilitation payments moeten onmiddellijk worden gemeld bij de lokale Compliance Officer. Daar waar de drempels en limieten voor Overheidsfunctionarissen in tabel 2 volgens de praktijk van de markt als excessief of als overtreding van de plaatselijke normen worden beschouwd, moet het Management overleggen met de Compliance Officer en de eerst hogere Compliance Officer om gepaste, lagere limieten vast te stellen. Geschenken Aanbieden tot een maximum van 30 euro (of omgerekend in lokale valuta) aan een enkele externe persoon/entiteit tot maximaal één (1) maal per jaar Geschenken Ontvangen tot een maximum van 30 euro (of omgerekend in lokale valuta) van een enkele externe persoon/entiteit tot maximaal één (1) maal per jaar Amusement Werknemers mogen Amusement Aanbieden tot een maximum van 160 euro (of omgerekend in lokale valuta) aan een enkele externe persoon/entiteit tot maximaal één (1) maal per jaar Amusement Ontvangen tot een maximum van 160 euro (of omgerekend in lokale valuta) van een enkele externe persoon/entiteit tot maximaal één (1) maal per jaar 10

11 Geschenken en Amusement of andere voordelen mogen nooit worden aangeboden aan familieleden van Overheidsfunctionarissen. Uitzonderingen op bepalingen van 3.3 moeten worden goedgekeurd door de Chief Compliance Officer van ING Groep. 3.4 POLITIEKE DONATIES EN HET GOEDE DOEL Voordat je namens ING schenkingen doet aan goede doelen moet schriftelijk toestemming worden verkregen van het Management en de lokale Compliance Officer. Werknemers van ING mogen gepaste schenkingen doen aan goede doelen in de vorm van goederen of diensten, technische hulp, training of financiële steun. Er dient echter wel voor te worden gezorgd dat de begunstigde een bonafide liefdadigheidsinstelling is en dat er geen reden is om aan te nemen dat een dergelijke instelling direct of indirect opereert voor het eigen gewin van een Overheidsfunctionaris of een familielid van een Overheidsfunctionaris. Werknemers moeten daarom eerst schriftelijke toestemming verkrijgen van het Management en de lokale Compliance Officer, voordat namens ING schenkingen worden gedaan aan goede doelen. ING entiteiten mogen geen Geschenken geven of donaties doen aan politieke organisaties of Amusement aanbieden aan politieke partijen of kandidaten voor een politieke functie. 3.5 RAPPORTEER OVERTREDINGEN Rapporteer (de schijn van) overtredingen van de Policy via de normale rapportagekanalen of met behulp van de Klokkenluidersregeling van ING. Als een werknemer zich bewust wordt van een overtreding of een mogelijke overtreding van de Policy moet de werknemer dit onmiddellijk rapporteren bij het Management of de Compliance Officer. Als de werknemer het liever niet bij het Management wil rapporteren, kan de melding worden ingediend via de Klokkenluidersregeling van ING. 3.6 REGELS VOOR HET AANGAAN VAN RELATIES MET DERDE PARTIJEN Het Management moet zorgen voor een passende due diligence voor alle nieuwe en bestaande Derde Partijen. Ook door handelingen van Derde Partijen kan ING onder verscheidene wetten worden blootgesteld aan aansprakelijkheid wegens Omkoping. Raadpleeg paragraaf 3.7 ten opzichte van het vastleggen van schenkingen aan goede doelen. 11

12 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping Om deze reden moet gepaste due diligence worden gedaan voordat een ING bedrijfsonderdeel een zakelijke relatie aangaat met een Derde Partij. Het Management moet ervoor zorgen dat Derde Partijen op de hoogte worden gesteld van het beleid en de standpunten van ING inzake Omkoping. Daarnaast moet het Management redelijke maatregelen nemen om te verzekeren dat de Derde Partij de nodige procedures heeft om ervoor te zorgen dat deze uit naam van ING geen ontvangst of acceptatie van Omkoping aanbiedt, belooft, betaalt, uitlokt, verzoekt of afspreekt. Bijgevolg moet het Management ervoor zorgen dat alle overeenkomsten met Derde Partijen bepalingen bevatten met betrekking tot de naleving van de van toepassing zijnde wetten tegen Omkoping. Het Management, geadviseerd door de afdelingen Compliance, Legal en ORM, moet een risk assessment uitvoeren op alle nieuwe en bestaande relaties met Derde Partijen, om te bepalen welke relaties ING kunnen blootstellen aan aansprakelijkheid onder de wetten tegen Omkoping. Het Management moet dit risk assessment periodiek herhalen op basis van het risicoprofiel van het bedrijf. Indien het risico groter wordt, moet het Management de nodige maatregelen nemen om te verzekeren dat de Derde Partij zich houdt aan het beleid en de standpunten van ING inzake Omkoping. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de relatie met de Derde Partij te beëindigen. Ten slotte moet het Management passende controlemaatregelen hebben om de naleving van de overeenkomst door de Derde Partij te kunnen monitoren/bewaken. 3.7 BIJHOUDEN VAN GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het Management moet ervoor zorgen dat alle aangeboden en ontvangen Geschenken en Amusement zo nauwkeurig mogelijk worden bijgehouden, en dat transacties en activa juist en volledig zijn weergegeven in de financiële administratie van de bedrijfsonderdelen. De financiële administratie en het financiële rapportagesysteem van ING moeten, in redelijk gedetailleerde vorm, alle transacties en activa van het bedrijf weergeven, inclusief aangeboden Geschenken en Amusement, en schenkingen aan goede doelen. Managers die betrokken of verantwoordelijk zijn bij/voor de financiële administratie van het bedrijfsonderdeel moeten er daarom voor zorgen dat deze te allen tijde juist en volledig is en relevante instructies geven aan de werknemers betrokken bij de financiële administratie. Bovendien moet elk bedrijfsonderdeel van ING een register van Geschenken en Amusement opstellen en ervoor zorgen dat werknemers alle Geschenken en Amusement boven 50 euro (of omgerekend in lokale valuta) vastleggen. Let wel dat alle Geschenken en Amusement die zijn aangeboden aan of ontvangen van Overheidsfunctionarissen moeten worden bijgehouden in het register van Geschenken en Amusement, ongeacht de waarde. Transacties buiten de boeken, slush funds en het vervalsen van gegevens zijn ten strengste verboden. Raadpleeg de richtlijnen voor nadere informatie over het bijhouden van Geschenken en Amusement. 12

13 3.8 SANCTIES BIJ NIET-NALEVING Het Management moet ervoor zorgen dat overtredingen van de Policy in behandeling worden genomen. Het niet naleven van enige bepaling in de Policy kan leiden tot civiele en strafrechtelijke maatregelen tegen ING, en kan tevens leiden tot gerechtelijke vervolging, strafrechtelijke boetes en gevangenisstraf van de betreffende werknemers. De verschillende wetten waaraan ING en haar werknemers moeten voldoen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: Het Nederlands strafrecht; De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ), die kan leiden tot gevangenisstraf voor individuele overtreders. In de FCPA staat dat de boetes en straffen die personen worden opgelegd niet direct of indirect kunnen worden voldaan door de onderneming waarvoor zij wellicht hebben gehandeld; De Britse Bribery Act, die onbeperkte boetes kan uitreiken aan individuen en entiteiten van ING en gevangenneming kan bevelen; en The Criminal Law of the People s Republic of China (PRC), die momenteel bepaalt dat degene die een werknemer van een bedrijf omkoopt, tot gevangenisstraf wordt veroordeeld en tot een boete. Het aanbieden van Omkopingen aan Overheidsfunctionarissen van PRC kan zelfs tot ernstigere strafmaatregelingen leiden. Naast strafrechtelijke en civiele maatregelen kan het niet naleven van de Policy door werknemers grond zijn voor disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het arbeidscontract. 3.9 UITZONDERINGEN, AFWIJKINGEN EN ONTHEFFINGEN Het Management moet ervoor zorgen dat uitzonderingen, afwijkingen en ontheffingen in overeenstemming zijn met de gevestigde procedures van ING. Uitsluitend de Chief Compliance Officers van ING Groep, ING Insurance/IM en ING Bank kunnen uitzonderingen van de Policy toestaan ten aanzien van Overheidsfunctionarissen, inclusief Overheidsbedrijven, Derde Partijen en schenkingen aan politieke organisaties en goede doelen. Deze uitzonderingen moeten schriftelijk worden bevestigd. Voor alle andere bepalingen kan het Management in bepaalde omstandigheden een uitzondering op de Policy toestaan. Het Management moet echter eerst de schriftelijke ondersteuning verkrijgen van haar Compliance Officer en de eerst hogere Compliance Officer. Als het Management wil afwijken van de Policy door een andere methode te gebruiken om te voldoen aan de bepalingen, of een ontheffing wil verkrijgen ter uitsluiting van andere bepalingen van de Policy, moet het Management het betreffende beleid/richtlijnen van ING inzake ontheffing volgen. 13

14 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping 4.0 Monitoring en rapportage In overleg met de Compliance Officer moet het Management eerste lijn tracking-activiteiten en tweede lijn monitoringactiviteiten uitvoeren om ervoor te zorgen dat: de bepalingen en eisen in de Policy juist en volledig in het bedrijfsonderdeel zijn geïmplementeerd en goed werken; en er voldoende monitoring is op de naleving van de Policy. Het Management en de Compliance Officer moeten periodiek verslag uitbrengen over de status van de implementatie-, tracking- en monitoring-activiteiten en moeten problemen die verband houden met de Policy onmiddellijk rapporteren. 14

15 5.0 Definities ALLES VAN WAARDE Alles tastbaar of ontastbaar, al dan niet financieel - waarvan de ontvanger voordeel heeft, waaronder, maar niet uitsluitend cash of cash equivalenten, de aankoop van onroerend goed of diensten tegen hoge kortingen, Geschenken, Amusement, auto s, juwelen, woningrenovaties, reizen en accommodatie, waardepapieren enz. BOEKEN EN VERSLAGLEGGING Boeken en verslagen omvatten alle gegevens, digitaal en op papier, die worden gebruikt als onderdeel van de financiële administratie en verslaglegging van een entiteit van ING. Specifieke voorbeelden van boeken en documenten zijn, maar blijven niet beperkt tot grootboeken, subgrootboeken, depositoboekjes, chequeboeken, geannuleerde cheques, bankafschriften, overboekinginstructies, rekeningen, ontvangstbewijzen, aankooporders, facturen, onkostendeclaraties van werknemers, creditcardgegevens van het bedrijf, controleoverzichten en bepaalde documenten die zijn samengesteld door klanten, leveranciers en andere Derde Partijen, en die door het ING bedrijfsonderdeel worden bijgehouden. OMKOPING Een Omkoping vindt plaats wanneer een persoon direct of indirect Iets van Waarde belooft, betaalt, uitlokt, verzoekt, afspreekt om te ontvangen of accepteert van, met of aan: een ander persoon met de bedoeling om die persoon aan te zetten tot het incorrect uitvoeren van een functie of activiteit, of om een persoon te belonen voor het incorrect uitvoeren van een functie of activiteit; een ander persoon, in het besef of de overtuiging dat het accepteren of verzoeken van Iets van Waarde een incorrecte uitvoering vormt van een functie of activiteit; een ander persoon, in het besef en de overtuiging dat die persoon het verzoek, de belofte, het aanbod of het Geschenk zal verbergen van diens werkgever, terwijl vereist is om deze informatie te onthullen; of een Overheidsfunctionaris om zaken te verkrijgen of te behouden of een zakelijk voordeel. Daaronder vallen aansporingen om iets al dan niet te doen in de uitvoering van het bedrijf dat in overtreding is met de verplichtingen van die persoon ten opzichte van diens werkgever of opdrachtgever, oneerlijk, illegaal of een misbruik van vertrouwen is. CASH EN CASH-EQUIVALENTEN Betalingen in valuta of anderszins die direct om te zetten zijn in geld, zoals cheques, cadeau- en tegoedbonnen, gouden munten, aandelen en andere waardepapieren. SCHENKINGEN AAN GOEDE DOELEN Betalingen die worden gedaan zonder eis of verwachting van een zakelijke prestatie, aan geregistreerde liefdadigheidsinstellingen, uitsluitend ten behoeve van de gemeenschap, liefdadigheid, onderwijs, welzijnszorg en dergelijke doelstellingen. 15

16 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping FAMILIELEDEN Echtgenoten, partners, kinderen en andere directe familieleden van de betreffende persoon. WERKNEMER Iedereen met een permanent of tijdelijk dienstverband met ING of die als gedetacheerde of als stagiaire bij ING werkt, inclusief o.a.: alle leden van de Raad van Bestuur, het Management en ander personeel van ING; iedereen die werkt bij een bedrijf waarin ING een meerderheidsbelang heeft en iedereen die voor bedrijven werkt die onder het beheer van ING vallen. AMUSEMENT Elk voordeel, waarbij de gever tevens aanwezig is, dat aan een werknemer van ING of familielid wordt gegeven door een extern persoon, of wordt gegeven door een werknemer van ING aan een extern persoon of Familielid in de vorm van: maaltijden, drank, bezoeken aan theaters en andere gelegenheden etc.; en/of kaartjes voor evenementen (zoals uitnodigingen voor concerten, tentoonstellingen, sportevenementen). FACILITATION PAYMENTS Facilitation payments worden ook wel procesversnellende betalingen genoemd. Facilitation payments zijn kleine betalingen om de uitvoering van een routinehandeling van de Overheid te versnellen of garanderen. Deze betalingen betreffen over het algemeen niet-discretionaire handelingen door een Overheidsfunctionaris, zoals het verwerken van Overheidsdocumenten en het verschaffen van routinematige Overheidsdiensten. Bij routinematige Overheidshandelingen is geen beslissing nodig van een Overheidsfunctionaris om zaken aan een bedrijf te geven of te blijven doen. Voorbeelden van facilitation payments zijn betalingen met als het doel het proces te versnellen om: routinematige vergunningen of licenties te verkrijgen die nodig zijn om zaken te doen; overheidsdocumenten te verwerken (zoals visa, werkopdrachten); bescherming door de politie te verschaffen, ophalen en leveren van post; inspecties te plannen in verband met contractprestaties of in verband met de verzending van goederen over de grens; telefoon, elektriciteit en water te verschaffen. GESCHENKEN Elk voordeel (al dan niet financieel) behalve Amusement dat wordt verschaft aan een werknemer van ING of een familielid door een externe persoon, of dat wordt verschaft door een werknemer van ING aan een externe persoon of familielid. Voordelen omvatten uitdrukkelijk alle soorten diensten en het verkrijgen van goederen tegen een prijs die lager is dan de marktwaarde. 16

17 Geschenken zijn geen artikelen die: deel uitmaken van een aantal identieke artikelen die algemeen worden verspreid (zoals pennen, bureau accessoires, promotiemateriaal, voorwerpen met een bedrijfslogo, etc.); of gedekt zijn door de definitie van Amusement. MANAGEMENT Iedereen die als zodanig is aangesteld en die alleen of medeverantwoordelijk is voor de besluitvorming, algemene bedrijfsvoering en administratie van een ING entiteit (zoals groeps- of corporate niveau, regio, bedrijfsonderdeel, vestiging). POLICY De Policy van ING ten aanzien van Geschenken, Amusement en het Tegengaan van Omkoping van 1 juli POLITIEKE DONATIES Een bijdrage, al dan niet financieel, ter ondersteuning van een politiek doel. Financiële bijdragen kunnen zowel donaties als leningen zijn. Bijdragen in natura zijn meestal in de vorm van goederen en diensten. Bijdragen in natura zijn o.a. Geschenken of leningen van eigendommen, de verschaffing van diensten, advertentie- of promotieactiviteiten ter ondersteuning van een politieke partij, de aankoop van kaartjes voor fondsen wervingsevenementen, schenkingen aan researchorganisaties of denktanks die nauw verbonden zijn aan een politieke partij, of het zonder vergoeding ter beschikking stellen van werknemers voor het voeren van politieke campagnes of om zich verkiesbaar te stellen. Politieke zaken zijn o.a. politieke partijen, verkiezingscommissies, organisaties en onderzoeksinstellingen die verbonden zijn aan een politieke partij, lobbygroepen, zaken met een politieke richting, beambten en kandidaten van politieke partijen. OVERHEIDSFUNCTIONARIS Een functionaris of werknemer van een buitenlandse, binnenlandse overheid, provincie of gemeente, hetzij verkozen hetzij aangesteld (daaronder vallen functionarissen met juridische, administratieve en rechterlijke functies); Een persoon die in een officiële capaciteit handelt of een openbare functie vervult voor of namens een Overheid, of Overheidsinstrumentarium, zoals deskundigen die voor een volksgezondheidsorganisatie werken; Een functionaris of werknemer van een openbare internationale organisatie zoals de VN of de Wereldbank; Politieke partijen, hun functionarissen en kandidaten voor een publieke functie; of Werknemers van overheidsbedrijven of door de Overheid beheerde handelsondernemingen. 17

18 ING Geschenken, Amusement en het tegengaan van Omkoping OVERHEIDSBEDRIJVEN Elk orgaan of instrumentarium van de Overheid (als de Overheid aanzienlijke zeggenschap heeft over een onderneming, moet deze onderneming worden beschouwd als instrumentarium, zelfs als een deel van de aandelen van de onderneming in handen is van andere entiteiten of openbaar bezit is). Voorbeelden van Overheidsbedrijven zijn Overheidsinvesteringsfondsen, Overheidspensioenfondsen, scholen en ziekenhuizen. REIZEN EN ACCOMMODATIE Onder reizen vallen o.a. vliegreizen, treinreizen, autohuur, reizen per boot of schip enz. Onder reizen valt geen vervoer over een korte afstand zoals het regelen van een bus of taxi om externe klanten en werknemers van het ene punt naar het andere te brengen. Accommodatie betreft onderdak van welke aard dan ook, waaronder hotels, pensions, woningen enz. DERDE PARTIJ/DERDE PARTIJEN Entiteiten en personen die diensten leveren voor of namens ING, ongeacht de capaciteit waarin de Derde Partij de diensten levert. Voorbeelden van entiteiten en personen die namens ING handelen zijn onder meer, maar blijven niet beperkt tot, dochterondernemingen, distributeurs, tussenpersonen, agenten, makelaars, adviseurs, leveranciers, consultants/(onder)aannemers, verkopers, outsourcing partners en joint venture partners. 18

19 ING Groep N.V., 2011 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Groep Compliance Risk Management.

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2010 Dit document mag op geen enkele wijze buiten ING verspreid worden zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de afdeling Corporate Compliance

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen

Regeling Incidenten InleIdIng Vastned directie Regeling Incidenten Raad van Commissarissen Regeling Incidenten Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail N.V.

Nadere informatie

www.complianceriskmanagement.intranet

www.complianceriskmanagement.intranet www.complianceriskmanagement.intranet ING Groep N.V., 2009 This document may not be distributed outside ING in any way without prior written consent of the ING Corporate Compliance Risk Management department.

Nadere informatie

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VESUVIUS plc Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 1.0 Inleiding 1.1 Dit beleid werd opgesteld om richtlijnen voor handelsethiek

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1-JAN-016 WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1 Doelstelling Volgens het bedrijfsbeleid voert Hill-Rom alle handelingen en activiteiten uit naar de letter en de geest van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V.

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. RISK POLICY Versie: 1.0 / Datum vaststelling: 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Doelstelling en scope... 2 1.2 Naleving... 2 2. BELEIDSUITWERKING...

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid A. Inleiding Bij het zakendoen, wordt Bedrijven vaak verzocht of zelfs dringend gevraagd om Geschenken aan zakelijke relaties te geven of een vorm

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

Anti-corruptiebeleid van Elopak

Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Elopak hanteert een zero tolerance -beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Hetzelfde geldt voor het aanvaarden van gastvrijheid, entertainment

Nadere informatie

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Gedetailleerde aanwijzingen voor het anti-corruptiebeleid van Oxbow December 2012 Herziening 1.0 1. Doel Doel van dit Richtsnoer voor naleving

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen

Richtsnoeren voor de behandeling. van klachten door. verzekeringsondernemingen EIOPA-BoS-12/069 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringsondernemingen 1/8 1. Richtsnoeren Inleiding 1. Artikel 16 van de Eiopa-verordening 1 (European Insurance and Occupational

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep.

Gedragscode. Deze Gedragscode vervangt met ingang van 1 januari 2016 de bestaande gedragscode van de Vastned Groep. Gedragscode Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. De missie van Vastned Retail N.V. (

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC

Compliance Charter. Pensioenfonds NIBC Compliance Charter Pensioenfonds NIBC Vastgesteld in bestuursvergadering 9 december 2016 Inleiding Pensioenfonds NIBC voert de pensioenregeling van NIBC Bank N.V. uit. Het pensioenfonds is een stichting

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT I. INLEIDING Relatiegeschenken en entertainment worden op een bescheiden schaal algemeen gebruikt om goodwill te kweken en de werkrelatie met zakenrelaties

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP

KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP KLOKKENLUIDER POLICY VAN ING GROEP Belangrijkste risicogebied: gedragsgerelateerde persoonlijke integriteit 1 INFORMATIEBLAD DOELGROEP: Werknemers van ING Groep N.V. (hierna te noemen: 'ING Groep'), inclusief

Nadere informatie

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE SAMENVATTING VAN HET WERELDWIJD BELEID VAN JOHNSON MATTHEY TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE EN Johnson Matthey heeft een bepaald engagement

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

Regeling Privé Beleggingstransacties

Regeling Privé Beleggingstransacties Regeling Privé Beleggingstransacties Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling

Stichting Metro Pensioenfonds. Incidenten- en Klokkenluidersregeling Stichting Metro Pensioenfonds Incidenten- en Klokkenluidersregeling Onderdeel van het Integriteitsbeleid Versie maart 2017 Vorige versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 december 2015 Stichting

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Governance, risk en compliance Internationale anticorruptiewetgeving IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 22 maart 2017, PF17-058] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP

KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP KLOKKENLUIDERSREGELING EUREKO GROEP Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Eureko: Raad van Bestuur: De medewerker: Externe Vertrouwenspersoon: Interne Vertrouwenspersoon: Vertrouwenscommissie:

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Inleiding 21st Century Fox (het "Bedrijf") zet zich in om wereldwijd op een integere en transparante wijze zaken te doen, en in

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement

USG People N.V. Almere. Tracking Compliance Program Reglement USG People N.V. Almere Tracking Compliance Program Reglement Versie 16 juni 2011 1/9 Inhoudsopgave 1. Reglement voor USG People N.V. inzake de voorafgaande meldingsplicht voor het verkrijgen en houden

Nadere informatie

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten B.D.M. NV Beleid betreffende Belangenconflicten Verspreiding Publiek Gerelateerde beleidsregels/procedures MiFID gedragsregels, Beleid betreffende vergoedingen Eigenaar Bart Dewulf Datum van deze versie

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Model-Bedrijfscode SBIB

Model-Bedrijfscode SBIB Model-Bedrijfscode SBIB Utrecht, 15 januari 2004 Inhoud 1 De bedrijfscode 3 2 Toelichting 5 1 De bedrijfscode De bedrijfscode is bedoeld om directie en medewerkers van een bouwonderneming bewuster te maken

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1

Dealing Code. 5 juni 2007. A07899865/0.1/08 Jun 2007 1 Dealing Code 5 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 3 1 Inleiding... 4 2 Definities...5 3 Algemeen verbod op de verrichtingen met voorwetenschap... 7 4 Transacties door Werknemers

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie