Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid"

Transcriptie

1 Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov Fokko Kool Group Director Governance Risk & Compliance 1/12

2 Table of Contents 1. Inleiding Definities Doelstelling Reikwijdte Beleidsverklaringen Geschenken, gastvrijheid en uitgaven Reizen en overnachting Omgaan met overheidsmedewerkers of ambtenaren Faciliterende betalingen Tussenpersonen en due diligence Politieke bijdragen Liefdadigheidsbijdragen, donaties en sponsoractiviteiten Acquisities, joint ventures en minderheidsdeelnemingen Boeken en administratie Documentatie Verslaglegging Sancties Ingangsdatum /12

3 1. Inleiding De Imtech Groep (hierna: Imtech) zet zich in voor deugdelijk zakelijk gedrag met de juiste balans tussen integriteit, loyaliteit en kritisch denkvermogen. Imtech is actief in vele verschillende landen en moet zich houden aan nationale en internationale wetten die omkoping en corruptie verbieden. Daarom zal Imtech geen enkele vorm van omkoping of corruptie tolereren. Elke schending van dit Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid (hierna: AO-AC Beleid) zal als een ernstige zaak worden beschouwd. Sancties op omkoping en corruptie kunnen zeer hoge boetes en zelfs gevangenisstraffen zijn. Bovendien zullen omkoping en corruptie ernstige schade toebrengen aan de reputatie van Imtech. Wangedrag zal daarom worden bestraft met disciplinaire maatregelen, met in ernstige gevallen beëindiging van het dienstverband. Imtech kan strafvervolging of civielrechtelijke vervolging verzoeken, inclusief vergoeding van geldelijke verliezen als gevolg van de schendingen. Dit AO-AC Beleid is geformuleerd om consistente behandeling van omkoping en corruptie bij Imtech te bevorderen. Dit AO-AC Beleid zet de doelstelling van Imtech uiteen om betrokkenheid bij toepasselijke anti-omkopings- en anti-corruptiewet- en regelgeving in alle rechtsgebieden waarin Imtech actief is, te ondersteunen en te zorgen voor naleving hiervan. Wijziging van dit Beleid op lokaal niveau is alleen toegestaan om te voldoen aan lokale dwingendrechtelijke wet- en regelgeving en dient onmiddellijk te worden gemeld aan de Groepsmanager Naleving (Group Compliance Manager). 2. Definities Alles van waarde: alles dat waarde heeft voor de ontvanger. Hieronder kunnen onder meer vallen: geld; overdracht van aandelen, obligaties of andere eigendommen; de betaling van onkosten; de levering van diensten van welke aard ook; geschenken; indienstneming; het kwijtschelden van schulden; enige andere overdracht van goederen, diensten, materiële of immateriële zaken die ten goede komen aan de ontvanger. Er is geen sprake van een minimumbedrag dat moet worden overschreden voordat iets van waarde illegaal kan zijn op grond van de toepasselijke anti-omkopings- en anti-corruptiewet- en regelgeving. Omkoping en corruptie: in het algemeen houdt dit in het ontvangen, geven, beloven, toestaan of aanbieden van iets van waarde aan iemand in het bedrijfsleven (omkoping) of bij de overheid (corruptie) teneinde een commercieel voordeel te verkrijgen of te behouden of om de ontvanger aan te zetten tot of te belonen voor het niet correct handelen of wanneer het niet correct zou zijn als de ontvanger het voordeel ontvangt. Faciliterende betalingen (smeergeld): vergoedingen of andere voordelen die niet voorzien zijn bij wet- of regelgeving en die worden aangeboden aan of worden gevraagd door ambtenaren of werknemers in de private sector voor hun persoonlijk gewin om de uitvoering van een routinematige handeling, waartoe de betaler wettig of contractueel 3/12

4 gerechtigd is (zoals de verlening van een visum of douane-inklaring), te bespoedigen of te vergemakkelijken. Geschenk: alles van waarde dat wordt gegeven als teken van vriendschap en waardering. Ambtenaar: verwijst naar alle werknemers, functionarissen, ambtenaren of andere personen die handelen in een officiële hoedanigheid of een publieke functie uitoefenen, of kandidaten voor een dergelijke positie, ongeacht rang, van een overheidsorganisatie, regelgevende autoriteit, afdeling of agentschap, of van een internationale publieke organisatie of politieke partij, of van een onderneming die de eigendom is of onder de zeggenschap staat van een dergelijke overheidsorganisatie. Gastvrijheid: betekent het verzorgen van vriendschappelijke en genereuze ontvangsten en vormen van vermaak, zoals excursies, seminars, diners, uitnodigingen of kaarten voor een evenement van sociaal vermaak, of een cultureel of sportevenement. Tussenpersoon (zoals een agent): betekent een derde die bemiddelingsdiensten aanbiedt tussen Imtech en een andere partij. De tussenpersoon treedt op als intermediair voor goederen of diensten, waaronder vergunningen, die worden aangeboden door een leverancier aan een andere leverancier. Typerend is dat de tussenpersoon enige waarde toevoegt aan de transactie die anders mogelijk niet door middel van rechtstreekse onderhandelingen of direct contact zou zijn gerealiseerd. Politieke bijdragen: is een geldelijke of niet-geldelijke (bijv. in de vorm van bedrijfsmiddelen, faciliteiten of manuren) bijdrage die wordt gedaan ter ondersteuning van politieke organisaties en hun doelen. Dit omvat mede steun voor overheidsorganisaties, politieke organisaties, politieke partijen of hun medewerkers, politici, bekleders van een openbaar ambt of kandidaten voor een openbaar ambt. De Imtech Groep: Royal Imtech N.V., haar directe en indirecte dochterondernemingen en door haar gecontroleerde joint ventures. Derde: elke persoon, onderneming of organisatie die niet een Imtech-rechtspersoon of Imtech-medewerker is, met wie/welke Imtech handelt of contact heeft (waaronder goede doelen en sponsorpartners). Drempel: is een bedrag waarboven het geven, aanbieden of aanvaarden van geschenken, gastvrijheid en uitgaven altijd de voorafgaande goedkeuring behoeft van uw lijnmanager of uw nalevingsfunctionaris (Compliance Functionaris). Binnen Imtech is de maximale drempel gesteld op 75 euro (of het equivalent hiervan in de lokale valuta). De drempel kan, afhankelijk van de lokale wetgeving en gewoonte, lager zijn in een bepaalde divisie of bepaald land. Neem contact op met uw lijnmanager of uw Compliance Functionaris om te vernemen wat de precieze drempel is die acceptabel is in uw divisie. 4/12

5 3. Doelstelling Het doel van dit AO-AC Beleid is om te voldoen aan alle anti-omkopings- en anticorruptiewet- en regelgeving van de landen waarin Imtech actief is. Omdat de wetten tegen omkoping en corruptie en de handhaving daarvan steeds strikter worden en de verwachtingen van onze klanten en zakenpartners hieromtrent steeds hoger worden, hebben we onze naleving van anti-omkopings- en anti-corruptieregels geformaliseerd en veiliggesteld. We moeten voortdurend aantonen dat we ons houden aan de anti-omkopingsen anti-corruptiewet- en regelgeving die van toepassing is op Imtech en onze nationale en internationale tussenpersonen en samenwerkende derden. 4. Reikwijdte Dit AO-AC Beleid is van toepassing op Imtech-medewerkers, divisies, groepsondernemingen, bedrijfseenheden van Imtech en andere entiteiten of personen die voor of namens Imtech handelen. Deze personen en entiteiten zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan het voorkómen van omkoping en corruptie door en binnen Imtech. Het AO-AC Beleid is opgesteld om de naleving door Imtech van alle lokale antiomkopings- en anti-corruptiewet- en regelgeving te optimaliseren. Op grond van deze weten regelgeving is het onrechtmatig als Imtech-medewerkers, divisies, groepsondernemingen, bedrijfseenheden van Imtech en andere eenheden of personen die voor en namens Imtech handelen, steekpenningen of iets van waarde betalen of aanvaarden, direct of indirect, om opdrachten, financiële of persoonlijke voordelen te behouden of te verlenen. Gezien de brede en diverse aard van het onderwerp gaat dit AO-AC Beleid niet in op, en kan het niet ingaan op elke denkbare omstandigheid die kan leiden tot een schending van toepasselijke anti-omkopings- en anti-corruptiewet- en regelgeving. Dit AO-AC Beleid moet niet worden beschouwd als een checklist, maar veeleer als regels en richtlijnen voor het beoordelen van omkoping en corruptie waarbij het management en de medewerkers van Imtech mogelijk betrokken kunnen zijn. Als u het niet zeker weet, bepaalde zorgpunten of vragen heeft (bijv. over hoe u deze regels en richtlijnen dient na te leven in een concrete situatie), moet u contact opnemen met uw lijnmanager of uw Compliance Functionaris en hem/haar om advies vragen. 5. Beleidsverklaringen Imtech tolereert geen omkoping en corruptie. Dit betekent dat men moet opletten bij het aanbieden of aanvaarden van geschenken, gastvrijheid, uitgaven, reizen en accommodaties. Bijzondere oplettendheid is vereist bij omgang met overheidsmedewerkers of ambtenaren, overheidsagentschappen of entiteiten die de eigendom zijn van of worden gecontroleerd door een overheid, alsmede met faciliterende betalingen. Teneinde de reputatie en het bedrijf van Imtech te beschermen, dient men ook voorzichtig te zijn wanneer men 5/12

6 samenwerkt met tussenpersonen of deelneemt aan samenwerkingsverbanden. Daarnaast kunnen politieke bijdragen en ook liefdadigheidsgiften, donaties en sponsoractiviteiten worden gebruikt als een voorwendsel voor omkoping of corruptie of worden gezien als een poging tot beïnvloeding ten behoeve van Imtech of op enige andere wijze als onbehoorlijk worden beschouwd. In dit hoofdstuk staat meer informatie over elk van deze onderwerpen. 5.1 Geschenken, gastvrijheid en uitgaven Imtech-medewerkers alsmede divisies, groepsondernemingen, bedrijfseenheden van Imtech en andere entiteiten of personen die voor of namens Imtech handelen, aanvaarden geen geschenken, gastvrijheid en uitgaven die de schijn van niet-naleving van dit AO-AC Beleid kunnen wekken. Hoewel Imtech begrijpt dat elke zakelijke omgeving zijn eigen cultuur heeft, zal zij niet de grenzen van de lokale normen en voorschriften omtrent wat gebruikelijke en algemeen aanvaarde lokale uitingen van gastvrijheid zijn, overschrijden. Geschenken, gastvrijheid of uitgaven met een totale waarde van maximaal 75 euro (of het equivalent daarvan in de lokale valuta), zouden in de meeste gevallen niet tot een conflict leiden of de schijn wekken dat een conflict wordt veroorzaakt. Voorafgaand aan het geven, verlenen of doen van geschenken, gastvrijheid of uitgaven boven de drempel van 75 euro (of het equivalent daarvan in de lokale valuta), is de goedkeuring van uw lijnmanager of uw Compliance Functionaris nodig. Als aan u een geschenk, gastvrijheid of uitgave wordt aangeboden dat of die waarschijnlijk de drempel van 75 euro (of het equivalent daarvan in de lokale valuta) overschrijdt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw lijnmanager of uw Compliance Functionaris om te bespreken hoe u met dit gegeven moet omgaan. Een medewerker moet de details van een geschenk of gastvrijheid met een meer dan nominale waarde dat of die is gegeven aan of ontvangen van klanten, opdrachtnemers, consultants, leveranciers of enige andere derde, melden aan de Compliance Functionaris. Een redelijk(e) en bonafide geschenk of gastvrijheid moet, ongeacht de waarde daarvan, alle volgende kenmerken bezitten. Het moet: geen contante betaling zijn; worden gegeven in verband met een legitiem bedrijfsmatig doel; niet zijn ingegeven door een wens tot onbehoorlijke beïnvloeding of de verwachting van wederkerigheid; onder de omstandigheden redelijk zijn; smaakvol zijn en in lijn met algemeen aanvaarde normen voor professionele hoffelijkheid; en voldoen aan de lokale wet- en regelgeving. Wanneer een medewerker van Imtech een geschenk of gastvrijheid ontvangt of aanbiedt met een meer dan nominale waarde, moet de volgende informatie worden verschaft aan de Compliance Functionaris en wel van tevoren of onmiddellijk na de ontvangst of het aanbod: de relatie tussen de derde en Imtech; o wie het geschenk of de gastvrijheid heeft aangeboden ((potentiële) naam derde of Imtech-medewerker); o wie de ontvanger is van het geschenk of de gastvrijheid ((potentiële) naam derde of Imtech-medewerker); en 6/12

7 de reden waarom het geschenk of de gastvrijheid is gegeven/verleend of is ontvangen. De Compliance Functionaris zal een overzicht van voornoemde informatie verschaffen aan de Group Compliance Manager. De Group Compliance Manager houdt een overzicht bij van het aantal en de categorieën van vermeldenswaardige geschenken, gastvrijheid en uitgaven die zijn ontvangen of aangeboden per divisie. De Group Compliance Manager zal periodiek een samenvatting van dit overzicht sturen aan de Directeur GRC (Governance, Risk and Compliance) van Imtech, die deze informatie zal opnemen in zijn verslag aan de Raad van Bestuur en de Auditcommissie. 5.2 Reizen en overnachting Bij bepaalde gelegenheden kan het noodzakelijk zijn om de reis- en accommodatiekosten van een derde te betalen voor bezoeken aan Imtech zodat Imtech dan in staat is om haar producten en diensten te promoten en te demonstreren. U moet voordat u de uitgaven van een derde voor reizen en accommodatie betaalt, hierover overleggen met uw lijnmanager of Compliance Functionaris en diens voorafgaande toestemming verkrijgen. Er zal alleen worden voorzien in gesponsorde reizen (of het nu voor klanten, ambtenaren of andere derden bedoeld is) in strikte overeenstemming met de volgende richtlijnen en beperkingen: Imtech zal geen uitgebreid entertainment of uitgebreide recreatieactiviteiten verzorgen die de richtlijnen voor entertainment en uitgaven te boven gaan (zoals vastgelegd in dit AO-AC Beleid); Imtech zal de dienstverleners zelf regelen en rechtstreeks betalen (bijv. vliegtuigmaatschappijen en hotels), of een door haar uitgekozen reisagent betalen om de regelingen te treffen voor de reis. In geen geval zal Imtech geld geven aan de genodigden en hen toestaan hun eigen reisarrangementen te regelen; alle aspecten van de reis zullen een legitiem bedrijfsmatig doeleinde hebben (zoals een bezoek aan de faciliteiten van Imtech, of om Imtech in staat te stellen haar diensten te promoten, demonstreren of uit te leggen) en er zullen geen of slechts weinig (niet direct bedrijfsmatige) uitstapjes worden toegestaan; de uitgave is niet verboden op grond van de lokale wetgeving van het land van de ontvanger; de ontvanger moet een schriftelijke bevestiging geven waarin staat dat de uitgave is toegestaan op grond van zijn of haar werkgevers interne regels; alle uitgaven zullen nauwkeurig en gedetailleerd worden vastgelegd; er reizen geen vrienden of naaste familieleden (echtgenoot/echtgenote, afhankelijke kinderen en ouders) van de ontvanger mee op kosten van Imtech; als er vrienden of naaste familieleden meekomen met de genodigde van Imtech, dient voorkomen te worden dat er sprake is van (een mogelijke schijn van) strijdigheid met dit AO-AC Beleid; en er wordt geen tussenstop of uitstapje om de omgeving te bekijken gepland die of dat niet rechtstreeks in verband staat met het bedrijfsmatige doel van de reis, tenzij de 7/12

8 tussenstop of het uitstapje voor rekening van de ontvanger komt en geen extra kosten voor Imtech tot gevolg heeft. 5.3 Omgaan met overheidsmedewerkers of ambtenaren Hoewel de principes van dit AO-AC Beleid van toepassing zijn op interacties zowel in de publieke als private sector, is bijzondere voorzichtigheid vereist met betrekking tot het omgaan met overheidsmedewerkers of ambtenaren, overheidsorganisaties of door de overheid in eigendom gehouden of gecontroleerde entiteiten. Imtech verbiedt het geven van geld, geschenken, gastvrijheid of iets anders van waarde aan overheidsmedewerkers of ambtenaren waar dit kan worden opgevat, of het de bedoeling, heeft het beïnvloeden van een dergelijke functionaris om opdrachten of een commercieel voordeel te verkrijgen of te behouden, of dat zo kan worden gezien in relatie tot besluiten die gunstig zijn voor het zakelijk belang van Imtech. Imtech mag geen dienstverband aanbieden aan of hiervoor onderhandelen met een overheidsmedewerker of ambtenaar of het naaste familielid van een dergelijke persoon of andere personen die dicht bij een dergelijke persoon staan, wanneer deze persoon het vermogen heeft om een besluit te beïnvloeden met betrekking tot Imtech of haar bedrijf, waaronder het afgeven van een licentie of vergunning of waar toekenning van een contract met de overheid aan de orde is. Het zakendoen met overheidsmedewerkers, ambtenaren, hun naaste familieleden, door een overheid in eigendom gehouden of gecontroleerde entiteiten of waarin een overheidsmedewerker of ambtenaar een economisch belang heeft, kan ernstige verdenkingen van omkoping en corruptie opwerpen. Imtech en haar medewerkers mogen alleen dergelijke zakelijke transacties aangaan na voorafgaande beoordeling door en goedkeuring van de Compliance Functionaris. Al dit soort transacties die toch doorgang vinden, moeten voldoen aan de vereisten van dit AO-AC Beleid. 5.4 Faciliterende betalingen Faciliterende betalingen zijn in de meeste landen niet toegestaan. In sommige landen kunnen faciliterende betalingen worden beschouwd als de normale gang van zaken om het bureaucratische proces te vergemakkelijken (bijv. om een autorisatie of een besluit dat niet kan worden onthouden, te bespoedigen). Het AO-AC Beleid van Imtech staat faciliterende betalingen niet toe en pogingen om faciliterende betalingen te vermommen of verbergen worden beschouwd als een ernstige schending van dit AO-AC Beleid, ongeacht de omvang of frequentie daarvan Tussenpersonen en due diligence Imtech kan aansprakelijk worden gehouden voor activiteiten van de zijde van haar tussenpersonen die betrokken zijn bij omkoping of corruptie terwijl zij handelen namens Imtech. Voordat een tussenpersoon wordt ingeschakeld, moet deze worden goedgekeurd op basis van een deugdelijk due-diligence onderzoek. Uw lijnmanager of Compliance Functionaris kan besluiten dat bepaalde derden ook moeten worden goedgekeurd via het due-diligence proces. Dit kunnen onderaannemers of derden zijn met wie Imtech een gemeenschappelijke activiteit of ontwikkeling wil aangaan. 8/12

9 Voordat een tussenpersoon wordt ingeschakeld moet Imtech, als onderdeel van het duediligence onderzoek: de tussenpersoon een brief laten ondertekenen ter erkenning van het antiomkopings- en anti-corruptiebeleid; alle beschikbare informatie gebruiken om een compleet en grondig due-diligence dossier over de tussenpersoon samen te stellen; afwegen waarom de diensten van de intermediair noodzakelijk zijn en of diens vergoedingen daarvoor redelijk zijn in relatie tot de aangeboden dienst waarin Imtech niet zef kan voorzien; de zakelijke ervaring en kwalificaties van de tussenpersoon beoordelen; en een samenvatting van de reputatie, onderneming, bank- en kredietreferenties van de tussenpersoon opstellen. De tussenpersoon dient het volgende te verschaffen: contactgegevens van zijn eigenaars/opdrachtgevers en Raad van Bestuur, waaronder het eigendomspercentage van ieder van hen; jaarlijkse certificering dat de tussenpersoon voldoet aan alle beleidsregels en procedures van Imtech met betrekking tot het tegengaan van omkoping en corruptie; relaties met huidige of voormalige overheidsmedewerkers of ambtenaren of politieke partijen, met name wanneer de betreffende tussenpersoon is of wordt ingezet om voor het namens Imtech zaken te doen met een overheid; en informatie over afgesloten, huidige en/of hangende juridische kwesties, juridische procedures, overheidsonderzoeken, verzoeken om inlichtingen, met inbegrip van de aard en de status van deze acties. Schriftelijke, ondertekende overeenkomsten met tussenpersonen zullen nauwkeurig in de administratie worden opgenomen. Het monitoren van en het toezicht houden op de tussenpersoon door de Compliance Functionaris moet voortduren tijdens de periode dat de tussenpersoon wordt ingeschakeld door Imtech. Eventuele rode vlaggen (alarmsignalen) die veroorzaakt worden door de werkzaamheden van de tussenpersoon dienen volledig te worden onderzocht en de relatie dient op basis van de resultaten hiervan opnieuw te worden geëvalueerd. 5.6 Politieke bijdragen Imtech doet geen directe of indirecte bijdragen in welke vorm ook aan politieke partijen, organisaties of personen actief in de politiek, als een manier om voordeel in zakelijke transacties te verkrijgen ten gunste van Imtech. 5.7 Liefdadigheidsbijdragen, donaties en sponsoractiviteiten Imtech gelooft in het bijdragen aan de gemeenschappen waarin ze haar bedrijf uitvoert en staat redelijke liefdadigheidsbijdragen en donaties toe. Imtech zorgt ervoor dat liefdadigheidsbijdragen en donaties niet worden gebruikt als een voorwendsel voor omkoping of corruptie en dat deze betalingen niet zullen worden gezien als een poging tot beïnvloeding ten gunste van Imtech of op enige andere wijze als niet correct worden beschouwd. De 9/12

10 liefdadigheidsbijdragen en donaties moeten rechtmatig zijn en zullen niet worden weggesluisd naar andere begunstigden. Sponsoractiviteiten gericht op de ondersteuning van niet-commerciële organisaties op het gebied van sport, kunst en cultuur, onderwijs en wetenschap, zijn onderdeel van communicatie van Imtech met klanten en zijn een manier om haar merk te versterken. Imtech moet er echter voor waken dat sponsorschappen niet worden gezien als een manier om te streven naar onrechtmatig voordeel, dan wel daarmee in verband worden gebracht. Daarom dient geen liefdadigheidsbijdrage, donatie of sponsoractiviteit te worden overeengekomen zonder de voorafgaande goedkeuring van uw lijnmanager of uw Compliance Functionaris. Elke liefdadigheidsbijdrage, donatie of sponsorschap moet voldoen aan de volgende minimumnormen: het wordt gedaan in overeenstemming met het goedgekeurde budget; het zal alleen worden gedaan ten gunste van entiteiten die niet recentelijk zijn opgericht, goed bekend staan en betrouwbaar zijn, en een uitstekende reputatie hebben wat betreft eerlijkheid en correcte zakelijke praktijken; de begunstigde entiteit moet aantonen dat het beschikt over alle certificeringen en voldaan heeft aan alle vereisten voor het handelen in overeenstemming met toepasselijke wetten; er moet een goedkeuringsprocedure worden uitgevoerd die voorziet in een adequate due-diligence beoordeling van de begunstigde entiteit en de rechtmatigheid van de bijdrage op grond van toepasselijke wetten; en betalingen aan de begunstigde entiteit moeten uitsluitend worden gedaan op de rekening die geregistreerd staat op de naam van de begunstigde entiteit; het is niet toegestaan betalingen te doen op anonieme rekeningen of in contanten, of aan een andere partij dan de begunstigde entiteit of in een derde land anders dan het land van de begunstigde entiteit; bijdragen moeten correct en transparant worden vastgelegd in de boeken en administratie van Imtech. 5.8 Acquisities, joint ventures en minderheidsdeelnemingen Bij (voorbereiding van) besluitvorming over mogelijke acquisities, joint ventures of minderheidsdeelnemingen moet Imtech, voor zover mogelijk, een passende beoordeling uitvoeren van de naleving door de doelonderneming of derde van anti-omkopings- en anticorruptiewet- en regelgeving. Een voorgenomen samenwerkingsverband moet ook goed beoordeeld worden op dit punt. Op elke joint venture waaraan Imtech deelneemt, is dit AO-AC Beleid van toepassing. Imtech zal zich te goeder trouw inspannen om haar invloed te gebruiken, voor zover omstandigheden dit toelaten, om ervoor te zorgen dat de joint venture een nalevingsprogramma hanteert op het gebied van anti-omkopings- en anticorruptievoorschriften, correcte administratie onderhoudt alsmede een passend systeem van interne accountantscontroles, die voldoen aan de vereisten van de anti-omkopings- en anticorruptiewetten. 10/12

11 5.9 Boeken en administratie Deze bepaling is bedoeld om het verkeerd coderen van betalingen en de verkeerde voorstelling van uitgaven te voorkomen. Betalingen en andere vergoedingen aan of van derden moeten, ook om te voldoen aan de boekhoudkundige normen, nauwkeurig en volledig, tijdig en in redelijk detail, worden vastgelegd in de boeken, administratie en rekeningen van Imtech. Er mogen geen verborgen of niet-vastgelegde rekeningen van Imtech worden geopend of aangehouden. Deze vereiste geldt voor alle transacties en betalingen, ongeacht of ze, in een boekhoudkundige zin, van wezenlijke aard zijn of niet. 6. Documentatie De Compliance Functionaris heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen dat geschenken, gastvrijheid en uitgaven worden bijgehouden in registers in overeenstemming met dit AO-AC Beleid. 7. Verslaglegging Als u weet of vermoedt dat er omkoping plaatsvindt of corruptie is binnen Imtech, dient u dit, in overeenstemming met de Klokkenluidersregeling, afhankelijk van de omstandigheden, te melden aan een van de volgende personen: de lijnmanager van de persoon/personen verdacht van het plegen van omkoping of corruptie; of de Compliance Functionaris van de persoon/personen verdacht van het plegen van omkoping of corruptie; of als, om wat voor reden ook, lokaal melden niet mogelijk is, kunt u uw zorgen melden bij de Directeur GRC ( 8. Sancties Imtech beschouwt schendingen van de anti-omkopings- en anti-corruptieregels als een ernstige inbreuk op dit Beleid en de Code van Imtech. Als dit gebeurt, zal Imtech disciplinaire maatregelen treffen tegen de overtreder. Disciplinaire maatregelen kunnen onder meer beëindiging van het dienstverband en aansprakelijkheid voor geleden schade inhouden. Eventuele derden die betrokken zijn bij schendingen tijdens hun optreden voor of namens Imtech zullen via de contractuele weg worden aangesproken en, waar passend of nodig, zal de zakelijke relatie met hen worden verbroken. 11/12

12 9. Ingangsdatum Dit AO-AC Beleid treedt op 15 november 2013 in werking en vervangt eerdere regelingen of beleidsregels inzake het tegengaan van omkoping en corruptie. 12/12

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Inleiding 21st Century Fox (het "Bedrijf") zet zich in om wereldwijd op een integere en transparante wijze zaken te doen, en in

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VESUVIUS plc Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 1.0 Inleiding 1.1 Dit beleid werd opgesteld om richtlijnen voor handelsethiek

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE SAMENVATTING VAN HET WERELDWIJD BELEID VAN JOHNSON MATTHEY TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE EN Johnson Matthey heeft een bepaald engagement

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

PostNL groepsprocedure

PostNL groepsprocedure 1 juli 2016 PostNL N.V. PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel Versie 2.0 PostNL groepsprocedure inzake klokkenluiden Dit document is een vertaling

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance 1. Doelstelling REIKWIJDTE Wereldwijd Dit Wereldwijde beleid inzake belangenvermenging biedt specifieke richtlijnen voor het voldoen aan de ethische verplichtingen en meldingsplicht ten aanzien van vormen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Versie/laatste Revisiedatum:

Versie/laatste Revisiedatum: beleid Oktober 2016 Pagina 1van 7 I. DOEL Het doel van dit beleid is om duidelijke verwachtingen en eisen te bepalen met betrekking tot aangeboden en ontvangen geschenken en entertainment (waaronder maaltijden

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Definities Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Definities [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities 1.1 De bank: ABN AMRO Bank N.V. 1.2 Belanghebbenden: De werkgever en allen, die op grond van de statuten en de desbetreffende bepalingen

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Regeling geschenken, uitnodigingen en vergoedingen voor externe optredens. Publicatiedatum: 1 augustus 2011 (redactioneel bijgewerkt: december 2016)

Regeling geschenken, uitnodigingen en vergoedingen voor externe optredens. Publicatiedatum: 1 augustus 2011 (redactioneel bijgewerkt: december 2016) Regeling geschenken, uitnodigingen en vergoedingen voor externe optredens Publicatiedatum: 1 augustus 2011 (redactioneel bijgewerkt: december 2016) Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk

Nadere informatie

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3

Contents. Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN GEDRAGSREGELS SANCTIES INWERKINGTREDING INTRODUCTIE... 3 Inhoudsopgave Contents 1. ALGEMEEN... 3 1.1 INTRODUCTIE... 3 1.2 DOEL VAN DE GEDRAGSCODE... 3 1.3 DE KERNWAARDEN VAN KAS BANK... 3 2. GEDRAGSREGELS... 4 2.1 ALGEMENE GEDRAGSREGELS BETREFFENDE INTEGRITEIT...

Nadere informatie

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S

I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S I M T E C H N. V. B U S I N E S S P R I N C I P L E S Algemeen Het beleid van Imtech N.V. is gericht op de continuïteit van de onderneming als een winstgevende organisatie, die met haar bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie

Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie CVDR Officiële uitgave van BAR-organisatie. Nr. CVDR399024_1 16 mei 2017 Regeling melding vermoeden misstand (klokkenluidersregeling) BAR-organisatie Het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid A. Inleiding Bij het zakendoen, wordt Bedrijven vaak verzocht of zelfs dringend gevraagd om Geschenken aan zakelijke relaties te geven of een vorm

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen

Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Gedragscode voor collegeleden van de stad Antwerpen Collegeleden 1 mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden. Collegeleden zijn voortdurend in een dubbele positie: aan

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Royal Cosun Gedragscode

Royal Cosun Gedragscode Royal Cosun Gedragscode De gedragscode dat ben je zelf Breda, 2010 Cosun Gedragscode Inhoud Inleiding... 1 Gedragscode... 2 KERNBEGRIPPEN... 2 KERNNORMEN... 3 Interne relaties... 3 Externe relaties...

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie