Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping"

Transcriptie

1 Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste inspannen om dat vertrouwen te beschermen. Een van de manieren waarop we dat kunnen doen is door ons strikt te houden aan alle geldende wet- en regelgeving. Sinds 1 juli 2011 is de aanpak van omkoping hoger op de agenda komen staan voor ondernemingen die in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd en ondernemingen die een relatie hebben met het Verenigd Koninkrijk. Op die datum is namelijk de Britse Bribery Act in werking getreden. Net als veel andere bedrijven werken ook alle ondernemingen die tot de GLS Group behoren aan aanscherping van hun procedures ter voorkoming van corruptie, in overeenstemming met de nieuwe wetgeving. Uiteindelijk zijn zij immers allemaal dochterondernemingen van de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Royal Mail Group. Dit gebeurt niet alleen in reactie op de nieuwe wetgeving maar ook om de GLS Group zo goed mogelijk in staat te stellen haar goede naam te beschermen en inhoud te geven aan onze inzet voor een rechtvaardige, eerlijke en transparante bedrijfsvoering, in overeenstemming met de hoogste ethische normen. Het gevolg van corrupt handelen zou zijn dat de GLS Group en haar werknemers het risico lopen op vervolging, boetes, uitsluiting bij aanbestedingsprocedures en andere straffen. Bovendien is corruptie in strijd met alles waar wij en ons merk voor staan. De GLS Group voert een strikt nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie. De Holdings Board van GLS heeft dit beginsel unaniem aangenomen. De Holdings Board van GLS heeft deze principes hoog in het vaandel staan. Samen moeten we ervoor zorgen dat de GLS Group haar goede naam behoudt. Neem dan ook de tijd om dit Beleid en de hiermee samenhangende beleidsvoorschriften zorgvuldig te lezen, zodat u uw verplichtingen kent. Mocht u vragen of zorgen hebben, neem dan contact op met de plaatselijke Financial Director of Managing Director. Rico Back CEO GLS Group

2 Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping A. Doel van dit Beleid Het doel van dit Beleid is om gedragsnormen op te stellen die het risico op omkoping voor de GLS Group tot een minimum beperken. De beginselen die ten grondslag liggen aan dit Beleid zijn in elk land waar we actief zijn dezelfde, ongeacht de bedrijfssector en eventuele plaatselijke gebruiken en praktijken. Iedereen die in dienst is van, of diensten verricht voor of namens de GLS Group, waar ook ter wereld, in wat voor hoedanigheid dan ook (met inbegrip van uitzendkrachten en subcontractors) is verplicht zich aan dit Beleid te houden. Van tussenpersonen en andere zakelijke partners wordt verwacht dat zij ethisch handelen en kan worden geëist dat zij dit Beleid naleven in al hun zakelijke contacten met of voor de GLS Group. De GLS Group beschouwt elke overtreding van dit Beleid, of van een procedure die hieraan uitvoering geeft, als een ernstige kwestie die kan leiden tot het opleggen van een disciplinaire maatregel, met inbegrip van het beëindigen van het dienstverband en het informeren van de bevoegde instanties. Naleving van het Beleid beschermt u tegen de oplegging van onbeperkte boetes en een mogelijke gevangenisstraf, en de GLS Group tegen de oplegging van onbeperkte boetes en aanzienlijke reputatieschade. In bijlage 1, Waarom naleven?, worden enkele argumenten gegeven waarom we dit Beleid allemaal moeten naleven, zoals bedrijfscultuur, reputatie, strafrechtelijke sancties enz. B. Wat is omkoping en corruptie? Omkoping is: het al dan niet rechtstreeks beloven, aanbieden, verstrekken, verzoeken om of aanvaarden van ENIG VOORDEEL teneinde een ander te bewegen tot of te belonen voor onregelmatig handelen (d.w.z. handelen dat strafbaar, onethisch of in strijd met een verplichting is). Steekpenningen blijven steekpenningen, ook als ze niet worden aangenomen of als het beoogde effect uitblijft. Voordelen kunnen al dan niet van financiële aard zijn. Enkele voorbeelden zijn: geld leningen donaties (met inbegrip van donaties aan goede doelen) gunning van werk arbeidsovereenkomsten

3 consultancyovereenkomsten voorkeursbehandeling vertrouwelijke informatie geschenken en gastvrijheid (zie ons Beleid inzake geschenken en gastvrijheid) vakanties enig ander voordeel of andersoortig profijt dat bedoeld is of de schijn wekt bedoeld te zijn als waardevol voor de ontvanger of een ander (bv. een familielid of vriend van de ontvanger). Onregelmatig handelen is handelen dat strafbaar, onethisch of in strijd met een verplichting is. Onethisch handelen is handelen dat weliswaar niet strafbaar is, maar dat desondanks niet het correcte handelen is dat van een werknemer van de GLS Group of van een derde verwacht mag worden. Onderstaande personen kunnen zich schuldig maken aan omkoping: elke medewerker van de GLS Group, ongeacht anciënniteit of rang, waar ook ter wereld; of elke persoon die namens de GLS Group waar ook ter wereld diensten verricht (derden, zoals agenten, tussenpersonen, subcontractors en leveranciers). Omkoping kan zowel voorkomen in de particuliere als in de publieke sector. C. Beleid van de GLS Group 1. Geven en ontvangen van steekpenningen De GLS Group voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping. Daarom: mogen werknemers, met inbegrip van uitzendkrachten en subcontractors, nooit steekpenningen beloven, aanbieden of geven; mogen zij nooit steekpenningen aanvaarden of erom verzoeken; wordt geen enkele werknemer gedegradeerd, bestraft of geconfronteerd met andere nadelige gevolgen omdat hij weigert steekpenningen te betalen of te aanvaarden, zelfs als die weigering ertoe zou leiden dat de GLS Group werk misloopt; moeten alle werknemers zich houden aan de normen die zijn neergelegd in het Beleid van de GLS Group inzake geschenken en gastvrijheid. 2. Beleid inzake geschenken en gastvrijheid Ons Beleid inzake geschenken en gastvrijheid is van toepassing op het aanbieden en aanvaarden van geschenken, gastvrijheid/entertainment, donaties aan goede doelen en sponsoring. 3. Belangenconflicten

4 Medewerkers van de GLS Group moeten zodanig handelen dat belangenconflicten worden voorkomen. Voorbeelden van situaties die moeten worden vermeden zijn: particuliere regelingen voor goederen en diensten die voor persoonlijk gebruik worden geleverd met behulp van aankoopfaciliteiten van de GLS Group; particuliere regelingen voor het gebruik van kortingsvoorwaarden (tenzij hierover officieel is onderhandeld met de GLS Group en de regeling een personeelskorting betreft die openbaar is gemaakt en beschikbaar is voor alle medewerkers); en de ontvangst van betalingen van een derde voor het verrichten van een dienst die behoort tot het officiële takenpakket van een medewerker (bv. betaling voor een interview of een vergoeding voor het geven van een lezing) tenzij de betreffende betaling is goedgekeurd door de direct leidinggevende van de medewerker en het bedrag direct wordt doorbetaald aan de GLSonderneming waar de medewerking in dienst is. Bovendien: moet een medewerker of agent die betrokken is bij het onderhandelen over of goedkeuren van een overeenkomst met een derde in voorkomend geval onmiddellijk melden dat hij aandelen bezit van die onderneming, de holding waarvan de onderneming deel uitmaakt, dochterondernemingen of verbonden ondernemingen, tenzij het aandelen betreft van een beursgenoteerde onderneming en het aandelenbezit minder dan 5,0% van het uitstaande aandelenkapitaal vertegenwoordigt; mogen medewerkers geen goedkeuring verlenen voor de betaling van bedrijfsmiddelen aan een derde organisatie of een goed doel waarvan zij trustee, bestuurslid of directeur zijn of waar zij een andere functie vervullen; en mogen zakelijke besluiten, met name benoemingen en het sluiten van overeenkomsten, niet worden beïnvloed door enige persoonlijke relatie, op grond van familiebanden of anderszins, of door het lidmaatschap van een maatschappelijke, religieuze of politieke organisatie die slechts toegankelijk is na betaling, verkiezing of aflegging van een eed van trouw of geheimhouding. 4. Zakelijke omgang en contacten De omgang met overheidsfunctionarissen en particuliere personen en ondernemingen moet open en transparant verlopen en op een gepaste en regelmatige manier plaatsvinden. Zo wordt gewaarborgd dat er geen sprake is van omkoping of corruptie, en wordt tevens de schijn of suggestie van onregelmatige activiteit vermeden. 4.1 Overheidsfunctionarissen Met name contacten met overheidsfunctionarissen kunnen gevoelig liggen. Een overheidsfunctionaris is iemand die, in binnen- of buitenland, op decentraal of centraal niveau, een wetgevende, uitvoerende, bestuurlijke of gerechtelijk functie bekleedt. Zij kunnen: aangesteld of gekozen zijn;

5 voor onbepaalde of bepaalde tijd benoemd zijn; hun functie betaald of onbetaald uitoefenen; variëren in anciënniteit en rang; medewerker zijn van een organisatie die eigendom is van een overheid of waarop de overheid beslissende invloed uitoefent (bv. staatsbedrijven enz.); een (bestuurlijke) functie hebben binnen een politieke partij; kandidaat zijn om een publieke functie te bekleden; anderszins een publieke functie bekleden voor, namens of binnen een land; of medewerker zijn van een internationale publieke organisatie. Elk aanbod van een voordeel aan een overheidsfunctionaris in verband met het verwerven of behouden van werk kan worden beschouwd als omkoping, zelfs als het aanbod niet met onoorbare bedoelingen is gedaan. Daarom is het belangrijk dat in de omgang met overheidsfunctionarissen extra voorzichtigheid wordt betracht. Mocht u zich afvragen of het aanbieden of aanvaarden van een voordeel kan worden beschouwd als omkoping, neem dan contact op met uw direct leidinggevende en de plaatselijke Managing Director of de Holdings Board van de GLS Group. 4.2 Faciliterende betalingen Een faciliterende betaling is een betaling aan een overheidsfunctionaris ter bespoediging van routinematige handelingen waarop de betaler recht heeft, zoals voor het verkrijgen van een vergunning, licentie, visum enz. (ook wel smeergeld genoemd). Faciliterende betalingen zijn een vorm van omkoping, en als zodanig strafbaar en te allen tijde onaanvaardbaar. Indien u echter gevraagd wordt een dergelijke betaling te verrichten en u zich daarbij fysiek bedreigd voelt of er sprake is van een reëel gevaar voor uw veiligheid wanneer u de betaling niet zou verrichten, moet u de betaling verrichten en het voorval zo spoedig mogelijk melden aan uw direct leidinggevende en de plaatselijke Managing Director, die vervolgens de Holdings Board van de GLS Group op de hoogte moeten stellen. Zelfs als u het verrichten van de betaling uiteindelijk weet te voorkomen, moet u het voorval toch melden aan uw direct leidinggevende, omdat dit ons kan helpen in kaart te brengen waar dit soort kwesties zich in de toekomst kunnen voordoen. Bij twijfel of een betaling moet worden verricht neemt u contact op met uw direct leidinggevende en de plaatselijke Managing Director of de Holdings Board van de GLS Group. 4.3 Agenten, tussenpersonen en andere zakelijke partners De GLS Group kan verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen van agenten, tussenpersonen en andere zakelijke partners (met inbegrip van leveranciers en subcontractors). Daarom:

6 werkt de GLS Group uitsluitend met agenten, tussenpersonen en andere zakelijke partners die zijn goedgekeurd door het plaatselijke management; moet u contact opnemen met uw direct leidinggevende als u twijfelt of een derde is goedgekeurd door het plaatselijke management; moeten vergoedingen aan agenten of andere zakelijke partners die optreden namens de GLS Group passend zijn voor de verrichtte diensten (hetgeen voor zover mogelijk op objectieve wijze moet worden bepaald); en mogen betalingen nooit contant worden verricht, moeten zij worden verricht via betrouwbare kanalen en mogen er nooit betalingen worden verricht via offshorerekeningen. In bijlage 2 vindt u een aantal indicatoren die wijzen op een risico van omkoping en die u in overweging dient te nemen voordat u een relatie aangaat met een derde, zoals agenten, tussenpersonen en leveranciers. 5. Boekhouding en financiële verslaglegging Het is beleid van de GLS Group om binnen alle business units en voor alle derden die namens de GLS Group werken de administratie en financiële verslaglegging op een transparante en zorgvuldige manier te organiseren. 6. Zorgen melden Indien u weet of vermoedt dat er omkoping of corruptie heeft plaatsgevonden of zou kunnen plaatsvinden binnen (of in relatie tot) de GLS Group, moet u dit onmiddellijk melden aan: uw direct leidinggevende en de plaatselijke Managing Director; de aangestelde ombudsman; of de Holdings Board van de GLS Group indien uw direct leidinggevende of de plaatselijke Managing Director niet bereikbaar zijn of zij de melding niet kunnen oplossen. De GLS Group zet zich ervoor in dat werknemers hun zorgen in volstrekt vertrouwen kunnen melden. Alle meldingen worden zeer serieus genomen en zullen als zodanig worden onderzocht; het is streng verboden om, in wat voor vorm dan ook, represailles te nemen tegen een melder. Neem ook contact op met de landelijke Financial Director of Managing Director of de Holdings Board van de GLS Group als u vragen heeft over dit Beleid in het algemeen of over de manier waarop de regels in specifieke omstandigheden moeten worden toegepast. 7. Contactpersonen Mocht u vragen of zorgen hebben over omkoping en corruptie, een verzoek willen indienen voor nascholing over dit onderwerp of zich afvragen hoe het Beleid in een bepaalde situatie moet worden toegepast, neem dan contact op met: Luc De Schrijver Managing Director

7 David Vervoort Financial Director Tel: 02/ D. Documentgegevens Ingangsdatum: 1 oktober 2012 E. Samenvatting van hoofdpunten Beleid van de GLS Group De GLS Group voert een strikt nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie. Omkoping is: het al dan niet rechtstreeks beloven, aanbieden, verstrekken, verzoeken om of aanvaarden van ENIG VOORDEEL teneinde een ander te bewegen tot of te belonen voor onregelmatig handelen (d.w.z. handelen dat strafbaar, onethisch of in strijd met een verplichting is). Steekpenningen blijven steekpenningen, ook als zij niet worden aangenomen of als het beoogde effect uitblijft. Bij omkoping en corruptie kunnen overheidsfunctionarissen betrokken zijn, maar beide kunnen ook plaatsvinden tussen uitsluitend particuliere ondernemingen of personen. De gevolgen Omkoping en corruptie zijn ernstige delicten die in veel landen als misdrijf worden beschouwd en zwaar worden bestraft. Omkoping en corruptie tasten de goede naam en het prestige binnen de markt aan, en zijn daarom een bedreiging voor het succes van de GLS Group. Omkoping en corruptie zijn ook redenen om zware disciplinaire maatregelen op te leggen aan betrokken werknemers van de GLS Group of personen die in haar naam handelen. ONTHOUD Als u twijfels heeft naar aanleiding van iets wat u of een ander (van binnen of buiten de GLS Group) heeft gedaan of gezegd (of gaat doen), bespreek deze twijfels dan zo snel mogelijk met uw direct leidinggevende, de aangestelde

8 ombudsman of de plaatselijke Managing Director of de Holdings Board van de GLS Group. U moet ook voorkomen dat de schijn van omkoping en corruptie ontstaat bedenk dus hoe uw handelingen of woorden op anderen kunnen overkomen. Stel uzelf de volgende vraag: zou deze betaling of handeling de goede naam van de GLS Group aantasten als ze openbaar wordt? Indien u weet of vermoedt dat er omkoping of corruptie heeft plaatsgevonden of zou kunnen plaatsvinden, binnen (of in relatie tot) de GLS Group, moet u dit zo spoedig mogelijk melden aan uw direct leidinggevende, de aangestelde ombudsman of de plaatselijke Managing Director of de Holdings Board van de GLS Group zodat mogelijk onregelmatige activiteiten zo snel mogelijk kunnen worden onderzocht.

9 Bijlage 1 Waarom naleven? Naleving van dit Beleid en alle geldende wetgeving inzake de bestrijding van omkoping en corruptie is cruciaal om zowel uzelf als de GLS Group te beschermen. Er zijn tal van redenen om dit Beleid na te leven: Bedrijfscultuur: omkoping en corruptie zijn volstrekt onverenigbaar met de cultuur van de GLS Group, die wordt gekenmerkt door voortdurende verbetering, ongeëvenaarde normen en te allen tijde eerlijk en rechtvaardig handelen. Naleving van dit Beleid is cruciaal om die cultuur te handhaven. Reputatie: imago, goodwill en prestige kunnen heel eenvoudig beschadigd raken of verdwijnen indien wetten of dit Beleid worden overtreden. Dit zou ook het vertrouwen en de relaties kunnen aantasten die de GLS Group binnen de markt met haar klanten en andere stakeholders heeft opgebouwd. Wettelijke verplichtingen: wettelijk gezien maakt de GLS Group zich schuldig aan een misdrijf als zij verzuimt stappen te ondernemen ter voorkoming van omkoping en corruptie door personen die namens haar optreden of diensten verrichten. Strafrechtelijke sancties: in de meeste landen worden omkoping en corruptie beschouwd als misdrijf. Zelfs als criminele handelingen in het buitenland plaatsvinden kunnen zij strafbaar zijn. Ook kan beslag worden gelegd op de opbrengsten van omkoping of corruptie. Civiele sancties: in veel rechtsstelsels kunnen degenen die schade hebben geleden of werk zijn misgelopen als gevolg van omkoping en corruptie vergoeding van de geleden schade vorderen. Onderzoeken: een onderzoek naar een vermeend misdrijf kan het management en het bedrijf veel tijd kosten, tot grote spanning leiden onder het personeel en negatieve publiciteit genereren. Daarnaast is het erg duur om te worden onderzocht en zich te moeten verdedigen in een procedure die wordt aangespannen door een toezichthouder of het openbaar ministerie, niet alleen vanwege de tijd die ermee gemoeid is, maar ook vanwege de juridische en andere kosten, hetgeen allemaal schadelijk is voor de GLS Group. Disciplinaire maatregelen: overtredingen van de wet en/of dit Beleid worden door de GLS Group beschouwd als redenen voor zware disciplinaire maatregelen en kunnen leiden tot een reprimande, schorsing en/of ontslag. Indien een zakelijke partner dit Beleid niet naleeft, kan de GLS Group zich op het standpunt stellen dat het wenselijk is die zakelijke relatie te beëindigen indien zij daartoe gerechtigd is. Naleving is niet alleen een zaak van de GLS Group. Indien u, op wat voor manier dan ook, betrokken raakt bij omkoping of corruptie, kunt u daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld en veroordeeld worden tot onder andere een gevangenisstraf of een geldboete.

10 Bijlage 2 - Indicatoren Indicatoren die wijzen op een risico van omkoping en die u in overweging dient te nemen voordat u een relatie aangaat met een agent of een derde: een ongebruikelijk hoge commissie of ongebruikelijke betalingspatronen; derden waarover we weinig weten, bv. omdat ze een onduidelijke handelsgeschiedenis hebben, hun bedrijfsinformatie ontoegankelijk of zeer beperkt is (zoals in het geval van een bedrijf dat is opgericht in een rechtsgebied waar de bedrijfsgegevens over aandeelhouders, directeuren, enz. niet openbaar zijn), of omdat ze recent zijn opgericht; derden die onvoldoende gekwalificeerd lijken, te weinig personeel hebben of worden aangewezen of aanbevolen door overheidsfunctionarissen; herhaalde of buitensporige geschenken en gastvrijheid; verzoeken tot vergoeding van ongebruikelijk hoge onkosten, of van onkosten van partners of familieleden; gastvrijheid die geen aantoonbare relatie heeft met de promotie of demonstratie van producten of diensten; een geschiedenis van corruptie of ogenschijnlijke corruptie in het betreffende land; of betalingen aan/van overheidsfunctionarissen of personen die bloot staan aan invloeden vanuit de politiek.

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN

DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN DE INTERNE MELDPROCEDURE HEEMWONEN 1. REIKWIJDTE & DOEL 1.1 Deze interne meldprocedure beschrijft de wijze waarop meldingen van mogelijk frauduleus, onethisch of onwettig gedrag kunnen worden gedaan en

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. Mei 2015

Gedragscode Propertize. Mei 2015 Gedragscode Propertize Mei 2015 Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 26 mei 2015 0 Versiebeheer, autorisatie en publicatie 0.1 Versiebeheer Versie Status Auteur(s) Wijziging/toevoeging Mei 2015 Definitief

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008

Wonen Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008. Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 31 januari 2008 Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen: 4 februari 2008 Wonen Delden integriteitscode 1 maart 2008 1 WONEN DELDEN INTEGRITEITSCODE

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Regeling privébeleggingstransacties

Regeling privébeleggingstransacties Versie 2014 Group Compliance Document information Title Regeling privébeleggingstransacties Author Version Date Maart 2014 Status Approved by MB File name Project code 1. Inleiding Robeco kan als vermogensbeheerder

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Model-Bedrijfscode SBIB

Model-Bedrijfscode SBIB Model-Bedrijfscode SBIB Utrecht, 15 januari 2004 Inhoud 1 De bedrijfscode 3 2 Toelichting 5 1 De bedrijfscode De bedrijfscode is bedoeld om directie en medewerkers van een bouwonderneming bewuster te maken

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013.

Bouwvereniging Ambt Delden. Integriteitscode. Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. Bouwvereniging Ambt Delden Integriteitscode Vastgesteld door het bestuur: 19 december 2012. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht: 7 januari 2013. 1 1. Inleiding Bouwvereniging Ambt Delden is een maatschappelijke

Nadere informatie

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen)

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen) Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen) 1. Inleiding De Regeling Onafhankelijkheid medewerkers DNB (de Regeling) is gebaseerd

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Deontologische code - Commissie Projectsourcing

Deontologische code - Commissie Projectsourcing Deontologische code - Commissie Projectsourcing 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van deze gedragscode is het bepalen van de regels waartoe de leden zich verbinden ze na te leven. Ze moet bijdragen tot

Nadere informatie

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV

Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV Procedure voor de bescherming van klokkenluiders in KBC Asset Management NV 1. Basisprincipes KBC Asset Management NV verwacht dat haar medewerkers de voorwaarden van hun arbeidscontracten te goeder trouw

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240 VERORDENING 240 GEDRAGSCODE NIK Doel van de Gedragscode Het NIK is het overkoepelend orgaan van Joodse Gemeenten in Nederland. In een wereld waar meer op waarden en normen wordt gelet, waarin het NIK,

Nadere informatie

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014

Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Integriteitsbeleidskader Woonstichting Etten-Leur 2014 Voor de leesbaarheid spreken wij over de medewerkers en over hij / zijn. Uiteraard worden hiermee ook de vrouwelijke medewerkers bedoeld en kan hij

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014)

Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Klokkenluidersregeling Domesta (vastgesteld door de bestuurder op 13-5-2014) Domesta is een maatschappelijk ondernemer en heeft als corporatie de verantwoordelijkheid over vastgoed en (financiële) middelen

Nadere informatie

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d.

Gedragscode NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. NEDERLANDSE VERENIGING VAN FABRIKANTEN VAN NOODVERLICHTING (NVFN) Vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 4 september 2008 I. KERNWAARDEN Integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode

www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode www.pwc.com/ethics Ethisch handelen PwC s werkwijze Gedragscode Wij handelen professioneel. We zijn integer in ons zakendoen. De reputatie van onze klanten zowel als onze eigen reputatie houden we hoog.

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 17 Landsverordening Raad van Advies 1 Hoofdstuk 1. Inrichting en samenstelling Artikel 1 1. De Raad van Advies, verder te noemen de Raad, bestaat

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud

www.afier.com Klachtenregeling Inhoud 7 Klachtenregeling Inhoud 1. Doelstellingen en uitgangspunten 2. Contactpersonen 3. Klachtenprocedure 4. Evaluatie klachtenafhandeling 5. Geheimhouding 6. Privacy en rechtbescherming 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente

Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1107/khv Datum: 13 december 2012 Gedragscode ICT-functionarissen Universiteit Twente Vanuit hun functie hebben ICT-functionarissen vaak verregaande

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015

Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Ministerie van Financiën Korte Voorhout 7 Postbus 20201 2500 EE Den Haag Internetconsultatie Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik 10 augustus 2015 Reactie van: VERENIGING VAN EFFECTENBEZITTERS

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland

Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Stichting Pensioenfonds RBS Nederland Gedragscode Ingangsdatum De gedragscode van Stichting Pensioenfonds RBS Nederland (hierna het fonds) is op 6 juli 2011 vastgesteld door het Bestuur van het fonds.

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE SAMENVATTING VAN HET WERELDWIJD BELEID VAN JOHNSON MATTHEY TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE EN Johnson Matthey heeft een bepaald engagement

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie