WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc."

Transcriptie

1

2 I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van betalingen aan corrupte ambtenaren. Sinds 1997 hebben 38 landen de Organisation for Economic Co-operation and Development s Anti- Bribery Convention (het OESO verdrag) onderschreven. Veel landen waar ITW, haar dochterondernemingen en filialen (ITW bedrijven) zakelijk actief zijn, hebben al strenge lokale wetten tegen omkoping en corruptie ingevoerd. Andere landen zijn doende nieuwe wetten in te voeren om het OESO-verdrag na te komen. De Britse Bribery Act (Wet ter bestrijding van omkoping) bijvoorbeeld die in 2010 aangenomen werd, heeft een bredere werking dan de FCPA, met een scherpere controle en strengere strafrechtelijke sancties die aan bedrijven en particulieren wegens schending van de wet kunnen worden opgelegd. In de Beginselverklaring inzake Gedragsregels van ITW is formeel onze inzet vastgelegd voor de volledige naleving van alle wetten en voorschriften die op ITW ondernemingen van toepassing zijn. ITW heeft zich zowel naar de letter als de geest verplicht tot naleving van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribery Act en de anticorruptiewetgeving van alle landen waar wij zakelijk actief zijn. In algemene zin kan op grond van de FCPA (die voor alle ITW bedrijven en werknemers over de hele wereld geldt) elke betaling, of elk aanbod van iets van waarde (zowel direct als indirect), met corrupte bedoelingen aan een overheidsambtenaar met het oog op het verkrijgen of behouden van zakelijk gewin of om een oneigenlijk voordeel te behalen strafrechtelijk worden vervolgd. De term "ambtenaar" doelt ondermeer op bestuurders en alle andere bij de overheid werkzame functionarissen evenals iedereen die optreedt namens overheids- of semi-overheidsbedrijven, politieke partijen, parlementsleden of internationale publieke organisaties (zoals de Wereldbank, de Verenigde Naties, het IMF enzovoort). De FCPA vereist ook dat beursgenoteerde bedrijven zoals ITW een systeem van interne controles, administratie en verslaglegging onderhouden dat van elke transactie een nauwkeurig beeld geeft. Veel andere anticorruptiewetten over de hele wereld beperken zich niet tot overheidsfunctionarissen maar bestempelen elke vorm van omkoping als onwettig, dus ook omkoping bij particuliere commerciële transacties. II. Doelstellingen Dit wereldwijde anti corruptiebeleid is naast de Beginselverklaring inzake Gedragsregels van ITW als richtlijn aanvaard door het belang van de naleving van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribary Act en de anticorruptiewetgeving van alle landen waar ITW Bedrijven opereren verder te benadrukken. 1 / 7 (Rev. april 2014)

3 Dit beleid geldt voor alle ITW bedrijven over de hele wereld, met inbegrip van transacties uitgevoerd door divisies, dochterondernemingen, agenten, consultants en partners, inclusief joint-ventures waarover ITW of een van haar partnerondernemingen zeggenschap heeft. De interpretatie van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribery Act en andere anticorruptiewetten is niet eenvoudig. Sommige situaties doen zich voor in grijze gebieden en als gevolg daarvan kan dit beleid slechts aanwijzingen geven over de algemene eisen van deze wetten. Wanneer meer specifieke begeleiding nodig is, moet u overleg plegen met de juridische afdeling van ITW. De inzet van ITW voor de naleving van deze wetten wordt door meer motieven gedreven dan de juridische gevolgen van niet-naleving alleen. Door ons in te laten met gedragingen die de anticorruptie- en antiomkopingswetgeving, van de verschillende landen waar we actief zijn, schenden, dan zouden handelen wij in strijd met onze belofte eerlijk, integer en billijk zaken te doen en ons te houden aan de hoogste ethische normen. III. Verbod op omkoping In het algemeen betekent omkoping het aanbieden, geven of ontvangen van iets van waarde met de bedoeling het gedrag van iemand, die in dienst is van de overheid of van een bedrijf, direct of indirect te beïnvloeden om daardoor klandizie te verkrijgen of te behouden of om een ongepast voordeel te behalen. ITW verbiedt omkoping in welke vorm dan ook. Dit verbod is van toepassing op: pogingen om op een bepaald gebied een oneigenlijk voordeel te behalen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen of behouden van klandizie of het veiligstellen van vergunningen, machtigingen of een andere gunstige behandeling door de overheid; het aanbieden van ongepaste beloningen, niet alleen in geld maar ook in de vorm van luxe reizen, entertainment of geschenken van aanzienlijke waarde; alle middelen voor het doorsluizen van onverschuldigde betalingen of andere voordelen, of voor het maskeren van hun doel hetzij in de vorm van steekpenningen, geheime contracten, inkooporders, adviesovereenkomsten, of via agenten of andere derden evenals ITW medewerkers die (direct of indirect) iets van waarde accepteren in ruil voor het geven van een onrechtmatig voordeel aan een derde; medewerkers en bestuurders die in verband met een transactie van ITW direct of indirect iets van meer dan een minimale waarde van een derde accepteren. 2 / 7 (Rev. april 2014)

4 Omkoping waarbij een of meer ITW bedrijven of hun medewerkers waar ook ter wereld betrokken zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging uit hoofde van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribery Act of de anticorruptiewetgeving van andere landen. Een overtreding van een van deze wetten is een ernstig misdrijf dat boetes voor ITW en gevangenisstraffen voor de betrokken personen tot gevolg kan hebben. Zelfs de schijn van overtreding van deze wetten kan de reputatie van ITW ernstig beschadigen. IV. Gebruik van tussenpersonen De FCPA, het OESO-Verdrag, de Britse Bribery Act en veel nationale wetten verbieden ook het gebruik van tussenpersonen om betalingen te verrichten die in strijd zouden zijn met anti corruptiewetten als deze betalingen rechtstreeks door een ITW bedrijf werden verricht. De wettelijke aansprakelijkheid is niet beperkt tot diegenen die actief deelnemen aan strafbaar gedrag maar kan zich ook uitstrekken tot degenen die, zonder dat zij actief bij het strafbare gedrag betrokken zijn, toch betalingen doen aan een tussenpersoon zoals een agent of consultant en waarschuwingssignalen negeren over het uiteindelijke illegale gebruik waarvoor de betalingen bedoeld zijn. Van ITW medewerkers wordt verwacht dat zij bij de omgang met personen buiten het bedrijf alert blijven op mogelijke schendingen van dit beleid en dat zij, bij elk vermoeden daarvan, deze onmiddellijk melden aan het management zodat ITW hier adequaat en snel op kan reageren. Het bewust negeren, opzettelijk voorbijgaan aan en moedwillig de ogen sluiten voor omstandigheden waarvan een medewerker kan vermoeden dat deze een schending kunnen inhouden, is op grond van dit beleid verboden. V. Giften en entertainment Indien de lokale wetgeving dit toestaat, mogen ITW medewerkers redelijke maaltijden en entertainment evenals kleine relatiegeschenken van ITW aanbieden en accepteren. De kosten hiervan moeten bescheiden zijn, niet regelmatig voorkomen en niet overdadig en extravagant zijn en geen rechtstreeks verband houden met de promotie, demonstratie of uitleg van producten of diensten en de uitvoering of de werking van een contract. Het uitwisselen van geschenken en entertainment moet een bescheiden karakter dragen. Afhankelijk van hun grootte, frequentie en de omstandigheden waarin ze worden gegeven, kunnen geschenken en entertainment als omkoping worden beschouwd. De belangrijkste test is de vraag of geschenken en entertainment kunnen zijn bedoeld, of zelfs redelijkerwijs kunnen worden uitgelegd, als een beloning of aanmoediging voor een gunst of voorkeurbehandeling. Als het antwoord daarop bevestigend is, zijn ze verboden - zowel op grond van de Beginselverklaring inzake Gedragsregels van ITW als van dit beleid - en kunnen ze met een of meer wetten in strijd zijn. 3 / 7 (Rev. april 2014)

5 VI. Smeergelden De FCPA staat toe dat Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen een beperkte categorie betalingen doet buiten de Verenigde Staten om de uitvoering van routinematige activiteiten van het overheidsapparaat te versnellen of veilig te stellen. Deze zogenaamde "faciliterende" of "bespoedigende" betalingen zijn slechts bij hoge uitzondering toegestaan en de toetsing ervan of ze zijn geoorloofd is vaak lastig. Ondanks het feit dat de Amerikaanse wetgeving faciliterende betalingen onder bepaalde voorwaarden toestaat, zijn ze op grond van het OESO-verdrag en de Britse Bribery Act verboden. ITW staat faciliterende betalingen slechts in een beperkt aantal gevallen toe en alleen als ze niet met de FCPA en andere toepasselijke wetten in strijd zijn. Dergelijke betalingen dienen in het algemeen bescheiden van aard te zijn en beperkt blijven tot het versoepelen of versnellen van ministeriële of administratieve taken of het leveren van routinematige diensten waartoe de onderneming onder de plaatselijke wetgeving gerechtigd is. De ambtelijke besluitvorming tot het gunnen van orders aan, of om zaken te blijven doen met een bepaalde particuliere partij wordt niet tot de routinematige overheidsactiviteiten gerekend. Alle faciliterende betalingen moeten vooraf door de General Counsel (Algemeen Juridisch Adviseur) van ITW, of haar plaatsvervanger, worden goedgekeurd. Ook moeten deze betalingen naar behoren in de administratie van ITW worden verantwoord. VII. Lobbyen Lobbyen is een term die in de VS is ontstaan om het proces te beschrijven van het communiceren van de zienswijze en de belangstelling van een bedrijf voor bepaalde voorgestelde of geplande overheidsmaatregelen en het proberen overheidsambtenaren te overtuigen tot het nemen van beslissingen op een wijze die in dit geval ITW als gunstig voor zijn bedrijf en openbare beleid beschouwt. ITW participeert in en bevordert de communicatie van adviezen door zijn management aan gekozen en benoemde vertegenwoordigers van de overheid. Het proces van beïnvloeding van het overheidsbeleid bestaat over de hele wereld en kent verschillende vormen waaronder het inschakelen van juristen, advocaten, adviseurs en brancheorganisaties. Veel regeringen, waaronder de federale en deelstaatregeringen in de VS, stellen regels aan de lobbyactiviteiten, waaronder bepaalde informatie die rechtstreeks verband houdt met overheidsopdrachten. Overtredingen van deze wetten kunnen leiden tot hoge dwangsommen of strafrechtelijke aanklachten tegen zowel de betrokken privépersoon als het bedrijf. 4 / 7 (Rev. april 2014)

6 ITW medewerkers moeten zich houden aan alle wettelijke en andere officiële voorschriften op dit gebied. Neem voor specifieke begeleiding contact op met de juridische afdeling van ITW en stem uw lobbyactiviteiten af met Maria Green, Senior Vice President en General Counsel, Onder lobbyen wordt niet verstaan het onderhouden van routinematige contacten met overheidsfunctionarissen of -medewerkers in verband met normale bestuursprocessen. Voorbeelden van dergelijke normale bestuursprocessen zijn belastingcontroles van de zakelijke activiteiten van ITW, aanvragen voor vergunningen en de verkoop van producten aan overheidsinstanties. VIII. Bijhouden van gegevens en administratiestructuur De FCPA stelt een aantal boekhoudkundige regels verplicht die zijn ontworpen om betalingen die niet stroken met de anti corruptieverordeningen te ontmoedigen en aan het licht te brengen. De door de FCPA opgelegde administratiestructuur verplicht ITW tot een redelijk gedetailleerde bedrijfsadministratie die alle betalingen, transacties en vermogensbestedingen nauwkeurig en eerlijk in kaart brengt en het doel ervan duidelijk specificeert. Deze administratiestructuur geldt voor alle activiteiten van ITW, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. De FCPA verbiedt een verkeerde omschrijving of het weglaten van transacties uit de administratie van ITW bedrijven en eist van ITW het handhaven van een systeem van interne accountantscontroles. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan een correcte weergave van de reden en de aard van de betalingen omdat bepaalde betalingen (zelfs als deze volgens de FCPA zijn toegestaan) toch in strijd met de FCPA kunnen zijn als ze niet volledig en nauwkeurig in de administratie van ITW traceerbaar zijn. Geen boekhoudkundige bescheiden of andere documenten met betrekking tot welke transactie ook mogen zodanig worden vervalst dat ze de ware aard van de transactie verdoezelen of verhullen. Medewerkers van ITW mogen geen afspraken maken waardoor transacties onjuist of onvolledig in de boeken en bescheiden van ITW worden omschreven. Geen enkele betaling voor rekening van ITW mag worden goedgekeurd of gedaan wanneer er een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst bestaat dat een gedeelte van de betaling moet worden gebruikt voor een ander doel dan in de onderliggende documenten is omschreven. Geheime en niet-geregistreerde fondsen en rekeningen zijn verboden. IX. Overtredingen rapporteren Als u twijfelt, neem dan contact op met de Juridische Afdeling van ITW en vraag om begeleiding voordat u een transactie aangaat die tot een overtreding van dit beleid kan leiden. Als u iets verneemt over een voorgestelde of feitelijke transactie waarvan u 5 / 7 (Rev. april 2014)

7 denkt dat deze in strijd is met bepaalde anti corruptiewetten of dit beleid, stel uw directe chef dan onmiddellijk hiervan op de hoogte. U kunt uw vermoedens ook rechtstreeks melden aan Maria Green, Senior Vice President en General Counsel van ITW, of aan Brian Clucas, Vice President, Audit Services van ITW, Personen die een verslag indienen kunnen dat anoniem doen in landen waar een dergelijke anonieme rapportage is toegestaan. Een bewering of vermoeden kan evenwel vaak beter worden onderzocht als de persoon die de melding doet, zichzelf kenbaar maakt en beschikbaar is voor de beantwoording van bijkomende vragen over de waargenomen situatie. Zelfs in dergelijke omstandigheden wordt de identiteit van de persoon van wie de melding afkomstig is zoveel mogelijk beschermd, ingegeven door de noodzaak mogelijke beschadiging van anderen te voorkomen, wettelijk correct te handelen en een volledig onderzoek in te stellen. Personen die een melding indienen hoeven geen represailles te duchten voor het te goeder trouw melden van een vermoedelijke inbreuk op de gedragscode of dit beleid. X. Om te onthouden ITW is loyaal aan de hoogste normen van zakendoen. Dat vergt van al onze medewerkers over de hele wereld een actieve inzet bij de naleving van ons wereldwijde anti corruptiebeleid. Accepteer of biedt nooit geld aan (of iets van waarde) om een oneigenlijk voordeel te verkrijgen of te verschaffen. Zorg ervoor dat u de tussenpersonen en andere betrokkenen waarmee u werkt goed kent en wees attent op hun doen en laten. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de wettelijke voorschriften, de eigen regels van de klant en het beleid van ITW voordat u iets schenkt, de klant ontspanning aanbiedt of bijvoorbeeld zijn reiskosten vergoedt. Betaal geen smeergelden (faciliterende betalingen) zonder goedkeuring vooraf van de General Counsel. Besteedt nooit ITW gelden of activa aan politieke doeleinden. Stem lobbyactiviteiten af met de General Counsel van ITW. Zorg ervoor dat de bedrijfsadministratie de ware aard van elke transactie nauwkeurig weergeeft. 6 / 7 (Rev. april 2014)

8 Negeer nooit geruchten over oneigenlijke betalingen en andere "alarmmeldingen" die bij u de verdenking van illegale of ongepaste activiteiten wekken. Meldt ze aan uw directe chef, de juridische afdeling van ITW of de afdeling Audit Services. Niet-naleving van dit beleid kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties voor ITW en de betrokken personen tot gevolg hebben en een reden zijn voor disciplinaire maatregelen tegen de betrokkenen, inclusief beëindiging van het dienstverband 7 / 7 (Rev. april 2014)

9 VERKLARING BETREFFENDE HET ITW ANTI CORRUPTIEBELEID Hierbij verklaar ik dat ik een exemplaar van het WERELDWIJDE ANTI CORRUPTIEBELEID van heb ontvangen en gelezen en dat ik hiermee akkoord ga en alle vragen en aangelegenheden die in het hoofdstuk "Overtredingen rapporteren" van dit beleid zijn toegelicht onmiddellijk zal melden. Verder verklaar ik dat ik, behoudens mijn onderstaande toelichting, mij niet heb ingelaten met enig gedrag dat een schending van het WERELDWIJDE ANTI CORRUPTIEBELEID van ITW kan inhouden en dat ik, voor zover ik weet, mij niet bewust ben van mogelijke schendingen van dit beleid (door mijzelf hetzij door een andere werknemer of bestuurder van Illinois Tool Works, haar werkmaatschappijen of dochterondernemingen) die ik nog niet eerder in een vorige verklaring heb gemeld. Een reactie in het Engels wordt op prijs gesteld. Datum: Handtekening: Naam (in blokletters): Business Unit: Plaats: Toelichting op mogelijke schendingen:

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode Handelen met Integriteit Wereldwijd Het ECHTE Op de JUISTE manier Handel met integriteit. Wees eerlijk. Houd u aan de wet. Schik u naar de Code. Wees verantwoordelijk. COCA-COLA PLAZA

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie