WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc."

Transcriptie

1

2 I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van betalingen aan corrupte ambtenaren. Sinds 1997 hebben 38 landen de Organisation for Economic Co-operation and Development s Anti- Bribery Convention (het OESO verdrag) onderschreven. Veel landen waar ITW, haar dochterondernemingen en filialen (ITW bedrijven) zakelijk actief zijn, hebben al strenge lokale wetten tegen omkoping en corruptie ingevoerd. Andere landen zijn doende nieuwe wetten in te voeren om het OESO-verdrag na te komen. De Britse Bribery Act (Wet ter bestrijding van omkoping) bijvoorbeeld die in 2010 aangenomen werd, heeft een bredere werking dan de FCPA, met een scherpere controle en strengere strafrechtelijke sancties die aan bedrijven en particulieren wegens schending van de wet kunnen worden opgelegd. In de Beginselverklaring inzake Gedragsregels van ITW is formeel onze inzet vastgelegd voor de volledige naleving van alle wetten en voorschriften die op ITW ondernemingen van toepassing zijn. ITW heeft zich zowel naar de letter als de geest verplicht tot naleving van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribery Act en de anticorruptiewetgeving van alle landen waar wij zakelijk actief zijn. In algemene zin kan op grond van de FCPA (die voor alle ITW bedrijven en werknemers over de hele wereld geldt) elke betaling, of elk aanbod van iets van waarde (zowel direct als indirect), met corrupte bedoelingen aan een overheidsambtenaar met het oog op het verkrijgen of behouden van zakelijk gewin of om een oneigenlijk voordeel te behalen strafrechtelijk worden vervolgd. De term "ambtenaar" doelt ondermeer op bestuurders en alle andere bij de overheid werkzame functionarissen evenals iedereen die optreedt namens overheids- of semi-overheidsbedrijven, politieke partijen, parlementsleden of internationale publieke organisaties (zoals de Wereldbank, de Verenigde Naties, het IMF enzovoort). De FCPA vereist ook dat beursgenoteerde bedrijven zoals ITW een systeem van interne controles, administratie en verslaglegging onderhouden dat van elke transactie een nauwkeurig beeld geeft. Veel andere anticorruptiewetten over de hele wereld beperken zich niet tot overheidsfunctionarissen maar bestempelen elke vorm van omkoping als onwettig, dus ook omkoping bij particuliere commerciële transacties. II. Doelstellingen Dit wereldwijde anti corruptiebeleid is naast de Beginselverklaring inzake Gedragsregels van ITW als richtlijn aanvaard door het belang van de naleving van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribary Act en de anticorruptiewetgeving van alle landen waar ITW Bedrijven opereren verder te benadrukken. 1 / 7 (Rev. april 2014)

3 Dit beleid geldt voor alle ITW bedrijven over de hele wereld, met inbegrip van transacties uitgevoerd door divisies, dochterondernemingen, agenten, consultants en partners, inclusief joint-ventures waarover ITW of een van haar partnerondernemingen zeggenschap heeft. De interpretatie van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribery Act en andere anticorruptiewetten is niet eenvoudig. Sommige situaties doen zich voor in grijze gebieden en als gevolg daarvan kan dit beleid slechts aanwijzingen geven over de algemene eisen van deze wetten. Wanneer meer specifieke begeleiding nodig is, moet u overleg plegen met de juridische afdeling van ITW. De inzet van ITW voor de naleving van deze wetten wordt door meer motieven gedreven dan de juridische gevolgen van niet-naleving alleen. Door ons in te laten met gedragingen die de anticorruptie- en antiomkopingswetgeving, van de verschillende landen waar we actief zijn, schenden, dan zouden handelen wij in strijd met onze belofte eerlijk, integer en billijk zaken te doen en ons te houden aan de hoogste ethische normen. III. Verbod op omkoping In het algemeen betekent omkoping het aanbieden, geven of ontvangen van iets van waarde met de bedoeling het gedrag van iemand, die in dienst is van de overheid of van een bedrijf, direct of indirect te beïnvloeden om daardoor klandizie te verkrijgen of te behouden of om een ongepast voordeel te behalen. ITW verbiedt omkoping in welke vorm dan ook. Dit verbod is van toepassing op: pogingen om op een bepaald gebied een oneigenlijk voordeel te behalen, bijvoorbeeld bij het verkrijgen of behouden van klandizie of het veiligstellen van vergunningen, machtigingen of een andere gunstige behandeling door de overheid; het aanbieden van ongepaste beloningen, niet alleen in geld maar ook in de vorm van luxe reizen, entertainment of geschenken van aanzienlijke waarde; alle middelen voor het doorsluizen van onverschuldigde betalingen of andere voordelen, of voor het maskeren van hun doel hetzij in de vorm van steekpenningen, geheime contracten, inkooporders, adviesovereenkomsten, of via agenten of andere derden evenals ITW medewerkers die (direct of indirect) iets van waarde accepteren in ruil voor het geven van een onrechtmatig voordeel aan een derde; medewerkers en bestuurders die in verband met een transactie van ITW direct of indirect iets van meer dan een minimale waarde van een derde accepteren. 2 / 7 (Rev. april 2014)

4 Omkoping waarbij een of meer ITW bedrijven of hun medewerkers waar ook ter wereld betrokken zijn, kan leiden tot strafrechtelijke vervolging uit hoofde van de FCPA, het OESO-verdrag, de Britse Bribery Act of de anticorruptiewetgeving van andere landen. Een overtreding van een van deze wetten is een ernstig misdrijf dat boetes voor ITW en gevangenisstraffen voor de betrokken personen tot gevolg kan hebben. Zelfs de schijn van overtreding van deze wetten kan de reputatie van ITW ernstig beschadigen. IV. Gebruik van tussenpersonen De FCPA, het OESO-Verdrag, de Britse Bribery Act en veel nationale wetten verbieden ook het gebruik van tussenpersonen om betalingen te verrichten die in strijd zouden zijn met anti corruptiewetten als deze betalingen rechtstreeks door een ITW bedrijf werden verricht. De wettelijke aansprakelijkheid is niet beperkt tot diegenen die actief deelnemen aan strafbaar gedrag maar kan zich ook uitstrekken tot degenen die, zonder dat zij actief bij het strafbare gedrag betrokken zijn, toch betalingen doen aan een tussenpersoon zoals een agent of consultant en waarschuwingssignalen negeren over het uiteindelijke illegale gebruik waarvoor de betalingen bedoeld zijn. Van ITW medewerkers wordt verwacht dat zij bij de omgang met personen buiten het bedrijf alert blijven op mogelijke schendingen van dit beleid en dat zij, bij elk vermoeden daarvan, deze onmiddellijk melden aan het management zodat ITW hier adequaat en snel op kan reageren. Het bewust negeren, opzettelijk voorbijgaan aan en moedwillig de ogen sluiten voor omstandigheden waarvan een medewerker kan vermoeden dat deze een schending kunnen inhouden, is op grond van dit beleid verboden. V. Giften en entertainment Indien de lokale wetgeving dit toestaat, mogen ITW medewerkers redelijke maaltijden en entertainment evenals kleine relatiegeschenken van ITW aanbieden en accepteren. De kosten hiervan moeten bescheiden zijn, niet regelmatig voorkomen en niet overdadig en extravagant zijn en geen rechtstreeks verband houden met de promotie, demonstratie of uitleg van producten of diensten en de uitvoering of de werking van een contract. Het uitwisselen van geschenken en entertainment moet een bescheiden karakter dragen. Afhankelijk van hun grootte, frequentie en de omstandigheden waarin ze worden gegeven, kunnen geschenken en entertainment als omkoping worden beschouwd. De belangrijkste test is de vraag of geschenken en entertainment kunnen zijn bedoeld, of zelfs redelijkerwijs kunnen worden uitgelegd, als een beloning of aanmoediging voor een gunst of voorkeurbehandeling. Als het antwoord daarop bevestigend is, zijn ze verboden - zowel op grond van de Beginselverklaring inzake Gedragsregels van ITW als van dit beleid - en kunnen ze met een of meer wetten in strijd zijn. 3 / 7 (Rev. april 2014)

5 VI. Smeergelden De FCPA staat toe dat Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen een beperkte categorie betalingen doet buiten de Verenigde Staten om de uitvoering van routinematige activiteiten van het overheidsapparaat te versnellen of veilig te stellen. Deze zogenaamde "faciliterende" of "bespoedigende" betalingen zijn slechts bij hoge uitzondering toegestaan en de toetsing ervan of ze zijn geoorloofd is vaak lastig. Ondanks het feit dat de Amerikaanse wetgeving faciliterende betalingen onder bepaalde voorwaarden toestaat, zijn ze op grond van het OESO-verdrag en de Britse Bribery Act verboden. ITW staat faciliterende betalingen slechts in een beperkt aantal gevallen toe en alleen als ze niet met de FCPA en andere toepasselijke wetten in strijd zijn. Dergelijke betalingen dienen in het algemeen bescheiden van aard te zijn en beperkt blijven tot het versoepelen of versnellen van ministeriële of administratieve taken of het leveren van routinematige diensten waartoe de onderneming onder de plaatselijke wetgeving gerechtigd is. De ambtelijke besluitvorming tot het gunnen van orders aan, of om zaken te blijven doen met een bepaalde particuliere partij wordt niet tot de routinematige overheidsactiviteiten gerekend. Alle faciliterende betalingen moeten vooraf door de General Counsel (Algemeen Juridisch Adviseur) van ITW, of haar plaatsvervanger, worden goedgekeurd. Ook moeten deze betalingen naar behoren in de administratie van ITW worden verantwoord. VII. Lobbyen Lobbyen is een term die in de VS is ontstaan om het proces te beschrijven van het communiceren van de zienswijze en de belangstelling van een bedrijf voor bepaalde voorgestelde of geplande overheidsmaatregelen en het proberen overheidsambtenaren te overtuigen tot het nemen van beslissingen op een wijze die in dit geval ITW als gunstig voor zijn bedrijf en openbare beleid beschouwt. ITW participeert in en bevordert de communicatie van adviezen door zijn management aan gekozen en benoemde vertegenwoordigers van de overheid. Het proces van beïnvloeding van het overheidsbeleid bestaat over de hele wereld en kent verschillende vormen waaronder het inschakelen van juristen, advocaten, adviseurs en brancheorganisaties. Veel regeringen, waaronder de federale en deelstaatregeringen in de VS, stellen regels aan de lobbyactiviteiten, waaronder bepaalde informatie die rechtstreeks verband houdt met overheidsopdrachten. Overtredingen van deze wetten kunnen leiden tot hoge dwangsommen of strafrechtelijke aanklachten tegen zowel de betrokken privépersoon als het bedrijf. 4 / 7 (Rev. april 2014)

6 ITW medewerkers moeten zich houden aan alle wettelijke en andere officiële voorschriften op dit gebied. Neem voor specifieke begeleiding contact op met de juridische afdeling van ITW en stem uw lobbyactiviteiten af met Maria Green, Senior Vice President en General Counsel, Onder lobbyen wordt niet verstaan het onderhouden van routinematige contacten met overheidsfunctionarissen of -medewerkers in verband met normale bestuursprocessen. Voorbeelden van dergelijke normale bestuursprocessen zijn belastingcontroles van de zakelijke activiteiten van ITW, aanvragen voor vergunningen en de verkoop van producten aan overheidsinstanties. VIII. Bijhouden van gegevens en administratiestructuur De FCPA stelt een aantal boekhoudkundige regels verplicht die zijn ontworpen om betalingen die niet stroken met de anti corruptieverordeningen te ontmoedigen en aan het licht te brengen. De door de FCPA opgelegde administratiestructuur verplicht ITW tot een redelijk gedetailleerde bedrijfsadministratie die alle betalingen, transacties en vermogensbestedingen nauwkeurig en eerlijk in kaart brengt en het doel ervan duidelijk specificeert. Deze administratiestructuur geldt voor alle activiteiten van ITW, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. De FCPA verbiedt een verkeerde omschrijving of het weglaten van transacties uit de administratie van ITW bedrijven en eist van ITW het handhaven van een systeem van interne accountantscontroles. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan een correcte weergave van de reden en de aard van de betalingen omdat bepaalde betalingen (zelfs als deze volgens de FCPA zijn toegestaan) toch in strijd met de FCPA kunnen zijn als ze niet volledig en nauwkeurig in de administratie van ITW traceerbaar zijn. Geen boekhoudkundige bescheiden of andere documenten met betrekking tot welke transactie ook mogen zodanig worden vervalst dat ze de ware aard van de transactie verdoezelen of verhullen. Medewerkers van ITW mogen geen afspraken maken waardoor transacties onjuist of onvolledig in de boeken en bescheiden van ITW worden omschreven. Geen enkele betaling voor rekening van ITW mag worden goedgekeurd of gedaan wanneer er een uitdrukkelijke of stilzwijgende overeenkomst bestaat dat een gedeelte van de betaling moet worden gebruikt voor een ander doel dan in de onderliggende documenten is omschreven. Geheime en niet-geregistreerde fondsen en rekeningen zijn verboden. IX. Overtredingen rapporteren Als u twijfelt, neem dan contact op met de Juridische Afdeling van ITW en vraag om begeleiding voordat u een transactie aangaat die tot een overtreding van dit beleid kan leiden. Als u iets verneemt over een voorgestelde of feitelijke transactie waarvan u 5 / 7 (Rev. april 2014)

7 denkt dat deze in strijd is met bepaalde anti corruptiewetten of dit beleid, stel uw directe chef dan onmiddellijk hiervan op de hoogte. U kunt uw vermoedens ook rechtstreeks melden aan Maria Green, Senior Vice President en General Counsel van ITW, of aan Brian Clucas, Vice President, Audit Services van ITW, Personen die een verslag indienen kunnen dat anoniem doen in landen waar een dergelijke anonieme rapportage is toegestaan. Een bewering of vermoeden kan evenwel vaak beter worden onderzocht als de persoon die de melding doet, zichzelf kenbaar maakt en beschikbaar is voor de beantwoording van bijkomende vragen over de waargenomen situatie. Zelfs in dergelijke omstandigheden wordt de identiteit van de persoon van wie de melding afkomstig is zoveel mogelijk beschermd, ingegeven door de noodzaak mogelijke beschadiging van anderen te voorkomen, wettelijk correct te handelen en een volledig onderzoek in te stellen. Personen die een melding indienen hoeven geen represailles te duchten voor het te goeder trouw melden van een vermoedelijke inbreuk op de gedragscode of dit beleid. X. Om te onthouden ITW is loyaal aan de hoogste normen van zakendoen. Dat vergt van al onze medewerkers over de hele wereld een actieve inzet bij de naleving van ons wereldwijde anti corruptiebeleid. Accepteer of biedt nooit geld aan (of iets van waarde) om een oneigenlijk voordeel te verkrijgen of te verschaffen. Zorg ervoor dat u de tussenpersonen en andere betrokkenen waarmee u werkt goed kent en wees attent op hun doen en laten. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de wettelijke voorschriften, de eigen regels van de klant en het beleid van ITW voordat u iets schenkt, de klant ontspanning aanbiedt of bijvoorbeeld zijn reiskosten vergoedt. Betaal geen smeergelden (faciliterende betalingen) zonder goedkeuring vooraf van de General Counsel. Besteedt nooit ITW gelden of activa aan politieke doeleinden. Stem lobbyactiviteiten af met de General Counsel van ITW. Zorg ervoor dat de bedrijfsadministratie de ware aard van elke transactie nauwkeurig weergeeft. 6 / 7 (Rev. april 2014)

8 Negeer nooit geruchten over oneigenlijke betalingen en andere "alarmmeldingen" die bij u de verdenking van illegale of ongepaste activiteiten wekken. Meldt ze aan uw directe chef, de juridische afdeling van ITW of de afdeling Audit Services. Niet-naleving van dit beleid kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties voor ITW en de betrokken personen tot gevolg hebben en een reden zijn voor disciplinaire maatregelen tegen de betrokkenen, inclusief beëindiging van het dienstverband 7 / 7 (Rev. april 2014)

9 VERKLARING BETREFFENDE HET ITW ANTI CORRUPTIEBELEID Hierbij verklaar ik dat ik een exemplaar van het WERELDWIJDE ANTI CORRUPTIEBELEID van heb ontvangen en gelezen en dat ik hiermee akkoord ga en alle vragen en aangelegenheden die in het hoofdstuk "Overtredingen rapporteren" van dit beleid zijn toegelicht onmiddellijk zal melden. Verder verklaar ik dat ik, behoudens mijn onderstaande toelichting, mij niet heb ingelaten met enig gedrag dat een schending van het WERELDWIJDE ANTI CORRUPTIEBELEID van ITW kan inhouden en dat ik, voor zover ik weet, mij niet bewust ben van mogelijke schendingen van dit beleid (door mijzelf hetzij door een andere werknemer of bestuurder van Illinois Tool Works, haar werkmaatschappijen of dochterondernemingen) die ik nog niet eerder in een vorige verklaring heb gemeld. Een reactie in het Engels wordt op prijs gesteld. Datum: Handtekening: Naam (in blokletters): Business Unit: Plaats: Toelichting op mogelijke schendingen:

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Anti-corruptiebeleid van Elopak

Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Elopak hanteert een zero tolerance -beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Hetzelfde geldt voor het aanvaarden van gastvrijheid, entertainment

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Versie/laatste Revisiedatum:

Versie/laatste Revisiedatum: beleid Oktober 2016 Pagina 1van 7 I. DOEL Het doel van dit beleid is om duidelijke verwachtingen en eisen te bepalen met betrekking tot aangeboden en ontvangen geschenken en entertainment (waaronder maaltijden

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit.

i. Het ondersteunen van een cultuur van openheid, eerlijkheid, verantwoordelijkheid en integriteit. KLOKKENLUIDERSBELEID Reglement voor het omgaan met een vermoeden van een misstand Introductie De ForFarmers gedragscode (Code of Conduct) bevat richtlijnen en principes voor het dagelijks handelen. Het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden

DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden DSM Alert: - Regeling en procedure inzake het melden van vermeende ernstige misstanden Dit document beschrijft het beleid dat DSM geformuleerd heeft om medewerkers te ondersteunen die aandacht vragen voor

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK

WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK WIRECO WORLDGROUP INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EN ETHIEK Inleiding Deze Code Bedrijfsvoering en Ethiek ("Code") omvat een breed scala aan zakelijke praktijken en procedures. Het dekt niet elke situatie die

Nadere informatie

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties

Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Greif gedragscode inzake economische en handelssancties Inleiding Greif, (waaronder Greif groepsondernemingen gezamenlijk aangeduid als Greif ) hecht groot belang aan de naleving van alle toepasselijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V.

Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. Anti-corruptie beleid de Volksbank N.V. RISK POLICY Versie: 1.0 / Datum vaststelling: 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 2 1.1 Doelstelling en scope... 2 1.2 Naleving... 2 2. BELEIDSUITWERKING...

Nadere informatie

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT

Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011. Integriteitscode ICT Versie: 1.0 Datum: 1 oktober 2011 Integriteitscode ICT Toelichting Voor u ligt de 'Integriteitscode ICT van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De integriteitscode bevat een overzicht van de huidige

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240

GEDRAGSCODE NIK VERORDENING 240 VERORDENING 240 GEDRAGSCODE NIK Doel van de Gedragscode Het NIK is het overkoepelend orgaan van Joodse Gemeenten in Nederland. In een wereld waar meer op waarden en normen wordt gelet, waarin het NIK,

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN ZAKELIJKE GEDRAGSCODE VOOR ETHISCH HANDELEN Februari 2014 Tube City IMS Corporation en haar directe en indirecte dochterondernemingen (hierna: het Bedrijf ) streven ernaar om zaken te doen volgens de hoogste

Nadere informatie

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten

Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten Drentse gedragscode integriteit Commissaris van de Koning, Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten De code bestaat uit drie onderdelen. Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit en plaatst

Nadere informatie

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG

Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Titel: Klokkenluidersregeling PSW Januari 2017 / EvG Inleiding PSW heeft een klokkenluidersregeling. Doel is een zorgvuldige afhandeling van meldingen van redelijke vermoedens van misstanden binnen de

Nadere informatie

Analyse belangenverstrengeling

Analyse belangenverstrengeling Analyse belangenverstrengeling Besproken in de bestuursvergadering van 7 mei 2015 Versie 31 mei 2015 Opgesteld door Mol & Pensioen 1 Inleiding Van belangenverstrengeling is sprake wanneer persoonlijke

Nadere informatie

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0

AZL. Corporate Compliance POLICY. Klokkenluider Policy. Versie 1.0 AZL Corporate Compliance POLICY Klokkenluider Policy Versie 1.0 Klokkenluidersbeleid mei 2014 1 INFORMATIEBLAD Gepubliceerd door: AZL Deze Policy geeft uitvoering aan de eisen van, en is afgestemd op,

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT:

INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: Ingestemd door MR: Goedgekeurd door RvT: INTEGRITEITSCODE Colofon: Vastgesteld door Bestuur: november 2015 Ingestemd door MR: december 2015 Goedgekeurd door RvT: december 2015 1 Bedoeling De integriteitscode van Het Baken Almere betreft de uitgangspunten

Nadere informatie

Flint Group Beleid tegen Omkoping en Corruptie

Flint Group Beleid tegen Omkoping en Corruptie Flint Group Beleid tegen Omkoping en Corruptie I Inleiding Integriteit is één van de leidende beginselen van Flint Group. Het is belangrijk dat elke werknemer en elk bedrijf dat verbonden is met Flint

Nadere informatie

OMKOPING IN DE SCHIJNWERPERS

OMKOPING IN DE SCHIJNWERPERS De strafrechtelijke bestrijding van corruptie krijgt steeds meer aandacht, internationaal en nationaal. Diverse landen, waaronder Nederland, hebben in de afgelopen jaren hun wetgeving aangepast om gevallen

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand)

BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) BIJLAGE 3, BEDOELD IN ARTIKEL F.1, ELFDE LID, VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES (Regeling melden vermoeden van een misstand) Deze regeling is de uitwerking van de wettelijke verplichting

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017

Behoort bij raadsvoorstel , titel: Gedragscode integriteit 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-378, titel: Gedragscode integriteit 2017 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op Gemeentewet, artikel 15 lid 3; BESLUIT Vast te stellen de gedragscode 2017

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

klokkenluidersregeling

klokkenluidersregeling klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Woonvisie 1 Inleiding Woonvisie wil in al zijn activiteiten hoge normen naleven ten aanzien van openheid, fatsoen en integriteit. Om deze normen te handhaven

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Governance, risk en compliance Internationale anticorruptiewetgeving IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600

Nadere informatie

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode

Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson. I Toelichting op de Gedragscode Stichting pensioenfonds SC Johnson Gedragscode 2015 I Toelichting op de Gedragscode De verbonden personen (bestuursleden, leden VO, ambtelijk secretaris en de interne administrateur) dienen jaarlijks een

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep

Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Klokkenluidersregeling Stichting Amstelring Groep Preambule Deze regeling draagt eraan bij dat zorgorganisaties zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. In deze regeling komt tot uitdrukking

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Vastgesteld door de directie op 26 oktober 2015 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op 2 november 2015. In werking getreden op 1 januari 2016. Inleiding Vastned Retail

Nadere informatie

CONCACAF Partner Gedragscode. (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015)

CONCACAF Partner Gedragscode. (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015) 2015 CONCACAF Partner Gedragscode (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 CONCACAF Partner Gedragscode...2 Op wie is deze Gedragscode van toepassing?...2 Onze verwachtingen...2

Nadere informatie

Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid

Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid EEN BERICHT VAN DE CEO VAN VALSPAR Beste Valspar-werknemers: De basis van ons geweldige bedrijf is onze inzet om zaken op de juiste manier te doen, de Valspar-manier.

Nadere informatie