THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES"

Transcriptie

1 THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober

2 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1 B. Verantwoordelijkheden van en informatiebronnen voor werknemers...2 C. Sancties tegen overtredingen...2 II. ALGEMEEN VERBOD OP OMKOPERIJ...3 A. Wat is omkoperij?...3 B. Andere vragen inzake het algemene verbod van TWG op omkoperij...4 C. Uitzonderingen Geen uitzondering op smeergelden Gezondheid, veiligheid en vrijheid van werknemers Redelijke promotionele uitgaven en andere betalingen die volgens deze Richtlijnen en Procedures zijn toegestaan of door de Global Compliance Officer zijn goedgekeurd...8 III. GASTVRIJHEID, GESCHENKEN EN ANDERE PROMOTIONELE UITGAVEN VAN HET BEDRIJF...8 A.Geschenken, maaltijden en entertainment...9 B.Reizen en met reizen verbonden onkosten...9 C.Door het bedrijf gesponsorde evenementen...11 IV. GIFTEN AAN LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN EN STEUN VOOR MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN...11 V. POLITIEKE BIJDRAGEN EN BELEIDSBEINVLOEDING (LOBBYING)...13 VI. VII. ZAKEN DOEN MET FUNCTIONARISSEN OF FAMILIELEDEN VAN FUNCTIONARISSEN EN BEDRIJVEN WAARVAN FUNCTIONARISSEN OF FAMILIELEDEN VAN FUNCTIONARISSEN DE VOLLE OF GEDEELTELIJKE EIGENAAR ZIJN...14 ZAKEN DOEN MET DERDEN...15 A.De juridische risico s begrijpen...15 B.Due diligence en juridische beoordeling Derden als bemiddelaars

3 2. Fusies en overnames Joint Ventures...17 C.Verdachte zaken...18 D.De samenwerking op schrift stellen...19 E.De relatie bewaken: een doorlopende verplichting...19 VIII. BOEKHOUDING EN ADMINISTRATIE...19 A.Witwassen van geld...20 IX. TWAALF PUNTEN DIE MEN NIET MAG VERGETEN...20 X. VERWANTE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES...22 XI. CONTACTINFORMATIE

4 I. INLEIDING The Warranty Group, Inc. en haar dochterondernemingen (tezamen, TWG of het Bedrijf ), alsmede de raad van bestuur van TWG en het management zetten zich in om de werkzaamheden van TWG over de hele wereld ethisch en in naleving van alle geldende wetten uit te voeren. In overeenstemming met dit commitment bepaalt de Code voor zakelijk gedrag en ethiek (de Code ) het volgende aangaande omkoperij en corruptie: Wanneer TWG zaken doet maakt zij geen gebruik van omkoperij. TWG zal tevens geen partnership aangaan met enig ander bedrijf dat omkoperij duldt. Daarom zullen wij nooit meedoen aan enige regeling, opgezet om direct of indirect iets van waarde te leveren aan een niet-werknemer van TWG -- inclusief overheidsfunctionarissen voor ongepaste doeleinden (bij voorbeeld, om op oneerlijke wijze handel te verkrijgen of te behouden of op andere wijze de beslissingen van een persoon ongepast te beïnvloeden). Als de bepalingen van de plaatselijke wet strenger zijn dan deze Code, moet u zich aan de plaatselijke wet houden. Zie hoofdstuk IX van de Code, Omkoperij en corruptie. Bovendien voorziet de Code in de volgende specifieke verbodsbepalingen: Het is TWG-werknemers verboden om direct of indirect klanten of andere zakenpartners steekpenningen aan te bieden, te betalen, te geven of te beloven en om zulke aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloften goed te keuren ongeacht of de begunstigde van dergelijke steekpenningen in de privé- of openbare sector werkzaam is. Het is TWG-werknemers verboden om direct of indirect steekpenningen te vragen van een zakenpartner of overeen te komen deze te ontvangen of te accepteren. Het is TWG-werknemers verboden om overheidsfunctionarissen om te kopen bijv. direct of indirect steekpenningen aan te bieden, te betalen, te geven of te beloven aan overheidsfunctionarissen, of om zulke aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloften goed te keuren. Waakzaamheid wat betreft het naleven van de verbodsbepalingen van zowel de Code als anticorruptiewetten als de U.S Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA ) en de UK Bribery Act ( UKBA ) is cruciaal omdat TWG wereldwijd steeds meer zaken doet. De wereldwijde anticorruptie Richtlijnen en Procedures van TWG (de Richtlijnen en Procedures ) zijn aangenomen om de Code aan te vullen door nog meer het belang van naleving van de FCPA, de UKBA en de anticorruptiewetten van alle landen waar TWG werkzaam is te benadrukken. Geen enkel beleid kan iedere mogelijke situatie die zich kan voordoen voorzien. Werknemers worden aangemoedigd met hun managers of met alle leden van de compliance commissie alle vragen over specifieke feiten en omstandigheden die te maken kunnen hebben met enige bepaling uit deze Richtlijnen en Procedures te bespreken. A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures 1

5 Deze Richtlijnen en Proceduress zijn wereldwijd geldig voor TWG en al haar Amerikaanse en internationale dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, vennootschappen, samenwerkingsverbanden en andere zakelijke verenigingen die TWG feitelijk direct of indirect controleert. Zij gelden voor alle bestuursleden, functionarissen en werknemers van het bedrijf, en ook voor contractanten en uitzendkrachten (samen werknemers ). Zij gelden ook voor iedereen die voor of namens TWG handelt. Bovendien, zoals in detail verderop wordt besproken in hoofdstuk VII, zal TWG alleen samenwerken met die derde partijen die instemmen met het naleven van het verbod van TWG op omkoperij en zich ook anderszins houden aan de in de bedrijfscode genoemde waarden. B. Verantwoordelijkheden en informatiebronnen voor werknemers Het is de individuele verantwoordelijkheid van elke werknemer van TWG om zich op de hoogte te stellen van deze Richtlijnen en Procedures en de wettelijke normen en beperkingen die van toepassing zijn op de hen toegewezen taken, inclusief de FCPA, UKBA, en indien van toepassing -- de normen van het land van oorsprong van de werknemer en de normen van het land waar het werk wordt uitgevoerd, en om zich in alle opzichten dienovereenkomstig te gedragen. Teneinde werknemers te helpen bij hun inspanningen deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, heeft de juridische afdeling een uitgebreide samenvatting gemaakt van zowel de FCPA als de UKBA, die bij deze richtlijnen zijn gevoegd als respectievelijk bijlage A en bijlage B. Elke werknemer van TWG dient bekend te zijn met de hier bijgevoegde samenvattingen van de FCPA en UKBA. Bovendien is ieder lid van de compliance commissie van TWG beschikbaar als informatiebron voor werknemers om hen te assisteren bij het begrijpen van deze Richtlijnen en Procedures, de FCPA, de UKBA, of andere relevante anticorruptiewetten, die meestal een overeenkomstig verbod op omkoperij bevatten, vereisten t.a.v. de boekhouding en strenge boetes voor overtredingen. Bovendien moeten werknemers alle vragen die ze hebben richten aan de Global Complicance Officer ( GCO ) of een ander lid van de compliance commissie of, als men anoniem wenst te blijven, via de Ethics Hotline van TWG. Zie hoofdstuk XI hieronder voor relevante contactinformatie. Verder worden werknemers nadrukkelijk aangemoedigd om vermoedelijke overtredingen van deze richtlijnen of van andere anticorruptiewetten door het bedrijf, collega s of derden te melden. Meldingen van vermoedelijke overtredingen dienen te worden gedaan aan de manager van de werknemer, de GCO, of een lid van de compliance commissie, of via de Ethics Hotline van het bedrijf. Voorzover de wet dit toelaat, zijn op een werknemer disciplinaire maatregelen van toepassing als hij of zij verzuimt om gekende of vermoede vergrijpen te melden. Het bedrijf staat vergelding in welke vorm dan ook niet toe tegen een werknemer die te goeder trouw vermoedelijk wangedrag meldt. Bovendien dient een werknemer die een verzoek om steekpenningen krijgt of aan wie steekpenningen worden aangeboden ogenblikkelijk het verzoek of aanbod te melden bij zijn of haar directe manager, de Global Compliance Officer of een lid van de compliancecommissie. Geen enkele werknemer zal nadelige gevolgen ondervinden van zijn weigering om steekpenningen te betalen, zelfs als dat tot gevolg heeft dat het bedrijf hierdoor business verliest of dit een negatieve impact heeft op bestaande programma s. C. Sancties tegen overtredingen 2

6 Deze Richtlijnen en Procedures zijn een wezenlijk deel van het compliance-programma van TWG. Tegen een TWG werknemer die verzuimt in overeenstemming met deze Richtlijnen en Procedures te handelen of die nalaat gekende of vermoede vergrijpen te melden, kunnen disciplinaire maatregelen worden genomen, inclusief de mogelijkheid van beëindiging van het dienstverband, afvloeiing, burgerlijke of strafrechtelijke vervolging of andere correctieve maatregelen of straffen naargelang de omstandigheden. Zulke maatregelen kunnen worden genomen of geïnitieerd door TWG, een overheidsinstantie of een andere bevoegde instantie. TWG zal niet rechtstreeks of indirect een boete betalen die aan iemand is opgelegd als gevolg van de overtreding van internationale anticorruptiewetten, inclusief, zonder beperkingen, de FCPA en de UKBA, of als gevolg van een overtreding van deze Richtlijnen en Procedures. Vooral voor de managers van TWG gelden de hoogste maatstaven. Op een manager zijn verdere disciplinaire maatregelen van toepassing wanneer deze manager weet of reden heeft te vermoeden dat door deze Richtlijnen en Procedures verboden gedrag wordt overwogen door werknemers die aan hem of haar rapporteren en de manager niets doet om dit te verhinderen, of als deze manager weet of reden heeft te vermoeden dat door deze Richtlijnen en Procedures verboden bepalingen door deze werknemers zijn overtreden en de manager verzuimt om passende corrigerende maatregelen te treffen. Kortom, een manager moet zijn of haar team actief aanmoedigen om deze Richtlijnen en Procedures na te leven en mag bewijzen van mogelijke overtredingen niet negeren. II. ALGEMEEN VERBOD OP OMKOPERIJ TWG verbiedt alle vormen van omkoperij. Het bedrijf dat noch een derde die handelt namens het bedrijf mag "iets van waarde" aanbieden, betalen, geven of beloven te betalen of geven aan "overheidsfunctionarissen", "werknemers van zakenpartners", of andere personen of instanties voor "ongepaste doeleinden". Evenmin mogen werknemers van TWG dergelijke aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloftes of iets van waarde aan overheidsfunctionarissen, werknemers van zakenpartners, of andere personen of instanties voor ongepaste doeleinden goedkeuren, hetzij expliciet, hetzij impliciet door niet te handelen als deze werknemer van TWG "weet of reden heeft iets te weten" over dergelijke aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloftes. Ook mag geen enkele werknemer van TWG iets van waarde ontvangen van een klant of een andere persoon of entiteit waar dit gezien kan worden als misbruik van zijn of haar positie of als het geven van een ongepast voordeel aan de gever of een andere derde. Tenzij specifiek schriftelijk toegestaan door de compliance commissie, is het niet toegestaan een geschenk in contanten of het equivalent daarvan aan of ten behoeve van een niet-werknemer van TWG te geven, noch is het een werknemer van TWG toegestaan een geschenk in contanten of het equivalent daarvan te ontvangen. Elke handeling die ook maar de schijn van ongepastheid wekt, dient te worden vermeden. A. Wat is omkoperij? Omkoperij is het proces van het geven of ontvangen van steekpenningen. Steekpenningen kan omschreven worden als een aanbod, belofte, geschenk of toestemming om iets van waarde te betalen aan een overheidsfunctionaris, werknemer van een zakenpartner, of een andere persoon of entiteit, voor ongepaste doeleinden. Omkoperij kan in de volgende vormen voorkomen: 3

7 Pogingen van werknemers om ongepaste voordelen te bemachtigen op welk gebied dan ook, bij voorbeeld het verkrijgen of behouden van zaken of het bemachtigen van overheidsgoedkeuringen, vergunningen of andere voorkeursbehandeling Aanbiedingen voor enige vorm van onbehoorlijke beloning, niet alleen geld, inclusief extravagante reizen, amusement of geschenken Alle middelen voor het doorsluizen van ongepaste betalingen of andere voordelen, of voor het maskeren van het doel ervan, hetzij in de vorm van steekpenningen, subcontracten, verkooporders, consultancy-overeenkomsten of provisieloon, hetzij via tussenpersonen of andere derde partijen Werknemers die (direct of indirect) iets van waarde ontvangen in ruil voor de ongepaste bevoorrechting van een derde Werknemers en directieleden die van een derde, direct of indirect, iets van meer dan minimale waarde ontvangen in verband met een transactie aangegaan door TWG Omkoperij waarmee een TWG bedrijf of haar werknemers over de hele wereld zich inlaten, kan een overtreding van de FCPA, de UKBA of de anticorruptiewetten van andere landen met zich meebrengen. Overtreding van deze wetten is een ernstig vergrijp dat voor TWG boetes en voor personen gevangenisstraffen tot gevolg kan hebben. Zelfs de schijn van het overtreden van deze wetten kan de reputatie van TWG ernstig schaden. B. Andere vragen inzake het algemene verbod van TWG op omkoperij Werknemers van TWG kunnen geconfronteerd worden met de volgende vragen als wordt geprobeerd het algemene bedrijfsverbod op omkoperij na te leven. Wat wordt bedoeld met iets van waarde? Iets van waarde omvat, doch is niet beperkt tot contanten, aan contanten gelijkgestelde middelen (zoals cheques, postwissels, cadeaubonnen/-kaarten of coupons), geschenken, reizen, maaltijden, amusement, onderdak of waardevolle gunsten zoals onderwijs- en werkgelegenheidskansen voor vrienden en verwanten. In het kader van dit beleid heeft iets van waarde geen minimum waarde. Zelfs een klein geschenk is iets van waarde. Bovendien zijn liefdadigheidsdonaties, bijdragen in natura, beleggingskansen, uitbestedingen, sponsorship van evenementen, functies in samenwerkingsverbanden, gunstige contracten, zakenkansen en dergelijke alle zaken van waarde die een overtreding kunnen vormen van het beleid van TWG en de anticorruptiewetten. Het dient te worden opgemerkt dat er geen uitzondering bestaat voor kleine betalingen als deze worden gedaan met corrupte bedoelingen. Daarom kunnen zelfs geringe betalingen aansprakelijkheid volgens de anticorruptie- en antiomkoperijwetten tot gevolg hebben indien ze met ongepaste bedoelingen worden aangeboden. Wie wordt aangeduid als overheidsfunctionaris? 4

8 De brede definitie van overheidsfunctionaris omvat alle gekozen of benoemde overheidsfunctionarissen; een werknemer of andere persoon die handelt voor of namens een overheidsfunctionaris, instantie, bemiddelaar of onderneming die een overheidsfunctie vervult; een werknemer of andere persoon die handelt voor of namens een entiteit die in zijn geheel of gedeeltelijk eigendom is van of wordt bestuurd door de overheid; een politieke partij, functionaris, werknemer of andere persoon die handelt voor of namens een politieke partij of een kandidaat voor een openbaar ambt; of een werknemer of persoon die handelt voor of namens een openbare internationale organisatie (zoals de Verenigde Naties of de Wereldbank). De definitie omvat alle functionarissen en werknemers van bedrijven die eigendom zijn of onder de controle vallen van de overheid, zelfs als dit slechts gedeeltelijk het geval is. Dit betekent dat alle werknemers van bedrijven en instanties die eigendom zijn van de overheid hieronder vallen zelfs als de bedrijven worden gerund als een privé-onderneming. Het dient te worden opgemerkt dat het beleid en de procedures van TWG gelden voor overheidsfunctionarissen in de Verenigde Staten en in andere landen (hoewel sommige bedrijven de anticorruptie-richtlijnen en Procedures uit de FCPA toepassen op de omgang met uitsluitend niet-amerikaanse functionarissen). Het dient echter ook te worden opgemerkt dat tal van de Richtlijnen en Procedures van TWG gelden ongeacht of de ontvanger van een betaling, bedrijfsgastvrijheid, enzovoort, een overheidsfunctionaris of een nietoverheidswerknemer is. Worden alleen werknemers van de nationale of federale overheid als overheidsfunctionarissen" beschouwd? Nee. De definitie van overheidsfunctionarissen omvat werknemers op alle niveaus en onderverdelingen van de overheid (dat wil zeggen plaatselijk, provinciaal en nationaal en administratieve, wetgevende, gerechtelijke en uitvoerende macht). Worden werknemers van overheidsbedrijven of bedrijven onder zeggensschap van de overheid als overheidsfunctionarissen beschouwd? Ja, zoals hierboven aangegeven worden de werknemers van bedrijven die geheel of gedeeltelijk eigendom zijn van de overheid dikwijls als overheidsfunctionarissen beschouwd volgens de FCPA en de UKBA en moeten zij als overheidsfunctionarissen worden behandeld volgens de Richtlijnen en Procedures van TWG. Als er enige twijfel bestaat of een entiteit staatseigendom is of gedeeltelijk onder zeggenschap van de overheid valt, neem dan contact op met de Global Compliance Officer. Wie geldt als werknemer van een zakenpartner? De definitie van werknemers van een zakenpartner omvat alle werknemers van de klanten van TWG. TWG gaat echter dikwijls zakelijke transacties aan waarbij talloze partijen betrokken zijn en er misschien slechts één een klant is van 5

9 TWG. Onder zulke omstandigheden kan een andere partij dan de klant van TWG de definitieve controle uitoefenen over de transactie. Dientengevolge bestaat voor TWG de kans op commerciële omkoperij niet alleen bij de rechtstreekse klanten van TWG, maar ook bij de andere bij de transactie betrokken entiteiten. Dientengevolge strekt het verbod van TWG op omkoperij zich niet alleen uit tot de werknemers van de klanten van TWG maar tot de werknemers van alle zakenpartners van TWG (dat wil zeggen alle bij de transacties van TWG betrokken entiteiten). Wat zijn ongepaste doeleinden? Een aanbod, betaling, geschenk of belofte om iets van waarde te betalen of te geven aan een overheidsfunctionaris of een werknemer van een zakenpartner betekent smeergeld in de zin van deze Richtlijnen en Procedures en desbetreffende anticorruptiewetten indien dit geschiedt voor ongepaste doeleinden. Kortom, TWG beschouwt een betaling aan overheidsfunctionarissen en werknemers van zakenpartners als gedaan voor ongepaste doeleinden tenzij de betaling wordt gedaan onder naleving van deze Richtlijnen en Procedures, zoals redelijke bedrijfsgastvrijheid, of anderszins is goedgekeurd door de Global Compliance Officer. Desalniettemin geeft TWG de volgende voorbeelden van ongepaste doeleinden om TWG-werknemers te helpen bij het vaststellen van omkoperij: Een handeling of beslissing van de begunstigde in zijn of haar officiële hoedanigheid beïnvloeden en zo TWG helpen bij het verkrijgen of behouden van zaken voor of met iemand of zaken aan iemand toe spelen; De begunstigde ertoe aan sporen handelingen te verrichten of achterwege te laten onder overtreding van de wettelijke plicht van de begunstigde om TWG helpen bij het verkrijgen of behouden van zaken voor of met iemand of zaken aan iemand toe spelen; Een ongepast voordeel garanderenv(bij voorbeeld het verkrijgen van vertrouwelijke informatie ) om TWG helpen bij het verkrijgen of behouden van zaken voor of met iemand of zaken aan iemand toe te spelen; Een overheidsfunctionaris ertoe aan zetten zijn of haar invloed aan te wenden bij de overheid of een overheidsinstantie en zo een beslissing van die overheidsinstelling of instantie bewerkstelligen of beïnvloeden en daardoor TWG helpen bij het verkrijgen of behouden van zaken voor of met iemand of zaken aan iemand toe te spelen; Een persoon ertoe aan zetten een essentiële functie of activiteit uit te voeren (bijv. een openbare functie, een activiteit verbonden met een bedrijf, een activiteit die wordt verricht tijdens het dienstverband) op een manier die inbreuk maakt op de verwachtingen van de werkgever of van degene met wie deze persoon een vertrouwensrelatie heeft; 6

10 Iemand belonen voor het verrichten van een essentiële functie of activiteit op een manier die inbreuk maakt op de verwachtingen van de werkgever of degene met wie deze persoon een vertrouwensrelatie heeft; en Een begunstigde een financieel of ander voordeel leveren in de wetenschap of overtuiging dat het aanvaarden van zo n voordeel inbreuk maakt op de verwachte verrichtingen van de begunstigde bij zijn/haar desbetreffende functie of activiteit. Wanneer weet een werknemer van TWG of heeft hij/zij reden om kennis te hebben van mogelijke omkoperij? Een TWG-werknemer hoeft zich niet uitdrukkelijk bewust te zijn van omkoperij of essentiële bewijzen te hebben die bijv. een betaling aan een overheidsfunctionaris of werknemer van een zakenpartner met elkaar in verband brengen om te weten of een reden te hebben om te weten dat er sprake is van omkoping. In feite, als een TWG-werknemer zich bewust is van geruchten, "verdachte zaken" of andere indirecte bewijzen met betrekking tot een transactie, heeft de TWG-werknemer wellicht voldoende kennis en/of reden omkoperij te veronderstellen en dient hij de juiste stappen te ondernemen zoals de bewijzen melden aan een medewerker van de juridische afdeling van TWG. C. Uitzonderingen Zoals hieronder aangegeven staat TWG geen enkele uitzondering op deze Richtlijnen en Procedures toe in geval van kleine omkoperijen (ook wel genoemd Smeergeld ), maar biedt wel beperkte uitzonderingen wanneer de gezondheid, veiligheid of vrijheid van een werknemer op het spel staat. 1. Geen uitzondering in geval van Smeergeld In navolging van een rechtsgeldige uitzondering op de FCPA staan sommige ondernemingen hun werknemers toe smeergelden te betalen; dit zijn kleine, niet-openbaar gemaakte en niet transparante betalingen die worden gedaan om routinehandelingen te versnellen of te bespoedigen, meestal door overheidsfunctionarissen, zoals de afgifte van vergunningen, goedkeuring van aanvragen, en verlening van andere diensten. TWG verbiedt zodanige betalingen echter in overeenstemming met het bedrijfsverbod op omkoping. Bovendien zijn zulke betalingen niet toegestaan volgens de UKBA en andere anticorruptiewetten. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met de GCO of een ander lid van de compliance commissie. 2. Gezondheid, veiligheid en vrijheid van werknemers Onder zeer zeldzame omstandigheden kan het personeel van TWG het nodig achten een betaling te doen aan een overheidsfunctionaris om onmiddellijk gevaar voor de persoonlijke gezondheid, veiligheid of vrijheid van een werknemer te voorkomen. Verweer op basis van afpersing en dwang kan gelden voor betalingen die een overheidsfunctionaris opeist indien het leven van een werknemer wordt bedreigd of lichamelijk letsel dreigt, hetgeen indruist tegen de FCPA, UKBA 7

11 of andere anticorruptiewetten. In zo n situatie moet die persoon een weloverwogen beslissing nemen en zo snel mogelijk contact opnemen met de GCO om het voorval te melden. De juridische afdeling en de compliance commissie zullen vervolgens eventuele bijkomende te nemen maatregelen vaststellen, zoals het voorval melden aan de Amerikaanse Ambassade in het desbetreffende land of een andere relevante overheidsinstantie. Werknemers van TWG moeten alle betalingen, die onder deze uitzondering vallen, op zijn of haar reis- en onkostendeclaratie noteren. Voorts moeten zulke betalingen nauwkeurig, duidelijk en volledig in de bedrijfsadministratie en boeken worden genoteerd. Als u vragen heeft over deze uitzondering, neem dan contact op met de GCO of een lid van de compliance commissie. Het is werknemers nooit toegestaan om een betaling trachten te verhullen als zijnde gedaan voor iets anders dan het eigenlijke doel. De boete voor pogingen om een betaling te verhullen kan veel groter zijn dan de eventuele boete die staat op het doen van de betaling zelf. 3. Redelijke promotionele uitgaven en andere betalingen die volgens deze Richtlijnen en Procedures zijn toegestaan of door de Global Compliance Officer zijn goedgekeurd. Deze Richtlijnen en Procedures voorzien in redelijke promotionele uitgaven en andere betalingen die niet voor ongepaste doeleinden worden gedaan. Als er sprake is van aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloften om iets van waarde te betalen of te geven die uitdrukkelijk zijn voorzien in deze Richtlijnen en Procedures en volledig in overeenstemming met de Richtlijnen en Procedures worden gedaan, dan vormt het algemene verbod op omkoperij geen beperking op zodanige handelingen. Bovendien is de Global Compliance Officer gemachtigd om aanbiedingen, betalingen, geschenken of beloften om iets van waarde te betalen of te geven aan een overheidsfunctionaris, werknemer van een zakenpartner of andere persoon of entiteit goed te keuren als de Global Compliance Officer schriftelijk en na afdoend onderzoek en bestudering heeft bevestigd dat een zodanige handeling niet wordt gedaan met ongepaste bedoelingen. Zodanige goedkeuring moet worden verzocht aan en verkregen van de Global Compliance Officer voordat een aanbod, betaling, geschenk of belofte om iets van waarde te betalen of te geven wordt gedaan. III. GASTVRIJHEID, GESCHENKEN EN ANDERE PROMOTIONELE UITGAVEN VAN HET BEDRIJF Hoewel geschenken en gastvrijheid (waaronder vervoer, onderdak, maaltijden en entertainment) in veel gevallen gepast kunnen zijn, mogen deze niet worden verstrekt als hiermee het verbod van TWG op corruptie wordt overtreden. Als publiciteitswerkzaamheden overheidsambtenaren betreffen, dient men speciale zorg te betrachten om de schijn te vermijden dat wij deze functionarissen economische voordelen verstrekken met het doel hen op ongepaste wijze bij hun officiële verantwoordelijkheden te beïnvloeden. Dit hoofdstuk omvat drie verschillende soorten uitgaven: (1) geschenken, maaltijden en entertainment; (2) reizen en met reizen verbonden uitgaven; en (3) door het bedrijf gesponsorde evenementen. U moet hoofdstuk V van de Code voor zakelijk gedrag en ethiek raadplegen alsmede het Bedrijfsbeleid inzake reizen en onkosten of, indien van toepassing, uw plaatselijke of 8

12 regionale beleid inzake reizen en onkosten voor nadere inlichtingen over de specifieke beperkingen die van toepassing zijn op het verlenen of ontvangen van bedrijfsgastvrijheid. A. Geschenken, maaltijden en entertainment In overeenstemming met en onderhevig aan de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van TWG moeten alle geschenken, gastvrijheid en entertainment die namens het bedrijf aan een ontvangende partij worden verstrekt: echte bedrijfsontwikkeling tot doel hebben; redelijk van waarde zijn en in verhouding staan tot de functie van de ontvanger en omstandigheden, en niet overdadig zijn; overeenstemmen met de gebruikelijke beleefdheid; toegestaan zijn onder de geldende wet; volledig overeenstemmen met de Code en het geldende plaatselijke of regionale beleid en de richtlijnen die door het bedrijf zijn aangenomen; en mogen niet worden verstrekt of aangeboden met de bedoeling om de ontvanger daarvan ongepast te beïnvloeden bij het verrichten van zijn/haar officiële verantwoordelijkheden ten behoeve van het bedrijf. Om er zeker van te zijn dat de geldende wet niet wordt overtreden en dat de schijn van ongepastheid niet wordt gewekt, moet de frequentie waarmee geschenken of gastvrijheid worden aangeboden dan wel verleend door het bedrijf aan een enkele ontvanger, telkens opnieuw worden overwogen. Het is werknemers niet toegestaan om de geldende plaatselijke of regionale richtlijnen te omzeilen wanneer zij meerdere geschenken die onder de overeenkomstige beperkingen vallen aanbieden. Wegens speciale regels die gelden als de bedoelde ontvanger overheidsfunctionaris is, moet men eerst de Global Compliance Officer om een beoordeling en schriftelijke goedkeuring verzoeken voordat een geschenk, maaltijd of gastvrijheid aan een zodanige persoon wordt verstrekt. Betalingen en uitgaven voor alle geschenken en gastvrijheid, ongeacht hoe onbeduidend de geldelijke waarde daarvan is, moeten nauwkeurig in de bedrijfsadministratie worden genoteerd in overeenstemming met de geldende procedures voor onkostendeclaraties. Alle onkostenrapporten en verwante documenten moeten duidelijk de identiteit van de ontvanger(s) vermelden. B. Reizen en met reizen verbonden onkosten Locatiebezoeken, vergaderingen buiten het bedrijf en andere zakelijke transacties die de betaling of terugbetaling door het bedrijf inhouden in verband met reizen en met reizen verbonden onkosten (waaronder bijv. vervoer, onderdak, maaltijden en incidentele uitgaven) van overheidsfunctionarissen en/of werknemers van zakelijke partners kunnen ook aanleiding geven tot corruptie. Van zulke gelegenheden kan bijv. sprake zijn bij een bezoek aan het hoofdkantoor van het bedrijf voor een rondleiding en vergaderingen, een vergadering op een neutrale plaats om over een overeenkomst te onderhandelen, of een vergadering met buitenlandse overheidsfunctionarissen in een andere stad dan hun hoofdstad. Het voornaamste doel van de betaalde reis moet een zakelijk verband hebben, m.a.w. een met zaken verbonden reis moet niet 9

13 overschaduwd worden door niet-zakelijke activiteiten, zoals uitstapjes naar bezienswaardigheden of bezoek aan familieleden van de buitenlandse functionarissen. Derhalve moeten transacties als het betalen van de reiskosten van een functionaris om een door het bedrijf gesponsord evenement bij te wonen of een bedrijfsfaciliteit te bezoeken zorgvuldig worden georganiseerd zodat consistentie met de FCPA en UKBA wordt gegarandeerd. Op gelijke wijze bevatten de wetten of voorschriften in het land van de overheidsfunctionaris in de meeste gevallen ook bepalingen die de betaling of vergoeding van uitgaven door de functionaris regelen. Zelfs als de plaatselijke wetten het bedrijf toestaan om de uitgaven van de functionaris te voldoen, kunnen er wettelijke vereisten gelden inzake de behandeling, administratie en verslaglegging van zodanige betalingen. Deze wetten en voorschriften moeten ook worden overwogen bij het plannen van door het bedrijf betaalde officiële reizen. Elke situatie moet strikt en op zichzelf staand worden beoordeeld waarbij met alle relevante feiten en omstandigheden rekening wordt gehouden. Voorstellen aangaande door het bedrijf betaalde reizen voor overheidsfunctionarissen en werknemers van zakenpartners vallen onder elk van de volgende procedures en beoordelingsvereisten: Alle verzoeken aan TWG om de reis en aan de reis verbonden onkosten te betalen voor overheidsfunctionarissen vereisen de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Global Compliance Officer. De verzoeken aan TWG om de reis en de met de reis verbonden onkosten voor werknemers van een zakenpartner te betalen die de in de Code voor zakelijk gedrag en ethiek en in het Bedrijfsbeleid inzake reizen en onkosten vermelde bedragen overschrijden, of indien van toepassing, waarbij een lager bedrag is toegestaan volgens uw plaatselijke of regionale beleid inzake reizen en onkosten, vereisen de voorafgaande goedkeuring van de Global Compliance Officer of in sommige gevallen de Audit Commissie. Voordat de Global Compliance Officer de betaling van reiskosten voor een overheidsfunctionaris kan goedkeuren moet TWG eerst de schriftelijke goedkeuring van de manager of werkgever van de bezoeker ontvangen waarin deze wordt gemachtigd de door TWG betaalde reis en/of verwante onkosten te accepteren. Door het bedrijf betaalde onkosten voor overheidsfunctionarissen en werknemers van zakenpartners moeten het reisbeleid van het bedrijf weerspiegelen dat geldt voor werknemers van het bedrijf, afhankelijk van de bijkomende in het onderhavige beleid vermelde overwegingen. Het bedrijf betaalt de reis of verwante onkosten niet voor echtgenoten of andere familieleden van een overheidsfunctionaris en werknemer van een zakenpartner voor wie de Global Compliance Officer de betaling van reisonkosten heeft goedgekeurd. Het bedrijf betaalt de reisonkosten van de overheidsfunctionaris en werknemer van een zakenpartner alleen in geval van de rechtstreekse reis van en naar de plaats van het bedrijfsevenement met inbegrip van de incidentele kosten en het plaatselijk vervoer in verband met de deelname van de overheidsfunctionaris en werknemer van een zakenpartner aan vergaderingen of andere zakelijke activiteiten met bedrijfswerknemers. Daarom kan het bedrijf bijv. redelijkerwijs betalen voor een standaard auto (gebruik van extravagant vervoer dient vermeden te worden) om de overheidsfunctionaris van en naar de betrokken bedrijfslocaties te vervoeren, maar het bedrijf mag bijvoorbeeld redelijkerwijze niet de kosten betalen voor de auto van 10

14 een overheidsfunctionaris als deze een weekend doorbrengt met toeristische excursies. Verblijfskosten die het bedrijf betaalt mogen uitsluitend de kosten van het onderdak omvatten (met redelijke uitgaven voor maaltijden) die daadwerkelijk zijn gemaakt of gerelateerd zijn aan onderdak in businessclass hotels en uitsluitend tijdens het verloop van de specifieke vergadering, het bezoek aan het bedrijf, seminar of evenement, of op weg naar zodanige activiteit. Betalingen van onkosten moeten rechtstreeks worden gedaan aan de leveranciers (bijv. luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven) en niet aan de overheidsfunctionarissen en werknemers van zakenpartners zelf. Als rechtstreekse betaling niet mogelijk is, vindt de terugbetaling plaats op voorwaarde dat de overheidsfunctionaris en/of werknemer van de zakenpartner betalingsbewijzen voor de uitgaven waarvoor om terugbetaling wordt verzocht kan voorleggen. Indien mogelijk moeten deze onkosten worden terugbetaald aan de werkgever van de overheidsfunctionaris en de werknemer van de zakenpartner (bijv. de overheid van de overheidsfunctionaris in plaats van aan de individuele functionaris). Betaling in contanten of per cheque zijn streng verboden tenzij de contractvoorwaarden tussen de klant (of ander entiteit) die de overheidsfunctionaris of de werknemer van de zakenpartner vertegenwoordigt en het bedrijf dat expliciet vereisen; deze voorwaarden moeten in ieder geval altijd vooraf en schriftelijk worden goedgekeurd door de Global Compliance Officer. In zulke gevallen dient de overheidsfunctionaris of de werknemer van de zakenpartner een ondertekend ontvangstbewijs af te geven. Deze structuur draagt er mede toe bij dat het bedrijf alleen betaalt voor de feitelijk gemaakte onkosten. Voorschotten in contanten mogen nooit aan overheidsfunctionarissen en werknemers van zakenpartners worden verstrekt. C. Door het bedrijf gesponsorde evenementen Werknemers van TWG moeten ook voorzichtigheid betrachten als door het bedrijf gesponsorde evenementen worden georganiseerd, vooral als hier overheidsfunctionarissen bij worden uitgenodigd. Deze speciale evenementen houden dikwijls meer gastvrijheid in dan het hierboven beschreven doorsnee zakelijke entertainment. Dergelijke evenementen kunnen zich uitstrekken over meerdere dagen en brengen dikwijls aanzienlijke kosten met zich mee in verband met geschenken, reis- en onderdak. Daarom vereist de organisatie van dergelijke evenementen zorgvuldige planning en analyse om te verzekeren dat alle geldende wetten worden nageleefd, met inbegrip van de FCPA, UKBA en het bedrijfsbeleid. Om ethische redenen leggen veel landen beperkingen op aan de deelname van hun overheidsfunctionarissen aan deze evenementen. Deze beperkingen moeten worden bestudeerd voordat de uitnodigingen worden gedaan en men dient zich hier strikt aan te houden. Voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Global Compliance Officer is vereist voor alle door het bedrijf gesponsorde evenementen. De goodwill die wordt gecreëerd als het bedrijf dergelijke evenementen sponsort, kan snel ongedaan worden gemaakt als ook maar de schijn van één ongepaste handeling wordt gewekt. IV. LIEFDADIGHEIDSINSTELLINGEN EN STEUN VOOR MAATSCHAPPELIJKE PROJECTEN 11

15 TWG zet zich in om hulp te verlenen aan liefdadigheidsorganisaties en goede doelen die de levenskwaliteit van mensen in de gemeenschappen waar de TWG-werknemers woonachtig zijn verbeteren. Om deze inzet te bevorderen levert TWG regelmatig bijdragen aan liefdadigheidsinstellingen en burgerlijke, gemeenschaps- of andere openbare projecten. Deze bijdragen worden gedaan in contanten of in aan contanten gelijkwaardige middelen, diensten en artikelen, hetzij direct, hetzij indirect via derden, aan liefdadigheids-, burgerlijke, politieke, overheids- en niet-overheidsorganisaties. Liefdadigheidsbijdragen en sociale bijdragen zijn aan beperkingen onderhevig volgens de FCPA en vergelijkbare anticorruptiewetten voor zover liefdadigheidsinstellingen kunnen worden gebruikt om betalingen aan personen (bijv. overheidsfunctionarissen of werknemers van zakenpartners) door te sluizen of indien de overheidsfunctionarissen of de werknemers van zakenpartners uit een dergelijke bijdrage persoonlijk (tastbaar of ontastbaar) voordeel kunnen halen. Deze procedures zijn bedoeld om te verzekeren dat de liefdadige en maatschappelijke bijdragen niet in hun geheel of deels worden misbruikt of omgeleid voor het persoonlijk voordeel van overheidsfunctionarissen of andere ongepaste begunstigden (bijv. een werknemer of klant) die in strijd zijn met de FCPA of andere geldende anticorruptiewetten. Voorstellen van TWG inzake liefdadige of maatschappelijke bijdragen zijn onderworpen aan de volgende procedures en beoordelingsvereisten: Alle voorgestelde bijdragen moeten door de Global Compliance Officer worden beoordeeld en goedgekeurd door de CEO en General Counsel. Bij de beoordeling van voorstellen voor liefdadige en maatschappelijke bijdragen moet voldoende gedocumenteerd onderzoek worden verricht om vast te kunnen stellen of de voorgestelde ontvanger legitiem is en er dient een controle plaats te vinden op de functionarissen en opdrachtgevers van de ontvangende partij. Ongeacht waar deze bijdragen worden gedaan mogen zij slechts worden overgemaakt aan liefdadigheidsinstellingen met een bewezen historie van betrokkenheid bij het liefdadigheidsdoel (of met voldoende rechtmatigheid naar het oordeel van de compliance commissie als de voorgestelde ontvangende partij geen erkende en gevestigde liefdadigheidsinstelling is) of een openbaar project met een legitiem openbaar doel en aantoonbare steun van de gemeenschap. Voor voorgestelde bijdragen aan een project met slechts één doel (ook wel genoemd een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit) of een recent opgerichte liefdadigheidsorganisatie is de voorafgaande schriftelijke goedkeuring vereist van de CEO en de General Counsel. Verzoeken van een overheidsfunctionaris aan TWG of een individuele werknemer om een bijdrage te geven aan een bepaalde organisatie is verdacht. Het is ook verdacht als een opdrachtgever of functionaris van de voorgestelde ontvangende partij een overheidsfunctionaris is wiens verantwoordelijkheden TWG rechtstreeks raken of deze een familielid is van zodanige functionaris. Dergelijke verdachte verzoeken moeten aan de Global Compliance Officer worden gemeld. Alle bijdragen moeten worden gedaan per cheque of overschrijving met een begeleidende brief,et logo van TWG, waarin het bedrijf bevestigt dat het legitieme doel van de bijdrage bekend is. Zonodig kunnen garanties van de ontvanger worden gevraagd m.b.t. het 12

16 voorgestelde gebruik van de schenking. Bovendien kan het controleren van de geschonken middelen worden vereist. Er mogen geen bijdragen in contanten worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de CEO en de General Counsel. Alle bijdragen moeten nauwkeurig in de bedrijfsadministratie worden geboekt en voorzien zijn van het juiste ontvangstbewijs. Kortom, als TWG besluit donatie te doen aan een noodfonds of een humanitair of ander liefdadig doel, moet het bedrijf er zeker van zijn dat de geschonken middelen voor het aangegeven doel worden gebruikt, dat de middelen niet worden weggesluisd ten behoeve van overheidsfunctionarissen of werknemers van zakenpartners, hun naaste familie of andere ongepaste begunstigden alsmede dat de bijdrage anderszins geen vragen oproept volgens de FCPA, UKBA of andere anticorruptiewetten. V. POLITIEKE BIJDRAGEN EN BELEIDSBEINVLOEDING (LOBBYING) Politieke bijdragen die beogen een zakelijke kans van een overheidsfunctionaris of een werknemer van een zakenpartner te beïnvloeden of te verkrijgen zijn verboden. Het gebruik van bedrijfsmiddelen, eigendommen, diensten of waardevolle voorwerpen voor of ter ondersteuning van politieke partijen of kandidaten voor openbare ambten is over het algemeen verboden. Alle uitzonderingen op deze verboden moeten worden beoordeeld door de Global Compliance Officer en vereisen de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de General Counsel en de CEO van TWG. Lobbying is het woord dat in de VS wordt gebruikt ter beschrijving van het proces waarbij de positie en het belang van het bedrijf bij een voorgestelde of voorgenomen overheidshandeling wordt gecommuniceerd en waarbij wordt getracht overheidsfunctionarissen ertoe over te halen te handelen op een wijze die TWG geschikt acht voor zijn werkzaamheden en openbaar beleid. TWG zou het communiceren van de gezichtspunten van het management aan gekozen en benoemde vertegenwoordigers van overheidsinstellingen kunnen bevorderen en zou hieraan kunnen deelnemen. Dit proces van beïnvloeding van het openbaar beleid bestaat overal ter wereld en neemt verschillende vormen aan, waaronder het gebruik van advocaten, consulenten en handelsorganisaties. Tal van overheden, waaronder de federale en staatsoverheden in de VS, regelen het fenomeen lobbying, waaronder mede verstaan wordt bepaalde communicatie die rechtstreeks verband houdt met opdrachten van de overheid. Overtreding van deze wetten kan behoorlijke boetes of strafrechtelijke maatregelen tot gevolg hebben voor individuele personen en het bedrijf. TWG-werknemers moeten zich houden aan alle wettelijke vereisten en regelgeving op dit gebied. U moet de General Counsel of de GCO (Globe Compliance Officer) raadplegen voor specifieke begeleiding. Onder lobbying wordt niet verstaan de regelmatige contacten met overheidsfunctionarissen of werknemers in verband met normale overheidsprocedures. Voorbeelden van zulke normale overheidsprocedures zijn o.a. belastingcontrole op bedrijfswerkzaamheden van TWG, communicatie met ministeries over verzekeringen en andere contacten met regelgevende instanties in het kader van het gewone zaken doen. 13

17 VI. ZAKEN DOEN MET FUNCTIONARISSEN OF FAMILIELEDEN VAN FUNCTIONARISSEN EN BEDRIJVEN WAARVAN FUNCTIONARISSEN OF FAMILIELEDEN VAN FUNCTIONARISSEN DE VOLLE OF GEDEELTELIJKE EIGENAAR ZIJN Potentiële belangenconflicten waarbij overheidsfunctionarissen betrokken zijn verdienen de bijzondere aandacht van het bedrijf. De FCPA en UKBA regelen en, in sommige gevallen, beperken de mogelijkheid van TWG om rechtstreeks zaken te doen met afzonderlijke overheidsfunctionarissen en/of hun familieleden. Zaken doen omvat het volledige bestek van zakelijke werkzaamheden zoals het aangaan van een samenwerkingsverband, het aannemen van een overheidsfunctionaris of een familielid van een functionaris als consulent of vertegenwoordiger, het toewijzen van contracten of subcontracten of het uitbesteden van goederen of diensten, het geven van bijdragen in natura, het creëren van beleggingskansen of eenvoudigweg het betalen van een vergoeding voor diensten. In al deze gevallen levert het bedrijf iets van waarde aan een overheidsfunctionaris, hetgeen een overtreding van de FCPA en UKBA kan inhouden. Daarom kan zaken doen met particuliere bedrijven waarvan een overheidsfunctionaris de volle of gedeeltelijke eigenaar is of waarin een overheidsfunctionaris een ander economisch belang heeft, vragen oproepen in het kader van de FCPA. Bijvoorbeeld, als een contract, vooral een contract tegen gunstige voorwaarden, aan een bedrijf wordt toegekend waarin een overheidsfunctionaris een financieel of ander economisch belang heeft, kan dit volgens de FCPA worden beschouwd als een verboden betaling. Zaken doen met een familielid van een overheidsfunctionaris of een particulier bedrijf waarvan het familielid van een overheidsfunctionaris de volle of gedeeltelijke eigenaar is kan een aantal van dezelfde vragen oproepen omdat het waarschijnlijker is dat het familielid de betaling aan de betrokken overheidsfunctionaris doorgeeft. Alle zakelijke transacties met overheidsfunctionarissen, familieleden van overheidsfunctionarissen, of bedrijven die het volle of gedeeltelijke eigendom zijn van een overheidsfunctionaris of een familielid daarvan moeten vooraf worden goedgekeurd door de Global Compliance Officer. Zakelijke transacties, met inbegrip van beleggingen of relaties met derden, met huidige of voormalige overheidsfunctionarissen of hun familieleden, dienen ook nauwgezet gecontroleerd te worden op mogelijke belangenconflicten. Een relatie met een functionaris of familielid van een overheidsfunctionaris waardoor een belangenconflict wordt gecreëerd of de schijn daarvan wordt gewekt is verdacht volgens de FCPA. Plaatselijke wettelijke beperkingen inzake de werkzaamheden van overheidsfunctionarissen buiten hun ambt moeten beoordeeld worden en alle niet-openbaar gemaakte belangen van de overheidsfunctionaris moeten worden verkend voordat een relatie met een zodanige functionaris wordt aangegaan. Veel landen hebben geen wettelijke regels met betrekking tot belangenconflicten of officiële ethische normen voor overheidsfunctionarissen. Maar het feit dat de plaatselijke wet niet uitdrukkelijk belangenconflicten verbiedt betekent niet dat ze kunnen worden genegeerd. Zelfs als er geen plaatselijke wet is die deze transacties verbiedt, kan het bedrijf volgens de FCPA verhoogd risico lopen en verlies van goodwill als de transactie de schijn van ongepastheid wekt. In dit geval is de Wall Street Journal-toets van toepassing, d.w.z., zou u er zich prettig bij voelen als iets wat u 14

18 overweegt te doen of te zeggen op de voorpagina van de Wall Street Journal zou verschijnen. Als uw antwoord luidt: Misschien niet of Nee, moet u ervan afzien hiermee door te gaan. Een transactie met een overheidsfunctionaris of familielid daarvan moet in dit opzicht zorgvuldig worden bekeken. VII. ZAKEN DOEN MET DERDEN Zoals hierboven besproken kan het bedrijf onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gehouden voor betalingen gedaan door derden die betrekkingen hebben met overheidsfunctionarissen of zakenpartners, waaronder klanten van TWG. In het volgende deel worden de door het bedrijf aangenomen procedures besproken voor het screenen en controleren van derden en zich in te dekken tegen mogelijke aansprakelijkheid voor hun handelingen. A. De juridische risico s begrijpen Het bedrijf en de afzonderlijke functionarissen en werknemers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor betalingen door een derde, zoals een vertegenwoordiger, makelaar, introducer, onderaannemer, consulent, agent, distributeur, curator of partner in eenjoint-venture, als dit een zaak van waarde betreft, aan een overheidsfunctionaris of een werknemer van een zakenpartner, zelfs als deze derde niet onder de FCPA of de UKBA valt en zelfs als het bedrijf zich niet bewust is van de betaling. De FCPA stelt het bedrijf aansprakelijk als het bedrijf of diens functionarissen of werknemers bijvoorbeeld een zodanige betaling verstrekken, voldoen, beloven, aanbieden of goedkeuren waarvan het bedrijf weet of reden heeft om aan te nemen dat die betaling in zijn geheel of gedeeltelijk zal worden gebruikt om een overheidsfunctionaris te betalen. Deze richtlijn van reden voor wetenschap wordt agressief ten uitvoer gelegd door de Amerikaanse rechtshandhavers. In het algemeen worden volgens de bedrijfspraktijk alle contracten aan een juridische beoordeling onderworpen. Gezien de risico s op grond van de FCPA en andere wettelijke risico s die in internationale zakelijke transactiesnaar boven komen, is het van groot belang dat de juridische afdeling wordt geraadpleegd over voorgestelde contractuele of beleggingsrelaties met betrekking tot zaken buiten de Verenigde Staten, zodat alle wettelijke risico s kunnen worden bepaald, begrepen en aangepakt. Het bedrijf heeft een zogenaamde derden -procedure aangenomen om zich in te dekken tegen relaties met een hoog risico en tegen potentiële wetsovertredingen voortkomende uit de handelingen van derden. Het bedrijfsbeleid vereist een gedetailleerde beoordeling van alle voorgestelde relaties met derden waarbij de belanghebbende derde op een of andere wijze deelneemt aan de inspanningen van het bedrijf om zaken te verwerven buiten de Verenigde Staten (zoals makelaars of introducenten), of op andere wijze omgaat met overheidsfunctionarissen uit naam van het bedrijf (zoals advocaten die geschillen behandelen, belastingsadviseurs die te maken hebben met de fiscus, immigratieagenten en douanemakelaars). De Global Compliance Officer houdt toezicht op dit proces, waarbij de definitieve goedkeuring voor het inhuren van de derden bij de Audit Commissie berust. B. Due diligence en wettelijke beoordeling 1. Derden als bemiddelaars 15

19 De belangrijkste stap die het bedrijf kan nemen om zich tegen aansprakelijkheidsstelling voor door derden ongepaste betalingen te beschermen is de verkoopagenten, makelaars, introducers, consulenten, advocaten, belastingsadviseurs, immigratieagenten, douanemakelaars en andere bemiddelaars die op enige wijze deelnemen aan de inspanningen van het bedrijf om zaken te verwerven buiten de Verenigde Staten of op andere wijze omgaan met overheidsfunctionarissen of werknemers van zakenpartners uit naam van het bedrijf zorgvuldig te selecteren en om van tevoren eventuele verdenking vast te stellen die de voorgestelde relatie kan doen ontstaan. Derhalve heeft het bedrijf verplichte due diligence-procedures aangenomen die bedoeld zijn om de voorgestelde zakelijke relaties met deze derden te beoordelen. Als er enige twijfel is of een derde onder de due diligence procedures valt, moet de Global Compliance Officer worden geraadpleegd. De tijd die nodig is tussen het tijdstip waarop de behoefte aan samenwerking met een derde partij wordt vastgesteld tot het,moment waarop die derde partij de werkzaamheden namens het bedrijf aanvangt verschilt van geval tot geval. De belangen van het bedrijf worden het best gediend door een doeltreffend en efficiënt proces. Due diligence is alleen doeltreffend en efficiënt als er sprake is van een doordacht samenwerkingsproces, niet een afvink -oefening op het laatste moment. Alle bij de transactie betrokken werknemers hebben dezelfde verantwoordelijkheid voor het slagen van dit proces. De verantwoordelijke managers moeten onmiddellijk contact opnemen met de Global Compliance Officer zodra de behoefte aan samenwerking met een derde partij wordt vastgesteld en moeten samenwerken met de Global Compliance Officer om de feitelijke achtergrond te verstrekken voor de afronding van het due diligence proces. De Global Compliance Officer moet snel tewerk gaan om eventuele problemen vast te stellen en die op te lossen op een wijze die het bedrijf tegen risico s beschermt, maar waarbij tegelijkertijd de inspanningen om te concurreren op de marktmoeten worden bevorderd. Het bedrijf mag nooit betrekkingen met een derde partij aangaan zonder de achtergrond en reputatie van die derde aan een onderzoek te onderwerpen. De omvang van het due diligence onderzoek moet afdoende vaststellen dat (1) de derde partij geen overheidsfunctionaris is of een bedrijf is waarin een overheidsfunctionaris een aanzienlijk belang heeft en (2) de derde partij in geen enkel opzicht een ongeschikte persoon is, d.w.z. zich niet zal inlaten met ongepaste praktijken die een aansprakelijk van het bedrijf zouden kunnen stellen creëren of anderszins niet stroken met de zakelijke praktijken van het bedrijf. Daartoe moeten het land en de derde partij aan een onderzoek onderworpen worden en eventuele kwesties moeten worden opgelost naar tevredenheid van het bedrijf voordat men de voorgestelde relatie aangaat. De voor due diligence vereiste tijd en inspanning hangt af van het aantal kwesties, dat tijdens het due diligenceonderzoek naar voren komt en van de complexiteit van dergelijke kwesties. Er mag geen werk worden verricht door een voorgestelde derde partij tot de schriftelijke goedkeuring van de Global Compliance Officer van het bedrijf en de Vice-Directeur voor de betreffende regio verzekerd is. Van alle bij het proces betrokken bedrijfspersoneel wordt verwacht dat zij slagvaardig handelen zodat het due diligence-proces de zakelijke onderhandelingen en werkzaamheden niet vertraagt. 2. Fusies en overnames Volgens de FCPA en UKBA kan het bedrijf aansprakelijk zijn voor omkoperij of pogingen daartoe door een volledig onafhankelijke derde partij waarmee het bedrijf fuseert of die het bedrijf overneemt, zelfs als het ongepaste gedrag van het betreffende bedrijf voor de voltooiing 16

20 van de fusie of de overname door het bedrijf heeft plaats gehad, zelfs als het bedrijf hierover niets wist op het moment dat dit heeft plaats gevonden en zelfs als het betreffende bedrijf ten tijde van het ongepaste gedrag niet onder de FCPA en UKBA viel. Daarom is het van het grootste belang, en dit is ook het Bedrijfsbeleid, dat strenge due diligence volgens de FCPA wordt verricht voordat een definitieve overeenkomst inzake een fusie of overname wordt aangegaan (ongeacht de grootte) die betrekking heeft op (a) een Amerikaanse tegenpartij die niet-amerikaanse werkzaamheden of een niet-amerikaanse omzet heeft; en (b) een niet-amerikaanse tegenpartij (zelfs als deze momenteel niet onder de FCPA of UKBA valt). Het feit dat er corruptie bestaat in veel andere delen van de wereld, vooral in opkomende markten, betekent nog niet dat het bedrijf geen zaken probeert te doen, met inbegrip van fusies en overnames, in die rechtsgebieden. Evenmin betekent het stuiten op een probleem noodzakelijkerwijs dat de voorgestelde transactie niet wordt voltooid. Het is echter cruciaal dat het bedrijf volledig inzicht krijgt in de zakelijke praktijken, zakencultuur, administratieve praktijken, financiële controle van de betreffende onderneming en diens bereidheid om zaken te doen op een toekomstgerichte basis met strikte navolging van de FCPA, de UKBA, de plaatselijke wetten en deze Richtlijnen en Procedures. Als het bedrijf overtuigd is van de bereidheid en het vermogen van de doelonderneming om zich aan deze strenge nalevingsvereisten te houden, kan het bedrijf tot de conclusie komen dat de transactie door kan gaan. Zo niet, dan moet het bedrijf niet doorgaan met de voorgestelde transactie. 3. Joint Ventures Bij het oprichten van Joint Ventures is volgens de FCPA en UKBA een grondig en aangepast due diligence onderzoek vereist, alsmede afdoende contractuele bepalingen. Het bedrijfsbeleid houdt in dat de Global Compliance Officer alle due diligence activiteiten volgens het FCPA regisseert m.b.t. de oprichting van Joint Ventures. Behalve het uitvoeren van een grondige due diligence betreffende de mogelijke partner en een aantal van de voornaamste leidinggevenden van de eventuele Joint Venture voordat dit wordt aangegaan, moet het bedrijf nadat de Joint Venture is aangegaan de activiteiten van de Joint Venture en de deelnemers daaraan in de gaten houden om te verzekeren dat alle geldende wetten en de in de samenwerkingsovereenkomst verzekerde contractverplichtingen voortdurend nageleefd worden. Meer in het bijzonder: als het bedrijf een meerderheidsbelang of zeggenschap heeft, is het bedrijf volgens de wet verplicht te garanderen dat de Joint Venture de anticorruptievereisten naleeft (en ook te garanderen dat de Joint Venture de vereisten inzake controle van de boekhouding en documentatiebeheer van de FCPA naleeft). Het bedrijf moet onbeperkt toegang tot de boekhouding van de Joint Venture hebben; als het bedrijf een minderheidsbelang heeft en geen zeggenschap, is het bedrijf wettelijk verplicht om zich te goeder trouw in te spannen en te verzekeren dat de Joint Venture de anticorruptiebepalingen van de FCPA naleeft (en hetzelfde doet m.b.t. controle van de boekhouding en documentatiebeheer). In alle gevallen moet het beleid van het bedrijf zijn waakzaam te zijn met betrekking tot compliance kwesties en de werkzaamheden van de Joint Venture doorlopend controleren. 17

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN

THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN THE WARRANTY GROUP, INC. BELEID VOOR HET TE BERDE BRENGEN EN MELDEN VAN TWIJFELACHTIGE GEVALLEN Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 BELEID The Warranty Group, Inc. wil zorgen voor een

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar.

1.4 Waar in deze gedragscode staat geschreven hij of zijn moet tevens worden gelezen zij of haar. Gedragscode Artikel 1. Definities 1.1 Verbonden personen zijn: a. leden van de raad van toezicht, leden van het bestuur, leden van het verantwoordingsorgaan; b. alle medewerkers van het pensioenfonds,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Versie/laatste Revisiedatum:

Versie/laatste Revisiedatum: beleid Oktober 2016 Pagina 1van 7 I. DOEL Het doel van dit beleid is om duidelijke verwachtingen en eisen te bepalen met betrekking tot aangeboden en ontvangen geschenken en entertainment (waaronder maaltijden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VESUVIUS plc Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 1.0 Inleiding 1.1 Dit beleid werd opgesteld om richtlijnen voor handelsethiek

Nadere informatie

TVM gedragscode integriteit

TVM gedragscode integriteit TVM gedragscode integriteit versie 3.6 maart 2013 LST I. Definities 1.1 TVM: de Coöperatie TVM U.A. en alle rechtspersonen met wie TVM een groep vormt zoals bedoeld in artikel 2:24b BW 1.2 Raad van bestuur:

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Anti-corruptiebeleid van Elopak

Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Elopak hanteert een zero tolerance -beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Hetzelfde geldt voor het aanvaarden van gastvrijheid, entertainment

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Gedetailleerde aanwijzingen voor het anti-corruptiebeleid van Oxbow December 2012 Herziening 1.0 1. Doel Doel van dit Richtsnoer voor naleving

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

APF Gedragscode & Compliance Officer

APF Gedragscode & Compliance Officer APF Gedragscode & Compliance Officer Joop Brakenhoff 9 december 2009 Onderwerpen APF gedragscode Algemeen / Doel / Wijzigingen Verbonden personen Insiders Sancties Overige Compliance Officer Functie en

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Inleiding 21st Century Fox (het "Bedrijf") zet zich in om wereldwijd op een integere en transparante wijze zaken te doen, en in

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV

REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV REGLEMENT PRIVE-BELEGGINGEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN RAAD VAN BESTUUR VAN MACINTOSH RETAIL GROUP NV Vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 15 december 2004 Definities:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER

OVEREENKOMST TUSSEN. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS (SWEDISH TRANSPORT WORKERS UNION) OVER Gelieve er nota van te nemen dat dit een vertaling is van een origineel document in het Engels. OVEREENKOMST TUSSEN SECURITAS AB (publ) EN UNION NETWORK INTERNATIONAL EN DE ZWEEDSE UNIE VOOR TRANSPORTWERKERS

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1-JAN-016 WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1 Doelstelling Volgens het bedrijfsbeleid voert Hill-Rom alle handelingen en activiteiten uit naar de letter en de geest van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID In overeenstemming met de gedragscodee van de DPx Group moeten alle directieleden, werknemers, externee tussenpersonen en adviseurs van alle

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling)

Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) Omgaan met melden vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) GGNet Gelet op het belang dat GGNet hecht aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid en, als onderdeel daarvan, aan een goed klokkenluidersbeleid,

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND

GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS DEUTSCHE BANK NEDERLAND INLEIDING Deze gedragscode van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland is gebaseerd op de door de sectorbrede pensioenkoepels opgestelde

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer

Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Gemeentewet, overzicht van de artikelen betreffende de Rekenkamer Hoofdstuk IVa. De Rekenkamer Paragraaf 1. De gemeentelijke rekenkamer Artikel 81a 1. De raad kan een rekenkamer instellen. 2. Indien de

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid A. Inleiding Bij het zakendoen, wordt Bedrijven vaak verzocht of zelfs dringend gevraagd om Geschenken aan zakelijke relaties te geven of een vorm

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS

REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS REGLEMENT HOUDENDE GEDRAGSREGELS als bedoeld in artikel 19 van de statuten van de Stichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs (de stichting), gevestigd te Rotterdam. Inleiding Blijkens artikel 2.1.

Nadere informatie

Gedragscode Schagen Groep

Gedragscode Schagen Groep Gedragscode Schagen Groep Hasselt Voorwoord Eén gedragscode voor de Schagen Groep Schagen is een bouwbedrijf in de ruimste zin des woords. Een zorgvuldige afweging van de belangen van opdrachtgevers, aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT I. INLEIDING Relatiegeschenken en entertainment worden op een bescheiden schaal algemeen gebruikt om goodwill te kweken en de werkrelatie met zakenrelaties

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Anixter: Met Anixter worden bedoeld Anixter Inc. en al haar dochterondernemingen en alle aan haar gelieerde ondernemingen wereldwijd.

Anixter: Met Anixter worden bedoeld Anixter Inc. en al haar dochterondernemingen en alle aan haar gelieerde ondernemingen wereldwijd. BEDRIJFSBELEID JULI 2015 ANIXTER INC. 1. DOELSTELLING Dit wereldwijde anti-omkopings- en anticorruptiebeleid (hierna beleid ) biedt richtlijnen voor het herkennen, opsporen, voorkomen en melden van omkoping

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie