ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)"

Transcriptie

1 ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen van Armstrong en haar dochterondernemingen wereldwijd. 1. INLEIDING Armstrong heeft zich er aan gecommitteerd haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren met eerlijkheid en rechtvaardigheid. Een belangrijk deel van die commitment is ervoor te zorgen dat iedereen bij Armstrong, en iedereen die Armstrong vertegenwoordigt, onze normen van ethisch zakendoen verdedigt. Dit beleid geldt voor u, als Armstrong werknemer, in uw bedrijfsvoering waar dan ook in de wereld. Het beleid geldt ook voor Armstrong's Business Partners die voor Armstrong optreden, evenals voor andere vertegenwoordigers en intermediairs die met regeringsfunctionarissen of commerciële partijen te maken hebben namens Armstrong. Dit beleid is ontworpen voor de naleving van onze waarden en voor de naleving van anti-corruptie wetgeving in alle landen waar we opereren, met inbegrip van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Britse omkoping Akte, en andere toepasselijke lokale anti-corruptie wetgeving in Brazilië, China, India, Rusland en elders. Er zijn ernstige financiële en strafrechtelijke straffen voor overtredingen van anti-corruptie wetgeving. Om een voorbeeld te geven, overtredingen van de FCPA kunnen leiden tot miljoenen (USD) aan boetes, evenals tot gevangenisstraf voor individuen, terwijl schendingen van de UK Bribery Wet onbeperkte boetes en gevangenisstraffen kunnen opleveren. Bovendien kunnen boetes die opgelegd zijn aan werknemers, bestuurders, functionarissen en agenten niet betaald of vergoed worden, direct of indirect, door het Bedrijf. Als u er niet in slaagt om zich naar de normen van dit Beleid te gedragen, zullen er disciplinaire sancties genomen worden, tot aan en inclusief ontslag. Onze Zakelijke Gedragscode herinnert en moedigt u aan om problemen te melden zonder angst voor vergelding. U zult nooit gestraft worden, op welke manier dan ook, voor het in goed vertrouwen stellen van vragen of het melden van eventuele problemen. Armstrong Business Partners die de van toepassing zijnde normen vervat in dit beleid niet nakomen zullen ook onderworpen aan acties, inclusief mogelijkerwijze de beëindiging van onze zakelijke relatie, schadevergoedingen en andere rechtsmiddelen. 2. DEFINITIES De volgende termen en definities gelden voor dit beleid: Beleid B pagina 1

2 " Agent " betekent iedere persoon of onderneming die gemachtigd is, formeel of niet, rechtstreeks of via een tussenpersoon, om te handelen of vertegenwoordigen namens Armstrong; " Iets van waarde " : betekent geld, geschenken (met inbegrip van giften aan familieleden), kortingen op producten en/of diensten die niet direct beschikbaar zijn voor andere klanten, commissie betalingen, een deel van de voorraad, een belofte te betalen, leningen, aanname of kwijtschelding van een schuld, betaling of vergoeding van kosten, persoonlijke gunsten, entertainment, eten, reizen, politieke & liefdadige bijdragen, zakelijke kansen, gezondheidszorg, of een aanbod van tewerkstelling voor een overheidsfunctionaris of een familielid van een overheidsfunctionaris; " Armstrong " : Armstrong World Industries, Inc. en haar dochterondernemingen wereldwijd; " Business Partner " : alle distributeurs, joint venture partners, Agenten, adviseurs en elke andere derde die handelt namens Armstrong of Armstrong representeert; " Faciliterende betaling " : een kleine betaling die bedoeld is om een routine overheidsactie door een overheidsfunctionaris veilig te stellen of te bespoedigen; " Overheidsorgaan" betekent een dienst of bedrijf die in eigendom is, gecontroleerd of gelieerd is aan, door een overheid of een overheidsinstantie; " Overheidsfunctionaris " betekent: Ambtenaren, werknemers of officiële vertegenwoordigers van iedere nationale, regionale, lokale of andere Overheidsentiteit, waaronder verkozen ambtenaren; of Ambtenaren, werknemers of officiële vertegenwoordigers van bedrijven waarin de overheid een belang bezit; of Huidige kandidaten voor politieke functies op elk niveau; of Politieke partijen en hun medewerkers; of Ambtenaren, werknemers of officiële vertegenwoordigers van openbare (semigouvernementele) internationale organisaties, zoals de Wereldbank, het Rode Kruis, de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, enz. " Routine overheidshandeling " : het verkrijgen van vergunningen, licenties, of andere officiële documenten; verwerking van overheidsdocumenten, zoals visa's en werkopdrachten; een inspectie plannen; politie bescherming, beveiligen van ophalen of levering van post; het krijgen van aansluitingen van nutsdiensten zoals energie of telefoons; laden en lossen lading; het verplaatsen van bederfelijke goederen door de douane; en acties van dezelfde aard; " U " : a) u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, b) alle medewerkers, bestuurders en functionarissen van Armstrong en haar dochterondernemingen wereldwijd, en (c) alle Business Partners van Armstrong en haar dochterondernemingen wereldwijd, zoals van toepassing. 3. GEDRAGSREGELS a. De Algemene norm Het is door Armstrong strikt verboden om steekpenningen, van welke aard dan ook, te geven of te ontvangen. Het is dus niet niet toegestaan om iets van waarde ten onrechte te geven of te ontvangen om een deal binnen te halen of te behouden of om een zakelijk voordeel te verkrijgen. Armstrong maakt geen onderscheid tussen omkoping van ambtenaren en omkoping van werknemers in andere sectoren. Beide zijn onaanvaardbaar. Armstrong vereist dat alle betalingen en ontvangsten worden geregistreerd in Armstrongs boeken en registers, in overeenstemming met van toepassing zijnde boekhoudkundige normen en wettelijke voorschriften. Beleid B pagina 2

3 b. Betalingen U mag geen betaling aan wie dan ook doen, aanbieden, of faciliteren, om invloed te winnen of om enig onjuist zakelijk voordeel te krijgen of te behouden. Ook moet u nooit een dergelijke betaling accepteren. Betalingen die ongepast zijn als ze rechtstreeks aan u gedaan worden mag u ook niet indirect doen (bijvoorbeeld via een familielid). Zelfs indien u niet zeker weet of een deel van een betaling aan een derde partij zal worden aangemerkt als een steekpenning, moet u deze betaling niet doen of faciliteren als u denkt dat er omkoping zal plaatsvinden of waarschijnlijk zal plaatsvinden. Armstrong verbiedt het maken van een faciliterende betaling tenzij (a) de specifieke betaling vooraf schriftelijk bevestigd is en door de Juridische Dienst van Armstrong als rechtmatig en van vitaal belang voor Armstrongs zakelijke belangen is goedgekeurd; of (b) de betaling wordt gemaakt om een dreigend gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het welzijn van u, of een werknemer of zijn of haar familieleden te voorkomen. Alle faciliterende betalingen moeten nauwkeurig worden beschreven en opgenomen in de passende boekhouding en administratie van de desbetreffende Armstrong entiteit. Het ontbreken van voorafgaande schriftelijke toestemming voor en het niet nauwkeurig noteren van een faciliterende betaling, is grond voor disciplinaire maatregelen, tot aan en inclusief ontslag. c. Verslaglegging en Boekhoudkundige Vereisten Anti-corruptie wetgeving vereist in het algemeen dat een bedrijf in redelijk detail boeken, registers en rekeningen bij houdt, die een nauwkeurig beeld geven van alle transacties van de onderneming, ongeacht hun waarde en dat het bedrijf een adequaat systeem van interne boekhoudkundige controles bijhoudt. Als gevolg hiervan kunt u geen actie ondernemen die gericht is op het falsificeren van registers om een transactie of een gedeelte daarvan te verhullen. U kunt bijvoorbeeld een betaling niet typeren als een betaling gedaan aan partij "x" wanneer het daadwerkelijk aan partij "y" gedaan werd, of het beschreven doel van de betaling wijzigen om het echte doel te verbergen of foutief te representeren. U moet ook altijd de gegevens en bedragen juist invullen. Bijvoorbeeld, u kunt niet een betaling van $ aan agent "x" invullen wanneer er in werkelijkheid was afgesproken dat agent "x" $ van de betaling aan overheidsfunctionaris "y" zou betalen. Armstrong zet zich in voor het bijhouden van een redelijke administratie en boekhouding van alle geldstromen. Daarom moet een steekpenning worden geregistreerd als een steekpenning en een faciliterende betaling als een faciliterend betaling. Indien u van mening bent dat een betaling niet goed is geregistreerd of misschien niet goed zal worden geregistreerd, heeft u een onmiddellijke meldingsplicht bij de: Business Unit CFO; of de Juridische Dienst; of de Nalevingsdirecteur d. Geschenken Op sommige locaties kan het gebruikelijk zijn om symbolische geschenken te geven aan overheidsfunctionarissen of Business Partners met wie u zaken doet voor Armstrong. U kunt een klein cadeautje geven als het (1) geen geld of een equivalent van geld (bijv. cadeaubonnen, waardepapieren); (2) niet is in uitwisseling of als beloning voor een handelen of nalaten; (3) is toegestaan zowel onder lokale wetgeving als in de richtlijnen van de werkgever van de ontvanger; (4) overeenkomt met lokale gebruiken; en (5) wordt aangeboden met volledige transparantie en geregistreerd in Armstrongs boeken. U moet schriftelijke toestemming van de Nalevingsdirecteur hebben voor u een cadeau geeft met een waarde van meer dan $150 (USD). Beleid B pagina 3

4 Als iemand met wie Armstrong zaken doet u of iemand in uw familie een cadeau aanbiedt gelden dezelfde regels als hierboven beschreven staan voor het geven van geschenken. U mag geen geschenken accepteren die verboden zouden zijn als de rollen omgedraaid zouden zijn. Bovendien mag u nooit om geschenken van welke aard dan ook vragen, en u moet de Nalevingsdirecteur raadplegen vóór het aanvaarden van een geschenk met een waarde van meer dan $150. In het zeldzame geval waarin het teruggeven van een geschenk met een waarde van meer dan $150 als een belediging voor de gever zou worden gezien onder plaatselijke gewoontes en voorafgaande raadpleging is niet praktisch, moet u onverwijld verslag doen van het cadeau aan de Nalevingsdirecteur. Iedere gift die u ontvangt als gevolg van uw werk met Armstrong is eigendom van het bedrijf en moet op verzoek ingeleverd worden. e. Entertainment en Reizen Met betrekking tot Overheidsfunctionarissen staat anti-corruptie wetgeving over het algemeen toe dat bedrijven betalen voor reis- en verblijfkosten van een overheidsfunctionaris die een bedrijf bezoekt of een andere bedrijfsgerelateerde locatie, mits (a) de reis voor een legitiem zakelijk doel is, zoals een vergadering om regelgevende vraagstukken te bespreken of om bedrijfsproducten te demonstreren; en (b) de kosten redelijk zijn gezien de anciënniteit van de overheidsfunctionaris. Bijgevolg vereist Armstrong dat er een Overheidsfunctionaris Reis Bevestiging (Aanhangsel 1) wordt ingevuld voordat er een verplichting tot betalen van reis- of verblijfskosten voor een regeringsfunctionaris wordt aangegaan. Ingevulde, ondertekende Bevestigingen moeten naar de Nalevingsdirecteur worden gestuurd. De reizen mogen geen aanvullende reisjes naar niet-zakelijke bestemmingen omvatten, en Armstrong zal niet de kosten van familie of vrienden betalen. Met betrekking tot Business Partners, geldt dat uitgaven voor business entertainment zowel gewoon en nodig zijn, en voldoen aan één van de volgende twee testen: (a) het entertainment vond plaats in een duidelijke zakelijke setting, OF het hoofddoel van het entertainment was het actief doen van zaken, EN u deed zaken met de persoon tijdens de entertainment-periode, EN u had meer dan een algemene verwachting van een specifiek zakelijk voordeel; of, (b) het entertainment werd geassocieerd met Armstrongs bedrijf EN het entertainment werd direct voorafgegaan aan of gevolgd door een belangrijke zakelijke bespreking. Alle kosten moeten volledig zijn gedocumenteerd met passende bewijsstukken en een volledige beschrijving met betrekking tot de tijd, plaats en soort entertainment; naam titel en zakelijke relatie van de klanten, leveranciers of andere zakelijke partners; en het zakelijke doel van het entertainment. Als het entertainment plaats vond in een plaats die normaal gesproken niet bevorderlijk is voor een zakelijke bespreking (theater, sportevenement, enz.), toon dan de datum, tijd, duur, plaats, aard, en de deelnemers van de bijbehorende zakelijke discussie voorafgaand aan of volgend op het entertainment. Uitgaven voor geschenken of entertainment die niet toegestaan zijn op grond van dit beleid worden niet vergoed. Voor verdere informatie met betrekking tot reizen en entertainment uitgaven, zie Beleid B-295. f. Politieke en Charitatieve Contributies U mag geen politieke of charitatieve donaties doen (inclusief sponsoring), ongeacht of het in eigen naam of in naam van Armstrong gebeurt, om zaken te behouden of te verkrijgen of een onrechtmatige voorsprong te verkrijgen. Iedere goedgekeurde politieke of charitatieve bijdrage of Beleid B pagina 4

5 sponsoring die Armstrong maakt, moet worden toegestaan door de plaatselijke wetgeving, aan of voor een bonafide politieke of charitatieve organisatie zijn, en goedgekeurd worden in het kader van dit Beleid. Dit Beleid beperkt niet uw persoonlijke steun aan eventuele charitatieve of politieke organisaties onder uw eigen naam. Om zelfs de schijn van laakbaar gedrag te voorkomen, moet u de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de juridische afdeling hebben, voordat u een politieke of charitatieve bijdrage onder Armstrongs naam, of als gevolg van een verzoek aan u in uw rol bij Armstrong, anders dan als gevolg van charitatieve initiatieven die gesponsord worden door Armstrong. Elke connectie van een overheidsfunctionaris met een organisatie die een voorgestelde contributie ontvang moet worden geïdentificeerd. g. Zaken met Derden & Business Partners Armstrongs inzet voor naleving van anti-corruptie wetgeving strekt zich ook uit tot de activiteiten van haar Business Partners. U dient voorzichtig te zijn, om te voorkomen dat er een situatie ontstaat waarbij een derde partij betrokken is die kan leiden tot een schending van de van toepassing zijnde anti-corruptie wetgeving. Zowel Armstrong als u kunnen aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste betalingen door Armstrongs Business Partners aan een derde partij voor rekening van Armstrong, of het niet kunnen voorkomen van omkoping door personen die werken namens Armstrong. Armstrongs beleid vereist periodiek verplichte inzet om op regionaal niveau Business Partners te selecteren die het bedrijf vertegenwoordigen of handelen namens het bedrijf. U moet alert zijn op bepaalde verdachte omstandigheden, de meest voorkomende soorten zijn die als "Rode Vlaggen " hieronder vermeld staan. Deze omstandigheden kunnen een indicatie zijn van een hoger corruptie risico: Rode Vlaggen: De Business Partner: is gelegen in, of de transactie zal plaats vinden in, een land met een geschiedenis van corruptie of dat over het algemeen wordt ervaren als een land met een hoge mate van corruptie; of faalt, of is niet niet in staat, om te zorgen voor een ingevulde Armstrong Business Partner Vragenlijst; of verblijft buiten het land waar de te leveren diensten worden gemaakt; of werd specifiek gevraagd of aanbevolen door een overheidsfunctionaris; of weigerde een contract te tekenen waarin anti-corruptie beleid was opgenomen of verzocht die tekst te verwijderen of te wijzigen, of verstrekt onvolledige of onjuiste informatie in verplichte werk gerelateerde informatie; of verzoekt om betalingen aan een derde partij of een derde land bankrekening te maken, of verzoekt om andere ongebruikelijke financiële regelingen; of verzoekt om betaling in contanten; of verzoeken dat er valse facturen of andere documenten worden gemaakt in verband met een transactie; of gebruikt onbekende sub-agenten of onderaannemers om ze te helpen in hun werk; of verzoekt een doorgaans hoge commissie of succes bonus in verhouding tot de geleverde diensten; of verzoekt dat een commissie wordt betaald voor openbaarmaking of voor een contract is ondertekend of een regelgevend besluit is genomen; of verzoekt om extravagante entertainment, geschenken of reizen in verband met de onderhandelingen; of verzoekt om een vergoeding voor slecht gedocumenteerde/twijfelachtige uitgaven; of heeft banden met familie of zakenrelaties die overheidsfunctionarissen zijn; of beschikt niet over de nodige kwalificaties, organisatorische middelen of personeel voor de geboden diensten. Beleid B pagina 5

6 Als u een van deze rode vlaggen tegenkomt of een van deze zaken ziet terwijl u een nieuwe Business Partner aan het evalueren bent of met een bestaande Business Partner werkt, moet u contact opnemen met: de Juridische Dienst; of de Nalevingsdirecteur [EINDE VAN BELEID] Nummer Beleid: B-231 Titel Beleid: Eigenaar Beleid: Anti-corruptie Susan Rhoades Beleid Laatst Bijgewerkt: 22 Oktober 2012

7 Bijlage 1 Overheidsfunctionaris Reis Bevestiging Armstrong heeft zich er aan gecommitteerd haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren met eerlijkheid en rechtvaardigheid. Dit beleid is ontworpen voor de naleving van onze waarden en voor de naleving van anti-corruptie wetgeving in alle landen waar we opereren, met inbegrip van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), de Britse Omkoping Akte, en andere toepasselijke lokale anti-corruptie wetgeving in Brazilië, China, India, Rusland en elders. Armstrong verplicht alle overheidsfunctionarissen om deze kennisgeving te lezen en er schriftelijk mee in te stemmen, als voorwaarde voor Armstrong van het betalen van eventuele reis-en / of verblijfkosten. Bekijk alstublieft de details van de reis van Armstrong, vul de gevraagde gegevens in op de volgende pagina, en onderteken voor akkoord op de laatste pagina voordat u het teruggeeft aan Armstrong. Armstrong Contact Informatie: 1. Naam van het sleutel contact voor de relatie van Armstrong: 2. Adres: 3. Telefoonnummer: 4. adres: Reis Details: 5. Korte beschrijving van het zakelijke doel van de reis: 6. Plaats(en) te bezoeken: 7. Wanneer de reis plaatsvindt: 8. Tijdsduur van de reis: 9. Details van de uitgaven die door Armstrong betaald moeten worden: 10. Alle andere relevante informatie:

8 In te vullen door de reiziger: Overheidsorgaan Informatie: 11. Naam van het overheidsorgaan / overheidsorgaan van de staat/ aan de overheid verbonden entiteit: 12. Adres: 13. Telefoonnummer: 14. Faxnummer: 15. Naam en functie van de contactpersoon - management: 16. adres van contactpersoon: Individuele Reizigers Informatie: 17. Volledige naam: 18. Titel / positie: 19. Adres: 20. Telefoonnummer: 21. adres: 22. Nationaliteit: 23. Paspoortnummer: Opmerkingen Overheidsfunctionaris over Reis Informatie: 24. Geef eventuele aanvullende opmerkingen over het zakelijke doel van de reis of reis informatie, indien nodig: Beleid B Bijlage 1, Pagina 2

9 Beleid B Bijlage 1, Pagina 3 Bij het aanvaarden van de betaling van mijn reis-en / of verblijfkosten van Armstrong, bevestig ik hierbij het volgende: de reis is voor een legitiem zakelijk doel, zoals een vergadering om regelgevende vraagstukken te bespreken of best practices in de branche, voor educatieve doeleinden, of om een demonstratie van Armstrongs producten te zien of; De kosten die Armstrong moet betalen zijn redelijk gezien mijn anciënniteit; geen van mijn vrienden of familie gaat op reis met mij. als ik door vrienden vergezeld wordt en/of mijn gezin, zal niets van hun onkosten vergoed worden door Armstrong; Armstrong zal niet voor tussenstops betalen die niet direct met het zakelijke doel van de reis hebben te maken. ik ben het er mee eens en begrijp dat ik verantwoordelijk ben voor de kosten en uitgaven van eventuele niet-business gerelateerde overstappen en bevestig dat zulke overstappen niet in bijkomende kosten voor Armstrong zullen resulteren; waar mogelijk Armstrong betalingen rechtstreeks aan het hotel, de luchtvaartmaatschappij of andere dergelijke dienstverleners zal overmaken; reiskosten worden alleen vergoed als er passende bewijsstukken overgedragen worden; er geen dagvergoedingen worden betaald door Armstrong; er in geen geval enig geld aan mij zal worden overgemaakt, ook niet om mijn eigen reis te regelen; en er geen cadeaus worden gegeven aan mij (of mijn werkgever) door Armstrong, gedurende de reis zelf of anderszins. ik bevestig ook het volgende: ik ken en begrijp de Armstrong Zakelijke Gedragscode; ik ken en begrijp het Armstrong Anti-Corruptie beleid; de reis is niet strijdig met het eigen beleid van mijn werkgever /organisatie; de reis voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten en verordeningen; ik heb de goedkeuringen die noodzakelijk zijn van mijn manager /werkgever/organisatie ontvangen, zover van toepassing, om deze reis te mogen ondernemen; er is geen verwachting van enige zaak, waarde of aandacht die gegeven moet worden aan Armstrong als gevolg van de reis; en de reis is niet gerelateerd aan een huidige zakelijke transactie. Door ondertekening van dit formulier hieronder, verklaar ik dat alle bovenstaande bepalingen juist en nauwkeurig zijn. Ik erken dat de reis die betaald wordt (of geheel of gedeeltelijk) door Armstrong wordt uitgevoerd voor een legitiem zakelijk doel. Ik begrijp ook dat Armstrong alle kosten die aan mij betaald zijn zal proberen terug te krijgen als een van de bovenstaande bepalingen niet waar en/of nauwkeurig zijn. Naam (ondertekend) : Naam (getypt of afgedrukt) : Naam van Overheidsorgaan (getypt of afgedrukt) : Datum: Ingevulde, ondertekende bevestigingen moeten naar de Nalevingsdirecteur worden gestuurd.

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

Laatste revisiedatum:

Laatste revisiedatum: oktober 2016 Pagina: 1 van 5 I. DOEL Dit beleid bevestigt de inzet van Modine voor het naleven van de anticorruptiewetten waaronder het Bedrijf valt, inclusief de Amerikaanse Wet op buitenlandse omkooppraktijken

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc.

ANTI-CORRUPTEBELEID. Internationaal Compliancebeleid. Maart Freeport-McMoRan Inc. ANTI-CORRUPTEBELEID Internationaal Compliancebeleid Maart 2017 Freeport-McMoRan Inc. INTRODUCTIE Doel Het doel van dit Anti-corruptiebeleid (het "Beleid") is om naleving te verzekeren door Freeport- McMoRan

Nadere informatie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie

Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Greif gedragscode ter voorkoming van corruptie Inleiding Greif, Inc. en haar groepsondernemingen, waaronder joint ventures (gezamenlijk aangeduid als Greif ) hechten groot belang aan de naleving van alle

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VESUVIUS plc. Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VESUVIUS plc Anticorruptie - en anti-omkoopbeleid RICHTLIJNEN VOOR HANDELSACTIVITEITEN TER VOORKOMING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 1.0 Inleiding 1.1 Dit beleid werd opgesteld om richtlijnen voor handelsethiek

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding

Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Richtsnoer voor naleving met betrekking tot corruptiebestrijding Gedetailleerde aanwijzingen voor het anti-corruptiebeleid van Oxbow December 2012 Herziening 1.0 1. Doel Doel van dit Richtsnoer voor naleving

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9

WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1-JAN-016 WERELDWIJD ANTI-CORRUPTIEBELEID Pagina 1 van 9 1 Doelstelling Volgens het bedrijfsbeleid voert Hill-Rom alle handelingen en activiteiten uit naar de letter en de geest van de van toepassing zijnde

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017

Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Algemeen anti-omkopings & anti-corruptiebeleid Ingangsdatum: 1 juli 2017 Inleiding 21st Century Fox (het "Bedrijf") zet zich in om wereldwijd op een integere en transparante wijze zaken te doen, en in

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Anixter: Met Anixter worden bedoeld Anixter Inc. en al haar dochterondernemingen en alle aan haar gelieerde ondernemingen wereldwijd.

Anixter: Met Anixter worden bedoeld Anixter Inc. en al haar dochterondernemingen en alle aan haar gelieerde ondernemingen wereldwijd. BEDRIJFSBELEID JULI 2015 ANIXTER INC. 1. DOELSTELLING Dit wereldwijde anti-omkopings- en anticorruptiebeleid (hierna beleid ) biedt richtlijnen voor het herkennen, opsporen, voorkomen en melden van omkoping

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie

Please consider the environment before printing this document. Gedragscode voor het ETHISCH. zakendoen. SPIE, een gezamenlijke ambitie Please consider the environment before printing this document Gedragscode voor het ETHISCH zakendoen SPIE, een gezamenlijke ambitie De NORMEN van SPIE DE 10 LEIDENDE BEGINSELEN ETHISCH GEDRAG MILIEU De

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling Gedragsregels in verband met een Vermoeden van een misstand Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT I. INLEIDING Relatiegeschenken en entertainment worden op een bescheiden schaal algemeen gebruikt om goodwill te kweken en de werkrelatie met zakenrelaties

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.

Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v. Bibob vragenformulier (Model 2) Bestemd voor natuurlijke personen - vennoot in: Vennootschap onder firma (v.o.f.) Commanditaire vennootschap (c.v.) Raadhuisplein 1 Postbus 50 5680 AB Best A Tel. : 14 0499

Nadere informatie

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren.

Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Let op: U dient van alle gevraagde bewijsstukken te allen tijde de originele exemplaren te tonen en een kopie in te leveren. Digitale verzending Gaat u ermee akkoord dat we niet middels post, maar digitaal

Nadere informatie

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Daar waar in de integriteitscode gesproken wordt van hij en zijn kan ook zij en haar worden gelezen. Integriteitscode van de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond De leden van het bestuur van de KNBB (hierna

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Versie/laatste Revisiedatum:

Versie/laatste Revisiedatum: beleid Oktober 2016 Pagina 1van 7 I. DOEL Het doel van dit beleid is om duidelijke verwachtingen en eisen te bepalen met betrekking tot aangeboden en ontvangen geschenken en entertainment (waaronder maaltijden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen

WHOIS-beleid.eu-domeinnamen v.1.0. WHOIS-beleid.eu-domeinnamen DEFINITIES De termen zoals gedefinieerd in de Bepalingen en voorwaarden en/of de.eu- Regels voor geschillenbeslechting worden in dit document gebruikt en geschreven met een hoofdletter. PARAGRAAF 1. PRIVACYBELEID

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS

GEZONDHEIDSZORG VERTEGENWOORDIGT GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS GEDRAGSCODE INTERACTIES MET ZORGPROFESSIONALS Verklaring door alle bedrijfsleden van COCIR COCIR legt zich toe op het bevorderen van de medische wetenschap en het verbeteren van de patiëntenzorg. Als deelnemers

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance

ANIXTER INC. BELANGENVERMENGING BEDRIJFSBELEID NOVEMBER REIKWIJDTE Wereldwijd. 1. Doelstelling. RUBRIEK Juridisch en Compliance 1. Doelstelling REIKWIJDTE Wereldwijd Dit Wereldwijde beleid inzake belangenvermenging biedt specifieke richtlijnen voor het voldoen aan de ethische verplichtingen en meldingsplicht ten aanzien van vormen

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT I. INLEIDING Relatiegeschenken en entertainment worden op een bescheiden schaal algemeen gebruikt om goodwill te kweken en de werkrelatie met zakenrelaties

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID In overeenstemming met de gedragscodee van de DPx Group moeten alle directieleden, werknemers, externee tussenpersonen en adviseurs van alle

Nadere informatie

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid

ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid ICC Richtlijnen voor (relatie-)geschenken en gastvrijheid A. Inleiding Bij het zakendoen, wordt Bedrijven vaak verzocht of zelfs dringend gevraagd om Geschenken aan zakelijke relaties te geven of een vorm

Nadere informatie

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE SAMENVATTING VAN HET WERELDWIJD BELEID VAN JOHNSON MATTHEY TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE EN Johnson Matthey heeft een bepaald engagement

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Anti-corruptiebeleid van Elopak

Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Anti-corruptiebeleid van Elopak Elopak hanteert een zero tolerance -beleid ten aanzien van omkoping en corruptie. Hetzelfde geldt voor het aanvaarden van gastvrijheid, entertainment

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

Towers Watson Algemene Voorwaarden

Towers Watson Algemene Voorwaarden Towers Watson Algemene Voorwaarden 1. Partijen en toepassing Deze voorwaarden ( algemene voorwaarden ) zijn van toepassing op alle diensten, adviezen, resultaten en andere werkproducten (gezamenlijk de

Nadere informatie

RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING. EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015

RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING. EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015 RPM INTERNATIONAL INC. EN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN EN OPERATIONELE BEDRIJVEN VEILIGE HAVEN PRIVACYVERKLARING EFFECTIEF VANAF: 12 augustus 2015 Deze Verklaring zet de beginselen uiteen zoals gevolgd door

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden

Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden Richtlijnen met betrekking tot de Gedragscode en bedrijfsprincipes van Smith & Nephew ten aanzien van derden Tel 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street Fax 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Boodschap

Nadere informatie

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE TIMBERLAND - ETHIEKCODE Een boodschap van Jeff Swartz, CEO Team Timberland, Bij Timberland is het belangrijk hoe we zaken doen. Als organisatie en persoonlijk is het belangrijk

Nadere informatie

Het is een kwestie van ethiek. De Borealis Ethics Policy

Het is een kwestie van ethiek. De Borealis Ethics Policy Het is een kwestie van ethiek De Borealis Ethics Policy 2 Het is een kwestie van ethiek Inleiding papier zijn, maar eerder een houding die door al onze werknemers wordt geleefd in hun dagelijkse functioneren,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling 1. DOEL Brunel streeft ernaar aan al haar zakelijke activiteiten op eerlijke en ethische wijze uitvoering te geven. We hechten daarbij groot belang aan open communicatie en verwachten

Nadere informatie

BIJLAGE I GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT INZAKE FINANCIËLE BELANGEN EN BELANGENCONFLICTEN

BIJLAGE I GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT INZAKE FINANCIËLE BELANGEN EN BELANGENCONFLICTEN BIJLAGE I GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT INZAKE FINANCIËLE BELANGEN EN BELANGENCONFLICTEN Artikel 1 Grondbeginselen Bij de uitoefening van hun taken als lid van het Europees Parlement:

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. S RETENTIEBELEID DERDE ZAKENPARTNERS. LEGL.POL.102 Naleving Senior Vicepresident en de Algemeen Adviseur

COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. S RETENTIEBELEID DERDE ZAKENPARTNERS. LEGL.POL.102 Naleving Senior Vicepresident en de Algemeen Adviseur Juridisch Beleidsnaam: Beleidsnummer: Beleidsonderdeel: Beleidsmaker: Ingangsdatum: 12-10-2009 Versienummer: Ver. 2.0 COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. S RETENTIEBELEID DERDE ZAKENPARTNERS Laatste herziening:

Nadere informatie