Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer: 0 / / ]]] ]]] ]]] BTW-plichtig: Ja o Nee o Maatschappelijke zetel: Straat: Postcode: ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] Faxnummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] Vul hier het zichtrekeningnummer van uw vennootschap in, bij een andere bank in België. Deze rekening zal dienen als tegenrekening waarnaar uw tegoeden bij Rabobank.be kunnen overgeschreven worden. Rekeningnummer (IBAN): BE ]] ]]]] ]]]] ]]]] 2. Identificatie vertegenwoordigers vennootschap: (De vertegenwoordigingsbevoegdheid die blijkt uit statuten en benoemingsbesluiten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) 1e vertegenwoordiger Naam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: Nationaliteit: Nr. Identiteitskaart: Rijksregisternr.: Gsm-nummer: adres: ]] / ]] / ]]]] ]]] - ]]]]]]] - ]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]]

2 2e vertegenwoordiger Naam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: Nationaliteit: Nr. Identiteitskaart: Rijksregisternr.: Gsm-nummer: adres: ]] / ]] / ]]]] ]]] - ]]]]]]] - ]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]] De vertegenwoordigers van de vennootschap duiden onderstaande persoon aan als mandataris van de rekening. Zij gaan ermee akkoord dat alle communicatie over de Rabobank.be-rekeningen via deze persoon verloopt. De mandataris beheert de rekening alleen met gebruik van digipass met pincode: 3. Mandataris Familienaam: Voornaam: Geslacht: Man o Vrouw o Functie (in het kader van rechtspersoon): ] Wettelijk adres: Straat: Postcode: Persoonlijke gegevens: Geboortedatum: Geboorteplaats: Burgerlijke staat: Nationaliteit: Nr. Identiteitskaart: Rijksregisternummer: Gsm-nummer: adres: ]]]]] Nummer: ]]]] Bus: ]] ]]]] Gemeente: ]]]]]]]]] ]] / ]] / ]]]] ]]] - ]]]]]]] - ]] ]]. ]]. ]] - ]]]. ]]

3 4. Uiteindelijke Begunstigde(n) van de vennootschap/vereniging: De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden van hun klanten, in het bijzonder wanneer deze klanten vennootschappen of verenigingen zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid). Meer info kunt u terugvinden in de bijlage. 1) Vertegenwoordigers van de vennootschap/vereniging verklaren dat volgende natuurlijke personen de Uiteindelijke Begunstigden zijn van hoger genoemde vennootschap/vereniging. Naam Voornaam Adres Geboortedatum Geboorteplaats Percentage aandelen Beslisser (*) Indien de voorziene vakjes ontoereikend zijn, gelieve dan een overzicht op te stellen en bij deze verklaring te voegen. 2) Indien er geen ultieme aandeelhouders zijn met een participatie van meer dan 25, vul dan onderstaande verklaring in: Vertegenwoordigers verklaren dat op ]] / ]] / ]]]] geen enkele ultieme aandeelhouder van hoger genoemde vennootschap/vereniging meer dan 25 van de aandelen of stemrechten aanhoudt. 3) Indien vennootschap of één of meer aandeelhouders van meer dan 25, een beursgenoteerde vennootschap of een Belgische overheidsinstantie is vul dan onderstaande gegevens in:

4 Maatschappelijke/officiële benaming Adres maatschappelijke zetel/ officieel adres Categorie (Beursgenoteerde vennootschap, krediet- of financiële instelling of Belgische overheidsinstantie) Toezichthouder (indien krediet- of financiële instelling) 5. Overige verklaringen: R Bevestigen de Algemene Voorwaarden van Rabobank.be te hebben gelezen en goedgekeurd. Bevestigen dat alle inlichtingen op dit document, alsook de bijlagen, juist en volledig zijn. R Geven de toestemming om alle elektronische informatie te ontvangen via de beveiligde website of via aan de mandataris. R Bevestigen uitdrukkelijk dat de gelden afkomstig zijn van een wettige activiteit en bestemd zijn voor de vennootschap zelf. Er zullen geen gelden aangehouden worden voor derden op de Rabo Internet Business Account. De Rabo Internet Business Account zal niet worden gebruikt voor het witwassen van kapitalen. R Bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris van de vennootschap of vereniging (met inbegrip van de vaste mandataris die wordt aangeduid voor de relatie met Rabobank.be) een politiek prominent persoon is in de zin van de Wet van 11 januari 1993 (natuurlijke personen die in het buitenland wonen en een politiek mandaat bekleden of hebben bekleed, hun naaste familieleden en directe geassocieerden). Zo dit wel het geval is, voeg ik de ingevulde vragenlijst toe met betrekking to identificatie van Politiek Actieve Personen beschikbaar op onder Document Center. R Bevestigen dat noch een uiteindelijke begunstigde, noch een vertegenwoordiger of bestuurder, noch een mandataris, noch een aandeelhouder van 25 of meer van de aandelen van de rechtspersoon, fiscale verplichtingen heeft ten opzichte van de Verenigde Staten van Amerika. Indien één van de vermelde personen wel US-person is, dan vragen wij u Formulier W-9 in te vullen. R Vertegenwoordigers verbinden zich er toe de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen indien een wijziging aan onderhavige verklaring moet worden aangebracht en haar een kopie te bezorgen van het identiteitsdocument van de nieuwe Uiteindelijk Begunstigden en/of mandataris van de rekeningen De bank behoudt zich het recht voor de relatie met de vennootschap te beëindigen indien zou blijken dat de haar verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.

5 6. Noodzakelijke documenten: Voeg volgende documenten toe aan deze ondertekende aanvraag: Een recto-verso kopie van de identiteitskaarten van de volgende personen: vertegenwoordigers mandataris uiteindelijk begunstigde van de vennootschap Een kopie van uw rekeningafschrift van uw zichtrekening bij een andere bank in België waarop de naam en rekeningnummer van uw vennootschap goed zichtbaar is en niet ouder is dan 6 maanden. de laatste gecoördineerde of bijgewerkte statuten neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel of gepubliceerd in de bijlagen van het Belgische Staatsblad. de laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap, dit wil zeggen wie of welke functie kan de vennootschap tegenover derden in rechte verbinden (vb. zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder,...). de laatste publicatie in de bijlagen van het Belgische Staatsblad van de meest recente (her)benoeming van de persoon in de bovenvermelde functie(s). Handtekening vertegenwoordigers Datum Naam Handtekening Datum Naam Handtekening Handtekening mandataris Datum Naam Handtekening Stuur deze aanvraag per post naar: Rabobank.be Uitbreidingstraat 86, bus 3 B- Vragen? Bel onze klantendienst op of mail naar

6 Bijlage: Verduidelijking bij de Verklaring Uiteindelijke Begunstigde 1. Waarom moeten banken een verklaring betreffende de Uiteindelijke Begunstigde(n) van de vennootschap of vereniging vragen? De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun klanten te identificeren, in het bijzonder wanneer het om juridische constructies gaat. Tegelijkertijd verplicht ze juridische constructies om aan hun banken de identiteit van hun Uiteindelijk Begunstigde(n) mee te delen. 2. Wie zijn de uiteindelijke begunstigden? Onder de Uiteindelijke begunstigden verstaan we de natuurlijke personen die, alleen of samen handelend, rechtstreeks of onrechtstreeks, in rechte of in feite de uiteindelijke controle hebben over de vennootschap of de vereniging. De term Uiteindelijke Begunstigde wordt vaak geïnterpreteerd als aandeelhouder. Dit klopt vaak, maar er zijn ook gevallen waar er geen aandeelhouders zijn in de strikte zin van het woord. In dat geval dienen de beslissingsnemers, m.a.w. de bestuurders, worden opgegeven. Hieronder vindt u per entiteit wie er dient te worden geïdentificeerd als Uiteindelijke Begunstigde. Let wel: Uiteindelijke Begunstigden zijn steeds natuurlijke personen. Indien de Uiteindelijke Begunstigde zelf een vennootschap/vereniging is, dienen de natuurlijke personen achter deze vennootschap/vereniging te worden geïdentificeerd, zijnde de personen die eigenaar zijn van 25 van de aandelen of meer, of de bestuursleden. Voor een Vennootschap zijn de Uiteindelijk Begunstigden: De natuurlijke persoon of personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van 25 of meer van de aandelen of stemrechten van de vennootschap, of die dit percentage rechtstreeks of onrechtstreeks houden. Alle natuurlijke personen die een mandaat waarnemen in het bestuursorgaan en de natuurlijke personen die de feitelijke controle uitoefenen. Voor andere juridische constructies met rechtspersoonlijkheid zoals een VZW of een stichting: De natuurlijke personen die de feitelijke controle uitoefenen en de bestuursbeslissingen nemen m.a.w. de bestuurders van de vzw. De natuurlijke personen hebben de controle over 25 of meer van het vermogen van de rechtspersoon of van de juridische constructie. Voor juridische constructies zonder rechtspersoonlijkheid zoals een Feitelijke Vereniging: de personen die, zonder bevoegd te zijn om de klant te vertegenwoordigen in haar relaties met de bank, de macht hebben om een aanzienlijke invloed uit te oefenen op haar beheer. 3. Wie is vrijgesteld van de verplichting tot identificatie van de Uiteindelijk Begunstigden? Als de klant of een (of meer) Aandeelhouder(s) van 25 of meer: een genoteerde vennootschap is: een beursgenoteerde vennootschap waarvan de effecten in een land van de Europese Economische Ruimte zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt ; of een kredietinstelling of een financiële instelling is die gevestigd is in een land van de Europese Economische Ruimte of in een land dat lid is van de Financial Action Task Force (FATF); of een Belgische overheidsinstantie is: een Belgische instelling of een lichaam dat door een Belgische openbare macht is opgericht om in een openbare dienst of in een dienst van openbaar nut te voorzien en waarvan die macht de werking bepaalt en controleert.

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg

Alle gevraagde documenten, ingevuld, ondergetekend naar: Keytrade Bank Luxembourg S.A. 62 rue Charles Martel L - 2134 Luxembourg AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN REKENING FYSIEKE PERSOON LEES AANDACHTIG EN VUL IN Document 1 Document 2 Aanvraag tot het openen van een rekening Algemene voorwarden + Overzicht van de belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING ONLINE SPAREN & BELEGGEN fortuneo.be DRAAG UW EFFECTEN OVER NAAR FORTUNEO BANK EN ONTVANG TOT g5.000* U betaalt bewaarrechten op de effecten die u aanhoudt bij

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden van Izola Saver

Voorwaarden van Izola Saver Voorwaarden van Izola Saver 1. INLEIDING Deze voorwaarden gelden voor uw Izola Saverrekening, die een spaarrekening is, en uw Izola Saver+rekening, die een termijndepositorekening is. Ze moeten in samenhang

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Administratie en organisatie

Administratie en organisatie Administratie en organisatie Feitelijke vereniging en vzw: wat zijn de verschillen? Feitelijke vereniging = zodra je iets organiseert met twee of meer personen. Er zijn geen regels over de organisatie

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30

VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30 april 2014 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen te houden op woensdag 30

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen

Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen Aanvraag van een renteloze lening en een ondersteuningspremie voor huisartsen ZG/WEL-150401 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04

ProFolio Verzekeringsvoorstel. Editie B NL 2014 04 ProFolio Verzekeringsvoorstel Editie B NL 2014 04 2 44 Editie B NL 2014 04 ProFolio VERZEKERINGSVOORSTEL Voorstelformulier Nr.: Naam Bemiddelaar:..................................................... Bemiddelaar

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming

functionaris voor een stichting, vereniging of vereniging van eigenaars zonder onderneming 22 Inschrijving functionaris voor een stichting, vereniging of zonder onderneming print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u één of meer bestuurders, sen, s of functionarissen voor

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v.

Brussel, 20 maart 2015. Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Brussel, 20 maart 2015 Aan de aandeel- obligatie- en warranthouders, van COMPAGNIE DU BOIS SAUVAGE n.v. Betreft: Bijeenroeping op de Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2015 Mijnheer, Mevrouw, Wij

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst. A l g e m e n e v o o r w a a r d e n R O C O L U C WAARSCHUWING ROCOLUC biedt u op de website www.casinobelgium.be kansspelen aan. De deelname aan deze kansspelen wordt geregeld door deze overeenkomst.

Nadere informatie