Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013"

Transcriptie

1 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd door: Senior vice-president Algemeen Advies en Secretaris 1. Status 2. Doel 1.1 Nieuw beleid 2.1 Dit beleid bevestigt nogmaals het duurzame streven van Raytheon om ervoor te zorgen dat diegenen die wereldwijd namens het Bedrijf zaken doen, dit op een integere, eerlijke manier doen die volledig in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving zoals de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en de Britse Bribery Act van 2010 (UK Bribery Act) en consistent is met de strekking van anticorruptieverdragen, waaronder het Verdrag betreffende de bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en het VN-verdrag tegen Corruptie. Beleidsregels, processen en interne controles van Raytheon zijn opgesteld om naleving te stimuleren en schendingen te ontmoedigen, op te sporen en te corrigeren. Onze Gedragscode en Zakelijke ethiek en nalevingsprogramma benadrukken de verwachtingen van Raytheon dat haar leiders, werknemers en zakelijke partners handelen volgens onze zakelijke waarden, ethische kernprincipes, toepasselijke wet- en regelgeving en bedrijfsbeleid en -procedures. Dit beleid benadrukt nogmaals dat het de verantwoordelijkheid is van het leiderschap, alle Raytheon-werknemers en iedereen die ons vertegenwoordigt om ervoor te zorgen dat het Bedrijf wereldwijd zaken doet volgens de hoogste ethische normen en met naleving van alle toepasselijke wetgeving. 3. Toepasselijkheid 3.1 Dit beleid is van toepassing op alle Bedrijfsorganisaties, waaronder Amerikaanse binnenlandse en niet- Amerikaanse of buitenlandse bedrijfsvestigingen en gecontroleerde filialen. 3.2 Alle gedekte personen vallen onder dit beleid. 3.3 Gedekte personen die een derde partij zijn in dienst van het Bedrijf en die een rol of functie bekleden die betrekking heeft op het verstrekken van diensten aan het Bedrijf of het vertegenwoordigen van het Bedrijf bij overheids- of niet-overheidsentiteiten, functionarissen, of werknemers, waaronder externe tussenpersonen zoals verkoopvertegenwoordigers, adviseurs of offsetdienstverleners, zijn verantwoordelijk voor het in hun eigen organisaties implementeren van beleid, procedures en interne controles waardoor zij aan kunnen tonen dat zij de toepasselijke onderdelen van dit beleid naleven in de uitvoering van hun diensten of andere zakelijke ondersteunde activiteiten. Bedrijfsvestigingen die dergelijke externe Gedekte personen in dienst nemen, moeten kopieën van dit beleid (en ander relevant bedrijfsbeleid) overhandigen aan dergelijke Gedekte personen en in overleg met het Algemeen Adviesbureau (Office of General Counsel, OGC) ervoor zorgen dat Bedrijfsovereenkomsten met dergelijke externe Gedekte personen een schriftelijk ontvangstbewijs, auditrechten, nalevingscertificaten en nalevingsopleidingen omvatten, zoals van toepassing. 4. Definities 4.1 Zakelijke activiteiten Alle operaties van Integrated Defense Systems (IDS); Intelligence, Information and Services (IIS); Missile Systems (MS) en Space and Airborne Systems (SAS). Pagina: 1

2 5. Beleid 4.2 Bedrijf Alle operationele entiteiten van Raytheon Company, waaronder Amerikaanse binnenlandse en buitenlandse vestigingen en gecontroleerde filialen. 4.3 Gedekte personen Leiders, werknemers en zakelijke partners van Raytheon die in dienst zijn van het Bedrijf, en, zoals beschreven in Hoofdstuk 3.3 van dit beleid, derde partijen die in dienst zijn genomen door Raytheon. 4.4 Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), zoals gewijzigd Een Amerikaanse wet die omkopingsbetalingen aan buitenlandse functionarissen verbiedt. Onder de FCPA vallen onder andere het direct of indirect aanbieden of geven, via agenten of tussenpersonen, van iets van waarde, waaronder illegale of ongepaste zakelijke beleefdheden, aan buitenlandse functionarissen in verband met zakelijke activiteiten van Amerikaanse bedrijven in het buitenland, ten behoeve van het verkrijgen of behouden van zakelijke activiteiten of het veilig stellen van een ongepast zakelijk voordeel. De FCPA omvat eveneens boekhoudkundige bepalingen op grond waarvan Amerikaanse overheidsbedrijven verplicht worden doeltreffende systemen van interne controle te hanteren ter ontmoediging en opsporing van omkoping (waaronder nauwkeurig bijgehouden boeken en bestanden die een weergave zijn van alle zakelijke transacties). De FCPA vereist een nauwkeurige en transparante boekhouding van financiële transacties zodat betalingen aan buitenlandse overheidsfunctionarissen niet vermomd of verborgen kunnen worden in de boeken en bestanden van een bedrijf, en bestanden altijd worden bijgehouden op een redelijk detailniveau dat een nauwkeurige en transparante weergave van alle transacties mogelijk maakt. Schending van de FCPA kan leiden tot strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraf, burgerrechtelijke boetes en uitsluiting van levering aan de overheid. Boetes voor schendingen van de FCPA-bepalingen betreffende boeken en bestanden kunnen even hoog oplopen als voor schending van de omkopingbepalingen. 4.5 OESO-verdrag Het verdrag betreffende de bestrijding van omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen (1997) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), dat van ondertekenaars vereist dat zij wetgeving instellen die het omkopen van buitenlandse functionarissen strafbaar stelt. Vanaf 21 november 2012 hebben 40 staten het verdrag ondertekend. 4.6 UK Bribery Act Een Britse wet die het geven, beloven, aanbieden, verzoeken om of ontvangen van smeergeld evenals het omkopen van buitenlandse overheidsfunctionarissen strafbaar stelt. De UK Bribery Act creëert tevens een specifieke bedrijfsovertreding die bestaat uit het niet-vookomen dat met het bedrijf geassocieerde personen (zoals werknemers, agenten, zakelijke partners of vertegenwoordigers) zich inlaten met omkoping. Voorts stelt de Act hogere bedrijfsfunctionarissen aansprakelijk als zij betrokken lijken te zijn bij een van deze overtredingen. De UK Bribery Act verbiedt omkoping in de privésector evenals omkoping van buitenlandse overheidsfunctionarissen. Net als de FCPA is de Act extraterritoriaal van toepassing, dat wil zeggen dat bedrijven die zaken doen in het VK en hun werknemers vervolgd kunnen worden voor overtredingen buiten het VK. 4.7 Het Verdrag tegen corruptie van de Verenigde Naties (2000) De ondertekenaars van het VN-verdrag -op 10 september 2013 reeds 167 landen -besloten wetgeving in te stellen die corruptie strafbaar stelt indien hun binnenlandse wetgeving dit nog niet verbood, en samen te werken in de bestrijding van corruptie, waaronder preventie, onderzoek en vervolging van overtreders. Landen zijn op grond van het verdrag verplicht specifieke wederzijdse juridische hulp te verlenen bij het verzamelen en overdragen van bewijs dat in gerechtelijke procedures wordt gebruikt. 5.1 Algemeen Het is Bedrijfsbeleid van Raytheon Company om ervoor te zorgen dat haar leiders, werknemers en Gedekte personen, waaronder vertegenwoordigers, consulenten en andere ingehuurde derde partijen de FCPA, de Britse Bribery Act en alle andere toepasselijke anti-corruptiewetgeving naleven. Het bedrijf concurreert op basis van de prijs en de kwaliteit van onze producten en diensten en de vaardigheden van onze werknemers en onderaannemers, en niet op basis van enig ongepast voordeel Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 2 Van: 7

3 dat buiten de regels voor eerlijke concurrentie valt. Het Bedrijf erkent dat naleving van dit beleid een uitdaging kan zijn omdat corruptie en gerelateerde problemen vrij veel voorkomen, lokale gebruiken en normen onduidelijk kunnen zijn en juridische normen en handhavingsbeleid steeds in ontwikkeling zijn. Daarom kan in sommige gevallen het strikt naleven van dit beleid tot zakelijk verlies leiden. Toch is het in dergelijke gevallen belangrijker te voldoen aan alle relevante wetgeving en de reputatie en integriteit van het Bedrijf te beschermen dan om zakelijke activiteiten zeker te stellen door het compromitteren van onze basisprincipes Raytheon heeft een adequate set beleidsregels, processen en interne controles ingesteld die worden uiteengezet in Hoofdstuk 8.2 van dit beleid, ander relevant Raytheon-beleid, dat opgesteld is om naleving van de FCPA en andere toepasselijke anti-corruptiewetgeving te verzekeren. Deze beleidsregels, processen en interne controles zorgen er samen met dit beleid voor dat Raytheon en haar werknemers zich verplichten tot het naleven van de hoogste normen van eerlijkheid en integriteit bij de uitvoering van wereldwijde Bedrijfsactiviteiten. Deze beleidsregels, procedures en controles zijn een leidraad voor de maatregelen van de leiders van Raytheon bij het opstellen van de strategische Bedrijfsoriëntatie en voor alle Raytheon-werknemers bij de uitvoering van wereldwijde zakelijke Bedrijfsactiviteiten. Op die manier kunnen Raytheon-werknemers, klanten, agenten, consulenten, vertegenwoordigers, leveranciers en anderen erop rekenen dat het Bedrijf haar wereldwijde zakelijke activiteiten uitvoert volgens de hoogste ethische normen en in naleving van de wet- en regelgeving en regels van de jurisdicties waar het Bedrijf zaken doet Raytheon streeft naar het creëren van een vrije en open sfeer waarin het voor werknemers en andere mogelijk is vragen te stellen, werkgerelateerde zorgen te uiten over ethische en nalevingsonderwerpen, schendingen of vermoedelijke schendingen van wet- en regelgeving, Bedrijfsbeleid, procedures of regels of de Gedragscode van Raytheon te melden Anti-corruptie activiteiten van Raytheon zijn duurzaam en continu en worden geregeld gecontroleerd en indien nodig herzien. Het proces begint in het vroege stadium van zakelijke ontwikkeling en gaat door gedurende de hele levenscyclus van projecten of toekenningen. Daarom blijft het Bedrijf voortdurend zelfbeoordelingen uitvoeren van het anti-corruptiebeleid, procedures en controles om vervolgens de naleving van deze anti-corruptienormen te controleren via het interne auditproces dat wordt uiteengezet in Raytheon-beleid 56-RP, Interne audit. Werknemers moeten zich baseren op beleid, processen en interne controles die uiteengezet worden in Hoofdstuk 8.2 van dit beleid, maar voor specifiek advies zijn de hoofdprincipes en kernpunten van ons anticorruptiebeleid hieronder uiteengezet. 5.2 Zakelijke beleefdheden Sterke relaties zijn essentieel voor het ontwikkelen en behouden van zakelijke belangen. Zakelijke beleefdheden zijn soms passend in de bouw- en onderhoudssector in relaties met de overheid en commerciële klanten. Werknemers van Raytheon moeten echter bij hun zakelijke bedrijfsactiviteiten elke schijn vermijden van ongepast zakelijk voordeel of enig ander wangedrag dat nadelige gevolgen kan hebben voor de reputatie van Raytheon. Raytheon-beleid 97-RP, Aanbieden en accepteren van zakelijke beleefdheden, geschenken en andere giften, bepaalt het proces dat werknemers moeten volgen alvorens het aanbieden, geven of ontvangen van zakelijke beleefdheden, geschenken of andere giften. De specifieke grenzen in dollars en de goedkeuringsprocedures worden in dit beleid uiteengezet, maar werknemers moeten zich ervan verzekeren dat zakelijke beleefdheden: (i) bescheiden en passend zijn in de betreffende situatie, (ii) een bona fide zakelijk doel hebben, en (iii) voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en beleidsregels. Het is nooit toegestaan een zakelijke beleefdheid aan te bieden of uit te breiden die redelijkerwijs geïnterpreteerd zou kunnen worden als een poging tot het verkrijgen of behouden van een ongepast zakelijk voordeel of dat Raytheon in verlegenheid kan brengen of negatieve gevolgen kan hebben voor de reputatie van Raytheon. 5.3 Politieke activiteiten en bijdragen aan goede doelen Raytheon voldoet aan wetgeving en ethische regelgeving die van toepassing is op lobbyactiviteiten en zorgt ervoor dat bijdragen aan politiek partijen, beambten, kandidaten, organisaties of goede doelen met een gerechtvaardigd doel plaatsvinden en niet gebruikt worden voor het veilig stellen van een ongepast zakelijk voordeel. Raytheon-beleid 197-RP, Federale lobbyactiviteiten - melding en openbaarmaking, waarin ons beleid inzake naleving m.b.t. lobbyen Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 3 Van: 7

4 wordt uiteengezet. Raytheon-beleid 117-RP, Bedrijfsbijdragen en overeenstemmende geschenken, geeft richtlijnen voor het beheer van bijdragen en geschenken en bepaalt een proces ten behoeve van naleving van Raytheon-beleid 74 -RP, Zakelijke en ethische gedragscode en nalevingsprogramma, en 124 -RP, Belangenverstrengeling. 5.4 Derde partijen Raytheon werkt vaak met derde partijen in de uitvoering van haar wereldwijde zakelijke activiteiten. Raytheon kan echter onder de FCPA en andere anti-coruptiewetten aansprakelijk zijn voor zowel de handelingen van haar werknemers als die van derde partijen. Raytheon kan aansprakelijk zijn als zij wist of had moeten weten dat haar agent, joint venture-partner, leverancier, aannemer, tussenpersoon, distributeur, herverkoper of andere derde partij zich inlaat met ongepaste activiteiten en geen passende maatregelen heeft getroffen om dergelijk wangedrag te voorkomen. Daarom moet het Bedrijf speciale aandacht besteden aan het werken met derde partijen en nooit proberen of toestaan dat een derde partij probeert activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met dit beleid. Voordat een overeenkomst wordt afgesloten met een derde partij waarover Raytheon controle uitoefent, moet Raytheon zoals van toepassing, een verklaring van de derde partij ontvangen betreffende het feit dat de derde partij onze anti-corruptiebeleidsregels en de Gedragscode van Raytheon heeft begrepen en na zal leven. Specifiek advies over de omgang met derde partijen is te vinden in Raytheon-beleid , Autorisatie en verwerking van internationale vertegenwoordigersen consulentenovereenkomsten, 21-RP, Kosten internationale verkoopvertegenwoordigers en consulenten, aanbestedingen, boekhouding en betaling; 67-RP, Internationale inkoop; 109-RP, Internationale industriële samenwerking (Offsets); en Toeleveringsketen document TC 004, Internationale algemene inkoopvoorwaarden. 5.5 Grondig achtergrondonderzoek Het is beleid van Raytheon om een passende op risico gebaseerde zorgvuldigheidscontrole uit te voeren voor alle derde partijen en transacties zowel voor als tijdens de zakelijke relatie. Het Bedrijf heeft gedetailleerde, grondige procedures opgesteld die voorzien in een proces voor grondig achtergrondonderzoek van partijen en transacties voor alle zakelijke transacties met een internationale component. Zoals uiteengezet is in Raytheon-beleid 251-RP, Grondig achtergrondonderzoek voor internationale partijen en transacties, moet grondig achtergrondonderzoek worden uitgevoerd voor internationale agenten en vertegenwoordigers evenals voor internationale transacties. Raytheon-beleid 67- RP, Internationale inkoop geeft op een soortgelijke manier gedetailleerd het proces en de procedures weer die gevolgd moeten worden voor de uitvoering van grondig achtergrondonderzoek voor internationale leveranciers en aannemers. Daarnaast wordt in Raytheon-beleid 109-RP, Internationale industriële samenwerking (Offsets) het proces, de verantwoordelijkheden en procedures uiteengezet voor het voldoen aan internationale Offset-vereisten in naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. Deze beleidsregels vormen drie essentiële componenten van het Bedrijfsbrede internationale programma voor grondig achtergrondonderzoek van Raytheon, dat samen met de Handleiding Anti-corruptie grondig achtergrondonderzoek cross-functionele samenwerking vereist tussen de afdelingen Toeleveringsketen, Contracten, Naleving, Financiën en Juridisch voor het uitvoeren van adequate interne corruptiecontroles. De hoeksteen van het proces van Raytheon voor grondig achtergrondonderzoek is het proactief identificeren van red flags via het achtergrondonderzoeksproces en er daarna voor zorgen dat er iets aan deze zorgpunten wordt gedaan - indien nodig in samenwerking met juridische adviseurs - om de potentiële corruptierisico s tot een minimum te beperken. De resultaten van alle grondig achtergrondonderzoekbeoordelingen worden gedocumenteerd en bijgehouden in de 3D-databank van Raytheon die Bedrijfsbreed alle Raytheonwerknemers toegang geeft tot de resultaten van alle grondig achtergrondonderzoek. 5.6 Faciliterende betalingen Faciliterende betalingen zijn kleine betalingen voor het versnellen van routinematige overheidshandelingen zoals het verwerken van visa s en werkvergunningen of inklaring en douaneaangifte. Faciliterende betalingen omvatten geen discretionaire handelingen zoals een besluit over het al dan niet toekennen van een vergunning en zo ja, onder welk voorwaarden. Hoewel de FCAP een beperkte uitzondering voor faciliterende betalingen toestaat, is dit niet het geval voor de meeste anti-corruptiewetten. Bovendien is het verschil tussen een onwettige smeergeldbetaling en een wettige faciliterende betaling heel moeilijk vast te stellen, zelfs voor een ervaren adviseur. Raytheon raadt faciliterende betalingen sterk af en als ondertekenaar van de Wereldwijde principes van zakelijke ethiek in de ruimte- en luchtvaart en defensiesector heeft Raytheon ermee ingestemd Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 4 Van: 7

5 te streven naar het elimineren van faciliterende betalingen. Daarom zijn faciliterende betalingen onder dit beleid verboden en elk verzoek om een faciliterende betalingen moet onmiddellijk gemeld worden bij de OGC Voor uitzonderingen op dit beleid is het volgende vereist: (1) voorafgaande schriftelijke toestemming van de OGC na een grondige analyse van de toepasselijke anti-corruptiewetgeving en de feiten en omstandigheden van het geval, en (2) een passende en nauwkeurige verantwoording voor de betaling in de Bedrijfsboeken en bestanden die duidelijk gemarkeerd is als faciliterende betaling Dit verbod op faciliterende betalingen heeft niet tot doel de fysieke veiligheid van personen in gevaar te brengen. Indien een Raytheon-werknemer zich in een situatie bevindt waarin een faciliterende betaling wordt gevraagd die een bedreiging vormt voor de fysieke veiligheid, moet de werknemer redelijke maatregelen treffen die in overeenstemming zijn met dit beleid en lokale en Amerikaanse wetgeving om de veiligheid te garanderen. Zodra de Raytheon-werknemer de onmiddellijke bedreiging voor de fysieke veiligheid heeft opgelost, moet hij of zij het incident direct melden bij de OGC. 5.7 Boeken en bestanden Het is het beleid van Raytheon om boeken, bestanden en rekeningen bij te houden die een eerlijke en nauwkeurige weergave zijn van de transacties en bestedingen en het gebruik van de Bedrijfsactiva. Alle contracten of documenten moeten transacties waarop zij betrekking hebben nauwkeurig beschrijven en er mogen om ongeacht welke reden geen valse of misleidende gegevens worden opgevoerd in de boeken, bestanden of op rekeningen van het Bedrijf. Daarnaast moeten betalingen die namens Raytheon worden gedaan adequate ondersteunende documentatie bevatten die de aard en het doel van de betaling nauwkeurig beschrijft. Algemene informatie over het nauwkeurig bijhouden van boeken en bestanden is te vinden in Raytheon-beleid 17-RP, Integriteitsnormen kostendocumentatie. Gedetailleerde informatie over naleving van specifieke vereisten voor boeken en bestanden is te vinden in Raytheon-beleid 247-RP, Algemene vereisten grootboekrekening. 5.8 Schendingen en disciplinaire maatregelen Naleving van dit beleid is verplicht. Schendingen van dit beleid kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag van Bedrijfswerknemers, of beëindiging van de zakelijke relatie(s) met derde partijen. Schending van anti-corruptiewetgeving kunnen personen ook blootstellen aan burgerrechtelijke of strafrechtelijke sancties. Werknemers zullen geen nadelige gevolgen ondervinden voor het weigeren om smeergeld te betalen of het naleven van dit beleid, zelfs als dit zakelijk verlies voor het Bedrijf oplevert. 5.9 Communicatie en Melding Dit beleid zet de leidende principes van het anti-corruptieprogramma van Raytheon uiteen en is niet bedoeld als uitputtend beleid dat alle situaties waarin corruptie voor kan komen, behandelt. Alle personeelsleden en Gedekte personen zoals beschreven in Hoofdstuk 3.3 van dit beleid worden aangemoedigd open en eerlijk vragen over bepaalde situaties in verband met de principes die zijn opgenomen in dit beleid met de OGC of het Bureau Ethiek en Naleving (Office of Ethics and Compliance, OEC) te bespreken Werknemers die denken dat mogelijke schendingen van de Bedrijfsnormen zoals opgenomen in dit beleid hebben plaatsgevonden, melden dit bij de OGC of de OEC. Meldingen kunnen persoonlijk, via of telefonisch worden gedaan, rechtstreeks bij een OGC-raadsman of een Ethiekfunctionaris, anoniem of vertrouwelijk, via de Bedrijfsethiek- hulplijn of via de FCPAwebsite. Vergelding tegen personen die potentieel wangedrag melden is bij wet verboden en Raytheon tolereert geen enkele vergelding tegen werknemers die in goed vertrouwen potentieel wangedrag melden. Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 5 Van: 7

6 6. Training 6.1 Elke Raytheon-vestiging is verantwoordelijk voor het periodiek voltooien van kerntraining over anticorruptie door werknemers die hiervoor in aanmerking komen, zowel binnen als buiten de Verenigde Staten. Naast de kerntraining over anti-corruptie, worden vestigingen aangemoedigd aanvullende functiespecifieke anti-corruptietrainingen aan te bieden (bijv. financiën, toeleveringsketen, contracten), indien van toepassing. 6.2 Middelen voor het verstrekken van kerntraining over anti-corruptie en alle aanvullende trainingen zijn beschikbaar op de FCPA-website of door contact op te nemen met het Bureau Ethiek en Naleving. 7. Verantwoordelijkheden 7.1 De president van elke bedrijfsvestiging, alle leden van zakelijke en programmabeheerteams van het Bedrijf en alle functionele leiders zijn verantwoordelijk voor het implementeren en naleven van dit beleid binnen hun respectievelijke organisaties. 7.2 Alle Gedekte personen zijn verantwoordelijk voor het naleven van de bepalingen in dit beleid. 7.3 Het Algemeen Adviesbureau en het Bureau Ethiek en Naleving verstrekken advies en opleiding betreffende dit beleid. 8. Gerelateerde informatie 8.1 Intranet startpagina van Raytheon bevat links naar andere online middelen waartoe werknemers toegang hebben om regels, regelgeving of beleid te bekijken, evenals gerelateerde formulieren en opleidingsmateriaal dat relevant is voor hun functies. Business Ethics and Compliance Website (website Zakelijke ethiek en naleving) geeft informatie over de leidende zakelijke waarden en ethische kernprincipes van Raytheon, bedrijfsbeleid en -procedures, opleiding ethisch bewustzijn, opleiding naleving en het Bedrijfsprogramma Zakelijke ethiek en naleving. Werknemers en andere belanghebbenden worden tevens geïnformeerd over hoe ze contact kunnen opnemen met de Ethieklijn en de bedrijfsfunctionarissen ethiek van Raytheon. Het Desktop Ethics and Compliance Resource Center (Desktop Hulpcentrum ethiek en naleving) van het Bedrijf is via deze site toegankelijk. 8.2 Ander relevant Raytheon-beleid Documentnummer 3-RP 17-RP 21-RP 24-RP 32-RP 56-RP 58-RP 63-RP 67-RP 74-RP 93-RP 94-RP Beleidstitel Zakelijke reizen, bijeenkomsten, amusement en overige uitgaven Integriteitsnormen kostendocumentatie Kosten internationale verkoopvertegenwoordigers en consulenten, aanbestedingen, boekhouding en betaling van Bestandbeheer Bestudering van voorstellen en contractdocumenten Interne audit In dienst nemen van huidige of voormalige Amerikaanse overheidswerknemers Melden van politieke bijdragen, toeslagen en commissies met betrekking tot buitenlandse verkoop van defensieartikelen/diensten Internationale inkoop Zakelijke en ethische gedragscode en nalevingsprogramma Verzoeken om bankoverschrijving - waaronder overschrijvingen geheel in USD, overschrijving in buitenlandse valuta en afschrijvingen buitenlandse valuta Autorisaties bankrekeningen Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 6 Van: 7

7 Documentnummer Beleidstitel 96-RP 97-RP 109-RP 117-RP 124-RP 128-RP 138-RP 156-RP 197-RP 215-RP 247-RP 251-RP Verwerken van cheques, harde valuta en munten door vestigingskantoren van Raytheon Aanbieden en accepteren van zakelijke beleefdheden, geschenken en andere giften Internationale industriële samenwerking (Offsets) Bedrijfsbijdragen en overeenstemmende geschenken Belangenverstrengeling Export-, herexport- en importcontrole Interne controle over financiële rapportage Inkoopkaart-programma Federale lobbyactiviteiten - melding en openbaarmaking Bedrijfskaart-programma Algemene vereisten grootboekrekening Grondig achtergrondonderzoek voor internationale partijen en transacties Goedkeuring en verwerking van internationale vertegenwoordigers- en consulentenovereenkomsten XX-RP Buitenlandse nationale en derde land nationale inhuur en werving (concept in de maak) 8.3 Ander Bedrijfsbeleid en -procedures, waaronder wijzigingen in hierboven vermeld gerelateerd beleid en procedures, zijn te vinden op de Bedrijfsintranetsite Beleid, procedures en formulieren. 8.4 Bedrijfsethiek en naleving website van Raytheon 8.5 Juridische FCPA-website van Raytheon 8.6 Gedragscode van Raytheon 8.7 Desktop Ethics and Compliance Resource Center Einde document Documentnummer: 276-RP dut Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Pagina: 7 Van: 7

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012

Ethische gedragscode Versie: augustus 2012 Op dit document wordt documentbeheer toegepast. Het is in elektronische vorm gepubliceerd. De versie op de Corporate Governance-website van Regal is de meest actuele versie. Papieren exemplaren vallen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

GREIF, INC. GEDRAGSCODE

GREIF, INC. GEDRAGSCODE ANNEX A GREIF, INC. GEDRAGSCODE Geldig vanaf 1 februari 2004 Management en medewerkers van Greif, Inc. en haar dochterondernemingen ("Greif") worden geacht zich in de uitoefening van hun functie op ethische,

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie