Byloshi Investment Fund Prospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investment Fund Prospectus"

Transcriptie

1 Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 1 april 2013 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website

2 Voorwoord Proficiat! U leest het prospectus van het Byloshi Investment Fund. Mogelijk heeft u dit prospectus zelf gevonden. Maar waarschijnlijker is het dat een vriend, collega of een familielid u vrijwillig heeft geattendeerd op het bestaan van het Byloshi Investment Fund. Hij of zij gunt ook u van harte de voordelen van dit unieke beleggingsfonds. Voordat u gaat meeprofiteren van de beleggingsrendementen van de Byloshi strategieën, adviseert de beheerder u nadrukkelijk om dit prospectus in zijn geheel goed te bestuderen, zodat u zich een goed beeld vormt van de mogelijke kansen, maar zeker ook van de risico s die gepaard gaan met beleggen in dit beleggingsfonds. Hoofdstuk 1 Samenvatting bevat alle essentiële (verkorte) passages uit de kern, de hoofdstukken 3 t/m 7. Indien u voornemens bent om de kernhoofdstukken 3 t/m 7 in zijn geheel te bestuderen, dan kunt u de samenvatting (hoofdstuk 1) geheel overslaan. Bijlage I bevat een uitgebreide verklarende woordenlijst. Hierin wordt het vakjargon en woorden met een specifieke betekenis toegelicht. Indien u na het bestuderen van dit prospectus nog vragen heeft over het Byloshi Investment Fund, dan kunt u zich wenden tot de beheerder, Byloshi Investments. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 2 van 92

3 1 Samenvatting Belangrijke wettelijk verplichte mededeling: De beheerder van het Byloshi Investment Fund is voor het aanbieden van rechten van deelneming niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Participeren is derhalve slechts mogelijk vanaf ,-. Deze samenvatting is zoals het woord al zegt slechts een samenvatting van dit prospectus. De beslissing om te beleggen in het Byloshi Investment Fund moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele prospectus. 1.1 Inleiding Doel Prospectus Dit prospectus heeft tot doel het informeren van potentiële beleggers in het Byloshi Investment Fund. De beheerder, Byloshi Investments, hecht veel waarde aan openheid, eerlijkheid en transparantie en vindt het zeer belangrijk dat beleggers op de hoogte zijn van de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund Doel Byloshi Investment Fund De beheerder heeft het Byloshi Investment Fund in de markt gebracht om beleggers een eerlijk beleggingfonds met zo laag mogelijke kosten aan te bieden. Het netto rendement voor de belegger staat daarbij centraal Toezicht prospectus De beheerder maakt voor het aanbieden van het Byloshi Investment Fund gebruik van vrijstellingsregeling Wft artikel 4 lid 1 sub a Documentatie Alle relevante documentatie betreffende het Byloshi Investment Fund en Byloshi Investments is beschikbaar op de Byloshi Investments website: Versie historie De financiële wereld is dynamisch, en ook wetgeving is aan verandering onderhevig. Indien wijzigingen een significante invloed hebben op het Byloshi Investment Fund zal dit prospectus hierop worden aangepast. Elke wijziging wordt kort beschreven, zodat u niet het gehele prospectus na iedere wijziging helemaal hoeft door te nemen. Alle voorgaande versies van dit prospectus blijven op de website beschikbaar. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 3 van 92

4 1.2 Byloshi Investments Organisatiestructuur Byloshi Investments is de beheerder, de bewaarder en administrateur van het Byloshi Investment Fund. Byloshi Investments is een eenmanszaak en wordt gedreven door de heer Johannes Antonius Hermanus Vorstenbosch, geboren op 13 november 1967 te Boxtel, en wonende aan De Papiermaker 1, 5283 ZP, Boxtel Aansprakelijkheid De heer J.A.H. Vorstenbosch is 100% eigenaar van Byloshi Investments. Hij is op 23 december 1991 getrouwd te Boxtel met M. Vorstenbosch-Conte, geboren op 18 maart 1970 te San Donà di Piave in Italië. Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en zijn derhalve samen wettelijk aansprakelijk Bestuur Byloshi Investments wordt bestuurd door de heer J.A.H. Vorstenbosch. De heer J.A.H. Vorstenbosch heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd in het internationale bedrijfsleven en de beleggingswereld, bij o.a. Chevron UK, Rabobank Nederland, het voormalige Institute for Research & Investment Services (IRIS) van Robeco en De Veste Fondsbeheer. Voor zijn volledige Curriculum Vitae kunt u terecht op de website De heer Vorstenbosch heeft in de loop der jaren geleerd hoe je verstandig kunt beleggen, maar heeft ook ervaren hoe het vooral niet moet. Deze ervaringen zijn van onschatbare waarde bij het nemen van beleggingsbeslissingen t.b.v. het Byloshi Investment Fund. Persoonlijke kernwaarden van de heer Vorstenbosch zijn onder andere eerlijkheid, openheid, integriteit en klantgerichtheid Financiële gegevens Bij een eenmanszaak is juridisch geen sprake van scheiding tussen zakelijk vermogen en privé vermogen. Uit privacy overweging heeft de beheerder besloten om zijn persoonlijke financiële positie niet in detail openbaar te maken middels dit prospectus. Potentiële participanten die hier prijs op stellen, kunnen zich persoonlijk richten tot de beheerder Visie Normen en waarden Byloshi Investments staat voor Eerlijkheid, Openheid, Betrouwbaarheid, Integriteit en Transparantie. Voor de heer J.A.H. Vorstenbosch zijn dit vanzelfsprekende normen en Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 4 van 92

5 waarden in de omgang met andere mensen en zeker met participanten die hun geld in goed vertrouwen laten beleggen door Byloshi Investments. No-nonsense Byloshi Investments biedt een no-nonsense beleggingsfonds, is wars van zogenaamde addertjes onder het gras en de zogenaamde kleine lettertjes. s Werelds beste beleggingsfonds Byloshi Investments streeft ernaar om het Byloshi Investment Fund (op termijn) het beste beleggingsfonds ter wereld te laten worden. Met het beste wordt bedoeld een ideale combinatie van rendement, risico en kosten. Mond-tot-mondreclame Byloshi Investments maakt geen gebruik van tussenpersonen, de zogenaamde intermediairs. Mede hierdoor kan de beheervergoeding laag zijn. Informatievoorziening In principe vindt alle schriftelijke communicatie plaats via milieuvriendelijke snelle elektronische communicatiemiddelen, zoals en internet. Vertrouwen De heer J.A.H. Vorstenbosch streeft naar een lange termijn relatie met de participanten in het Byloshi Investment Fund op basis van wederzijds vertrouwen Operationele activiteiten Byloshi Investments vervult een drietal rollen; namelijk die van beheerder, bewaarder en administrateur. Beheer In de rol van beheerder van het Byloshi Investment Fund bepaalt Byloshi Investments welke beleggingsposities worden ingenomen, wanneer deze posities worden ingenomen, en wanneer posities worden gesloten. De beheerder onderhoudt ook website en zorgt dat deze actueel blijft. Bewaring In de rol van bewaarder van het Byloshi Investment Fund voert Byloshi Investments alle benodigde geldtransacties uit tussen de bankrekening van Byloshi Investments en de effectenrekeningen alsook de uitbetalingen aan participanten bij opnamen. Administrateur In de rol van administrateur van het Byloshi Investment Fund bepaalt Byloshi Investments dagelijks de intrinsieke waarden van de afzonderlijke strategieën, voert de participantenadministratie en stelt jaarlijks een financieel jaaroverzicht op voor de participanten Bank en Broker Byloshi Investments werkt samen met Rabobank en Interactive Brokers. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 5 van 92

6 Rabobank Byloshi Investments werkt samen met Rabobank Dommel en Aa. Als oud-werknemer van Rabobank Nederland heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch de Rabobank ook van binnenuit leren kennen. Naar zijn mening is Rabobank een betrouwbare zakenpartner. Het is dan ook geen toeval dat Byloshi Investments een Rabo Ondernemers Pakket rekening heeft geopend bij de lokale Rabobank in de vestigingsplaats van Byloshi Investments. Interactive Brokers Byloshi Investments heeft voor de broker Interactive Brokers (IB) gekozen vanwege de lage transactiekosten en het zeer uitgebreide handelsplatform. Voor iedere afzonderlijke beleggingsstrategie is een afzonderlijke effectenrekening geopend. 1.3 Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Het Byloshi Investment Fund is een zogenaamd paraplufonds en bestaat uit een drietal subfondsen, ook aangeduid als (belegging)strategieën, genaamd Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Het Byloshi Investment Fund heeft een open-end structuur. Participaties in het Byloshi Investment Fund worden alleen door het fonds uitgegeven of ingenomen, handel in participaties tussen participanten onderling is niet toegestaan. Het Byloshi Investment Fund is een fonds voor gemene rekening. Dat wil zeggen een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten, waarbij de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in effecten die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. Het Byloshi Investment Fund is geen rechtspersoon. Het Byloshi Investment Fund is fiscaal gezien een besloten fonds voor gemene rekening en is derhalve fiscaal transparant. Het fonds is opgezet voor onbepaalde tijd Historie Gedurende het decennium voorafgaand aan de start van dit beleggingsfonds heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch de Byloshi strategieën ontwikkeld. In de periode van 1 juli 2010 t/m 31 december 2011 heeft de beheerder met uitsluitend eigen geld de Byloshi strategieën uitgevoerd. Deze periode van exact anderhalf jaar is de zogenaamde track record periode. Per 1 januari 2012 is het Byloshi Investment Fund beschikbaar voor derden om in te participeren. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 6 van 92

7 1.3.3 Kenmerken Het Byloshi Investment Fund kenmerkt zich door het bieden van dagliquiditeit, lage kosten en het niet gebruiken van een hefboom. De beheerder ontvangt alleen een beheervergoeding, en dus geen winstdeling. Dividenden van onderliggende trackers en aandelen worden netto, dus na aftrek van bronbelasting, op de ex-dividend datum direct bijgeschreven op de effectenrekeningen van Interactive Brokers en daarmee direct opgenomen in het fondsvermogen van de betreffende subfondsen, en derhalve ook meteen verwerkt in de koersen. Het Byloshi Investment Fund keert zelf geen dividend uit Risico s In deze samenvatting worden alleen de belangrijkste risico s bij het participeren in het Byloshi Investment Fund vermeld. Er zijn nog een aantal minder belangrijke risico s relevant, deze worden in hoofdstukken 4 en 5 verder toegelicht. De belangrijkste risico s t.a.v. het Byloshi Investment Fund zijn: Operationeel risico Zowel de beheerfunctie, de bewaarfunctie als de financiële administratie van het Byloshi Investment Fund wordt geheel uitgevoerd door Byloshi Investments, bestaande uit één persoon. Het fonds staat of valt derhalve met de kwaliteiten van J.A.H. Vorstenbosch. Continuïteitsrisico In geval van overlijden of ernstige ziekte van de heer J.A.H. Vorstenbosch zal het fonds vermoedelijk ophouden te bestaan. Er is namelijk (nog) niets geregeld wat betreft eventuele opvolging van het fonds. Macro-economisch risico Economische groei, werkgelegenheid en prijspeil kunnen zowel positief als negatief van invloed zijn op de waardeontwikkeling van de Byloshi strategieën. Marktrisico De waarde van de beleggingen kunnen dalen als gevolg van beursontwikkelingen. Koersrisico De koersen worden direct bepaald op de beurzen door vraag en aanbod van beleggers. Koersen zijn niet alleen afhankelijk van economische factoren, maar zeker ook van de emotie van deze beleggers. De koersen kunnen daarom behoorlijk variëren in de tijd Toezicht De beheerder van het Byloshi Investment Fund staat (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is wel de intentie van de beheerder om een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 7 van 92

8 aan te vragen. Dit is echter een kostbare zaak. Bij een bescheiden fondsvermogen drukken de (vaste) toezichtkosten zwaar op de rendementen. De wens om onder toezicht te staan is vanwege de hoge kosten hiervan tegenstrijdig met een van de belangrijkste kenmerken van het Byloshi Investment Fund, namelijk de kosten voor de participanten zo laag mogelijk te houden. Zolang de beheerder van het Byloshi Investment Fund niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de Vrijstellingsregeling Wft, Artikel 4, lid 1, sub a en f. 1.4 Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Onderstaande informatie over Fondsinformatie en Participatiekosten hebben betrekking op alle Byloshi strategieën. Fondsinformatie De Byloshi subfondsen zijn dagelijks verhandelbaar. De minimale initiële inleg is ,- voor deelname in het Byloshi Investment Fund. Dit bedrag mag naar eigen inzicht verdeeld worden over de individuele Byloshi strategieën, waarbij een minimum inleg van 2.500,- geldt per strategie waarin wordt deelgenomen. Bijstorten is mogelijk vanaf minimaal 2.500,-. De opzegtermijn is 1 beursdag. De uitbetalingstermijn is 2 tot maximaal 5 beursdagen. Actuele fondsinformatie zoals de koers, het fondsvermogen, het aantal participaties, de rendementen, en de portefeuillesamenstelling met werkelijke wegingen worden dagelijks geactualiseerd op de factsheets. Participatiekosten De volgende participatiekosten zijn van toepassing op de Byloshi strategieën: Beheervergoeding De inhouding van de beheervergoeding is voor onbepaalde tijd uitgesteld. In de toekomst zal per beursdag een percentage beheervergoeding worden ingehouden, dit verschilt per strategie. Voor Byloshi Earth is deze 0,002% per beursdag, ofwel ongeveer 0,52% per jaar. Voor Byloshi Swing is deze 0,003% per beursdag, ofwel ongeveer 0,78% per jaar. Voor Byloshi Time is deze 0,004% per beursdag, ofwel ongeveer 1,04% per jaar. Transactiekosten en/of minimum balance fee Voor transacties in trackers en aandelen rekent de broker 0,1% van het transactiebedrag met een minimum van.4,00 per transactie. De transactiekosten bij verticale put of call spreads zijn 3,00 per optiecombinatie. Indien voor minder dan $ 10,- per maand per effectenrekening aan transactiekosten is besteedt, dan wordt het verschil als minimum balance fee door IB van de effectenrekening afgeschreven. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 8 van 92

9 Verkoopkosten en/of withdrawal fee De beheerder rekent verkoopkosten ter compensatie voor de transactiekosten en withdrawal fee. De verkoopkosten verschillen per strategie. Voor Byloshi Earth is deze 0,50%, voor Byloshi Swing is het 0,75% en voor Byloshi Time 1,00%. Deze verkoopkosten zijn niet voor de beheerder, maar blijven in het fonds. Indien meer dan één onttrekking per maand wordt gedaan vanaf de effectenrekening, dan rekent IB hier 8,- per onttrekking voor. Bij de meeste trackers en aandelen wordt periodiek dividend uitgekeerd. Hiervan wordt automatisch 15% aan dividendbelasting ingehouden. Dit wordt meteen verrekend op de ex-dividend datum. De Total Expense Ratios (TERs) van de Byloshi strategieën over 2011 en 2012 waren: Byloshi Earth in 2011: 0,97%, en in 2012: 0,76%; Byloshi Swing in 2011: 0,99%, en in 2012: 0,95%; Byloshi Time in 2011: 1,07%, en in 2012: 1,22%. In de berekening zijn opgenomen: de beheervergoeding, de TERs van de onderliggende trackers, de minimum balance fees en de withdrawal fees. De transactiekosten zijn niet in de TER berekening opgenomen Byloshi Earth Byloshi Earth is de basisstrategie van het Byloshi Investment Fund. Doel en doelgroep Byloshi Earth is met name bedoeld voor beleggers die verstandig willen beleggen, maar zelf niet de kennis en/of tijd hebben om een goed gespreide portefeuille te beheren. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 8% per jaar. Strategie Bij beleggen is een goede spreiding essentieel. Byloshi Earth bestaat uit een (naar mening van de beheerder) ideale samenstelling van low-cost trackers (met tussen haakjes streefwegingen) in Wereldwijde aandelen (20%), Europese aandelen (15%), Emerging Markets aandelen (15%), Bedrijfsobligaties (10%), Vastgoed (10%), Commodities (10%), Managed Futures (10%) en Private Equity (10%). Uitvoering De beheerder past op basis van de actuele marktomstandigheden de wegingen naar eigen inzicht aan. Rendement De Byloshi Earth strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 8% per jaar. Het rendement hangt grotendeels af van de markt. Er wordt immers belegd in trackers die de hele markt volgen in de betreffende asset categorie. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -60% tot +80%. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 9 van 92

10 Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was +9,22%, dit is +6,04% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn de onderstaande specifieke risico s alleen relevant voor de Byloshi Earth strategie: Afwijkingsrisico Trackers zullen nooit exact de onderliggende waarde volgen. Er zal derhalve altijd een minimaal verschil zijn met de onderliggende index zelf. Tegenpartij risico Een van de trackers waarin Byloshi Earth belegd is de Commodities tracker. Bij deze tracker is sprake van een tegenpartijrisico. Dit is namelijk een synthetische tracker gebaseerd op derivaten. Als de tegenpartij van de derivaten in problemen komt en deze het indexrendement niet meer kan vergoeden worden beleggers opgezadeld met het onderpand. Uitleenrisico Tracker aanbieders kunnen onderliggende stukken uitlenen aan een derde partij. Indien zo n derde partij in financiële problemen komt, is het mogelijk dat niet alle uitgeleende stukken terugkomen. Hefboom risico Byloshi Earth belegd ook in een CTA tracker. Deze bestaat uit een 17-tal Commodity Trading Advisors (CTA s). CTA s handelen in derivaten, en dus met een hefboom. Dit betekent dat op CTA niveau sprake is van een hefboomrisico, waarbij het mogelijke verlies groter kan zijn dan de investering. Portefeuillesamenstelling De portefeuillesamenstelling van Byloshi Earth bestaat uit een 7-tal ishares trackers Byloshi Swing Byloshi Swing is de alternatieve strategie van het Byloshi Investment Fund. Doel Byloshi Swing is bedoeld voor beleggers die een hoger rendement nastreven dan wat met een passieve buy-and-hold strategie te behalen is. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 12% per jaar. Strategie Byloshi Swing volgt een Buy-Low-Sell-High strategie. Relatief laag gewaardeerde volatiele aandelen worden gekocht om deze later tegen een hogere koers weer te verkopen. Uitvoering De beheerder volgt alle posities in portefeuille op dagelijkse basis. Indien posities op winst staan en zich bovenin de swing bevinden kan hij besluiten deze te verkopen. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 10 van 92

11 Rendement De Byloshi Swing strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 12% per jaar. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -80% tot +100%. Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was -1,90%, dit is -1,27% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn er geen specifieke risico s die alleen relevant voor de Byloshi Swing strategie zijn. Portefeuillesamenstelling Ten behoeve van de Byloshi Swing strategie wordt in onderstaande aandelen gehandeld: Arcelor Mittal, Royal Dutch Shell, Heijmans, Koninklijke Philips, Koninklijke Ahold, USG People en Koninklijke Ten Cate. In principe kunnen legio financiële instrumenten worden ingezet voor deze strategie Byloshi Time Byloshi Time is een zeer speculatieve strategie van het Byloshi Investment Fund. Doel Byloshi Time is bedoeld voor speculanten die een hoog rendement nastreven en hiervoor bereid zijn om zeer hoge risico s te lopen. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 16% per jaar. Strategie De Byloshi Time strategie is gebaseerd op het verdampen van verwachtings- of tijdswaarde van geschreven (index)opties. Hiertoe worden verticale put spreads of verticale call spreads ingenomen. Om te bepalen of een verticale put spread dan wel een verticale call spread ingenomen kan worden, bekijkt de beheerder de onderliggende index met de ogen van een swing trader. Uitvoering De beheerder volgt alle posities in portefeuille op dagelijkse basis. Indien de risico / rendementsverhouding van een positie te groot wordt naar mening van de beheerder zal hij de bewuste posities vroegtijdig sluiten. Rendement De Byloshi Time strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 16% per jaar. Het rendement hangt zeer sterk af van de inzichten van de beheerder. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -100% tot +150%. Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was -30,15%, dit is -21,24% per jaar. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 11 van 92

12 Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund is onderstaande specifiek risico in principe alleen relevant voor de Byloshi Time strategie: Margin call Hoewel het bij deze strategie niet mogelijk is om meer te verliezen dan de inleg, en dus een margin call in principe niet van toepassing kan zijn, kan in de praktijk toch een margin call worden gegeven. Dit komt omdat opties door de beurs individueel beoordeeld worden, en niet als optiecombinatie. Hierdoor kan het voorkomen dat IB optieposities eigenhandig (met verlies) sluit. Portefeuillesamenstelling Ten behoeve van de Byloshi Time strategie worden alleen kortlopende verticale optie spreads ingenomen op beursindexen zoals de AEX, DAX en S&P Participeren Momenteel is het Byloshi Investment Fund (tijdelijk) gesloten voor deelname. Geïnteresseerde participanten worden verzocht contact op te nemen met de beheerder Koersen bepaling De administrateur stelt na iedere beursdag de koersen van de Byloshi strategieën vast Deelnamekosten De deelnamekosten variëren per subfonds. Onderstaand kostenschema geeft in één oogopslag alle mogelijke fondskosten weer. Tevens is de Total Expense Ratio over 2011 opgenomen. In 2011 werd nog geen beheervergoeding gerekend, maar in het overzicht is de werkelijk gerealiseerde TER gecorrigeerd voor de beheervergoeding. Kostensoort Byloshi Earth Byloshi Swing Byloshi Time Beheervergoeding 0,002% per beursdag ofwel ±.0,52% per jaar 0,003% per beursdag ofwel ±.0,78% per jaar 0,004% per beursdag ofwel ±.1,04% per jaar Transactiekosten 0,1% met een minimum van.4,00 per transactie 0,1% met een minimum van.4,00 per transactie 3,00 per verticale optie spread transactie Minimum Balance Fee $ 10,- per maand $ 10,- per maand $ 10,- per maand Withdrawal Fee De eerste opname per maand per IB rekening is gratis, daarna 8,- per opname. Verkoopkosten 0,50% 0,75% 1,00% TER 2011 / ,97% / 0,76% 1,00% / 0,95% 1,08% / 1,22% Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 12 van 92

13 1.5.3 Informatievoorziening Mutaties Participanten ontvangen van iedere mutatie in aantallen participaties in portefeuille een bevestiging per . Koersinformatie Actuele koersinformatie wordt dagelijks bijgewerkt op de factsheets van de subfondsen. De meest recente factsheets zijn beschikbaar vanaf de homepage van de website van Byloshi Investments: Ook alle historische factsheets blijven beschikbaar vanaf de Archief pagina van de website. Financieel jaaroverzicht Na afloop van elk kalenderjaar stuurt de beheerder alle participanten een Financieel jaaroverzicht. Hierop staan hoeveel participaties u per einde van het kalenderjaar in bezit heeft, tegen welke koers deze per 31 december zijn gewaardeerd en de totale waarde van uw portefeuille per deze balansdatum. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Renseignering De belastingdienst verplicht beheerders van beleggingsfondsen jaarlijks een aantal gegevens aan te leveren van iedere participant. Het gaat om de volgende gegevens: Naam, Adres, Postcode, Plaatsnaam, Geboortedatum, Rechtsvorm, Waarde effectenportefeuille per 31 december, BSN (voorheen Sofinummer), en KvK nummer (indien van toepassing). Verantwoording De beheerder stelt jaarlijks een verslag op over het Byloshi Investment Fund waarin het gevoerde beleggingsbeleid van het voorgaande kalenderjaar wordt beschreven. Hierin wordt de Balans per 31 december en de Winst & Verliesrekening over het voorbije jaar opgenomen. Dit verslag wordt aan alle participanten per toegestuurd en zal ook op de website beschikbaar worden gesteld. De beheerder houdt jaarlijks een participantenvergadering waarbij alle actieve participanten worden uitgenodigd. Tijdens deze participantenvergadering zal het jaarverslag worden besproken. 1.6 Verklaring De beheerder verklaart dit prospectus naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Desondanks kunnen mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden niet worden uitgesloten, maar zullen na openbaring hiervan zo spoedig mogelijk worden aangepast. Bij eventuele onduidelijkheden over de inhoud van dit prospectus beslist de beheerder, het belang van de participanten staat daarbij uiteraard voorop. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 13 van 92

14 2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Samenvatting Inleiding Doel Prospectus Doel Byloshi Investment Fund Toezicht prospectus Documentatie Versie historie Byloshi Investments Organisatiestructuur Aansprakelijkheid Bestuur Financiële gegevens Visie Operationele activiteiten Bank en Broker Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Historie Kenmerken Risico s Toezicht Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Byloshi Earth Byloshi Swing Byloshi Time Participeren Koersen bepaling Deelnamekosten Informatievoorziening Verklaring 13 2 Inhoudsopgave 14 3 Inleiding Doel prospectus Doel Byloshi Investment Fund Toezicht prospectus Documentatie Byloshi Investment Fund Byloshi Investments Derden partijen Versie historie 20 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 14 van 92

15 4 Byloshi Investments Organisatiestructuur Aansprakelijkheid Bestuur Financiële gegevens Visie Normen en waarden No-nonsense s Werelds beste beleggingsfonds Mond-tot-mondreclame Informatievoorziening Vertrouwen Operationele activiteiten Beheer Bewaring Administrateur Bank en Broker Rabobank Dommel en Aa Interactive Brokers 27 5 Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Paraplufonds Open-end structuur Fonds voor gemene rekening Fiscale status Duur van het fonds Historie Analyse Track Record Kenmerken Dagliquiditeit Lage kosten Via Interactive Brokers beschikbaar Geen hefboom Geen winstdeling voor de beheerder Dividendbeleid Risico s Operationeel Risico Continuïteitsrisico Macro-economisch risico Marktrisico Koersrisico Valutarisico Wijzigingen wet- en regelgeving Politiek Terrorisme Oorlogen 35 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 15 van 92

16 Faillissementsrisico ICT problemen en/of stroomuitval Natuurrampen Brand Waarderingsrisico Flashcrash Fraude en oplichting Milieurampen Toezicht Niet onder toezicht Vrijstelling 37 6 Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Byloshi Earth Doel en doelgroep Strategie Uitvoering Rendement Risico s Fondsinformatie Portefeuillesamenstelling Participatiekosten Byloshi Swing Doel en doelgroep Strategie Uitvoering Rendement Risico s Fondsinformatie Portefeuillesamenstelling Participatiekosten Byloshi Time Doel en doelgroep Strategie Uitvoering Rendement Risico s Fondsinformatie Portefeuillesamenstelling Participatiekosten 58 7 Participeren Koersen bepaling Deelnamekosten Informatievoorziening Mutaties Koersinformatie Financieel jaaroverzicht Renseignering 63 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 16 van 92

17 7.3.5 Verantwoording 63 8 Verklaring en ondertekening 64 BIJLAGE I Verklarende woordenlijst 65 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 17 van 92

18 3 Inleiding Belangrijke wettelijk verplichte mededeling: De beheerder van het Byloshi Investment Fund is voor het aanbieden van rechten van deelneming niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Participeren is derhalve slechts mogelijk vanaf , Doel prospectus Dit prospectus heeft tot doel het informeren van potentiële beleggers in het Byloshi Investment Fund. De beheerder hecht veel waarde aan openheid, eerlijkheid en transparantie en vindt het zeer belangrijk dat beleggers op de hoogte zijn van de mogelijke kansen van dit beleggingsfonds en zeker ook van de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund. 3.2 Doel Byloshi Investment Fund De beheerder heeft het Byloshi Investment Fund in de markt gebracht om beleggers een eerlijk beleggingfonds met zo laag mogelijke kosten aan te bieden. Het netto rendement voor de belegger staat daarbij centraal. 3.3 Toezicht prospectus De beheerder maakt voor het aanbieden van het Byloshi Investment Fund gebruik van vrijstellingsregeling Wft artikel 4 lid 1 sub a. Vanwege de vrijstelling is het niet wettelijk verplicht om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. De beheerder hecht echter veel waarde aan het informeren van potentiële beleggers over met name de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund. Met het doel om dit prospectus zoveel mogelijk aan alle wettelijke eisen te laten voldoen, heeft de beheerder in oktober 2011 ten kantore van de AFM te Amsterdam de door de AFM verzorgde cursus Goedkeuringsprocedure Prospectus gevolgd. Bij het schrijven van dit prospectus is de beheerder dan ook zoveel mogelijk uitgegaan van de door de AFM gestelde eisen. De beheerder heeft het concept prospectus eerst aan 4 collega beheerders van beleggingsinstellingen voorgelegd ter beoordeling. Zij hebben deze onafhankelijk van elkaar geheel op vrijwillige basis beoordeeld. Hun aanbevelingen ter verbetering zijn verwerkt in deze definitieve versie. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 18 van 92

19 3.4 Documentatie In deze paragraaf treft u directe links naar relevante documentatie betreffende het Byloshi Investment Fund, Byloshi Investments en derden partijen Byloshi Investment Fund Prospectus content/uploads/documentatie/byloshi_investment_fund_-_prospectus_ pdf Factsheet Byloshi Earth Factsheet Byloshi Swing Factsheet Byloshi Time Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Byloshi Investments Website Curriculum Vitae (CV) J.A.H. Vorstenbosch Uittreksel Kamer van Koophandel _Kvk_Uittreksel_ pdf Jaarverslag Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 19 van 92

20 Jaarverslag Jaarverslag Derden partijen Website Rabobank Dommel & Aa: Website Interactive Brokers 3.5 Versie historie De financiële wereld is dynamisch en ook wetgeving is aan verandering onderhevig. Indien wijzigingen een significante invloed hebben op het Byloshi Investment Fund zal dit prospectus hierop worden aangepast. In dit hoofdstuk worden alle significante wijzigingen vermeld. Dit prospectus krijgt dan een nieuwe versie datum. Alle voorgaande versies van dit prospectus blijven op de website beschikbaar. 1 januari 2012 Initiële definitieve versie. 4 januari 2012 AFM vrijstellingsvermelding logo toegevoegd op voorblad. 2 februari 2012 In paragraaf 3.4 Documentatie zijn de hyperlinks toegevoegd, voor zover beschikbaar. In de voorlaatste alinea van paragraaf Strategie van Byloshi Time is het percentage dat de onderliggende index minimaal zou moeten stijgen of dalen voordat verlies kan optreden op een optie spread positie verlaagd van 7% naar 5%. 19 april 2012 In paragraaf Byloshi Investment Fund zijn hyperlinks toegevoegd voor de Jaarverslagen van het Byloshi Investment Fund over 2010 en In paragrafen 6.1.6, en Fondsinformatie werd vermeld dat de beheervergoeding vanaf 2 januari 2012 in rekening zou worden gebracht. Dit was echter niet gebeurd. Beheervergoeding wordt vanaf 1 juli 2012 in rekening gebracht. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 1 april 2013 Pagina 20 van 92

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld

Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld Succesvol indexbeleggen in een dynamische wereld De meeste beleggers, zowel institutionele als particuliere, zullen ontdekken dat het volgen van de financiële markten met minimale kosten de beste manier

Nadere informatie

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0

Inleiding Inleiding. Veel plezier bij het lezen! Lespakket Scholieren, Euronext Amsterdam, december 2004 0 Inleiding Inleiding Dit pakket is bedoeld voor scholieren in de bovenbouw van het havo en het vwo. Het geeft antwoord op veel gestelde vragen die wij krijgen vanuit deze doelgroep. Overigens leert de praktijk

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Informatie Document Beleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Informatie Document Beleggen 2012.04.26 Inleiding 04 Algemene risico s van beleggen 05 Valutarisico/ wisselkoersrisico Renterisico Liquiditeitsrisico Krediet-/debiteurenrisico

Nadere informatie

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds

Aanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus

Nadere informatie

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN

Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Notitie Second Opinion Intern Vermogensbeheer PROVINCIE GRONINGEN Oktober november 2009 Versie 1.2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INDEX VAN GRAFIEKEN EN TABELLEN...3 1. INLEIDING...4 1.1. Algemeen en

Nadere informatie

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland editie Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids 2008 is samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: Colofon Amersfoort, september

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Beleggerswoordenboek A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A À la baisse De verkoop van effecten in de veronderstelling dat de prijzen of koersen ervan zullen dalen zodat men eventueel later

Nadere informatie

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s)

ETPedia. De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) ETPedia De educatieve gids voor Exchange Traded Products (ETP s) 2 ETPedia ETF Securities vindt dat beleggers de risico's die aan hun beleggingen zijn verbonden, altijd moeten begrijpen en zich er ten

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN

BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN BIJLAGE bij de VERMOGENSBEHEER- en de ADVIESOVEREENKOMST tussen CLIENT en VAN LIESHOUT & PARTNERS N.V. INHOUD EN RISICO S VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Inleiding De samenstelling van uw effectenportefeuille

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA

trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA 4 trackers een nieuwe dimensie in beleggen Drs Rogier Rake RBA Drs Sander Heemskerk RBA Amsterdam 2007 5 trackers een nieuwe dimensie in beleggen ISBN 90-805886 - 3-6 1e druk 2006 2e herziene druk 2007

Nadere informatie

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek

vermogensbeheer Kennisdocument drie regels onderzoek -1 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 onderzoek -2 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland

De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland De Duurzaam Geld Gids goed sparen, beleggen, verzekeren en lenen in Nederland Samengesteld door een samenwerking van: Met financiële steun van: COLOFON Amersfoort, september 2006 Initiatief en projectleiding:

Nadere informatie