Byloshi Investment Fund Prospectus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Byloshi Investment Fund Prospectus"

Transcriptie

1 Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 4 januari 2012 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website

2 Voorwoord Proficiat! U leest het prospectus van het Byloshi Investment Fund. Mogelijk heeft u dit prospectus zelf gevonden. Maar waarschijnlijker is het dat een vriend, collega of een familielid u vrijwillig heeft geattendeerd op het bestaan van het Byloshi Investment Fund. Hij of zij gunt ook u van harte de voordelen van dit unieke beleggingsfonds. Voordat u gaat meeprofiteren van de beleggingsrendementen van de Byloshi strategieën, adviseert de beheerder u nadrukkelijk om dit prospectus in het zijn geheel goed te bestuderen, zodat u zich een goed beeld vormt van de mogelijke kansen van dit beleggingsfonds, maar zeker ook van de risico s die gepaard gaan met beleggen in dit beleggingsfonds. Hoofdstuk 1 Samenvatting bevat alle essentiële (verkorte) passages uit de kern, de hoofdstukken 3 t/m 7. Indien u voornemens bent om de kernhoofdstukken 3 t/m 7 in zijn geheel te bestuderen, dan kunt u de samenvatting (hoofdstuk 1) geheel overslaan. Bijlage I bevat een uitgebreide verklarende woordenlijst. Hierin wordt het vakjargon en woorden met een specifieke betekenis toegelicht om misverstanden over de betekenis hiervan zoveel mogelijk te voorkomen. Indien u na het bestuderen van dit prospectus nog vragen heeft over het Byloshi Investment Fund, dan kunt u zich wenden tot de beheerder, Byloshi Investments. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 2 van 100

3 1 Samenvatting Belangrijke wettelijk verplichte mededeling: De beheerder van het Byloshi Investment Fund is voor het aanbieden van rechten van deelneming niet vergunningplichtig ingevolge de wet en staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Participeren is derhalve slechts mogelijk vanaf ,-. Deze samenvatting is zoals het woord al zegt slechts een samenvatting van dit prospectus. De beslissing om te beleggen in het Byloshi Investment Fund moet gebaseerd zijn op de bestudering van het gehele prospectus. 1.1 Inleiding Doel Prospectus Dit prospectus heeft tot doel het informeren van potentiële beleggers in het Byloshi Investment Fund. De beheerder, Byloshi Investments, hecht veel waarde aan openheid, eerlijkheid en transparantie en vindt het zeer belangrijk dat beleggers op de hoogte zijn van de risico s die gepaard gaan met beleggen in de strategieën van het Byloshi Investment Fund Doel Byloshi Investment Fund De beheerder heeft het Byloshi Investment Fund in de markt gebracht om beleggers een eerlijk beleggingfonds met zo laag mogelijke kosten aan te bieden. Het netto rendement voor de belegger staat daarbij centraal Toezicht prospectus De beheerder maakt voor het aanbieden van het Byloshi Investment Fund gebruik van vrijstellingsregeling Wft artikel 4 lid 1 sub a. Hoewel het vanwege de vrijstelling niet wettelijk verplicht is om een door de AFM goedgekeurd prospectus te publiceren, heeft de beheerder dit prospectus op 19 december 2011 aangeboden aan de AFM ter toetsing aan de wet- en regelgeving Documentatie Alle relevante documentatie betreffende het Byloshi Investment Fund en Byloshi Investments is beschikbaar op de Byloshi Investments website: Versie historie De financiële wereld is dynamisch, en ook wetgeving is aan verandering onderhevig. Indien wijzigingen een significante invloed hebben op het Byloshi Investment Fund zal dit prospectus hierop worden aangepast. Elke wijziging wordt kort beschreven, zodat u niet het gehele prospectus na iedere wijziging helemaal hoeft door te spitten. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 3 van 100

4 Alle voorgaande versies van dit prospectus blijven op de website beschikbaar. 1.2 Byloshi Investments Organisatiestructuur Byloshi Investments is de beheerder, de bewaarder en administrateur van het Byloshi Investment Fund. Byloshi Investments is een eenmanszaak en wordt gedreven door de heer Johannes Antonius Hermanus Vorstenbosch, geboren op 13 november 1967 te Boxtel, en wonende aan De Papiermaker 1, 5283 ZP, Boxtel Aansprakelijkheid De heer J.A.H. Vorstenbosch is 100% eigenaar van Byloshi Investments. Hij is op 23 december 1991 getrouwd te Boxtel met M. Vorstenbosch-Conte, geboren op 18 maart 1970 te San Donà di Piave in Italië. Zij zijn getrouwd in gemeenschap van goederen en zijn derhalve samen wettelijk aansprakelijk Bestuur Byloshi Investments wordt bestuurd door de heer J.A.H. Vorstenbosch. De heer J.A.H. Vorstenbosch heeft inmiddels een ruime ervaring opgebouwd in het internationale bedrijfsleven en de beleggingswereld, bij o.a. Chevron UK, Rabobank Nederland, het voormalige Institute for Research & Investment Services (IRIS) van Robeco en De Veste Fondsbeheer. Voor zijn volledige Curriculum Vitae kunt u terecht op de website De heer Vorstenbosch heeft in de loop der jaren geleerd hoe je verstandig kunt beleggen, maar heeft ook ervaren hoe het vooral niet moet. Deze ervaringen zijn van onschatbare waarde bij het nemen van beleggingsbeslissingen t.b.v. het Byloshi Investment Fund. Persoonlijke kernwaarden van de heer Vorstenbosch zijn onder andere eerlijkheid, openheid, integriteit en klantgerichtheid Financiële gegevens Bij een eenmanszaak is juridisch geen sprake van scheiding tussen zakelijk vermogen en privé vermogen. Uit privacy overweging heeft de beheerder besloten om zijn persoonlijke financiële positie niet in detail openbaar te maken middels dit prospectus. Potentiële participanten die hier prijs op stellen, kunnen zich persoonlijk richten tot de beheerder. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 4 van 100

5 1.2.5 Visie Normen en waarden Byloshi Investments staat voor Eerlijkheid, Openheid, Betrouwbaarheid, Integriteit en Transparantie. Voor de heer J.A.H. Vorstenbosch zijn dit vanzelfsprekende normen en waarden in de omgang met andere mensen en zeker met participanten die hun geld in goed vertrouwen laten beleggen door Byloshi Investments. No-nonsense Byloshi Investments biedt een no-nonsense beleggingsfonds, is wars van zogenaamde addertjes onder het gras en de zogenaamde kleine lettertjes. s Werelds beste beleggingsfonds Byloshi Investments streeft ernaar om het Byloshi Investment Fund (op termijn) het beste beleggingsfonds ter wereld te laten worden. Met het beste wordt bedoeld een ideale combinatie van rendement, risico en kosten. Mond-tot-mondreclame Byloshi Investments maakt geen gebruik van tussenpersonen, de zogenaamde intermediairs. Mede hierdoor kan de beheervergoeding laag zijn. Informatievoorziening In principe vindt alle schriftelijke communicatie plaats via milieuvriendelijke snelle elektronische communicatiemiddelen, zoals en internet. Vertrouwen De heer J.A.H. Vorstenbosch streeft naar een lange termijn relatie met de participanten in het Byloshi Investment Fund op basis van wederzijds vertrouwen Operationele activiteiten Byloshi Investments vervult een drietal rollen; namelijk die van beheerder, bewaarder en administrateur. Beheer In de rol van beheerder van het Byloshi Investment Fund bepaalt Byloshi Investments welke beleggingsposities worden ingenomen, wanneer deze posities worden ingenomen, en wanneer posities worden gesloten. De beheerder onderhoudt ook website en zorgt dat deze actueel blijft. Bewaring In de rol van bewaarder van het Byloshi Investment Fund voert Byloshi Investments alle benodigde geldtransacties uit tussen de bankrekening van Byloshi Investments en de effectenrekeningen alsook de uitbetalingen aan participanten bij opnamen. Administrateur In de rol van administrateur van het Byloshi Investment Fund bepaalt Byloshi Investments dagelijks de intrinsieke waarden van de afzonderlijke strategieën, voert de participantenadministratie en stelt jaarlijks een financieel jaaroverzicht op voor de participanten. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 5 van 100

6 1.2.7 Bank en Broker Byloshi Investments werkt samen met bank Rabobank Dommel en Aa en broker Interactive Brokers. Rabobank Dommel en Aa Byloshi Investments werkt samen met Rabobank Dommel en Aa. Als oud-werknemer van Rabobank Nederland heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch de Rabobank ook van binnenuit leren kennen. Naar zijn mening is Rabobank een betrouwbare zakenpartner. Het is dan ook geen toeval dat Byloshi Investments een Rabo Ondernemers Pakket rekening heeft geopend bij de lokale Rabobank in de vestigingsplaats van Byloshi Investments. Alle geldtransacties van en naar participanten lopen via deze rekening met nr t.n.v. Byloshi Investments. Interactive Brokers Byloshi Investments heeft voor de broker Interactive Brokers (IB)gekozen vanwege de lage transactiekosten en het zeer uitgebreide handelsplatform. Voor iedere afzonderlijke beleggingsstrategie is een afzonderlijke effectenrekening geopend. 1.3 Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Het Byloshi Investment Fund is een zogenaamd paraplufonds en bestaat uit een drietal subfondsen, ook aangeduid als (belegging)strategieën, genaamd Byloshi Earth, Byloshi Swing en Byloshi Time. Het Byloshi Investment Fund heeft een open-end structuur. Participaties in het Byloshi Investment Fund worden alleen door het fonds uitgegeven of ingenomen, handel in participaties tussen participanten onderling is niet toegestaan. Het Byloshi Investment Fund is een fonds voor gemene rekening. Dat wil zeggen een overeenkomst tussen de beheerder, de bewaarder en de participanten, waarbij de beheerder voor rekening en risico van de participanten gelden belegd in effecten die op naam van de bewaarder voor de participanten worden bewaard. Het Byloshi Investment Fund is geen rechtspersoon. Het Byloshi Investment Fund is fiscaal gezien een besloten fonds voor gemene rekening en is derhalve fiscaal transparant. Het fonds is opgezet voor onbepaalde tijd Historie Gedurende het decennium voorafgaand aan de start van dit beleggingsfonds heeft de heer J.A.H. Vorstenbosch de Byloshi strategieën ontwikkeld. In de periode van 1 juli 2010 t/m 31 december 2011 heeft de beheerder met uitsluitend eigen geld de Byloshi strategieën uitgevoerd. Deze periode van exact anderhalf jaar is de zogenaamde track record periode. Per 1 januari 2012 is het Byloshi Investment Fund beschikbaar voor derden om in te participeren. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 6 van 100

7 1.3.3 Kenmerken Het Byloshi Investment Fund kenmerkt zich door het bieden van dagliquiditeit, lage kosten en het niet gebruiken van een hefboom. De beheerder ontvangt alleen een beheervergoeding, en dus geen winstdeling. Dividenden van onderliggende trackers en aandelen worden netto, dus na aftrek van bronbelasting, op de ex-dividend datum direct bijgeschreven op de effectenrekeningen van Interactive Brokers en daarmee direct opgenomen in het fondsvermogen van de betreffende subfondsen, en derhalve ook meteen verwerkt in de koersen. Het Byloshi Investment Fund keert zelf geen dividend uit Risico s In deze samenvatting worden alleen de belangrijkste risico s bij het participeren in het Byloshi Investment Fund vermeld. Er zijn nog een aantal minder belangrijke risico s relevant, deze worden in hoofdstukken 4 en 5 verder toegelicht. De belangrijkste risico s t.a.v. het Byloshi Investment Fund zijn: Operationeel risico Zowel de beheerfunctie, de bewaarfunctie als de financiële administratie van het Byloshi Investment Fund wordt geheel uitgevoerd door Byloshi Investments, bestaande uit één persoon. Het fonds staat of valt derhalve met de kwaliteiten van J.A.H. Vorstenbosch. Continuïteitsrisico In geval van overlijden of ernstige ziekte van de heer J.A.H. Vorstenbosch zal het fonds vermoedelijk ophouden te bestaan. Er is namelijk (nog) niets geregeld wat betreft eventuele opvolging van het fonds. Macro-economisch risico Economische groei, werkgelegenheid en prijspeil kunnen zowel positief als negatief van invloed zijn op de waardeontwikkeling van de Byloshi strategieën. Marktrisico De waarde van de beleggingen kunnen dalen als gevolg van beursontwikkelingen. Koersrisico De koersen worden direct bepaald op de beurzen door vraag en aanbod van beleggers. Koersen zijn niet alleen afhankelijk van economische factoren, maar zeker ook van de emotie van deze beleggers. De koersen kunnen daarom behoorlijk variëren in de tijd Toezicht De beheerder van het Byloshi Investment Fund staat (nog) niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het is wel de intentie van de beheerder om een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 7 van 100

8 aan te vragen. Dit is echter een kostbare zaak. Bij een bescheiden fondsvermogen drukken de (vaste) toezichtkosten zwaar op de rendementen. De beheerder betreurt de hoge toezichtkosten, die de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Er is in Nederland geen concurrentie op toezicht, m.a.w. de AFM heeft een monopoly positie. Een echte prikkel om de toezichtkosten laag te houden ontbreekt derhalve. De wens om onder toezicht te staan is vanwege de hoge kosten hiervan tegenstrijdig met een van de belangrijkste kenmerken van het Byloshi Investment Fund, namelijk de kosten voor de participanten zo laag mogelijk te houden. Zolang de beheerder van het Byloshi Investment Fund niet beschikt over een vergunning voor het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling, mogen rechten van deelneming slechts worden aangeboden vanaf een minimum initiële inleg van ,- volgens de Vrijstellingsregeling Wft, Artikel 4, lid 1, sub a en f. 1.4 Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Onderstaande informatie over Fondsinformatie en Participatiekosten hebben betrekking op alle Byloshi strategieën. Fondsinformatie De Byloshi subfondsen zijn dagelijks verhandelbaar. De minimale initiële inleg is ,- voor deelname in het Byloshi Investment Fund. Dit bedrag mag naar eigen inzicht verdeeld worden over de individuele Byloshi strategieën, waarbij een minimum inleg van 2.500,- geldt per strategie waarin wordt deelgenomen. Bijstorten is mogelijk vanaf minimaal 2.500,-. De opzegtermijn is 1 beursdag. De uitbetalingstermijn is 2 tot maximaal 5 beursdagen. Actuele fondsinformatie zoals de koers, het fondsvermogen, het aantal participaties, de rendementen, en de portefeuillesamenstelling met werkelijke wegingen worden dagelijks geactualiseerd op de factsheets. Participatiekosten De volgende participatiekosten zijn van toepassing op de Byloshi strategieën: Beheervergoeding Per beursdag wordt beheervergoeding ingehouden, deze verschilt per strategie. Voor Byloshi Earth is deze 0,002% per beursdag, ofwel ongeveer 0,52% per jaar. Voor Byloshi Swing is deze 0,003% per beursdag, ofwel ongeveer 0,78% per jaar. Voor Byloshi Time is deze 0,004% per beursdag, ofwel ongeveer 1,04% per jaar. Transactiekosten en/of minimum balance fee Voor transacties in trackers en aandelen rekent de broker 0,1% van het transactiebedrag met een minimum van.4,00 per transactie. De transactiekosten bij verticale put of call spreads zijn 3,30 per optiecombinatie. Indien voor minder dan $ 10,- per maand per effectenrekening aan transactiekosten is besteedt, dan wordt het verschil onder als minimum balance fee door IB van de effectenrekening afgeschreven. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 8 van 100

9 Verkoopkosten en/of withdrawal fee De beheerder rekent verkoopkosten ter compensatie voor de transactiekosten en withdrawal fee. De verkoopkosten verschillen per strategie. Voor Byloshi Earth is deze 0,50%, voor Byloshi Swing is het 0,75% en voor Byloshi Time 1,00%. Deze verkoopkosten zijn niet voor de beheerder, maar blijven in het fonds. Indien meer dan één onttrekking per maand wordt gedaan vanaf de effectenrekening, dan rekent IB hier 8,- per onttrekking voor. Bij de meeste trackers en aandelen wordt periodiek dividend uitgekeerd. Hiervan wordt automatisch 15% aan dividendbelasting ingehouden. Dit wordt meteen verrekend op de ex-dividend datum. De Total Expense Ratios (TERs) van de Byloshi strategieën zijn: Byloshi Earth: 0,97%; Byloshi Swing: 0,99%; Byloshi Time: 1,07%. Deze TERs zijn gebaseerd op de periode 1 januari 2011 t/m 31 december In de berekening zijn opgenomen: de beheervergoeding, de TERs van de onderliggende trackers, de minimum balance fees en de withdrawal fees. De transactiekosten zijn niet in de TER berekening opgenomen Byloshi Earth Byloshi Earth is de basisstrategie van het Byloshi Investment Fund. Doel en doelgroep Byloshi Earth is met name bedoeld voor beleggers die verstandig willen beleggen, maar zelf niet de kennis en/of tijd hebben om een goed gespreide portefeuille te beheren. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 8% per jaar. Strategie Bij beleggen is een goede spreiding essentieel. Byloshi Earth bestaat uit een (naar mening van de beheerder) ideale samenstelling van low-cost trackers (met tussen haakjes streefwegingen) in Wereldwijde aandelen (20%), Europese aandelen (15%), Emerging Markets aandelen (15%), Bedrijfsobligaties (10%), Vastgoed (10%), Commodities (10%), Managed Futures (10%) en Private Equity (10%). Uitvoering De beheerder past op basis van de actuele marktomstandigheden de wegingen naar eigen inzicht aan. Rendement De Byloshi Earth strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 8% per jaar. Het rendement hangt grotendeels af van de markt. Er wordt immers belegd in trackers die de hele markt volgen in de betreffende asset categorie. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 9 van 100

10 Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -60% tot +80%. Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was +9,22%, dit is +6,04% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn de onderstaande specifieke risico s alleen relevant voor de Byloshi Earth strategie: Afwijkingsrisico Trackers zullen nooit exact 100,00% van de onderliggende waarde volgen. Er zal derhalve altijd een minimaal verschil zijn met de onderliggende index zelf. Tegenpartij risico Bij de Commodities tracker is sprake van een tegenpartijrisico. Dit is namelijk een synthetische tracker gebaseerd op derivaten. Als de tegenpartij van de derivaten in problemen komt en deze het indexrendement niet meer kan vergoeden worden beleggers opgezadeld met het onderpand. Hefboom risico De CTA tracker bestaat uit een 17-tal CTA s. CTA s handelen in derivaten, en derhalve met een hefboom. Dit betekent dat op CTA niveau sprake is van een hefboomrisico, waarbij het mogelijke verlies groter kan zijn dan de investering groot is. Portefeuillesamenstelling De portefeuillesamenstelling van Byloshi Earth bestaat uit trackers Byloshi Swing Byloshi Swing is de alternatieve strategie van het Byloshi Investment Fund. Doel Byloshi Swing is bedoeld voor beleggers die een hoger rendement nastreven dan wat met een passieve buy-and-hold strategie te behalen is. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 12% per jaar. Strategie Byloshi Swing volgt een Buy-Low-Sell-High strategie. Relatief laag gewaardeerde volatiele aandelen worden gekocht om deze later tegen een hogere koers weer te verkopen. Uitvoering De beheerder volgt alle posities in portefeuille op dagelijkse basis. Indien posities op winst staan en zich bovenin de swing bevinden kan hij besluiten deze voor verkoop in te leggen. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 10 van 100

11 Rendement De Byloshi Swing strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 12% per jaar. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -80% tot +100%. Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was -1,90%, dit is -1,27% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn er geen specifieke risico s die alleen relevant voor de Byloshi Swing strategie zijn. Portefeuillesamenstelling Ten behoeve van de Byloshi Swing strategie is tijdens de trackrecord periode in onderstaande 6 aandelen gehandeld: Arcelor Mittal, Royal Dutch Shell, Heijmans, Koninklijke Philips, Koninklijke Ahold, USG People. Op de huidige shortlist staan verder: Koninklijke Ten Cate en DSM. In principe kan een legio aan financiële instrumenten worden ingezet voor deze strategie Byloshi Time Byloshi Time is een zeer speculatieve strategie van het Byloshi Investment Fund. Doel Byloshi Time is bedoeld voor speculanten die een hoog rendement nastreven en hiervoor bereid zijn om zeer hoge risico s te lopen. Het langjarig gemiddeld doelrendement is 16% per jaar. Strategie De Byloshi Time strategie is gebaseerd op het verdampen van verwachtings- of tijdswaarde van geschreven (index)opties. Hiertoe worden verticale put spreads of verticale call spreads ingenomen. Om te bepalen of een verticale put spread dan wel een verticale call spread ingenomen kan worden bekijkt de beheerder de index in de ogen van een swing trader. Uitvoering De beheerder volgt alle posities in portefeuille op dagelijkse basis. Indien de risico / rendementsverhouding te groot wordt naar mening van de beheerder zal hij de bewuste posities vroegtijdig sluiten. Rendement De Byloshi Time strategie streeft naar een langjarig doelrendement van 16% per jaar. Het rendement hangt zeer sterk af van de inzichten van de beheerder. Op basis van marktrendementen uit het verleden zouden rendementen in een periode van één jaar tijd mogelijk kunnen fluctueren van zo n -100% tot +150%. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 11 van 100

12 Het behaalde rendement gedurende de trackrecord periode van anderhalf jaar was -30,15%, dit is -21,24% per jaar. Risico s Naast de algemene risico s die gelden voor het Byloshi Investment Fund zijn de onderstaande specifieke risico s in principe alleen relevant voor de Byloshi Time strategie: Margin call Hoewel het bij deze strategie niet mogelijk is om meer te verliezen dan de inleg, en dus een margin call in principe niet van toepassing kan zijn, kan in de praktijk toch een margin call worden gegeven. Dit komt omdat opties individueel beoordeeld worden, en niet als optiecombinatie. Hierdoor kan het zijn dat IB optieposities eigenhandig (met verlies) sluit. Portefeuillesamenstelling Ten behoeve van de Byloshi Time strategie worden alleen kortlopende verticale optie spreads ingenomen op basis van indexen zoals de AEX, DAX en S&P Participeren Potentiële participanten worden geadviseerd om kennis te nemen van de volledige inhoud van dit prospectus alvorens daadwerkelijk deel te nemen in het Byloshi Investment Fund. De tijden die genoemd worden in onderstaand Actie schema s hebben betrekking op de tijdzone in Nederland. Standaard is dit GMT+1, en tijdens de zomertijd GMT Investeren Initiële deelname Potentiële participanten die wensen te participeren in het Byloshi Investment Fund dienen een volledig en ondertekend deelnameformulier en een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de beheerder te sturen. In geval van een rechtspersoon ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Vervolgens dient het investeringbedrag zoals vermeld op het deelnameformulier, maar minimaal ,- gestort te worden op Rabo Ondernemerspakket rekening t.n.v. Byloshi Investments o.v.v. Investering Byloshi Investment Fund. Bijstorten Actieve participanten die wensen bij te storten kunnen volstaan met het storten van het bijstortingsbedrag naar Rabo Ondernemerspakket rekening t.n.v. Byloshi Investments o.v.v. Investering Byloshi Earth/Swing/Time al naar gelang de keuze voor de beleggingsstrategie. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 12 van 100

13 Werkwijze bij stortingen Nieuwe stortingen op de Byloshi Investments rekening worden dagelijks in de avonduren door de bewaarder verwerkt volgens onderstaand schema: Desinvesteren Opnamen Participanten kunnen uiteraard hun participaties in het Byloshi Investment Fund weer te gelde maken. Indien u wenst uw participaties (gedeeltelijk) te verkopen, dan kunt u dit kenbaar maken via het mutatieformulier. Deze is beschikbaar op de website. Periodieke opnamen Indien u periodiek een opname wilt doen, dan hoeft u dit slechts één keer aan te geven middels het mutatieformulier. Werkwijze bij opnamen Verzoeken tot opname worden dagelijks verwerkt volgens onderstaand schema: Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 13 van 100

14 1.5.3 Switchen Switchen tussen de subfondsen van het Byloshi Investment Fund is mogelijk. De participant kan een verzoek om te switchen indienen middels het mutatieformulier. Een switch wordt verwerkt als een combinatie van een verkoop en een aankoop met dit verschil dat de opbrengst rechtstreeks van de ene IB effectenrekening naar de andere effectenrekening van IB wordt overgeboekt. Er worden wel verkoopkosten gerekend. Werkwijze bij switchen Verzoeken tot switchen worden dagelijks verwerkt volgens onderstaand schema: Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 14 van 100

15 Indien voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn op de effectenrekening van het te verkopen subfonds, dan kan de switchtermijn verkort worden tot slechts 0 beursdagen. Er is dan sprake van een zogenaamde directe switch. Zie ook onderstaand Actie schema Directe Switches. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 15 van 100

16 1.5.4 Geldstromen Alle geldstromen m.b.t. het Byloshi Investment Fund lopen volgens onderstaand schema: Koersen bepaling De administrateur stelt na iedere beursdag de koersen van de Byloshi strategieën vast Deelnamekosten De deelnamekosten variëren per subfonds. Onderstaand Kosten schema geeft in één oogopslag alle mogelijke fondskosten weer. Tevens is de Total Expense Ratio over 2011 opgenomen. In 2011 werd nog geen beheervergoeding gerekend, maar in het overzicht is de werkelijk gerealiseerde TER gecorrigeerd voor de beheervergoeding. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 16 van 100

17 1.5.7 Informatievoorziening Mutaties Participanten ontvangen van iedere mutatie in aantallen participaties in portefeuille een bevestiging per . Koersinformatie Actuele koersinformatie wordt dagelijks bijgewerkt op de factsheets van de subfondsen. De meest recente factsheets zijn beschikbaar vanaf de homepage van de website van Byloshi Investments: Ook alle historische factsheets blijven beschikbaar vanaf de Archief pagina van de website. Financieel jaaroverzicht Na afloop van elk kalenderjaar stuurt de beheerder alle participanten een Financieel jaaroverzicht. Hierop staan hoeveel participaties u per einde van het kalenderjaar in bezit heeft, tegen welke koers deze per 31 december zijn gewaardeerd en de totale waarde van uw portefeuille per deze balansdatum. Dit overzicht kunt u gebruiken voor uw aangifte inkomstenbelasting. Renseignering De belastingdienst verplicht beheerders van beleggingsfondsen jaarlijks een aantal gegevens aan te leveren van iedere participant. Het gaat om de volgende gegevens: Naam, Adres, Postcode, Plaatsnaam, Geboortedatum, Rechtsvorm, Waarde effectenportefeuille per 31 december, BSN (voorheen Sofinummer), en KvK nummer (indien van toepassing). Verantwoording De beheerder stelt jaarlijks een verslag op over het Byloshi Investment Fund waarin het gevoerde beleggingsbeleid van het voorgaande kalenderjaar wordt beschreven. Hierin wordt de Balans per 31 december en de Winst & Verliesrekening over het voorbije jaar opgenomen. Dit verslag wordt aan alle participanten per toegestuurd en zal ook op de website beschikbaar worden gesteld. De beheerder houdt jaarlijks een participantenvergadering waarbij alle actieve participanten worden uitgenodigd. Tijdens deze participantenvergadering zal het jaarverslag worden besproken. 1.6 Verklaring De beheerder verklaard dit prospectus naar eer en geweten en met grote zorgvuldigheid en naar waarheid te hebben geschreven. Desondanks kunnen mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden niet worden uitgesloten, maar zullen na openbaring hiervan zo spoedig mogelijk worden aangepast. Bij eventuele onduidelijkheden over de inhoud van dit prospectus beslist de beheerder, het belang van de participanten staat daarbij uiteraard voorop. Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 17 van 100

18 2 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Samenvatting Inleiding Doel Prospectus Doel Byloshi Investment Fund Toezicht prospectus Documentatie Versie historie Byloshi Investments Organisatiestructuur Aansprakelijkheid Bestuur Financiële gegevens Visie Operationele activiteiten Bank en Broker Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Historie Kenmerken Risico s Toezicht Beleggingsbeleid Byloshi strategieën Byloshi Earth Byloshi Swing Byloshi Time Participeren Investeren Desinvesteren Switchen Geldstromen Koersen bepaling Deelnamekosten Informatievoorziening Verklaring 17 2 Inhoudsopgave 18 3 Inleiding Doel prospectus Doel Byloshi Investment Fund Toezicht prospectus Documentatie Versie historie 23 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 18 van 100

19 4 Byloshi Investments Organisatiestructuur Aansprakelijkheid Bestuur Financiële gegevens Visie Normen en waarden No-nonsense s Werelds beste beleggingsfonds Mond-tot-mondreclame Informatievoorziening Vertrouwen Operationele activiteiten Beheer Bewaring Administrateur Bank en Broker Rabobank Dommel en Aa Interactive Brokers 28 5 Byloshi Investment Fund Fondsstructuur Paraplufonds Open-end structuur Fonds voor gemene rekening Fiscale status Duur van het fonds Historie Analyse Track Record Kenmerken Dagliquiditeit Lage kosten Via Interactive Brokers beschikbaar Geen hefboom Geen winstdeling voor de beheerder Dividendbeleid Risico s Operationeel Risico Continuïteitsrisico Macro-economisch risico Marktrisico Koersrisico Valutarisico Wijzigingen wet- en regelgeving Politiek Terrorisme Oorlogen 36 Prospectus Byloshi Investment Fund Versie: 4 januari 2012 Pagina 19 van 100

Byloshi Investment Fund Prospectus

Byloshi Investment Fund Prospectus Byloshi Investment Fund Prospectus Aangeboden door Datum: 1 april 2013 Dit prospectus is geldig vanaf bovenstaande datum tot de datum waarop een nieuwere versie wordt gepubliceerd op de website www.byloshi.nl.

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2010 Aangeboden door Datum: 3 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Start Byloshi Investments 3 1.1.2

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2013 Aangeboden door Datum: 15 januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.1.1 Vergunning 3 1.1.2 Alternative

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013

Byloshi Investments. Jaarverslag 2013 Byloshi Investments Jaarverslag 2013 Datum: 5 maart 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Investment Fund 3 1.2.1 Vergunning 3 1.2.2 AIFMD

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010

Byloshi Investments. Jaarverslag 2010 Byloshi Investments Jaarverslag 2010 Datum: 18 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Start Byloshi Investments 3 1.2 Buy Low Sell High 3 1.3 Rabobank 3 1.4 Byloshi Investment

Nadere informatie

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door

Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011. Aangeboden door Byloshi Investment Fund Jaarverslag 2011 Aangeboden door Datum: 31 maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Byloshi Earth 3 1.2.1 Portefeuillesamenstelling

Nadere informatie

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011

Byloshi Investments. Jaarverslag 2011 Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds

Prospectus. van het. GFH Paraplufonds. december 2013. Prospectus van het GHF Paraplufonds Prospectus van het GFH Paraplufonds december 2013 Prospectus van het GFH Paraplufonds... 0 1. BELANGRIJKE INFORMATIE... 2 2. DEFINITIES... 3 3. FONDS, BEHEERDER EN BEWAARDER... 6 4. BELEGGINGSBELEID...

Nadere informatie

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund

PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund PROSPECTUS Finles Multi Strategy Hedge Fund INHOUDSOPGAVE I INLEIDING... 2 1. Belangrijke Informatie... 2 2. Het Finles Multi Strategy Hedge Fund... 2 3. Waarschuwing... 2 4. Finles N.V.... 3 5. Definities...

Nadere informatie

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C

Da Vinci Diversified De Veste Global Exclusive Class C Addendum Bij het prospectus De Veste Global Exclusive ( het Prospectus ). De informatie in dit addendum vormt een aanvulling op bovenstaand prospectus en moet worden beschouwd als integraal onderdeel van

Nadere informatie

ANTAURUS EUROPE FUND

ANTAURUS EUROPE FUND PROSPECTUS ANTAURUS EUROPE FUND 1 1. BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers in het Antaurus Europe Fund (hierna ook het Fonds ) worden er op gewezen dat aan een belegging in het Fonds (hierna ook

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds

Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Jaarverslag 2013 Brand New Day Paraplufonds Inhoud Verslag van de beheerder 2 Jaarrekening 8 Samengestelde balans, winst & verliesrekening en kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de samengestelde balans

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief

Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Capvest Masters Funds met de fondsen. Capvest Masters Fund Defensief. Capvest Masters Fund Offensief Prospectus en Voorwaarden van Beheer en Bewaring van Capvest Masters Funds met de fondsen Capvest Masters Fund Defensief Capvest Masters Fund Offensief Capvest B.V. Rijksweg 41 6581 ED Malden Postbus 1036

Nadere informatie

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) PROSPECTUS 1 juli 2011 BELANGRIJKE INFORMATIE Waarschuwing Beleggers die geïnteresseerd zijn in gewone aandelen in het kapitaal van T&P Allegretto Fund

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Als belegger wil ik de spelregels weten.

Als belegger wil ik de spelregels weten. Als belegger wil ik de spelregels weten. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Private Banking Pur Sang Van Lanschot is een bank met een gezicht. Een bekend gezicht voor vermogende

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s.

Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot. Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Informatie over de beleggingsdienstverlening van Van Lanschot Toelichting op financiële instrumenten en hun risico s. Van Lanschot Bankiers s-hertogenbosch, september 2014 Informatie over de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus

Hoofbosch BELEGGINGSFONDS. Prospectus Hoofbosch BELEGGINGSFONDS Prospectus Prospectus Hoofbosch per 1 september 2007 PROFIELSCHETS Beleggingsbeleid Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen

Nadere informatie

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4

S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S. H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 S T A A L B A N K I E R S M U L T I A S S E T F O N D S H a l f j a a r b e r i c h t 2 0 1 4 I N H O U D S O P G A V E 1. A L G E M E E N 1.1 Definities 2 1.2 Algemene gegevens 3 1.3 Profiel 4 1.4 Verslag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie