Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017"

Transcriptie

1 Bijlage 1: Notitie Algemene voorziening schoonmaakondersteuning 2017 Inleiding Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een drietal richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp. Daarnaast eindigt de huidige compensatieregeling voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning (AVS) per 1 januari Daarnaast vervalt per 1 januari 2017 de huidige compensatieregeling. De verwachting was, dat de HHT middelen tot 1 oktober 2017 gebruikt konden worden als dekking voor de AVS. Nu blijkt, dat er middelen overblijven en dat het Rijk deze middelen niet zal terugvorderen. Wij kunnen de HHT middelen dus vrij in zetten maar dit moet wel op gebied van de HH (zie meicirculaire 2016). Voor het continueren van de regeling dient per 1 januari 2017 nieuw beleid vastgesteld te worden. Hiervoor zal de huidige verordening aangepast moeten worden. In deze notitie worden wijzigingen in het beleid uiteengezet die op grond van de richtinggevende uitspraken van de CRvB doorgevoerd moeten worden. Daarnaast wordt de keuze voor de kortingsregeling voor de AVS, zoals per 1 januari 2018 moet gaan gelden, onderbouwd. Voorwaarden voor een algemene voorziening De Centrale Raad van Beroep heeft in haar uitspraak van 18 mei 2015 (CRvB : ECLI:NL:CRVB:2016:1404) geoordeeld, dat een algemene voorziening in zijn algemeenheid een voorliggende en volwaardig alternatief kan zijn voor een maatwerkvoorziening. Wanneer een belanghebbende zich meldt, kan echter niet zonder meer worden verwezen naar een algemene voorziening, maar dient onderzocht te worden welke vorm van maatschappelijke ondersteuning passend is. Dit kan een algemene voorziening zijn. Gemeenten kunnen een voorziening niet zo maar als algemene voorziening betitelen. Zij zullen met de uitvoerder van die voorziening contractafspraken moeten maken over de aard en de kwaliteit van de te leveren dienst en de bijdrage in de kosten. Per 1 mei 2016 is het college van Stadskanaal als gevolg van een nieuwe aanbesteding met vijf aanbieders het leveren van de maatwerkvoorzieningen Ondersteuning Zelfredzaamheid (OZ), Ondersteuning huishouden (OH) en de combinatie OZ-OH overeengekomen. Onderdeel van deze inkoop is dat dezelfde vijf aanbieders vanaf 1 mei 2016 ook de Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (AVS) uitvoeren tegen een kostprijs van 22,50 1 per uur (zie programma van eisen van de offerteaanvraag nr Hoofdstuk III.1 projectomschrijving, blz. 14). Deze afspraak geldt gedurende de looptijd van het contract tot 1 januari 2018 met mogelijkheid tot driemaal met een jaar verlengen. Geconcludeerd kan worden, dat de AVS op dit punt in lijn is met de uitspraken van de CRvB en als een algemene voorziening betiteld kan worden. 1 Ten behoeve van de uitvoerbaarheid is dit bedrag verhoogd naar 22,80 per uur. Dit bedrag wordt in het vervolg van deze notitie als kostprijs gehanteerd. Versie

2 De CRvB heeft ook aangegeven, dat gemeente Utrecht het resultaat een schoon en leefbaar huis moet omschrijven in taken, frequentie, uren. Dit moet gebaseerd zijn op een onafhankelijk onderzoek. Uit het door de gemeente Utrecht ingestelde onafhankelijk onderzoek is vastgesteld, dat gemiddeld 105 uur per jaar voldoende is om te kunnen spreken van een schoon en leefbaar huis. Omdat de activiteiten uit het onderzoek vergelijkbaar zijn als de activiteiten die vallen onder de AVS is voor de berekening van de maximale korting per jaar voor de AVS ook uitgegaan van gemiddeld 105 uur per jaar. Toegankelijkheid algemene voorziening schoonmaakondersteuning Huidige beleid: Inwoners van de gemeente Stadskanaal kunnen in aanmerking komen voor de AVS wanneer zij tot de doelgroep behoren. Wanneer iemand tot de doelgroep dan betaalt hij een bijdrage van 5,00 per uur. Voor de korting geldt een maximum van 104 uur per jaar. Wanneer de inwoner een inkomen heeft tot 120% van het norminkomen komt de inwoner ook in aanmerking voor een vangnetregeling waardoor de inwoner geen bijdrage hoeft te betalen. In het huidige beleid zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een AVS vastgelegd waardoor de AVS de schijn heeft van een maatwerkvoorziening. Advies: Toegang tot AVS verruimen Wanneer iedere inwoner gebruik kan maken van de schoonmaakondersteuning dan is een toets om in aanmerking te komen voor AVS niet nodig. Iedere inwoner betaalt in beginsel een bijdrage in de kosten ter hoogte van de kostprijs (tarief 2016: 22,80 per uur 2 ). Dit wordt vastgelegd in de verordening Wmo. De inwoner bepaalt zelf hoeveel uren hij in wil kopen. Hiervoor geldt geen maximum. Ook maakt de inwoner zelf afspraken over de uit te voeren werkzaamheden. Toegang tot de kortingsregeling behouden aan de Wmo-doelgroep Iemand die tot de in de verordening vastgestelde doelgroep behoort kan een beroep doen op de kortingsregeling. In werkelijkheid wordt niet getoetst of een inwoner toegang heeft tot de AVS maar op de korting op de bijdrage. Voor de korting op de bijdrage geldt een maximum aantal uren per jaar. Voordeel van deze zienswijze is, dat bij de beoordeling voor de toegang tot de regeling niet naar de activiteiten en/of resultaten van de AVS gekeken hoeft te worden. In de nadere regels of in de verordening hoeft het resultaat schoon en leefbaar huis dan ook niet verder gedefinieerd te worden. De AVS is immers geen maatwerkvoorziening. Voor de korting gelden wel regels/criteria die in de verordening vastgelegd moeten worden. Advies: 2 Contractueel is met de aanbieders afgesproken om de tarieven per 1 mei 2017 te indexeren Versie

3 De AVS is voor iedereen; Beoordeel de toegang tot een korting op de bijdrage in plaats van de toegang tot de algemene voorziening en bepaal in de verordening de hoogte van de eigen bijdrage (is gelijk aan de kostprijs), de korting, de omvang en de doelgroep. Activiteiten algemene voorzieningen Huidige beleid De AVS is bedoeld voor de lichtste vorm van Huishoudelijke ondersteuning: het overnemen van schoonmaakwerkzaamheden om te komen tot een schoon en leefbaar huis. De burger heeft zelf nog wel regie over het huishouden maar kan als gevolg van de beperkingen niet meer zelf of met hulp van het eigen netwerk huishoudelijke activiteiten uitvoeren. De inwoner is vrij om samen met de zorgaanbieder afspraken te maken over de activiteiten en frequentie waarin de schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Met de zorgaanbieders is afgesproken, dat de AVS in beginsel bedoeld zijn voor de volgende werkzaamheden: afstoffen opruimen afwassen dweilen stofzuigen keuken en sanitair schoonmaken, ramen binnen zemen bed verschonen opruimen huishoudelijk afval In de nadere regels is vastgelegd, dat inwoners die in aanmerking komen voor AVS maximaal 104 uren per jaar kunnen inkopen tegen het gereduceerde tarief. Advies: In het rapport Normering van de basisvoorziening schoon huis 3 is onafhankelijk vastgesteld, dat de bovenstaande activiteiten (gekoppeld aan een door experts vastgestelde frequentie) noodzakelijk zijn om te kunnen spreken van een schoon en leefbaar huishouden en dat hiervoor gemiddeld 105 uur per jaar nodig inzet nodig is. Geadviseerd wordt om de korting voor de bijdrage te berekenen op basis van maximaal 105 uren per jaar zodat aangesloten wordt bij het onafhankelijk tot stand gekomen rapport. De AVS is daarmee een passende bijdrage voor de inwoners die beperkt zijn in bovengenoemde activiteiten en sluit aan qua omvang bij de jurisprudentie. 3 Rapport met bevindingen van een onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht nav de uitspraken van de CRvB d.d. 18 mei Versie

4 Wanneer de inwoner vindt dat de algemene voorziening niet (meer) geschikt is (bruikbaar noch financieel bereikbaar), dan kan hij hiervan melding doen in het kader van de Wmo. In het onderzoek wordt door de consulent beoordeeld of de AVS een oplossing biedt voor de beperkingen in het huishouden. Wanneer blijkt, dat de AVS geen passende oplossing is, dan kan een maatwerkvoorziening worden toegekend. Voor een maatwerkvoorziening is de inwoner een eigen bijdrage verschuldigd welke door het CAK wordt vastgesteld. Advies: bepaal de korting voor de bijdrage op basis van 105 uur per jaar. Compensatieregeling 2017 Kortingsregeling 2017 De wijziging heeft voor de zorgaanbieders consequenties. De systemen en procedures moeten aangepast worden. Op grond van de huidige bepalingen sturen de zorgaanbieders alleen voor de inkomens boven 120% van het norminkomen een factuur. Vanaf de wijziging moeten zij alle klanten facturen versturen. Door de ingangsdatum op 1 januari 2018 vast te stellen hebben zorgaanbieders voldoende tijd om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren en wordt voorkomen, dat huidige en nieuwe regeling naast elkaar moeten uitgevoerd moeten worden. De huidige gebruikers worden geconfronteerd met wijzigingen waarover zij vroegtijdig geïnformeerd moeten worden om te voorkomen, dat er onrust ontstaat bij klanten en mogelijk de politiek. Een deel van de huidige klanten zal opnieuw onderzocht moeten worden op grond van gewijzigde criteria. Bij een wijziging moeten wij voor de huidige klanten, in het kader van zorgvuldigheid, een overgangstermijn van 3 maanden hanteren. Door de wijziging in te laten gaan op 1 januari 2018 hebben wij tot 1 oktober 2017 tijd om de herbeoordelingen uit te voeren. Wanneer gekozen wordt voor een invoeringsdatum van 1 oktober 2017 voor de bestaande klanten, dan moeten de herbeoordelingen voor 1 juli 2017 afgerond zijn. Advies: Huidige kortingsregeling onder dezelfde voorwaarden handhaven in 2017 en vastleggen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal Compensatieregeling vanaf 2018 Inwoners met een inkomen (inclusief vermogen) onder de 120% van het geldende norminkomen kunnen een beroep doen op de compensatieregeling. De huidige regeling heeft een looptijd tot 1 januari In de begroting 2017 is uitgegaan van het continueren van de compensatieregeling waarbij de bijdrage voor de inkomensgroep > 120% van het norminkomen met ingang van 1 oktober 2017 wordt verhoogd van 5,00 per uur naar 7,50 per uur. In de begroting is uitgegaan van een bijdrage van 0,00 per uur voor cliënten met een inkomen lager dan 120% het norminkomen. Tevens is uitgegaan van 612 gebruikers 4 en een omvang van 104 uren per jaar per gebruiker. In de begroting zijn de kosten voor 2018 e.v. geraamd op ,00. De financiële consequentie van 4 Het aantal gebruikers is gebaseerd op de berekeningen in de notitie Doorontwikkeling Huishoudelijke Hulp van 16 februari 2016 en gebruikt voor het opstellen van de begroting. Versie

5 het wijzigen van de omvang per jaar van 104 uren naar 105 uren per gebruiker is weergegeven in tabel 1. Tabel 1: Inkomensgrens Bijdrage cliënt per uur Bijdrage gemeente per uur Kosten per gebruiker per jaar Aantal gebruikers Totale kosten per jaar Verschil t.o.v. begroting < 120% 0,00 22, , >120% 7,50 15, , Totale kosten Overwegingen: Voor de invulling van de compensatieregeling worden een aantal beleidsuitgangspunten als uitgangspunt genomen: - inwoners worden aangesproken op de eigen kracht en de eigen mogelijkheden (Wmo 2015); - inwoners zoveel mogelijk in hun kracht en stimuleren en waar nodig begeleiden van inwoners om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het oplossen van problemen (coalitieakkoord). - Voor 2017 e.v. is vanaf 1 oktober 2017 uitgegaan van een korting van 15,30 per uur (eigen bijdrage 7,50 per uur) voor de doelgroep met een inkomen hoger dan 120% van het norminkomen. De huidige korting bedraagt 17,80 per uur (eigen bijdrage van 5,00 per uur); - Iedere gebruiker van een maatwerkvoorziening OH betaalt een eigen bijdrage welke conform landelijke wet- en regelgeving (Uitvoeringsbesluit Wmo) door het CAK wordt vastgesteld en geïnd. Wanneer inwoners geen bijdrage in de kosten hoeven te betalen worden zij niet aangesproken op de mogelijkheden die zij mogelijk in financiële zin hebben om bij te dragen in de kosten voor een oplossing op het gebied van het voeren van een huishouden. De huidige vangnetregeling is dan ook niet in lijn met zowel de uitgangspunten van de Wmo 2015 als het coalitieakkoord. De Participatieraad heeft in haar advies van 25 februari 2016 aangegeven, dat inwoners met een hoog inkomen relatief weinig hoeven bij te dragen in de kosten voor de AVS. Wanneer cliënten gebruik maken van een maatwerkvoorziening betalen zij wel een bijdrage in de kosten, passend bij het inkomen en vermogen. Versie

6 Advies: Om tegemoet te komen aan de uitgangspunten van de Wmo en het coalitieakkoord alsmede de aanbevelingen van de Participatieraad wordt voorgesteld om de huidige inkomenscategorieën uit te breiden naar 3 inkomenscategorieën en daarvoor verschillende kortingen vast te stellen: 1. Inkomens tot 120% van het norminkomen; 2. Inkomen vanaf 120% tot 160% van het norminkomen; 3. Inkomen vanaf 160% van het norminkomen. Ad1: De inkomensgrens blijft dezelfde als de huidige inkomensgrens. Voorgesteld wordt om voor deze groep de korting op 21,30 per uur vast te stellen. Gebruikers betalen dan 1,50 aan bijdrage in de kosten. Met het betalen van een bijdrage worden gebruikers aangesproken op de mogelijkheden om zelf (financieel) bij te dragen conform de uitgangspunten van den Wmo en het coalitieakkoord. De bijdrage is lager dan de minimale eigen bijdrage die gebruikers zouden moeten betalen wanneer zij een maatwerkvoorziening verstrekt krijgen (minimale bijdrage per uur is 2,19 per uur). Ad 2: De huidige inkomensgrens hoger dan 120% van het norminkomen wordt opgesplitst in twee inkomensgrenzen: 120% 160% en hoger dan 160% (ad 3). Voorgesteld wordt om de korting voor de categorie 120% - 160% te bepalen op 17,80 per uur (bijdrage voor de cliënt: 5,00). De gebruikers die tot deze inkomenscategorie behoren blijven dus dezelfde bijdrage betalen. Gekozen is om de bijdrage voor de cliënt niet te verhogen omdat de verwachting is, dat een groot deel van deze groep een hogere bijdrage niet kunnen betalen en een aanvraag voor een maatwerkvoorziening zullen doen. Voor het kunnen beoordelen of cliënten de bijdrage niet kunnen betalen zal de bijdrage voor een maatwerkvoorziening (vastgesteld door het CAK) als referentie gehanteerd moeten worden. Uit onderzoek blijkt, dat deze cliënten in de meeste gevallen een lagere eigen bijdrage gaan betalen dan de kosten voor de algemene voorziening en in dergelijke gevallen geconcludeerd moet worden, dat een algemene voorziening financieel niet bereikbaar is. De systematiek die het CAK hanteert is immers algemeen geaccepteerd (en wettelijk vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015). In het algemeen geldt: hoe hoger de bijdrage voor de cliënt, hoe hoger de drempel voor de AVS, hoe meer de AVS financieel niet als geschikt beoordeeld moet worden. Een verschuiving van gebruikers van AVS naar een maatwerkvoorziening betekent voor de gemeente hogere kosten door lagere inkomsten uit eigen bijdrage. Ad 3: Door de Participatieraad is aangegeven, dat cliënten met een hoog inkomen relatief weinig hoeven bij te dragen in de kosten voor de algemene voorziening. Zij pleiten voor een hogere Versie

7 bijdrage voor cliënten met een hoog inkomen. Geadviseerd wordt om een inkomensgroep toe te voegen: cliënten met een inkomen boven 160% van het norminkomen. Deze inkomensgroep komt in aanmerking voor een korting van 15,30 per uur (eigen bijdrage van 7,50 per uur). 160% van het inkomen is gebaseerd het inkomen waarop de doelgroep ongehuwden ouder dan 65 jaar een bijdrage, hoger dan 7,50 per uur opgelegd zouden krijgen als zij een maatwerkvoorziening verstrekt zouden krijgen. Voor alle drie doelgroepen geldt, dat wanneer cliënten aangeven de bijdrage niet te kunnen betalen, zij dit aan kunnen geven waarna hierna onderzoek gedaan en indien nodig, dat cliënt in aanmerking wordt gebracht voor een maatwerkvoorziening. Voor een maatwerkvoorziening wordt de eigen bijdrage conform het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 door het CAK vastgesteld en geïnd. Van de gebruikers met een inkomen hoger dan 120% van het norminkomen is niet bekend welk inkomen zij hebben waardoor deze groep niet zonder nader onderzoek uitgesplitst kan worden in twee of meerdere groepen. Hiervoor zal in 2017 een uitvoeringsplan opgesteld worden inclusief (eventuele) uitvoeringskosten. Het is op dit moment dan ook nog niet duidelijk wat de exacte financiële consequenties voor dit scenario. De verwachting is, dat het merendeel van de gebruikers in de groep > 120% niet boven de 160% zit. Voor de voorgestelde uitsplitsing van de inkomensgroep > 120% zal iedereen opnieuw beoordeeld moeten worden. Door de regeling in te laten gaan per 1 oktober 2017 is hiervoor voldoende tijd beschikbaar en wordt voldaan aan overgangstermijnen die redelijk zijn. Op 12 oktober 2016 heeft de Staatssecretaris in een brief aan de kamer een wijziging van de hoogte van de eigen bijdrage voor maatwerkvoorziening voor het jaar 2017 aangekondigd. Iedere Wmo/cliënt gaan een lagere eigen bijdrage betalen. De groep gehuwden, die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt gaat tot een inkomen van per jaar geen eigen bijdrage betalen. Hiervoor worden gemeenten financieel gecompenseerd. Cliënten kunnen te allen tijde een verzoek indienen om voor een maatwerkvoorziening in aanmerking te komen. In de onderstaande tabel zijn de kosten per jaar vanaf 2018 voor het bovengenoemde voorstel berekend, uitgaande van het minst gunstige geval dat alle huidige 362 gebruikers een inkomen tussen 120% en 160% van het norminkomen krijgen dus een korting van 17,80 en het aantal gebruikers gelijk blijft. De extra kosten ten opzichte van de begroting bedragen (2017: ,00). Versie

8 Tabel 2: Inkomensg rens Bijdrage cliënt per uur Bijdrage gemeente per uur Kosten per gebruiker per jaar Aantal gebruikers Totale kosten per jaar Verschil t.o.v. begroting < 120% 1,50 21, , %-160% 5,00 17, , > 160% 7,50 15, , Totale kosten Vaststelling hoogte van de korting in verordening Om een voorziening te kunnen omschrijven als een algemene voorziening in de zin van de Wmo 2015 is het verder nodig dat de raad de hoogte van de eigen bijdrage voor deze voorziening in de verordening vastlegt. Het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage voor een algemene voorziening kan niet aan het college gedelegeerd worden. In Stadskanaal is de bijdrage voor de algemene voorziening schoonmaakondersteuning op dit moment geregeld in de nadere regels. Hiermee wordt niet voldaan aan de uitspraken van de CRvB. Advies: Leg in de verordening de doelgroep(en) en de maximale korting(en) per jaar vast. Planning besluitvorming De verordening zal opnieuw door de Raad vastgesteld moeten worden en de nadere regels worden hierop aangepast. Gezien de vele wijzigingen wordt voorgesteld om een geheel nieuwe nadere regels ter besluitvorming aan het college voor te leggen en de Raad hierover gelijktijdig met de besluitvorming van de verordening te informeren. Aan de Participatieraad zal advies over de wijzigingen in de Verordening gevraagd worden waarbij zij tevens de wijzigingen in de nadere regels besproken worden. De door de VNG aangekondigde wijziging van de modelverordening is tot op heden niet verschenen. Oorspronkelijk stond de verordening geagendeerd voor de Raadsvergadering van 21 november. Deze planning blijkt gezien het bovenstaande niet haalbaar. Geadviseerd wordt de besluitvorming door te schuiven naar januari Voor de uitvoering van de huidige regeling in 2017 ter overbrugging naar de vaststelling van de wijzigingen door de gemeenteraad wordt een wijziging van de Nadere regels ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Hierin wordt geregeld, dat aanvragers, die tussen 1 januari 2017 en de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen van de Verordening in aanmerking gebracht kunnen worden voor de huidige compensatieregeling. Versie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: 4.2 Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty

Nadere informatie

Y.M.E. Boesten / februari 2017

Y.M.E. Boesten / februari 2017 Agendapunt commissie: Steller Telefoonnummer Email Y.M.E. Boesten 3528 Yvonne.Boesten@valkenswaard.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 29273/54159 23 februari 2017 Portefeuillehouder Hetty Tindemans

Nadere informatie

Raadsvergadering : 21 maart Voorstelnr. : R : doorontwikkeling huishoudelijke hulp. Stadskanaal, 4 maart 2016

Raadsvergadering : 21 maart Voorstelnr. : R : doorontwikkeling huishoudelijke hulp. Stadskanaal, 4 maart 2016 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ..

Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raad d.d. Zl ì11 lots Besluit" LWCL^İÍ^, L U?-t~ yn. Ļ'i)~Pf^ h&ĺ.. Raadsvoorstel no. R2014.0120 Agendapunl no. 9 z Onderwerp Uitgeest. 13 januari 2015 Voorstel inzake Hulp bij het huishouden in 2016 Aan

Nadere informatie

: Martine Zweers/ Geralien Knopert

: Martine Zweers/ Geralien Knopert Agendapunt : 10. Voorstelnummer : 01-007 Raadsvergadering : 29 januari 2015 Naam opsteller Informatie op te vragen bij : Portefeuillehouder(s) : Zaaknummer : Registratienummer : RAAD140212 Onderwerp: Huishoudelijke

Nadere informatie

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d.

AAN DE RAAD. Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. AAN DE RAAD Raadsvergadering d.d. : 18 december 2014 Voorstelnummer : Portefeuillehouder : Ans Pelzer Carrousel d.d. : 2 december 2014 Afdeling : Welzijn Opsteller : E. de Vries Onderwerp : Transformatie

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF

Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf Postbus AA LANDGRAAF Aan De leden van de Gemeenteraad van Landgraaf 6370 AA LANDGRAAF Landgraaf, Onderwerp Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep inzake Hulp bij het huishouden in relatie tot de Landgraafse situatie. Verzonden

Nadere informatie

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek

Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek Inleiding Op 17 februari 2015 is de notitie Huishoudelijke Hulp Toelage in Leeuwarden: de Himmelsjek, door het college vastgesteld. Op 23

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening

Raadsvoorstel. Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 1 juni 2016 Onderwerp Huishoudelijke hulp terug in de maatwerkvoorziening Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Het voorstel

Nadere informatie

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden Portefeuillehouder J.R. Zoetendal Datum collegebesluit 15 november 2016 Opsteller J.G. Sloothaak Registratie GF16.20082 Agendapunt 7 Onderwerp Raadsbeleidsregel Wmo 2015: onderdeel hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema

Bijgevoegde bijlage(n): Notitie omvorming HBH1 van maatwerk naar algemene voorziening Nadere regels ISD Bollenstreek Schema VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van juni 2015 Besluit nummer: 2015_Raad_00037 Onderwerp: Hulp bij het huishouden Wmo algemeen 2016 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Voorgesteld wordt de hulp bij het

Nadere informatie

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning

Beantwoording vragen en aanvullende vragen omtrent het Beleid van de gemeente Sittard-Geleen t.a.v Eigen Bijdrage Wmo ondersteuning 1. Hoeveel Wmo-cliënten (procentueel en absoluut) in de gemeente Sittard-Geleen krijgen vanaf 01 januari 2016 te maken met een hogere eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning? Niet bekend en is voor gemeenten

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2015, nr IX-5 Te behandelen door mevrouw drs. I.G. Saris onderwerp Blad 1/5 Aan de raad, Inleiding Sinds 2007 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad

Raadsplein info/debat. Voorgesteld besluit raad Raadsplein info/debat Datum 12 december 2016 onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (21.20-22.30 uur) portefeuillehouder Nelleke Vedelaar informant Bruns, Suzanne (405) afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 898 Vragen van het lid

Nadere informatie

Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage

Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 48118 3 juni 2015 Nadere regels Financiële compensatieregeling Algemene voorziening hulp bij het huishouden 2015 en Huishoudelijke hulp toelage Artikel

Nadere informatie

besluit van het college

besluit van het college besluit van het college dossiernummer 1231 onderwerp Wijziging Regeling maatschappelijke ondersteuning Gouda 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Gouda; gelezen het voorstel van 13 juni

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 28 december 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening?

2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening en hoeveel via een maatwerkvoorziening? Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? Cijfers derde kwartaal 2016: 1675 2. Hoeveel van hen krijgen hulp

Nadere informatie

Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis

Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis Implementatieplan invoering maatwerkvoorziening HH Basis 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 2. Stappen die moeten worden doorlopen pag. 4 3. Wat wijzigt er voor de cliënt pag. 5 2 1. Inleiding In oktober

Nadere informatie

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp

: herindicatie cliënten huishoudelijke hulp Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016

SCHRIFTELIJKE VRAAG. Indiener: Joke Hubert. Datum indiening vraag:30 maart. Datum verzending antwoord: 6 april 2016 SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Joke Hubert Datum indiening vraag:30 maart Datum verzending antwoord: 6 april 2016 Formulering: De PvdA vindt het positief dat, ondanks een aanvankelijk negatieve grondhouding

Nadere informatie

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak

Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Voorstel voor het aanpassen van de procedure toeleiding naar een Maatwerkvoorziening Maatschappelijke Ondersteuning, tegelijk plan van aanpak Naar aanleiding van de uitspraken door Centrale Raad van Beroep

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.1733 B.16.1733 Landgraaf, 20 september 2016 ONDERWERP: Evaluatie Huishoudelijke Hulp Toelage 2015-2016 en hoe verder in 2017.

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? De verwachting is dat in 2017 ruim 900 mensen gebruik gaan maken

Nadere informatie

Notitie Hbh1 als algemene voorziening

Notitie Hbh1 als algemene voorziening Notitie Hbh1 als algemene voorziening Inleiding Na het besluit van de gemeenteraad op 18 september om Hbh1 als algemene voorziening aan te bieden, dient deze koers verder uitgewerkt te worden, inclusief

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097

informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 18 december 2014 besparingsopgave Wmo HH Lbr. 14/097 V l U C Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. uwkenmerk bijlage(n) (070) 373 8393 betreft Overgangsrecht en ons kenmerk ECSD/U201402404

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 7 Onderwerp: Aanpassing huishoudelijke hulp Datum: 11 november 2014 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels Decosnummer: 277

Nadere informatie

Onderwerp: De eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019

Onderwerp: De eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019 Adviesnota Datum: 03-01-2019 Managementteam Algemeen bestuur Dagelijks bestuur Onderwerp: De eigen bijdrage voor de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp (AV-HH) in 2019 Advies: 1. Inhoud Er zijn drie

Nadere informatie

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen

Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) gemeente Dalfsen secretariaatdmo@minvws.nl Datum: 27 oktober 2014 Betreft: Aanvraag huishoudelijke hulp toelage (HHT) Dalfsen 2015-2016 Geachte mevrouw/mijnheer, De Dalfsen en aanbieders van huishoudelijk hulp dienen hierbij

Nadere informatie

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad

Zaaknummer : Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen en stapeling met de Raad Memo Aan : Gemeenteraad Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 27 augustus 2014 Opgesteld door: Ine Boksebeld Zaaknummer : 18431 Onderwerp : Bespreking eigen bijdragen, inkomensregelingen

Nadere informatie

College; ter bespreking met gemeenteraad

College; ter bespreking met gemeenteraad MEMO *Z007D50D34C* Onderwerp Evaluatie Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning 2015 Nummer Z16-012093-4017 Datum 22 maart 2016 Van R.P.H. van Oers Namens Aan College; ter bespreking met gemeenteraad

Nadere informatie

Evidente wijzigingen t.o.v. Verordening 2015

Evidente wijzigingen t.o.v. Verordening 2015 Evidente wijzigingen t.o.v. Verordening 2015 - Toegevoegd voor de volledigheid: en artikelen 3.8, tweede lid, en 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 - Wmo-adviesraad gewijzigd in Adviesraad Sociaal

Nadere informatie

B&W Vergadering. 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport onderzoek naar onderbouwing normtijden hulp bij het huishouden ;

B&W Vergadering. 1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport onderzoek naar onderbouwing normtijden hulp bij het huishouden ; 2.1.6 Uitkomsten onderzoek naar normeringskader hulp bij het huishouden 1 Dossier 924 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 924 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 18 oktober 2016 Agendapunt 2.1.6 Omschrijving

Nadere informatie

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten:

De gemeenten in Noordoost Fryslân hanteren twee type indicaties HH, te weten: AAN: de raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 06/34.14 Onderwerp : Huishoudelijke Hulp 1 2015 Inleiding De Eerste Kamer heeft op 8 juli jl. ingestemd met de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

X X X B. en W. d.d. 11 oktober 2016 Nr.4B Onderwerp: Aanpassingen Huishoudelijke Ondersteuning 2017 n.a.v. uitspraak CRvB

X X X B. en W. d.d. 11 oktober 2016 Nr.4B Onderwerp: Aanpassingen Huishoudelijke Ondersteuning 2017 n.a.v. uitspraak CRvB BURGEMEESTER EN WETHOUDERS-ADVIES Zaaknr.: 052316215 Par. coördinator: Par. afdelingshfd: Par. PH : Documentnr.: 052354045 Van afdeling: BOO Opgesteld door: J. Boonstoppel Datum: 28 september 2016 Overleg

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 1 14/134. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 1 14/134. Raad svoorstel Onderwerp: Consequenties uitspraak rechtbank Noord-Nederland 23 december 2013 Portefeuillehouder: H.G. Jumelet Dienst Publiek Maatschappelijke zaken en zorg Elizabeth Ellison, telefoon ((0591)68

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 Huishoudelijke hulp voor alle Doetinchemmers Te besluiten om: 1. De algemene voorziening Schoonmaakhulp als voorliggend aan te merken op de maatwerkvoorziening Ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Advies van de Participatieraad aan het college van burgemeester en wethouders

Advies van de Participatieraad aan het college van burgemeester en wethouders Bijlage 6 Advies van de Participatieraad aan het college van burgemeester en wethouders Algemeen Datum: 21 december 2016 Onderwerp: Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal

Nadere informatie

onderwerp: Wijzigingen beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2016 Weth. Gommers

onderwerp: Wijzigingen beleidsregels en besluit maatschappelijke ondersteuning met ingang van 1 januari 2016 Weth. Gommers 10 B&W-nota Dat. ontv. nr(s) geregistreerde stuk(ken): 102810 blad: 1/7 Beh. Afgedaan Par. datum nota: 07-12-2015 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg werkdoel: 539 - Individuele Wmo voorzieningen

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 16/042

ECSD/U Lbr. 16/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600868 Lbr.

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No 405070-1 gemeente NOORDOOSTPOLDER Emmeloord, 6 juni 2016. Onderwerp Hulp bij huishouden per 2017. Advies raadscommissie Bespreekpunt. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Inleiding Momenteel kennen

Nadere informatie

Onderwerp Heroverwegen beleid Hulp bij het Huishouden naar aanleiding van uitspraken Centrale Raad van Beroep.

Onderwerp Heroverwegen beleid Hulp bij het Huishouden naar aanleiding van uitspraken Centrale Raad van Beroep. Ingekomen stukken Vergadering : 16 juni 2016 Agendapunt : 10 (C4) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (6) Welzijn Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Renée Popma E-mail

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel

GEMEENTEBLAD. Nr januari Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 8750 15 januari 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Bijlage tabel wijzigingen verordening, nadere regels en beleidsregels

Bijlage tabel wijzigingen verordening, nadere regels en beleidsregels Bijlage tabel wijzigingen verordening, nadere regels en beleidsregels Wijzigingen verordening Huidige verordening Artikel 3. Criteria voor een maatwerkvoorziening 2. Een cliënt komt in aanmerking voor

Nadere informatie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111 Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Contactpersoon Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en naam : Tarief Hulp bij

Nadere informatie

Hulp bij huishouden. Presentatie

Hulp bij huishouden. Presentatie Hulp bij huishouden Presentatie Aantal klanten hulp bij huishouden (december 2014) HH1 566 HH2 160 PGB 77 PGB alfa 157 Aantal klanten begeleiding: 374 (gegevensoverdracht december) Begeleiding individueel:

Nadere informatie

VNG werkateliers. Consequenties uitspraken CRvB voor Wmo beleid gemeenten. 15, 16, 17 en 22 juni 2016

VNG werkateliers. Consequenties uitspraken CRvB voor Wmo beleid gemeenten. 15, 16, 17 en 22 juni 2016 VNG werkateliers Consequenties uitspraken CRvB voor Wmo beleid gemeenten 15, 16, 17 en 22 juni 2016 Programma 9.30 opening en toelichting op het programma door Linda Hazenkamp (VNG) 9.45 presentatie door

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Heroverweging beleid HH(T)

Heroverweging beleid HH(T) Bijlage 1 Heroverweging beleid HH(T) Heroverweging beleid HH(T) Inleiding Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vier verschillende uitspraken gedaan die richting geven aan de uitvoering

Nadere informatie

Eigen bijdrage Wmo Raadscommissie

Eigen bijdrage Wmo Raadscommissie Eigen bijdrage Wmo 15-09-2016 Raadscommissie Jordy van Slooten 1 Agenda 1. Achtergrond eigen bijdrage 2. Lokaal beleid 3. Maximale periode bijdrage 4. Inkomsten 5. Veranderingen t.o.v. 2014 6. Conclusies

Nadere informatie

Raadsvoorstel OP.09A

Raadsvoorstel OP.09A Raadsvoorstel OP.09A Vergadering: : 20 december 2016 Agendanummer : Opiniërende vergadering : 6 december 2016 Portefeuillehouder : C.J. Schreuders Onderwerp : aanpassen Eigen bijdragen Wmo Aan de raad,

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

Gemeenteraadsbeleidsregel. Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerenveen 2017

Gemeenteraadsbeleidsregel. Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerenveen 2017 Gemeenteraadsbeleidsregel Maatschappelijke ondersteuning gemeente Heerenveen 2017 Algemene voorziening Heerenveense Himmelsjek & Maatwerkvoorziening ondersteuning gestructureerd huishouden (Addendum op

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Onderwerp: Wijzigingen in Verordening maatschappelijke ondersteuning Almere Beleidsveld: Sociaal domein, Wmo. 23 mei 219 Portefeuillehouder J. Soetekouw Pagina 1 Vragen bij: Afdeling: Telefoon: Jeanine

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO Aan de gemeenteraad 7 november 2006 Onderwerp: Eigen bijdrage onder de WMO 1. Voorstel Bij de toepassing van de eigen bijdrage binnen de WMO wordt uitgegaan van variant 3 handhaven status quo. Het beleid

Nadere informatie

Beslispunt: Vaststellen van de tarieven Hulp bij het huishouden conform artikel 21a Wmo op 21,12 (HH1) en 23,27 (HH2) per uur.

Beslispunt: Vaststellen van de tarieven Hulp bij het huishouden conform artikel 21a Wmo op 21,12 (HH1) en 23,27 (HH2) per uur. Aan de raad. Agendanummer : 9 Volgnummer : 31 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Vaststellen Basistarief Wmo Brielle, 31 mei 2013 Beslispunt: Vaststellen van de tarieven

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr.12

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. Agenda nr.12 Raadsvoorstel Agenda nr.12 Onderwerp: Vaststellen Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Peelgemeente Someren 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer:

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 399 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Programma 10 Volgnummer 3 Voorstellen: Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening Bedrag per jaar in

Programma 10 Volgnummer 3 Voorstellen: Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening Bedrag per jaar in RIS.5438 Programma 10 Volgnummer 3 Voorstellen: Schoonmaakondersteuning als algemene voorziening 2012 2013 2014 2015 Bedrag per jaar in -208.000 4.137.000 3.703.000 3.243.000 definitieve matrix Toelichting

Nadere informatie

2. Besluit Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018.

2. Besluit Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Capelle aan den IJssel Nr. 225770 24 oktober 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel oktober 2018 College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419

categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W RA B 4 17/419 Raadsvoorstel jaar stuknr. categorie agendanr. Stuknr. Raad B. en W. 2017 RA17.0050 B 4 17/419 Onderwerp: Wijziging Verordening jeugdhulp gemeente Emmen Portefeuillehouder: R.E. Kleine Afdeling: Maatschappelijke

Nadere informatie

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo

Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Bijlage 3. Inzake motie eigen bijdragen Wmo bij raadsvoorstel nieuw beleid Wmo Inleiding In de vergadering van de gemeenteraad van 1 juni jl. is een motie van de fractie van de PvdA aangenomen, waarin

Nadere informatie

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE

VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE VRAGEN/TOEZEGGINGEN UIT RAAD/COMMISSIE Agendering door griffie Betreft : Brede Commissie d.d. 25-08-2014 Agendapunt 4a Vraag en / of opmerking door: Naam / fractie : CDA - Van Helden Onderwerp : Hulp bij

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 2 oktober 2015 Raadsvergadering : 1 november 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 1 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018

Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning Losser 2018 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Losser 2018 Pagina 0 Inhoudsopgave 1. Eigen bijdragen... 2 Artikel 1.1 Eigen bijdrage... 2

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen tarieven Hulp bij het huishouden 2013 t/m 2014. Aan de raad, Beslispunt:

Onderwerp: Vaststellen tarieven Hulp bij het huishouden 2013 t/m 2014. Aan de raad, Beslispunt: Agendapunt : 08. Voorstelnummer : 02-005 Raadsvergadering : 7 februari 2013 Naam opsteller : Mw. L. Hulskamp Informatie op te vragen bij : opsteller Portefeuillehouders : J. Mesu Onderwerp: Vaststellen

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder. Gemeentewinkel Onderwerp: CAK tarieven 2016 openbaar Rapport aan B&W d.d. 25 november 2015 secretaris Pauline van Gelder Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel Bedrijfsvoering Samenleving Ruimte

Nadere informatie

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4

VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VERGADERING HAMERRAAD d.d. 19 juni 2012 AGENDA NR. III / 4 VOORSTEL 1. tot vaststelling van de verordening voorziening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Gennep en intrekking van het raadsbesluit

Nadere informatie

Bijlage 2: Schoonmaakvoorziening (HH1) Memo

Bijlage 2: Schoonmaakvoorziening (HH1) Memo Bijlage 2: Schoonmaakvoorziening (HH1) Memo BESTEMD VOOR: : College DATUM : 15 september 2014 ONDERWERP : Algemene voorziening Huishoudelijke Hulp VAN : L. Wismeijer en R. Jeuring Voorstel: 1. de Hulp

Nadere informatie

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042

ECSD/U201600868 Lbr. 16/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Wmo-uitspraken Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201600868 Lbr.

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 8 maart ECSD/U Lbr: 17/013 (070)

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 8 maart ECSD/U Lbr: 17/013 (070) Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Datum 8 maart 2017 Ons kenmerk ECSD/U201700178 Lbr: 17/013 Telefoon (070) 373 8421 Bijlage(n) 3 Onderwerp Aanpassing modelverordening Wmo n.a.v. wijziging

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012

Koen van der Aa raad00202 Juni 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Koen van der Aa 0402083524 kda@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Opheffing inkomensgrens CVV Medisch. 12raad00202 Juni

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Plan van aanpak Herindicatie Huishoudelijke Hulp Gemeente Scherpenzeel, november 2014 Opgesteld door de gemeente Scherpenzeel (Pauline van Gelder, afdeling Samenleving) in overleg

Nadere informatie

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014

Wmo 2015. Hulp bij het Huishouden. 26 februari 2014 Wmo 2015 Hulp bij het Huishouden 26 februari 2014 Minder budget per 1 januari 2015 40% Korting? Weert 2,2 miljoen euro (budgettair neutraal opvangen) Algemene voorziening of Maatwerkvoorziening Wettelijke

Nadere informatie

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen.

Geachte mevrouw Gooijer, U heeft vragen gesteld over de eigen bijdrage in de Wmo. In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Samenleving Advies bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Internet www.delft.nl Telefoon 14015 Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Fractie ChristenUnie

Nadere informatie

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6

Toelichting: AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER. Raadsvergadering: 26 juni 2013. Registratienummer: TB 13.3745548. Agendapunt: 6 AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 26 juni 2013 Registratienummer: TB 13.3745548 Agendapunt: 6 Onderwerp: Contractering en tarieven huishoudelijke hulp 2014 Voorstel: 1. De volgende

Nadere informatie

Doorontwikkeling Huishoudelijke Hulp. Stadskanaal, 16 februari 2016

Doorontwikkeling Huishoudelijke Hulp. Stadskanaal, 16 februari 2016 Doorontwikkeling Huishoudelijke Hulp Stadskanaal, 16 februari 2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 2 2. Huidige situatie... 3 2.1 Huidig beleid... 3 2.3 Jurisprudentie... 4 2.4 Recente ontwikkelingen...

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M. Borst Voorstel aan de raad Onderwerp : Vaststellen tarieven Hulp bij het

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen

Onderwerp: Aanpassing verordening individueel maatschappelijke ondersteuning Gemeente Bergen Agendapunt : 08 Voorstelnummer : 05-036 Raadsvergadering : 15 mei 2012 Naam opsteller : Beleidsmedewerker Welzijn Informatie op te vragen bij : 170 Portefeuillehouders : Onderwerp: Aanpassing verordening

Nadere informatie

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018

Algemeen advies. Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : Advies verordening Wmo 2018 Datum : 18 oktober 2017 Kenmerk : ASD20170014 Aan : het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft : verordening Wmo 2018 Geacht college, Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018.

Nadere informatie

Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via de Digitale Balie op onze website.

Gemeentelijke producten kunt u ook aanvragen via de Digitale Balie op onze website. Aan de gemeenteraad van Steenwijkerland behandeld door Mart oude Egbrink afdeling MO telefoon ons kenmerk 1505-24-MO-M uw kenmerk bijlagen rekenvoorbeelden Steenwijk (verzenddatum) 3 februari 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Notitie bijdrage Wmo 2015

Notitie bijdrage Wmo 2015 Notitie bijdrage Wmo 2015 Inleiding. Deze notitie richt zich op het onderdeel eigen bijdrage binnen de Wmo 2015 (hierna te noemen bijdrage). In de ontwerp Wmo verordening zijn al de nodige zaken geregeld

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Openstelling Regionale Raamovereenkomst voor het onderdeel HH1 1- Notagegevens Notanummer 2016-001641 Datum 28-09-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Leeswijzer Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom Wordt

Leeswijzer Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom Wordt B17-024245 Leeswijzer Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018 De Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Bergen op Zoom 2018 is gewijzigd op basis

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998

RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998 RAADSVOORSTEL (via commissie) BIJ ZAAKNUMMER: AST/2014/011998 COMMISSIE Burgers op 27 november 2014 AGENDANUMMER: 7 Onderwerp: Verordening maatschappelijke ondersteuning Peelgemeente Asten 2015 Bijlage(n):

Nadere informatie

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015

Riedsútstel. Underwerp Hulp bij het Huishouden vanaf 2015 Riedsútstel Ynformaasjekarrûsel : 12 juni 2014 Status : Informerend / Vergaderstuk Agindapunt : 3 Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner : Mw. M. Bakker Taheakke : Bijlage 1 - Huishoudelijke ondersteuning

Nadere informatie

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio.

Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Enquête onder de vijftien gemeenten in de Leidse regio. Vragen: 1. Hoeveel inwoners krijgen dit jaar huishoudelijke hulp via de gemeente? 380 2. Hoeveel van hen krijgen hulp via een algemene voorziening

Nadere informatie

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat.

Aanleiding Wij willen u informeren over ons besluit over de hulp bij het huishouden vanwege de maatschappelijke invloed die daarvan uitgaat. M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 19 november 2013 maatregelen versobering hulp bij het huishouden Doel: ter kennisname/ter informatie Aanleiding: taakstelling Wmo

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v.

Onderwerp: Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. Aan de gemeenteraad Onderwerp: Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. 8 oktober 2013 Gemeentestukken: 2013-300/31026 1. Voorstel U wordt voorgesteld: 1. Scenario 3 (een toekomstbestendig

Nadere informatie