ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$ %د 4 و? "ا?از? دره Aدرا ده 3. "ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $"ز

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ه ود: ا ا دارد ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$ %د 4 و? "ا?از? دره Aدرا ده 3. "ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $"ز"

Transcriptie

1 ه ود: ا ا دارد درا ا ه ا. ها اه.ا# "!عدر$ % INDا'ذ %دو *ن را زدر %داا-م ا. ارا.ده "ت 01 / (" 4 ور 01/) " 4 ور Vluchtelingenwerk راهن ا 7 -ت 4$ دررا# 8$ درا$ر /ار اهداد. ا# 8$ $"ه "9 ا اهدا: 1. ">زا/"دراه$ %د 4 و? "ا?از? دره Aدرا ده 3. "ا?$ د? Dل? ' ادن$ 4. زن ه A $"ز.5 ا Hزا Gلدار.6 ز?ان "ر و? 7. ا Hز " Lت رجاز 4% ر ه Aرادار ا#"# ا 7 -ت 4$ دررا P? 01 قو 9$MNL" در ا$ر /اراهداد.ا 7 -ترا د/ 'ا?$:زا ا ا L $ر 89"! Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december

2 ١-!ز ا در# "اه$ %د ا# ">ز ا/"? 4 ن "ده % ا Hز ز? در ه A ا ا. در ST" "رWR ">ز ا/"?$<? ر?" ا. %ر &$ ١-١ < ر' W "د را )( ده$. V 7 ه U?"ا دراه$ %د % در *ن ا 7 -ع "ر % ر?"درا از %ام د INDو V و/در %$.و/ / در ">ز ا/"درادار "رR W درا W S ده$. < "د را دررادر,ش.- %$ DX ا 1 ال( BRP ) DX %$.ا$ Y ازا#?م? IND8$ را درادر % " A <مه L $ د? 9 د " NL ل AW" % 9 R9 در *ن ز? "%$ D.?م? Lدر BRP اه$ Z ا دارد. L ر$ د از " L هر ا? "تو ارا.ده ا? ازBRP[7 ا] دا. ا 7 $ن %$ SZ1 %? 9 د " NL ل AW"?مور\ M (و ز?ا?ن)را در و 7 ر %"S درBRP DX ا Dهتدر * %ر L $ر داراه د. % H "ا?$ "ار 4$R هاد ا P? "%.W$[ D :ا " Tل " ازدواج و %رت. H :ا? د را ض %$ H <.$ت "ط *درسدرا?$< درBRP G$$ ده$. L $راه$دارد % ه " L هر ادار % ازداد ه درBRP ا Uد "% *درسWZ $[ د دا. < ه 0$!ز ا "د را ها, دا/ $ ">زا/" "رR دره A " LW ب?$< "د. در ه Aهد ل 14 b "ر R دا.# "c % در Z رت درا d$a?$وه و? eرت ">ز ا?$ ">زا/" دراارا.ده$.ا?ا?$ "رR دراارا.ده$ Hم H. Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december از 15

3 ١-٢ 3 ا 2 دار "ود" 35 ا'ذ "4'g " د.ا# "ت 8$ c ا "ت " Wودا Hز هدار. "ت ا Dره D7 ] در ">زا/" (">ز)?$< ذ% ا. ه P "ت % نا Dره " Wودن / "? ا "ا?$ا ه?" Wود درا ارا. ده$. ا# 1 ل?D م درا درا$ A زود ار ل %$: "ا?$ا# مرا 9Vر ه U SD/ ازا? h0 ا Dر ل "/i درا ده L $. " NL لار ه " Wوددار ل?$. ' ه j $# "ا?$' م tijd Aanvraag verblijfsvergunning asiel onbepaalde [درا ا ه?" Wود] را از INDدرا %$. ددا$ % /?ن c $ (Citizenship Law) ازر\ 1 ژا? 9H c 2010 ا/اما ه?" Wود *ز"ن c $ را داد$. ا fl% ا 7 -ت 4$ 'Y 4 ا#وررا " 4 ه %دو?$< :% ادرا 7 -ت روز وب IND *درس "ا ch?.$. IND )ا 8 6 ا 7 ز, ه را : 9 $د را d P $د. "ا?ا Hزه IND درZ "4'g د % 7 رو?ا ه ا 7 -تا D ارا. %دا SW" ا/"ا AZ رج ازه Aا ( 'Y 7 "ا ch %$) در Z وا Hم " $. ا / IND d # ه رادا اا?"ا درا#ز"$ا ار لاه?د.درZ DL? ا# 8$ ااض.$% د(و%$ S ) $L$? "ا?$ m% " 4 ور 01 / "ا] IND 8$ ر# %ر &; 3 ; ا ر' ط ا 7 ز, ا "!عرا d$a <ارش ده$. do از 7 ] ا IND درا Hزا/" H ا/ام %$. ا#ما 1 ج$ Aanvraag vervanging, vernieuwing of eerste aanvraag اه$دا ] درا pc < اوM $#درا ا در %رت vreemdelingendocument ا Dعر H ] درا ">ده< دارد. * / دار m مدرا Uرشده$ الد P درر ">زا/"ددار :$? وب chا"ind (?خدا A ) $P س IND از 7 ] ر از 15

4 و( Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december ٢-8 =د&/ " 0 و 8 )ا 8 ا ز 8 در ه< در"ا 3 ده 4 و?ان?<د m % هز در رج از ه A "? "ا? درا ">ز ا/"? ا? در 4% ر ه A?<د ز? %. %ر &$ ١-٢ < از 0 "د (و%$() درر, ا C 3 ال %$ ا t Z ا ">زا/" "رد?$ز 4 و??<د m وH ددارد. " 4 ور 01/ (و%$ S ) "ا?ا t د Pرا H <.$ت %"S ا!$[ ده. < رو 8 ه " 0 و 8 8 =د F "د را, 3 E G6 ز %$ 4 و?ان?<د m ا " Lت ه A % Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) " 4$ دا Hز ا/" /"?$زدار? % ا? ه A m MVV.% U?عو<اا % ا ا/" 7 b? از "در هbAزما.درZ ر % DNI 8$ DT" درردرا <ا) MVV (ا Hز ا/"/) P $د?<د m زد " 4$ د % *ن "$ا? ه A %. U "$ا?$در ه A ا در o رت 4 و?ن DLV %$ 4 و?ان?<د m "$ا? % در 4% ر SW" ا/"داز Uرته A 4 و?ان ددرا MVV درا ا Hزا/".%(MVV)/" در hc از 4% ره Uر'?ه A وH د?ارد.در ارت 4 و?ان?<د m 4% رهه L U $8 % H Uر'? % هd.A ازدرا IND D0 " ز"ن?$زدارد درا#ر$?.ا 8$ درا IND MVV DT" 4 و??<د m "ا? flv MVV را از Uر'? ه A در?. ا# "$ ان "c درا MVV % 4 و??<د m V# ر (ازرادور) Uرته A $ ار د ( هرو ") در " 0 ا % Uرتدر *نوا/ i %#?. $ ها flv "? m MVV % در *ن "* ا % d از ورود %امد DNI درا c".? ه رو?در E, 3 ازدر 8$ D" ا 4 و? :H * xز?$ ه. j $#ا درا# ewm?$ا?$ %ا hء?اد در %>ه L ا "$'اه$ %ا hء?اد ( cا )?<د دره Aا/" < % ا#درا را در AZ * "$'اه$ و در MVV را * xز %$ "ا?>مده$. d م "درا ا Vزا/" "/ هاهن c در "رد ه"را % " 4$ د Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf nareizigers asiel از 7 ] Uرشده$. IND :$? وب chا"ind (?خدا A ) س P $ IND A$ ر از 15

5 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december ٢-٢ 3 ا 2 دار در"ا 3 ا ه )- از, 3 /H $(. %ر &; ا 4 و??<د m د * xز %$. ا t ا#درا ا t?ادرا "ا?$رو? رو?ه Uوت دارد.-و "اردد P در*" % ا "M 1 از 4 و??<د m د رادا $.اا#رو? ازم درا : "درا " e را Hزا/" ها"$ S و?اد" و gezin Aanvraag ا voor het verblijfsdoel familie en Uد.$% ا #ز 8 ان در ه< د $8 6, ا $8 درر, Kق 86 % ا ز?ا?دار % در ه A د?$ *"ا? *?9?$< ">ز ا/"?$ز اهدا. "ا?$ ا ا# ">زا/" ا ز?ن درا ارا. ده$. دراا ز?ن رادر DX 9 دار( BRP ) م do %$. DX mvv Aanvraag verblijfsvergunning zonder را از IND[7 Uرش ده$. ا "در ز? ه A ز??$< ه A اه د.در *ن Z رتا#ز?? ز$ ">ز ا/"?ارد.ا ر ز? ه A در Z راوازدواج %د$ ز?ن?$< ه A $ ر $Y از د?$ *"نز? $ % % را# %دRا.او " ا?ا# %ررا درد? 9 د " NL ل AW" % 9 R9 در *ن #% ا ا?>مده.ار$ Y از د?$ *"نز?ن$ % % راو ز?ن?$< ه A اهد. * / دار m مدرا Uرشده$ الد P درر از 7 ] ر IND س P $ 0.10) ا هد/ 0$ ) وب chا"ind :$? 5 از 15

6 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december از 15

7 )ا $8 د 8 -ل 8" ا MN "د)ن $ -٣ " A <م?'اه$د ز?در >%" ش (COA) Centraal Orgaan opvang asielzoekers *ژا? d >%" ش H ن ادا"ده$. ا Hزدار د? Dل ' د$. COA "ا? %m $ا $% "ا?$در >%" شCOA.$? دنرا اد$$. SW" % %ر &$ ١-٣ < "د)ن را $ در 8 %$ >%" شز? COA $%" را$ "%.و/? دن S0? $%" ' دنرا$ %$. D7] /?ن " A <م ه L $دن را$ در"? %$.?اد %$.<m و/ دنرا$ در"? %د "ا?$?<د m <m?ادو m د?ا? m>o?م? L "ا? ا/ا"تbزمار# $ر ن در Z رتM <وم?<د راا?>م ده. Lرت? از 1 اد X % ز?ا?نا>د %دا??/ دره Aا DHرا $. $MNL"??/ $MNL" $ را DHان "%. "ا?$ $ % "A$?<د *?9 $ را ا?'ب %$.ه j $# Z $ "د % ادر $ ا"الو Y* ز >$? ا/ام.$% ا U / ز?ا?نا>د t "? را DHان ".% " Z رت % ه f$ *??/ MNL" $ ا?$$ % ا % " اه$ از"ت و 9 " راا?'ب?.$. " A <م ا Uد از $ M$NL" ا"الو Y* ز >$? 9 ". داز$ " د.ه j $# Z $ " $L$? ا Uداز *ن Z $??/ < ا در# % Fه= ا- و % Fه= ا 7 ر, اام %$ ا در*" % دار دو Mه A دردا ه< ا Hر 9 "<لو 1 ] $ "تدر"? %m %.ا# "ارد "ا?$در.?" "ا/ D ) (% mه< zorgtoeslag (% mه<ا Hر 9 )و huurtoeslag 9"? ادار " M $ت ا درا# "ارد درا ده$:ر UA # ? 9 د " NL ل AW" " 0 ا % در *ن را دار "ا? ا را ا?از ا"ر "ط? H ن ل /ضده. ا# "رد inrichtingskrediet (واماXX $) U "د. ٣-٢ 3 ا 2 دار * ا M درر " اbتدرااز %ر%ن 1! COA در "%< ش در د? 9 د " NL ل AW" در *نرادار / % از 15

8 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december زن ه< $ز -P " A <مه L $زنو /ا?$#و *دابور مه A را$"ز. " *ن inburgering 9 و? "$ 8.و/ "%< ش COA را R %$? 9 د " NL ل AW" " 0 ا % در *نز? "%$ %m اه %د. %ر &$ ١ -P < و 8 ن d ا Hز ا/" "ه "ت " c $$#"درا %د ازDUO?" ا دراه$ %د.درا#?"? % دور 9 و?را Pرا?$. درZ رتر# دور 9 و? ه A * $ا زنه A د "$ P $.و ز? دره A * اه$. ا درا# دور 9 و? % DUO "$ا? را H %. * ز ل 18 b ل 65 #دار اارا ا# M$NL" "ط c$ 1 ل "S?د. P- ٢ 3 ا 2 دار ا % "$'اه$ 4$ درر 9 و?نا?$ "$$ ر? DUO 9 و? س P $.ر UA # DUO *ز"ن "ا ch %$. *درسهرا "$ا?$در "$ا?$ را D $$.ه j $# >$? "$ا?$ د"تادارو SW" $ا ر c$ دار MU اbت د را از د? 9 د " NL ل AW" " 0 ا % در *ن ا/" دار o $.ه j $# " ا?$ ا 7 -ت 4$ را از 7 ] وب fl% 8 از 15

9 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd-farsi december از 15

10 ا 7 ز, ا/ Rل دار -Q %ر"ن ز$ ا H )از دو M اه$د. ">زا 'ام?ارد.ا?ا?$ %ر$ا %$ وا H ا t در %m ("$# "M %ر &$ ١ -Q (Burger Service اام $% Nummer < ا در# ر, "ت و 8 ( ر "ت 9 و? ) BRP )راا % *ندر ادار"ت "M$ DX ا.ا در "<دو L" ا# رراbزمدار. ادرا %رت"ت 9 و? $% DZ در DX ( 9 دار) و "ر Rوا?ا/" (%رت ا/")درا در %$. *درسادار " M $ترا "$ا?$ در DX BRP $ا < Uب &8 ز $% ادر "<ده "<ا m L1 ه 8?$ز اه$دا.اهز L1 ه V c ا# %ررا "ا?$ در ا?>م ده$.وا?ا/" (%رت ا/")دراها D! %$. اZ b L1 بز ا "د ا 57 $% ) UWV < در# %ر% m %.ا وUWV?ا?$را %ر$ا %$ و ل % اادا" "ا? UWV ز??ا$ %m UWV اه %د ادر 1 "M از دو Mدرا ارا.ده$: "<ا "$#ا H. UWV درا را? 9 د " NL ل AW" "$#.'Y " ا H? 9 د " NL ل AW" درا را ر و "<ارادااه %د. ازد? 9 د " NL ل AW" " 0 ا % در *نا/"دار o $ % %امد UWV "ا ch.$% Q- ٢ 3 ا 2 دار * درر %ر L" ا Mدار ازد SW" UWV ز?د o.$ 10 از 15

11 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd - Farsi december از 15

12 -V #ز 8 ان ر 3 و 8 دره A ه %د%ن #$ }#$ ه U PM "ر و?: # 9Vر PM "ر "رو?. %د%ندره Aاز ه L.ا% T *?9 "در #W$S" %ر &$ ١ -V < #ز 8 "د را ا )M$(.- 8 م %$ ه j $# "ا?$ "ر اراا ز?دا?'ب?$.از?ان "ر?و? دا " dd1 1 H < ا =ا %د' در"ا 3 ده$ ا ز?انز 18 لدار دو Mه Aدر ه<ه ورش %د%ن %m اه %د: "<ا %دR. "ا?$از 7 ] (SVB) $?m Sociale Verzekeringsbank ا H ادر "<ا %دR ا/ام AW" ا م در %$. ه j $#"ا?$از 7 ]? 9 د " NL ل?$. "ا?$ ه Pم?م? Lدر وب ا 7 -ت 4$ fl%.$% V- ٢ 3 ا 2 دار F #د =ر Uل هU /; 6 ه; )ا 8 ; )M$( %; "? دور * c$ در Z 'اه$ "ا?$ W $-تدادا" ده$.و/ W $-تدرا * xز "%$ % از ل 30 # دار اارا "ا?$ ا %m ه< W $ A درا ارا.ده$: در %د. اا# %m ه< درا اه %m " cش و ارتدو Mه Aدر داه<ه W $ S درا "ت ا Hا *"زشو ورشUitvoeringOnderwijs (DUO) Dienst ارا. ده$.از 7 ] ر.$? "ا ch وب س P $ DUO اوا H ا t % mه< W $ A UAF?D$ $ددا? 4 >نه س.$P W ا t Z ا 9?* >$? ا? % mه< W $ A دا.% UFA س 35:$P وب.$? "ا ch * ال د P درر W $-ت دار MU اbت د را از 9 دار SW" ا/"ن o "تدو M #UA.$ "%<:1400. *"زشوورش س P $.ه j $# "$ا?$ ر? ا?.$% "ا ch 12 از 15

13 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd - Farsi december از 15

14 ز$ ٧- ا 7 ز, U #ت "رج از % 0 ر ه< را دار اا ز? 4% رد P و ا IND ه ه Aرا d P $د. ا# 1 ل ا Hز U رج از 4% ررادار " T - ا c $-ت U %ر. %ر &$ ١-٧ < ا ت زد "رج از % 0 ر $88 اا "تزدرجاز 4% ر?$ دارده d د. ""ت زد" c :ا " $Y از Y$ U از 9Vر" "ا Mدر ل 4 ه 8. "ا Mدر m " Y درا Dر m ا TءوH ددارد رت % اا Hز ا/"ها "ت "c$$# رادار ازدو "!عز داد ا : ه L $. f$0c W #$$c" در m وا H h $ در 4% رد 7'?اد "هf $$A" 0 ا#ا 1 لوH ددارد % در 4% رد رد x $ ا? L? Z "? ا#?ع ا Hزا/"' 7 ا/" 7 b? در 4% ر د dp? 4$ د. * / دارا m دور 7 b? رج از 4% ره A U %$ درر$"ه ا M1 او! c $هن از IND ال.$% IND ه j $# "ا? P % * " A <مهd$A$L " H9 ترااز "? ر#د (و "? ز 4 ) ia" ز $. < ا E %$ % ار' U#) K$Z را در ا"/$ر دار ا " Lتون"ز " T - ا c $-ت ">زا/"ن (">ز)و o رت Dc"?$ز دار. "ا?$ درا درا ادر m o رتو "'صهنرا? 9 د " NL ل AW" "0 ا/"ن ارا. ده$. ه j $# ز?ان دره % ه L oتدرا % دا.ا *ه درر o رته.$P دس 9 دار ا ورود hc از 4% ره و<ا?$ز دار.ا ورود 4% ره h $ن P # /?ا$ $Y از " در *ن 4% ر?$ او<ا??ار. 4% ره h ا? M* Lن ا M $ ا $?o Gل?ن ا Y M %<ا" D رگ از: ma $ن P # Dر دا?رR -?.?وژ ا AL ا? M? M $ا? L9Mن ">ر ن "M 9H ر وM $'# ا $#. A? ا.$d ا A ا% mv ا / دار 4% ر رج از "P0# %$ U اb1 و<ا?$ز اه$ دا. "ا?$ در Uر'? 4% ر "0 در ه A درر ا# "!ع $0W] %$. 14 از 15

15 Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd - Farsi december ٧-٢ 3 ا 2 دار 6 )ا 8 ; $ [" 3 %; ا داو DA7? "#9$ د %$ U ا " Tل ا c $-ت ادار?اد d د. ا# دS$M U % داو DA7?? 4 ن "ده % درو 7 ندر " cض?$l$. 6 )ا 8 ; $ [" زدم زد "ا?$درا درا ا در m% L")M" Y #9$" % $P ا 9? 8$ درز 4 ) دو Mه Aارا.ده$. (SVB) Sociale Verzekeringsbank در (Stationsplein 1) Leiden و از [7 ر SVBدر Leiden س P $. 9?* ه j $# "ا? m% % درا درا 8$e %$.ا 7 -ت 4$ را "ا?$ "ا ch وب *ور. Nederlands Migratie Instituut دار?$ز %m $8 ا درر ز 4 د داروا$ :$P " H9 ته A س L " (NMI) * الد P درر " Lت رجاز 4% ره Aدار از 7 ] ر (?خدا A ) IND س P $. d * ازا?نا# fm" ز ه 8 الد Pدار از 7 ] ر (?خ دا A ) IND س P $ از %ر%نراهندر SW" ا/"د ال %$. ه$ 01 از " W اا# ور / Sا ج?. د?L' ه A " X ]و? اه د. " W ا $LU وزا-در در Z ر %ا# Hƒ 15 از 15

Staatsexamen VWO 2015

Staatsexamen VWO 2015 Staatsexamen VWO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 22 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا و "اوت" 3 ور أ 0 اب.-

Nadere informatie

helpen van de ongelovigen tegen de moslims

helpen van de ongelovigen tegen de moslims Shaykh Saalih al Fawzaan Het helpen van de ongelovigen tegen de Moslims Vertaling : Selefienederland group Bron : Doeroos fie Sharh Nawaaqidh al-islaam (p.156-159) Het helpen van de ongelovigen tegen de

Nadere informatie

De eigenschappen van degenen die het paradijs mogen betreden.

De eigenschappen van degenen die het paradijs mogen betreden. De eigenschappen van degenen die het paradijs mogen betreden. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 02/12/2016 Afgelopen vrijdag zijn we tijdens de preek stil gestaan

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden?

Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden? Wat zijn de gevolgen en de effecten van het plegen van zonden? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 07/07/2017 Beste gelovigen, het is de meeste van ons helaas

Nadere informatie

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof

Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Benut de maand Ramadan en versterk jou geloof Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 26/05/2017 Beste gelovigen, ondanks de ontelbare gunsten die Allah ons heeft

Nadere informatie

De geopenbaarde Boeken

De geopenbaarde Boeken De geopenbaarde Boeken ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen لكتب امل لة» باللغةهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken

Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken Zaken die de beloning van goede daden waardeloos maken Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 30/06/2017 Beste gelovigen, naast het geloven (Al-imaan), is het

Nadere informatie

Wees tevreden met wat je hebt

Wees tevreden met wat je hebt Wees tevreden met wat je hebt Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 19/05/2017 Beste gelovigen, in deze achttiende preek van de serie preken Het gedrag en de

Nadere informatie

Geloven in Islam is zekerheid en geen twijfel

Geloven in Islam is zekerheid en geen twijfel Geloven in Islam is zekerheid en geen twijfel [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«سلام يو دي إىل ايلق لا ىل الشك الل اهلونلدية «مراجعة: ياس

Nadere informatie

(Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend.) 4:147

(Waarom zal Allah jullie bestraffen, indien jullie dankbaar zijn en geloven? En Allah is Waarderend, Alwetend.) 4:147 Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 18/11/2016 (جهن م) De Hel Beste gelovigen, in de afgelopen acht vrijdagpreken van deze serie preken Het denken aan de dood en

Nadere informatie

Het gedrag en de manieren van een Moslim (2)

Het gedrag en de manieren van een Moslim (2) Het gedrag en de manieren van een Moslim (2) Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 30/12/2016 Beste broeders en zusters, de vorige vrijdagpreek zijn we begonnen

Nadere informatie

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten.

Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten. Hopen op de barmhartigheid van Allah en het goede van Hem verwachten. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 23/06/2017 Beste gelovigen, in de tweede preek van

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2015

Staatsexamen VWO 2015 Staatsexamen VWO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 22 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا و "اوت" 3 ور أ 0 اب.-

Nadere informatie

Vormen van barmhartigheid in de Islam

Vormen van barmhartigheid in de Islam Vormen van barmhartigheid in de Islam Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 14/04/2017 Beste broeders en zusters, zoals afgelopen preek is beloofd, gaan we vandaag

Nadere informatie

ah die door Qoraish naar de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen. Toen hij plaatsnam voor de

ah die door Qoraish naar de Profeet (vrede zij met hem) werd gestuurd om hem een aantal voorstellen te doen. Toen hij plaatsnam voor de Ik getuig dat er geen god bestaat die het reht heeft aanbeden te worden behalve Allah. Hij Die geen deelgenoten kent. Hij die tevens de Foerqaan op zijn dienaar heeft doen neerdalen, zodat hij vervolgens

Nadere informatie

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief 5 27-01-2017 Moslims onder elkaar zijn als een lichaam De gelovigen zijn in hun onderlinge genade, liefde en vriendelijkheid als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam (aan ziekte) lijdt,

Nadere informatie

Onfeilbaarheid van de profeet

Onfeilbaarheid van de profeet Onfeilbaarheid van de profeet ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen مة انليب ص االله عليه وسلم» باللغةهلونلدية «مراجعة:

Nadere informatie

www.selefienederland.nl bevestigen van een Schepper omvat niet de complete tawhied

www.selefienederland.nl bevestigen van een Schepper omvat niet de complete tawhied Tawhied eerst De Tawhied eerst serie : deel 1 Een uitleg van het feit dat enkel de bevestiging van het bestaan van een Schepper niet de complete Tawhied (monotheisme) omvat waar de Boodschappers naar uitnodigden

Nadere informatie

Het gedrag en de manieren van een moslim (4)

Het gedrag en de manieren van een moslim (4) Het gedrag en de manieren van een moslim (4) Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 13/01/2017 Beste broeders en zusters, dit is de vierde preek van onze serie

Nadere informatie

Benut je tijd optimaal en op de juiste manier

Benut je tijd optimaal en op de juiste manier Benut je tijd optimaal en op de juiste manier Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 28/04/2017 Beste mensen, de meeste zaken die men kwijt kan raken, kan men

Nadere informatie

Islam is verstandelijk te bewijzen

Islam is verstandelijk te bewijzen Islam is verstandelijk te bewijzen [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 ب«إثبات صحة الا سلام بالا دلة العقلية الل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد

Nadere informatie

Het belang van kennis en onderwijs

Het belang van kennis en onderwijs Het belang van kennis en onderwijs Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 08/09/2017 Beste broeders en zuster, de zomervakantie is voorbij en het nieuwe schooljaar

Nadere informatie

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle.

In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle. 1 [DE WEG VAN DE VROME VOORGANGERS EN DE BEHOEFTE VAN DE GEMEENSCHAP ERAAN] ب س م ا ال رح م ن ال رح یم In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de meest Genadevolle. Alle lof komt toe aan Allaah, de Heer der

Nadere informatie

U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel?

U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel? U betaalt uw Zakaat (armenbelasting) toch wel? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 29/09/2017 Beste gelovigen, morgen, zaterdag 30 september, is het de tiende

Nadere informatie

De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid

De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid De Islam beveelt ons bescheidenheid en nederigheid en verwerpt hoogmoedigheid Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 20/01/2017 Beste gelovigen, dit is de vijfde

Nadere informatie

Rechtvaardigheid. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017

Rechtvaardigheid. Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017 Rechtvaardigheid Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 16/06/2017 Beste gelovigen, in deze twintigste preek van de serie preken het gedrag en de manieren van

Nadere informatie

Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd.

Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd. Leden van de politieke partij Hizb ut Tahrir in Marokko ontvoerd. ب س م االله ال رح م ن مال رح ي الا ر ض ف ي ل ي س ت خ ل ف نه م ال صال ح ات و ع م ل وا م نك م ا م ن وا ا لذ ين ال له و ع د ل ه م ار ت ض ى

Nadere informatie

Het belang van het Woord

Het belang van het Woord Het belang van het Woord At-Tibyān Publication Bismillaahir Rahmaanir Raheem Het belang van het Woord Door Wasīm Fat hullāh Enkele van ons vragen: wat is het belang van het woord in het confronteren van

Nadere informatie

Leef niet zonder een visie

Leef niet zonder een visie Leef niet zonder een visie [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: islammagazine.nl 2014-1435 لا تعيش بدون هدف» بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله ملصدر: islammagazine.nl

Nadere informatie

Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie

Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie Geschreven door Shaychoel-Islaam Mohammed ibn Abdoel- Wahhaab at-temiemie رحمه االله تعالى Vertaling: Mohammed Aboe Oebaydillaah Brinkman Student op Daar Al-Hadieth in Mekkah en dienaartje van de Soennah

Nadere informatie

As hāb Ar-Rass. De Mensen van Ar-Rass: Degenen die Leden. Door Akhū Man Tā Allāh. Het pseudoniem van Shaykh Abdullāh ibn Nāsir Ar-Rashīd

As hāb Ar-Rass. De Mensen van Ar-Rass: Degenen die Leden. Door Akhū Man Tā Allāh. Het pseudoniem van Shaykh Abdullāh ibn Nāsir Ar-Rashīd As hāb Ar-Rass De Mensen van Ar-Rass: Degenen die Leden Door Akhū Man Tā Allāh Het pseudoniem van Shaykh Abdullāh ibn Nāsir Ar-Rashīd (Moge Allah zijn vrijlating bespoedigen) Drie soorten mensen zijn geliefd

Nadere informatie

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3

الجامع. Shaykh Saalih al-fawzaan. Deel 3 الجامع لعبادة الله وحده De omvattende definitie van het aanbidden van Allaah alleen Shaykh Saalih al-fawzaan Deel 3 Vertaald door : Aboe AbdirRahmaan Abdullah Lbethioui al-maghribie Bron : Silsilatoe sharh

Nadere informatie

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve ح ت ى إ ذ ا ج اء أ م ر ن ا و ف ار الت ن ور ق ل ن ا اح م ل ف يه ا م ن ك ل ز و ج ني اث ن ني و أ ه ل ك إ ال م ن س ب ق ع ل ي ه ال ق و ل و م ن آم ن و م ا آم ن م ع ه إ ال ق ل يل Tot Wij, toen Ons gebod kwam

Nadere informatie

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u?

Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd: wat betekent dat voor u? Uw asielaanvraag is ingewilligd. U krijgt een verblijfsvergunning asiel. Dit staat in de beschikking van de IND, die u hebt gekregen.

Nadere informatie

Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan

Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan Hoofdstuk over de siwâk en de eigenschappen van al-fitrah Uit Mulakhas al-fiqhie van Shaykh Saalih al Fawzaan De moeder der gelovigen, Â-isha, moge Allâh tevreden over haar zijn, leverde over dat de Profeet

Nadere informatie

EL FORKANI BLUNDERT!

EL FORKANI BLUNDERT! EL FORKANI BLUNDERT! Naar aanleiding van een recent verschenen YouTube filmpje volgt deze verduidelijking. Handen schudden in de Islaam Bismillaahi Rahmaani Rahiem, Ibn al-qayyim zei: Kennis is: (wat)

Nadere informatie

رسالة في تحكيم القوانين. Een boodschap betreft het oordelen met de Qawānīn. 1

رسالة في تحكيم القوانين. Een boodschap betreft het oordelen met de Qawānīn. 1 رسالة في تحكيم القوانين العالمة محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه هللا Een boodschap betreft het oordelen met de Qawānīn. 1 Geschreven door de edele Sheihk Mohammed ibn Ibrāhīm ibn Abdellatief Al-Asheihk (1311-1389Hijrie)

Nadere informatie

Staatsexamen HAVO 2015

Staatsexamen HAVO 2015 Staatsexamen HAVO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 26 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا دن ار ام ا اآ &'(#

Nadere informatie

EN ANDERE GEBOORTEDAGEN

EN ANDERE GEBOORTEDAGEN HET OORDEEL ORDEEL OVER HET VIEREN VAN DE GEBOORTEDAG VAN DE PROFEET EN ANDERE GEBOORTEDAGEN DOOR SHAYKHO HAYKHOEL-ISLAAM ISLAAM ABDOEL BDOEL- AZIEZ IBN ABD BDILLAAH IBN BAAZ ( R A H I M A H O E L L A

Nadere informatie

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch bij Welkom in Nederland

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch bij Welkom in Nederland Nederlands A-label aanbieden (aangeboden) de aansprakelijkheidsverzekering aanvragen het abonnement de advertentie afhankelijk afsluiten (van gas en elektriciteit) het afval afval scheiden de afvalstoffenheffing

Nadere informatie

[Kort fragment uit het leven van de auteur]

[Kort fragment uit het leven van de auteur] Ahloelhadieth.com Hett on onderwijzen van va Tauwh hied aan kinde deren door Shaych al-islam m Mohammed M ibn `Abdoel-Wahhaab ab at-tamiemie ع ان ي ب ص ال م ي ل ت ن ال ت و حيد التميمي ب التميم ألشيخ اإلسالم

Nadere informatie

*Het woord verdwaalden wordt slechts als beschrijving en beslist niet als een belediging bedoeld. Geen misdaad الضحى. Categorieën van verdwaalden

*Het woord verdwaalden wordt slechts als beschrijving en beslist niet als een belediging bedoeld. Geen misdaad الضحى. Categorieën van verdwaalden الضآلين * verdwaalden De Noch echte gelovigen noch echte ongelovigen! Dit zijn alle afwijkende categorieën van het rechte pad. Dit is de derde en tevens de grootste groep onder de mensen. Het pad van de

Nadere informatie

Bron : de inleiding van de uitleg van Lum atul I tiqaad. Door Sheikh Muhammed ibn Saalih al Othaymeen. Vertaald door : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf

Bron : de inleiding van de uitleg van Lum atul I tiqaad. Door Sheikh Muhammed ibn Saalih al Othaymeen. Vertaald door : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf Belangrijke Fundamenten m.b.t. de namen & eigenschappen van Allaah volgens de Aqiedah van Ahloe Soennah wal Jamaa ah Bron : de inleiding van de uitleg van Lum atul I tiqaad. Door Sheikh Muhammed ibn Saalih

Nadere informatie

Verzamelt en geschreven door. Shaykh Abu Umar

Verzamelt en geschreven door. Shaykh Abu Umar Miratul Anbia Erfenis der profeten Verzamelt en geschreven door Shaykh Abu Umar At-Tibyan Publications Deel 1 "Laa ilaaha illallaah" Er is geen ilaah (god, macht, kracht) dan Allaah La ilaha illallah Moge

Nadere informatie

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Delftse methode Woordenlijst alfabetisch

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z Delftse methode Woordenlijst alfabetisch Delftse methode Basiscursus Nederlands, deel 1 en 2 A.G. Sciarone, P.J. Meijer Woordenlijst alfabetisch Nederlands - Arabisch deze woordenlijst hoort bij de lesteksten van basiscursus 1 en 2 Delftse methode

Nadere informatie

Al-Qi'jaamah $ نن Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu

Al-Qi'jaamah $ نن Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu ب ل ي ري دلا لا ن سان لي ف جر م ام ه ٥ 075.005 Bal yureedu al-insanu liyafjura amamahu 5. Maar de mens wenst in 't vervolg slecht te handelen. Maar de mens wenst er maar op los te leven. ي س% ل ي ان ي

Nadere informatie

Wetenschap & Geloof. Een gevaarlijke mail. Wees kritisch! Alles draait tegen de klok in!

Wetenschap & Geloof. Een gevaarlijke mail. Wees kritisch! Alles draait tegen de klok in! Wetenschap & Geloof Een gevaarlijke mail Een tijdje geleden heb ik de volgende mail doorgestuurd gekregen: De Azaan houdt gedurende dag en nacht geen moment op! Een wiskundige onderzoeker uit de Arabische

Nadere informatie

Eigenschappen van de ongelovigen

Eigenschappen van de ongelovigen Eigenschappen van de ongelovigen Na de beschrijving van de gelovigen, begint Allah meteen (precies zoals in Al-Fatihah) de tegenovergestelde groep te beschrijven, namelijk de ongelovigen. إ ن ال ذ ين ك

Nadere informatie

Rouwprotocol. Avicenna College

Rouwprotocol. Avicenna College Rouwprotocol Avicenna College 2015-2016 و ل ه م ا ا خ ذ م ا ا ن ا ع ط ى و ك ل ش ي ء ع ن د ه م س مى.ف ل ت ص ب ر ب ا ج ل و ل ت ح ت س ب Ienna liellaahie maa agada, wa lahoe maa a ataa wa koelloe shay in iendahoe

Nadere informatie

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah.

Bron : Ta sies oel-ahkaam alaa ma sahha an khayr iel-anaam bi sharh ahaadieth oemdat oel-ahkaam van Shaykh Ahmad an-nadjmie rahiemahoellaah. Oemdat oel-ahkaam Kitaab as-siyaam Boek van het vasten Met de uitleg van Shaykh Ahmad ibn Yahyaa an-nadjmie Deel 3 Dit derde deel omvat: Het in staat zijn van grote onreinheid wanneer al-fadjr je reeds

Nadere informatie

Al-Moddassir Waalrrujza faohjur. 5. En vlied de onreinheid. De gruwel, vermijd die Wala tamnun tastakthiru

Al-Moddassir Waalrrujza faohjur. 5. En vlied de onreinheid. De gruwel, vermijd die Wala tamnun tastakthiru 074.005 Waalrrujza faohjur 5. En vlied de onreinheid. De gruwel, vermijd die. ٦ ولا لا ت م ت س ت ك 074.006 Wala tamnun tastakthiru 6. Bewijs geen gunsten om u daardoor te verrijken. Doe niet wel om meer

Nadere informatie

- moge Allaah hem genadig zijn -

- moge Allaah hem genadig zijn - - moge Allaah hem genadig zijn - Bron: http://www.burjes.com/audio/khutab/wajeb_akhtaa.wma Wie door Allaah geleid wordt; niemand kan hem doen dwalen. En wie Allaah doet dwalen; niemand kan hem leiden.

Nadere informatie

Wat heb je bereikt deze Ramadan? Wat heb je bereikt deze Ramadan? - Youssef Abou Houdeyfa. 2 Wat heb je bereikt deze Ramadan? - Youssef Abou Houdeyfa

Wat heb je bereikt deze Ramadan? Wat heb je bereikt deze Ramadan? - Youssef Abou Houdeyfa. 2 Wat heb je bereikt deze Ramadan? - Youssef Abou Houdeyfa ? Wat heb je bereikt deze Ramadan? - Youssef Abou Houdeyfa Wat heb je bereikt deze Ramadan? Allah swt zegt: لن اس ش ه ر ر م ض ان ال ي أ نز ل ف يه ال ق ر آن ه د ى ل و ب ي ن ات م ن ال ه د ى و ال ف ر ق ان

Nadere informatie

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch bij Welkom in Nederland

Woordenlijsten Nederlands-Arabisch bij Welkom in Nederland Nederlands de aangifte aanvragen de administratie de advertentie de afdeling afsluiten (verzekeringen) het arbeidscontract arbeidsongeschikt de arbeidsvoorwaarde de Arbowet het bedrijf (eigen bedrijf)

Nadere informatie

De nafs, de ziel van de mens houdt uiteraard niet van de dood. De Gezant van Allah (saw) zei eens tegen de moeder van de gelovigen Aisha (ra):

De nafs, de ziel van de mens houdt uiteraard niet van de dood. De Gezant van Allah (saw) zei eens tegen de moeder van de gelovigen Aisha (ra): Gedenken van de dood HET VEELVULDIG GEDENKEN VAN DE DOOD1 الحمد ل ه الذي كتب عل الخليقة الفناء أحمده سبحانه عل السراء والضراء وأشهد أن لا إله إلا ال ه وحده لاشريك له له العظمة وال برياء. وأشهد أن نبينا

Nadere informatie

Al-Qamar Hikmatun balighatun fama tughnee alnnuthuru. een doeltreffende wijsheid. Maar de waarschuwingen baten niet.

Al-Qamar Hikmatun balighatun fama tughnee alnnuthuru. een doeltreffende wijsheid. Maar de waarschuwingen baten niet. 5. Volmaakte wijsheid; maar de waarschuwingen helpen hen niet. ذ ر ب الغ ة ف ما غ ن لن حك مة ٥ 054.005 Hikmatun balighatun fama tughnee alnnuthuru een doeltreffende wijsheid. Maar de waarschuwingen baten

Nadere informatie

الفاتحة Al-Fatihah. Interpretatie van Soerah Al-Fatihah:

الفاتحة Al-Fatihah. Interpretatie van Soerah Al-Fatihah: الفاتحة Al-Fatihah Het is het openingshoofdstuk van de koran en wordt tijdens ieder gebed een paar keer gereciteerd. Het wordt beschouwd als een samenvatting van de hele koran. De koran wordt gezien als

Nadere informatie

De getuigenis van Tauwhied

De getuigenis van Tauwhied De Getuigenis van Tauwhied Door de nobele Shaykh Dr. Saleh as-saleh - moge Allaah hem Genadig zijn - Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allaah (laa ilaaha illallaah) Dit is het

Nadere informatie

drie niveaus van Tawhied & Shirk

drie niveaus van Tawhied & Shirk Shaikh al-imaam Abdoel Aziez Bin Baaz Drie niveaus van Tawhied en Shirk Vertaling : Selefienederland Bron : Doeroos al-moehiemmah Li 'Aamatoel Oemmah De niveaus van Tawheed Hier volgt een (korte) verduidelijking

Nadere informatie

An-Nur Sooratun anzalnaha wafaradnaha waanzalna feeha ayatin bayyinatin laaaallakum tathakkaroona

An-Nur Sooratun anzalnaha wafaradnaha waanzalna feeha ayatin bayyinatin laaaallakum tathakkaroona لا لا ز ني ة و م ة و لز ني ة لا لا ي ن ك ح ها لا لز لا لا ي ن ك ح لا م ذلك ع & ل م و م ن# " ٣ ز ن و م ك - و, 024.003 Alzzanee la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan waalzzaniyatu la yankihuha illa zanin

Nadere informatie

uit Adwaa oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel Aqeedah 1 verzameld door Shaykh Saalih al Fawzaan

uit Adwaa oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel Aqeedah 1 verzameld door Shaykh Saalih al Fawzaan Profijtvolle punten uit de Uitspraak van de Meest Verhevene Leid ons op het rechte pad uit Adwaa oe min fataawaa Shaykh oel Islaam ibn Taymiyyah fiel Aqeedah 1 verzameld door Shaykh Saalih al Fawzaan Vertaling

Nadere informatie

REDACTIONEEL Tradities blz. 04

REDACTIONEEL Tradities blz. 04 ? 14 55 REDACTIONEEL Tradities blz. 04 ISLAM De bescherming van de natuur in de Islamitische Staat Al Khilafah blz. 6 DIVERS Een kritiek op buitenlandse investeringen als ontwikkelings strategie blz.

Nadere informatie

Een introductie tot de systemen van de Islam

Een introductie tot de systemen van de Islam Een introductie tot de systemen van de Islam [لونلدية - dutch [nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah bron: www.svalfurqan.nl 2014-1435 مدخل ل انلظم الا سلامية «بالل اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد

Nadere informatie

طالب اللجوء أوتوماتيكي. 1 van 5

طالب اللجوء أوتوماتيكي. 1 van 5 Nederlands de aangifte doen de aanvraag aanvragen de acceptgiro de advocaat het alarmnummer asiel de asielzoeker de automaat automatisch het bankafschrift de bankrekening het basisexamen inburgering het

Nadere informatie

Jihad Door Imam Hassan al-banaa (rahimahullah) At-Tibyan Publications Voorwoord

Jihad Door Imam Hassan al-banaa (rahimahullah) At-Tibyan Publications Voorwoord Jihad Door Imam Hassan al-banaa (rahimahullah) At-Tibyan Publications Voorwoord In de naam van Allah, de Meest Barmhartigste, de Meest Genadevolle. Alle lof en dank zij aan Allah, en moge Zijn vrede en

Nadere informatie

- Uitleg van de Vier Principes

- Uitleg van de Vier Principes Sharh Al Qawaa id ul Arba ah - Uitleg van de Vier Principes Shaikh ul Islaam Muhammed ibn AbdelWahhaab (gest.1206h) Uitleg door : Shaych Zayd Ibn Mohammed al Madkhalee hafidahoellaah. Vertaald door : Selefienederland.nl

Nadere informatie

verboden handeling tijdens rituele onreinheid

verboden handeling tijdens rituele onreinheid Handelingen die tijdens rituele onreinheid verboden zijn te verrichten Uit Moelakhas al-fiqhie van Shaikh Saalih al-fawzaan Vertaald vanuit het Engels door Redouan Abu Isma iel al-hollandie Nagekeken vanuit

Nadere informatie

Al-Fat'h Inna fatahna laka fathan mubeenan. 1. Voorwaar, Wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend.

Al-Fat'h Inna fatahna laka fathan mubeenan. 1. Voorwaar, Wij hebben u een klaarblijkelijke overwinning verleend. م ع ي م انهم و الله ج ن و د لس م و ت و لا لا ر ض و ان الله ع لي م ا ح كيم ا ٤ 048.004 Huwa allathee anzala alssakeenata fee quloobi almu/mineena liyazdadoo eemanan maaaa eemanihim walillahi junoodu alssamawati

Nadere informatie

REDACTIONEEL Waarom is hulp in Syrië een misdaad? blz. 04

REDACTIONEEL Waarom is hulp in Syrië een misdaad? blz. 04 ? 14 56 REDACTIONEEL Waarom is hulp in Syrië een misdaad? blz. 04 KHILAFAH Ouderenzorg in de Islamitische Staat Al Khilafah blz. 6 INTELLECTUELE KRITIEK Een kritiek op het idee van vrijheid blz. 12 ISLAM

Nadere informatie

Mohammed Allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi adalla aaamalahum

Mohammed Allatheena kafaroo wasaddoo AAan sabeeli Allahi adalla aaamalahum 047.003 Thalika bi-anna allatheena kafaroo ittabaaaoo albatila waanna allatheena amanoo ittabaaaoo alhaqqa min rabbihim kathalika yadribu Allahu lilnnasi amthalahum 3. Dat is omdat de ongelovigen de leugen

Nadere informatie

Het leren van de uitspraak van onbekende klanken van Arabische letters. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam

Het leren van de uitspraak van onbekende klanken van Arabische letters. Interfacultaire Lerarenopleidingen, Universiteit van Amsterdam ONTWERPONDERZOEK - PAPER 2 ONTWERP Naam auteur Vakgebied Titel Onderwerp Opleiding Doelgroep Sleuteltermen Bibliografische referentie Begeleiders Beoordelaar M.H.J. (Mariska) Verbeek-Keizer MA Arabisch

Nadere informatie

De islam beveelt ons eerlijkheid/waarachtigheid en verbiedt liegen

De islam beveelt ons eerlijkheid/waarachtigheid en verbiedt liegen De islam beveelt ons eerlijkheid/waarachtigheid en verbiedt liegen Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal (MICR) Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 03/02/2017 Beste gelovigen, in deze zevende preek van

Nadere informatie

Omdat Hij als Enige de Namen en de Eigenschappen bezit die door perfectie en volmaaktheid worden gekenmerkt.

Omdat Hij als Enige de Namen en de Eigenschappen bezit die door perfectie en volmaaktheid worden gekenmerkt. Tafsier (les 1) De heilige Koran bevat 114 hoofdstukken. Soerat al-faatihah is het eerste hoofdstuk waarmee de heilige Koran begint. Deze soerah is Madaniyyah. We hebben twee soorten categorieën soerah

Nadere informatie

Vasten. Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien

Vasten. Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien Vasten ] لونلدية - Dutch [ nederlands - Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien Revisie: Abo Abdillah Bron: Madjmoe' Fataawaa wa Rasaa-il Shaykh Mohammed ibn Saalih al- Oethaymien Deel 17 Kantoor voor

Nadere informatie

تأليف : Geschreven door: De grootgeleerde Shaykh Hafiz b. Ahmad al-hakami. moge Allah barmhartig met hem zijn (1342 A.H A.H.

تأليف : Geschreven door: De grootgeleerde Shaykh Hafiz b. Ahmad al-hakami. moge Allah barmhartig met hem zijn (1342 A.H A.H. De ladder ter bereiking van de wetenschap der fundamenten Wat betreft de Tawhid van Allah en het volgen van de Boodschapper تأليف : الشيخ العالمة حافظ بن أحمد الحكم 1377 ه) رحمه الله تعا ى ( 1342 ه - Geschreven

Nadere informatie

Kalaam Masri. Leer- en Werkboek Deel 1

Kalaam Masri. Leer- en Werkboek Deel 1 Kalaam Masri Leer- en Werkboek Deel 1 2 Kalaam Masri Leer- en Werkboek Deel 1 Dina Gamal Marlene Bosman 3 Schrijvers: Dina Gamal, Marlene Bosman Coverfoto: Paul Wilbrink ISBN: 9789402165692 Dina Gamal

Nadere informatie

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20)

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) 3 (ق ل إ ن م ا أ د ع و ر ب ي و ال أ ش ر ك ب ه أ ح دا ) ال جن: 20 س و رة Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) De islamitische geloofsleer

Nadere informatie

Al-Molk Thumma irjiaai albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun

Al-Molk Thumma irjiaai albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun enkel gebrek? onvolkomenheden ziet. او ه و حس ي ن قلبل يكل ب خاسي ٤ ث م ر جع ل ب " ت 067.004 Thumma irjiaai albasara karratayni yanqalib ilayka albasaru khasi-an wahuwa haseerun 4. Kijk dan weer eens en

Nadere informatie

De Hadj & ʿUmrah. volgens de Maliki Madhab. Postbus JN Den Haag

De Hadj & ʿUmrah. volgens de Maliki Madhab. Postbus JN Den Haag De Hadj & ʿUmrah volgens de Maliki Madhab Uitgegeven door: Uitgeverij StION - Stichting Islamitische Organisatie Nederland Postbus 63588 2502 JN Den Haag Website: www.stion.nl E-mail: info@stion.nl Copyright

Nadere informatie

Al-Mominun Waallatheena hum lifuroojihim hafithoona. 23:5 En degenen die hun kuisheid bewaken. en die hun schaamstreek kuis bewaren,

Al-Mominun Waallatheena hum lifuroojihim hafithoona. 23:5 En degenen die hun kuisheid bewaken. en die hun schaamstreek kuis bewaren, 023.005 Waallatheena hum lifuroojihim hafithoona 23:5 En degenen die hun kuisheid bewaken. en die hun schaamstreek kuis bewaren, ٦ ي مان ه م ف ان ه م غ م ل وم لا ع ز و جهم و م ا م ل ك ت لا 023.006 Illa

Nadere informatie

Fussilat Ha-meem. 1. Haa Miem. H[aa?] M[iem] Tanzeelun mina alrrahmani alrraheemi

Fussilat Ha-meem. 1. Haa Miem. H[aa?] M[iem] Tanzeelun mina alrrahmani alrraheemi و قال و ق ل و ب نا!ن ة م م ا ت د ع ون ا ل يه و ذ ننا و و من ف اع م لن نا ع مل و ن ٥ & ب ي ننا و ب ينك حجاب 041.005 Waqaloo quloobuna fee akinnatin mimma tadaaoona ilayhi wafee athanina waqrun wamin baynina

Nadere informatie

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20)

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) إ نم ا أ د ع و ر بي و لا أ ش ر ك ب ه أ ح دا ق ل س ور ة الج ن: 20 Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) De Islamitische geloofsleer uit

Nadere informatie

Tekenen voor het bestaan van de Schepper

Tekenen voor het bestaan van de Schepper Het bepalen van onze eigen grenzen van vrijheid lijkt bevrijdend te zijn en aantrekkelijk zoals de grenzeloze natuur van een glimmende, heldere hemel. Maar, wat schuilt er werkelijk achter dit beeld die

Nadere informatie

INHOUD MENSEN نا س ETEN EN DRINKEN THUIS OPLEIDING EN BEROEP COMMUNI CATIE

INHOUD MENSEN نا س ETEN EN DRINKEN THUIS OPLEIDING EN BEROEP COMMUNI CATIE 14 INHOUD ا ل م ح ت و يا ت MENSEN نا س 36 66 ETEN EN DRINKEN THUIS األكل وال ش ر ب في ال ب يت 104 130 ONDERWEG IN DE STAD الطريق في 152 في ال مدي نة 176 OPLEIDING EN BEROEP تعليم و م هن COMMUNI CATIE ا

Nadere informatie

Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki

Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki 1 Het Verhaal van de Vier Stieren Anwar Al-Awlaki 2 In de Naam van Allāh, de Barmhartige, de Genadevolle, Voorzeker, alle lof is aan Allāh, we prijzen Hem,

Nadere informatie

Hoe leid ik een gelukkig leven?

Hoe leid ik een gelukkig leven? Hoe leid ik een gelukkig leven? Auteur Sheikh 'Aboerrahmaan Ibn Naasir al-s'idi Moge Allah hem genadig zijn (Vertaling : Kareem El Hidjaazi) بسم هللا الرحمن الرحيم In naam van Allah, de Barmhartige, de

Nadere informatie

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)?

Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Wat zijn onze plichten tegenover de profeet Mohamed (vrede zij met hem)? Marokkaans Islamitisch Centrum Roosendaal Vrijdagpreek Imam Charif Slimani 09/12/2016 Beste gelovigen, de moslim gelooft in alle

Nadere informatie

Al-Ahqaaf ; < Ha-meem. 1. Haa Miem. H[aa?] M[iem] Tanzeelu alkitabi mina Allahi alaaazeezi alhakeemi

Al-Ahqaaf ; < Ha-meem. 1. Haa Miem. H[aa?] M[iem] Tanzeelu alkitabi mina Allahi alaaazeezi alhakeemi ن ق بل ه ذ لا لا رض مل ه م #"ك لس م وت ي ت و بكتب م ك ن ت م صدق-, ٤ ن علم ن و ث رة م 046.004 Qul araaytum ma tadaaoona min dooni Allahi aroonee matha khalaqoo mina al-ardi am lahum shirkun fee alssamawati

Nadere informatie

Stichting As-Sunnah December 2017 / Rabie Al-Awwal 1439 H. Uitgeverij: As-Sunnah. Titel: Het vieren van de verjaardag van de Profeet

Stichting As-Sunnah December 2017 / Rabie Al-Awwal 1439 H. Uitgeverij: As-Sunnah. Titel: Het vieren van de verjaardag van de Profeet Stichting As-Sunnah December 2017 / Rabie Al-Awwal 1439 H Uitgeverij: As-Sunnah Titel: Het vieren van de verjaardag van de Profeet Auteur: Mohammed Ibn Alie Amaan Al-Djaamie Vertaald door: Walid Abu Abdillaah

Nadere informatie

(Moge Allah hem bevrijden uit de gevangenis)

(Moge Allah hem bevrijden uit de gevangenis) Waarlijk, de overwinning van Allah is nabij Door Al-Imam, Al-Hafith, ash-shaykh Abu Abdillah Sulayman Ibn Nasir Ibn Abdillah Al- Ulwan (Moge Allah hem bevrijden uit de gevangenis) Eerste Editie At-Tibyan

Nadere informatie

ف رست اداریہ مجلس ادارت طلحہ. MKA Brussel Office رابطہ. Bait-us-Salam Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle Gsm:

ف رست اداریہ مجلس ادارت طلحہ.  MKA Brussel Office رابطہ. Bait-us-Salam Brusselstraat Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: اداریہ ف رست talha@khuddam.be Gsm: +32 484 60 87 97 www.khuddam.be MKA Brussel Office Bait-us-Salam Brusselstraat 445 1700 Sint-Ulriks-Kapelle Gsm: +32 476 57 15 10 مجلس ادارت طلحہ توق ا د :افضال نگرا

Nadere informatie

REDACTIONEEL De oorlog tegen ISG misleidt de mensen in het Westen tot een nieuwe koloniale oorlog in de Moslimwereld blz. 04

REDACTIONEEL De oorlog tegen ISG misleidt de mensen in het Westen tot een nieuwe koloniale oorlog in de Moslimwereld blz. 04 ? 14 57 REDACTIONEEL De oorlog tegen ISG misleidt de mensen in het Westen tot een nieuwe koloniale oorlog in de Moslimwereld blz. 04 COMMENTAAR Een open brief aan Theodor Holman, naar aanleiding van diens

Nadere informatie

De leiding van de Profeet in het vasten

De leiding van de Profeet in het vasten De leiding van de Profeet in het vasten gebaseerd op het werk van Ibn al-qayyim al-djawziyyah Zaad al-ma aad Deel 1 Vertaling en samenstelling : Abu Hudayfa Musa ibn Yusuf De Leiding van de Profeet in

Nadere informatie

Advies voor de Zoeker van Kennis

Advies voor de Zoeker van Kennis الثالث من سلسلة المقالات رياح من جنات الفردوس De Derde van de Series van Beschouwingen Briesen, Van de Tuinen van Firdaws إ ل ى و س ار ع وا ض و الا ر ال سم و ا ت ع ر ض ه ا و ج ن ة ر بك م م ن م غ ف ر ة

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden?

Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Wat moet er nu geregeld worden? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Gefeliciteerd met uw pardonvergunning! Colofon september 2007 Aan deze folder kunnen geen rechten ontleend

Nadere informatie

Bestaat Allah echt. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

Bestaat Allah echt. Islam voor iedereen. revisie: Yassien Abo Abdillah. Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) Bestaat Allah echt ] لونلدية - dutch [ nederlands - revisie: Yassien Abo Abdillah Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad) 2013-1434 Islam voor iedereen هل االله موجود» بة ال اهلونلدية «مراجعة: ياس أبو عبد االله

Nadere informatie

An-Nisa Waatoo alnnisaa saduqatihinna nihlatan fa-in tibna lakum AAan shay-in minhu nafsan fakuloohu hanee-an maree-an

An-Nisa Waatoo alnnisaa saduqatihinna nihlatan fa-in tibna lakum AAan shay-in minhu nafsan fakuloohu hanee-an maree-an 4:2 En geeft de wezen (wanneer zij volwassen worden) hun bezittingen en verruilt het slechte (van jullie niet voor goede (van hen) en eet niet van hun eigendommen (gemengd) niet jullie eigendommen. Voorwaar,

Nadere informatie

Saba Alhamdu lillahi allathee lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi walahu alhamdu fee alakhirati wahuwa alhakeemu alkhabeeru

Saba Alhamdu lillahi allathee lahu ma fee alssamawati wama fee al-ardi walahu alhamdu fee alakhirati wahuwa alhakeemu alkhabeeru كتب لس م وت ولا لا لا لا رض ولا لا ص غ ر من ذلك ولا لا لا لا م ب' & ٣% 034.003 Waqala allatheena kafaroo la ta/teena alssaaaatu qul bala warabbee lata/tiyannakum AAalimi alghaybi la yaaazubu AAanhu mithqalu

Nadere informatie

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah

Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Het onvermogen van de doden om te horen Uit: Mysteries of the Soul Expounded door Abu Bilal Mustafah al-kanadi rahimahullah Vertaling : Aboe Abdir-Rahmaan Nagekeken en gepubliceerd : Selefienederland Inleiding

Nadere informatie