Staatsexamen VWO 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staatsexamen VWO 2015"

Transcriptie

1 Staatsexamen VWO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Vrijdag 22 mei uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1009-w-15-1-o 1

2 Tekst 1 ا و "اوت" 3 ور أ 0 اب.- ا(,م (ا*"()%) ا&%$ #"ل ه ام ز ج اء وا ى وا=. 8-0 و,ه أ 67 ادا 9* :;& 9=% 9) ر 8 0 ا,ة ا* A 9? >ا وا 9G و( Fر اي (ول D "ا,ر" و"اون" ا A % 9 ورDHI 3 ها ا A - ا K : و"ا F ت" و K %د D ا ا A ( 9 ا J = 9? O اء. و أ 0 اب ا(,م P7 ا&%$ و G < وا? Iرة إ F? 98Q و Iر ا T S ه 8K U0% دول ا( 9FA 0 (% أورو و 0W &V. اوطن Wat vertelt deze tekst over de Flamingo s? A Deze sterven massaal aan de kust van Koeweit door te weinig voedsel. B Er wordt tijdens hun trek boven Koeweit op ze gejaagd. C Ze verzamelen zich tijdens hun trek aan de kust van Koeweit. D Ze vormen een plaag voor het milieu aan de kust van Koeweit. 2

3 Tekst 2 ء " ادي" ",9 1 ا GJ 6 ي" ه K&9? أZ : ) و 67J ة 6 G ة 69 "إ* ". ازدادت "ا 3Kا-"? أ%? )? وه Kت وا 6 8 إ P "K&" وه.*9 ر 8G ا T \. F %ل,9 #"ل F-8 "ه HJ \" ا K 6 ة 9 و 0 ^ 9Z7 ا[,د اورو : "در $0 U7 ا(*\ ا%ي وا c )$ ا( bل ا, I%F P7.%ل 7 ات ا J (? آ 3 P7 آ: وآا = F %ق ااد أو fع إ 9I7 و. GH = F %ق اأة.. T %رة ا Q8?, F %ق 9Z D &:". و U زال J ا اي G (H) أن U H7 رهU %ا.(? &KH ا %ا 6Q ا) 7? ا Hب ى 2 ا GJ 6 ي أن ا, 6 g را G? ااد ا%? P7 Q" أزت 6I K&? أو [ HGة أن ا K8 ة ا) 9 إ P K& آ: = F %ق ا%ا.( 9 8 ا ا 6H. F %ل: "? هj [ء ا Hب? % Fi %ا ا,%ل P7 وS-h T*9 ا K ا KH &. (U8? رس ا,ة k" وW #ون )%ن أ 7 ل ا Fو[ت و % ون آ أن U8) mz) U8? ا GK 9. 9nH 9b 9I و هU k %ن )هU :( c mz) ه? ا,& 9% ا KH & 9 f? ه 9 دا#: أ= 3 اب 009 وها k : وQ %د و ز? اV (? أZ : )". و? 98Q أ#ى ه(ك nت أ#ى? ا Hب ا زا$ %اDQ آ: 67 ة P7 ا G :. J %ى إن ا& H اي ;H G 7(D ا 6 و 9 ا KH & 9i وه Gف qر ا GJ 6 ي F %ل 3 آ-( 9 K \ آ bن ر 90 = ة J %ى P7 = 9 ا 6FG. ( ار 6 اء ا, Kب 6 ارس وا_دارات ا G % 9 ] *s 6Hأ ا, 9 و= 9 ا 6FG. "ها sc? ا,ة و 0 ^ K HG و s " ا K آ: أ%ان nت 6G د ا Fkت وها 76J ا Jه 9 إ Kد 6 ا Gt.9,!ن و ھرس رار

4 2 Wat lezen we in alinea 1? A Een korte beschrijving van een persoonlijke ervaring van een migrant. B Een uitleg van moeilijke sociale omstandigheden van migranten in België. C Een voorbeeld van een succesvolle migrant in het bedrijfsleven. 3 Wat vertelt mevrouw Assaïdi over de Marokkaanse jongeren? (alinea 2) A De grootste groep kan zich moeilijk aan de Belgische cultuur aanpassen. B Succesvolle jongeren moeten een voorbeeld zijn voor anderen. C Ze zijn in verschillende lagen van de Belgische samenleving vertegenwoordigd. 4 Welke uitspraak sluit het best aan bij alinea 3? Mevrouw Assaïdi A is erg blij met het seculiere systeem waarbij alle godsdiensten vrij zijn. B vindt dat er iets mag veranderen op het gebied van vrijheid van het geloof. C zegt dat iedereen zich aan de Belgische wet moet houden. Tekst 3!دة: أر 0 : &u P7 ا H 6 ار cب أ I $ ة 7"9I ( 3 0 (%ات وآ( 3 واج. أ= 8HH آk ا 9K أHZ,$ = O ي. vtc? 7( و 3 وQi $ آ( و it $ hو اد 9 ا J 9n 09n واGQ $ درا 0 و 0 ءت 7"I أه وأ I6Z - وأHZ,$ و= 6 ا HnH& 7? ا UG 3Gال.%ال ا% I $ و U 6 G ه 0 %ى Fم (8 أ&... أHZ,$ " 9I = P= هم wc = ا Tر Q. 6 G U أرQ %آU 670 6Q ارد!%$ ار: اخ ا* f : 6Q و 6G 9H. 9,? ا%اzf? رu0 u إ= Hط 6c6 و 6i 6)7 ك 7 اآ n 9 وه ه.H9G وإO *ل ا_ K ت ا% f %ع. ا H;J ت P7 ا&ر ا[آ n 9 ا 6 8H=Z إ P اآ 3 u #"ل T }: %اZ *ت زو 9Q ا HFJ : وا mk أن &%ن T*9 u 7? ا* و# 9Z أن &%ن 68 ا 6Fرة رآ u P7 =u. u آ u هب إ Qزة أ= 6 &?? ا v{ Ti? ا, 9 ا[آ n 9 ا J A ة. ا if? ا I6Zء, 4

5 Majid heeft een brief naar de rubriek hulp bij problemen geschreven. 5 Schrijf twee tips op die als oplossing voor zijn probleem aan hem worden gegeven. Tekst وس آرس ا*ر(ن 1- إطول ر 15- ر+%و إ 2- رو إط 16- ن طررج رو 3- دن إ(%را ا-رات ار -17 د 4- ن ان إوي و 5- راغ ( 0 ور ا+ك 19- ب ون (وب أر 6- راش ارب 20- وك د 7- رس ر 21- ودات ا(ر 8- ھوي م ارا 22- د 9- م رب ود 23- +و ارل ي ان ي د أ -11 رن 25- ن راو ور 12- وورك وورك 13- %ور إط Volgens de internetsite Trip Advisor is dit een lijst van de 25 meest bezochte wereldsteden. 6 Welke Spaanse stad komt voor op deze lijst? 5

6 Tekst 5 «دودز» ذر وظ 0 ن ول او(ت ار 1 =رت cآ 9 ا% HQت ا J 9G اآ 9 ا 9I"G «آ 6 6 ز» %h*8? (ول ا% HQت 7%9 وا(- z ا, 9. وآ أن ا% HQت %h*? #ص %I #"ل? وذ u ا J 9G ا J 9G % G0qر 9%FG و 9%8J h: أ 0 %ب ا,ة ا J و&? 7 دة,%ي P7 ا& k? ا GJات ا,ار 9 وا 6 ه%ن ا 9GH وا J & وا z و mhj زدة ا%زن &: #A. ا OH8 و 9HQ? Sq ا ا*ق? ا% HQت ا J 9G? ا% I P7 2 و 8h رU0 و Z,» ووت ا%دا,$ 7 (%ان «#ر O ا F 9 وا AH. 9)HK btر وآ%? اء,$ 7 (%ان «#ر Z, أآ k». O(9 و 9A0 Z %ر 6)0 و t 3 وا H7 ت ا(, 9 ا, 9Q وا= 6 ة? 9J0 ا% I G (%ان «ك ( إ." DI. و 6I م %I «ك ر J %رس» #9A ا 3 9 %h* آ 6 6 ز %h*? ر J %رس» ا f و&( 8 U.6G sha %% 8c 4 ا Fاراول #9A ا 3 9 ه% أن 6 اآ 9 = Jب ا GAم وا 3)H? %h*? ا 6H -? %h*?,%ل P7 د#: Vن? وh * 9 ا T ر ك P7 ( (v ا Fارا ا 3 9 أ#ى 6I &%ن ا 7 ا? «آ 6 6 ز» 9F ا Q %ر ا 96F Gل. 5 9GQ آ H %ر 0(» و 9GQ «إ(%ي» اآ? 6I أ 6Zر درا 90? اول (أآ%) ا f أوf,$ أن 52 ا- 9? أ 0 ا% h *?,"ت ا% HQت ا J 9G ا#ى F %ن ا 67Jة? ا~ 9T G -"ت k: ا 7 9 ا HA 9 و.%ا 9G G&\ وها ا, 9Q. G -"ت ا 9Ij ا 67Jة أو ا #6 : ا& mj ا)اء وإ-ن f9h اآ 9 ا 9I"G %h*8. Arabweek dec

7 7 Welk advies geeft McDonalds aan zijn werknemers? (alinea 1) A Eet liever geen snelle maaltijden. B Eet vooral de gezonde McDonalds maaltijden. C Neem genoeg tijd om te eten. 8 Welke 2 parameters (keuzen) worden in alinea 2 beschreven? Schrijf deze 2 genoemde keuzen op. " ا ا ر( " 9 Waar verwijst deze zin naar? (alinea 3) A De goedkope prijzen van de maaltijden van McDonalds voor de ouderen. B De snelle bereiding van de maaltijden van McDonalds voor zijn klanten. C De tegenstrijdige adviezen van McDonalds aan zijn medewerkers. 10 Welke keuze laat McDonalds aan zijn werknemers over volgens het 2 e besluit? (alinea 4) 11 Wat is de conclusie van het 2 e besluit van McDonalds? (alinea 4) A De werknemers van McDonalds worden niet zo makkelijk ontslagen. B De werknemers van McDonalds worden slecht betaald. C McDonalds geeft zijn klanten slechte service. D McDonalds is het grootste bedrijf in snelle maaltijden. 12 Wat wordt er verteld over 52% van de gezinnen van de werknemers van andere bedrijven? (alinea 5) A De bedrijven betalen goede salarissen aan medewerkers met gezinnen. B De bedrijven zorgen goed voor de gezinnen van de werknemers. C De bedrijven zorgen voor een goede dagopvang voor hun kinderen. " "ا+ر ا 13 Waar verwijst deze zin naar? (alinea 5) 7

8 Tekst 6 +روط اول!%$?+رة اد<ول إ$ ارب mo أن آ: أ H)Q P7 (v ا ا) ا sg 6 #%ل وإ 9I ا& 9 ا) 9? HG ا 6 #%ل إ P ا)ب mk أن &%ن %, K %از *0 UJ :HI? D ا 6 و 9 ا ر 7 ه أو 9 وV 9F 0* أ#ى 0 ر 9 ا"= 9 و G 8? 6 ن ا 6 و 9 ا) 9. و&? أن وأ H0 ب 6Iو D ا G ( ا vt : اا 9HI Z"=9,v ا K %از ا qآ 6? و 0 -: 7t إ P ا)ب و رD7%Q إ P 6. ن %%ط ا< ا% را اراز ادود أن رض د<ول أي +<ص إ$ اراب ار إذا ن: ا%ء 8 ا[ 3 ات أو ] % P7 ا Hرات ا(%ص 87 ا=&م AJ ] - ار إ 8 أ 7 " أو ا%اردة ا(%ص ا G 9 وا( 9 ا 9FG K8 ة. - إذا آن وQ %د )ب &: 68 6 ا (م ا Gم أو آن (7%? ا 6 #%ل إ P ا)ب أو (D. Aودا b(9 أن &%ن Q %ازا U8 mk ا cq ة إ Qاءات إ P 6 U8 bt - 9HJ) ا? ا cq ة ا 9J?.ف ا_دارة ا) 9. دة ا- C (ب: و 6 ة? ا cq ة ا G *%ن 9HJ) أ 8c 9V"V, 6 د 6 ة ا_ 9I )ب Oاض 0=9 ا cq ة 9HJ) O ا G *%ن? ا cq ة. 9="Z أو 6G bfء أQ : 6 ة ا cq ة bfء 6G ا) اب ا_ 9I ااmO mk H)Qا P7 ا G ( zh ] P=? ا%.( ر 9#? ا_دارة ا 9G ma 9V"V أ 8c أن ا,%ل P7 m. U6F 9)8 9A ر 90 mo?&و H)Q O وGf 9 ا KJ :. 9IA ا+روط اط%و: Gف 9V 8?.ف ا 6 و 9 ا) 9. 0* أو وV 9F Q %از - mk أن J% اI: P7 6 ة ا_ 9I ا)ب ا 9V ا J * - 6 ة Z"=9 ا K %از أو وV 9F أ 8c ) 9V"V P7) :Iا Dit is een brochure, die de buitenlandse bezoekers krijgen bij hun aankomst in Marokko. 14 U wilt graag als buitenlander zakelijk werk in Marokko verrichten. Wat moet u volgens deze brochure doen? 8

9 Tekst 7 أراج "اوت" 1 وه? أهU ا UG ا, bر 9 ا J = 9 وا 8 9 ا Hر زة دو 9 ا&%$ و 3 8(806 6Q ا* 6 ة ا 8J %ي ا J ح. و&? 3 ا- (و ل ا GAم وااب أP7 ا Hج ا- J. آ أن ااج ا,$ ر 0 7 م 1979 و: ار*ع ا Hج ا- J إ P ا. 187 و&%ن? آة 7 وه ا&ة ا& 9*c و 6 ور دورة آ آ,%ي :F) ا 3 وار? ارض إ P ا&ة ا& 9*c P7 ار*ع ا ?G0 ا Hج?6G 2 أ ا Hج او 0 ^ HGرة 7? # 3 ان H ار* D7 ا 147 وJ %ن. 113 ار* D7 و ا Hج اZ): وه% ا Hج ا vt,&u & 8 ء 6(9 ا&%$ وf %ا= 8 وH ا. أو ت ادوام : 8 J12 ء =HZ 2 د(ر ا% 9HQ % 9 sا UGA : 6 ون وت : 8 د(ر ".*ل : 5 د(ر (1 د(ر Gدل 2,4 %رو) ه S : :?7 9

10 15 Wat is er zo bijzonder aan de torens in Koeweit? (alinea 1) A De bouw van de torens lost het probleem van het tekort aan water op. B Ze zijn de hoogste torens die ooit in Koeweit gebouwd zijn. C Hun bijzondere architectonische uitstraling trekt veel toeristen aan. 16 Waar wordt de middelste toren voor gebruikt? (alinea 2) Tekst 8! وأم رن!%$ 0E د 27 $G 1 أ#ن %أم 8bG P7 6G اق 7 27 وآ: 8) UG] أن 8 أ#$ %أم 8= ( %%ب I% P7 %6 رأت إ= 6 اه AF P= 9*T Iرة?8) آ: و G t 6G. ا#ن ا%أم و 6 دو 9 "آ%ر ا K (% 9 " و H (ه 7 -ن 7 م 1987 وذهH $ آ: وا= 6 ة 8) s. P P ST ا,ة. 2 إ= 6 اه,: ا J)K 9 J 9 و 6 رس U ازء "( 6 ن" 8 ا 96 7(6 أ# Hه أ I6Zؤه U8 رأوا ة 88H P7 "ا%%ب" وأر 0 %ا 8 (D GAF و G t. 8)H 9-7 أآ 9 g= ا#ى 3 ذهH $ إ= 6 اه g,h H7 واآ*$ 8 و ا 6H و,"ن ر ا%أم P F: و H7 ا"د ذا D. وأHZ,$ ا#ن %اZ "ن H7 "ا* HJ %ك" ) ذ u ا,?. و,ول ا*ن = Q 7Hت? أQ : U 8= ( 2013 % ا* 6 8= 9I P&, ا HFJ :

11 17 Wat vertelt de tekst over de tweelingzussen? (alinea 1) A Heel lang wisten ze niet van het bestaan van de ander af. B Hun ouders in Zuid-Korea hebben na 27 jaar berouw. C Ze woonden naast elkaar, maar wisten niet dat ze zussen waren. 18 Hoe wist een van de meisjes dat er op YouTube een filmpje van een meisje stond, dat sprekend op haar leek? (alinea 2) 19 Wat zijn de plannen van de tweelingzussen? (alinea 3) A Ze willen graag in Zuid-Korea gaan wonen. B Ze willen hun biologische ouders ontmoeten. C Ze zijn van plan om een film over hun leven te maken. Tekst 9 +ب ارب وا%م ا*ر ه: fق U8 و.( U8 =P أzHZ =U8 ه% ا K8 ة 9K " Hcب 20" ا F $ 6Gد? ا Hب 9G أ H0 ب 6FU8 HAت ا K8 ة إ P أ&. #? G0$ 6G ز Fر F %ل 7? mh0 رDHO ا K8 ة: ا mhj ه% =H "أ&" ا Q8 ه(ك 7? ا(م أ& وأ= U J* إ P 6 ا(م اي أ 6F آk ا ه(. "JQ" أ راد إراھم F %ل: 9HO إ Kد 9Z 7: ه (ك =g =$ P7 د H %م ه( 906 ا A ان و U أ 6Q 7: 9Z ه(. ا U G ( أ H0 ب رأت %م 79 F %ل: =P أ&?? ا i %اZ : أ= 6 ث :iz % إ D أ,ث ا* bء P7 =Z: د H %م "&%ر%س" 7 %م UJI ا* bء? وأ( P أن أآ: درا 0 6 ا U G أ& Hcب 9K :?7 20 Veel Egyptische jongeren willen naar Amerika emigreren. Noteer twee argumenten die jongeren aanvoeren als reden tot emigratie. 11 einde

Staatsexamen HAVO 2015

Staatsexamen HAVO 2015 Staatsexamen HAVO 2015 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 26 mei 09.00 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1009-w-15-1-o 1 Tekst 1 ا دن ار ام ا اآ &'(#

Nadere informatie

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve

Tot Wij, toen Ons gebod kwam en de oven kookte, zeiden: Laad in het schip van ieder wezen een paar, mannelijk en vrouwelijk, en uw verwanten behalve ح ت ى إ ذ ا ج اء أ م ر ن ا و ف ار الت ن ور ق ل ن ا اح م ل ف يه ا م ن ك ل ز و ج ني اث ن ني و أ ه ل ك إ ال م ن س ب ق ع ل ي ه ال ق و ل و م ن آم ن و م ا آم ن م ع ه إ ال ق ل يل Tot Wij, toen Ons gebod kwam

Nadere informatie

Vertaling van boek één

Vertaling van boek één ال ع ر ب ي ة ب ي ي د ي ك سلسةل يف تعلمي اللغة العربية لغري الناطق ي هبا ترمجة كتاب ا ألول Vertaling van boek één www.arabischstuderen.nl بسم هللا الرمحن الرحمي والصالة والسالم عىل أأرشف ا ألنبياء واملرسل

Nadere informatie

MÔESA DE SLAVENBEVRIJDER

MÔESA DE SLAVENBEVRIJDER MÔESA DE SLAVENBEVRIJDER Abderrahiem Skori Youunis El Atrach Profeten waren bevrijders en begeleiders. Per Het verhaal van de Farao en Môesa is een weerspiegeling van wat er vandaag de dag allemaal gebeurt

Nadere informatie

Oplossingen van de oefeningen bij Les 1 t/m 10

Oplossingen van de oefeningen bij Les 1 t/m 10 Leergrammatica Arabisch Oplossingen van de oefeningen bij Les 1 t/m 10 Corné Hanssen Deze oplossingen horen bij de Leergrammatica Arabisch van Corné Hanssen. 2007 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten

Nadere informatie

Oplossingen van de oefeningen

Oplossingen van de oefeningen Leergrammatica Arabisch Oplossingen van de oefeningen bij Les 11 t/m 20 Corné Hanssen Deze oplossingen horen bij de Leergrammatica Arabisch van Corné Hanssen. 2007 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten

Nadere informatie

Oplossingen van de oefeningen

Oplossingen van de oefeningen Leergrammatica Arabisch Oplossingen van de oefeningen bij Les 21 t/m 30 Corné Hanssen Deze oplossingen horen bij de Leergrammatica Arabisch van Corné Hanssen. 2007 Uitgeverij Coutinho b.v. Alle rechten

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 WAAR WOON JE?

HOOFDSTUK 4 WAAR WOON JE? CVO Roeselare Arabisch 1.1: Oplossingen oefeningen: Hoofdstuk 4 HOOFDSTUK 4 WAAR WOON JE? ار ع:ب الباب ال أ ين ت سك ن أ ين ت سك ن JE? 1. WAAR WOON ح وار 1.1. DIALOOG 1 ١ (Uit Ahlan, Peter Derie, track

Nadere informatie

Arabo Andalus muziek in Amsterdam. vijf bijzondere verhalen en liedjes

Arabo Andalus muziek in Amsterdam. vijf bijzondere verhalen en liedjes Arabo Andalus muziek in Amsterdam vijf bijzondere verhalen en liedjes 1 Contact info@amsterdamsandalusischorkest.nl www.amsterdamsandalusischorkest.nl Vormgeving Verno Romney Illustraties Verno Romney

Nadere informatie

! "!""#$! $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + # $5 6(" $5(" $"$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

! !#$! $( )!*!+,-.// #$ +$$!$ 0 1!! $!'!2! +%& + # $5 6( $5( $$! <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ! "# $%" $&"' $ ' ()*$ *+! "!""#$! %&"'"" $( )!*!+,-.// ""#$ +$$!$ 0 1!! $!'""!2! +%&" + %&"%"+- '3+'3!2$4" # $5 6(" $5(" $"$! "!*"!$! & " $7#)8 9*6$!! $"'""!'178::!0;

Nadere informatie

De Tijd(Al- Asr), en de 4 verplichte zaken

De Tijd(Al- Asr), en de 4 verplichte zaken Soennah-Dokter brengt u het volgende artikel: De Tijd(Al- Asr), en de 4 verplichte zaken Door Abu Abderrahman ibn Ahmed Soennah-dokter is er met de wil van ALLAH voor al uw vragen over roqyah, sihr, Boze

Nadere informatie

z i o v e u i s h t a r l e r a

z i o v e u i s h t a r l e r a k x 2 0 0 9 h k x x h I k h. T h hk 2009. Th! M h GC D P h. O k x. Hk k k! W D - E V 23 24 2009 20 EUR 14-13 (.) - 10 (8) Q B C UITVERKOCHT G h h k k T Sh. T Sh h h h. W h h h h kkk, h h. D k, h h, h hk

Nadere informatie

Examen VMBO-BB 2012. Arabisch CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB 2012. Arabisch CSE BB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.00 uur Arabisch CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor

Nadere informatie

Staatsexamen HAVO 2016

Staatsexamen HAVO 2016 Staatsexamen HAVO 2016 Nederl Arabische taal elementair leesvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 24 mei 09.00 û 10.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje HF-1009-w-16-1-o 1 / 13 Ò Ã 1 Tekst 1 Ã Ð ÐÏ

Nadere informatie

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! "*=1*!" *1> #$$%#% ?1*1>?

A 9B 9 +1? & '( )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# << * */04$'/'$# * < 1!12 ! *=1*! *1> #$$%#% ?1*1>? !" #$$%#% & '( "&#(# )(%%* +,'#-%.$/'$0/$0/ 1223,'#-%.$/')%4()) 3*5 6+78 9+7 2:*! *! ;;;78 9+7! 12 21 *%4#$$()# #$$%#%?1*1>? >2 4(#'(7%@%%%#@4%#$4$@ A 9B 9 +1?

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, Meest genadevolle. Inhoudsopgave UIT DE KORAN / HADITH GRAMMATICA PAG. NR. Belangrijke richtlijnen Plan

In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, Meest genadevolle. Inhoudsopgave UIT DE KORAN / HADITH GRAMMATICA PAG. NR. Belangrijke richtlijnen Plan In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, Meest genadevolle Verspreid Ver beeld u Voel Plan Evalueer Inhoudsopgave eevalureervalueerversp reid Vraag UIT DE KORAN / HADITH GRAMMATICA PAG. NR. Belangrijke

Nadere informatie

! " # # # # $% & ' ( ) *+,,

!  # # # # $% & ' ( ) *+,, ## ##% & ' ( ) *+,, # % && #' () * + &,-.+/ 0 * -,. / 11 ) / 1, 0 10. 1 1( 2 - *.,+ 1,+ 2,+ 0.,+ (,+ (1 3,+ ( 4,* (0 )**,3 (( ),4 (5 6,4 (7 %,/ (8 ),/ (9 ),0 5,1-3. &,2 01,2 0 2, *,,2 00 *+ 0( : ** 0(1

Nadere informatie

Staatsexamen VWO 2014

Staatsexamen VWO 2014 Staatsexamen VWO 2014 Nederl Franse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Woensdag 28 mei 13.30 15.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje VF-1003-s-14-1-o 1 lees verder Vwo Franse taal College-examen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 vrijdag 23 mei 13.30-15.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Achter dit examen is een erratum opgenomen.

Nadere informatie

Examen VWO. Arabisch (nieuwe stijl)

Examen VWO. Arabisch (nieuwe stijl) 20 01 Tijdvak 1 insdag 29 mei 13.30 16.00 uur Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs rabisch (nieuwe stijl) Vragenboekje Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2012. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2012. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Nadere informatie

Veertig (40) Spirituele Genezingen

Veertig (40) Spirituele Genezingen 4٠ رو ð لاج 40 Rūhānī Ilāj Veertig (40) Spirituele Genezingen Dit boekje is oorspronkelijk in het Urdū geschreven door Shaykh-e-Tarīqat Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat, de oprichter van Dawat-e-Islami, Allāmaĥ Maulānā

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Staatsexamen VMBO KB/GL/TL 2014

Staatsexamen VMBO KB/GL/TL 2014 Staatsexamen VMBO KB/GL/TL 2014 Nederl Duitse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Woensdag 14 mei 09.00 10.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje KGT-0063-s-14-1-o 1 lees verder Schriftelijk college-examen

Nadere informatie

10 Kunst. Vertaal mondeling, zonder bedenktijd. Antwoordsleutels Les 10 63

10 Kunst. Vertaal mondeling, zonder bedenktijd. Antwoordsleutels Les 10 63 Antwoordsleutels Les 10 63 10 Kunst P 142 Vertaal mondeling, zonder bedenktijd 1 Dàjiā hǎo! Wǒ xìng Liú, jiào Liú Huá. 2 Qǐng xiān zuò-yi-zuò. 3 Zài nǐmen de yòubianr shì cèsuǒ, zuǒbianr mài chī de, mài

Nadere informatie

theorie praktijk transcripties Bekeerlingenboek Een handleiding voor de startende moslim.

theorie praktijk transcripties Bekeerlingenboek Een handleiding voor de startende moslim. theorie praktijk transcripties Bekeerlingenboek Een handleiding voor de startende moslim. Handleiding voor startende moslims. EEN UITGAVE VAN Een project van stichting moslimperspectief. ر ب ن ا ال ت ز

Nadere informatie

Engelse taal schrijfvaardigheid

Engelse taal schrijfvaardigheid Nederl Staatsexamen VMBO KB 2014 Engelse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Donderdag 22 mei 09.00 10.30 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje SK-0071-s-14-1-o 1 lees verder Schriftelijk college-examen

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2009. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2009. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 1 vrijdag 29 mei 9.00 11.00 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor

Nadere informatie

www.coutinho.nl catalogus uitgeverij coutinho u i t g e v e r ij c o u t i n h o

www.coutinho.nl catalogus uitgeverij coutinho u i t g e v e r ij c o u t i n h o catalogus uitgeverij coutinho 2011 Talen Afrikaans Arabisch Chinees Duits Engels Fins Frans Hongaars Indonesisch Italiaans Klassieke talen Nieuwgrieks Pools Portugees Russisch Spaans Turks Zweeds Talen

Nadere informatie

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011

$ % & Handleiding traktatie- en tussendoortjesbeleid basisscholen September 2011 !" "# $ % & $$ ' ()( '*+ '%,'-./012& /0.3.-4,4, 5 5 1 %++& & & $ &&& + ' 7+' ' +'& 8 9: 1 && 7+"& 7+ + 9&: && +& & %&+& && ()( '*+ '%,'-./012& ; /0.3.-4,? ; /@@0.///// 1&5 2

Nadere informatie

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels

Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels Trends Maatschappelijke orie0ntatie: ACTUA artikels #$%&'() *+,+*-.$ ' /+(%', *+$01 /')/ 2'(.3++4 5+6*7.$ 2'(.3++4 +8$%(9:.$;

Nadere informatie

Engelse taal schrijfvaardigheid

Engelse taal schrijfvaardigheid Staatsexamen VMBO KB 2013 Nederl Engelse taal schrijfvaardigheid Tijdvak 1 Dinsdag 14 mei 13.30 15.00 uur College-examen schriftelijk Opgavenboekje SK-0071-s-13-1-o 1 Lees verder Aanwijzingen 1. Opmerkingen

Nadere informatie

Colofon ! "#$ % $ %#%$ %)**) & ,$ -%(.,$ -%" /,)**)-)0,$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland

Colofon ! #$ % $ %#%$ %)**) & ,$ -%(.,$ -% /,)**)-)0,$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Colofon " "#$ % "%&%'"(%( $ %#%$ %)) & +,))-%&,$ -%(.,$ -%" /,))-),$ - Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Postbus 99 68 GX Arnhem Tel.: 6 359984 Fax: 6 359988 E-mail: rovg@prv.gelderland.nl

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. /

) * $*+$,*-. $.*!- 0*!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ $,, * /% $,$+. / !" #!$%&# '&( ) * $*+$,*-. */(+* $! $.*!- *!/ *$/1/2 $! #!$%&# '&( $$. + /%$,, $*- *$+/ * +$, - +/3$.,!$ -$ */#!!* $,, * /% $,$+. / &**$,+*+*$,, $,, */"$, /'$,/ %$-+*$!$-$,* -.*/ 2 4/% 4/45. 4/2 +-. 4/6-.

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau A, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Eindexamen Arabisch vwo 2002-II

Eindexamen Arabisch vwo 2002-II Eindexamen rabisch vwo 2002-II Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is aangegeven. ls je in het rabisch antwoordt, levert dat 0 punten op. Tekst 1 1 2 3 4

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Okay Pala Lidvertegenwoordiger in Nederland van Hizb ut-tahrir

Okay Pala Lidvertegenwoordiger in Nederland van Hizb ut-tahrir Niet-moslims in de Khilafah-staat Okay Pala Lidvertegenwoordiger in Nederland van Hizb ut-tahrir Niet-moslims... Auteur: Okay Pala Lidvertegenwoordiger in Nederland van Hizb ut-tahrir Eerste druk: 1426AH/2006n.C.

Nadere informatie

3 Op goed geluk. Ken je ze nog? Lees op en vertaal. Stapelen: lees alle stappen op en vertaal de hele zin. Vertaal mondeling, zonder bedenktijd

3 Op goed geluk. Ken je ze nog? Lees op en vertaal. Stapelen: lees alle stappen op en vertaal de hele zin. Vertaal mondeling, zonder bedenktijd Op goed geluk Antwoordsleutels Les P 0 Verstaan: d of t? 9 0 dúlì túlì tùzi dùzi dōngfēng tōngfēng dǎnzi tǎnzi tānzi dānzi P 0 Ken je ze nog? Lees op en vertaal duō veel klein, jong het is om het even,

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1

Lekker puzzelen en lekker met taal bezig zijn. Puzzel mee! Ria van Adrichem Leonie van de Wetering. jaargang 1 2006/2007. serie 1 Lkk puzz kk mt t bzig zij Puzz m! Ri v Adichm Li v d Wtig jgg 1 2006/2007 si 1 Vmgvig Hi Ku Puzz m! jgg 1, 2006/2007, si 1 ISBN 90-71740-85-4 2006 D Stip Eductif Nits uit dz uitgv mg gkpid wd zd uitdukkijk

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL en TL

Examenopgaven VMBO-GL en TL Examenopgaven VMO-GL en TL 2003 tijdvak 1 woensdag 28 mei 9.00 11.00 uur RISH SE GL EN TL RISH VO-MVO- ij dit examen hoort een tekstboekje. it examen bestaat uit 44 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen HAVO. Arabisch 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) 20 02 Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs rabisch 1,2 (nieuwe stijl) Vragenboekje Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

Nadere informatie

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20)

Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) إ نم ا أ د ع و ر بي و لا أ ش ر ك ب ه أ ح دا ق ل س ور ة الج ن: 20 Zeg: Ik roep alleen mijn Heer aan en ik ken Hem in niets deelgenoten toe (Soerat Al-Djinn (72), vers 20) De Islamitische geloofsleer uit

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-C. Nederlands, leesvaardigheid

Examen VBO-MAVO-C. Nederlands, leesvaardigheid Nederlands, leesvaardigheid Examen VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Woensdag 22 mei 13.30 15.30 uur 20 02 Vragenboekje Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2015. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2015. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 05 tijdvak woensdag 7 mei 3.30 5.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 4 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

Werkbladen basisonderwijs. Naam leerling:

Werkbladen basisonderwijs. Naam leerling: Werkbladen basisonderwijs Naam leerling: Inhoud: Uitleg werkbladen Deze werkbladen horen bij de film Jerusalem. Een film die gaat over Jeruzalem, een van de oudste steden ter wereld. Ontdek waarom Jeruzalem

Nadere informatie

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken.

H5. Ruimtemeetkunde. 5.1 Punten, lijnen en vlakken. H5. Ruimtemeetkunde. 5. Punten, lijnen en vlakken. Opgave : de punten A, B, E en F liggen in één vlak en de lijnen AE en BF zijn niet evenwijdig, dus snijden ze elkaar. nee, punt C ligt niet in vlak AEF,

Nadere informatie

Afronding van het schooljaar (24.6.2014)

Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Afronding van het schooljaar (24.6.2014) Onderstaand vinden jullie alle informatie betreffende de afwikkeling van het schooljaar 2013-2014. Donderdag 3 juli: Diploma-uitreiking Op 3 juli vinden de diploma-uitreikingen

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Al-Ahzaab. 033.001 Ya ayyuha alnnabiyyu ittaqi Allaha wala tutiaai alkafireena waalmunafiqeena inna Allaha kana AAaleeman hakeeman

Al-Ahzaab. 033.001 Ya ayyuha alnnabiyyu ittaqi Allaha wala tutiaai alkafireena waalmunafiqeena inna Allaha kana AAaleeman hakeeman ن ق ل ب ج و فه و ما ج ع ل ز و ج ك م ما ج ع ل الله#! لر ج ل م م ه تك م و ما ج ع ل د عي ا ء & م ب ن ا ء & م % من ه ن 3 4 ت ظ هر و ن 5 ذ لك م ق ول ك مبا ف و هك م % و الله#?! ق و لل ح ق و ه و ي ه د ي لس بيل

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Nederlands CSE KB. tijdvak 2 maandag 22 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Nederlands CSE KB. tijdvak 2 maandag 22 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2009 tijdvak 2 maandag 22 juni 13.30-15.30 uur Nederlands CSE KB Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de uitwerkbijlage.

Nadere informatie

Examen VMBO BB 2011. Arabisch CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO BB 2011. Arabisch CSE BB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO BB 2011 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30 15.00 uur Arabisch CSE BB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 34 vragen. Voor

Nadere informatie

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen

Waarom ga je schrijven? Om de directeur te overtuigen week 17 20 april 2015 - Schrijfopdrachten niveau B, les 1 Les 1: Een overtuigende tekst schrijven Beantwoord deze vragen: Een mooie manier om te herdenken 1. Waarom is het volgens jou belangrijk om de

Nadere informatie

Examen VBO-MAVO-C. Arabisch

Examen VBO-MAVO-C. Arabisch 20 02 Tijdvak 1 Vrijdag 31 mei 9.00 11.00 uur Examen VO-MVO- Voorbereidend eroeps Onderwijs Middelbaar lgemeen Voortgezet Onderwijs rabisch Vragenboekje Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden

Nadere informatie

Examen HAVO. Arabisch 1,2 (nieuwe stijl)

Examen HAVO. Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) 20 02 Tijdvak 1 Vrijdag 17 mei 9.00 11.30 uur Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs rabisch 1,2 (nieuwe stijl) Vragenboekje Geef niet meer antwoorden (zinnen, redenen, voorbeelden e.d.) dan er

Nadere informatie

Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel. Lesboek

Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel. Lesboek Introductie Maliki Fiqh - Reiniging van Lichaam en Ziel Lesboek De basistekst van Al- c Ashmāwiyyah Een primaire tekst over de belangrijkste basiselementen van aanbidding volgens de Madhab van Imam Mālik

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-MAVO-C

Examenopgaven VMBO-MAVO-C Examenopgaven VMBO-MAVO-C 2003 tijdvak 2 woensdag 18 juni 13.30-15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C Bij dit examen hoort een tekstboekje. Dit examen bestaat uit 26 vragen en een samenvattingsopdracht.

Nadere informatie

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!!

Jouw werkstuk lever je uiterlijk in op donderdag 20 maart 2014!! Hoe maak ik in groep 8 een werkstuk? Jij gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in

Nadere informatie

Inhoudsopgave: 4. Het Contract tussen de Tovenaar en de Shaytaan. 5. Het gevaar van het bezoeken van een Tovenaar!!

Inhoudsopgave: 4. Het Contract tussen de Tovenaar en de Shaytaan. 5. Het gevaar van het bezoeken van een Tovenaar!! Voorwoord van de auteur. Inhoudsopgave: 1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn. - 1.1 Definitie van de Djinn. - 1.2 De soorten Djinn. - 1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn. 2. De strijd is

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen.

LESBRIEF. Laat uw leerlingen 10 minuten lezen in 7Days. Uw leerlingen mogen zelf weten welke artikelen ze deze 10 minuten lezen. Artikelen: Alle artikelen - 7Days week Vrijdag 25 september 2015 Inhoud: De leerlingen weten wat de begrippen sleutelwoorden, kernzinnen en samenvatting betekenen. De leerlingen kunnen de sleutelwoorden

Nadere informatie

Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK

Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK Basisschool de Triangel HET MAKEN VAN EEN WERKSTUK 1 INHOUDSOPGAVE WERKSTUK I. Keuze. 1 II. Hoe te starten? 2 III. Inhoudsopgave 3 IV. Inleiding 4 V. Indeling 4 VI. Illustraties 7 VII. Taalgebruik 7 VIII.

Nadere informatie

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk?

Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Hoe maak ik in groep 6 een werkstuk? Je gaat de komende weken thuis een werkstuk maken. Een werkstuk is een lange weettekst. Het wordt geschreven om iemand iets te leren of te laten weten. Net als in een

Nadere informatie

الفاتحة Al-Fatihah. Interpretatie van Soerah Al-Fatihah:

الفاتحة Al-Fatihah. Interpretatie van Soerah Al-Fatihah: الفاتحة Al-Fatihah Het is het openingshoofdstuk van de koran en wordt tijdens ieder gebed een paar keer gereciteerd. Het wordt beschouwd als een samenvatting van de hele koran. De koran wordt gezien als

Nadere informatie

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004

Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 Examenopgaven VBO-MAVO-C 2004 tijdvak 1 dinsdag 25 mei 13.30 15.30 uur NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID C Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een tekstboekje. Beantwoord alle vragen en maak de samenvattingsopdracht

Nadere informatie

! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***( $ 2..33

! # $%# &  # $% ' ( )* +***( $ 2..33 ! "# $%"# & " # $% ' ( )* +***(!!, " -& "#./**0.)/1+.*1/ $ 2.. %&'(")*+ ",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-.

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2016 tijdvak 1 vrijdag 27 mei 13.30-15.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 40 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 46 punten

Nadere informatie

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts

25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts 25 Ideeën voor (zakelijke) blogposts Als ondernemer heb je vanzelfsprekend al veel kennis en expertise op jouw vakgebied. En meer dan je wellicht zou denken. Waarschijnlijk kun je tot in de lengte der

Nadere informatie

Kinderfeestjes. Over het kasteel

Kinderfeestjes. Over het kasteel Kinderfeestjes Welke ridder of prinses wil er nu niet zijn of haar verjaardag vieren in een echt kasteel? Kom met je vriendjes en vriendinnetjes naar kasteel Ammersoyen voor een onvergetelijk verjaardagsfeestje!

Nadere informatie

RSB-competitie. Definitieve indeling seizoen 2015/2016. Agenda per vereniging

RSB-competitie. Definitieve indeling seizoen 2015/2016. Agenda per vereniging Agenda per vereniging Vereniging Pagina 3-Torens 2 Ashtapada 3 Barendrecht/IJsselmonde 4 Charlois Europoort 5 CSV 6 Dordrecht 7 Erasmus 8 Fianchetto 9 Hendrik-Ido-Ambacht 10 Hoeksche Waard 11 Het Houten

Nadere informatie

A1 Wat is de boodschap van de Plastic Soup Surfer? Zijn boodschap/missie is om aandacht te vragen voor plastic afval in zee

A1 Wat is de boodschap van de Plastic Soup Surfer? Zijn boodschap/missie is om aandacht te vragen voor plastic afval in zee ANTWOORDMODEL PROEFLES PLASTIC SOUP SURFER mei 2016 Antwoordmodel opdracht A (T1) A1 Wat is de boodschap van de Plastic Soup Surfer? Zijn boodschap/missie is om aandacht te vragen voor plastic afval in

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2013 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE GL en TL Bronnenboekje GT-0125-a-13-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Standpunten van drie politieke partijen aan het begin

Nadere informatie

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013

Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Nobelprijs Fysica 2013 Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($1/&2./345'&6+(789:8(2;

Nadere informatie

# $% & & ' # $ ( &# ! "##$!! "##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1

# $% & & ' # $ ( &# ! ##$!! ##% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 !""""!" $% & & & ' $ ( &! "$!! "% Openbaring aan Johannes door L. Brinkman. www.yarah.nl 1 ' $%&' & & ) & & ' * &' ( & ) " +,,&& -. -//0 ) 1 2 3! ( & ( '.45 (& &,,,3, 6 5' * $)*"!+!,-* ( ) *% %+, %"%"%-%+%''%.&%%/0),01%+-

Nadere informatie

Het beheer van een elektriciteitsnet

Het beheer van een elektriciteitsnet Het beheer van een elektriciteitsnet Wouter Stekelenburg, Albert-Jan Yzelman 23-06-2003 1 Inleiding In dit verslag gaan we er ons over buigen, hoe we zo efficient mogelijk bepaalde vastgezette middelen

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Verjaardagen: week 18, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken:

Verjaardagen: week 18, 2015. Allen van harte gefeliciteerd!! Agenda voor de komende weken: week 18, 2015. Verjaardagen: H4D Nienke Heezius 27/04 H5C Mels Teunissen 27/04 H4A Lynn Verschuuren 27/04 V6A Jojanneke Buijnsters 28/04 H4B Veerle Coester 28/04 V4B Cas Koole 28/04 V6D Dennis Linders

Nadere informatie

Joods leven nu JOODS LEVEN NU

Joods leven nu JOODS LEVEN NU WAT GA JE DOEN? Binnenkort geef je samen met een klasgenoot een presentatie in het. bhet onderwerp van je presentatie is: ONDERWERP: Joods leven nu Foto-installatie Vervaardiger: Anita Frank & Pauline

Nadere informatie

Regionaal Integratiecentrum Foyer, Brussel. Opleiding Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Ontwikkelingsdoelen. Ik voel me zo

Regionaal Integratiecentrum Foyer, Brussel. Opleiding Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Ontwikkelingsdoelen. Ik voel me zo Opleiding Leeftijd Werkvorm Duur Materiaal Ontwikkelingsdoelen Alle opleidingen (les ASV) 12-18 Klasgesprek Individueel werk Duowerk Groepswerk Spel 110 Computer Internet 36 afdekschijfjes Sociaal-emotionele

Nadere informatie

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75,

#$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!5  75, !" #$%&'()*' ' + ', -#./$/#0 12, -#./304/ (5, ''6!""5 " 75, !" +5!+ 8 ++9" + :!! 5 + "*!!!5 :+;! " 78+5"5 +! 58+=!: 5!85" >+! =8!8? +' +"* + + ' +@8:+8 "(855

Nadere informatie

Middelplaat U W E R S H A V E N S E G AT. Bollen van het Nieuwe Zand. e r. Kop van Schouwen A T. Nieuw-Haamstede. Haamstede. Burgh D Westerschouwen

Middelplaat U W E R S H A V E N S E G AT. Bollen van het Nieuwe Zand. e r. Kop van Schouwen A T. Nieuw-Haamstede. Haamstede. Burgh D Westerschouwen U I U n n vt vt 2 gnt tt UF f t B i t in n v. t t n tvn B Bi inn gnt tvn inpt n I J Z nj iz n inn p F in i t gnt vti I I tn Bn t I ipt U U Bn t i Zn n tn i p n BB B B F Bvn gnt n-ivn i-t C U B J t Bg tn

Nadere informatie

Anne Frank, haar leven

Anne Frank, haar leven Vragen en opdrachten bij: Anne Frank, haar leven Doe meer met Leeslicht! Bij alle boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekreclame

Uitleg boekverslag en boekreclame Uitleg boekverslag en boekreclame groep 7 schooljaar 2015-2016 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave Stap 4: Inhoud boekverslag

Nadere informatie

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1.

Eerwraak. Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman. Blz 1. Eerwraak Naam: Paul Rustenhoven Klas: 4GTL1 Inlever datum : Titel: Eerwraak Schrijver: Karin Hitlerman Blz 1. Vra!n. 1) Wat voor soort verhaal is je boek? Mijn boek is een eigentijdsverhaal/roman 2) Waar

Nadere informatie

een leuke logeerplek!

een leuke logeerplek! Ik zoek... een leuke logeerplek! lievelings Dit ben ik... woonplaats: A ^ m / h u i ^ ^ ^ ^ h4 Leeftijd: ^ Ik heb... broer(s) en zus(sen). Ik woon bij mijn moedep/vaéef ^^moeder «1 vader. r eten: n film:

Nadere informatie

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN

DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Bijbel voor Kinderen presenteert DE RIJKE MAN, DE ARME MAN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Wat je moet doen: Zoek een afbeelding van een landschap op de websites van musea.

Wat je moet doen: Zoek een afbeelding van een landschap op de websites van musea. Opdrachtenkaart 1 Een verhaal schrijven bij een schilderij Papier en schrijfgerief. Je zoekt op de website van landschappen een schilderij. Hierna schrijf je een verhaal bij je keuze. Plaats je verhaal

Nadere informatie

Ziekte en dood vanuit de Islam

Ziekte en dood vanuit de Islam Ziekte en dood vanuit de Islam Drs. Mehmet Resit Uygun Moslim Geestelijk Verzorger (imam) Utrecht, 24 April 2012 Ziekte (1) Is geen straf (vergelding) van God / Allah Is een verschijnsel (signaal, feedback)

Nadere informatie

! " $$ *+ ,!-./,0 !"#$$!%$%#&'!!#()$$%"#$%*)"+',*)"-

!  $$ *+ ,!-./,0 !#$$!%$%#&'!!#()$$%#$%*)+',*)- ! " #$%$%&$ '%'% $#%$ ()$ $$ *+,!-./,0 1/,2,0,30(42 3,./),0#1*)! 2#')##*'')#'3,0#!!1'*)'/),0# 0# 4"("#!"#!'*)0 4".*)0 1!#",0 /!&) "#)2,#22) $#),##!,0!,!# &52"#) #- )'5,#!1!2))+6'!7 )!)8$'!5+( )!)9 4'(+*!)!+

Nadere informatie

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen

Begeleiders. Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen London 2015 Begeleiders Dhr. P. Schuiling Dhr. H. v. Vulpen Mevr. S. de Roos Mevr. E. Haeringen Voorbereidingen Geldig paspoort of identiteitsbewijs (niet EU-ingezetenen ook een visum!) Enige Britse ponden

Nadere informatie

Lijst erkende herstellingsoorden 2015. Herstellingsoorden aangesloten bij de SNHz

Lijst erkende herstellingsoorden 2015. Herstellingsoorden aangesloten bij de SNHz Lijst erkende herstellingsoorden 2015 Een herstellingsoord (ook wel zorghotel) biedt tijdelijk verpleegkundige ondersteuning en opvang na een ziekte of operatie. De zorg is gericht op de terugkeer naar

Nadere informatie

Opus. 320 ProjectBureaustoelen / Opus. «Ieder zijn stoel, ieder zijn OPUS, een unieke stoelenlijn die beantwoordt aan eenieders stijlvoorkeur

Opus. 320 ProjectBureaustoelen / Opus. «Ieder zijn stoel, ieder zijn OPUS, een unieke stoelenlijn die beantwoordt aan eenieders stijlvoorkeur 320 ProjectBureaustoelen / Opus Synchroon, hoge rug met stof, hoofdsteun. Optionele vaste design armleuningen Synchroon, hoge rug met mesh. Optionele 3D armleuningen, hoofdsteun met kleerhanger en lendensteun

Nadere informatie

USERTESTING. Testplan Werking en interesse. Product. Testdoelen. Methodes

USERTESTING. Testplan Werking en interesse. Product. Testdoelen. Methodes USERTESTING Testplan Werking en interesse Product Op de basisschool worden vooral vakken gegeven waarop de inspectie controleert. Veel vakken die ook belangrijk zijn worden hierdoor niet gegeven. Ons doel

Nadere informatie