Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012"

Transcriptie

1 Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid Kerntaak 2 Sociale zekerheid, Arbeidsomstandigheden

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 1 Hoofdstuk 2 Cao en Arbeidsvoorwaarden... 2 Hoofdstuk 3 Arbeidsbeschikbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid... 4 Hoofdstuk 4 Arbeidsmarkt en opleidingsbeleid... 7 Hoofdstuk 5 Sociale zekerheid... 8 Hoofdstuk 6 Overige activiteiten... 10

3 Hoofdstuk 1 Inleiding In deze nota treft u een overzicht aan van de activiteiten en actualiteiten die vallen onder de volgende Kerntaken en regietaak: Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid en Kerntaak 2 Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden Milieu valt ook onder kerntaak 2, maar is in dit overzicht niet opgenomen. De informatie over de milieu-activiteiten zal worden nagezonden. De genoemde taken worden aangestuurd/uitgevoerd door: Directeur (15%) Secretaris (80%) 4 beleidsmedewerkers 1 management assistente (60%) 1 secretaresse De secretaris en de management assistente zijn tevens belast met het HRM-beleid voor het KVGO Verenigingssecretariaat en zijn mede daarom niet fulltime inzetbaar voor deze kern- en regietaken. De overige genoemde medewerkers zijn, op één na, allen parttime werkzaam. De kern van de activiteiten bestaat uit: Het signaleren van relevante ontwikkelingen (w.o. wet- en regelgeving). Belangenbehartiging, lobby en overleg met o.a. de overheid, bedrijfstakinstanties, VNO-NCW, AWVN, Intergraf en vakbonden. Voorlichting en advies aan KVGO-leden via verschillende kanalen (o.a. via telefonische advisering, bedrijfsbezoeken, ledenbijeenkomsten, Kernmail, website, brochures, Kernnieuws, ledenbrieven). Het ontwikkelen en onderhouden van collectieve regelingen en voorzieningen. Na het wegvallen van de binnendienst (die veel eerstelijns telefoontjes opving), is de telefonische advisering met name op het terrein van arbeidsvoorwaarden behoorlijk toegenomen. Op dit moment vraagt dit ca. 25% van de werktijd. Naar verwachting zal dit in 2012 gelijk blijven. De KVGO-beleidsnotitie Naar een nieuwe dynamiek vormt de leidraad voor het uitvoeren van de taken in

4 Hoofdstuk 2 Cao en Arbeidsvoorwaarden De activiteiten op het terrein van Cao en Arbeidsvoorwaarden zijn veelzijdig en divers. Zij zijn gericht op een voor de bedrijfstak meeademend beleid van arbeidsvoorwaarden. Meeademend in die zin dat de arbeidsmarkt- en bedrijfseconomische situatie bepalend is voor enerzijds het beheersbaar houden van lasten en anderzijds het ontwikkelen van attractieve arbeidsvoorwaarden. Ook zal in 2012 gericht aandacht worden besteed aan de vormgeving van de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop deze voor de diverse categorieën bedrijven toepasbaar zijn. Via voorlichting en advies wordt gezorgd dat de KVGO-lid bedrijven beschikken over actuele en praktische informatie die zij in hun dagelijkse bedrijfsvoering kunnen toepassen. Flexibiliteit als kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering In 2011 zijn we begonnen met het thema Flexibiliteit als kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering. Subthema s zijn o.a.: Flexibiliteit in tijd Flexibiliteit in inzetbaarheid Flexibiliteit in contracten Flexibiliteit in beloning In 2012 gaan we hiermee verder. Zo is in het voorjaar van 2012 een workshop gegeven over flexibel roosteren en zal een vervolgworkshop over dit thema worden georganiseerd (zie ook Thema- en P&O-bijeenkomsten). We gaan uitleg geven over verschillende vormen van flexibele arbeidsovereenkomsten en bekijken hoe we bedrijven kunnen helpen bij het maken van de keuze voor het juiste contract (onder de term: Flexwijzer). Daarnaast blijven we de ontwikkelingen op de vier subthema s volgen en zorgen we voor uitleg en tips op de Personeelswijzer. Grafimedia cao Op 13 februari 2012 is er na stevige onderhandelingen een principeakkoord voor een cao-contract met de looptijd van 1 februari 2012 tot en met 31 juli 2013 afgesloten. Dit principeakkoord is eind februari door de Ledenraad van het KVGO goedgekeurd. Voor deze cao zal, zoals gebruikelijk, AVV worden aangevraagd. Ervaring met de AVV-procedure heeft geleerd dat dit traject langere tijd in beslag kan nemen. Van Werk Naar Werk-Regeling. Per 1 april 2012 is afscheid genomen van de Reorganisatie-, Fusie- en Liquidatieregeling (RFR). Daarvoor in de plaats is de Van Werk Naar Werk-regeling gekomen. Werknemers ontvangen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geen ontslagvergoeding meer maar een bijdrage van de werkgever in de kosten van een outplacementtraject. Begin april 2012 heeft het KVGO voor de leden een organisatiebijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het mobiliteitscentrum C3 en het Dienstencentrum. De animo voor deze bijeenkomst was zo groot dat er een tweede bijeenkomst georganiseerd wordt. Comfortabele arbeidsovereenkomst De in 2009 gestarte paritaire studie naar een Comfortabele arbeidsovereenkomst wordt in 2012 voortgezet. In dit project werkt het KVGO samen met de andere sociale partners in de sector grafimedia aan modernisering van arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen van een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket dat kan meebewegen met de (economische) ontwikkelingen, rekening houdend met de diversiteit in de branche en de diverse behoeften, dat tevens voor bedrijven buiten de branchegrenzen mogelijkheden biedt en eveneens kan bijdragen aan het versterken van het draagvlak voor collectieve voorzieningen. 2

5 In 2012 zal de focus liggen op de afronding van de inhoud van de comfortabele arbeidsovereenkomst, de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool en de ontwikkeling van het sectoroverstijgend aanbod. Ook de pilots die in 2013 van start gaan worden voorbereid. De ervaringen van de pilotbedrijven zullen mede bepalend zijn voor de definitieve inhoud van de comfortabele arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende faciliteiten. Thema- en P&O-bijeenkomsten In 2012 zullen thema- en P&O-bijeenkomsten worden georganiseerd. Doel is het informeren van de leden over actuele thema s en het bieden van de mogelijkheid tot kennisuitwisseling en netwerken. Bovendien zal in 2012, net als in eerdere jaren, bij P&O-bijeenkomsten worden samengewerkt met andere in de branche opererende organisaties. In 2012 wordt specifiek aandacht besteed aan efficiency en gezondheidsaspecten van het flexibel roosteren. Personeelswijzer Het blijkt dat de Personeelswijzer voorziet in een informatiebehoefte van de leden. Het doel van de Personeelswijzer is om de leden met praktische en actuele informatie bij te staan in de dagelijkse bedrijfsvoering. De Personeelswijzer wordt zowel inhoudelijk continu bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, als regelmatig uitgebreid met praktische hulpmiddelen zoals onlangs met een systeem voor verlofregistratie. Commissie cao-zaken De paritaire Commissie cao-zaken heeft de volgende bevoegdheden: Bemiddeling bij decentraal overleg. Dispensatie en interpretatie van de cao-bepalingen. Behandeling van beroep van een werknemer die bezwaar maakt tegen de indeling van zijn functie. Adviesbevoegdheid aan de ROGB als er twijfel is of een onderneming onder de werkingssfeer van de Grafimedia cao valt. Gevraagd en ongevraagd adviseren van cao-partijen over verduidelijking en actualisatie van de werkingssfeer van de cao. In samenwerking met de ROGB te beslissen in alle gevallen waarin de cao niet voorziet. Het KVGO voert het secretariaat en levert inhoudelijke ondersteuning aan deze commissie. ROGB De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche (ROGB) bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de cao betrokken contractspartijen en heeft onder andere tot taak om de bij de cao-onderhandelingen genomen besluiten uit te voeren en/of uit te werken. Daarnaast behandelt de ROGB verzoeken tot vrijwillig onder de cao stellen en gevallen waarin twijfel bestaat over de werkingssfeer van de cao. Het KVGO voert het secretariaat en levert inhoudelijke ondersteuning. In 2012 heeft de ROGB onder andere tot taak om de premie-restitutie van de WIA-gelden te regelen, de cao-afspraken inzake de premievrijstellingen te laten uitvoeren en via het A&O-fonds de uitvoeringen m.b.t. de Van Werk naar Werk-regeling op de rails te zetten. Ook de activiteiten van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid (WAGG) en de studiecommissie Pensioen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de ROGB. Social Working Party Intergraf De Social Working Party van Intergraf komt eenmaal per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van relevante Europese ontwikkelingen. Daarnaast verstrekt het KVGO tussentijds informatie over de cao-afspraken, die door Intergraf wordt verwerkt in een overzicht voor de deelnemende landen. 3

6 Overige commissies KVGO participeert in de Commissie Informatie-uitwisseling en beraad (CIBA) van VNO-NCW en diverse (ad-hoc)commissies van de AWVN. Doel van deelname is het verkrijgen van informatie, het uitwisselen van informatie met collega s van andere brancheorganisaties en het waar nodig opzetten van een gezamenlijke lobby. Hoofdstuk 3 Arbeidsbeschikbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in ondersteuning van lidbedrijven door activiteiten op het terrein van preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Doel was om de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Deels in eigen KVGO-activiteiten, deels in het kader van bedrijfstakbeleid samen met de vakbonden. Dat leverde direct rendement op bij de bedrijven. Maar we zijn er nog niet. Er is nog steeds winst te behalen in verbetering van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Gezondheidsbeleid, ook aandacht geven aan die 95% die niet ziek is, kan een winstpunt opleveren voor bedrijven. Een relevante ontwikkeling op het terrein van re-integratie zijn de kabinetsplannen op het punt van participatie en langer doorwerken. KVGO-activiteiten Project Gezondheid in Bedrijf In samenwerking met de verzekeraar (Achmea) van onze verzekeringsmantels ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt een meerjarig programma vormgegeven, gericht op verbetering en ondersteuning van het gezondheidsbeleid in de onderneming. De afgelopen jaren is gebleken dat ondanks de economische recessie veel leden de bijeenkomsten over het aanpakken van frequent of complex verzuim zijn blijven bezoeken. In 2012 worden deze bijeenkomsten dan ook wederom aangeboden. Ervaren deskundigen op velerlei gebied staan klaar om de ondernemer te informeren over het hoe en waarom van zo gezond mogelijk werken. Daarnaast staan - onder meer - regionale bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen op dit gebied op de agenda en zal het KVGO ook het omvangrijke pakket aan bestaande hulpmiddelen beter toegankelijk maken. De verzekeraar draagt bij in de kosten van de activiteiten voor Gezondheid in Bedrijf. Doel van het project Gezondheid in Bedrijf is primair verdere verlaging en beheersing van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast levert Gezondheid in Bedrijf een bijdrage aan het verhogen van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Daarbij speelt de toenemende vergrijzing een rol en het feit dat oudere werknemers nog een tijdje mee moeten. In 2011 is gestart met het onderwerp leefstijl. In samenwerking met het Nederlands Instituut van Sport en Bewegen (NISB) zijn enkele activiteiten ontwikkeld. Het NISB subsidieert deze activiteiten. Eind 2011 is de website gezonde leefstijl voor grafici (www.nisb.nl/grafimediabranche) ontwikkeld. Deze website biedt tips, adviezen, werkprogramma s en andere hulpmiddelen. Begin 2012 hebben de leden een brochure over leefstijl toegezonden gekregen. Daarin staat informatie over de activiteiten en tips over het met de werknemers bespreekbaar maken van de slechte leefstijl. In juni 2012 wordt gestart met workshops rondom dit thema. Om deelname extra aantrekkelijk te maken komt naast leefstijl ook de inzetbaarheid van (oudere) medewerkers aan de orde. In de workshops van Gezondheid in Bedrijf komt ook steeds meer aandacht voor verandermanagement. Dat betekent dat er wordt gekeken hoe de zakelijke en sociale aspecten van ondernemerschap nog beter met elkaar kunnen worden verbonden. Zo is in april een nieuwe workshop georganiseerd gericht op de bedrijfsmatige en de ergonomische en gezondheidskant van het roosterproces. De vervolgworkshop richt zich op de veranderkundige aspecten: hoe krijg je de medewerkers mee bij wijzigingen in roosters of ploegendiensten? Inmiddels blijkt dat er veel belangstelling is vanuit de leden voor deze nieuwe workshops 4

7 Infrastructuur Er zijn diverse instrumenten en verzekeringen samen met de verzekeraar ontwikkeld. Verzuimdienstverlening en arbeidsgerelateerde zorg zijn per 1 januari 2008 samengevoegd in één steunpunt en in 2012 wordt gewerkt aan het optimaliseren van deze dienstverlening. Het grafibasispluspakket Achter de schermen wordt met de verzekeraar bekeken of de visie achter het huidige pakket in combinatie met het verzuimsteunpunt, verder kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de bedrijven. Katern KVGO Sociaal Circa viermaal per jaar verschijnt het katern KVGO Sociaal in Kernnieuws. Het katern bevat enerzijds interviews en informatie op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Anderzijds wordt er informatie gegeven over actuele thema s zoals leefstijlbevordering en duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een nieuw begrip en beoogt de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan te veranderen. Het begrip duurzame inzetbaarheid is niet alleen in de Grafimedia, maar ook in vele andere sectoren in beeld gekomen door o.a.ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (steeds minder instroom, gemiddelde leeftijd van werknemers neemt toe, tegelijkertijd stroomt een grote groep medewerkers de komende jaren uit en de AOW leeftijd begint te verschuiven waardoor er langer moet worden doorgewerkt). Het onderwerp is breder dan arbeidsomstandigheden. Het gaat ook om vitaliteit (gezond en leefstijl), vakkennis, loopbaanontwikkeling en arbeidssatisfactie (motivatie). Duurzame inzetbaarheid is een rode draad binnen het project Gezond in Bedrijf. Om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, neemt het KVGO deel aan een nieuw netwerk voor branches over Duurzame Inzetbaarheid. Ook vanuit de Overheid komt steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Minister Kamp start in 2012 een campagne om de bewustwording te vergroten binnen ondernemingen, daarnaast kunnen sectoren subsidie krijgen voor branche-activiteiten op dit gebied. Activiteiten in het kader van ROGB/WAGG (samen met vakbonden) Sociale partners hebben besloten om het bedrijfstakbeleid gericht op verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie voort te zetten en de reeds ontwikkelde instrumenten en activiteiten grotendeels te continueren. Het KVGO voert het secretariaat en participeert in de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG). Een overzicht van de WAGG-activiteiten in 2012: Onderhoud van RI&E en Arbocatalogus Grafimedia & Communicatie In 2010 is de volledig vernieuwde RI&E 3 gelanceerd en zijn er met veel succes voorlichtingsbijeenkomsten over de RI&E gehouden. Ook is in 2010 het arboplatform volledig vernieuwd. Op dit platform is de arbocatalogus integraal opgenomen en vindt men alle instrumenten, brochures en informatie over gezond werken in onze bedrijfstak. Tenslotte zijn in het najaar van na de lancering van de nieuwe website - workshops over de arbocatalogus georganiseerd die goed zijn bezocht. In 2011 is het laatste arbocatalogusonderdeel fysieke belasting goedgekeurd door de arbeidsinspectie en is de richtlijn voor de zeefdruk ter voorkoming van blootstellingsmetingen toegevoegd aan de arbocatalogus Uit een enquête die eind 2011 is uitgezet onder KVGO leden om te toetsen of bedrijven behoefte hebben aan een webversie van de RI&E Grafimedia, bleek dat het merendeel hier behoefte aan heeft 5

8 In 2012 wordt gestart met het maken van een Webversie van de standalone versie RI&E Grafimedia. Daarbij worden ook enkele andere aspecten betrokken zoals het ontwikkelen van een benchmark en integratie van de twee standalone oplosmiddelenreductie-instrumenten. Dit is een omvangrijk project dat naar verwachting in de lente van 2013 zal worden afgerond. Verder zal in 2012 een start worden gemaakt met visievorming rondom het thema duurzame inzetbaarheid. In 2012 wordt een startbijeenkomst georganiseerd met sociale partners en andere stakeholders zoals het pensioenfonds en de verzekeraar om hier een discussie over te voeren. Verzuimsteunpunt Grafimedia In het Verzuimsteunpunt Grafimeda worden werkgevers met een Grafibasisplus- of een grafibasisverzekering bijgestaan op het gebied van verzuimmanagement en preventie. In het verzuimsteunpunt wordt samengewerkt met de arbodiensten MKBasics (dochter van ArboUnie), 365 (voorheen ArboNed) of Achmea Vitale. Per 1 januari 2012 is het verzuimsteunpunt Grafimedia toegevoegd aan de verzekeraar Achmea. Door deze verplaatsing naar de verzekeraar moest er opnieuw worden gekeken naar de inhoudelijke aspecten van de dienstverlening en de bijhorende logistieke processen. Met behoud van het branchespecialisme is de doelstelling van deze transitie om enerzijds de kwetsbaarheid van het verzuimsteunpunt (dat tot die tijd min of meer als standalone organisatie opereerde) te verkleinen en anderzijds de integratie met de verzekeringen (en de interventiemogelijkheden die verzekeringsproducten bieden, zoals Present) zo goed mogelijk te benutten. In 2012 vindt regelmatig overleg plaats om deze transitie te begeleiden, een zo goed mogelijke dienstverlening te waarborgen en eventuele knelpunten weg te nemen. Servicepunt Grafimedia Het Servicepunt Grafimedia is de spil in de door de bedrijfstak opgezette trajecten om arbeidsongeschikte werknemers met een grafische achtergrond te re-integreren. In het Servicepunt werken twee re-integratiebedrijven en een scholingsbedrijf samen. Naast het herplaatsen van werknemers zonder werkgevers houdt het Servicepunt zich ook bezig met het herplaatsen van werknemers die niet meer naar hun huidige werkgever kunnen terugkeren. De re-integratieactiviteiten zijn in 2010 in gevaar gekomen door bezuinigingen vanuit het UWV. Een brief is uitgegaan naar het ministerie van SZW om hier aandacht voor te vragen. In 2011 is vanuit de WAGG in nauw overleg met het mobiliteitscentrum C3 bekeken hoe de werkzaamheden vanuit het Servicepunt kunnen worden voortgezet. Ook is door de WAGG een kosten-baten analyse gedaan naar plaatsingen die zijn gerealiseerd door het Servicepunt m.b.t. (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en plaatsingen van langdurig werklozen. De WAGG heeft tevens vastgesteld dat het nog steeds onoverzichtelijk is voor werkgevers en werknemers dat er meerdere instanties en providers zijn die zich met re-integratie bezig houden. Daarom is besloten de beleidstaak m.b.t. re-integratie van arbeidsongeschikten zonder werkgever, tot nader order neer te leggen bij mobiliteitscentrum C3. In 2012 zal C3 binnen haar beleidskader zelf richting geven aan het beleid rondom re-integratie van de bovengenoemde doelgroep. Daarbij wordt ook gekeken of en zo ja op welke wijze het Servicepunt Grafimedia een rol kan blijven spelen binnen de bedrijfstak. In 2012 zal waar nodig overleg plaatsvinden met C3 over de voortgang. Onderhoud en aanpassing website De totaal vernieuwde website zal worden onderhouden en waar nodig worden aangepast. Doelstelling is om de site goed actueel te houden en bezoekers te verleiden de site te bezoeken. Dat is van belang nu de arbocatalogus integraal is opgenomen. Daarnaast blijft in 2012 ook de helpdesk arbografimedia actief voor (gratis) 1 e lijns-ondersteuning van KVGO leden met inhoudelijke vragen m.b.t. de Arbocatalogus, de RI&E of softwarematige vragen over deze bedrijfstakinstrumenten. 6

9 Hoofdstuk 4 Arbeidsmarkt en opleidingsbeleid Het betreft hier een zogenoemde regietaak, hetgeen betekent dat het KVGO betrokken is bij de beleidsvoorbereiding en/of evaluatie en bijsturing van de uitvoering, doch zelf geen uitvoerende werkzaamheden verricht. Het KVGO zorgt ervoor dat opmerkingen en suggesties uit de ledenkring worden teruggekoppeld naar de uitvoerende instanties. Het KVGO heeft vertegenwoordigers in de besturen van het GOC, GOCi (voorheen VBGI), A&O-fonds Grafimedia en Egin. Het KVGO participeert tevens in het project Mediacompetenties en de stuurgroep van het mobiliteitscentrum C3. De beleidskaders op het terrein van arbeidsmarkt en opleidingen worden opgesteld door het bestuur van het A&O-fonds Grafimedia. Een groot deel van de uitvoering van dat beleid wordt bij het GOC ondergebracht. Een greep uit de ontwikkelingen en activiteiten die in 2012 een rol zullen spelen: De door- en uitstroom van personeel op korte termijn is gelet op het grote aantal reorganisaties en faillissementen nog steeds een belangrijk aandachtspunt. In 2009 werd daartoe het mobiliteitscentrum C3 opgericht dat tot doel heeft ontslagen werknemers te begeleiden van werk naar werk. C3 is inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie en boekt grote successen bij het begeleiden van werklozen naar ander werk. De RFR-regeling is bij de cao-onderhandelingen afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de Van Werk naar Werk-regeling ingevoerd. De verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers is gelet op de noodzaak om langer door te werken en de technologische en marktontwikkelingen van essentieel belang. Er zullen steeds hogere eisen gesteld worden aan flexibiliteit en inzetbaarheid. Het aanbod van diensten en cursussen wordt voortdurend aan deze eisen aangepast. Door de vergrijzing en de geringe belangstelling van jongeren, ontstaat op (langere) termijn krapte op de arbeidsmarkt. De komende jaren wordt daarom ook (met mate) aandacht besteed aan instroombevorderende activiteiten. Het A&O-fonds Grafimediabranche is reeds een belangrijke speler bij het verwerven van (Europese) subsidies. Deze rol zal verder versterkt worden in die zin dat onderzocht zal worden hoe de bestaande regelingen verbreed en toegankelijker gemaakt kunnen worden en daar waar mogelijk nieuwe bronnen aan te boren. In april 2012 is het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI) in het leven geroepen. OCI richt zich o.a. op werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de creatieve branches gaming, AV, grafimedia, vormgeving, signsector, internetbedrijven & ICT, uitgeverij, reclame. Doel is kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken en waar nodig als één sterke partij op te treden. In 2012 zal OCI verder ontwikkeld worden. 7

10 Hoofdstuk 5 Sociale zekerheid De activiteiten op het terrein van sociale zekerheid zullen in 2012 gericht zijn op het ontwikkelen en behouden van inzichtelijke, hanteerbare regelingen met een goede prijs/prestatieverhouding. Adequate afdekking van risico s, beheersing van kosten en administratief gemak zijn hierbij belangrijke ijkpunten. In de afgelopen jaren is er op dit terrein al enorm veel en ingrijpend veranderd. Als gevolg van de vergrijzing (de eerste babyboomjaren treden nu toe tot AOW- en pensioenregelingen) en de voortdurende financiële crisis verwachten wij ook in de komende jaren ingrijpende en soms pijnlijke aanpassingen. Op het gebied van wetgeving valt te denken aan aanpassing van de AOW, de pensioenleeftijd en de WW. Daarnaast is er een Wet Werken naar Vermogen in voorbereiding die een aantal regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt integreert en komt er wetgeving die beoogt het ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico van flexwerkers te beperken. Bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen valt de groei in de WGA (met name de groep volledig, maar nietduurzaam arbeidsongeschikten) op. Als sector wordt de grafimedia in 2012 geconfronteerd met een forse stijging van de zogenoemde sectorpremie, vooral als gevolg van de werkloosheidslasten in het eerste half jaar. De gevolgen van bestaande en nog komende kabinetsplannen en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving worden nauwgezet gevolgd. Onvermijdelijk zullen overheidsmaatregelen, zowel financieel als aan de rechtenkant zeer ingrijpend kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor werknemers. Het KVGO blijft zich inzetten voor een zo goed mogelijke vertaling naar bedrijfstakregelingen of collectieve arrangementen en zet zich tevens in om eventuele negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. Tevens zullen initiatieven worden genomen om in bestaande arrangementen verbeteringen aan te brengen die tot kostenbesparingen kunnen leiden: zo is met Achmea afgesproken dat een actieve herbeoordeling zal plaatsvinden van de populatie die zich in de WGA-portefeuille bevindt; daarnaast zijn we met Achmea in gesprek over de ontwikkeling van een tool die de kosten/baten van een verzuimverzekering inzichtelijk maakt. Nu blijken veel bedrijven te kiezen voor het meest complete (en dus duurste) pakket terwijl dat vanuit risicobeheersingsoogpunt wellicht niet altijd nodig is. Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de houdbaarheid van de opgebouwde infrastructuur van de collectieve regelingen, die immers van grote meerwaarde is voor de lidbedrijven. Bij de houdbaarheid van deze infrastructuur speelt het nog steeds afnemend draagvlak vanwege de getalsmatige terugloop van bedrijven binnen de branche een rol. In het kader van het project Comfortabele arbeidsovereenkomst (zie hoofdstuk II) streven we een groter draagvlak voor collectieve voorzieningen na met bedrijven buiten de (grafimedia)branchegrens. Besturen Timeos en bedrijfstakfondsen Het KVGO participeert in het bestuur van Timeos (voorheen: Grafische Bedrijfsfondsen, GBF) en de aan cao-regelingen gelieerde fondsbesturen, t.w. het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB), het Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers (FWG), het Spaarloonfonds Grafische Bedrijven (SGB) en het Algemeen Sociaal Fonds (ASF), waarvan de uitvoering is ondergebracht bij Timeos. Voor enkele van deze fondsen, met name FWG en SGB geldt dat de activiteiten binnen enkele jaren zullen eindigen en dat deze fondsen zullen worden geliquideerd. Hetzelfde geldt voor het garantiefonds binnen ASF. Dit houdt verband met het (wettelijk) eindigen van de spaarloon- en de VUT-regeling en de cao-afspraak dat de garantieregeling per 1 april 2012 is beëindigd. Voor PGB blijven belangrijke aandachtspunten: de dekkingsgraad, de ontwikkeling van de kostendekkende premie, de marktrente en het lang leven risico; voorts de eisen die de Pensioenwet stelt onder andere ten aanzien van het bestuursmodel, de eisen van De Nederlandse Bank (DNB) m.b.t. splitsing van bestuur (PGB) en uitvoeringsorganisatie (GBF) en de toename van wettelijke 8

11 deskundigheidseisen aan bestuurders van pensioenfondsen. Daarnaast natuurlijk de uitwerking van het in 2011 overeengekomen Pensioenakkoord. Ook de mogelijkheden voor verbreding van het draagvlak van PGB en/of Timeos blijven een punt van aandacht. Daarbij gaat het om nieuwe deelnemers in bestaande regelingen zoals het PGB of samenwerking/fusie met andere pensioenfondsen. In dit kader vindt een onderzoek plaats naar een mogelijke fusie van PGB en PNO. Het jaar 2012 zal in het teken staan van verdere consolidatie van bestaande regelingen. Verder zal gestreefd worden naar het vergroten van het inzicht en transparantie in regelingen voor werkgevers en werknemers. Verzekeringen Het KVGO heeft enkele mantelovereenkomsten afgesloten. De mantelovereenkomsten, die betrekking hebben op inkomensverzekeringen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid en op zorgverzekeringen bieden daarnaast een financiële basis voor de infrastructuur en de activiteiten gericht op ondersteuning van de bedrijven bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Ook worden via deze weg activiteiten gefinancierd gericht op gezondheidsmanagement in de ondernemingen. KVGO-mantelovereenkomst verzuim & arbeidsongeschiktheid Een raamovereenkomst tussen KVGO en Achmea, voor wat betreft de verzekeringen: Grafimedia Ziektewet Zekerheidsplan: een verzuimverzekering (aflopend pakket, overgaand op Grafibasisplus). Grafibasis(plus): dit is de verzekering van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte in combinatie met ondersteuning vanuit de met ons samenwerkende arbodiensten en het Verzuimsteunpunt. Grafibasis: dit is een combinatie van ondersteuning door arbodiensten en het Verzuimsteunpunt (zonder de loondoorbetalingverzekering) in combinatie met een WIA-gerelateerde verzekering. Grafimedia Werkgevers Uitstapverzekering: ook wel WGA-uitstapverzekering genoemd: dit is de opvolger van de Pemba-regeling; het betreft gezamenlijk eigen-risicodragen WGA, arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en DGA Nieuwe regeling. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Individueel Werkgevers AOV-Excedentverzekering: een arbeidsongeschiktheidsverzekering die alle wettelijke en cao-regelingen dekt voor het deel van het inkomen boven het maximum sv-dagloon inkomen. ROGB-mantelovereenkomst Een raamovereenkomst tussen ROGB en Achmea voor wat betreft de verzekeringen: WGA-hiaat verzekering: verzekering cao-regeling werknemers. Kop/drempel verzekering WIA: verzekering van cao-aanvullingsverplichtingen werkgevers. KVGO-mantelovereenkomst Zorgverzekering Een raamovereenkomst tussen KVGO en Zilveren Kruis Achmea m.b.t. de basiszorgverzekering en de aanvullende verzekering. Het KVGO heeft regelmatig overleg met de verzekeraar op beleidsmatig niveau, maar ook operationeel in het kader van belangenbehartiging van individuele bedrijven. Een verdere uitrol en vergroting van de bekendheid van diverse regelingen blijft een aandachtspunt. Tevens zal aandacht worden gegeven aan de uitbreiding van het gebruik van de dienstverlening op dit terrein door grote bedrijven en in samenhang daarmee aanpassing van die dienstverlening aan de behoeften van grote bedrijven. Commissies Het KVGO participeert in de VNO-NCW commissie Sociale Zekerheid en de commissie Pensioenen en is lid van de klankbordcommissie UWV. Doel van deelname is het verkrijgen van informatie, het uitwisselen van informatie met collega s van andere brancheorganisaties en het waar nodig opzetten van een gezamenlijke lobby. 9

12 Hoofdstuk 6 Overige activiteiten EEO en kostenontwikkeling Om de kerntaken Arbeidsvoorwaarden en arbeidsbeschikbaarheid, sociale zekerheid, milieu en arbo goed te kunnen uitvoeren is, naast de vakspecialistische kennis, ook kennis nodig van economischeen marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen krijgen aandacht in de diverse onderzoeken die het GOC uitvoert. In 2012 wordt, net als voorgaande jaren, de prognose en de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten berekend. Via een speciale applicatie op het besloten deel van de KVGO-website kunnen bedrijven de kostenontwikkeling voor hun eigen bedrijf berekenen. Juridische zaken Als gevolg van de reorganisatie in 2009 is een aantal onderdelen van het juridisch advies komen te vervallen. Onderstaand een overzicht van juridische onderwerpen waar geen (of nog slechts in beperkte mate) informatie en advies over wordt gegeven. De leden worden doorverwezen naar externe deskundigen. Auteursrecht (Sena, Buma, Repro etc.) Aanbestedingen Contractuele kwesties Elektronisch zakendoen Huisvesting Leveringsvoorwaarden (globaal advies op hoofdlijnen blijft, bij meer specialistische vragen wordt doorverwezen) Mededingingswetgeving (advies blijft beperkt tot de gedragscode, bij meer specialistische vragen wordt doorverwezen) 10

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel)

De beleidsartikelen (overzichtsconstructie personeel) OVERZICHTSCONSTRUCTIE ONDERWIJSPERSONEEL 1.1 Algemene beleidsdoelstelling voldoende personeel en kwaliteit randvoorwaarden De algemene doelstelling voor het onderwerp onderwijspersoneel 1 is het zorgen

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT

ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM. Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector zorg en welzijn EINDRAPPORT ZORGEN OM DE WIA-INSTROOM Arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie in de sector

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management

Cao. ING Verzekeren/ING Investment Management Cao ING Verzekeren/ING Investment Management 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Cao-verklaring Voorwoord 1 Mijn Arbeidsovereenkomst 1.1 Doelgroep 1.2 Looptijd 1.3 Cao 1.4 Arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005

VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 VASt Actieplan BOVATIN Versie 3 november 2005 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 De Stoffenmanager Bouwnijverheid... 4 1.2 Het actieplan... 4 1.3 Samenwerking NOA en BOVATIN... 4 1.4 Doelstelling en

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB

Samen de lat hoger leggen. Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Samen de lat hoger leggen Ervaringen met een sociale innovatieregeling in het MKB Colofon De MKB subsidieregeling Sociale Innovatieadviesregeling is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees

Nadere informatie