Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012"

Transcriptie

1 Overzicht activiteiten en actualiteiten 2012 Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid Kerntaak 2 Sociale zekerheid, Arbeidsomstandigheden

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding... 1 Hoofdstuk 2 Cao en Arbeidsvoorwaarden... 2 Hoofdstuk 3 Arbeidsbeschikbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid... 4 Hoofdstuk 4 Arbeidsmarkt en opleidingsbeleid... 7 Hoofdstuk 5 Sociale zekerheid... 8 Hoofdstuk 6 Overige activiteiten... 10

3 Hoofdstuk 1 Inleiding In deze nota treft u een overzicht aan van de activiteiten en actualiteiten die vallen onder de volgende Kerntaken en regietaak: Kerntaak 1 Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsbeschikbaarheid Regietaak 1 Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid en Kerntaak 2 Sociale Zekerheid, Arbeidsomstandigheden Milieu valt ook onder kerntaak 2, maar is in dit overzicht niet opgenomen. De informatie over de milieu-activiteiten zal worden nagezonden. De genoemde taken worden aangestuurd/uitgevoerd door: Directeur (15%) Secretaris (80%) 4 beleidsmedewerkers 1 management assistente (60%) 1 secretaresse De secretaris en de management assistente zijn tevens belast met het HRM-beleid voor het KVGO Verenigingssecretariaat en zijn mede daarom niet fulltime inzetbaar voor deze kern- en regietaken. De overige genoemde medewerkers zijn, op één na, allen parttime werkzaam. De kern van de activiteiten bestaat uit: Het signaleren van relevante ontwikkelingen (w.o. wet- en regelgeving). Belangenbehartiging, lobby en overleg met o.a. de overheid, bedrijfstakinstanties, VNO-NCW, AWVN, Intergraf en vakbonden. Voorlichting en advies aan KVGO-leden via verschillende kanalen (o.a. via telefonische advisering, bedrijfsbezoeken, ledenbijeenkomsten, Kernmail, website, brochures, Kernnieuws, ledenbrieven). Het ontwikkelen en onderhouden van collectieve regelingen en voorzieningen. Na het wegvallen van de binnendienst (die veel eerstelijns telefoontjes opving), is de telefonische advisering met name op het terrein van arbeidsvoorwaarden behoorlijk toegenomen. Op dit moment vraagt dit ca. 25% van de werktijd. Naar verwachting zal dit in 2012 gelijk blijven. De KVGO-beleidsnotitie Naar een nieuwe dynamiek vormt de leidraad voor het uitvoeren van de taken in

4 Hoofdstuk 2 Cao en Arbeidsvoorwaarden De activiteiten op het terrein van Cao en Arbeidsvoorwaarden zijn veelzijdig en divers. Zij zijn gericht op een voor de bedrijfstak meeademend beleid van arbeidsvoorwaarden. Meeademend in die zin dat de arbeidsmarkt- en bedrijfseconomische situatie bepalend is voor enerzijds het beheersbaar houden van lasten en anderzijds het ontwikkelen van attractieve arbeidsvoorwaarden. Ook zal in 2012 gericht aandacht worden besteed aan de vormgeving van de arbeidsvoorwaarden en de wijze waarop deze voor de diverse categorieën bedrijven toepasbaar zijn. Via voorlichting en advies wordt gezorgd dat de KVGO-lid bedrijven beschikken over actuele en praktische informatie die zij in hun dagelijkse bedrijfsvoering kunnen toepassen. Flexibiliteit als kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering In 2011 zijn we begonnen met het thema Flexibiliteit als kritische succesfactor voor de bedrijfsvoering. Subthema s zijn o.a.: Flexibiliteit in tijd Flexibiliteit in inzetbaarheid Flexibiliteit in contracten Flexibiliteit in beloning In 2012 gaan we hiermee verder. Zo is in het voorjaar van 2012 een workshop gegeven over flexibel roosteren en zal een vervolgworkshop over dit thema worden georganiseerd (zie ook Thema- en P&O-bijeenkomsten). We gaan uitleg geven over verschillende vormen van flexibele arbeidsovereenkomsten en bekijken hoe we bedrijven kunnen helpen bij het maken van de keuze voor het juiste contract (onder de term: Flexwijzer). Daarnaast blijven we de ontwikkelingen op de vier subthema s volgen en zorgen we voor uitleg en tips op de Personeelswijzer. Grafimedia cao Op 13 februari 2012 is er na stevige onderhandelingen een principeakkoord voor een cao-contract met de looptijd van 1 februari 2012 tot en met 31 juli 2013 afgesloten. Dit principeakkoord is eind februari door de Ledenraad van het KVGO goedgekeurd. Voor deze cao zal, zoals gebruikelijk, AVV worden aangevraagd. Ervaring met de AVV-procedure heeft geleerd dat dit traject langere tijd in beslag kan nemen. Van Werk Naar Werk-Regeling. Per 1 april 2012 is afscheid genomen van de Reorganisatie-, Fusie- en Liquidatieregeling (RFR). Daarvoor in de plaats is de Van Werk Naar Werk-regeling gekomen. Werknemers ontvangen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen geen ontslagvergoeding meer maar een bijdrage van de werkgever in de kosten van een outplacementtraject. Begin april 2012 heeft het KVGO voor de leden een organisatiebijeenkomst georganiseerd in samenwerking met het mobiliteitscentrum C3 en het Dienstencentrum. De animo voor deze bijeenkomst was zo groot dat er een tweede bijeenkomst georganiseerd wordt. Comfortabele arbeidsovereenkomst De in 2009 gestarte paritaire studie naar een Comfortabele arbeidsovereenkomst wordt in 2012 voortgezet. In dit project werkt het KVGO samen met de andere sociale partners in de sector grafimedia aan modernisering van arbeidsvoorwaarden. De belangrijkste doelstelling is het ontwikkelen van een eigentijds arbeidsvoorwaardenpakket dat kan meebewegen met de (economische) ontwikkelingen, rekening houdend met de diversiteit in de branche en de diverse behoeften, dat tevens voor bedrijven buiten de branchegrenzen mogelijkheden biedt en eveneens kan bijdragen aan het versterken van het draagvlak voor collectieve voorzieningen. 2

5 In 2012 zal de focus liggen op de afronding van de inhoud van de comfortabele arbeidsovereenkomst, de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaardentool en de ontwikkeling van het sectoroverstijgend aanbod. Ook de pilots die in 2013 van start gaan worden voorbereid. De ervaringen van de pilotbedrijven zullen mede bepalend zijn voor de definitieve inhoud van de comfortabele arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende faciliteiten. Thema- en P&O-bijeenkomsten In 2012 zullen thema- en P&O-bijeenkomsten worden georganiseerd. Doel is het informeren van de leden over actuele thema s en het bieden van de mogelijkheid tot kennisuitwisseling en netwerken. Bovendien zal in 2012, net als in eerdere jaren, bij P&O-bijeenkomsten worden samengewerkt met andere in de branche opererende organisaties. In 2012 wordt specifiek aandacht besteed aan efficiency en gezondheidsaspecten van het flexibel roosteren. Personeelswijzer Het blijkt dat de Personeelswijzer voorziet in een informatiebehoefte van de leden. Het doel van de Personeelswijzer is om de leden met praktische en actuele informatie bij te staan in de dagelijkse bedrijfsvoering. De Personeelswijzer wordt zowel inhoudelijk continu bijgewerkt, bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, als regelmatig uitgebreid met praktische hulpmiddelen zoals onlangs met een systeem voor verlofregistratie. Commissie cao-zaken De paritaire Commissie cao-zaken heeft de volgende bevoegdheden: Bemiddeling bij decentraal overleg. Dispensatie en interpretatie van de cao-bepalingen. Behandeling van beroep van een werknemer die bezwaar maakt tegen de indeling van zijn functie. Adviesbevoegdheid aan de ROGB als er twijfel is of een onderneming onder de werkingssfeer van de Grafimedia cao valt. Gevraagd en ongevraagd adviseren van cao-partijen over verduidelijking en actualisatie van de werkingssfeer van de cao. In samenwerking met de ROGB te beslissen in alle gevallen waarin de cao niet voorziet. Het KVGO voert het secretariaat en levert inhoudelijke ondersteuning aan deze commissie. ROGB De Raad voor Overleg in de Grafimedia Branche (ROGB) bestaat uit vertegenwoordigers van de bij de cao betrokken contractspartijen en heeft onder andere tot taak om de bij de cao-onderhandelingen genomen besluiten uit te voeren en/of uit te werken. Daarnaast behandelt de ROGB verzoeken tot vrijwillig onder de cao stellen en gevallen waarin twijfel bestaat over de werkingssfeer van de cao. Het KVGO voert het secretariaat en levert inhoudelijke ondersteuning. In 2012 heeft de ROGB onder andere tot taak om de premie-restitutie van de WIA-gelden te regelen, de cao-afspraken inzake de premievrijstellingen te laten uitvoeren en via het A&O-fonds de uitvoeringen m.b.t. de Van Werk naar Werk-regeling op de rails te zetten. Ook de activiteiten van de Werkgroep Arbeid en Gezondheid (WAGG) en de studiecommissie Pensioen vallen onder de eindverantwoordelijkheid van de ROGB. Social Working Party Intergraf De Social Working Party van Intergraf komt eenmaal per jaar bijeen om ervaringen uit te wisselen en kennis te nemen van relevante Europese ontwikkelingen. Daarnaast verstrekt het KVGO tussentijds informatie over de cao-afspraken, die door Intergraf wordt verwerkt in een overzicht voor de deelnemende landen. 3

6 Overige commissies KVGO participeert in de Commissie Informatie-uitwisseling en beraad (CIBA) van VNO-NCW en diverse (ad-hoc)commissies van de AWVN. Doel van deelname is het verkrijgen van informatie, het uitwisselen van informatie met collega s van andere brancheorganisaties en het waar nodig opzetten van een gezamenlijke lobby. Hoofdstuk 3 Arbeidsbeschikbaarheid, verzuim en arbeidsongeschiktheid In de afgelopen jaren is veel energie gestoken in ondersteuning van lidbedrijven door activiteiten op het terrein van preventie, verzuim en arbeidsongeschiktheid. Doel was om de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen. Deels in eigen KVGO-activiteiten, deels in het kader van bedrijfstakbeleid samen met de vakbonden. Dat leverde direct rendement op bij de bedrijven. Maar we zijn er nog niet. Er is nog steeds winst te behalen in verbetering van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Gezondheidsbeleid, ook aandacht geven aan die 95% die niet ziek is, kan een winstpunt opleveren voor bedrijven. Een relevante ontwikkeling op het terrein van re-integratie zijn de kabinetsplannen op het punt van participatie en langer doorwerken. KVGO-activiteiten Project Gezondheid in Bedrijf In samenwerking met de verzekeraar (Achmea) van onze verzekeringsmantels ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wordt een meerjarig programma vormgegeven, gericht op verbetering en ondersteuning van het gezondheidsbeleid in de onderneming. De afgelopen jaren is gebleken dat ondanks de economische recessie veel leden de bijeenkomsten over het aanpakken van frequent of complex verzuim zijn blijven bezoeken. In 2012 worden deze bijeenkomsten dan ook wederom aangeboden. Ervaren deskundigen op velerlei gebied staan klaar om de ondernemer te informeren over het hoe en waarom van zo gezond mogelijk werken. Daarnaast staan - onder meer - regionale bijeenkomsten over belangrijke onderwerpen op dit gebied op de agenda en zal het KVGO ook het omvangrijke pakket aan bestaande hulpmiddelen beter toegankelijk maken. De verzekeraar draagt bij in de kosten van de activiteiten voor Gezondheid in Bedrijf. Doel van het project Gezondheid in Bedrijf is primair verdere verlaging en beheersing van de lasten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Daarnaast levert Gezondheid in Bedrijf een bijdrage aan het verhogen van de inzetbaarheid en productiviteit van medewerkers. Daarbij speelt de toenemende vergrijzing een rol en het feit dat oudere werknemers nog een tijdje mee moeten. In 2011 is gestart met het onderwerp leefstijl. In samenwerking met het Nederlands Instituut van Sport en Bewegen (NISB) zijn enkele activiteiten ontwikkeld. Het NISB subsidieert deze activiteiten. Eind 2011 is de website gezonde leefstijl voor grafici ( ontwikkeld. Deze website biedt tips, adviezen, werkprogramma s en andere hulpmiddelen. Begin 2012 hebben de leden een brochure over leefstijl toegezonden gekregen. Daarin staat informatie over de activiteiten en tips over het met de werknemers bespreekbaar maken van de slechte leefstijl. In juni 2012 wordt gestart met workshops rondom dit thema. Om deelname extra aantrekkelijk te maken komt naast leefstijl ook de inzetbaarheid van (oudere) medewerkers aan de orde. In de workshops van Gezondheid in Bedrijf komt ook steeds meer aandacht voor verandermanagement. Dat betekent dat er wordt gekeken hoe de zakelijke en sociale aspecten van ondernemerschap nog beter met elkaar kunnen worden verbonden. Zo is in april een nieuwe workshop georganiseerd gericht op de bedrijfsmatige en de ergonomische en gezondheidskant van het roosterproces. De vervolgworkshop richt zich op de veranderkundige aspecten: hoe krijg je de medewerkers mee bij wijzigingen in roosters of ploegendiensten? Inmiddels blijkt dat er veel belangstelling is vanuit de leden voor deze nieuwe workshops 4

7 Infrastructuur Er zijn diverse instrumenten en verzekeringen samen met de verzekeraar ontwikkeld. Verzuimdienstverlening en arbeidsgerelateerde zorg zijn per 1 januari 2008 samengevoegd in één steunpunt en in 2012 wordt gewerkt aan het optimaliseren van deze dienstverlening. Het grafibasispluspakket Achter de schermen wordt met de verzekeraar bekeken of de visie achter het huidige pakket in combinatie met het verzuimsteunpunt, verder kan worden ontwikkeld, rekening houdend met de ontwikkelingen in de markt en de behoeften van de bedrijven. Katern KVGO Sociaal Circa viermaal per jaar verschijnt het katern KVGO Sociaal in Kernnieuws. Het katern bevat enerzijds interviews en informatie op het terrein van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Anderzijds wordt er informatie gegeven over actuele thema s zoals leefstijlbevordering en duurzame inzetbaarheid van (oudere) werknemers. Duurzame inzetbaarheid Duurzame inzetbaarheid is een nieuw begrip en beoogt de inzetbaarheid van werknemers gedurende hun hele loopbaan te veranderen. Het begrip duurzame inzetbaarheid is niet alleen in de Grafimedia, maar ook in vele andere sectoren in beeld gekomen door o.a.ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (steeds minder instroom, gemiddelde leeftijd van werknemers neemt toe, tegelijkertijd stroomt een grote groep medewerkers de komende jaren uit en de AOW leeftijd begint te verschuiven waardoor er langer moet worden doorgewerkt). Het onderwerp is breder dan arbeidsomstandigheden. Het gaat ook om vitaliteit (gezond en leefstijl), vakkennis, loopbaanontwikkeling en arbeidssatisfactie (motivatie). Duurzame inzetbaarheid is een rode draad binnen het project Gezond in Bedrijf. Om niet opnieuw het wiel te hoeven uitvinden, neemt het KVGO deel aan een nieuw netwerk voor branches over Duurzame Inzetbaarheid. Ook vanuit de Overheid komt steeds meer aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Minister Kamp start in 2012 een campagne om de bewustwording te vergroten binnen ondernemingen, daarnaast kunnen sectoren subsidie krijgen voor branche-activiteiten op dit gebied. Activiteiten in het kader van ROGB/WAGG (samen met vakbonden) Sociale partners hebben besloten om het bedrijfstakbeleid gericht op verzuim, arbeidsongeschiktheid en re-integratie voort te zetten en de reeds ontwikkelde instrumenten en activiteiten grotendeels te continueren. Het KVGO voert het secretariaat en participeert in de paritaire Werkgroep Arbeid en Gezondheid Grafimedia (WAGG). Een overzicht van de WAGG-activiteiten in 2012: Onderhoud van RI&E en Arbocatalogus Grafimedia & Communicatie In 2010 is de volledig vernieuwde RI&E 3 gelanceerd en zijn er met veel succes voorlichtingsbijeenkomsten over de RI&E gehouden. Ook is in 2010 het arboplatform volledig vernieuwd. Op dit platform is de arbocatalogus integraal opgenomen en vindt men alle instrumenten, brochures en informatie over gezond werken in onze bedrijfstak. Tenslotte zijn in het najaar van na de lancering van de nieuwe website - workshops over de arbocatalogus georganiseerd die goed zijn bezocht. In 2011 is het laatste arbocatalogusonderdeel fysieke belasting goedgekeurd door de arbeidsinspectie en is de richtlijn voor de zeefdruk ter voorkoming van blootstellingsmetingen toegevoegd aan de arbocatalogus Uit een enquête die eind 2011 is uitgezet onder KVGO leden om te toetsen of bedrijven behoefte hebben aan een webversie van de RI&E Grafimedia, bleek dat het merendeel hier behoefte aan heeft 5

8 In 2012 wordt gestart met het maken van een Webversie van de standalone versie RI&E Grafimedia. Daarbij worden ook enkele andere aspecten betrokken zoals het ontwikkelen van een benchmark en integratie van de twee standalone oplosmiddelenreductie-instrumenten. Dit is een omvangrijk project dat naar verwachting in de lente van 2013 zal worden afgerond. Verder zal in 2012 een start worden gemaakt met visievorming rondom het thema duurzame inzetbaarheid. In 2012 wordt een startbijeenkomst georganiseerd met sociale partners en andere stakeholders zoals het pensioenfonds en de verzekeraar om hier een discussie over te voeren. Verzuimsteunpunt Grafimedia In het Verzuimsteunpunt Grafimeda worden werkgevers met een Grafibasisplus- of een grafibasisverzekering bijgestaan op het gebied van verzuimmanagement en preventie. In het verzuimsteunpunt wordt samengewerkt met de arbodiensten MKBasics (dochter van ArboUnie), 365 (voorheen ArboNed) of Achmea Vitale. Per 1 januari 2012 is het verzuimsteunpunt Grafimedia toegevoegd aan de verzekeraar Achmea. Door deze verplaatsing naar de verzekeraar moest er opnieuw worden gekeken naar de inhoudelijke aspecten van de dienstverlening en de bijhorende logistieke processen. Met behoud van het branchespecialisme is de doelstelling van deze transitie om enerzijds de kwetsbaarheid van het verzuimsteunpunt (dat tot die tijd min of meer als standalone organisatie opereerde) te verkleinen en anderzijds de integratie met de verzekeringen (en de interventiemogelijkheden die verzekeringsproducten bieden, zoals Present) zo goed mogelijk te benutten. In 2012 vindt regelmatig overleg plaats om deze transitie te begeleiden, een zo goed mogelijke dienstverlening te waarborgen en eventuele knelpunten weg te nemen. Servicepunt Grafimedia Het Servicepunt Grafimedia is de spil in de door de bedrijfstak opgezette trajecten om arbeidsongeschikte werknemers met een grafische achtergrond te re-integreren. In het Servicepunt werken twee re-integratiebedrijven en een scholingsbedrijf samen. Naast het herplaatsen van werknemers zonder werkgevers houdt het Servicepunt zich ook bezig met het herplaatsen van werknemers die niet meer naar hun huidige werkgever kunnen terugkeren. De re-integratieactiviteiten zijn in 2010 in gevaar gekomen door bezuinigingen vanuit het UWV. Een brief is uitgegaan naar het ministerie van SZW om hier aandacht voor te vragen. In 2011 is vanuit de WAGG in nauw overleg met het mobiliteitscentrum C3 bekeken hoe de werkzaamheden vanuit het Servicepunt kunnen worden voortgezet. Ook is door de WAGG een kosten-baten analyse gedaan naar plaatsingen die zijn gerealiseerd door het Servicepunt m.b.t. (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten en plaatsingen van langdurig werklozen. De WAGG heeft tevens vastgesteld dat het nog steeds onoverzichtelijk is voor werkgevers en werknemers dat er meerdere instanties en providers zijn die zich met re-integratie bezig houden. Daarom is besloten de beleidstaak m.b.t. re-integratie van arbeidsongeschikten zonder werkgever, tot nader order neer te leggen bij mobiliteitscentrum C3. In 2012 zal C3 binnen haar beleidskader zelf richting geven aan het beleid rondom re-integratie van de bovengenoemde doelgroep. Daarbij wordt ook gekeken of en zo ja op welke wijze het Servicepunt Grafimedia een rol kan blijven spelen binnen de bedrijfstak. In 2012 zal waar nodig overleg plaatsvinden met C3 over de voortgang. Onderhoud en aanpassing website De totaal vernieuwde website zal worden onderhouden en waar nodig worden aangepast. Doelstelling is om de site goed actueel te houden en bezoekers te verleiden de site te bezoeken. Dat is van belang nu de arbocatalogus integraal is opgenomen. Daarnaast blijft in 2012 ook de helpdesk arbografimedia actief voor (gratis) 1 e lijns-ondersteuning van KVGO leden met inhoudelijke vragen m.b.t. de Arbocatalogus, de RI&E of softwarematige vragen over deze bedrijfstakinstrumenten. 6

9 Hoofdstuk 4 Arbeidsmarkt en opleidingsbeleid Het betreft hier een zogenoemde regietaak, hetgeen betekent dat het KVGO betrokken is bij de beleidsvoorbereiding en/of evaluatie en bijsturing van de uitvoering, doch zelf geen uitvoerende werkzaamheden verricht. Het KVGO zorgt ervoor dat opmerkingen en suggesties uit de ledenkring worden teruggekoppeld naar de uitvoerende instanties. Het KVGO heeft vertegenwoordigers in de besturen van het GOC, GOCi (voorheen VBGI), A&O-fonds Grafimedia en Egin. Het KVGO participeert tevens in het project Mediacompetenties en de stuurgroep van het mobiliteitscentrum C3. De beleidskaders op het terrein van arbeidsmarkt en opleidingen worden opgesteld door het bestuur van het A&O-fonds Grafimedia. Een groot deel van de uitvoering van dat beleid wordt bij het GOC ondergebracht. Een greep uit de ontwikkelingen en activiteiten die in 2012 een rol zullen spelen: De door- en uitstroom van personeel op korte termijn is gelet op het grote aantal reorganisaties en faillissementen nog steeds een belangrijk aandachtspunt. In 2009 werd daartoe het mobiliteitscentrum C3 opgericht dat tot doel heeft ontslagen werknemers te begeleiden van werk naar werk. C3 is inmiddels uitgegroeid tot een professionele organisatie en boekt grote successen bij het begeleiden van werklozen naar ander werk. De RFR-regeling is bij de cao-onderhandelingen afgeschaft. Daarvoor in de plaats is de Van Werk naar Werk-regeling ingevoerd. De verdere ontwikkeling van kennis en vaardigheden van werknemers is gelet op de noodzaak om langer door te werken en de technologische en marktontwikkelingen van essentieel belang. Er zullen steeds hogere eisen gesteld worden aan flexibiliteit en inzetbaarheid. Het aanbod van diensten en cursussen wordt voortdurend aan deze eisen aangepast. Door de vergrijzing en de geringe belangstelling van jongeren, ontstaat op (langere) termijn krapte op de arbeidsmarkt. De komende jaren wordt daarom ook (met mate) aandacht besteed aan instroombevorderende activiteiten. Het A&O-fonds Grafimediabranche is reeds een belangrijke speler bij het verwerven van (Europese) subsidies. Deze rol zal verder versterkt worden in die zin dat onderzocht zal worden hoe de bestaande regelingen verbreed en toegankelijker gemaakt kunnen worden en daar waar mogelijk nieuwe bronnen aan te boren. In april 2012 is het Ontwikkelingsfonds Creatieve Industrie (OCI) in het leven geroepen. OCI richt zich o.a. op werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de creatieve branches gaming, AV, grafimedia, vormgeving, signsector, internetbedrijven & ICT, uitgeverij, reclame. Doel is kennis en ervaring uitwisselen, samenwerken en waar nodig als één sterke partij op te treden. In 2012 zal OCI verder ontwikkeld worden. 7

10 Hoofdstuk 5 Sociale zekerheid De activiteiten op het terrein van sociale zekerheid zullen in 2012 gericht zijn op het ontwikkelen en behouden van inzichtelijke, hanteerbare regelingen met een goede prijs/prestatieverhouding. Adequate afdekking van risico s, beheersing van kosten en administratief gemak zijn hierbij belangrijke ijkpunten. In de afgelopen jaren is er op dit terrein al enorm veel en ingrijpend veranderd. Als gevolg van de vergrijzing (de eerste babyboomjaren treden nu toe tot AOW- en pensioenregelingen) en de voortdurende financiële crisis verwachten wij ook in de komende jaren ingrijpende en soms pijnlijke aanpassingen. Op het gebied van wetgeving valt te denken aan aanpassing van de AOW, de pensioenleeftijd en de WW. Daarnaast is er een Wet Werken naar Vermogen in voorbereiding die een aantal regelingen aan de onderkant van de arbeidsmarkt integreert en komt er wetgeving die beoogt het ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico van flexwerkers te beperken. Bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen valt de groei in de WGA (met name de groep volledig, maar nietduurzaam arbeidsongeschikten) op. Als sector wordt de grafimedia in 2012 geconfronteerd met een forse stijging van de zogenoemde sectorpremie, vooral als gevolg van de werkloosheidslasten in het eerste half jaar. De gevolgen van bestaande en nog komende kabinetsplannen en daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving worden nauwgezet gevolgd. Onvermijdelijk zullen overheidsmaatregelen, zowel financieel als aan de rechtenkant zeer ingrijpend kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor werknemers. Het KVGO blijft zich inzetten voor een zo goed mogelijke vertaling naar bedrijfstakregelingen of collectieve arrangementen en zet zich tevens in om eventuele negatieve gevolgen tot een minimum te beperken. Tevens zullen initiatieven worden genomen om in bestaande arrangementen verbeteringen aan te brengen die tot kostenbesparingen kunnen leiden: zo is met Achmea afgesproken dat een actieve herbeoordeling zal plaatsvinden van de populatie die zich in de WGA-portefeuille bevindt; daarnaast zijn we met Achmea in gesprek over de ontwikkeling van een tool die de kosten/baten van een verzuimverzekering inzichtelijk maakt. Nu blijken veel bedrijven te kiezen voor het meest complete (en dus duurste) pakket terwijl dat vanuit risicobeheersingsoogpunt wellicht niet altijd nodig is. Belangrijk aandachtspunt voor de komende periode is de houdbaarheid van de opgebouwde infrastructuur van de collectieve regelingen, die immers van grote meerwaarde is voor de lidbedrijven. Bij de houdbaarheid van deze infrastructuur speelt het nog steeds afnemend draagvlak vanwege de getalsmatige terugloop van bedrijven binnen de branche een rol. In het kader van het project Comfortabele arbeidsovereenkomst (zie hoofdstuk II) streven we een groter draagvlak voor collectieve voorzieningen na met bedrijven buiten de (grafimedia)branchegrens. Besturen Timeos en bedrijfstakfondsen Het KVGO participeert in het bestuur van Timeos (voorheen: Grafische Bedrijfsfondsen, GBF) en de aan cao-regelingen gelieerde fondsbesturen, t.w. het Pensioenfonds Grafische Bedrijven (PGB), het Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers (FWG), het Spaarloonfonds Grafische Bedrijven (SGB) en het Algemeen Sociaal Fonds (ASF), waarvan de uitvoering is ondergebracht bij Timeos. Voor enkele van deze fondsen, met name FWG en SGB geldt dat de activiteiten binnen enkele jaren zullen eindigen en dat deze fondsen zullen worden geliquideerd. Hetzelfde geldt voor het garantiefonds binnen ASF. Dit houdt verband met het (wettelijk) eindigen van de spaarloon- en de VUT-regeling en de cao-afspraak dat de garantieregeling per 1 april 2012 is beëindigd. Voor PGB blijven belangrijke aandachtspunten: de dekkingsgraad, de ontwikkeling van de kostendekkende premie, de marktrente en het lang leven risico; voorts de eisen die de Pensioenwet stelt onder andere ten aanzien van het bestuursmodel, de eisen van De Nederlandse Bank (DNB) m.b.t. splitsing van bestuur (PGB) en uitvoeringsorganisatie (GBF) en de toename van wettelijke 8

11 deskundigheidseisen aan bestuurders van pensioenfondsen. Daarnaast natuurlijk de uitwerking van het in 2011 overeengekomen Pensioenakkoord. Ook de mogelijkheden voor verbreding van het draagvlak van PGB en/of Timeos blijven een punt van aandacht. Daarbij gaat het om nieuwe deelnemers in bestaande regelingen zoals het PGB of samenwerking/fusie met andere pensioenfondsen. In dit kader vindt een onderzoek plaats naar een mogelijke fusie van PGB en PNO. Het jaar 2012 zal in het teken staan van verdere consolidatie van bestaande regelingen. Verder zal gestreefd worden naar het vergroten van het inzicht en transparantie in regelingen voor werkgevers en werknemers. Verzekeringen Het KVGO heeft enkele mantelovereenkomsten afgesloten. De mantelovereenkomsten, die betrekking hebben op inkomensverzekeringen bij verzuim en arbeidsongeschiktheid en op zorgverzekeringen bieden daarnaast een financiële basis voor de infrastructuur en de activiteiten gericht op ondersteuning van de bedrijven bij preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie. Ook worden via deze weg activiteiten gefinancierd gericht op gezondheidsmanagement in de ondernemingen. KVGO-mantelovereenkomst verzuim & arbeidsongeschiktheid Een raamovereenkomst tussen KVGO en Achmea, voor wat betreft de verzekeringen: Grafimedia Ziektewet Zekerheidsplan: een verzuimverzekering (aflopend pakket, overgaand op Grafibasisplus). Grafibasis(plus): dit is de verzekering van de loondoorbetalingverplichting bij ziekte in combinatie met ondersteuning vanuit de met ons samenwerkende arbodiensten en het Verzuimsteunpunt. Grafibasis: dit is een combinatie van ondersteuning door arbodiensten en het Verzuimsteunpunt (zonder de loondoorbetalingverzekering) in combinatie met een WIA-gerelateerde verzekering. Grafimedia Werkgevers Uitstapverzekering: ook wel WGA-uitstapverzekering genoemd: dit is de opvolger van de Pemba-regeling; het betreft gezamenlijk eigen-risicodragen WGA, arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en DGA Nieuwe regeling. Arbeidsongeschiktheidsverzekering Individueel Werkgevers AOV-Excedentverzekering: een arbeidsongeschiktheidsverzekering die alle wettelijke en cao-regelingen dekt voor het deel van het inkomen boven het maximum sv-dagloon inkomen. ROGB-mantelovereenkomst Een raamovereenkomst tussen ROGB en Achmea voor wat betreft de verzekeringen: WGA-hiaat verzekering: verzekering cao-regeling werknemers. Kop/drempel verzekering WIA: verzekering van cao-aanvullingsverplichtingen werkgevers. KVGO-mantelovereenkomst Zorgverzekering Een raamovereenkomst tussen KVGO en Zilveren Kruis Achmea m.b.t. de basiszorgverzekering en de aanvullende verzekering. Het KVGO heeft regelmatig overleg met de verzekeraar op beleidsmatig niveau, maar ook operationeel in het kader van belangenbehartiging van individuele bedrijven. Een verdere uitrol en vergroting van de bekendheid van diverse regelingen blijft een aandachtspunt. Tevens zal aandacht worden gegeven aan de uitbreiding van het gebruik van de dienstverlening op dit terrein door grote bedrijven en in samenhang daarmee aanpassing van die dienstverlening aan de behoeften van grote bedrijven. Commissies Het KVGO participeert in de VNO-NCW commissie Sociale Zekerheid en de commissie Pensioenen en is lid van de klankbordcommissie UWV. Doel van deelname is het verkrijgen van informatie, het uitwisselen van informatie met collega s van andere brancheorganisaties en het waar nodig opzetten van een gezamenlijke lobby. 9

12 Hoofdstuk 6 Overige activiteiten EEO en kostenontwikkeling Om de kerntaken Arbeidsvoorwaarden en arbeidsbeschikbaarheid, sociale zekerheid, milieu en arbo goed te kunnen uitvoeren is, naast de vakspecialistische kennis, ook kennis nodig van economischeen marktontwikkelingen. Deze ontwikkelingen krijgen aandacht in de diverse onderzoeken die het GOC uitvoert. In 2012 wordt, net als voorgaande jaren, de prognose en de werkelijke ontwikkeling van de indirecte kosten berekend. Via een speciale applicatie op het besloten deel van de KVGO-website kunnen bedrijven de kostenontwikkeling voor hun eigen bedrijf berekenen. Juridische zaken Als gevolg van de reorganisatie in 2009 is een aantal onderdelen van het juridisch advies komen te vervallen. Onderstaand een overzicht van juridische onderwerpen waar geen (of nog slechts in beperkte mate) informatie en advies over wordt gegeven. De leden worden doorverwezen naar externe deskundigen. Auteursrecht (Sena, Buma, Repro etc.) Aanbestedingen Contractuele kwesties Elektronisch zakendoen Huisvesting Leveringsvoorwaarden (globaal advies op hoofdlijnen blijft, bij meer specialistische vragen wordt doorverwezen) Mededingingswetgeving (advies blijft beperkt tot de gedragscode, bij meer specialistische vragen wordt doorverwezen) 10

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012. Geachte heer/mevrouw,

Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012. Geachte heer/mevrouw, 260 Uitnodiging vergadering Bks 2012nr2 22 mei 2012 Ledenraad KVGO op 6 juni 2012 Geachte heer/mevrouw, Graag nodigen wij u uit voor de vergadering van de Ledenraad KVGO op woensdag 6 juni 2012 in Congres-

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen cao-teksten

Overzicht van wijzigingen cao-teksten Overzicht van wijzigingen cao-teksten 2010-2012 In het nieuwe cao-boekje zijn alle wijzigingen, zoals afgesproken in het cao-overleg, opgenomen. Om u een goed beeld te geven van de aanpassingen, staan

Nadere informatie

Grafimedia fondsen in t kort

Grafimedia fondsen in t kort Grafimedia fondsen in t kort Informatie voor werkgevers over: aansluiting bij de grafimedia fondsen deelneming en premie inhoud van de bedrijfstakregelingen Deze brochure is uitgebracht namens het Pensioenfonds

Nadere informatie

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019.

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF 2017-2019 1. LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. 2. INKOMEN 2.1 Per 1 augustus 2017 worden de feitelijke lonen met

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB

Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Presentatie voor ledenraad KVGO Ruud Degenhardt 29 mei 2013 Pensioenactualiteiten en ontwikkelingen bij PGB Inhoud Inhoud PGB Financieel Pensioenactualiteiten Wet Versterking Pensioenfondsbestuur Ontwikkeling

Nadere informatie

Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche. Collectieve kracht. Samen meer bereiken

Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche. Collectieve kracht. Samen meer bereiken Organisatie van ondernemers in de communicatiebranche Collectieve kracht Samen meer bereiken Een krachtenbundeling die loont Waarom zou ik lid worden of blijven van het KVGO? Die vraag krijgen we regelmatig.

Nadere informatie

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P1 EINDDATUM IN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P-bepalingen zijn in principe tijdelijk van aard. Per P-bepaling wordt bepaald of er sprake is van een einddatum, die vervolgens in de

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie

van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten worden aangeboden met

Nadere informatie

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3

1. Ziektewet Vangnetregeling voor bepaalde groepen werknemers... 3 Ziektewet De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels voor Sociale Zekerheid

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2017/2019. De bedrijfstak Metaal en Techniek kent circa werkgevers en werknemers.

PRINCIPE-AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2017/2019. De bedrijfstak Metaal en Techniek kent circa werkgevers en werknemers. PRINCIPE-AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2017/2019 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een akkoord bereikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

1. De detailhandel in Nederland

1. De detailhandel in Nederland 1 2 1. De detailhandel in Nederland De detailhandel is een belangrijke economische sector die wordt gekenmerkt door een zeer arbeidsintensief karakter. Er werken ongeveer 750.000 mensen. Het belang voor

Nadere informatie

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887 Sociaal Bulletin UITGAANDE VAN HET SOCIAAL COMITÉ VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, ZOETWAREN, TABAK EN/OF TABAKSPRODUCTEN P/A FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Postbus 262-2260 AG Leidschendam

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

Alle premies voor werkgevers 2016 op een rij

Alle premies voor werkgevers 2016 op een rij 6 Jaargang 21 18 december 2015 Kernnieuws speciale bijlage Alle premies voor werkgevers 2016 op een rij Werknemersverzekering WGA en Ziektewet Aanvullende regelingen WGA-hiaat en compensatieverzekering

Nadere informatie

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet

Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Daar word je samen beter van! Modernisering Ziektewet Verschillende vormen van wetgeving hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat u als werkgever een grote rol speelt in het terugdringen van het aantal

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2011/2013

PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2011/2013 PRINCIPE AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2011/2013 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een principe akkoord bereikt met betrekking

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet 1. Inleiding Per 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het aantal vangnetters

Nadere informatie

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

BeZaVa. Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters Agenda Zietewet & WIA BeZaVa Verzuimmanagement Ziektewet, wie kwamen in aanmerking Orgaandonatie No riskpolis Ziekte door zwangerschap

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid

Duurzame Inzetbaarheid Duurzame Inzetbaarheid Het vermogen van werknemers om gezond, plezierig en productief te werken, gedurende hun hele arbeidsleven. Het gaat met andere woorden om gezondheid, vakmanschap, motivatie, werk-privé

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 oktober 14 tot en met 31 maart Tussen partijen bij de CAO

Nadere informatie

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

Cordares 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1 is specialist in pensioenbeheer en inkomensverzekering voor meer dan één miljoen Nederlanders. Met 25 miljard euro vermogen onder beheer, een uitstekend track record en vakkennis opgebouwd sinds 1952,

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim

Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim Verslag van Mandema Update Zorg & Verzuim De overheid trekt zich steeds meer terug als het gaat om zaken rond ziekte en verzuim van werknemers. Na het ontstaan van het WAO-gat in 1993 is alles in een stroomversnelling

Nadere informatie

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen

ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen ADDENDUM voor de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werkgevers en werknemers in de Groothandel in Textielgoederen en aanverwante artikelen 1 april 2009 tot en met 31 maart 2011 Tussen partijen bij de

Nadere informatie

Beroepsvereniging A&O Samenwerking A&O en AD

Beroepsvereniging A&O Samenwerking A&O en AD Beroepsvereniging A&O Samenwerking A&O en AD José van Lieshout, adviseur preventie/ duurzame inzetbaarheid Waar(voor) werk ik? Wat zijn mijn taken? Project vangnetters Project duurzame inzetbaarheid Stelling

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB

Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB Pensioenfonds PGB Presentatie voor de Ledenraad 29 februari 2012 7 Pensioenactualiteiten en strategische keuzes bij PGB 1 Inhoud Inhoud Deel I: actuele ontwikkelingen in het pensioendomein financiële positie

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van:

Werken na het bereiken. gerechtigde leeftijd. het bereiken. leeftijd. Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Werken na Werken na het bereiken het bereiken van de van de pensioenpensioengerechtigde gerechtigde leeftijd leeftijd Deze brochure is een samenwerkingsproduct van: Inleiding Werken na het bereiken van

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN. van het Nederland ICT lidmaatschap. Voor de digitale economie

FINANCIËLE VOORDELEN. van het Nederland ICT lidmaatschap. Voor de digitale economie FINANCIËLE VOORDELEN van het Nederland ICT lidmaatschap Voor de digitale economie Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten voor lidbedrijven. De diensten

Nadere informatie

Leiden, 11 juni Richard van den Berg

Leiden, 11 juni Richard van den Berg Leiden, 11 juni 2013 Richard van den Berg Aanleiding Comfortabele Arbeidsovereenkomst Ontwikkelingen in de bedrijfstak en omgeving krimp, draagvlak, nieuwe diensten, diversiteit Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan

DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG. Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan DE TOEKOMST VAN ARBEIDSGERELATEERDE ZORG Romy Steenbeek Bianca de Klerk Marc Aelberts Marloes van der Klauw Lennart van der Zwaan VAN ZIEKTE EN ZORG NAAR GEZONDHEID EN GEDRAG De Gezondheidszorg staat onder

Nadere informatie

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen

Specialist Inkomensverzekeringen. Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Specialist Inkomensverzekeringen Ondersteuningsformule voor de specialist Verzuim & Inkomen Voorwoord De adviesmarkt rond de publieke en private inkomensverzekeringen verandert zeer snel. Werkgevers kunnen

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Richtlijn werk en mantelzorg

Richtlijn werk en mantelzorg Raad voor overleg in de Grafimedia-branche (ROGB) Richtlijn werk en mantelzorg bij Grafimedia cao 2015-2018 1 december 2016 Richtlijn werk en mantelzorg Inleiding Medewerkers met mantelzorgtaken kunnen

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949

VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949 VUT-REGELING VOOR FWG-DEELNEMERS GEBOREN IN 1946-1949 Vut-regeling voor deelnemers FWG geboren in de periode 1946-1949 Voor deelnemers aan het FWG (Fonds Werktijdvermindering Oudere Werknemers in de Grafische

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing

Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Arbeidsvoorwaarden bij outsourcing Criteria & aandachtspunten Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Algemene ontwerpeisen Teneinde

Nadere informatie

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015

Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Vragenlijst cao ENCI Mei 2015 Geef s.v.p. per aandachtspunt met een cijfer aan hoe je denkt over het betreffende voorstel: heel erg belangrijk : 3 punten minder belangrijk : 2 punten onbelangrijk : 1 punt

Nadere informatie

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat

Cordares Continu Module Verzuim. De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat Cordares Continu Module Verzuim De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf bij verzuim gewoon doorgaat De Nieuwe Zekerheid dat uw bedrijf gewoon doorgaat Geen enkele ondernemer wil het weten. Maar elke ondernemer

Nadere informatie

WWb cao-voorstellen 2015

WWb cao-voorstellen 2015 Inleiding De huidige cao WWb 2012-2014 loopt op 31 december 2014 af en daarmee staan we aan de start van een nieuwe cao. Deze keer wordt het in meerdere opzichten een bijzonder traject. Voor ons (als werkgevers)

Nadere informatie

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming

VerzuimCare Voor een gezonde onderneming VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt

Nadere informatie

FACTSHEET Arbeid & Recht

FACTSHEET Arbeid & Recht Laatst update: 17 maart 2016 Factsheet: Waarmee moet u als WENb/WWb-werkgever rekening houden bij het in dienst houden of nemen van een AOW-gerechtigde? (Door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd Vanaf

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming:

Per 1 januari 2015 hebben werknemers met een tijdelijk contract meer bescherming: Themabijlage Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 januari 2015 Mensen met een tijdelijk contract hebben vanaf januari 2015 meer rechten, zowel vaste als tijdelijke werknemers krijgen bij ontslag een vergoeding,

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet Kosten of kansen? Francisca Dubbeldam & Dennis Holtkamp Specialisten Zorg & Inkomen 29 & 31 oktober 2013 linkedin.com/company/schouten-zekerheid twitter.com/schoutenzeker Daadkracht

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein

WELKOM! 22 april, NBC Congrescentrum, Nieuwegein WELKOM! 3061504048 Agenda: Algemene situatie pensioenland Wat betekent dit voor het BPF Textielverzorging? Herstructureringstraject Volgende bijeenkomst 23 juni 2 Algemene situatie pensioenland 3 Of verhoogt

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak

Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Leeftijdbewust personeelsbeleid Ingrediënten voor een plan van aanpak Inhoud Inleiding 3 Stap 1 De noodzaak vaststellen 4 Stap 2 De business case 5 Stap 3 Probleemverdieping 6 Stap 4 Actieplan 8 Stap 5

Nadere informatie

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case

Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Leeftijdbewust personeelsbeleid De business case Inleiding Binnen de sector ziekenhuizen is leeftijdsbewust personeelsbeleid een relevant thema. De studie RegioMarge 2006, De arbeidsmarkt van verpleegkundigen,

Nadere informatie

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract

IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid. werkgevershandleiding bij collectief contract IPAP Inkomen bij arbeidsongeschiktheid werkgevershandleiding bij collectief contract Vooraf U hebt een collectief contract voor IPAP bij Loyalis Verzekeringen gesloten. In het contract wordt naar deze

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Papiergroothandel in Nederland van t/m

Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Papiergroothandel in Nederland van t/m Collectieve arbeidsovereenkomst voor de Papiergroothandel in Nederland van 1-2-2007 t/m 31-1-2010 Tussen ondergetekenden: BührmannUbbens B.V., gevestigd te Zutphen Proost en Brandt BV, gevestigd te Diemen

Nadere informatie

GBF. Signbedrijven verder met grafimedia cao G B F GBF DIRECT, SPECIALE EDITIE VOOR SIGNWERKGEVERS IN NEDERLAND. februari 2004

GBF. Signbedrijven verder met grafimedia cao G B F GBF DIRECT, SPECIALE EDITIE VOOR SIGNWERKGEVERS IN NEDERLAND. februari 2004 februari 2004 GBF GBF DIRECT, SPECIALE EDITIE VOOR SIGNWERKGEVERS IN NEDERLAND WAT IS EEN CAO? WAAROM AANSLUITING BIJ GRAFIMEDIA? INHOUD CAO INVOERING CAO TOT SLOT... Signbedrijven verder met grafimedia

Nadere informatie

VerzuimCompleet Voor een gezonde onderneming

VerzuimCompleet Voor een gezonde onderneming VerzuimCompleet Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn

Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie. Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Duurzame Inzetbaarheid: Vitaliteitprogramma Levensmiddelenindustrie Bijeenkomst Innofood 5 juli 2016 Benno Hermelink en Jennifer van der Voorn Waarom HumanCapitalCare? Wij zijn een innovatieve onafhankelijke

Nadere informatie

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN

PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P1 EINDDATUM IN PROTOCOLLAIRE BEPALINGEN P-bepalingen zijn in principe tijdelijk van aard. Per P-bepaling wordt bepaald of er sprake is van een einddatum, die vervolgens in de

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET

UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET UPDATE MODERNISERING ZIEKTEWET Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters wordt de werkgever nu ook tot maximaal 12 jaar

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje

Modernisering Ziektewet Alles rondom de BeZaVa nog eens op een rijtje Document : D130 React va Versie : 1.0 Quarles van Uffordstraat 66 Datum : 09-08-2014 2202 NJ Noordwijk Status : Goedgekeurd www.reactiva.nl Eigenaar : Directeur Modernisering Ziektewet Alles rondom de

Nadere informatie

Flexis VerzuimCare Voor een gezonde onderneming

Flexis VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Flexis VerzuimCare Voor een gezonde onderneming Uw voordelen Simpel, efficient en betrouwbaar U wilt de risico s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en

Nadere informatie

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015

Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 Eindbod FME voor de CAO s in de Metalektro op 29 april 2015 De voorstellen die aanleiding geven tot wijzigingen in de CAO in de Metalektro gelden automatisch voor de CAO Hoger Personeel in de Metalektro

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer,

STICHTING VAN DE ARBEID. Aan: decentrale cao-partijen. Geachte mevrouw, heer, STICHTING VAN DE ARBEID Bezuidenhoutseweg 60 Postbus 90405 2509 LK DEN HAAG Aan: decentrale cao-partijen T 070. 3 499 577 F 070. 3 499 796 E info@stvda.ni www.stvda.ni Den Haag : 17 april 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee.

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Stel, u wordt ziek. Dat klinkt niet prettig, maar het kán zomaar gebeuren. Een ziekte hebben we immers

Nadere informatie

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket

Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Architectuur arbeidsvoorwaarden pakket Mei 2011 Rijskadeveld 28 4231 DZ Meerkerk +31 183 35 35 20 +31 6 22 201 805 www.deldenadvies.nl mail@deldenadvies.nl Architectuur arbeidsvoorwaardenpakket: modules

Nadere informatie

Van risico naar inzetbaarheid

Van risico naar inzetbaarheid Van risico naar inzetbaarheid Inzetbaarheid medewerkers benutten Geen onnodige instroom meer in de WGA en bevordering van uitstroom WGA! Otwin Nonnekes Adviseur Sociale Zekerheid Schadelastbeheersing Stelling

Nadere informatie

PGB actueel door Arnold Verplancke

PGB actueel door Arnold Verplancke door Arnold Verplancke Inhoud Financiële resultaten 2014 en eerste maanden 2015 Aansluitingen en groei deelnemersbestand Kosten per deelnemer Nieuwe wetgeving: - APF - Communicatie Nieuw portaal gepensioneerden

Nadere informatie

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3

UWV vordert WGA-uitkeringen met terugwerkende kracht... 2. UWV brengt flexwerkers in rekening... 3 UPDATE Nieuwsbrief april 2013 Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf en werknemers relevant zijn. Wat betekenen de verschillende marktontwikkelingen

Nadere informatie

PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016

PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016 BIJLAGE VI PROTOCOL BIJ DE CAO IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF 2014-2016 1. Vermelding objecten op loonstrook Partijen verrichten inspanningen om het per 1 januari 2015 mogelijk te maken dat

Nadere informatie

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa

De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters. BeZaVa De Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters BeZaVa Financiële belangen voor werkgever en werknemer zijn groot. Laat u niet verassen. Door: Arno Linkels Inleiding: Voor de op 1 januari

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Nieuwegein, 11 maart 2015

Hartelijk welkom. Nieuwegein, 11 maart 2015 Hartelijk welkom Nieuwegein, 11 maart 2015 Menukaart 1. Toekomst arbeidsgerelateerde zorg 2. Actieprogramma arbodienstverlening 3. Urennorm kerndeskundigen 4. Duurzame inzetbaarheid 5. Vragen en discussie

Nadere informatie

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen

Cordares. 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 1 Cordares 1.1 Zorgvuldig en toegewijd 8 1.2 Segment bedrijfstakregelingen 8 1.3 Segment niet-bedrijfstakregelingen 10 1.4 Opdrachtgevers 11 1.5 Premies en uitkeringen 11 1.6 Cordares op het internet 12

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6

sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 sociale innovatie in de creatieve industrie onderzoek Beeld: Netwerk6 samenvatting beschrijving en conclusies van het onderzoek inhoud samenvatting 2 tekst & uitleg 4 resultaten - onderwerpen van sociale

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet de werkgever betaalt De wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters is een feit. Door deze wet wordt u als werkgever (tot maximaal 12 jaar) financieel verantwoordelijk

Nadere informatie

...NOG LANG NIET UITGESPEELD

...NOG LANG NIET UITGESPEELD Nieuwsbrief 14MSV3:Opmaak 1 7/9/07 12:16 PM Page 1...NOG LANG NIET UITGESPEELD De evaluatie van het Arbo(plus)convenant De highlights van het congres Gezond Uitgeven!... nog lang niet uitgespeeld Gezond

Nadere informatie

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat:

I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: Eindbod van UWV voor nieuwe cao I. Op grond van de gevoerde onderhandelingen over de cao-voorstellen van zowel werkgever als vakbonden, komt UWV tot het volgende resultaat: 1. Looptijd UWV stelt een looptijd

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3522 BP Utrecht www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Profiel HR-consulenten Primair Onderwijs Opdrachtgever Predu GITP Jolanda Salari

Nadere informatie

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel

De WGA-verzekering voor AGF Groothandel De WGA-verzekering voor AGF Groothandel Arbeidsongeschikt, wat nu? Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van de risico s van inkomensterugval waar uw medewerkers mee te maken kunnen krijgen als

Nadere informatie

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer

Gezonde School. Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Gezonde School Conferentie MBO Vitaal voor leren en werken 7 april Anneke Meijer Programma Workshop Wat is Gezonde School? Gezonde School Fryslân Handleiding Centrum Gezond Leven Gezonde School in het

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

Preventie en verzuimkosten

Preventie en verzuimkosten Preventie en verzuimkosten Risico ontstaat door het niet weten wat je aan het doen bent (Warren Buffet) Pascalle Smit Strategisch adviseur duurzame inzetbaarheid Ervaring Goede hulp bij ontslag scheelt

Nadere informatie

Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf

Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Startnotitie MVT 2014-04-02 Aan kaderleden MVT en de collega s Eerste ideeën cao onderhandelingen Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf Inleiding De cao voor het Motorvoertuigen en Tweewielerbedrijf (MVT)

Nadere informatie

Zorgen voor uw werknemers is zorgen voor uw bedrijf

Zorgen voor uw werknemers is zorgen voor uw bedrijf Zorgen voor uw is zorgen voor uw bedrijf Natuurlijk wilt u als werkgever goede aan uw bedrijf binden. Door goed voor uw te zorgen, zorgt u ook voor (de continuïteit van) uw bedrijf. Bij goed werkgeverschap

Nadere informatie

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010

Privatisering van de WIA. Dolf Kamermans, 12 november 2010 Privatisering van de WIA Dolf Kamermans, 12 november 2010 1 SZ-stelsel in Nederland Wetgeving: 1967: Invoering WAO 1973-1985: misbruik WAO 1987: Stelselherziening 1992: TBA 1993: TAV 1996: WULbZ 1998:

Nadere informatie