Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Getting Integrated. Eindrapport. Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)"

Transcriptie

1 Getting Integrated Eindrapport Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 1.0 (30 januari 2008)

2 Eindrapport Getting Integrated / 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doelstelling document Doelgroep document Bronnen Doelstellingen Doelstellingen Behaalde resultaten Vraagarticulatie Bedrijfsmodel Producten Organisatie Knelpunten en aanbevelingen Knelpunten en oplossingen Aanbevelingen... 12

3 Eindrapport Getting Integrated / 12 1Inleiding 1.1 Doelstelling document Doel van dit document is om geïnteresseerden te informeren over de opbrengsten van dit project, de te gebruiken producten en de ervaringen die voor andere onderwijsinstellingen nuttig kunnen zijn. Het document wordt in de projectenbank van Kennisnet opgenomen. Het is daarmee beschikbaar voor andere onderwijsinstellingen. 1.2 Doelgroep document Dit plan is geschreven voor scholen en uitgevers en andere partijen en personen die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van flexibele door de school (docent) arrangeerbare webbased leermiddelen, het ontwikkelen van leermiddelen ter ondersteuning van de integratie van de algemeen vormende vakken in het vmbo in de praktijkvakken, en/of het ontwikkelen van leermiddelen in een samenwerkingsverband tussen scholen en uitgeverijen.

4 Eindrapport Getting Integrated / Bronnen Tabel: Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Datum CSGJA Projectplan en exploitatieplan Cornelis Kaai 24 april 2007 (versie 2.1) Functioneel ontwerp webbased Martin Nauta December 2007 leerobjecten Wiskunde (economie/wiskunde), Arvid Muller (wiskunde), Ad Kooi (wiskunde), Hans van Voskuilen (Zorg en welzijn), Henk van der Kamp (metaal/techniek), Cato Bentvelzen (wiskunde) en Rypke Procee (Wolters- Noordhoff) Functioneel ontwerp webbased Melanie Brandenburg (Engels), December 2007 leerobjecten Engels Rukie Renes (Engels), Miep Post (Zorg en Welzijn), Jacob Blokker (Economie), Aad Peetoom (Techniek) en Frank Volmerink (EPN) Uitkomsten PlugFest Cornelis Kaai 16 november 2007 Bijdrage TeleTOP Cornelis Kaai 24 januari 2008 Businessmodel / exploitatieplan Marchien van Doorn (Wolters- Januari 2008 Wiskunde Noordhoff) Businessmodel / exploitatieplan Engels Hilde van der Togt (EPN) Januari 2008 Samenwerkingsovereenkomst Wiskunde Marchien van Doorn (Wolters- Januari 2008 Noordhoff) Samenwerkingsovereenkomst Engels Marchien van Doorn (Wolters- Noordhoff) Januari 2008

5 Eindrapport Getting Integrated / 12 2Doelstellingen 2.1 Doelstellingen Dit project richt zich op het formuleren en bundelen van de vraag naar interactief webbased materiaal voor de algemeen vormende vakken (AVO-vakken) in de bovenbouw van het beroepsen praktijkgerichte vmbo. Het materiaal moet gearrangeerd kunnen worden door docenten in een digitale leeromgeving. Uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van methodemateriaal van educatieve uitgeverijen aangevuld met eigen materiaal en materiaal van derden. Een belangrijke inhoudelijke eis aan het materiaal is dat de AVO-vakken geïntegreerd kunnen worden in de praktijkvakken. Gestreefd wordt naar een integratie van 25%. Op dit moment is er nog weinig materiaal voorhanden dat voldoet aan deze eis. Om de haalbaarheid van het project te vergroten is er voor gekozen het project te beperken tot twee vakken, te weten: Wiskunde Engels Het materiaal moet toepasbaar zijn binnen de volgende sectoren: Techniek; Zorg en welzijn; en Economie. Als onderdeel van het project zijn de eisen aan het nieuwe materiaal vastgesteld, een aantal voorbeelden ontwikkeld en in de praktijk getest en overeenkomsten opgesteld tussen de scholen en de uitgeverijen voor de ontwikkeling en exploitatie van het materiaal. 2.2 Behaalde resultaten Wiskunde Voor het vak Wiskunde is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Wolters-Noordhoff en de deelnemende scholen om een aantal webbased modules te ontwikkelen. Elke module bestaat uit een Wiskunde deel en een praktijkdeel. Samen vormen deze een geïntegreerde praktijkopdracht. Het praktijkdeel kan door de docent vervangen worden door een eigen praktijkdeel zodat een eigen praktijkopdracht gemaakt kan worden. De webbased modules kunnen door de school gearrangeerd en afgespeeld worden in de eigen digitale leeromgeving. Een meer gedetailleerde beschrijving van opzet en inhoud van de modules is te vinden in het Functioneel ontwerp webbased leerobjecten Wiskunde van december In eerste instantie zullen een aantal modules voor de Sector Techniek ontwikkeld worden. Deze komen beschikbaar in het schooljaar 2008/9. In december 2008 zal besloten worden of ook voor de andere sectoren materiaal ontwikkeld gaat worden. De ontwikkelde modules zullen, al of niet in aangepaste vorm, onderdeel gaan uitmaken van de vernieuwde methode Netwerk van Wolters- Noordhoff. Deze staat gepland voor De modules zullen door uitgever samen met de deelnemende scholen ontwikkeld worden. De uitgeverijen gaan het materiaal ontwikkelen en de scholen gaan het materiaal in de praktijk uittesten. Ook zullen een aantal docenten van de school deelnemen aan het project als auteur. De projectleiding zal in handen zijn van de uitgeverij. Ook zullen een aantal andere scholen

6 Eindrapport Getting Integrated / 12 betrokken worden bij het project. Deze gaan functioneren als klankbordschool en zullen ook in de gelegenheid gesteld worden het materiaal uit te proberen en van feedback te voorzien. Engels Voor Engels zullen een aantal webbased modules ontwikkeld worden door EPN om bepaalde taalvaardigheden te aan leren en in praktijk te brengen. De modules worden onderdeel van de methode Exchange. Elke module bestaat uit een aantal onderdelen, die achter de computer gemaakt kunnen worden door de leerlingen, om bepaalde taalvaardigheden aan te leren en te oefenen, en een praktijkopdracht om de taalvaardigheden in de praktijk te brengen. Binnen elk leerjaar is een aantal algemene modules beschikbaar en een aantal sectorgekleurde modules. Om de volledige leerlijn te doorlopen moeten de leerlingen alle modules maken. De praktijkopdracht kan door de scholen vervangen worden door een eigen praktijkopdracht. Op deze manier kan de school (docent) elke module een eigen sectorkleuring geven en/of gebruiken binnen een eigen praktijkgerichte opdracht. Net als de modules bij Wiskunde zijn ook deze modules bruikbaar binnen de digitale leeromgeving van de school. De modules worden onderdeel van de methode Exchange. De methode Exchange staat gepland voor het schooljaar 2008/9. Deze methode en ook de modules zijn al in ontwikkeling. De modules die door de uitgever ontwikkeld worden voldoen in grote lijnen aan de wensen van de scholen. Daarom is hier geen gezamenlijk ontwikkelingstraject voor afgesproken. Wel is een overeenkomst afgesloten waarin de scholen gaan bepalen of zij de methode Exchange gaan aanschaffen voor de school of niet. Daarnaast is afgesproken dat de deelnemende scholen ook zonder de methode af te nemen, de modules kunnen afnemen. Naast de bovengenoemde modules is het plan ook om zogenaamde vocabulaire modules te ontwikkelen. Voor elke sector zal een module ontwikkeld worden waarmee leerlingen woorden kunnen leren en oefen die binnen een bepaalde sector van belang zijn. Dit idee is geboren tijdens het project. In de samenwerkingsovereenkomst tussen EPN en de deelnemende scholen is afgesproken de haalbaarheid van dit idee verder te onderzoeken en indien het idee haalbaar geacht wordt de modules samen met de scholen te gaan ontwikkelen. De intentie is de vocabulaire modules vervolgens mee te leveren met Exchange. Meer informatie over de opzet en inhoud van de modules is te vinden in de Functionele specificaties webbased leerobjecten Engels van december Toepassing educatieve standaarden Het materiaal dat ontwikkeld gaat worden is webbased en kan door de scholen zelf gearrangeerd worden binnen de eigen digitale leeromgeving. Het materiaal is gemetadateerd conform het Contentzoekprofiel PO-VO-BVE en voldoet aan de SCORM / IMS Content Package standaarden. De werking van het materiaal is tijdens het project getest binnen de digitale leeromgeving van de deelnemende scholen. Op de scholen wordt gebruik gemaakt van TeleTOP. Het materiaal is ook getest binnen een aantal andere digitale leeromgevingen. Door het uitvoeren van de tests is meer duidelijkheid gekomen over de interpretatie van bepaalde standaarden. Hier kunnen zowel leveranciers van digitale leeromgeving als uitgeverijen hun voordeel mee doen. Het metadateren, importeren, arrangeren en afspelen van het materiaal gaat over het algemeen goed. Ook wordt de registratie en de voortgang correct geregistreerd. De voornaamste uitdagingen liggen nog op het gebied van Sequencing & Navigation. Gebleken is dat de standaarden op dit gebied nog niet eenduidig geïnterpreteerd en toegepast worden. Dit geldt voor de deelnemende partijen, maar ook voor andere partijen die actief zijn op de Nederlandse markt op het gebied van webbased digitale leermiddelen. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de Uitkomsten PlugFest van 16 november 2007 en Bijdrage TeleTOP van 24 januari 2008.

7 Eindrapport Getting Integrated / Vraagarticulatie In het project zijn de deelnemende scholen en de uitgeverijen samen verantwoordelijk geweest voor de vraagarticulatie. De deelnemende scholen articuleerden de vraag vanuit hun specifieke (gewenste) onderwijsleersituatie en de uitgeverijen vanuit hun kennis van de markt. Op deze manier wordt materiaal ontwikkeld dat niet alleen bruikbaar is op de deelnemende scholen, maar ook op andere scholen. Hierdoor kunnen de ontwikkelkosten gedeeld worden en kunnen de scholen tegen acceptabele kosten over het materiaal beschikken. Door het materiaal te laten ontwikkelen en exploiteren door uitgeverijen wordt ook de kwaliteit van het materiaal gewaarborgd. De uitgeverijen zorgen ook voor de continuïteit van het materiaal en de verdere ontwikkelingen. Voor het articuleren van de vraag en het ontwikkelen van voorbeeldmateriaal is binnen het project een werkgroep gevormd. De werkgroep bestond uit vakdocenten, praktijkdocenten en vertegenwoordigers van de uitgevers. Samen hebben de werkgroepsleden de specificaties voor het materiaal opgesteld en bepaald welke voorbeelden ontwikkeld zouden worden. De voorbeelden zijn vervolgens in de praktijk uitgetest en geëvalueerd. Ook is het materiaal getoond aan collega s op de deelnemende scholen. Op basis van de evaluatie is het ontwerp bijgesteld. Het plan was om het voorbeeldmateriaal ook nog te laten zien aan aantal klankbordscholen. Hiervoor was binnen het project helaas geen tijd meer voor. Dit zal gebeuren als onderdeel van het vervolgtraject. De aanpak is goed bevallen. Wel dient er rekening mee gehouden worden dat er voldoende tijd aanwezig is om voorbeeldmateriaal te ontwikkelen en te testen en vervolgens te tonen aan collega s en klankbordscholen. Een ander aandachtpunt is dat de onderwijskundige uitgangspunten helder moeten zijn binnen de werkgroep, en dat als de uitgangspunten verschillen het duidelijk op welke punten dit is en wat de gevolgen dit heeft voor het te ontwikkelen materiaal. Ook is goede begeleiding bij de vraagarticulatie van belang, zeker als het gaat om materiaal dat moet worden ontwikkeld voor een onderwijsleersituatie waar de docenten (en ook de uitgeverijen) nog geen of weinig ervaring mee hebben. 2.4 Bedrijfsmodel Uitgangspunt Uitgangspunt voor het bedrijfsmodel is dat de scholen gebruik willen kunnen maken van door uitgevers ontwikkeld methodemateriaal en dit willen kunnen aanvullen met eigen materiaal en materiaal van derden. Digitaal materiaal moet ook zodanig zijn dat het webbased is, gebruikt kan worden binnen de eigen digitale leeromgeving, en voldoet aan de standaarden op het gebied van webbased educatief materiaal. Opzet bedrijfsmodel De scholen ontwikkelen de praktijkgerichte opdrachten en zijn eigenaar van de opdrachten. De uitgeverijen ontwikkelen de digitale webbased leerobjecten voor de AVO-vakken en zijn eigenaar van de leerobjecten. Om het materiaal verkoopbaar te maken zullen de uitgeverijen ook voorbeeldopdrachten meeleveren. Deze kunnen door de scholen vervangen worden door eigen opdrachten. De leerobjecten zijn onderdeel van de methodes van de deelnemende uitgeverijen. De leerobjecten kunnen vervangend en aanvullend zijn voor delen van de methodes. Dit naar eigen inzicht van de uitgeverijen. De scholen kunnen de leerobjecten als onderdeel van de methode of los afnemen. Wordt het materiaal aangeschaft als onderdeel van de bestaande methodes, dan wordt een complete leerlijn voor één of meer jaren gegarandeerd door de uitgeverijen. De uitgeverijen bepalen de prijsstelling van de leerobjecten en de minimaal af te nemen hoeveelheid.

8 Eindrapport Getting Integrated / 12 Vooralsnog wordt uitgegaan van een situatie waarbij de hoeveelheid digitale leermiddelen die wordt afgenomen dekkend is voor 25% van de leerstof in een bepaald leerjaar. De uiteindelijke prijs die scholen betalen en de minimale hoeveelheid af te nemen hoeveelheid wordt bepaald op basis van vrije marktwerking en onderhandelingen. Scherpstellen van het bedrijfsmodel Binnen het project is een werkgroep bedrijfsmodellen gevormd. Deze bestond uit uitgevers en leden van de schoolleiding. De uitgangspunten en opzet voor het bedrijfsmodel waren vooraf aan het project bepaald. Tijdens het project is het bedrijfsmodel scherpgesteld. Ook is gekeken naar de haalbaarheid van het model. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het vooralsnog financieel niet haalbaar is om voor alle sectoren en voor alle afdelingen binnen de sectoren modules te ontwikkelen. De versnippering zorgt ervoor dat de investering niet opwegen tegen de opbrengsten. Of de verkoopprijs moet zodanig hoog gesteld worden dat het niet aannemelijk is dat veel scholen tot aanschaf zullen overgaan. Dit geldt vooral voor Engels, maar ook bij Wiskunde moet in een aantal gevallen voor een gemene deler gekozen worden. Bij het ontwikkelen van het materiaal is dan ook als uitgangspunt genomen dat de modules die de uitgeverijen ontwikkelen zodanig zijn dat de scholen zelf door deze aan te vullen en/of onderdeel te laten zijn van praktijkopdrachten bruikbaar voor een bepaalde sector en afdeling kunnen maken. Om de modules verkoopbaar te maken is ervoor gekozen deze te voorzien van voorbeeld opdrachten. Docenten kunnen van deze voorbeelden gebruik maken of deze vervangen door eigen opdrachten.

9 Eindrapport Getting Integrated / 12 3Producten Product Wat kan je met het product? 1 Overzicht te realiseren content Inzicht krijgen in de opzet en Wiskunde (Functioneel ontwerp inhoud van de modules voor Wiskunde), inclusief voorbeelden Wiskunde. 2 Overzicht te realiseren content Inzicht krijgen in de opzet en Engels (Functioneel ontwerp inhoud van de modules voor Engels), inclusief voorbeelden Engels 3 Aangepaste versie TeleTOP Binnen TeleTOP kunnen de modules gearrangeerd worden en afgespeeld. 4 Businessmodel / exploitatieplan Inzicht krijgen in het Wiskunde businessmodel / exploitatieplan voor Wiskunde 5 Businessmodel / exploitatieplan Inzicht krijgen in het Engels businessmodel / exploitatieplan voor Engels 6 Samenwerkingsovereenkomst Inzicht krijgen in de voor Wiskunde samenwerkingsovereenkomst voor Wiskunde 7 Samenwerkingsovereenkomst Inzicht krijgen in de voor Engels samenwerkingsovereenkomst voor Engels Beschikbaar Via de projectenbank van Kennisnet ICT op School en via de uitgever. Via de projectenbank van Kennisnet ICT op School en via de uitgever. Via TeleTOP voor alle huidige en nieuwe TeleTOP gebruikers. Via de projectenbank van Kennisnet ICT op School Via de projectenbank van Kennisnet ICT op School Via de projectenbank van Kennisnet ICT op School Via de projectenbank van Kennisnet ICT op School

10 Eindrapport Getting Integrated / 12 4Organisatie Organisatie Wolters-Noordhoff EPN TeleTOP Onderwijskundig adviseur Petrus Canisius College, Stedelijk Dalton College, OSG Willem Blaeu en CSG Jan Arentsz (penvoerder) Uitgevoerde taken Samen met de scholen opstellen van een overzicht van de te ontwikkelen content voor Wiskunde Ontwikkelen voorbeeldmateriaal voor Wiskunde Opstellen businessmodel / exploitatieplan voor Wiskunde Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor Wiskunde Samen met de scholen opstellen van een overzicht van de te ontwikkelen content voor Engels Ontwikkelen voorbeeldmateriaal voor Engels Opstellen businessmodel / exploitatieplan voor Engels Opstellen samenwerkingsovereenkomst voor Engels Testen voorbeeldmateriaal Aanbevelingen doen ten aanzien van gebruik educatieve standaarden Aanpassen TeleTOP Versneld doorvoeren aanpassingen in productieomgevingen van scholen Inhoudelijk advies op het gebied van leermiddelen en businessmodellen / exploitatieplannen Voorbereiden en begeleiden van een groot deel van de bijeenkomsten Opstellen van een overzicht van de te ontwikkelen content Ontwikkelen voorbeeld praktijkopdrachten In de praktijk uittesten van voorbeelden Samen met de uitgeverijen opstellen van businessmodellen / exploitatieplannen Samen met de uitgever opstellen van samenwerkingsovereenkomsten Projectleiding (penvoerder).

11 Eindrapport Getting Integrated / 12 5Knelpunten en aanbevelingen 5.1 Knelpunten en oplossingen Knelpunt Beschrijving Oplossing Invulling onderwijskundige visie nog in ontwikkeling. De deelnemende scholen die vakintegratie nastreven hebben hier nog weinig tot geen ervaring mee. Dit maakt het lastig om vast te Inhoudelijke begeleiding door onderwijskundig adviseur en uitgevers. Voorbeelden ontwikkelen om concepten te kunnen uittesten. stellen welk materiaal ontwikkeld moet worden en hoe het eruit moet zien. Verschil in onderwijskundige visie De onderwijskundige visie van de deelnemende scholen verschilt. Een aantal scholen streeft echt vakintegratie na, de andere scholen niet. Bij aanvang van het project was de gedachte dat het materiaal bruikbaar moest zijn in beide situaties. Dit blijkt echter lastiger in Inhoudelijke begeleiding door onderwijskunde adviseur en uitgevers. Helder krijgen wat de verschillen zijn en wat de gevolgen zijn voor het te ontwikkelen materiaal. Vervolgens keuzes maken. Besluitvorming laten plaatsvinden door de schoolleiding. de praktijk dan op het eerste gezicht lijkt. Ervaring docenten met ontwikkelen leerplannen en leermateriaal De deelnemende docenten zijn niet gewend zelf een leerplan en materiaal te ontwikkelen. Ze zijn gewend een keuze te maken uit een aantal methodes. De methode wordt gevolgd en eventueel wordt aanvullend ander materiaal ontwikkelen en/of gebruikt. Het feit dat het ook nog eens in samenwerking moet met docenten die andere vakken geven maakt het Inhoudelijke begeleiding door onderwijskundig adviseur en uitgevers. Fasering van het project. Een eerste concept op papier ontwikkelen, voorbeelden ontwikkelen en uittesten en vervolgens het concept bijstellen en definitief maken. Dit laatste wordt ook geadviseerd als docenten wel ervaring hebben met het ontwikkelen van leerplannen en leermateriaal. extra lastig. Standaarden zijn nog niet uit ontwikkeld en vaak zijn meerdere interpretaties mogelijk Het importeren, arrangeren en (het voor de eerste keer) afspelen van het materiaal gaat goed. Ook het registreren van de resultaten en voortgang gaat goed. Probleem zit bij toepassen van Sequencing & Navigation. Dit verloopt nog niet vlekkeloos en leidt tot problemen bij het opnieuw afspelen van materiaal door leerlingen. In een aantal gevallen gaat het enkel om een foutmelding, maar kan de leerling gewoon verder, in andere gevallen zijn sommige schermen niet zichtbaar en kan de leerling bepaalde onderdelen dus niet opnieuw maken. Het materiaal testen zowel vooraf als in de praktijk in TeleTOP en andere digitale leeromgeving. Op basis van de tests aanpassingen maken in het materiaal en/of TeleTOP. Ook afspraken maken over de interpretatie van bepaalde standaarden.

12 Eindrapport Getting Integrated / Geen tijd om klankbordscholen bij het project te betrekken Er was onvoldoende tijd om klankbordscholen bij het project te betrekken. In het vervolgtraject worden ook een aantal klankbordscholen bij het project betrokken. Financiële haalbaarheid van plannen Als voor alle sectoren en voor alle afdelingen specifieke modules ontwikkeld zouden worden kon geen financieel haalbaar businessmodel / exploitatieplan ontwikkeld worden. Aanpassen wensen zodanig dat een haalbaar businessmodel / exploitatieplan mogelijk is. Inhoudelijke test gehinderd door technische problemen Tijdens praktijktests liepen de docenten tegen technische problemen uit. Om een goede inhoudelijk test en beoordeling mogelijk te maken moet het materiaal technisch goed werken. In het vervolgtraject zal het materiaal ook door klankbordscholen getest worden en zullen extra voorbeelden ontwikkeld worden. Aanbevelingen Te kort tijd voor de praktijktest Het project loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het articuleren van de vraag en het ontwikkelen van voorbeeldmateriaal heeft plaatsgevonden voor de zomervakantie, de praktijktests na de zomervakantie. In de praktijk blijkt deze periode te kort. Om iets meer tijd te hebben is een maand uitstel gevraagd. Ook zal het materiaal nog verder getest worden in het vervolgtraject. 1 Zorg voor goede inhoudelijke begeleiding bij het articuleren van de vraag. 2 Zorg voor een heldere onderwijskunde visie bij de deelnemende scholen en duidelijkheid over eventuele verschillen en hun gevolgen voor het te ontwikkelen materiaal. 3 Ontwikkel voorbeeldmateriaal om concepten in praktijk te kunnen testen en scherp te kunnen stellen. 4 Houd bij het articuleren van de vraag uitdrukkelijk de financiële haalbaarheid in de gaten en stel de wensen zonodig bij. 5 Houd er rekening mee dat het materiaal alleen goed inhoudelijk getest en beoordeeld kan worden als het technisch goed werkt. 6 Het verdient aanbeveling de doorlooptijd van een dergelijk project anderhalf jaar te laten duren. De voorbereiding kan dan plaatsvinden voor de zomervakantie en de praktijktest en afronding van het project in het schooljaar na de zomervakantie.

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24

Nadere informatie

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Getting Integrated Concept functioneel ontwerp webbased leerobjecten Wiskunde Juni 2007

Getting Integrated Concept functioneel ontwerp webbased leerobjecten Wiskunde Juni 2007 Algemeen Opgesteld door : Getting Integrated Concept functioneel ontwerp webbased leerobjecten Wiskunde Juni 2007 Martin Nauta (economie/wiskunde), Arvid Muller (wiskunde), Ad Kooi (wiskunde), Hans (Zorg

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen.

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. infobladen over leermiddelenbeleid voor docenten en schoolleiding 15 www.leermiddelenvo.nl Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. In een

Nadere informatie

Station, nederlands voor het vmbo

Station, nederlands voor het vmbo Station, nederlands voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Station 2e editie) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Rekenbeleid in school. studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers

Rekenbeleid in school. studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers Rekenbeleid in school studiemiddag Nederlands en rekenen 27 januari 2011 Monica Wijers Waarom? de aanleiding Wie gaat wat doen? wiskunde of schoolbreed Rol van de docent Wat ga je inzetten? materialen,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Aanschaf leermiddelen

Aanschaf leermiddelen Aanschaf leermiddelen Wat verstaan we onder businessmodellen? TNO heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek uitgevoerd naar bruikbare businessmodellen voor onderwijsinstellingen (Businessmodellen en digitale

Nadere informatie

Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt

Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt Datum: 27 december 2010. Mark van de Haar mark@edia.nl Edia Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Uitslag marktonderzoek van de Nederlandse SCORM markt...

Nadere informatie

Library, engels voor het vmbo

Library, engels voor het vmbo Library, engels voor het vmbo Volledig herziene modules voor de onderbouw (Library 2nd Edition) Nieuwe aantrekkelijke vormgeving Duidelijk verschil tussen vmbo-bk en vmbo-kgt In kleine stappen door meer

Nadere informatie

Getting Integrated Functioneel ontwerp webbased leerobjecten Engels December 2007

Getting Integrated Functioneel ontwerp webbased leerobjecten Engels December 2007 Getting Integrated Functioneel ontwerp webbased leerobjecten Engels December 2007 Algemeen Opgesteld door : Frank Volmerink, Melanie Brandenburg (PCC), Rukie Renes (Willem Blaeu), Miep Post (Willem Blaeu),

Nadere informatie

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen

Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen Bestel uw e-leermiddel voor het mbo in 5 eenvoudige stappen: Stap 1. Wat wilt u bestellen? Stap 2. Welke productvorm kiest u? Stap 3. Check de

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Initieel projectplan IECK VO Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Evaluatierapport Auteur(s) : ALHC van der Staak December 2006 2005 Kennisnet.nl

Nadere informatie

Enquête inzet leermiddelen

Enquête inzet leermiddelen Enquête inzet leermiddelen Aan de hand van deze vragenlijst kunnen schoolleiding, teamleiding en vaksecties gezamenlijk de discussie voeren over hun wensen ten aanzien van leermateriaal. Verschillende

Nadere informatie

Conferentie Wiskunde conferentie vmbo en havo/vwo onderbouw op 28 januari 2016

Conferentie Wiskunde conferentie vmbo en havo/vwo onderbouw op 28 januari 2016 Conferentie Wiskunde conferentie vmbo en havo/vwo onderbouw op 28 januari 2016 Beschrijvingen lezing en werkgroepen LEZING De Big Data van Marktplaats Door: Wiggert Loonstra Hoe gebruikersstatistieken

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR

Eindnotitie. Uitwisselingsstandaard UWLR Eindnotitie Uitwisselingsstandaard UWLR Doorbraak ICT en Onderwijs Tafel informatie en inzicht INHOUDSOPGAVE 1. UWLR STANDAARD... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 ONTWIKKELING UWLR (UITWISSELING LEERRESULTATEN)...

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

KENMERKEN VAN EN KEUZES VOOR REKENBELEID. Martin van Reeuwijk 25 april 2013

KENMERKEN VAN EN KEUZES VOOR REKENBELEID. Martin van Reeuwijk 25 april 2013 KENMERKEN VAN EN KEUZES VOOR REKENBELEID Martin van Reeuwijk 25 april 2013 REKEN- (EN TAAL) BELEID IN PRAKTIJK Onderzoek rekenen in VO, 303 scholen Niveaus en rollen binnen de school Visie en kenmerken

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Het werkplan. algemene gegevens. gekozen onderwerp

Het werkplan. algemene gegevens. gekozen onderwerp Het werkplan algemene gegevens Naam: Manon Oonk Klas: Vr3C gekozen onderwerp Korte beschrijving van het gekozen onderwerp: Mijn opdracht is om de herfstkinderen in de kleutergroep extra uitdaging te bieden

Nadere informatie

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw

WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw WHITEPAPER Nectar 5 e editie onderbouw Nectar 5e editie onderbouw is een heldere, motiverende methode biologie die opvalt door de gestructureerde behandeling van

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Lesgeven met Kernmethodes AK

Lesgeven met Kernmethodes AK Lesgeven met Kernmethodes AK ofwel eenvoudig aan de slag met de Stercollecties van VOcontent en Wikiwijs Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2014 Herman Rigter Almere, 7 november 2014 Inhoud Wat is VO-content

Nadere informatie

Flipping en andere scenario s om instructiefilmpjes in te zetten Een inventarisatie bij Leerlingen voor Leerlingen scholen

Flipping en andere scenario s om instructiefilmpjes in te zetten Een inventarisatie bij Leerlingen voor Leerlingen scholen Flipping en andere scenario s om instructiefilmpjes in te zetten Een inventarisatie bij Leerlingen voor Leerlingen scholen Inhoud 1 Inleiding 3 2 Feiten en cijfers van de experimenten met de scenario s

Nadere informatie

Eindrapportage Luistertoets op video

Eindrapportage Luistertoets op video 1 / 7 Eindrapportage Luistertoets op video Auteur(s) : Serge de Beer Versienummer : 2 (6 januari 2010) Kennisnet.nl 2 / 7 1 Inleiding 3 2 Behaalde resultaten 4 2.1 Resultaten per product 4 2.2 Resultaten

Nadere informatie

ICT & Educatie - Rapportage 2014-2015

ICT & Educatie - Rapportage 2014-2015 ICT & Educatie - Rapportage 2014-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Heliomare College Alkmaar (HCA)... 4 2.1 Didactisch gebruik digibord... 4 2.2 SurfacePROject... 5 2.3 ipad educatief... 6 2.4 Onderwijsontwerp

Nadere informatie

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer

Nadere informatie

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum

Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Pre-screening Stercollecties door het CLU-Leermiddelen Adviescentrum Verslag december 2015 INLEIDING Op verzoek van VO-content heeft het CLU-Leermiddelen Adviescentrum een pre-screening (verkennend onderzoek)

Nadere informatie

Werkgroep 4 E-learning

Werkgroep 4 E-learning Werkgroep 4 E-learning Inleiding Op 22 september 2011 heeft de startbijeenkomst van de Friese Zorgacademie plaatsgevonden. Tijdens deze startbijeenkomst zijn in eerste instantie vier werkgroepen en in

Nadere informatie

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015!

Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Voorstel voor onderzoekspresentaties Mbo Onderzoeksdag Presenteer je eigen onderzoek op de Mbo Onderzoeksdag op 12 november 2015! Indienen van een voorstel kan tot en met 15 mei 2015 via e-mailadres: info@mboonderzoeksdag.nl

Nadere informatie

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023

2008-2012. ICT - Beleidsplan. Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 2008-2012 ICT - Beleidsplan Basisschool: De Troubadour Itterestraat 53 5707 SN Helmond 0492-524023 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doelen 2 Vaststaand beleid 2 Basisbits 2 Inzetten software 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG

JAARVERSLAG SAMENWERKINGSVERBAND Passend Onderwijs VO 2801 JAARVERSLAG PCL Jaarverslag PCL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Permanente Commissie Leerlingenzorg ( PCL ) van het Samenwerkingsverband Passend

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren.

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Nummer 3: 08 11 2016 De eerste periode van het schooljaar is achter ons. De cijfers zijn ingeleverd en de afgelopen week is de afsluitende

Nadere informatie

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model

Leermiddelenbeleid. Opzet van het leermiddelenbeleidsplan Uitgangspunt is het Vier in balans-model Leermiddelenbeleid Waarom een leermiddelenbeleidsplan? In een integraal leermiddelenbeleidsplan is helder omschreven welke doelen de school op kortere en middellange termijn wil realiseren en hoe dit gerealiseerd

Nadere informatie

Opleidingsgids Post-HBO opleiding. De ICT-coördinator in het onderwijs. www.heutink-ict.nl

Opleidingsgids Post-HBO opleiding. De ICT-coördinator in het onderwijs. www.heutink-ict.nl Opleidingsgids Post-HBO opleiding De ICT-coördinator in het onderwijs. Over de Post-HBO Opleiding Doelstelling Aan het einde van de opleiding heeft de deelnemer alle competenties verworven om leerkrachten,

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095)

Praktijkinstructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) instructie Ondersteuning aanschaf en gebruik educatieve software 2 (CIN17.2/CREBO:53095) pi.cin17.2.v1 ECABO, 1 juni 2000 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen,

Nadere informatie

Communicatieplan Ommekeer met PASSER. Onderwijsinteractie in een leerlab

Communicatieplan Ommekeer met PASSER. Onderwijsinteractie in een leerlab Communicatieplan Ommekeer met PASSER Onderwijsinteractie in een leerlab Datum: juni 2007 Auteur: Sylvia Hasper stelling De doelstelling van het communicatieplan is drieledig: Bekendheid geven aan de database

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Vragenlijst. 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem?

Vragenlijst. 1.5 Kunt u een korte roadmap schetsen van de verwachte ontwikkeling en uw toekomstbeeld van uw systeem? Vragenlijst 1 Algemeen 1.1 Wat is uw naam? Koen Strous 1.2 Wat is de naam van uw organisatie? Dedact 1.3 Wat is de naam van uw product? Learnbeat 1.4 Kunt u kort uw product, zoals dat nu in gebruik is,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

De drieslag rekenen in de doorgaande leerlijn vmbo-mbo

De drieslag rekenen in de doorgaande leerlijn vmbo-mbo De drieslag rekenen in de doorgaande leerlijn vmbo-mbo Caroline van Eijk Conferentie doorlopende leerlijnen taal en rekenen, De referentieniveaus in de praktijk Zwolle, 10 november 2010 Project Rekenpiloot

Nadere informatie

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader

Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader Informatieboekje voor examenkandidaten vmbo basis en kader informatieboekje examen vmbo basis en kader pagina 1 van 7 Ik doe examen 2016 Beste leerling, Het is alweer en het examen nadert. Hier voor je

Nadere informatie

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN

Instemming MR PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Instemming MR 2016-06-30 2015-2016 PROTOCOL DYSCALCULIE EN ERNSTIGE REKENPROBLEMEN Inleiding Dit dyscalculie-protocol is samengesteld om ouders, leerlingen docenten en onderwijs ondersteuners te informeren

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Definitief projectplan IECK PO Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Auteur(s) : AB ZHW (Koos Eichhorn) Versienummer : 3.11 (april 2007) 2007 AB ZHW 2 / 31 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS

TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS TOELICHTING OP DE KWALITEITSKAART BASISONDERWIJS Om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen worden basisscholen bezocht met periodiek kwaliteitsonderzoek (PKO). Vóór 2003 werden basisscholen bezocht

Nadere informatie

Bevorderingsregels 2013-2014

Bevorderingsregels 2013-2014 Bevorderingsregels 2013-2014 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Rapportcijfers

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT SAMENWERKINGSOVEREENKOMST CONNECT PARTIJEN 1. Leeuwenborgh Opleidingen, gevestigd te Maastricht, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Mw. Langen, voorzitter CvB. 2. Graafschap College, gevestigd

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Dalton Voorburg De Digitale School Auteur(s) : Programma Educatieve contentketen Erik Verhulp Willem Korevaar Versienummer : 6.0 (2 5-2006) 2005

Nadere informatie

Onderzoek VO-content & Stercollecties - 2014

Onderzoek VO-content & Stercollecties - 2014 Onderzoek VO-content & Stercollecties - 2014 Eindrapport In opdracht van: VO-content Project: 2014.117 Publicatienummer: 2014.117-1416 Datum: Utrecht, mei 2014 Auteurs: Leonique Korlaar Arthur kan Inhoudsopgave

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Rapporten & overgangsnormeringen

Rapporten & overgangsnormeringen Rapporten & overgangsnormeringen 2016-2017 Haarlem College 2016-2017 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 Overgangsnormeringen 3 Rapporten 9 Haarlem College 2016-2017 2 OVERGANGSNORMERINGEN 2016-2017 De overgangsnormering

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Schooljaar 2016-2017 Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling n- en same e is e v a g. Deze uit n de publicatie a v g in vatt Leraar en schoolleider

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551

CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 CBS Merula Bloemendaele 4 3218XA Heenvliet 0181-662551 info@merula.vcodekring.nl www.merula.nl CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl ALGEMENE GEGEVENS School Naam van de school: Christelijke

Nadere informatie

Stand van zaken rond de kwaliteitskaart Primair en Voortgezet Onderwijs

Stand van zaken rond de kwaliteitskaart Primair en Voortgezet Onderwijs Stand van zaken rond de kwaliteitskaart Primair en Voortgezet Onderwijs Inleiding Een van de taken van de inspectie volgens de WOT is het openbaar maken van de rapporten van de schoolbezoeken. De inspectie

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor. Gebruiken, ontwikkelen en delen van leermiddelen. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

Leermiddelenmonitor. Gebruiken, ontwikkelen en delen van leermiddelen. SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9/1 Gebruiken, ontwikkelen en delen van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling 9/1 Gebruiken, ontwikkelen en delen van leermiddelen Inleiding Voor u ligt de nieuwe leermiddelen

Nadere informatie

Aan de slag met de Stercollecties

Aan de slag met de Stercollecties Aan de slag met de Stercollecties Presentatie tijdens KNAG Onderwijsdag 2015 Herman Rigter Ede, 13 november 2015 Inhoud Wat is VO-content? Stercollecties: Open digitaal leermateriaal Een bestaand digitaal

Nadere informatie

Op bezoek bij: Aart Dokter

Op bezoek bij: Aart Dokter De docent aan het woord Op bezoek bij: Aart Dokter Aart Dokter geeft leiding aan het project waarbij docenten zelf herhalingsopgaven ontwikkelen met behulp van de wiskunde omgeving van het Freudenthal

Nadere informatie

Toets-ICT voor het VO

Toets-ICT voor het VO Toets-ICT voor het VO De weg naar Digitale Geletterdheid Voor Praktijkonderwijs, VMBO, HAVO en VWO Producten en prijzen 2016 Toets-ICT Vaardig en veilig online 1 Juni 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken.

Op 6 oktober is tijdens het TO vo/mbo de nieuwe versie van het attributenbeleid besproken. Memo Aan Van Leden van de Tactische Overleggen po, vo en mbo Programma Implementatie nummervoorziening Datum 19 oktober 2016 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 0 Proces In het Tactisch Overleg vo/mbo van

Nadere informatie

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen, Primair en Voortgezet Onderwijs Uitgeverij Deviant B.V.

Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen, Primair en Voortgezet Onderwijs Uitgeverij Deviant B.V. Bijlage 1 Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen, Primair en Voortgezet Onderwijs Uitgeverij Deviant B.V. Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die verschillende digitale producten en diensten

Nadere informatie

Leermiddelen-beleidsplan

Leermiddelen-beleidsplan Leermiddelen-beleidsplan School Contactpersoon Leden werkgroep S. Helfferich Versienummer 1 Montessori Lyceum Flevoland S. Helfferich M. van Gaalen Format leermiddelenbeleidsplan 1 Format De activiteiten

Nadere informatie

NOTULEN MR VERGADERING

NOTULEN MR VERGADERING NOTULEN MR VERGADERING Datum 27-01-2015 Aanvang 19.30 Nummer 3 Voorzitter Saskia Notulist Lia Einde 21.40 Aanwezig Saskia, Miranda,Monique, Sandra, Frans, Lia Afwezig Judith Rixt (zwangerschapsverlof)

Nadere informatie

Ouderavond 2 e jaar VMBO 1 DECEMBER 2015

Ouderavond 2 e jaar VMBO 1 DECEMBER 2015 Ouderavond 2 e jaar VMBO 1 DECEMBER 2015 Doel van de avond Vernieuwing VMBO: 10 profielen Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) Decaan Charlotte Molenaar c.molenaar@swv2301.nl 0546-834200 Aanwezig op

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2016-2017 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

Wil je de leerdoelen concreter formuleren

Wil je de leerdoelen concreter formuleren 35 Wil je de leerdoelen concreter formuleren.1 Diagnose 3.1.1 Communicatief 3.1.2 Organisatorisch 37.1.3 Formeel 37.1.4 Didactisch 37.2 Suggesties voor wat je beter kunt laten 37.3 Suggesties voor wat

Nadere informatie

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo)

Overgangsnormen 2008-2013. JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) Overgangsnormen 2008-2013 JUNIOR LEERWERKHUIS (onderbouw vmbo) 01 Inhoud: 1. Algemene gegevens leerjaar 1 en 2 2. Regionale zorgonderwijsvoorziening Maasland K/T met LWO leerjaar 1 Regionale zorgonderwijsvoorziening

Nadere informatie

* de rol van de ouders en de school op gebied van gebruik van social media.

* de rol van de ouders en de school op gebied van gebruik van social media. Samenvatting vergadering 9 december 2015 Na het vaststellen van de notulen van de vergadering van 28 oktober 2015 werd, in lijn met de eerder vastgetselde centrale onderwerpen, door 2 ouders van de oudervereniging

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep

OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep OVERGANGSNORMEN Metameer Sector havo/vwo per jaargroep Leerjaar: 1 Afdeling: ht Vastgesteld: oktober 2012 Vooraf Leerjaar 1 + 2 van de ht-klassen aan het Metameer is een determinatieperiode. De zorg om

Nadere informatie

Rekenbeleid Schooljaar 2015/2016 Wat is de rekentoets voor het voortgezet onderwijs? Vanaf het schooljaar 2013-2014 is de rekentoets verplicht in het eindexamenjaar van het voortgezet onderwijs. De rekentoets

Nadere informatie

Groepsplan Yulius Lingewaal College

Groepsplan Yulius Lingewaal College Groepsplan Yulius Lingewaal College Klas D VMBO TL 4 Mentor Schooljaar 2014-2015 Datum start groepsplan 2 september 2014 Didactische leerlijnen Leerlijn Doelen Aanpak / Organisatie Materiaal Evaluatie

Nadere informatie

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017

Memo. Leden van het Edu-K Platform. Programma Implementatie nummervoorziening. Datum 27 maart 2017 Memo Aan Van Leden van het Edu-K Platform Programma Implementatie nummervoorziening Datum 27 maart 2017 Onderwerp Attributenbeleid ECK id 1 Inleiding Belangrijk onderwerp binnen Edu-K is de implementatie

Nadere informatie

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Topmavo volgens. Mick. Hart voor jouw talent! Meer dan leren

Informatie voor ouders. schooljaar 2015-2016. Topmavo volgens. Mick. Hart voor jouw talent! Meer dan leren Informatie voor ouders schooljaar 2015-2016 Topmavo volgens Mick Hart voor jouw talent! Meer dan leren Meer dan leren Op de Groene Hart Topmavo komen leerlingen met een mavo (vmbo-tl) of mavo/havo-advies.

Nadere informatie

Bevorderingsregels

Bevorderingsregels Bevorderingsregels 2015-2016 Algemeen a. Het doel van een overgangsvergadering is om op basis van een heel schooljaar leerlingen op het juiste niveau en in het juiste leerjaar te plaatsen. b. Een leerling

Nadere informatie

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016

Projectvoorstel Grassroots VU 2015-2016 1. Gegevens van de aanvrager Naam aanvrager: Faculteit: Eric Vos Lisanne Möller Aard- en Levenswetenschappen E-mailadres: Functie: r.a.vos@vu.nl l.m.moller@vu.nl Docent Telefoon: 020 598 2671 2. Titel

Nadere informatie

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan

Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan Digitale geletterdheid en de lerarenopleidingen, een ontwikkelplan SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling VELON conferentie Brussel, 4 februari 2016 Petra Fisser, Monique van der Hoeven, Sigrid

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Digitaal Doorschakelen Kennisnetproject in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Gebruikersdag N@Tschool 2007 Antonie van der Staak IT-manager Pleincollege Bisschop Bekkers Partners

Nadere informatie

Twee keuzevakken. NLT en Wiskunde D De een of de ander? 1 juli 2011. Nelleke den Braber Landelijk coördinatiepunt NLT

Twee keuzevakken. NLT en Wiskunde D De een of de ander? 1 juli 2011. Nelleke den Braber Landelijk coördinatiepunt NLT Twee keuzevakken NLT en Wiskunde D De een of de ander? 1 juli 2011 Nelleke den Braber Landelijk coördinatiepunt NLT Schoolexamenvakken sinds 2007 NLT: NG&NT leerlingen Wiskunde D: Alleen leerlingen met

Nadere informatie

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s.

Het ISD is voortdurend in ontwikkeling. Er zullen regelmatig uitbreidingen en/of wijzigingen zijn in de keuzemenu s. 1. Het Internet Schooldossier (ISD) Het Internet Schooldossier (ISD) is een beveiligde website van de Inspectie van het Onderwijs waarlangs de onderwijsinstellingen gegevens met de Inspectie kunnen uitwisselen.

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg.

locatie Overkampweg Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Overgangsnormen Stedelijk Dalton Lyceum 2014-2015 28 november 2014 Inleiding Deze overgangsnormen hebben betrekking op leerlingen die les hebben op de locatie Overkampweg. Cijfers De overgangsbesluiten

Nadere informatie

Registreren, analyseren en verantwoorden

Registreren, analyseren en verantwoorden Registreren, analyseren en verantwoorden Inhoud DAS in het kort DAS in het kort 3 De voordelen voor u 4 Effecten meten 4 Uw opdracht verantwoorden 5 Werkwijze methodiseren 6 Samenwerking bevorderen 7 Kosten

Nadere informatie