Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo"

Transcriptie

1 Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Getting Integrated - Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo Auteur(s) : Cornelis Kaai (CSG Jan Arentsz en PCC) Versienummer : 2.1 (24 april 2007) 2005 Kennisnet.nl

2 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Managementsamenvatting Dit project is een samenwerkingsverband tussen vier scholen uit Alkmaar en omstreken en twee uitgeverijen. Dit project richt zich op het formuleren en bundelen van de vraag naar interactief webbased leerobjecten voor de algemeen vormende vakken (AVO-vakken) in de bovenbouw van het beroeps- en praktijkgerichte vmbo. De leerobjecten beslaan elke één of meer leerdoelen en moeten bruikbaar zijn binnen door de school ontwikkelde praktijkopdrachten. Het streven van de scholen is dat minmaal 25% van de leerstof van de AVO-vakken op deze manier geïntegreerd kan worden in de praktijkvakken. Het materaal moet gearrangeerd kunnen worden door docenten binnen de eigen digitale leeromgeving van de school. De integratie van AVO-vakken in de praktijkvakken is niet alleen een ontwikkeling die speelt op de deelnemende scholen, maar ook op een groot aantal andere scholen. Op dit moment is er nog maar beperkt materiaal voorhanden dat voorziet in deze behoefte. De verwachting is dan ook dat er voldoende markt is voor de ontwikkelen leermiddelen. Om de haalbaarheid van het project te vergroten is er voor gekozen het project te beperken tot twee vakken. Gekozen is voor de vakken Wiskunde en Engels. Ook bij de andere vakken is er echter behoefte aan dergelijk materiaal. Het materiaal moet toepasbaar zijn binnen de sectoren Techniek, Zorg en welzijn en Economie. Als onderdeel van het project zullen de eisen aan het nieuwe materiaal worden vastgesteld, een aantal voorbeelden ontwikkeld, en overeenkomsten opgesteld tussen de scholen en de uitgeverijen voor de ontwikkeling en exploitatie van het materiaal. Om het draagvlak te testen en te verbreden zal ook een groep van klankbordscholen gevormd worden. De uitgeverijen ontwikkelen de producten en waarborgen de continuïteit van de webbased digitale leerobjecten. Zij worden ook eigenaar van de webbased digitale leerobjecten. In overleg met de betrokken partijen zullen exploitatieplannen worden ontwikkeld. Uitgangspunt is dat de digitale leerobjecten als onderdeel van bestaande en/of te ontwikkelen methodes van de uitgeverijen kunnen worden afgenomen of dat de digitale leerobjecten los van de methode kunnen worden afgenomen. Wordt het materiaal aangeschaft als onderdeel van de bestaande methodes, dan wordt een complete leerlijn voor één of meer jaren gegarandeerd door de uitgeverijen. Tijdens de aanloop naar het project is door de deelnemende partijen vastgesteld dat het mogelijk moet zijn de voorgestelde digitale leermiddelen te ontwikkelen en te exploiteren op een zodanige wijze dat dit financieel haalbaar is voor zowel de scholen en de uitgeverijen. In de aanloop is ook een eerste berekening gemaakt van de verwachte opbrengsten en kosten over een periode van vijf jaar. Als onderdeel van het project zal dit verder uitgewerkt worden.

3 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis Opsteller en eigenaar Revisies Goedkeuring 4 2 Projectinhoud Doelstellingen Draagvlak Producten en activiteiten Planning Begroting Betalingsschema Stimuleringsbijdrage 14 3 Organisatie Projectorganisatie Kwaliteitscontrole Communicatie en kennisdeling 18 4 Risico s 19 5 Globaal businessmodel / exploitatieplan Webbased leermateriaal Organisatie Activiteiten Financiële haalbaarheid 22 Bijlage 1: draagvlak (criterium A) Bijlage 2: expertise samenwerkingsverband (criterium C) Bijlage 3: gegevens en intentieverklaring samenwerkingspartners

4 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 1 Documentgeschiedenis 1.1 Opsteller en eigenaar Dit document is opgesteld door Cornelis Kaai, ICT-coördinator onderwijs op CSG Jan Arentsz en het PCC en projectleider van het project. 1.2 Revisies De onderstaande tabel beschrijft de geschiedenis van dit document. Versie Datum Omschrijving november 2006 Versie ingediend bij Stichting Kennisnet ICT op School februari 2007 Ter bespreking tijdens eerste projectteambijeenkomst op 21 februari Aanpassing n.a.v. opmerkingen beoordelingscommissie en voorbesprekingen met scholen en uitgevers februari 2007 Concept definitief projectplan voor Stichting Kennisnet ICT op School. Aanpassingen n.a.v. projectteambijeenkomst op 21 februari maart 2007 Definitief projectplan. Opmerkingen Stichting Kennisnet ICT op School verwerkt. Deelname aan Plugfests april 2007 Aangepast definitief projectplan. Nog een paar kleine opmerkingen van Stichting Kennisnet ICT op School verwerkt, o.a. titel project en betalingsschema aangepast. 1.3 Goedkeuring Nieuwe versies van dit document vereisen goedkeuring van de opdrachtgever. Een nieuwe versie wordt aangeduid met een heel getal (voorbeeld 1.0). Naam Functie Versie Datum Paraaf Leen Spaans Opdrachtgever CSGJA november 2007 Jan van Baars Opdrachtgever CSGJA maart 2007 Jan van Baars Opdrachtgever CSGJA april Plugfests zijn bijeenkomsten georganiseerd door Kennisnet ICT op School voor leveranciers van digitale leeromgevingen en educatieve content om te testen of ontwikkelde digitale educatieve content gezocht, gevonden, gearrangeerd en gebruikt kan worden binnen verschillende digitale leeromgevingen.

5 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 2 Projectinhoud 2.1 Doelstellingen Dit project richt zich op het formuleren en bundelen van de vraag naar interactief webbased materiaal voor de algemeen vormende vakken (AVO-vakken) in de bovenbouw van het beroepsen praktijkgerichte vmbo. Het materiaal moet gearrangeerd kunnen worden door docenten in een digitale leeromgeving. Uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van methodemateriaal van educatieve uitgeverijen aangevuld met eigen materiaal en materiaal van derden. Een belangrijke inhoudelijke eis aan het materiaal is dat de AVO-vakken geïntegreerd kunnen worden in de praktijkvakken. Gestreefd wordt naar een integratie van 25%. Op dit moment is er nog weinig materiaal voorhanden dat voldoet aan deze eis. Om de haalbaarheid van het project te vergroten is er voor gekozen het project te beperken tot twee vakken, te weten: Wiskunde Engels Het materiaal moet toepasbaar zijn binnen de volgende sectoren: Techniek; Zorg en welzijn; en Economie. Als onderdeel van het project zullen de eisen aan het nieuwe materiaal worden vastgesteld, een aantal voorbeelden ontwikkeld en overeenkomsten opgesteld tussen de scholen en de uitgeverijen voor de ontwikkeling en exploitatie van het materiaal. 2.2 Draagvlak In Alkmaar komen binnen nu en twee jaar twee facilitaire centra voor het beroeps- en praktijkgerichte vmbo. In deze centra gaan verschillende scholen samen onderwijs bieden aan leerlingen in de bovenbouw van het vmbo. Het onderwijs in de onderbouw volgen de leerlingen op hun respectievelijke moederscholen. Er wordt intensief samengewerkt met het Horizon College (ROC) in Alkmaar en met bedrijven en organisaties uit de verschillende beroepen- en bedrijfssectoren in de regio. Hoe de gebouwen eruit gaan zien en hoe er onderwijs gegeven gaat worden is bepaald. Het is nu zaak te bepalen welke leermiddelen nodig zijn. De scholen hebben geconstateerd dat vooral op het gebied van de AVO-vakken nog weinig interactief webbased methodemateriaal op de markt beschikbaar is. En nog minder als gelet wordt op de mogelijkheid om de AVO-vakken te integreren in de praktijkvakken. Aan het project nemen vier scholen en twee educatieve uitgeverijen deel. Per uitgeverij wordt één methode in het project betrokken. In beide gevallen gaat het om het verder ontwikkelen van bestaande methodes die op een groot aantal scholen in het land gebruikt worden. De integratie van AVO-vakken in de praktijkvakken is niet alleen een ontwikkeling die speelt op de deelnemende scholen, maar ook op een groot aantal andere scholen. De verwachting is dan ook dat er voldoende markt is voor de te ontwikkelen leermiddelen. Om het draagvlak te testen en te verbreden zal ook een groep van klankbordscholen gevormd worden.

6 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / Producten en activiteiten Lijst producten De volgende resultaten worden in dit project gerealiseerd: Definitief projectplan Overzicht te realiseren content, inclusief voorbeeldmateriaal voor de vakken Wiskunde en Engels Aangepaste versie TeleTOP Businessmodel / Exploitatieplan voor de vakken Wiskunde en Engels Samenwerkingsovereenkomst voor de vakken Wiskunde en Engels Evaluatierapport Fasering Binnen het project worden de volgende fasen onderscheiden: Opstartfase opstellen definitief projectplan en opzetten projectorganisatie; Ontwerpfase opstellen concept ontwerp en concept businessmodellen; Ontwikkel en testfase ontwikkelen en testen voorbeeld materiaal; Afrondingsfase opstellen definitief ontwerp en businessmodel, opstellen samenwerkingsovereenkomst en evaluatierapport Producten en activiteiten Het project zorgt voor de realisatie van de onderstaande producten. De activiteiten om de producten te realiseren worden, tenzij anders vermeld, uitgevoerd door de voor het product verantwoordelijke partij. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Definitief projectplan In kaart brengen van de te realiseren producten en de processen die daartoe zullen plaatsvinden. In het projectplan zijn de te realiseren producten, activiteiten, planning, organisatie, kwaliteit en de begroting opgenomen. Het plan vormt de basis voor een met Kennisnet ICT op School te sluiten overeenkomst voor het uitvoeren van het project. CSG Jan Arentsz Kwaliteitscriteria Het projectplan voldoet aan de door Kennisnet ICT op School vastgestelde eisen voor een projectplan. Het projectplan is helder, eenduidig en volledig. Het projectplan is door alle betrokken partijen geaccepteerd. Activiteiten Opstartfase Schrijven concept projectplan op basis van initieel projectplan. Bespreken concept projectplan met alle partijen en Kennisnet ICT op School. Definitief maken projectplan.

7 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Overzicht te realiseren content Wiskunde Helder definiëren welke content na afloop van het inventarisatieproces ontwikkeld gaat worden voor het vak Wiskunde. In het overzicht wordt de te ontwikkelen content ten minste op het niveau van leeractiviteiten beschreven. Op basis van het overzicht kan een exploitatieplan worden opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. CSG Jan Arentsz Kwaliteitscriteria Het functioneel ontwerp is helder, eenduidig en volledig. Het functioneel ontwerp is geaccepteerd door de scholen en de uitgeverijen. Het te ontwikkelen materiaal en het voorbeeldmateriaal voldoen minimaal aan de door EduStandaard 2 afgesproken standaarden. Het te ontwikkelen materiaal en het voorbeeldmateriaal kan gezocht en gevonden worden in Edurep 3 en gearrangeerd en gebruikt in de digitale leeromgeving van de school. Activiteiten Ontwerpfase Samen met de andere scholen en de uitgeverijen bepalen voor welke leeractiviteiten leermateriaal ontwikkeld gaat worden. Samen met de andere scholen en de uitgeverijen de vorm en inhoud van het te ontwikkelen leermateriaal vast stellen. Samen met de andere scholen en de uitgeverijen bepalen welk voorbeeldmateriaal ontwikkeld zal worden. Opstellen functioneel ontwerp voor het materiaal. Opstellen ontwerpplan voor het voorbeeldmateriaal. Ontwikkel en testfase Ontwikkelen voorbeeldmateriaal door de uitgeverijen. Bepalen classificatiesysteem en vocabulaires voor metadatering op basis van het Contentzoekprofiel PO-VO-BVE 4 door de uitgeverijen. Formeren metadateringsteam (domeindeskundigen) door de uitgeverijen. Metadateren van het voorbeeldmateriaal door de uitgeverijen. Voorbeeldmateriaal beschikbaar maken via een eigen server of een server van de school. Testen door de scholen of het voorbeeldmateriaal gezocht en gevonden kan worden in Edurep en gearrangeerd en gebruikt in de 2 EduStandaard is een vereniging ontstaan vanuit het programma Educatieve contentketen en opgezet ten behoeve van afspraken over standaarden voor het Nederlandse onderwijs. 3 Educatieve Repositories Netwerk van Kennisnet ICT op School. Een netwerk van databanken met informatie over digitale en niet-digitale leermiddelen. Leveranciers van educatieve content kunnen hierop aansluiten om hun informatie over hun leermiddelen te publiceren. Leveranciers van digitale leeromgevingen kunnen hierop aansluiten zodat vanuit hun systeem gezocht kan worden naar leermiddelen in Edurep. 4 Het Contentzoekprofiel PO-VO-BVE specificeert de benodigde 'metadata' om de vindbaarheid en uitwisselbaarheid te optimaliseren. De specificaties worden beheerd door EduStandaard.

8 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 digitale leeromgeving van de school. Ontwikkelen van praktijkopdrachten, gebruikmakend van het voorbeeldmateriaal van de uitgeverijen. Testen van het voorbeeldmateriaal in de praktijk door de scholen. Deelname aan Plugfests van Kennisnet ICT op School om te testen of materiaal ook in andere digitale leeromgevingen gebruikt kan worden door de uitgeverijen. Evaluatie functioneel ontwerp en voorbeeldmateriaal door klankbordscholen. Evalueren van het gebruik en het eventueel aanpassen van het functioneel ontwerp door de scholen en de uitgeverijen. Afrondingsfase Definitief functioneel ontwerp opstellen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Overzicht te realiseren content Engels Helder definiëren welke content na afloop van het inventarisatieproces ontwikkeld gaat worden voor het vak Engels. In het overzicht wordt de te ontwikkelen content ten minste op het niveau van leeractiviteiten beschreven. Op basis van het overzicht kan een exploitatieplan worden opgesteld en een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. CSG Jan Arentsz Kwaliteitscriteria Het functioneel ontwerp is helder, eenduidig en volledig. Het functioneel ontwerp is geaccepteerd door de scholen en de uitgeverijen. Het te ontwikkelen materiaal en het voorbeeldmateriaal voldoen minimaal aan de door EduStandaard afgesproken standaarden. Het te ontwikkelen materiaal en het voorbeeldmateriaal kan gezocht en gevonden worden in Edurep en gearrangeerd en gebruikt in de digitale leeromgeving van de school. Activiteiten Ontwerpfase Samen met de andere scholen en de uitgeverijen bepalen voor welke leeractiviteiten leermateriaal ontwikkeld gaat worden. Samen met de andere scholen en de uitgeverijen de vorm en inhoud van het te ontwikkelen leermateriaal vast stellen. Samen met de andere scholen en de uitgeverijen bepalen welk voorbeeldmateriaal ontwikkeld zal worden. Opstellen functioneel ontwerp voor het materiaal. Opstellen ontwerpplan voor het voorbeeldmateriaal. Ontwikkel en testfase Ontwikkelen voorbeeldmateriaal door de uitgeverijen. Bepalen classificatiesysteem en vocabulaires voor metadatering op basis van het Contentzoekprofiel PO-VO-BVE door de uitgeverijen.

9 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Formeren metadateringsteam (domeindeskundigen) door de uitgeverijen. Metadateren van het voorbeeldmateriaal door de uitgeverijen. Voorbeeldmateriaal beschikbaar maken via een eigen server of een server van de school. Testen door de scholen of het voorbeeldmateriaal gezocht en gevonden kan worden in Edurep en gearrangeerd en gebruikt in de digitale leeromgeving van de school. Ontwikkelen van praktijkopdrachten, gebruikmakend van het voorbeeldmateriaal van de uitgeverijen. Testen van het voorbeeldmateriaal in de praktijk door de scholen. Deelname aan Plugfests van Kennisnet ICT op School om te testen of materiaal ook in andere digitale leeromgevingen gebruikt kan worden door de uitgeverijen. Evaluatie functioneel ontwerp en voorbeeldmateriaal door klankbordscholen. Evalueren van het gebruik en het eventueel aanpassen van het functioneel ontwerp door de scholen en de uitgeverijen. Afrondingsfase Definitief functioneel ontwerp opstellen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Aangepaste versie TeleTOP Het verkrijgen van TeleTOP versie die geoptimaliseerd is voor het arrangeren en gebruiken van webbased leermateriaal dat voldoet aan de afgesproken standaarden. Een TeleTOP versie met functionaliteit om webbased materiaal op basis van de afgesproken standaarden te arrangeren en te gebruiken, inclusief aangepaste handleidingen. Teletop B.V. Kwaliteitcriteria De aanpassingen zijn conform de in overleg met de deelnemende uitgeverijen en scholen afgesproken specificaties. De aanpassingen werken technisch correct. De aangepaste functionaliteit wordt als gebruikersvriendelijk ervaren door docenten en leerlingen. De aangepaste handleiding is volledig en leesbaar. Activiteiten Ontwerpfase Overleg met de deelnemende uitgeverijen en scholen over de benodigde aanpassingen. Functioneel en technisch ontwerp maken voor de benodigde aanpassingen. Ontwikkelfase en testfase Programmeren (aanpassingen) functionaliteit om te arrangeren. Programmeren (aanpassingen) of optimaal gebruik te kunnen

10 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 maken van het webbased leermateriaal, o.a. de mogelijkheid om de voortgang van de leerling en eventueel behaalde resultaten te kunnen registreren en volgen. Technisch en functioneel testen van de gemaakte aanpassingen. Testen gebruikersvriendelijkheid. Aanpassingen maken in het functioneel en technisch ontwerp naar aanleiding van de testen. Aanpassingen programmeren in TeleTOP. Aanpassen handleidingen aan de nieuwe functionaliteit. Afrondingsfase Na afloop van het project wordt de opgedane ervaring geëvalueerd (onderdeel van het evaluatierapport). Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Businessmodel / Exploitatieplan Wiskunde Inzicht bieden in financiële haalbaarheid van het ontwikkelen, onderhouden, beheren, distribueren, gebruiken enz. van de content. De te ontwikkelen content, de beoogde doelgroep, de organisatie, de activiteiten en de financiële resultaten moeten minimaal in het exploitatieplan aan bod komen. Wolters-Noordhoff Kwaliteitscriteria Het businessmodel / exploitatieplan is helder, eenduidig en volledig. Het businessmodel / exploitatieplan bevat minimaal de door Kennisnet ICT op School vastgestelde onderdelen. Het businessmodel / exploitatieplan is geaccepteerd door de scholen en de uitgeverijen. Activiteiten Ontwerpfase Opstellen concept businessmodel / exploitatiemodel. Evaluatie concept businessmodel / exploitatiemodel door klankbordscholen. Bespreken concept businessmodel / exploitatiemodel met scholen. Afrondingsfase Definitief businessmodel / exploitatiemodel opstellen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Businessmodel / Exploitatieplan Engels Inzicht bieden in financiële haalbaarheid van het ontwikkelen, onderhouden, beheren, distribueren, gebruiken enz. van de content. De te ontwikkelen content, de beoogde doelgroep, de organisatie, de activiteiten en de financiële resultaten moeten minimaal in het exploitatieplan aan bod komen. EPN Kwaliteitscriteria Het businessmodel / exploitatieplan is helder, eenduidig en

11 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 volledig. Het businessmodel / exploitatieplan bevat minimaal de door Kennisnet ICT op School vastgestelde onderdelen. Het businessmodel / exploitatieplan is geaccepteerd door de scholen en de uitgeverijen. Activiteiten Ontwerpfase Opstellen concept businessmodel / exploitatiemodel. Evaluatie concept businessmodel / exploitatiemodel door klankbordscholen. Bespreken concept businessmodel / exploitatiemodel met scholen. Afrondingsfase Definitief businessmodel / exploitatiemodel opstellen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Samenwerkingsovereenkomst Wiskunde Het maken van afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content. De overeenkomst kent minimaal de volgende elementen: de duur van de samenwerking (minimaal 2 jaar); de eigendomsverhouding betreffende de content; verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van de content en de wijze waarop; verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen aan derden en de wijze waarop (tegen betaling); voorwaarden aan gebruik door derden (licentie); welke promotieactiviteiten, door wie; onderhoud en beheer van content, door wie, voor welke rekening, hoe lang; evaluatiemomenten; opzeggingsmogelijkheden. Wolters-Noordhoff Kwaliteitscriteria De samenwerkingsovereenkomst is helder, eenduidig en volledig. De samenwerkingsovereenkomst bevat minimaal de door Kennisnet ICT op School vastgestelde onderdelen. De samenwerkingsovereenkomst is geaccepteerd door de scholen en de uitgeverijen. Activiteiten Afrondingsfase Opstellen concept samenwerkingsovereenkomst. Bespreken samenwerkingsovereenkomst met de scholen. Intern beoordelen samenwerkingsovereenkomsten door de scholen. Beoordelen samenwerkingovereenkomst door juridische adviseur van de scholen Opstellen samenwerkingsovereenkomst.

12 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door betrokken partijen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Samenwerkingsovereenkomst Engels Het maken van afspraken over de exploitatie van de te ontwikkelen content. De overeenkomst kent minimaal de volgende elementen: de duur van de samenwerking (minimaal 2 jaar); de eigendomsverhouding betreffende de content; verantwoordelijkheid voor de ontsluiting van de content en de wijze waarop; verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen aan derden en de wijze waarop (tegen betaling); voorwaarden aan gebruik door derden (licentie); welke promotieactiviteiten, door wie; onderhoud en beheer van content, door wie, voor welke rekening, hoe lang; evaluatiemomenten; opzeggingsmogelijkheden. EPN Kwaliteitscriteria De samenwerkingsovereenkomst is helder, eenduidig en volledig. De samenwerkingsovereenkomst bevat minimaal de door Kennisnet ICT op School vastgestelde onderdelen. De samenwerkingsovereenkomst is geaccepteerd door de scholen en de uitgeverijen. Activiteiten Afrondingsfase Opstellen concept samenwerkingsovereenkomst. Bespreken samenwerkingsovereenkomst met de scholen. Intern beoordelen samenwerkingsovereenkomsten door de scholen. Beoordelen samenwerkingovereenkomst door juridische adviseur van de scholen Opstellen samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door betrokken partijen. Productnaam: Doel Inhoud Verantwoordelijke Evaluatierapport Leren van dit project en de ervaring die is opgedaan deelbaar maken met andere onderwijsinstellingen. Het evaluatierapport bevat een beschrijving van het proces dat is doorgemaakt en een evaluatie van de resultaten die zijn bereikt. CSG Jan Arentsz Kwaliteitscriteria De inhoud van het evaluatierapport en de conclusies en aanbevelingen worden door alle partijen onderschreven.

13 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Het rapport is volledig, leesbaar en met heldere en duidelijke conclusies. Activiteiten Afrondingsfase Verzamelen input voor de evaluatie van de deelnemende partijen. Evaluatieworkshop met de deelnemende partijen, bepalen belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Opstellen concept evaluatierapport. Bespreken evaluatierapport met de deelnemende partijen. Definitief evaluatierapport opstellen. 2.4 Planning Activiteit / Fase Opstart Ontwerp Ontwikkelen en testen Afronding jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec 1 Definitief projectplan 2 Overzicht te realiseren content Wiskunde Opstellen concept functioneel ontwerp Opstellen ontwerpplan voorbeeldmateriaal Ontwikkelen voorbeeldmateriaal In de praktijk testen van het voorbeeldmateriaal Evaluatie door klankbordscholen Opstellen definitief functioneel ontwerp 3 Overzicht te realiseren content Engels Opstellen concept functioneel ontwerp Opstellen ontwerpplan voorbeeld materiaal Ontwikkelen voorbeeld materiaal In de praktijk testen van het voorbeeldmateriaal Evaluatie door klankbordscholen Opstellen definitief functioneel ontwerp 4 Aangepaste versie TeleTOP 5 Businessmodel / Exploitatieplan Wiskunde Opstellen concept bussinessmodel / exploitatieplan Evaluatie door klankbordscholen Opstellen definitief bussinessmodel / exploitatieplan 6 Businessmodel / Exploitatieplan Engels Opstellen conept bussinessmodel / exploitatieplan Evaluatie door klankbordscholen Opstellen definitief bussinessmodel / exploitatieplan 7 Samenwerkingsovereenkomst Wiskunde 8 Samenwerkingsovereenkomst Engels 9 Evaluatierapport 2.5 Begroting De totale projectkosten worden geraamd op De subsidieaanvraag is gelijk aan dit bedrag. De bijdrage die scholen, de uitgeverijen en de leverancier van de digitale leeromgeving leveren worden geheel gedekt door de subsidie. De school die optreedt als penvoerder krijgt ook de kosten vergoed voor het leveren van de projectleider. Voor de scholen wordt rekening gehouden met een tarief van 400 per dag en voor de commerciële partijen van 960 per dag. Dit inclusief BTW. In het onderstaande overzicht is weergegeven waaruit de projectkosten bestaan (de bedragen zijn afgerond).

14 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Activiteit Kosten ( ) Formuleren vraag naar content door scholen (4 docenten AVOvakken, 6 docenten beroepsgerichte vakken, 8 dagen per docent, 400 per dag) Aanpassen digitale leeromgeving door leverancier digitale leeromgeving (10 dagen, 960 per dag) Ontwikkelen voorbeeldmateriaal door uitgeverijen (2 vakken, 15000) per vak) Opstellen businessmodellen / exploitatieplannen door uitgeverijen (2 vakken, 2 dagen per vak, 960 per dag) Opstellen samenwerkingsovereenkomsten door uitgeverijen (2 vakken, 2 dagen per vak, 960 per dag) Begeleiding en training Projectleiding door penvoerder (15 dagen, 400 per dag) Overig Totaal Betalingsschema Stimuleringsbijdrage Termijn Bij: Planning Bedrag ( ) 1 Ondertekening contract en definitief Februari projectplan 2 Eerste versie overzicht te realiseren content Mei (2x) en businessplan / exploitatieplan (2x) 3 Voorbeeldmateriaal en aangepaste versie Oktober TeleTOP 4 Definitief overzicht te realiseren content (2x), definitief businessplan / exploitatieplan (2x), samenwerkingsovereenkomst (2x) en evaluatierapport December

15 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 3 Organisatie 3.1 Projectorganisatie De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep en een aantal werkgroepen. Stichting Kennisnet ICT op School levert als onderdeel van het programma Contentstimulering 2006 een financiële en inhoudelijke bijdrage aan het project. In het onderstaande diagram wordt de projectorganisatie weergegeven. Stuurgroep Stichting Kennisnet ICT op School Projectgroep Projectleider Cornelis Kaai Facilitair Centrum Noord Jur Bremer Facilitair Centrum Zuid Marleen Rolie Kennisnet Marian Schelvis EPN Frank Volmerink Wolters-Noordhoff Rypke Procee Teletop B.V. Tim Remmers / Pascal Scheurink Werkgroep Wiskunde Werkgroep Engels Werkgroep bedrijfsmodellen Stuurgroep De stuurgroep is eindverantwoordelijke voor het project en de projectresultaten en voor het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de directies van de deelnemende scholen en uitgeverijen. De stuurgroep bestaat uit de volgende personen: Jan van Baars voorzitter van de stuurgroep en plaatsvervangend algemeen directeur van de CSG Jan Arentsz. Hij vertegenwoordigd de CSG Jan Arentsz als penvoerder en het OSG Willem Blaeu en het Dalton College Alkmaar. Deze drie scholen nemen gezamenlijk deel in het Facilitair Centrum Noord (FCN). Anke Harteveld lid van de stuurgroep en voorzitter van de algemene directie van het Petrus Canisius College. Zij vertegenwoordigd het Facilitair Centrum Zuid. Hierin neemt alleen het Petrus Canisius College deel. Hilde van der Togt lid van de stuurgroep en uitgeefmanager bij EPN. Zij vertegenwoordigd de twee deelnemende uitgeverijen in de stuurgroep Stichting Kennisnet ICT op School Stichting Kennisnet ICT op School levert vanuit het programma Contentstimulering 2006 een financiële bijdrage aan het project. De uitbetaling van de financiële bijdrage is gekoppeld aan de oplevering van de in het projectplan genoemde producten. Stichting Kennisnet ICT op School beoordeelt vooraf aan de uitbetaling of de producten voldoen aan de in het projectplan gestelde kwaliteitscriteria.

16 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Naast een financiële bijdrage levert Stichting Kennisnet ICT op School ook een inhoudelijke bijdrage. Er worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd voor partijen die deelnemen aan het programma Implementatie Educatieve Contentketen en elke project krijgt een begeleider toegewezen. De begeleider is beschikbaar voor advies over inhoud en proces Projectgroep De projectgroep is verantwoordelijk voor de coördinatie van de projectactiviteiten en voor het opleveren van de projectresultaten binnen de geplande tijd en het budget. De projectgroep bestaat uit contactpersonen van de deelnemende partijen, een adviseur en trainer, een begeleider van Stichting Kennisnet ICT op School en de projectleider. De projectleider rapporteert aan de stuurgroep. De samenstelling van de projectgroep is in de onderstaande tabel weegegeven: Naam Rol in project Taken Frank Volmerink Contactpersoon Wolters- Noordhoff Coördinatie productontwikkeling door Wolters-Noordhoff Rypke Procee Contactpersoon EPN Coördinatie productontwikkeling door EPN Jur Bremer Contactpersoon Facilitair Centrum Noord Communicatie met Facilitair Centrum Noord, aansturing docenten en activiteiten Facilitair Centrum Noord Marleen Rolie Contactpersoon Facilitair Centrum Zuid Communicatie met het Facilitair Centrum Zuid, aansturing docenten en activiteiten Facilitair Centrum Zuid Marian Schelvis Projectbegeleider Stichting Kennisnet ICT op School Aanspreekpunt voor kennisdeling met Stichting Kennisnet ICT op School en andere ECK projecten, beschikbaar voor advies over inhoud en proces Pascal Scheurink Contactpersoon Teletop B.V. Coördinator productontwikkeling door Teletop B.V. Tim Remmers Onderwijskundig adviseur Onderwijskundige advisering en begeleiding Cornelis Kaai Projectleider Algehele projectleiding, coördinatie activiteiten voor en door docenten in het kader van het project Werkgroepen De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de uitvoer van de projectactiviteiten. Er zullen drie werkgroepen worden geformeerd: Werkgroep Wiskunde de werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het functioneel ontwerp voor Wiskunde (inclusief het ontwikkelen en testen van voorbeeldmateriaal) en bestaat uit de onderwijskundig adviseur, de uitgever Wiskunde van Wolters-Noordhoff en één of meer vakdocenten Engels en één of meer vakdocenten uit elk van de sectoren Economie, Zorg en Welzijn en Techniek. Werkgroep Engels - de werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van het functioneel ontwerp voor Engels (inclusief het ontwikkelen en testen van voorbeeldmateriaal) en bestaat uit de onderwijskundig adviseur, de uitgever Engels van EPN en één of meer vakdocenten Engels en één of meer vakdocenten uit elk van de sectoren Economie, Zorg en Welzijn en Techniek.

17 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Werkgroep bedrijfsmodellen de werkgroep is verantwoordelijk voor het opstellen van de businessmodellen, de exploitatieplannen en de samenwerkingsovereenkomsten. De werkgroep bestaat uit leden van de stuurgroep en één of meer financiële en juridische experts van de school. De samenstelling van de werkgroepen staat niet vast. Personen kunnen ook in meer dan één werkgroep deelnemen. Afhankelijk van de benodigde expertise of inbreng kan de werkgroep (tijdelijk) worden aangevuld. Binnen elke werkgroep wordt een coördinator aangesteld die als contactpersoon voor de projectleider functioneert Projectrapportage De werkgroepen komen bijeen zovaak als nodig. Er vindt minimaal één keer per twee maanden overleg plaats tussen de coördinator van de werkgroep en de projectleider. De projectgroep komt minimaal een keer per projectfase bijeen om de voortgang en de verder planning van het project te bespreken. Van deze bijeenkomst wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De projectleider rapporteert aan het eind van elke projectfase schriftelijk aan de stuurgroep. Bij afwijking van planning en budget wordt overlegd en beslist te stuurgroep Projectmethodiek Voor het leiden van het project wordt gebruik gemaakt van de Prince2 methodiek. 3.2 Kwaliteitscontrole Kwaliteitsmethodes Binnen het project worden verschillende methodes toegepast om de kwaliteit te waarborgen en te beoordelen van opgeleverde producten. Welke methodes worden toegepast is afhankelijk van het soort product. Voor functionele en technische specificaties geldt dat deze eerst in concept aan de betrokken partijen zullen worden voorgelegd voor commentaar en advies. Op basis van het commentaar en advies worden definitieve specificaties opgesteld. Voor de eindproducten van het project, het functioneel ontwerp voor het materiaal en het businessmodel / exploitatieplan geldt dat deze niet alleen intern binnen de scholen en uitgeverijen getoetst worden op wenselijkheid, toepasbaarheid en haalbaarheid, maar ook extern. Het extern testen zal o.a. gebeuren door het concepten van de eindproducten voor te leggen aan andere scholen. Ook zal binnen het project voorbeeld materiaal gemaakt worden wat door de deelnemende scholen en andere scholen getest kan worden in de praktijk. Voor handleidingen en trainingsmateriaal geldt dat deze in praktijk getest worden. Op basis van de reacties van gebruikers wordt het materiaal aangepast. Voor rapporten geldt dat de inhoud en conclusies eerst met alle betrokken partijen wordt besproken. Op basis van de besprekingen wordt een concept rapport opgesteld. Het concept wordt voor commentaar en advies voorgelegd aan de betrokken partijen. Op basis van het commentaar en advies wordt een definitieve versie opgesteld.

18 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Voor hardware en software geldt dat voordat deze wordt opgeleverd aan de afnemer een technische en functionele test plaatsvindt door de leverancier. Na oplevering door de leverancier vindt een acceptatietest plaats door de afnemer. Door de afnemer geconstateerde gebreken en/of afwijkingen van de specificaties worden gerapporteerd aan de leverancier. Deze neemt vervolgens de noodzakelijke acties om de gebreken op te lossen en/of te zorgen dat de hardware en software alsnog voldoet aan de afgesproken specificaties Kwaliteitsverantwoordelijke De productverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het opleveren van het product conform de afgesproken kwaliteitscriteria. De projectleider is verantwoordelijk voor de acceptatie van het product. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de stuurgroep. Stichting Kennisnet ICT op School beoordeelt of de opgeleverde producten conform het projectplan zijn en voldoen aan de in het projectplan omschreven kwaliteitscriteria. 3.3 Communicatie en kennisdeling Demonstraties en workshops voor eigen collega s Op de deelnemende scholen zullen demonstraties en workshops verzorgd worden voor collega docenten Demonstraties en workshops voor collega s van andere scholen Deelnemende docenten van de beide scholen zullen samen met de uitgeverijen demonstraties en workshops verzorgen voor collega s van andere scholen. Demonstraties en workshops zullen verzorgd worden op gebruikersdagen en landelijke conferenties Deelname aan activiteiten programma Educatieve contentketen. De deelnemende partijen nemen actief deel aan de door Stichting Kennisnet ICT op School georganiseerde activiteiten in het kader van het programma Educatieve contentketen. Een belangrijke activiteit in deze is het vaststellen en het ontwikkelen van standaarden voor webbased leermateriaal Artikelen in vakbladen De deelnemende partijen zullen ook enkele artikelen in vakbladen publiceren Deelname EduExchange De deelnemende partijen zullen een bijdrage leveren aan EduExchange Projectwebsite Voor het project zal een website ingericht en onderhouden worden door de deelnemende partijen.

19 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 4 Risico s Nummer Omschrijving risico Maatregelen 1 Ontwikkelen voorbeeldmateriaal loopt vertraging op. Prioriteiten stellen in het te ontwikkelen materiaal, extra expertise inhuren. 2 Aanpassingen in TeleTOP lopen vertraging op. Prioriteiten stellen in de te de ontwikkelen en/of aan te passen functionaliteit, extra expertise inhuren. 3 Materiaal werkt alleen in TeleTOP. Materiaal ook testen in andere digitale leeromgevingen tijdens bijeenkomsten die speciaal voor dit doel georganiseerd worden door Stichting Kennisnet ICT op School. Dit zijn de zogenaamde Plugfests. 4 Ontbreken kennis en vaardigheden Extra trainingen organiseren. docenten in het ontwerpen van arrangeerbaar webbased leermiddelen en het gebruik ervan. 5 Scholen blijken verschillende wensen en eisen te hebben ten aanzien van het materiaal. Vroegtijdig signaleren en keuzes maken. Uitgeverijen kunnen kijken hoe de verschillende wensen en eisen in de markt liggen. Dit kan helpen bij het maken van keuzes. Fasering in project aanbrengen. 6 Uitgeverijen en scholen blijken verschillende wensen te hebben ten aanzien van het te ontwikkelen materiaal. Vroegtijdig signaleren en keuzes maken. Fasering in project aanbrengen. Voor het project is een intentieverklaring getekend. Er bestaat de mogelijkheid voor de uitgeverijen om uit te stappen en voor de scholen om te kiezen voor een andere ontwikkelaar.

20 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 5 Globaal businessmodel / exploitatieplan 5.1 Webbased leermateriaal Content en doelgroep Het gaat om interactief webbased materiaal voor de AVO-vakken in de bovenbouw van het beroeps- en praktijkgerichte vmbo. Het materiaal moet toepasbaar zijn in de sectoren Techniek, Zorg en welzijn en Economie. Om de haalbaarheid van het project te vergroten is er binnen het project voor gekozen het aantal vakken te beperken tot twee. Vooralsnog is gekozen voor Wiskunde en Engels. Ook bij de andere vakken is er echter behoefte aan dergelijk materiaal. Er is vooral behoefte leereenheden die één of meer leerdoelen beslaan en gebruikt kunnen worden in door de sectoren te ontwikkelen praktijkopdrachten. Het streefdoel is dat 25% van de leerstof van de AVO-vakken op deze manier geïntegreerd kan worden binnen de praktijkvakken. leerlingen zelfstandig, individueel of samen aan de opdracht kunnen werken. Het materiaal wordt onderdeel van bestaande methodes van de deelnemende uitgeverijen, maar kan los van de methodes worden aangeschaft door de scholen. Wordt het materiaal aangeschaft als onderdeel van de bestaande methodes, dan wordt een complete leerlijn voor één of meer jaren gegarandeerd door de uitgeverijen. Het materiaal voldoet aan nationale en internationale standaarden op het gebied van webbased educatieve materiaal en kan gebruikt worden binnen de eigen digitale leeromgeving van een school. Het materiaal kan worden gebruikt vanaf een internet server van de uitgeverijen of vanaf een internet server van de school Toegevoegde waarde en marktpotentie De integratie van AVO-vakken in de praktijkvakken is niet alleen een ontwikkeling die speelt op de deelnemende scholen, maar ook op een groot aantal andere scholen. Op dit moment is er nog maar beperkt materiaal voorhanden dat voorziet in deze behoefte. De verwachting is dan ook dat er voldoende markt is voor de te ontwikkelen leermiddelen. Het materiaal kan worden aangeschaft als onderdeel van een methode. Hierdoor kan door een doorlopende leerlijn gegarandeerd worden. Het is ook mogelijk het materiaal los aan te schaffen. Het is dan aan de afnemer om zorg te dragen voor een complete leerlijn voor één of meer leerjaren. Andere belangrijke toegevoegde waarden zijn dat het voorziet in aantrekkelijk webbased leermiddelen die goed arrangeerbaar zijn binnen de eigen digitale leeromgeving van de school. Op deze manier kunnen scholen methodes op maat maken. Ook kunnen zij beter onderwijs op maat aanbieden aan groepen en/of individuele leerlingen. 5.2 Organisatie Doelstelling van de exploitatie-organisatie De doelstelling van de exploitatie-organisatie is webbased leermiddelen te ontwikkelen en te exploiteren voor de bovenbouw van de beroeps- en praktijkgerichte vmbo voor de vakken Wiskunde en Engels die door scholen, docenten en ook leerlingen gearrangeerd en gebruikt kunnen worden binnen een digitale leeromgeving naar keuze.

21 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / Benodigde deskundigheid Deskundigheid is nodig op het gebied van vakinhoud en didactiek; het zoeken/vinden, arrangeren en gebruiken van webbased leermiddelen; het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en exploiteren van (digitale) leermiddelen; het ontwerpen van (digitaal) arrangeerbare leermiddelen (leerobjecten); digitale leeromgevingen; het gebruik van standaarden voor het ontwikkelen, zoeken/vinden, arrangeren en gebruiken van webbased leermiddelen Samenstelling en taakverdeling De scholen ontwikkelen de praktijkgerichte opdrachten binnen de sectoren. De scholen leveren de deskundigheid op het gebied van vakinhoud en didactiek en op het gebied van zoeken/vinden, arrangeren en gebruiken van webbased leermiddelen. De scholen laten zich op onderdelen extern ondersteunen. De uitgeverijen ontwikkelen digitale webbased leerobjecten voor de AVO-vakken die binnen de praktijkgerichte opdrachten gebruikt kunnen worden. De digitale webbased leerobjecten beslaan één of meer leerdoelen. De uitgeverijen leveren (mede) deskundigheid op het gebied van vakinhoud en didactiek; deskundigheid op het ontwerpen, ontwikkelen, verkopen en exploiteren van (digitale) leermiddelen; het ontwerpen van (digitaal) arrangeerbare leermiddelen (objecten); en het gebruik van standaarden voor het ontwikkelen, zoeken/vinden, arrangeren en gebruiken van webbased leermiddelen. De digitale leermiddelen gaan gebruikt worden binnen de digitale leeromgeving die op dit moment gebruikt worden binnen de deelnemende scholen. De leverancier van deze digitale leeromgeving levert de deskundigheid op het gebied van digitale leeromgevingen en het gebruik van standaarden voor het ontwikkelen, zoeken/vinden, arrangeren en gebruiken van webbased leermiddelen Opzet van het businessmodel De scholen ontwikkelen de praktijkgerichte opdrachten en zijn eigenaar van de opdrachten. De uitgeverijen ontwikkelen de digitale webbased leerobjecten voor de AVO-vakken en zijn eigenaar van de leerobjecten. De leerobjecten zijn onderdeel van de methodes van de deelnemende uitgeverijen. De leerobjecten kunnen vervangend en aanvullend zijn voor delen van de methodes. Dit naar eigen inzicht van de uitgeverijen. De scholen kunnen de leerobjecten als onderdeel van de methode of los afnemen. De uitgeverijen bepalen de prijsstelling van de leerobjecten en de minimaal af te nemen hoeveelheid. Vooralsnog wordt uitgegaan van een situatie waarbij de hoeveelheid digitale leermiddelen die wordt afgenomen dekkend is voor 25% van de leerstof in een bepaald leerjaar. De uiteindelijke prijs die scholen betalen en de minimale hoeveelheid af te nemen hoeveelheid wordt bepaald op basis van vrije marktwerking en onderhandelingen. 5.3 Activiteiten Ontwikkelen Het ontwikkelen omvat de volgende activiteiten: vraag verhelderen vanuit scholen/docenten; in samenspraak met hen arrangeerbare eenheden vaststellen; inhoudelijke en didactische wensen en eisen vertalen naar functioneel ontwerp en technisch ontwerp; tekst, beeld, animaties, interactieve opdrachten laten ontwikkelen cq aankopen; softwarehuizen aansturen bij samenstelling digitale content;

22 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 afstemming met functies digitale leeromgeving tav content plegen; inhoudelijke tests laten uitvoeren; functionele tests laten uitvoeren; technische tests laten uitvoeren; performancetests laten uitvoeren; en content opslaan in overeenstemming met eisen digitale leeromgeving Onderhoud Het onderhoud omvat de volgende activiteiten: updaten en actualiseren content; en afspraken over frequentie updates (maandelijks?) Beheer Het beheer omvat de volgende activiteiten: capaciteit beschikbaar hebben en houden; en dienstenovereenkomst afspreken Promotie en distributie Promotie en distributie activiteiten zullen als volgt plaatsvinden: in reguliere merk- en methodecampagnes; via demonstraties van adviseurs; als onderdeel van campagnes die specifiek gericht zijn op de ICT die de uitgeverijen leveren als onderdeel van of in aanvulling op hun methodes; via persoonlijke voorlichting, schriftelijke campagnes en on-line campagnes; en distributie kan rechtstreeks via de uitgeverij plaatsvinden of via de tussenhandel Betaling De betaling zal als volgt geregeld worden: licenties zijn per leerling per jaar per verzameling (digitale) leermiddelen. De betaling vind rechtstreeks aan de uitgeverij plaats of aan de tussenhandelaar. 5.4 Financiële haalbaarheid Tijdens de aanloop naar het project is door de deelnemende partijen vastgesteld dat het mogelijk moet zijn de voorgestelde digitale leermiddelen te ontwikkelen en te exploiteren op een zodanige wijze dat dit financieel haalbaar is voor zowel de scholen als de uitgeverijen. In de aanloop is ook een eerste berekening gemaakt van de verwachte opbrengsten en kosten over een periode van vijf jaar. Als onderdeel van het project zal dit verder uitgewerkt worden.

23 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Bijlage 1: draagvlak (criterium A) Alle secties Wiskunde en de beroepsgerichte sectoren op de onderstaande scholen hebben aangegeven mee te willen doen aan het project: Petrus Canisius College CSG Jan Arentsz Stedelijk Dalton College OSG Willem Blaeu Alle secties Engels en de beroepsgerichte sectoren op de onderstaande scholen hebben aangegeven mee te willen doen aan het project: Petrus Canisius College CSG Jan Arentsz Stedelijk Dalton College OSG Willem Blaeu

24 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Bijlage 2: expertise samenwerkingsverband (criterium C) Het samenwerkingsverband bestaat uit een viertal scholen. Alle scholen hebben ervaring met een digitale leeromgeving en met het gebruik van digitaal materiaal in en buiten de les. Alle scholen hebben een ontwikkeling in gang gezet waarbij de leerlingen meer zelfstandig en actief leren. De leverancier van de digitale leeromgeving is een gevestigde partij in Nederland met veel ervaring in het voortgezet onderwijs. Ook de betrokken educatieve uitgeverijen hebben vele jaren ervaring met de ontwikkeling van methodes voor het voortgezet onderwijs. De scholen laten zich bijstaan door een onderwijskundig adviesbureau met veel ervaring op het gebied van onderwijsinnovatie met behulp van ICT en met het ontwerpen van leermiddelen.

25 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Bijlage 3: gegevens en intentieverklaring samenwerkingspartners Door ondertekening van dit formulier verklaren de samenwerkingspartners, inclusief de contentontwikkelaar, de daadwerkelijke intentie te hebben een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten die als resultaat zal hebben dat er content wordt ontwikkeld; zie voor de verdere inhoud van deze overeenkomst paragraaf van dit document. 1a NAW-gegevens De aanvrager (penvoerder). Naam onderwijsinstelling: Onderwijssector Contactpersoon: Functie: adres: CSG Jan Arentsz VO De heer Cornelis Kaai ICT-coördinator onderwijs Bezoekadres: Mandenmakerstraat 11 Postcode: Plaats: 1825 BB Alkmaar Postadres: Mandenmakerstraat 11 Postcode: Plaats: 1825 BB Alkmaar Telefoon: Mobiel: Ondertekeningsbevoegde: De heer Jan van Baars Functie: Plaatsvervangend algemeen directeur Plaats: Alkmaar Datum: Handtekening: 1b NAW-gegevens Overige aanvragers. Vermeld contentontwikkelaar onder 1c. 1 Naam onderwijsinstelling: PCC Plaats: Alkmaar Contactpersoon: Mevrouw Marleen Rolie adres: Functie: Vestigingsdirecteur PCC Vondelstraat Senior College Handtekening: 2 Naam onderwijsinstelling: Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaats: Alkmaar

26 Webbased materiaal voor de AVO-vakken in het vmbo versie april / 27 Contactpersoon: De heer Jur Bremer adres: Functie: Plaatsvervangend rector Handtekening: 3 Naam onderwijsinstelling: OSG Willem Blaeu Plaats: Alkmaar Contactpersoon: Mevrouw Marjan Pot Functie: Rector adres: Handtekening: 4 Naam instelling: Teletop B.V. Plaats: Enschede Contactpersoon: De heer Pascal Scheurink adres: Functie: Technisch directeur Handtekening: 1c NAW-gegevens Samenwerkingspartner die als contentontwikkelaar zal participeren. Naam organisatie: EPN Contactpersoon : De heer Frank Volmerink Functie: Uitgever adres: Bezoekadres: Het Spoor 8-14 Postcode: 3994 AK Plaats: Houten Postadres: Postbus 666 Postcode: 3990 DR Plaats: Houten Telefoon: Mobiel: Ondertekeningsbevoegde: Mevrouw Hilde van der Togt Naam organisatie: EPN Naam organisatie: EPN

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006

Getting Connected. Cornelis Kaai coördinator Onderwijs 7 december 2006 Getting Connected Cornelis Kaai ICT-co coördinator Onderwijs 7 december 2006 Inhoud Het PCC en de CSG Jan Arentsz Visie op onderwijs Educatieve Contentketen (Kennisnet) Opzet van het project Voorbeeld

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School

Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering. Dalton Voorburg De Digitale School Projectplan en globaal exploitatieplan Contentstimulering Dalton Voorburg De Digitale School Auteur(s) : Programma Educatieve contentketen Erik Verhulp Willem Korevaar Versienummer : 6.0 (2 5-2006) 2005

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25. Bankrekeningnummer 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam CITAVERDE College Postadres Postbus 960 Bezoekadres Wilhelminasingel 25 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Koning 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Koning Willem 1 College 1.5 31102007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Delen en vinden van digitaal leermateriaal

Delen en vinden van digitaal leermateriaal Delen en vinden van digitaal leermateriaal Edurep in de content keten Nico Verbeij Claudia van der Togt www.kennisnet.nl www.ictopschool.net Trends en knelpunten in onderwijs Trends: Flexibel leren Aansluiten

Nadere informatie

3TU Electronic Resource Management

3TU Electronic Resource Management 3TU Electronic Resource Management projectplan Eindhoven, juli 20 ERM-3TU/20-1 Auteur: L.J.H. Delescen versie 1.0: 5 juli 20 2 Inhoudsopgave 0 Documentgeschiedenis 3 0.1 Revisies 3 0.2 Goedkeuring 3 1

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 CW Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)

Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08) Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

1501.52.299 (kenmerk: 110 H&M)

1501.52.299 (kenmerk: 110 H&M) 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Naam Postadres Sterrenlaan 6 Bezoekadres Sterrenlaan 6 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam betrokken opleidingsmanager

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Definitief projectplan IECK PO Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Auteur(s) : AB ZHW (Koos Eichhorn) Versienummer : 3.11 (april 2007) 2007 AB ZHW 2 / 31 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport

Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Werktitel : Klikstart 4 Eindrapport Auteur(s) : AB-ZHW Ted Smits Versienummer : 1.2. januari 2008 Flexibel en adaptief gebruik van leerobjecten Klikstart 4

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 7. Versienummer Datum 1.0 07-02-2007. dag 1 / 7 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Eindhoven 1.0 07-02-2007 dag 2 / 7 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen.

Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. infobladen over leermiddelenbeleid voor docenten en schoolleiding 15 www.leermiddelenvo.nl Model voor Leermiddelenbeleidsplan Een stramien dat u voor uw eigen school kunt gebruiken en aanpassen. In een

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015

PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 PLAN VAN AANPAK SUBSIDIE REGIONAAL PROGRAMMA 2012-2015 Betreft maatregel:coachvoorziening Activiteit: Uitvoerder/regie: ROC Mondriaan Reeds aanwezige documentatie: ingevulde format in aanvraag Contactgegevens

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 9. Versienummer Datum. 3.0 28 september 2007 1 / 9 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC A12 3.0 28 september 2007 2 / 9 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode

Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Projectplan Invoer en Onderhoud Jaarplansystematiek en management rapportages via A3 digitaal methode Venlo/Valkenswaard, 12-6-2015 Project A3 Betrokken partners: Alle locaties en secties Datum: mei 2015

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Vervanging Vialis parkeerautomaten en acceptatie compensatieaanbod Vialis

Onderwerp van het voorstel Vervanging Vialis parkeerautomaten en acceptatie compensatieaanbod Vialis Registratienummer 3.36005 Opgesteld door, telefoonnummer A.J.M. Sterk, 9719 R. Mahulete, 2518 Programma Mobiliteit Portefeuillehouders A.J.F.M. Hirdes Onderwerp van het voorstel Vervanging Vialis parkeerautomaten

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Aanschaf leermiddelen

Aanschaf leermiddelen Aanschaf leermiddelen Wat verstaan we onder businessmodellen? TNO heeft in opdracht van Kennisnet onderzoek uitgevoerd naar bruikbare businessmodellen voor onderwijsinstellingen (Businessmodellen en digitale

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie

Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route

Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route Implementatie Contentketen VMBO- ICT-route Projectplan Auteur(s) : Titia Buising Versienummer : 1.6 (18 mei 2006) 2005 Kennisnet.nl Projectplan IECK vmbo ICT-route versie 1.6 18 mei 2006 2 / 25 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Template projectplan en globaal exploitatieplan Regeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs

Template projectplan en globaal exploitatieplan Regeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs Template projectplan en globaal exploitatieplan Regeling (Voortgezet) Speciaal Onderwijs W onen en W erken op het W eb in het ZML REC Nachtegaal 3.12 Auteur(s) : Stichting Kennisnet Ict op School Versienummer

Nadere informatie

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland

Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland Plan van Aanpak regiovisie en vorming AMHK Zeeland 1. Inleiding De staatssecretaris van VWS heeft in 2012 in een beleidsbrief verklaard dat op termijn alle gemeenten verantwoordelijk zijn voor de hele

Nadere informatie

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser

Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser Projectplan samenwerking Onderdeel Week van de Jeugd Opdrachtnemers Werkgroep Datum: 28-10-2010 L.Bongarts J.Wauben, JP Spelthan, S.Niekamp Mariena van der Slot, Ineke van der Laan, Alf Schösser 1. Projectomschrijving

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart

ICT beleidsplan. Schooljaar 2015-2018. OBS de Pijlstaart ICT beleidsplan OBS De Pijlstaart Schooljaar 2015-2018 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Leerdoelen leerlingen blz. 4 en 5 3. Management en organisatie blz. 6 4. Deskundigheid en professionalisering

Nadere informatie

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider

Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Marleen Rolie, vestigingsdirecteur PCC Tineke Sijp, projectleider Wie zijn wij? (2003) 10 VMBO (BB, KB,TL,GL:18 docenten) 2 MBO (Z en W) (niveau 2,3,4: 27 docenten) 1 HBO (School of Health en School of

Nadere informatie

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health

Expert Groep Toetsing. Summatieve toetsing HO Februari 2016. Noordhoff Health Expert Groep Toetsing Summatieve toetsing HO Februari 2016 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam pagina 1 een project in het kader van Kwaliteit van zorg: aantoonbaar bekwaam

Nadere informatie

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015:

7.1.3 Jaarplan schooljaar 2014-2015: 7.1.3 Jaarplan 2014-2015: Beleidsvoornemens Domein 1: Kwaliteitszorg Resultaat (Wanneer zijn we tevreden?) Stappen/ Acties Borging (vindplaats & systeem van bewaken en behouden) Wie is verantwoordelijk

Nadere informatie

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk

Vertrouwelijk. Projectpla n. Titel: Entity Extraction. Vertrouwelijk Dit document mag alleen gedeeld worden met direct betrokkenen van het programma Herkenning Digitale Informatie en Fingerprinting omdat verdere verspreiding of openbaarmaking de veiligheid van de Staat

Nadere informatie

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen

Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen Papierloos Vergaderen Gemeente Brummen INHOUDSOPGAVE 1. PROJECTIDENTIFICATIE... 3 1.1 PROJECTOPDRACHT... 3 1.2 ONDERTEKENING... 3 2. PROJECTOMSCHRIJVING... 4 2.1 ACHTERGROND / PROBLEEMSTELLING... 4 2.2

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud

Voorblad Inhoudsopgave Inhoud Voorblad Inhoudsopgave Inhoud (INHOUD) Achtergronden We moeten een website voor een jonge catering en een party service bedrijf bouwen. Dit bedrijf is gespecialiseerd in verzorging van borrelhapjes en

Nadere informatie

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1

Leusden. Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Leusden Auteur: Stichting Sportkanjers Wim van t Westeinde Datum: 24-12-2012 Versie: Sportkanjerclub Leusden versie 1 Algemene beschrijving Sportkanjerclub De Sportkanjerclub is een fantastische plek voor

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Model procedure tentoonstellen

Model procedure tentoonstellen Model procedure tentoonstellen Proceseigenaar: Hoofd Publiek / Projectleider tentoonstellen Akkoord door: Functie: Datum: 101125 DEF Qmus Model PRO Tentoonstellen.doc Pagina 1 van

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Inleiding

Inhoud. Deel A Inleiding v Deel A Inleiding 1 Wat is een project? 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Prince2 4 1.3 pico 6 1.4 Wanneer is een fase afgerond? 7 1.5 Wanneer spreek je van een geslaagd project? 8 1.6 Waarom mislukt een project?

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO

Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 1 / 14 Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2010 Kennisnet.nl Scenario s voor Leren op Afstand in het MBO 2 / 14 Samenvatting Scenario s voor Leren op

Nadere informatie

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek

Projectplan. Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Projectplan Ondersteuning implementatie Samenwerkingsverband Duin en Bollenstreek Versie 02 Amsterdam, 17 november 2014 J.Dankers/S.Rijnberg 1. Projectgegevens 1.1 Gegevens van de klant Het project wordt

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage 8 Voortgangsrapportage over de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk Kleine Synode 15 september 2011 AZ 11-23 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk 8 Pagina

Nadere informatie

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen

Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Samen Mediawijzer! Kennisdeling die leidt tot verbinding, versterking en inspiratie bij onderwijzers, opvoeders en kinderen Auteur(s) : Hester Viëtor Versienummer : 1.1 (14-09-2011) Inhoudsopgave 1 Documentgeschiedenis...

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse:

Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015. De versnellingsvraag. Versnellingsvraag Stichting Klasse: Plan van aanpak versnellingsvraag: Versie: 28 09 2015 De versnellingsvraag Versnellingsvraag Stichting Klasse: Hoe kunnen we met de learning analytics vanuit dashboards, zoals dat van Snappet, in combinatie

Nadere informatie

Sociaal Vitaal Smallingerland

Sociaal Vitaal Smallingerland Sociaal Vitaal Smallingerland Projectplan Auteur Sport Fryslân Datum november 2014-1 - Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanleiding 3 3. Doelstelling 3 4. Doelgroep 3 5. Activiteiten 4-2 - Inleiding Voor

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Plan van Aanpak / Folders vernieuwd VMBO

Plan van Aanpak / Folders vernieuwd VMBO Plan van Aanpak / Folders vernieuwd VMBO Gemaakt voor: Johan Dekker, Astrid ten Boom en Machteld Wiegmans Voorbereid door: Anouk ten Boom, Stagiair PR/Communicatie 19 november 2015 Pagina!1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan Exploitatieplan Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : NijghVerlsuys Versienummer : d ( 1 december 2006) 0.2 (14 februari 2007) De uitvoering en realisatie

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

(Studie)loopbaanadviseur

(Studie)loopbaanadviseur (Studie)loopbaanadviseur Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten omtrent (studie)loopbaankeuzes, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit

Nadere informatie

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V.

Projectopdracht. PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010. Status Concept. Versie 1.0. Oasen N.V. Projectopdracht PR03793 Vervangen besturing software SPS Gouda (ontwikkeling PA-standaard) 19 februari 2010 Status Concept Versie 1.0 Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Curriculum Vitae Rob Vonk

Curriculum Vitae Rob Vonk Personalia Naam Titel Ing Geboortejaar 1970 Woonplaats 's-gravenhage Nationaliteit Nederlandse Profiel Rob is na zijn studie aan de Haagse Hogeschool betrokken geweest bij veel verschillende soorten automatiseringsopdrachten.

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Projectplan v. 3.4 mei 2011

Projectplan v. 3.4 mei 2011 Projectplan v. 3.4 mei 2011 Inhoud INLEIDING... 4 Klasseglas... 4 Initiatiefase... 5 klasseglas- INFRA... 6 Fasering... 6 Definitie- en ontwerpfase Klasseglas- infra... 6 Bouw en uitvoering Klasseglas-

Nadere informatie

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011

Naar een nieuwe website voor het Alfa-college. April, 2011 Naar een nieuwe website voor het Alfa-college April, 2011 Wie zijn we? Waar zitten we? Wie zijn we? Portaal Bestuurder M&C Adviseur HRM Docent Student Anoniem Portaal Primair onderwijsproces Onderwijs

Nadere informatie

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst

Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Stappenplan en checklist convenant / samenwerkingovereenkomst Met dit stappenplan en deze checklist legt u de basis voor een samenwerkingsovereenkomst tussen alle samenwerkingspartners in uw regio. Wat

Nadere informatie

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb

februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb februari, 2014 Opdrachtbeschrijving Projectleider landelijke kennisdeling - biebtobieb Opdrachtbeschrijving Voor de continuering van het project Landelijke Kennisdeling, met bijzondere focus op het platform

Nadere informatie

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum

Wikiwijs. Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Wikiwijs Hoe metadateer je materiaal in Wikiwijs om hun plaats in een leerlijn vast te leggen? Ruud de Moor Centrum Inleiding De in 2006 ingevoerde eindtermen en kerndoelen voor het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen

Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen 1 Aanvraagformulier subsidie Regionale Cultuurplannen De Regionale Cultuurplannen (RCP) omvatten een subsidiebudget voor het vergroten van cultuurparticipatie, bedoeld voor amateurkunst (alle kunst- en

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu

2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 2015-2016 Beleidsplan Maatschappelijke stage OSG Willem Blaeu 1 Missie/visie OSG Willem Blaeu wil bevorderen dat leerlingen participeren in school en samenleving. Zij wil stimuleren dat de leerlingen de

Nadere informatie

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas

PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas PROJECTPLAN Nationale Bibliotheek Pas 11 juni versienummer 1.3 Uitgave: Versie: 1.1 Datum: 10 mei Opsteller: Projectleider: Opdrachtgever: Nicolette van Ham Nicolette van Ham Coen van Hoogdalem Wijziging

Nadere informatie

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5

OSR-regeling peer review-light Pagina 1 van 5 Kwaliteit en keurmerk Regeling Peer review-light Versie 4, vastgesteld 19 december 2012 Schooljaar 2012-2013 Inleiding De scholen voor voortgezet onderwijs die vertegenwoordigd zijn in de Stuurgroep OSR

Nadere informatie

Digitaal Doorschakelen

Digitaal Doorschakelen Initieel projectplan IECK VO Digitaal Doorschakelen Een project in het kader van de Implementatie van de Educatieve Contentketen Evaluatierapport Auteur(s) : ALHC van der Staak December 2006 2005 Kennisnet.nl

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V.

Naam uitvoerder(s) Kenlog b.v. (hoofduitvoerder), FloreCom, LEI en Coena B.V. Omslag notitie Vergadering van de sectorcommissie Bloemkwekerijproducten Datum vergadering 5 maart 2012 Agendapunt 6b Voorbereid door Jerre de Blok Totaal aantal pagina s 5 17 februari 2012 1. Project

Nadere informatie

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren

Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij Informatievaardigheden voor senioren Projectvoorstel Informatievaardigheden voor senioren (SeniorWeb, februari 2009) 1 / 8 Regeling Mediawijsheid Expertisecentrum 2009 Ingediend projectvoorstel: Met beide benen in de informatiemaatschappij

Nadere informatie