Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exploitatieplan eduvip. Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 (11-03-08)"

Transcriptie

1 Exploitatieplan eduvip Auteur(s) : H. Snetselaar Versienummer : 0.2 ( )

2 Samenvatting Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer 500 leerlingen onderwijs op een school voor speciaal onderwijs en de andere 2000 leerlingen volgen regulier onderwijs met de hulp van ambulant onderwijskundige begeleiders van de speciaal onderwijs scholen (REC's) van cluster 1. Voor het onderwijs aan deze leerlingen en studenten is in 2007 eduvip ontwikkeld. eduvip voorziet in webbased leermateriaal en heeft verschillende thema's: Thema 1 gaat om aanvullend lesmateriaal dat nodig is om de vertaalslag van reguliere lesmethoden naar de didactische behoefte van de visueel beperkte leerlingen te maken en didactische informatie voor de leerkracht voor onderscheiden vakken/onderwerpen/onderwijssoorten. Thema 2 handelt om goede, beperkingspecifieke trainingen zoals een training voor toetsenbordvaardigheid, het leren typen, (2a) en ICT-vaardigheden (2b). Deze vaardigheden zijn, samen met de vaardigheden in het gebruik van de computerhulpmiddelen voor visueel beperkten, basisvoorwaarden voor de doelgroep om onderwijs te kunnen volgen. In veel gevallen zijn zij (grotendeels) handicap compenserend. Thema 3 is een Kijktrainingsprogramma voor slechtziende leerlingen. Het programma kan worden gebruikt voor het verbeteren van het visueel functioneren, met name visuele aandacht en het ontwikkelen van goede kijkstrategieën. Door kijktrainingsprogramma's worden leerlingen gestimuleerd om de restvisus die zij hebben zo effectief mogelijk te gebruiken. De verschillende thema's van eduvip staan op de eduvip website of zijn via deze website te bereiken. Daarnaast staat er op de webserver een elektronische leeromgeving waarin cursussen worden aangeboden. Het exploitatieplan voorziet in een opzet om eduvip te beheren, onderhouden en uit te bouwen. Het exploitatiemodel is gebaseerd op het in rekening brengen van het gebruik van eduvip bij de scholen waarop visueel beperkte leerlingen hun onderwijs volgen. Dit zijn zowel de (V)SO scholen van cluster 1, als de reguliere scholen waarop visueel beperkte leerlingen hun onderwijs volgen. Het beheer en onderhoud van de thema's 1, 2b en het webleersysteem wordt uitgevoerd door een taakgroep eduvip. Deze taakgroep bestaat uit 6 medewerkers van de expertisecentra van cluster 1. Beheer en onderhoud van de thema's 2a (Typetraining) en 3 (Kijktraining) wordt uitgevoerd door de contentontwikkelaars en tevens partners in dit project, het Instituut Computype en Eyos. Met deze organisaties wordt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. De Kennisnet regeling Conentontwikkeling (V)SO is een stimuleringsregeling met de bedoeling dat het onderwijs zelf initiatieven ontplooit voor de verdere ontwikkeling. EduVIP is in zijn huidige opzet zeer bruikbaar maar nog niet gereed. Dit exploitatieplan omvat het beheer en onderhoud van eduvip. Voor verdere ontwikkeling van nieuwe programma's of lesmateriaal zullen voorstellen worden ingediend bij het directieoverleg van de onderwijsinstellingen voor visueel beperkte leerlingen. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 2 / 15

3 Inhoudsopgave 0.1 Goedkeuring 3 1 Inleiding Doel van dit document Doelgroep van dit document Gebruikte bronnen 3 2 Exploitatie van content Webbased leermateriaal Ontwikkelen Beheer Onderhoud Promotie Betaling 3 3 Organisatie Doelstelling van de organisatie Organisatie Informatie en communicatie Eigendomsrechten 3 4 Inzet ICT 3 5 Kwaliteitsbeheersing 3 6 Financiële exploitatie Opbrengsten en kosten 3 Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 3 / 15

4 0.1 Goedkeuring Dit document vereist de goedkeuring van de opdrachtgever. Tabel 1.1 Goedkeuring Naam Functie Versie Datum Paraaf A. Kliphuis Algemeen directeur Bartimeus Onderwijs F. Grevink Directeur Visio Onderwijs T. Ras Directeur Sensis Onderwijs R. Berendes Directeur Visio Onderwijsinstelling Noord Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 4 / 15

5 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document Het exploitatieplan eduvip geeft inzicht in de wijze waarop de resultaten van het project eduvip na het projectjaar 2007 zal worden beheerd, onderhouden en hoe het zal worden bekostigd. Het geeft ook de werkzaamheden en verplichtingen weer die de partners hebben om eduvip succesvol in de onderwijsmarkt te zetten. 1.2 Doelgroep van dit document Doelgroep voor dit document zijn de projectpartners en deelnemende onderwijsinstellingen voor visueel beperkte leerlingen en studenten. 1.3 Gebruikte bronnen Tabel 1.2 Overzicht gebruikte bronnen Document Auteur Versie Datum ProjectplanOnlineLerenVGv24.doc H. Snetselaar Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 5 / 15

6 2 Exploitatie van content 2.1 Webbased leermateriaal Content en doelgroep Er zijn ongeveer 2500 leerlingen met een visuele beperking in het Nederlands onderwijs. Hiervan volgen ongeveer 500 leerlingen onderwijs op een school voor speciaal onderwijs en de andere 2000 leerlingen volgen regulier onderwijs met de hulp van ambulant onderwijskundige begeleiders van de speciaal onderwijs scholen (REC's) van cluster 1. Doelscholen voor de onderwijsbegeleiding zijn de schooltypen Speciaal Onderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Basis Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroeps Onderwijs en de laatste tijd ook steeds meer studenten in het Hoger Beroeps Onderwijs. Het volgen van regulier onderwijs door 2000 leerlingen heeft veel sociale, sociaal emotionele en praktische voordelen en daarnaast ook nog financiële voordelen voor de overheid. Het regulier onderwijs is een uitstekende plek om je onderwijs te volgen, maar voor blinde en slechtziende leerling zijn er in veel gevallen alternatieve lesmethoden en lesmaterialen nodig om efficiënt onderwijs te realiseren. Voor een aantal leerdoelen kunnen deze leerlingen bij de REC's terecht voor speciale cursussen, maar voor een ander deel zal het onderwijs ook gediend zijn met alternatief en/of aanvullend lesmateriaal dat in digitale of eventueel ander vorm beschikbaar wordt gesteld door de expertise centra voor speciaal onderwijs aan visueel beperkte leerlingen Toegevoegde waarde eduvip is een Webleersysteem dat voorziet in deze aanvullende lesmaterialen, alternatieve lesmethoden, alternatieve lesbrieven voor ICT vaardigheden en didactische docenten informatie. Docenten en leerlingen uit het regulier onderwijs maar ook het speciaal onderwijs kunnen gebruik maken van eduvip. De gehele content van eduvip geeft een efficiëntieslag voor docenten en leerlingen vanwege het centraal beschikbaar zijn van lesmateriaal. 2.2 Ontwikkelen Het thema 2a zal na de ontwikkeling zodanig compleet zijn dat verdere ontwikkeling niet met maandelijkse frequentie nodig zal zijn. Van het thema 3 (Kijktraining) is een eerste fase gerealiseerd. Dit zal verder ontwikkeld moeten worden om in de praktijk te kunnen functioneren als een volledig kijktrainingsprogramma. De thema's 1 en 2b zijn zeer onderhoud gevoelig en zullen frequent onderhouden en doorontwikkeld worden. Thema 1 is afhankelijk van beschikbaar komend lesmateriaal uit de doorgaande expertise ontwikkeling van de REC's. Zodra in het onderwijs gebruikte computerapplicaties wijzigen, of hulpmiddelen vervangen worden door nieuwe versies, zal ook het lesmateriaal van thema 2b moeten worden aangepast. 2.3 Beheer Beheer van eduvip bestaat uit het plaatsen en verwijderen van content en het bijhouden van een gebruikersdatabase. Daarnaast het modereren van de forums, agenda en de nieuwsrubriek. Beheer is ook zorgen voor behoud van de kwaliteit en toepasbaarheid van de inhoud voor het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen. Hiervoor zal een redactieraad worden samengesteld uit medewerkers van de onderwijsinstellingen voor het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen. 2.4 Onderhoud Thema 1: onderhoud zal bestaan uit het nieuw ontwikkelen of up-to-date houden van alternatief en aanvullend lesmateriaal. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 6 / 15

7 Thema 2a: onderhoud zal bestaan uit het technisch onderhoud door de contentontwikkelaar. Thema 2b: onderhoud zal bestaan uit het nieuw ontwikkelen of up-to-date houden van het ICTlesmateriaal. Thema 3: onderhoud zal bestaan uit het technisch onderhoud door de contentontwikkelaar. Het onderhoud van eduvip zal verder bestaan uit het installeren van nieuwe versies van het CMS Drupal het gebruikte ELO Moodle en andere server applicaties. 2.5 Promotie De promotie van eduvip wordt standaard in de introductiebesprekingen van de ambulant onderwijskundig begeleider meegenomen. Op de scholen voor speciaal onderwijs zal de promotie van eduvip worden meegenomen binnen de interne trainingen. Voor deze promotie is een CD beschikbaar met daarop scherm-filmpjes en voorbeeld (les)materiaal. Bij de CD zit ook een brochure waarop de gebruiksmogelijkheden van eduvip staan. 2.6 Betaling Scholen krijgen na introductie van de ambulant onderwijskundige begeleiding van nieuwe visueel beperkte leerlingen een rekening toegestuurd en vervolgens jaarlijks. Voor de gedurende het cursusjaar instromende leerlingen wordt een rekening naar rato opgesteld. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 7 / 15

8 3 Organisatie 3.1 Doelstelling van de organisatie Doelstelling van exploitatieorganisatie eduvip is het opzetten van een cluster 1 brede taakgroep eduvip die het systeem na de initiële fase van het projectjaar zal beheren, onderhouden en verder uit gaat bouwen tot een compleet en up-to-date digitaal webleersysteem voor het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen. 3.2 Organisatie Benodigde deskundigheid De benodigde deskundigheid is vooral onderwijskundig en redactioneel. Dit houdt ook in het zoeken naar en geschikt maken van materialen die het onderwijs aan blinden en slechtzienden bevorderen. Daarnaast deskundigheid in het ontwikkelen en uitwerken van een visie op afstandsleren voor deze doelgroep en het ontwikkelen en beheren van de leeromgeving Samenstelling en taakverdeling eduvip taakgroep De taakgroep eduvip bestaat uit een algemeen coördinator en 5 subgroepcoördinatoren. De subgroepen zijn gerelateerd aan de volgende 5 onderwijskundige taakgroepen: Groep 1-2, Groep 3-8, VO-MBO-HBO, MG en ICT. De 5 subgroepcoördinatoren zijn aangesteld voor één dagdeel per week. De subgroepcoördinatoren wordt verantwoordelijk voor de inhoud van een bepaald onderwijskundig onderdeel van eduvip en is tevens de contactpersoon van de instelling. Naast de aangestelde taakgroepmedewerkers is het nodig dat vanuit de verschillende onderwijs geledingen medewerkers bereid zijn om medewerking te verlenen door ontwikkelingen, lesmaterialen, informatie etc. beschikbaar te stellen aan de eduvip taakgroep. Tabel 3.3 taakverdeling Naam Organisatie Functie <Persoon1> algemeen coördinator <Persoon1> taakgroep 1-2 taakgroep 3-8 taakgroep VO, MBO, HBO taakgroep MG taakgroep ICT Taakomschrijving eduvip taakgroepmedewerkers De taakgroep eduvip krijgt als opdracht eduvip te beheren, onderhouden, verder uit te bouwen en nieuw educatief materiaal te ontwikkelen. Beheer De taken en verantwoordelijkheden van een taakgroepmedewerker voor het beheer van eduvip houdt in: het plaatsen of verwijderen van documenten; het beheren van de inlog-accounts; beheer van de eduvip online-agenda; beheer/modereren van de verschillende discussie forums op eduvip; plaatsen van nieuwsberichten; contact onderhouden met de ontwikkelaar van het webleersysteem bij problemen of het het realiseren van noodzakelijke aanpassingen aan het webleersysteem. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 8 / 15

9 Onderhoud en uitbouw De taken en verantwoordelijkheden van een taakgroepmedewerker voor het onderhoud en de uitbouw van eduvip houdt in: bestaande documenten, informatie en overige bestanden op juistheid controleren; bestanden en informatie indien nodig aanpassen of vervangen; nieuwe documenten voor publicatie geschikt maken; verzamelen van informatie/lesmateriaal voor ontbrekende of nieuwe onderwerpen binnen de eigen onderwijsinstelling; ontwikkelen van criteria voor het plaatsen van (les)materiaal en informatie op eduvip; beoordelen van door de instellingen of derden aangeboden (les)materiaal of informatie op bruikbaarheid en kwaliteit voor plaatsing op eduvip; het bijwonen van taakgroepvergaderingen. Ontwikkelen nieuw educatief materiaal Ondwikkelingen binnen een vakgebied of het onderwijs kunnen een aanleiding zijn voor het ontwikkelen van nieuwe cursussen, lesmateriaal of educatieve software toepassingen. Het ontwikkelen van nieuw materiaal is niet in de financiële exploitatie opgenomen en is geen onderdeel van de taakstelling voor de taakgroep eduvip, maar kan wel door die groep worden gesignaleerd. Daarnaast kan de eduvip taakgroep projectvoorstellen voor de ontwikkeling van educatief materiaal doen aan het directieoverleg van de onderwijsinstellingen voor het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen Coördinatie De medewerkers van de eduvip taakgroep zijn onderwijskundig medewerkers van de verschillende onderwijsinstellingen van Bartiméus, Sensis en Visio een hebben allen een bepaald aandachtsveld van het onderwijs. De aandachtsvelden zijn: Groep 1-2, Groep 3-8, VO-MBO-HBO, MG en ICT. Binnen de onderwijsinstelling waar zij werkzaam zijn vervullen zij echter ook de rol van instellingscoördinator eduvip. De taken en verantwoordelijkheden van een taakgroepmedewerker/instellingscoördinator van eduvip houdt in: functioneren als contactpersoon eduvip op een van (onderwijs)instellingen; coördinatie van het verzamelen van lesmateriaal en overige informatie binnen je instelling om daarmee eduvip te onderhouden en uit te bouwen voor alle aandachtsgebieden van eduvip. schrijven halfjaarlijkse rapportage over het gebruik en de ontwikkelingen van eduvip aan het directieoverleg VIVIS Organisatie in beeld Coördinator taakgroep eduvip Taakgroep Groep 1-2 Taakgroep Groep 3-8 Taakgroep VO - MBO - HBO Taakgroep MG Taakgroep ICT Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 9 / 15

10 3.3 Informatie en communicatie De taakgroepen komen 3 à 4 keer per jaar samen om het ontwikkelen, verzamelen en plaatsen van lesmateriaal en informatie met elkaar af te stemmen. Verder kan er veel via contact worden afgehandeld. 3.4 Eigendomsrechten De op eduvip aangeboden informatie, lesmaterialen en software applicaties worden beschikbaar gesteld door de instellingen voor visueel beperkten Visio, Sensis en Bartiméus, of worden in opdracht van de genoemde instellingen ontwikkeld. De eigendomsrechten van de op eduvip beschikbare content blijven bij deze instellingen gezamenlijk, voor zover deze in gezamenlijkheid zijn ontwikkeld of gefinancierd. De eigendomsrechten van de materialen die ontwikkeld of bekostigd zijn door individuele instelling blijven bij deze instelling. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 10 / 15

11 4 Inzet ICT EduVIP staat op een gehuurde 'dedicated' webserver die wordt beheerd en onderhouden door de firma Eyos in Utrecht. De actuele prijs voor is 200 euro per maand excl. BTW. Op deze webserver kunnen ook andere webbased initiatieven worden geplaatst, zonder dat de huurprijs hoger wordt. Wel kunnen er domein- en plaatsingskosten bijkomen. EduVIP is gebouwd met een 'open source' Content Management System, waaraan verder geen kosten zijn verbonden en er wordt gebruik gemaakt van de electronische leeromgeving van Moodle. Ook Moodle is een 'open source' product en mag zonder kosten worden gebruikt. Op eduvip zijn verschillende autorisatie en authenticatie methoden nodig. Hoewel de informatie en de extra lesmaterialen vrij toegankelijk zijn, zijn er ook onderdelen die zo leerling gebonden zijn, dat daar een autorisatie voor nodig is om die te gebruiken. Zo zal er autorisatie nodig zijn voor de typetraining en de kijktraining. De elektronische leeromgeving Moodle heeft ook een eigen autorisatie systeem waardoor cursussen die leerling/student gegevens vastleggen over vorderingen en behaalde resultaten alleen kunnen worden gebruikt door geregistreerde personen. Het is ook mogelijk om cursussen publiek te maken door ze in het gast domein te plaatsen. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 11 / 15

12 5 Kwaliteitsbeheersing De kwaliteit van zowel lesmateriaal als de didactische docenten informatie is een taak van de taakgroep eduvip en zal door hen worden gewaarborgd. Alle materialen en informatie zal door deze groep onderwijsspecialisten worden beoordeeld voordat deze wordt geplaatst. Docenten van de onderwijsinstellingen voor visueel beperkte leerlingen en docenten van het regulier onderwijs zullen worden gemotiveerd om materialen, lessen en bruikbare informatie beschikbaar te stellen, maar zullen dit niet zelf kunnen plaatsen. Daarnaast kan er ook materiaal worden geplaatst dat door derden wordt aangeboden. Ook hiervoor geldt dat vooraf de bruikbaarheid en kwaliteit zal worden getoetst door de taakgroep eduvip. De coördinator eduvip is verantwoordelijk voor het waarborgen van de kwaliteit van eduvip als geheel. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 12 / 15

13 6 Financiële exploitatie 6.1 Opbrengsten en kosten De kosten in onderstaande financiële exploitatie zijn gebaseerd op de volgende posten: inzet van mensen voor beheer, onderhoud en evaluatie van leermateriaal; technische infrastructuur; promotie en marketing; training van mensen; administratieve afhandeling. De in het project te ontwikkelen content is voor een aantal thema's niet volledig. Na de eerste opzet zal in de komende jaren meer materiaal ontwikkeld worden of zal materiaal herschreven worden. Dit zal bijvoorbeeld al zijn door de release van een nieuwe versie van een besturingssysteem of andere software die in het onderwijs worden gebruikt. Voor verdere ontwikkeling en het bijhouden van de content zullen de REC's cluster 1 verantwoordelijk zijn. Op onderdelen kunnen hierbij de samenwerkingspartners worden betrokken. Momenteel volgt 75% van de visueel beperkte leerlingen regulier onderwijs. De REC's cluster 1 begeleiden deze leerlingen bij het volgen van het onderwijs. De scholen voor regulier onderwijs hebben voor verschillende typen onderwijs en voor een verscheidenheid van vakken behoefte aan alternatief of aanvullend lesmateriaal. Dit lesmateriaal kan veelal in digitale vorm beschikbaar worden gesteld. Door eduvip beschikken de scholen voor regulier onderwijs, die visueel beperkte leerlingen hebben, over dit extra- en aanvullend lesmateriaal om deze leerlingen goed te kunnen onderwijzen. De reguliere scholen ontvangen voor het onderwijs aan visueel beperkte leerlingen, naast de ambulante onderwijskundige begeleiding, extra financiële middelen voor materiële voorzieningen en personeelsformatie. Deze bedragen zijn rond de 1000 euro voor extra materiële voorzieningen voor een leerling in het basis onderwijs en rond de 2800 euro voor extra materiële en personeelvoorzieningen voor een leerling in het voortgezet onderwijs. Naarmate eduvip in de behoefte van alternatief en aanvullend lesmateriaal kan voorzien is het mogelijk om de scholen voor het gebruik van dit materiaal een bijdrage te vragen. Toelichting financiële exploitatie Kosten Post Omschrijving 1. Webserver; huur webserver inclusief dataverkeer voor de jaren na Taakgroepmedewerkers; personelekosten onderwijsmedewerkers. 8. Promotie, marketing en coördinatiekosten; kosten voor kopiëren en versturen promotie materiaal eduvip en vergaderkosten taakgroep eduvip. 9. Content thema 2a; bijstelling van de typetraining. 10. Content thema 3; ontwikkeling van kijktraining waarvoor de onderwijsinstellingen zich garant hebben gesteld. 11. Administratieve afhandeling; kosten voor rekeningen versturen, betalingen controleren etc. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 13 / 15

14 Inkomsten Post Omschrijving Voor het eerste jaar is gerekend op een grotere bijdrage van de eigen (V)SO scholen in de vorm van het beschikbaar stellen van formatie. Ook de (V)SO scholen voor visueel beperkte leerlingen zullen gebruik maken van de resultaten van eduvip De hier vermelde inkomsten komen overeen met de garantiestelling van de onderwijsinstellingen van Bartiméus, Sensis en Visio voor de verdere ontwikkeling van het programma Kijktraining. 20. Bijdrage begeleidingsscholen; Het genoemde bedrag van 50 euro is per leerling en per jaar. Er zou kunnen worden overwogen de bijdrage per onderwijstype BO, VO, MBO en HBO te laten aansluiten bij de te verwachten gebruik van de leermaterialen van eduvip. BO scholen zullen meer gebruik maken van de Typetraining en Kijktraining, VO/MBO scholen zullen van meer ICT-trainingen gebruik maken. De bijdrage van de BO scholen zou bijvoorbeeld naar 60 euro kunnen en van de andere naar 40 euro. Exploitatieplan? versie 0.1 2? eduvip 14 / 15

15 Kosten dgn tarief totaal dgn tarief totaal dgn tarief totaal 1 Webserver en onderhoud 12* , * ,00 2 Coordinator eduvip , , ,00 3 Taakgroep , , ,00 4 Taakgroep , , ,00 5 Taakgroep VO-MBO-HBO , , ,00 6 Taakgroep MG , , ,00 7 Taakgroep ICT , , ,00 Totaal dagen Promotie, marketing & coördinatie 4.000, , ,00 9 Content thema 2a , , ,00 10 Content thema , , ,00 11 Administratieve afhandeling 5.000, , , , , ,00 Opbrengsten Bijdrage Onderwijsinstellingen in formatie Totaal aantal dagen Bartiméus , , ,00 14 Sensis , , ,00 15 Visio Midden & Visio Noord , , ,00 16 Visio ,00 17 Visio Noord ,00 18 Sensis ,00 19 Bartiméus ,00 aantal ll tarief aantal ll tarief aantal ll tarief 20 Bijdrage begeleidingsscholen , , ,00 Totaal ,00 Totaal ,00 Totaal ,00

Exploitatieplan Zien en begrijpen

Exploitatieplan Zien en begrijpen Exploitatieplan Zien en begrijpen Auteur(s) : H. Otermann Versienummer : 1.0 ( 14 februari 2008) 2008 KEGG Exploitatieplan versie 1.0 14 februari 2008 2 / 11 Samenvatting Voor leerlingen met een auditieve

Nadere informatie

Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4

Projectplan en globaal exploitatieplan. Onlineleren.VG 2.4 Projectplan en globaal exploitatieplan Onlineleren.VG 2.4 Auteur(s) : Henk Snetselaar Versienummer : 2.4 (26 maart 2007) Versie Datum Omschrijving 1.4 20-12-2006 Ingeleverd bij Kennisnet ICT op school

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken

Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken Samen lezen, Samen leren, Samen WeRken een oproep aan overheid, ontwikkelaars, uitgevers en het onderwijsveld: maak leermiddelen toegankelijk voor blinden en slechtzienden! viziris Viziris is de netwerkorganisatie

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning!

ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 AE Amsterdam t 522 54 44 f 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport ICT-gebruik docenten behoeft brede ondersteuning! Onderzoek naar ICT-gebruik

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA

Vragenlijst Beroepsprofiel ICT-OA Naam: Eric Vink Plaats: Maarssen Presentaties (via ICT) organiseren en hanteren Docenten informeren over de beschikbare infrastructuur en de weg wijzen naar de juiste informatiebronnen Op eigen niveau

Nadere informatie

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs

Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs 1 / 7 Regeling professionalisering van docenten en schoolleiders in het Voortgezet Onderwijs Versienummer: 1.0 (20 november 2006) 2006 Kennisnet 2 / 7 Inhoudsopgave 1 Citeertitel 4 2 Achtergrond 4 3 Doelstelling

Nadere informatie

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social

Rapport. F1182 maart 2008 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Meer materiaal en meer kennis over

Nadere informatie

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert

QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert QL-ICT denkt met u mee, adviseert en inspireert Haalt u het maximale uit uw onderwijs? Voor QL-ICT is ICT een middel om uw onderwijs continu te verbeteren. Dat is hoe wij het zien. Daarom is QL-ICT uw

Nadere informatie

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats

1. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden

Sjoerd Louwes. locaties Leeuwarden 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam AOC Friesland Postadres Postbus 675 Bezoekadres Gardeniersweg 2 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Marktinventarisatie ELO s in het VO

Marktinventarisatie ELO s in het VO Marktinventarisatie ELO s in het VO Voorwoord Omdat we bij itslearning onze dienstverlening continu willen verbeteren, hebben we onderzoek laten doen naar het gebruik van elektronische leeromgevingen (ELO

Nadere informatie

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN.

Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Teksten voor de nieuwe website van REC Zeeland t.a.v. INFORMATIE T.B.V. HET ONDERWIJS/ONDERWIJS(DES)KUNDIGEN. Informatie m.b.t. indicatiestelling t.b.v. het onderwijs/onderwijs(des)kundigen In alle gevallen

Nadere informatie

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met

Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Digitaal lesmateriaal zoeken, maken en delen met Trainerscursus deel 1 Open Universiteit / CELSTEC 10-1-2013 1 1 Leermiddelen Taak van private sector of toch (deels) publiek? Wet gratis schoolboeken (scholen

Nadere informatie

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create

Ad van Hest. Titel project Leerarrangementen samenstellen met Wimba Create 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Postbus 61 Bezoekadres Sterrenlaan Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Bankrekeningnummer BRIN-nummer Volledige naam

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

W onen en W erken op het W eb in het ZML

W onen en W erken op het W eb in het ZML W onen en W erken op het W eb in het ZML Product 9: PR plan Datum: 27 juni 2007 Auteur: Stichting Kennisnet I CT op school P rojectregeling contentontw ikkeling (voortgezet) speciaal onderw ijs P rojectpartners:

Nadere informatie

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering

leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering leerling gebonden financiering (LGF) toelating van leerlingen met een handicap in het kader van de leerlinggebonden financiering instemming MR: 23 februari 2004 bijlage 1: najaar 2008 Doel van LGF Het

Nadere informatie

Passende Ondersteuning

Passende Ondersteuning Passende Ondersteuning Voor auditief en communicatief beperkte leerlingen in het MBO Platform Gehandicapten MBO Robert Bekman en Gerda Egtberts, 9 april 2015 Onderwerpen Wet- en regelgeving Instellingen

Nadere informatie

AANBOD BLACKBOARD VOOR

AANBOD BLACKBOARD VOOR AANBOD BLACKBOARD VOOR VO UNIVERSITAIR ONDERWIJSCENTRUM GRONINGEN Rijksuniversiteit Groningen Brainbox voor voortgezet onderwijs, aanbod 2005-2007, pagina 1 Brainbox Sinds de zomer 2002 verzorgt de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden

Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Routekaart Didactische ICT-vaardigheden Uit PvA: - Aansluiten noodzakelijke hardware als scherm en muis - Tekstverwerken - Mail gebruiken - Absentie en cijfers invoeren in Som - Efficiënt zoeken met Google

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal

Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal Belang van toegankelijk gebruiksvriendelijk digitaal educatief Lesmateriaal Van het EDDA project 2013 naar EliFy 2020 Feiten en cijfers over leerlingen in het basisonderwijs 1.515.000 leerlingen in het

Nadere informatie

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman

Innovaties in e-learning. Jos Herkelman Innovaties in e-learning What s new? Jos Herkelman Wat is er al bereikt? N@Tschool! v11 Overzicht ; eenvoud ; open ; sneller werken Betere informatievoorziening i i i rondom inloggen Portaalfunctionaliteit:

Nadere informatie

NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen. SLO Ger van Mossel

NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen. SLO Ger van Mossel NiBi-conferentie Gezonde leefstijl van leerlingen SLO Ger van Mossel (g.vanmossel@slo.nl) Kennismaking Wie...? Werkwijze bijeenkomst Leerplankader Gezonde leefstijl Naar een leerplan gezonde leefstijl

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Inrichting Auris Entree

Inrichting Auris Entree Welkom bij deze workshop van leden van de CvO van Auris Instelling i.o. Jantine Hansen Helma de Hoop Jacques Visker Ik werk bij: 1. Auris 2. Kentalis 3. Viertaal 4. Zuid 5. Elders Inhoud vandaag Hoe gaan

Nadere informatie

Wie ben ik? Mieke Urff

Wie ben ik? Mieke Urff Wie ben ik? Mieke Urff Week van de IB-er 7-11-12 Overzicht van deze bijeenkomst: Intro Wat is/doet Dedicon (en wat niet)? ICT en dyslexie Welke programma s zijn er / welke software? AMIS Lezen van jeugdliteratuur

Nadere informatie

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs

Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en de speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 september 2009, nr. PO/FenV/ 151703, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving

CEL. Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving CEL Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving FACTSHEET CEL VERSIE 1.0 DECEMBER 2001 CEL - Bouwstenen voor een elektronische leeromgeving Inhoudsopgave Wat is CEL? 1 Uitgangspunten 1 De eindgebruiker

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

- 1 - De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633 (10181), houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van september 2013, nr. PO/FenV /543633, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland

Stichting Innovatief Onderwijs Nederland Stichting Innovatief Onderwijs Nederland ONTZORGT SCHOLEN OP ICT De ION QuickScan heeft als primair doel om scholen voor te bereiden op digitalisering van het onderwijs binnen. U kunt direct met de resultaten

Nadere informatie

De beleidsartikelen (artikel 10)

De beleidsartikelen (artikel 10) 10. INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE 10.1 Algemene beleidsdoelstelling De minister is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Informatie- en communicatietechnologie (ict) kan hierbij

Nadere informatie

biodoen brochure brochure inhoudsopgave: over biodoen...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...>

biodoen brochure brochure inhoudsopgave: over biodoen...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...> brochure Vmbo onderbouw t/m Vwo bovenbouw brochure inhoudsopgave: over...> versie 3...> innovatie...> audio-visueel...> zoekfuncties...> leerlingen, klassen, docenten en scholen...> kredieten en inlogcodes...>

Nadere informatie

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt

Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Twan Vermunt Open Source in het onderwijs Er valt nog veel meer te kiezen! Open source volgens Wikipedia: Er valt nog veel meer te kiezen! Open source beschrijft de praktijk die in productie en ontwikkeling vrije toegang

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017

Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn. 28 juni 2017 Vier in balans-monitor 2017: de hoofdlijn 28 juni 2017 Inleiding Vier in balans-monitor 2017 Hoe is het gesteld met de inzet van ict in het onderwijs? Kennisnet vraagt scholen hiernaar en bundelt de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

2012-2013 Project Initiatie Document

2012-2013 Project Initiatie Document 2012-2013 Invoering Elektronische LeerOmgeving Praktijkschool de Linie Hans Goesten h.goesten@praktijkschooldelinie.nl 1-2-2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina 2 Inleiding pagina 3 Projectdoel pagina

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool.

Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Samenwerkingsafspraken tussen voorschool (..) en basisschool. Een sterke doorgaande lijn valt of staat bij de samenwerking tussen de voorschoolse locatie en de basisschool. Dit borgingsdocument is een

Nadere informatie

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam

Rapport. F9094 december 2010 Bestemd voor: Kennisnet. Political & Social. Grote Bickersstraat KS Amsterdam. Postbus AE Amsterdam Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tnsnipo.com www.tnsnipo.com Political & Social Rapport Positiever beeld ict inzet in primair

Nadere informatie

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002

ICT en de onderwijsorganisatie. Michiel van Geloven juni 2002 ICT en de onderwijsorganisatie Michiel van Geloven juni 2002 Introductie de plaats van ICT&O in het huidige hoger onderwijs (facultair) beleid het E -onderwijsconcept implementatie financiën ICT in het

Nadere informatie

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen?

Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Welke vraag heb jij over digitale leermiddelen? Want door het stellen van goede vragen aan een leverancier, krijg je de juiste antwoorden, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen. Laat ict werken

Nadere informatie

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict

Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict: wie is het rolmodel? Dana Uerz Senior onderzoeker Leren met ict Marijke Kral Lector Leren met ict Leren en lesgeven met ict Wat moet een leraar daarvoor kunnen? Wat kunnen en

Nadere informatie

Informatieavond Byod onderwijs

Informatieavond Byod onderwijs Informatieavond Byod onderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2013 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs

Artikel 1. Vaststelling bedragen programma's van eisen voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 24 september 2017, nr. PO/FenV/1252343, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs,

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra

Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen. M.H. Lemstra 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Postadres Bezoekadres Energieweg 19 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer Helicon Opleidingen Mbo Nijmegen 6541 cw Nijmegen www.helicon.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 463 Besluit tot wijziging van het Besluit staatsexamens vwo-havo-mavo 2000 en het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. in verband

Nadere informatie

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma,

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. A. M. Dijksma, Regeling van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007, nr. PO/BenB/07 38.052, houdende het vaststellen van de bedragen voor het verstrekken van de bekostiging voor de materiële

Nadere informatie

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag

Stichting INFORMATICA-Actief. Jaarverslag Stichting INFORMATICA-Actief Jaarverslag 2009 Jaarverslag Naast verdere groei was het uitbesteden van het technisch beheer van de Moodleomgeving van de stichting INFORMATICA-Actief het belangrijkste kenmerk

Nadere informatie

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs

Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen. Van Vraag naar Ondersteuning. Landelijk kader inrichting passend onderwijs Instellingen voor auditief en communicatief beperkte leerlingen Van Vraag naar Ondersteuning Landelijk kader inrichting passend onderwijs november 2014 De stichting Siméa behartigt de belangen van de instellingen

Nadere informatie

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS

TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS TOELAATBAARHEIDSCRITERIA VOOR HET VOORTGEZET SPECIAAL ONDERWIJS Inleiding Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht: niet het probleem van de leerling staat centraal,

Nadere informatie

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5

ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 3. DOELEN...4 4. PLAN VAN AANPAK...4 5. EVALUATIE EN TERUGKOPPELING...5 ICT-beleidsplan 1. INLEIDING...2 2. MISSIE EN VISIE...3 2.1 ICT-VISIE...3 2.2 AMBITIE VAN DE RSG...3 3. DOELEN...4 3.1 LEREN OVER COMPUTER...4 3.2 WERKEN MET COMPUTER...4 3.3 LEREN DOOR MIDDEL VAN COMPUTER...4

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan

Ontwikkelingsperspectiefplan Ontwikkelingsperspectiefplan Blok 1 Algemene gegevens Gegevens leerling Naam leerling Geboortedatum BSN leerling Straat en huisnummer Postcode en woonplaats E-mailadres Gegevens ouders/verzorgers/voogd

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan

Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten. Exploitatieplan Exploitatieplan Het CLICT in BVE W elzijn Content Leren In Competentieontw ikkelende Trajecten Auteur(s) : NijghVerlsuys Versienummer : d ( 1 december 2006) 0.2 (14 februari 2007) De uitvoering en realisatie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Herman Broerenstichting Vakleraar bewegingsonderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Vakleraar bewegingsonderwijs Mei 2013 Opdrachtgever Auteur Clara van Sparwoudestraat 1 2612 SP Delft M. van Ommeren P.P.J.G. Janssen Project 5VBBA4431 1 FUNCTIE INFORMATIE

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19282 26 september 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 september 2012, nr. WJZ/436633

Nadere informatie

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJ"Chec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl

Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO. EJChec Ra pp. orfa e. Ij IT-workz. liorl liorl Lab to Learn leren met morgen VOORBEELDRAPPORTAGE EDUCHECK MBO EJ"Chec Ra pp orfa e Ij IT-workz LET OP! Dit is een voorbeeldrapportage van de mbo versie van de EduCheck waarin slechts enkele pagina

Nadere informatie

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP,

DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP, Regeling van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2006, nr. PO/BenB/06 37878, houdende de vaststelling van programma's van eisen voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen

Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs. Kernbegrippen Afkorting en uitleg begrippen Passend Onderwijs Kernbegrippen Passend Onderwijs (PaOn) Het zorgdragen voor een passend onderwijsaanbod aan zowel leerlingen die extra zorg nodig hebben als leerlingen die

Nadere informatie

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011

AB-Dienst Parkschool Sittard. Schooljaar 2010-2011 AB-Dienst Parkschool Sittard Schooljaar 2010-2011 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Ambulante Begeleiding binnen de Parkschool Visie Hoofdstuk 2 Deelnemende leerlingen en scholen. 2.1 Schooljaar 2010

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO projectplan Drenthe College 5 maart 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Hilbert van der Duim Margriet Dunning en Jan Bos Willem Karssenberg 1.0 5 maart 2007 2 /

Nadere informatie

25 & 26 januari 2012 Jaarbeurs Utrecht

25 & 26 januari 2012 Jaarbeurs Utrecht 25 & 26 januari 2012 Jaarbeurs Utrecht 25 & 26 januari 2012 Jaarbeurs Utrecht ONTMOET DE ONDERWIJSPROFESSIONAL OP ONDERWIJS & ICT 2012 Onderwijs & ICT is het platform voor ICT-toepassingen en diensten

Nadere informatie

Informatieavond laptoponderwijs

Informatieavond laptoponderwijs Informatieavond laptoponderwijs Inhoud De maatschappij, onderwijs, de school, de leerling in 2012 Onderzoek van Kennisnet ICT op Canisius Uitgevers en leermateriaal Canisius en laptopondersteund onderwijs

Nadere informatie

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden) Productnaam:

Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met ja/ nee te beantwoorden) Productnaam: Vragenlijst vergelijking teleleerplatformen (de meeste vragen zijn met / nee te beantwoorden) Productnaam: Versie: Algemeen Studywiser Het teleleerplatform kan het leerstof/ toetsdeel, het communicatiedeel

Nadere informatie

Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet

Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet Are you MAD? Containers en testen bij Kennisnet Introductie: Containers bij Kennisnet Stichting Kennisnet Missie: ICT laten werken voor het Onderwijs Personeel: ± 100 fte Budget: ±10 miljoen basissubsidie

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. assistent begeleider OSP. Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Begeleiden. beheerder 20-05-2014 2002.1.

FUWA-VO Sessie. Functie-informatie. assistent begeleider OSP. Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding Begeleiden. beheerder 20-05-2014 2002.1. Blz. 1 Functie-informatie Functienaam Codering Organisatie Onderdeel Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore Uitvoerder Datum FUWASYS-versie Onderwijsproces

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Onderwijs en vluchtelingenkinderen

Onderwijs en vluchtelingenkinderen Onderwijs en vluchtelingenkinderen Zijn scholen en onderwijsgevenden voldoende toegerust om vluchtelingenkinderen onderwijs te bieden? Een enquête onder onderwijsgevenden van basisscholen, scholen voor

Nadere informatie

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4

. GEGEVENS AANVRAGER. Onderwijsinstelling Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam Helicon opleidingen Kesteren Postadres Industrieweg 4 Bezoekadres Industrieweg 4 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 4041 CR

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

ROC wijzer Rijn IJssel

ROC wijzer Rijn IJssel ROC wijzer Rijn IJssel Uitgave van STOOF 1. Inleiding en algemene informatie... 3 2. Algemene vragen... 4 3. Vragen over BBL-opleidingen... 5 4. Vragen over het Ervaringscertificaat (EVC)... 6 2011ROC

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26156 18 december 2012 Beleidsregels UWV vergoeding computers in het regulier onderwijs Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Programma Presentaties

Programma Presentaties Programma Presentaties Inleiding In dit document vindt u een toelichting op de opzet van de presentatie. Doel van de presentatie is het steekproefsgewijs verifiëren van het Pakket van Eisen. Daarnaast

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs

1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Uitvoeringsplan 1. Programmaonderdeel: Dierenwelzijn in het Voortgezet Onderwijs Programma: Welzijn van dieren 2. Samenvatting programmaonderdeel: Dierenwelzijn krijgt vanuit de maatschappij steeds meer

Nadere informatie

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo doorpakken en bestendigen Stimuleringsregeling Professionele ruimte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: inleiding Werkgevers- en werknemersorganisaties

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

Financiële bijdragen leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs.

Financiële bijdragen leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs. Financiële bijdragen leerlingen in het primair - en voortgezet onderwijs. Hier worden de geldstromen uitgewerkt, beschikbaar voor de leerlingen die het primair en voortgezet onderwijs bezoeken. De geldstromen

Nadere informatie

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs

Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs Richtlijn Toelaatbaarheid tot het Voortgezet Speciaal Onderwijs 1. Toelichting Passend Onderwijs wil de omslag maken van diagnosegericht naar handelingsgericht. Niet de diagnose staat centraal, maar de

Nadere informatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie

ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie ICT als aanjager van de onderwijstransformatie Technologische innovatie biedt het onderwijs talloze mogelijkheden. Maar als we die mogelijkheden echt willen

Nadere informatie