informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN"

Transcriptie

1 informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

2 COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee AE Zwolle tel fax Tekst Jan Cees de Gruijter (Licent bv, Ermelo) Redactie Sonja Huising (Huising Communicatie- & BeleidsAdvisering, Tiel) Jan van Bree (SOVAM) Marion van Swaaij (SOVAM) Vormgeving Vormix (Maarssen) Met dank aan Marleen HogenEesch - VZA Paulien van der Meulen - RAV UMCG Margreet Schuil - Kijlstra Fryslan Rob van Bronkhorst - Ambulancezorg Noord-Oost Gelderland Aart Bosmans - arbocoördinator RAV-NOG, locatie Elburg Informatiebronnen Preventiemedewerker - een praktische handleiding, Kluwer 2005 De preventiemedewerker op maat van gemeenten, A&O fonds Gemeenten, 2005

3 INHOUDSOPGAVE 3 Hoofdstuk 1 INLEIDING 4 Hoofdstuk 2 DE PRAKTIJK IN DE AMBULANCEZORG 5 Hoofdstuk 3 ARBO EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT 7 Hoofdstuk 4 WETTELIJKE ASPECTEN 8 Hoofdstuk 5 ROLLEN EN TAKEN 10 Hoofdstuk 6 WERKMATERIAAL 13 Tot slot 14

4 4 1. INLEIDING In een ambulanceorganisatie waarin de arbeidsomstandigheden van de medewerkers goed geregeld zijn en risico s worden beperkt of voorkomen, is het prettig werken. Zo n organisatie zal hoog scoren op medewerkerstevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening. Arbeidsomstandigheden verbeteren en arbeidsrisico s beperken, kost inzet en investeringen. Inzet van het management en ook van de medewerkers zelf. De praktijk toont aan dat de inzet en de investeringen dubbel en dwars terug te verdienen zijn. De overheid legt in beleid en wet- en regelgeving steeds meer de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden, verzuimaanpak en preventieve maatregelen bij werkgevers en werknemers. Arbobeleid dient integraal deel uit te maken van het beleid en het management van de organisatie. In toenemende mate komt daarbij het accent te liggen op het voorkomen van gezondheidsklachten en verzuim. De wijziging van de Arbowet per 1 juli 2005 heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop de arbodienstverlening wordt geregeld en uitgevoerd. De herziene wet maakt arbodienstverlening primair tot een interne aangelegenheid en verplicht de werkgever tot het aanstellen van een zogenaamde preventiemedewerker. Met het oog op het interne karakter heeft de wetswijziging ook gevolgen voor de rol en bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen. In goed overleg moet tot overeenstemming worden gekomen tussen werkgever en ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de organisatie van de arbodienstverlening. Ook over de daarbij behorende afspraken en contacten met de bedrijfsarts en eventuele andere externe deskundigen, dient overeenstemming te worden bereikt.* * Zie voor meer informatie de brochure De nieuwe Arboregels, SOVAM, 2005 INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR

5 Er zijn ook organisaties die ervoor kiezen de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden en het voorkomen van klachten en uitval niet bij een stafafdeling maar in de lijn neer te leggen. Maar dan wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om de uitvoering van preventietaken te verbinden met beleidsvoorbereiding en -uitvoering. 2. DE PRAKTIJK IN DE AMBULANCEZORG 5 2.A - WIE WORDT DE PREVENTIEMEDEWERKER? De nieuwe functie van preventiemedewerker geeft aanleiding tot discussie. Moet er iemand worden aangetrokken, krijgen hiervoor weer één of meer medewerkers een bijzondere opdracht of kunnen de taken worden ondergebracht bij bestaande functies? Kijkend naar ontwikkelingen in de sector ambulancezorg is een duidelijke teneur dat arbobeleid gekoppeld wordt aan kwaliteitsbeleid. In sommige organisaties wordt er steeds meer samengewerkt door de arbocoördinator en de kwaliteitsmedewerker en in andere gevallen zijn de taken aan één en dezelfde medewerker opgedragen. Dat houdt soms ook in dat de taken van de preventiemedewerker, zoals die in de toelichting op de wet zijn omschreven en in hoofdstuk 4 worden opgesomd, bij dit team of deze medewerker worden neergelegd. De wet schrijft in feite niets anders voor dan dat de taken van de preventiemedewerker in overeenstemming met de OR worden vastgelegd en uitgevoerd. De ambulanceorganisaties hebben daarbij de vrijheid het naar eigen inzicht te regelen. In de sector zijn vooral de grotere organisaties geneigd de taken van de preventiemedewerker te combineren met de P&O-functie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer en bij leidinggevenden aanwezig is en wordt samengewerkt met het bedrijfsbureau. Naast de P&O-er wordt ook vaak de arbocoördinator als eerste aangewezen om de taken van de preventiemedewerker op zich te nemen. Weer andere organisaties kiezen er voor de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden en het voorkomen van klachten en uitval niet bij een stafafdeling maar bij de lijn neer te leggen. In alle gevallen wordt gezocht naar mogelijkheden om de verantwoordelijkheden te verdelen omdat de taken verband houden met beleidsvoorbereiding en uitvoering maar evengoed met de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Ergocoaches en leden van het Bedrijfsopvangteam (BOT) kunnen als collega s met extra bagage op het terrein van fysieke, respectievelijk psychische belasting bij de uitvoering van het beleid een heel belangrijke rol spelen. Bij de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid is wettelijk een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Daarnaast kan ook voor specifieke onderdelen van het beleid een contract worden aangegaan met andere deskundigen als bijvoorbeeld een arbeids- en organisatiekundige, een veiligheidskundige en een psycholoog. DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

6 6 2.B - HULPMIDDELEN VOOR DE PREVENTIEMEDEWERKER Voor de sector heeft SOVAM hulpmiddelen ontwikkeld als de (digitale) Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het sectorspecifieke Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In het kader van het Arboconvenant Ambulancezorg zijn en worden werkpakketten voor de aanpak van fysieke- en psychische belasting ontwikkeld naast een gerichte verzuimaanpak. Begin 2006 komt ook een Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de sector beschikbaar. Een functiespecifieke keuring die het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek) vervangt. Allemaal met de bedoeling ambulanceorganisaties te helpen bij het in kaart brengen van aard en omvang van de risico s die het werk met zich meebrengt en hoe de medewerkers het werk en de werkomstandigheden beleven. De werkpakketten, handreikingen en andere hulpmiddelen zijn ontwikkeld om bij te dragen aan een doelgerichte aanpak. Met het op de SOVAM-website beschikbare rekenmodel Kosten en baten kan inzicht worden verkregen in de mogelijke besparingen. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van het beschikbare werkmateriaal. In deze brochure, die als vervolg moet worden gezien op de medio 2005 uitgebrachte brochure De nieuwe Arbo-regels, wordt in hoofdstuk 4 ook ingegaan op de wettelijke aspecten van arbobeleid en in hoofdstuk 5 op de rollen en taken van de betrokkenen. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR

7 Kijkend naar ontwikkelingen in de sector ambulancezorg is een duidelijke teneur dat arbobeleid gekoppeld wordt aan kwaliteitsbeleid. In sommige organisaties wordt er steeds meer samengewerkt door de arbocoördinator en de kwaliteitsmedewerker en in andere gevallen zijn de taken aan één en dezelfde medewerker opgedragen. 3. ARBO EN GEZONDHEIDS- MANAGEMENT 7 De begrippen arbo en gezondheidsmanagement worden tegenwoordig vaak in één adem genoemd. Arbo, de verbetering van arbeidsomstandigheden, roept vaak associaties op met lastige, te vergaande en kostenverhogende regelgeving. Voor degenen die er actief mee bezig zijn, heeft arbo echter ook alles te maken met gewenste en noodzakelijke verbeteringen, met een curatieve aanpak. Gezondheidsmanagement is als begrip in opkomst. In vervolg op de aanpak van problemen en klachten komt er meer aandacht voor de vraag hoe medewerkers die bij arbeidsgezondheidkundig onderzoek in het groen zitten, gezond, fit en met plezier hun werk kunnen blijven doen. De sectorspecifieke RI&E en het MTO zijn belangrijke hulpmiddelen zowel voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden als voor de voorbereiding en uitvoering van gezondheidsmanagement. De PAM zal inzicht gaan geven in verhoogd risico bij medewerkers of bepaalde groepen medewerkers. Daarnaast kan van gerichte adviezen en interventies het nodige worden verwacht. Als de uitkomsten bekend zijn, liggen er bouwstenen voor het plan van aanpak voor de eigen organisatie. Daarmee kunnen doelen en prioriteiten worden gesteld, verantwoordelijkheden en taken verdeeld, activiteiten gepland, een tijdpad uitgezet en de kosten geraamd. Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak en de werkplannen voor een bepaald tijdsbestek, is de evaluatie. Een, vooraf ingebouwde, pas op de plaats om na te gaan of de inzet de beoogde effecten heeft en of er bijstellingen in het plan, de rolverdeling of het budget wenselijk of noodzakelijk zijn. DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

8 8 4. WETTELIJKE ASPECTEN Arbodienstverlening staat voor de bijstand die preventiemedewerkers**, gecertificeerde arbodeskundigen en arbodienst verlenen inzake preventie en bescherming op het gebied van arbo. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR 4.A - VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKGEVER De herziene wet verplicht de werkgever zich, met instemming van de OR/PVT, te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers, de zogenaamde preventiemedewerkers. Ter voorbereiding op het te voeren beleid moet de werkgever een inventarisatie (laten) maken van gevaren die de werknemer in de arbeidssituatie kan tegenkomen (RI&E). Van ieder gevaar moet ook worden vastgesteld hoe groot het risico is. Op basis van deze inschatting wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin wordt vastgelegd hoe de risico s worden uitgesloten of beperkt. De werkgever dient jaarlijks aan de OR/PVT en de belanghebbende medewerkers schriftelijk te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak. De RI&E dient regelmatig te worden aangepast en bijvoorbeeld andere huisvesting of de introductie van een nieuwe werkwijze zijn aanleidingen de RI&E opnieuw uit te moeten voeren. De werkgever dient met de inzichten die de RI&E oplevert, een beleid te voeren dat gericht is op het steeds verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Naast veiligheid en gezondheid betrekt de wetgever daar ook nadrukkelijk het welzijn van de medewerkers bij. De wet schrijft ook voor dat expliciet aandacht moet worden besteed aan beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim en het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld. De werkgever heeft de plicht werknemer doeltreffend voor te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s. Dat geldt ook ten aanzien van de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van de risico s en de gevolgen daarvan de werkgever moet een aantal bedrijfshulpverleners aanwijzen en regelmatig laten scholen. In de ambulancezorg kunnen niet alle risico s die de uitvoering van het werk meebrengt volledig worden uitgesloten. Daarom schrijft de wet voor dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid moet stellen een arbeidsgezondheidkundig onderzoek te ondergaan. De werkgever en de werknemers dienen bij de uitvoering van het beleid samen te werken. Daarbij gaat het in eerste instantie om het overleg dat de werkgever voert met de OR/PVT. Bij dat overleg komen in ieder geval de RI&E, de organisatie van de arbodienstverlening met de inschakeling van externe deskundigheid en de bedrijfshulpverlening aan de orde. 4.B - VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKNEMER De wet bevat ook voor de werknemers een aantal verplichtingen. Het gaat daarbij om: arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken; persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en na gebruik opbergen op de daarvoor bestemde plaats; beveiligingen op arbeidsmiddelen gebruiken en niet veranderen of verwijderen; meewerken aan voorlichting en onderricht; opgemerkte gevaren terstond ter kennis brengen van de leidinggevende;

9 De wet schrijft in feite niets anders voor dan dat de taken van de preventiemedewerker in overeenstemming met de OR worden vastgelegd en uitgevoerd. De ambulanceorganisaties hebben daarbij de vrijheid het naar eigen inzicht te regelen. de werkgever, de arbodienst(verlener) en de interne medewerkers belast met arbo- en preventietaken zonodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van de arbowet. 9 In het kader van de ontwikkeling van het gezondheidsmanagement gaan steeds meer stemmen op die bepleiten dat ook van de werknemer mag worden verwacht dat hij/zij door een gezonde leefstijl er zelf alles aan doet gezond en fit te blijven. ** Gemeenten hanteren het begrip medewerker met preventietaken DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

10 10 5. ROLLEN EN TAKEN PREVENTIEMEDEWERKER De toelichting op de wet gaat niet verder dan het benoemen van een aantal taken die uitgevoerd moeten worden door degene die met de preventietaken wordt belast. De taken van de preventiemedewerker omvatten in ieder geval: het meewerken aan de opstelling en uitvoering van de RI&E; het adviseren van en samenwerken met de werkgever en de OR of PVT over de te nemen maatregelen; het meewerken aan of uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het arbobeleid. Het wordt aan de organisatie overgelaten aan wie deze taken worden opgedragen. Om tot een goede afweging en beslissing te kunnen komen wordt hieronder een gangbaar functieprofiel van de arbocoördinator weergegeven om daar vervolgens de taken en een functieprofiel van de preventiemedewerker naast te zetten. 5.A - DE ARBOCOÖRDINATOR - FUNCTIEPROFIEL De arbocoördinator heeft een beleidsvoorbereidende en coördinerende taak. Hij is betrokken bij het formuleren van het arbobeleid en coördineert de activiteiten en degenen die bij de uitvoering daarvan betrokken zijn ten aanzien van de verbetering van de arbeidsomstandigheden. In de regel is de functie van arbocoördinator een staffunctie. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR Tot het takenpakket van de arbocoördinator behoren het: mede-ontwikkelen van arbobeleid; coördineren van alle in- en externe activiteiten t.a.v. arbeidsomstandigheden en het leggen en onderhouden van contacten met in- en externe actoren; mede-implementeren van het arbobeleid; mede-implementeren van het arbomanagement; informeren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van en communiceren met alle geledingen binnen de organisatie t.a.v. arbeidsomstandigheden en arbobeleid; signaleren van gevaren en risico s met betrekking tot arbeidsomstandigheden; bewaken van administratieve verplichtingen zoals opgenomen in wet- en regelgeving; aansturen van de Arbodienst en/of andere externe deskundigen en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. Om deze taken uit te kunnen voeren, wordt uitgegaan van noodzakelijke kennis van: de structuur en het functioneren van de organisatie en de bedrijfsprocessen; arbobeleid in het algemeen; relevante wet- en regelgeving; systematische arbozorg; de belangrijkste spelers en activiteiten t.a.v. arbeidsomstandigheden zowel binnen als buiten de organisatie; communicatie en informatieoverdracht;

11 In de sector zijn vooral de grotere organisaties geneigd de taken van de preventiemedewerker te combineren met de P&O-functie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer en bij leidinggevenden aanwezig is en wordt samengewerkt met het bedrijfsbureau. adviestechnieken; implementatie van beleid; de wettelijke administratieve verplichtingen; de ondersteuning die arbodienstverleners kunnen bieden; relevante onderzoekinstrumenten als RI&E en MTO. Gerelateerd aan kennis zijn communicatie- en adviesvaardigheden van belang voor een goede uitoefening van de functie. 11 Tot de verantwoordelijkheden van de arbocoördinator behoren onder meer het doen van voorstellen voor arbobeleid aan het management, het voorbereiden van contracten met en het aansturen van externe arbodienstverleners en het beoordelen van de kwaliteit daarvan. De arbocoördinator is in de regel bevoegd gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het verantwoordelijke management, zelfstandig te opereren t.a.v. in- en externe actoren en binnen de organisatie informatie te geven over het arbobeleid. De arbocoördinator wordt geacht regelmatig overleg te hebben met de OR of PVT, met (direct-)leidinggevenden en met personeelszaken. 5.B - DE PREVENTIEMEDEWERKER - FUNCTIEPROFIEL De in de toelichting op de Arbowet vastgelegde taken van de preventiemedewerker, zoals onder 4. genoemd, zijn beperkter dan de taken die voor de gemiddelde arbocoördinator gelden. Dat er veel overlapping in zit, blijkt uit een globaal functieprofiel voor de preventiemedewerker. In verband met de uit te voeren taken worden de volgende verantwoordelijkheden genoemd het: signaleren van risico s; optimaal inzetten van de RI&E; informeren van management en OR of PVT en de collega s; afstemmen met externe arbodienstverleners; adviseren van management en OR of PVT; op gang brengen van verbeterprocessen; het binnen de vastgelegde periode en budget voltooien van activiteiten. Wat bevoegdheden betreft wordt uitgegaan van het: voorbereiden en meewerken aan de uitvoering van de RI&E en het beoordelen van de uitkomsten; gevraagd en ongevraagd adviseren van management en OR of PVT; zelfstandig informeren van leidinggevenden en collega s over arbeidsrisico s en maatregelen; inzien van relevante informatie. Bij competenties worden ook aspecten genoemd als communicatie- en adviesvaardigheden, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. De wet schrijft geen verplichte scholing of certificering voor ten aanzien van arbocoördinatoren en evenmin van preventiemedewerkers. Toch zal het duidelijk zijn dat van de medewerkers zoveel wordt gevraagd dat zij moeten kunnen reke- DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

12 12 nen op erkenning in hun functie, voldoende tijd om de taken te kunnen uitvoeren, een sectorspecifieke RI&E en mogelijkheden voor contact met collega s in dezelfde functie en zonodig begeleiding. Op basis van de functieprofielen is een voor de hand liggende mogelijkheid om de voorgeschreven taken van de preventiemedewerker uit te laten voeren door de arbocoördinator. Voorwaarde is wel dat er voldoende tijd en mogelijkheden zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het brede pakket. Dat zal ook samenhangen met de omvang van de organisatie. Hoe groter de organisatie hoe meer er te zeggen is voor een verdeling van taken over een medewerker op stafniveau en één of meer preventiemedewerkers die zich op de werkvloer bevinden. Wordt deze keuze gemaakt dan is te overwegen de functie van preventiemedewerker te koppelen aan die van ergocoach of lid van Bedrijfsopvangteam. Ergocoaches en BOT-leden zijn medewerkers die op het gebied van fysieke, respectievelijk psychische belasting extra bagage hebben gekregen. Met die kennis en ervaring kunnen zij hun collega s helpen bij het voorkomen en verminderen van en het omgaan met deze vormen van belasting. Als deze medewerkers ook preventiemedewerker worden, betekent dat vanzelfsprekend een uitbreiding van taken. 5.C - DIRECT-LEIDINGGEVENDEN Tot nu toe zijn de direct-leidinggevenden nog niet in beeld geweest. Toch spelen zij een cruciale rol in het signaleren en onderkennen van risico s die het werk met zich meebrengt en bij het implementeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zowel de leidinggevende als de medewerker hebben de mogelijkheid in het functioneringsgesprek aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden en verbetermogelijkheden. Ook in het werkoverleg kunnen ervaringen die met arbeidsrisico s zijn opgedaan, worden uitgewisseld. Het werkoverleg is ook een voor de hand liggende plek om te praten over de vraag wat de medewerkers zelf kunnen doen om zaken te verbeteren en welke ondersteuning zij daarbij verwachten van de organisatie. Daarom is het ook van belang dat de arbocoördinator en/of preventiemedewerker maar ook de ergocoach en de BOT-leden regelmatig overleg hebben met leidinggevenden en omgekeerd. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR 5.D - P&O De afdeling P&O of de personeelsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij het omschrijven en het inbedden van de functies van arbocoördinator c.q. preventiemedewerker, ergocoach en BOT-lid. Ook in de relatie tot de direct-leidinggevenden is, zeker rond arbo- en verzuimbeleid, de inzet van P&O essentieel. P&O dient daartoe op de hoogte te zijn en op de hoogte gehouden te worden van beleidsvoornemens en -activiteiten en de resultaten daarvan.

13 De overheid legt in beleid en wet- en regelgeving steeds meer de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden, verzuimaanpak en preventieve maatregelen bij werkgevers en werknemers. Arbobeleid dient integraal deel uit te maken van het beleid en het management van de organisatie. In toenemende mate komt daarbij het accent te liggen op het voorkomen van gezondheidsklachten en verzuim. 6. WERKMATERIAAL 13 Tot het werkmateriaal van de arbocoördinator/preventiemedewerker behoren de RI&E, het MTO, uitkomsten van Periodieke keuringen op organisatieniveau en de Werkpakketten Fysieke en Psychische belasting, de verzuimnorm, het rekenschema Kosten en baten, het Handboek Verzuim en alles wat verder in het kader van het Arboconvenant ontwikkeld en beschikbaar gesteld wordt. Ook de SOVAMwebsite, Nieuwsbrief en zijn belangrijke bronnen van informatie. 6.A - RI&E SOVAM heeft in 2004 zowel het Handboek Risico- Inventarisatie en Evaluatie, als de digitale versie daarvan en een gebruikersinstructie uitgebracht. Op grond van de opgedane ervaringen wordt eind 2005 een aantal verbeteringen ingevoerd en ook wordt de RI&E aangepast met betrekking tot de wijziging van de Arbowet per 1 juli De RI&E is sectorspecifiek en geeft daarmee inzicht in de arbeidsomstandigheden van medewerkers van ambulanceorganisaties en de arbeidsrisico s waarmee zij te maken hebben. De digitale versie levert een overzicht van de uitkomsten als basis voor het plan van aanpak. Door de modulaire opbouw kunnen vragenlijsten gericht worden ingezet. Dat geldt des te meer voor vervolgmetingen, bijvoorbeeld om na te gaan of uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad. 6.B - MTO, WERKPAKKETTEN EN OVERIGE HULPMIDDELEN Voor meer informatie over het voor de sector ontwikkelde MTO, het Medewerkerstevredenheidsonderzoek en alle producten van het Arboconvenant Ambulancezorg wordt verwezen naar 6.C - PERIODIEKE KEURINGEN Ten behoeve van de sector is een functiespecifieke keuring voor ambulancemedewerkers opgezet. De keuringsopzet kan zowel voor intrede- als voor periodieke keuringen worden gebruikt. De PAM wordt in een aantal pilots getest, op grond daarvan zonodig bijgesteld en zal vervolgens, begin 2006, beschikbaar komen. Voor de uitkomst van de keuring kunnen de medewerkers bij de bedrijfsarts terecht. De rapportage van de aanpak en de uitkomsten met overzichten en statistieken (uiteraard los van individuele medewerkers) geven degenen die met arbobeleid zijn belast, veel inzicht in de aard en omvang van eventuele gezondheidsklachten en het al dan niet verband houden daarvan met het werk. Ook voor het management en P&O zijn deze uitkomsten relevant voor onder andere leeftijdsbewust personeelsbeleid. DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

14 14 TOT SLOT e Heeft u vragen over de invulling van de preventietaken in uw organisatie of behoefte aan ondersteuning, bel dan de SOVAM-arbohelpdesk. Tel De helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van uur en via INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR

15

16

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl

Werkstress en de rol van de preventiemedewerker. Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl Werkstress en de rol van de preventiemedewerker Jan Harmen Kwantes inpreventie.nl 2 Risico s in het VO Voor wie? 1. Psycho-sociale arbeidsbelasting 2. Fysische arbeidsbelasting 3. Chemische belasting 4.

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

Handleiding RI&E. ambulancezorg

Handleiding RI&E. ambulancezorg Handleiding RI&E ambulancezorg Neem de tijd om deze handleiding te lezen: een goede voorbereiding verdient zichzelf in tijd en kwaliteit terug! RI&E INHOUD 1. De RI&E Ambulancezorg 4 1.1 Bondig versus

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009

RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2008-2009 Inleiding De wetgever heeft de verantwoordelijkheid voor goede arbeidsomstandigheden zoveel mogelijk bij de werkgevers en werknemers neergelegd. Dit betekent

Nadere informatie

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF

RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF Arbocatalogus Nikhef Nummer RSI0004V1SVM Versie 1 Bestandsnaam: Arbo-management Occupational Health & Safety RSI beleid NIKHEF RSI beleid NIKHEF blz. 2 t/m 6 Inleiding blz. 2 Beschrijving problematiek

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement

Zorgen voor is vooruitkijken. CZ Diensten en tarieven 2014. Gezondheids- en verzuimmanagement CZ Diensten en tarieven 2014 Zorgen voor is vooruitkijken Gezondheids- en verzuimmanagement Hier vindt u een overzicht van alle diensten van CZ op het gebied van arbo-, gezondheids- en verzuim management.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103

DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 DRAAIBOEK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE 2012-2103 Inleiding Zoals afgesproken voeren alle scholen binnen de VCOG om de vier jaar een volledige risicoinventarisatie en evaluatie (RI&E) uit (de grote

Nadere informatie

De preventiemedewerker

De preventiemedewerker De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012

Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Workshop De preventiemedewerker neemt de leiding, 25 oktober 2012 Uitwerking van de resultaten, 6 nov. 2012 Pieter Diehl (Voorzitter BvAA en Management & Consultant bij Edux te Breda, pdiehl@edux.nl) Jos

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro

ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN. Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro b ARBODIENSTVERLENING DOE JE SAMEN Eindrapport onderzoek externe arbodiensten in de Metalektro 9 april 2013

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

in opdracht van SOVAM, sectorfonds voor de ambulancezorg HANDBOEK ARBO EN VERZUIM VOOR DE AMBULANCESECTOR

in opdracht van SOVAM, sectorfonds voor de ambulancezorg HANDBOEK ARBO EN VERZUIM VOOR DE AMBULANCESECTOR in opdracht van SOVAM, sectorfonds voor de ambulancezorg HANDBOEK ARBO EN VERZUIM VOOR DE AMBULANCESECTOR COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige

De arbeidsdeskundige en PSA. Patrick Ox - arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige en PSA Patrick Ox - arbeidsdeskundige Expereans: even voorstellen Expertisecentrum voor verzuim-, re-integratievraagstukken en Arboconcepten Nieuwe Stijl. Onafhankelijk, landelijk,

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Email: cie.szw@tweedekamer.nl Eindhoven, 22 maart 2016 Betreft:

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Brede visie op kwaliteit van arbeid

Brede visie op kwaliteit van arbeid Brede visie op kwaliteit van arbeid Pauline Miedema, Vincent Vrooland De Arbowet kent vier kerndeskundigen. Twee jaar geleden was de Arbeids- & Organisatiedeskundige het minst bekend. Sinds organisaties

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen

Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen Hoofdstuk 1 Inleiding algemeen 1.1 Inleiding De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) bevat in hoofdzaak voorschriften van algemene aard en vormt daarmee een kaderwet voor arbeidsomstandigheden. Deze voorschriften

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013

Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Arbobeleid Als voorgenomen besluit vastgesteld in Mei 2012 GMR en hebben ingestemd in 2012 Versie Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3. 2. Organisatie-inrichting 4. 2.1. Contact en overleg. 4. 2.2.

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Met Arbo West meer aanwezig

Met Arbo West meer aanwezig Productinformatie Met Arbo West meer aanwezig benut uw mogelijkheden Ons product We onderscheiden ons door vakmensen aan uw bedrijf te koppelen en niet een aansluitcontract. We willen het verlengstuk zijn

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 16 / Juli en augustus 2013 INHOUD: Zwangere vrouwen ervaren weinig tolerantie op het werk Werkgevers zouden een gezonde levensstijl moeten kunnen eisen Legionellose Werkgevers

Nadere informatie

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk

Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Arbobeleidsplan 2014-2017 in de praktijk Bijlage bij Arbobeleidsplan 2014-2017 Stichting Poolsterscholen Lochem Januari 2014 Inleiding. Arbo staat voor: Arbeidsomstandigheden. Stichting Poolsterscholen

Nadere informatie

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ

Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Vitaal Verzuimmanagement De arbodienst van VGZ Ziek zijn overkomt je, hoe je hiermee omgaat, is gedrag. Gedrag is grotendeels beïnvloedbaar. Er is altijd een keuzemoment om met klachten (beperkingen) te

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO)

Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Preventief Medisch Onderzoek (voorheen PAGO) Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ november 2009 1. Preventief Medisch Onderzoek Inleiding Zolang er fysieke arbeid bestaat, bestaan

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE

RI&E. Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E Chr. montessorischool De Abeel Den Haag 4 mei 2015 RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE RI&E 2015 Den Haag, 30 september 2015 2/14 I NHOUDSOPGAVE Risico-inventarisatie & -evaluatie... 4 Samenvatting...

Nadere informatie

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg

Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg Nadere input voor de SER - toekomst arbeidsgerelateerde zorg In de hoorzitting op 28 oktober jl. heeft OVAL toegezegd op een aantal punten nadere informatie te leveren. Het gaat om: 1. voor- en nadelen

Nadere informatie

Checklist RSI-preventiebeleid

Checklist RSI-preventiebeleid Checklist RSI-preventiebeleid Onderwerp Informatie/ knelpunt? Prioriteit Inzicht 1. Verzuimgegevens Wat is het verzuimpercentage in uw organisatie? Hebt u inzicht in de verzuimoorzaken? Zo ja, is bekend

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011

Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Arbo-/preventieplan FM-team bedrijf ABC 2006-2011 Onderwerp/Doelstelling 1 Ziekteverzuim Ziekteverzuimpercentage is 5,5% en meldingsfrequentie naar landelijk gemiddelde Activiteit/ maatregel Uitvoeren

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2. 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3. 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht... Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 3. Wet op de Ondernemingsraden: rechten van OR en PVT... 2 3.1 Instemmingsrecht (WOR, art. 27)... 3 3.1.1 Procedure bij instemmingsrecht...

Nadere informatie

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek

Preventief Medisch Onderzoek. vragenlijstonderzoek Preventief Medisch Onderzoek vragenlijstonderzoek 1. Inleiding De vragenlijst Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is ontwikkeld voor een snelle en betrouwbare analyse naar gezondheidsaspecten in relatie

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van:

Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: Arbo bijlage 04 A Programma van eisen thuiszorginstelling Hierna treft u een uitwerking aan uit de praktijk van een thuiszorginstelling van: een plan van aanpak voor het contracteren van een Arbo-dienst

Nadere informatie

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1

Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening 1 Samen naar een gezond en fit werkend Nederland In Nederland vinden we het belangrijk dat werkende mensen gezond, fit en gemotiveerd zijn. Vitale

Nadere informatie

Preventiemedewerker. Wim van Alphen, PHOV Januari 2009

Preventiemedewerker. Wim van Alphen, PHOV Januari 2009 Preventiemedewerker Wim van Alphen, PHOV Januari 2009 Waarom eigenlijk? Arbo dichter op de werkplek Eigen interne deskundigheid over de werkplek is vaak het grootst op de werkplek zelf. Door preventiemedewerkers

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN

MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN MODEL FUNCTIEOMSCHRIJVING VERTROUWENSPERSOON VAN DE LANDELIJKE VERENIGING VAN VERTROUWENSPERSONEN Documentcode : LVV.M-002 Pagina 1 van 7 Functie omschrijving vertrouwenspersoon Taken vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie