informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN"

Transcriptie

1 informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

2 COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee AE Zwolle tel fax Tekst Jan Cees de Gruijter (Licent bv, Ermelo) Redactie Sonja Huising (Huising Communicatie- & BeleidsAdvisering, Tiel) Jan van Bree (SOVAM) Marion van Swaaij (SOVAM) Vormgeving Vormix (Maarssen) Met dank aan Marleen HogenEesch - VZA Paulien van der Meulen - RAV UMCG Margreet Schuil - Kijlstra Fryslan Rob van Bronkhorst - Ambulancezorg Noord-Oost Gelderland Aart Bosmans - arbocoördinator RAV-NOG, locatie Elburg Informatiebronnen Preventiemedewerker - een praktische handleiding, Kluwer 2005 De preventiemedewerker op maat van gemeenten, A&O fonds Gemeenten, 2005

3 INHOUDSOPGAVE 3 Hoofdstuk 1 INLEIDING 4 Hoofdstuk 2 DE PRAKTIJK IN DE AMBULANCEZORG 5 Hoofdstuk 3 ARBO EN GEZONDHEIDSMANAGEMENT 7 Hoofdstuk 4 WETTELIJKE ASPECTEN 8 Hoofdstuk 5 ROLLEN EN TAKEN 10 Hoofdstuk 6 WERKMATERIAAL 13 Tot slot 14

4 4 1. INLEIDING In een ambulanceorganisatie waarin de arbeidsomstandigheden van de medewerkers goed geregeld zijn en risico s worden beperkt of voorkomen, is het prettig werken. Zo n organisatie zal hoog scoren op medewerkerstevredenheid en kwaliteit van de dienstverlening. Arbeidsomstandigheden verbeteren en arbeidsrisico s beperken, kost inzet en investeringen. Inzet van het management en ook van de medewerkers zelf. De praktijk toont aan dat de inzet en de investeringen dubbel en dwars terug te verdienen zijn. De overheid legt in beleid en wet- en regelgeving steeds meer de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden, verzuimaanpak en preventieve maatregelen bij werkgevers en werknemers. Arbobeleid dient integraal deel uit te maken van het beleid en het management van de organisatie. In toenemende mate komt daarbij het accent te liggen op het voorkomen van gezondheidsklachten en verzuim. De wijziging van de Arbowet per 1 juli 2005 heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze waarop de arbodienstverlening wordt geregeld en uitgevoerd. De herziene wet maakt arbodienstverlening primair tot een interne aangelegenheid en verplicht de werkgever tot het aanstellen van een zogenaamde preventiemedewerker. Met het oog op het interne karakter heeft de wetswijziging ook gevolgen voor de rol en bevoegdheden van de medezeggenschapsorganen. In goed overleg moet tot overeenstemming worden gekomen tussen werkgever en ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de organisatie van de arbodienstverlening. Ook over de daarbij behorende afspraken en contacten met de bedrijfsarts en eventuele andere externe deskundigen, dient overeenstemming te worden bereikt.* * Zie voor meer informatie de brochure De nieuwe Arboregels, SOVAM, 2005 INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR

5 Er zijn ook organisaties die ervoor kiezen de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden en het voorkomen van klachten en uitval niet bij een stafafdeling maar in de lijn neer te leggen. Maar dan wordt altijd gezocht naar mogelijkheden om de uitvoering van preventietaken te verbinden met beleidsvoorbereiding en -uitvoering. 2. DE PRAKTIJK IN DE AMBULANCEZORG 5 2.A - WIE WORDT DE PREVENTIEMEDEWERKER? De nieuwe functie van preventiemedewerker geeft aanleiding tot discussie. Moet er iemand worden aangetrokken, krijgen hiervoor weer één of meer medewerkers een bijzondere opdracht of kunnen de taken worden ondergebracht bij bestaande functies? Kijkend naar ontwikkelingen in de sector ambulancezorg is een duidelijke teneur dat arbobeleid gekoppeld wordt aan kwaliteitsbeleid. In sommige organisaties wordt er steeds meer samengewerkt door de arbocoördinator en de kwaliteitsmedewerker en in andere gevallen zijn de taken aan één en dezelfde medewerker opgedragen. Dat houdt soms ook in dat de taken van de preventiemedewerker, zoals die in de toelichting op de wet zijn omschreven en in hoofdstuk 4 worden opgesomd, bij dit team of deze medewerker worden neergelegd. De wet schrijft in feite niets anders voor dan dat de taken van de preventiemedewerker in overeenstemming met de OR worden vastgelegd en uitgevoerd. De ambulanceorganisaties hebben daarbij de vrijheid het naar eigen inzicht te regelen. In de sector zijn vooral de grotere organisaties geneigd de taken van de preventiemedewerker te combineren met de P&O-functie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer en bij leidinggevenden aanwezig is en wordt samengewerkt met het bedrijfsbureau. Naast de P&O-er wordt ook vaak de arbocoördinator als eerste aangewezen om de taken van de preventiemedewerker op zich te nemen. Weer andere organisaties kiezen er voor de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden en het voorkomen van klachten en uitval niet bij een stafafdeling maar bij de lijn neer te leggen. In alle gevallen wordt gezocht naar mogelijkheden om de verantwoordelijkheden te verdelen omdat de taken verband houden met beleidsvoorbereiding en uitvoering maar evengoed met de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Ergocoaches en leden van het Bedrijfsopvangteam (BOT) kunnen als collega s met extra bagage op het terrein van fysieke, respectievelijk psychische belasting bij de uitvoering van het beleid een heel belangrijke rol spelen. Bij de uitvoering van het arbo- en verzuimbeleid is wettelijk een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfsarts. Daarnaast kan ook voor specifieke onderdelen van het beleid een contract worden aangegaan met andere deskundigen als bijvoorbeeld een arbeids- en organisatiekundige, een veiligheidskundige en een psycholoog. DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

6 6 2.B - HULPMIDDELEN VOOR DE PREVENTIEMEDEWERKER Voor de sector heeft SOVAM hulpmiddelen ontwikkeld als de (digitale) Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het sectorspecifieke Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). In het kader van het Arboconvenant Ambulancezorg zijn en worden werkpakketten voor de aanpak van fysieke- en psychische belasting ontwikkeld naast een gerichte verzuimaanpak. Begin 2006 komt ook een Periodieke Arbeidsgezondheidkundige Monitor (PAM) voor de sector beschikbaar. Een functiespecifieke keuring die het PAGO (periodiek arbeidsgezondheidkundig onderzoek) vervangt. Allemaal met de bedoeling ambulanceorganisaties te helpen bij het in kaart brengen van aard en omvang van de risico s die het werk met zich meebrengt en hoe de medewerkers het werk en de werkomstandigheden beleven. De werkpakketten, handreikingen en andere hulpmiddelen zijn ontwikkeld om bij te dragen aan een doelgerichte aanpak. Met het op de SOVAM-website beschikbare rekenmodel Kosten en baten kan inzicht worden verkregen in de mogelijke besparingen. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van het beschikbare werkmateriaal. In deze brochure, die als vervolg moet worden gezien op de medio 2005 uitgebrachte brochure De nieuwe Arbo-regels, wordt in hoofdstuk 4 ook ingegaan op de wettelijke aspecten van arbobeleid en in hoofdstuk 5 op de rollen en taken van de betrokkenen. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR

7 Kijkend naar ontwikkelingen in de sector ambulancezorg is een duidelijke teneur dat arbobeleid gekoppeld wordt aan kwaliteitsbeleid. In sommige organisaties wordt er steeds meer samengewerkt door de arbocoördinator en de kwaliteitsmedewerker en in andere gevallen zijn de taken aan één en dezelfde medewerker opgedragen. 3. ARBO EN GEZONDHEIDS- MANAGEMENT 7 De begrippen arbo en gezondheidsmanagement worden tegenwoordig vaak in één adem genoemd. Arbo, de verbetering van arbeidsomstandigheden, roept vaak associaties op met lastige, te vergaande en kostenverhogende regelgeving. Voor degenen die er actief mee bezig zijn, heeft arbo echter ook alles te maken met gewenste en noodzakelijke verbeteringen, met een curatieve aanpak. Gezondheidsmanagement is als begrip in opkomst. In vervolg op de aanpak van problemen en klachten komt er meer aandacht voor de vraag hoe medewerkers die bij arbeidsgezondheidkundig onderzoek in het groen zitten, gezond, fit en met plezier hun werk kunnen blijven doen. De sectorspecifieke RI&E en het MTO zijn belangrijke hulpmiddelen zowel voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden als voor de voorbereiding en uitvoering van gezondheidsmanagement. De PAM zal inzicht gaan geven in verhoogd risico bij medewerkers of bepaalde groepen medewerkers. Daarnaast kan van gerichte adviezen en interventies het nodige worden verwacht. Als de uitkomsten bekend zijn, liggen er bouwstenen voor het plan van aanpak voor de eigen organisatie. Daarmee kunnen doelen en prioriteiten worden gesteld, verantwoordelijkheden en taken verdeeld, activiteiten gepland, een tijdpad uitgezet en de kosten geraamd. Een belangrijk onderdeel van het plan van aanpak en de werkplannen voor een bepaald tijdsbestek, is de evaluatie. Een, vooraf ingebouwde, pas op de plaats om na te gaan of de inzet de beoogde effecten heeft en of er bijstellingen in het plan, de rolverdeling of het budget wenselijk of noodzakelijk zijn. DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

8 8 4. WETTELIJKE ASPECTEN Arbodienstverlening staat voor de bijstand die preventiemedewerkers**, gecertificeerde arbodeskundigen en arbodienst verlenen inzake preventie en bescherming op het gebied van arbo. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR 4.A - VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKGEVER De herziene wet verplicht de werkgever zich, met instemming van de OR/PVT, te laten bijstaan door één of meer deskundige werknemers, de zogenaamde preventiemedewerkers. Ter voorbereiding op het te voeren beleid moet de werkgever een inventarisatie (laten) maken van gevaren die de werknemer in de arbeidssituatie kan tegenkomen (RI&E). Van ieder gevaar moet ook worden vastgesteld hoe groot het risico is. Op basis van deze inschatting wordt een plan van aanpak gemaakt, waarin wordt vastgelegd hoe de risico s worden uitgesloten of beperkt. De werkgever dient jaarlijks aan de OR/PVT en de belanghebbende medewerkers schriftelijk te rapporteren over de uitvoering van het plan van aanpak. De RI&E dient regelmatig te worden aangepast en bijvoorbeeld andere huisvesting of de introductie van een nieuwe werkwijze zijn aanleidingen de RI&E opnieuw uit te moeten voeren. De werkgever dient met de inzichten die de RI&E oplevert, een beleid te voeren dat gericht is op het steeds verder verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Naast veiligheid en gezondheid betrekt de wetgever daar ook nadrukkelijk het welzijn van de medewerkers bij. De wet schrijft ook voor dat expliciet aandacht moet worden besteed aan beleid gericht op het terugdringen van het ziekteverzuim en het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld. De werkgever heeft de plicht werknemer doeltreffend voor te lichten over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico s. Dat geldt ook ten aanzien van de maatregelen die gericht zijn op het voorkomen of beperken van de risico s en de gevolgen daarvan de werkgever moet een aantal bedrijfshulpverleners aanwijzen en regelmatig laten scholen. In de ambulancezorg kunnen niet alle risico s die de uitvoering van het werk meebrengt volledig worden uitgesloten. Daarom schrijft de wet voor dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid moet stellen een arbeidsgezondheidkundig onderzoek te ondergaan. De werkgever en de werknemers dienen bij de uitvoering van het beleid samen te werken. Daarbij gaat het in eerste instantie om het overleg dat de werkgever voert met de OR/PVT. Bij dat overleg komen in ieder geval de RI&E, de organisatie van de arbodienstverlening met de inschakeling van externe deskundigheid en de bedrijfshulpverlening aan de orde. 4.B - VERPLICHTINGEN VOOR DE WERKNEMER De wet bevat ook voor de werknemers een aantal verplichtingen. Het gaat daarbij om: arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze gebruiken; persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken en na gebruik opbergen op de daarvoor bestemde plaats; beveiligingen op arbeidsmiddelen gebruiken en niet veranderen of verwijderen; meewerken aan voorlichting en onderricht; opgemerkte gevaren terstond ter kennis brengen van de leidinggevende;

9 De wet schrijft in feite niets anders voor dan dat de taken van de preventiemedewerker in overeenstemming met de OR worden vastgelegd en uitgevoerd. De ambulanceorganisaties hebben daarbij de vrijheid het naar eigen inzicht te regelen. de werkgever, de arbodienst(verlener) en de interne medewerkers belast met arbo- en preventietaken zonodig bijstaan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van de arbowet. 9 In het kader van de ontwikkeling van het gezondheidsmanagement gaan steeds meer stemmen op die bepleiten dat ook van de werknemer mag worden verwacht dat hij/zij door een gezonde leefstijl er zelf alles aan doet gezond en fit te blijven. ** Gemeenten hanteren het begrip medewerker met preventietaken DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

10 10 5. ROLLEN EN TAKEN PREVENTIEMEDEWERKER De toelichting op de wet gaat niet verder dan het benoemen van een aantal taken die uitgevoerd moeten worden door degene die met de preventietaken wordt belast. De taken van de preventiemedewerker omvatten in ieder geval: het meewerken aan de opstelling en uitvoering van de RI&E; het adviseren van en samenwerken met de werkgever en de OR of PVT over de te nemen maatregelen; het meewerken aan of uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het arbobeleid. Het wordt aan de organisatie overgelaten aan wie deze taken worden opgedragen. Om tot een goede afweging en beslissing te kunnen komen wordt hieronder een gangbaar functieprofiel van de arbocoördinator weergegeven om daar vervolgens de taken en een functieprofiel van de preventiemedewerker naast te zetten. 5.A - DE ARBOCOÖRDINATOR - FUNCTIEPROFIEL De arbocoördinator heeft een beleidsvoorbereidende en coördinerende taak. Hij is betrokken bij het formuleren van het arbobeleid en coördineert de activiteiten en degenen die bij de uitvoering daarvan betrokken zijn ten aanzien van de verbetering van de arbeidsomstandigheden. In de regel is de functie van arbocoördinator een staffunctie. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR Tot het takenpakket van de arbocoördinator behoren het: mede-ontwikkelen van arbobeleid; coördineren van alle in- en externe activiteiten t.a.v. arbeidsomstandigheden en het leggen en onderhouden van contacten met in- en externe actoren; mede-implementeren van het arbobeleid; mede-implementeren van het arbomanagement; informeren, enthousiasmeren, adviseren en ondersteunen van en communiceren met alle geledingen binnen de organisatie t.a.v. arbeidsomstandigheden en arbobeleid; signaleren van gevaren en risico s met betrekking tot arbeidsomstandigheden; bewaken van administratieve verplichtingen zoals opgenomen in wet- en regelgeving; aansturen van de Arbodienst en/of andere externe deskundigen en het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening. Om deze taken uit te kunnen voeren, wordt uitgegaan van noodzakelijke kennis van: de structuur en het functioneren van de organisatie en de bedrijfsprocessen; arbobeleid in het algemeen; relevante wet- en regelgeving; systematische arbozorg; de belangrijkste spelers en activiteiten t.a.v. arbeidsomstandigheden zowel binnen als buiten de organisatie; communicatie en informatieoverdracht;

11 In de sector zijn vooral de grotere organisaties geneigd de taken van de preventiemedewerker te combineren met de P&O-functie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die op de werkvloer en bij leidinggevenden aanwezig is en wordt samengewerkt met het bedrijfsbureau. adviestechnieken; implementatie van beleid; de wettelijke administratieve verplichtingen; de ondersteuning die arbodienstverleners kunnen bieden; relevante onderzoekinstrumenten als RI&E en MTO. Gerelateerd aan kennis zijn communicatie- en adviesvaardigheden van belang voor een goede uitoefening van de functie. 11 Tot de verantwoordelijkheden van de arbocoördinator behoren onder meer het doen van voorstellen voor arbobeleid aan het management, het voorbereiden van contracten met en het aansturen van externe arbodienstverleners en het beoordelen van de kwaliteit daarvan. De arbocoördinator is in de regel bevoegd gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan het verantwoordelijke management, zelfstandig te opereren t.a.v. in- en externe actoren en binnen de organisatie informatie te geven over het arbobeleid. De arbocoördinator wordt geacht regelmatig overleg te hebben met de OR of PVT, met (direct-)leidinggevenden en met personeelszaken. 5.B - DE PREVENTIEMEDEWERKER - FUNCTIEPROFIEL De in de toelichting op de Arbowet vastgelegde taken van de preventiemedewerker, zoals onder 4. genoemd, zijn beperkter dan de taken die voor de gemiddelde arbocoördinator gelden. Dat er veel overlapping in zit, blijkt uit een globaal functieprofiel voor de preventiemedewerker. In verband met de uit te voeren taken worden de volgende verantwoordelijkheden genoemd het: signaleren van risico s; optimaal inzetten van de RI&E; informeren van management en OR of PVT en de collega s; afstemmen met externe arbodienstverleners; adviseren van management en OR of PVT; op gang brengen van verbeterprocessen; het binnen de vastgelegde periode en budget voltooien van activiteiten. Wat bevoegdheden betreft wordt uitgegaan van het: voorbereiden en meewerken aan de uitvoering van de RI&E en het beoordelen van de uitkomsten; gevraagd en ongevraagd adviseren van management en OR of PVT; zelfstandig informeren van leidinggevenden en collega s over arbeidsrisico s en maatregelen; inzien van relevante informatie. Bij competenties worden ook aspecten genoemd als communicatie- en adviesvaardigheden, inlevingsvermogen en overtuigingskracht. De wet schrijft geen verplichte scholing of certificering voor ten aanzien van arbocoördinatoren en evenmin van preventiemedewerkers. Toch zal het duidelijk zijn dat van de medewerkers zoveel wordt gevraagd dat zij moeten kunnen reke- DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

12 12 nen op erkenning in hun functie, voldoende tijd om de taken te kunnen uitvoeren, een sectorspecifieke RI&E en mogelijkheden voor contact met collega s in dezelfde functie en zonodig begeleiding. Op basis van de functieprofielen is een voor de hand liggende mogelijkheid om de voorgeschreven taken van de preventiemedewerker uit te laten voeren door de arbocoördinator. Voorwaarde is wel dat er voldoende tijd en mogelijkheden zijn om verantwoordelijkheid te dragen voor het brede pakket. Dat zal ook samenhangen met de omvang van de organisatie. Hoe groter de organisatie hoe meer er te zeggen is voor een verdeling van taken over een medewerker op stafniveau en één of meer preventiemedewerkers die zich op de werkvloer bevinden. Wordt deze keuze gemaakt dan is te overwegen de functie van preventiemedewerker te koppelen aan die van ergocoach of lid van Bedrijfsopvangteam. Ergocoaches en BOT-leden zijn medewerkers die op het gebied van fysieke, respectievelijk psychische belasting extra bagage hebben gekregen. Met die kennis en ervaring kunnen zij hun collega s helpen bij het voorkomen en verminderen van en het omgaan met deze vormen van belasting. Als deze medewerkers ook preventiemedewerker worden, betekent dat vanzelfsprekend een uitbreiding van taken. 5.C - DIRECT-LEIDINGGEVENDEN Tot nu toe zijn de direct-leidinggevenden nog niet in beeld geweest. Toch spelen zij een cruciale rol in het signaleren en onderkennen van risico s die het werk met zich meebrengt en bij het implementeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden. Zowel de leidinggevende als de medewerker hebben de mogelijkheid in het functioneringsgesprek aandacht te besteden aan de arbeidsomstandigheden en verbetermogelijkheden. Ook in het werkoverleg kunnen ervaringen die met arbeidsrisico s zijn opgedaan, worden uitgewisseld. Het werkoverleg is ook een voor de hand liggende plek om te praten over de vraag wat de medewerkers zelf kunnen doen om zaken te verbeteren en welke ondersteuning zij daarbij verwachten van de organisatie. Daarom is het ook van belang dat de arbocoördinator en/of preventiemedewerker maar ook de ergocoach en de BOT-leden regelmatig overleg hebben met leidinggevenden en omgekeerd. INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR 5.D - P&O De afdeling P&O of de personeelsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij het omschrijven en het inbedden van de functies van arbocoördinator c.q. preventiemedewerker, ergocoach en BOT-lid. Ook in de relatie tot de direct-leidinggevenden is, zeker rond arbo- en verzuimbeleid, de inzet van P&O essentieel. P&O dient daartoe op de hoogte te zijn en op de hoogte gehouden te worden van beleidsvoornemens en -activiteiten en de resultaten daarvan.

13 De overheid legt in beleid en wet- en regelgeving steeds meer de verantwoordelijkheid voor arbeidsomstandigheden, verzuimaanpak en preventieve maatregelen bij werkgevers en werknemers. Arbobeleid dient integraal deel uit te maken van het beleid en het management van de organisatie. In toenemende mate komt daarbij het accent te liggen op het voorkomen van gezondheidsklachten en verzuim. 6. WERKMATERIAAL 13 Tot het werkmateriaal van de arbocoördinator/preventiemedewerker behoren de RI&E, het MTO, uitkomsten van Periodieke keuringen op organisatieniveau en de Werkpakketten Fysieke en Psychische belasting, de verzuimnorm, het rekenschema Kosten en baten, het Handboek Verzuim en alles wat verder in het kader van het Arboconvenant ontwikkeld en beschikbaar gesteld wordt. Ook de SOVAMwebsite, Nieuwsbrief en zijn belangrijke bronnen van informatie. 6.A - RI&E SOVAM heeft in 2004 zowel het Handboek Risico- Inventarisatie en Evaluatie, als de digitale versie daarvan en een gebruikersinstructie uitgebracht. Op grond van de opgedane ervaringen wordt eind 2005 een aantal verbeteringen ingevoerd en ook wordt de RI&E aangepast met betrekking tot de wijziging van de Arbowet per 1 juli De RI&E is sectorspecifiek en geeft daarmee inzicht in de arbeidsomstandigheden van medewerkers van ambulanceorganisaties en de arbeidsrisico s waarmee zij te maken hebben. De digitale versie levert een overzicht van de uitkomsten als basis voor het plan van aanpak. Door de modulaire opbouw kunnen vragenlijsten gericht worden ingezet. Dat geldt des te meer voor vervolgmetingen, bijvoorbeeld om na te gaan of uitgevoerde maatregelen het gewenste effect hebben gehad. 6.B - MTO, WERKPAKKETTEN EN OVERIGE HULPMIDDELEN Voor meer informatie over het voor de sector ontwikkelde MTO, het Medewerkerstevredenheidsonderzoek en alle producten van het Arboconvenant Ambulancezorg wordt verwezen naar 6.C - PERIODIEKE KEURINGEN Ten behoeve van de sector is een functiespecifieke keuring voor ambulancemedewerkers opgezet. De keuringsopzet kan zowel voor intrede- als voor periodieke keuringen worden gebruikt. De PAM wordt in een aantal pilots getest, op grond daarvan zonodig bijgesteld en zal vervolgens, begin 2006, beschikbaar komen. Voor de uitkomst van de keuring kunnen de medewerkers bij de bedrijfsarts terecht. De rapportage van de aanpak en de uitkomsten met overzichten en statistieken (uiteraard los van individuele medewerkers) geven degenen die met arbobeleid zijn belast, veel inzicht in de aard en omvang van eventuele gezondheidsklachten en het al dan niet verband houden daarvan met het werk. Ook voor het management en P&O zijn deze uitkomsten relevant voor onder andere leeftijdsbewust personeelsbeleid. DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

14 14 TOT SLOT e Heeft u vragen over de invulling van de preventietaken in uw organisatie of behoefte aan ondersteuning, bel dan de SOVAM-arbohelpdesk. Tel De helpdesk is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van uur en via INFORMATIEBROCHURE VOOR P&O, MANAGEMENT EN OR

15

16

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Arbeidsomstandighedenwet wordt als volgt gewijzigd: Voorstel van wet tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Dossier Risico inventarisatie en Evaluatie (RI&E) Versie 2009 opgesteld door: Paul de Heer Edith Groenedaal Janine Molier John Peters Actualisatie 2012 opgesteld door: Paul Beumer Wim van Alphen Ralf Cornelissen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA 's Gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten

Voor wat hoort wat. Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Voor wat hoort wat Een beschrijving van de uitvoering van de tegenprestatie naar vermogen door gemeenten Colofon Programma Programma B Projectnaam Tegenprestatie WWB Versie 19 september 2013 Pagina 2 van

Nadere informatie

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN

WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN WERK EN PSYCHISCHE KLACHTEN Toelichting op de richtlijn voor psychologen Werk en psychische klachten Toelichting op de richtlijn voor psychologen Colofon Uitgave Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie