De preventiemedewerker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De preventiemedewerker"

Transcriptie

1 De preventiemedewerker Inhoudsopgave De preventiemedewerker 2 Inleiding Vragen? De preventiemedewerker De RI&E Taken van de preventiemedewerker 5 Veelgestelde vragen Opleiding en deskundigheid 6 Kennis en vaardigheden Opleidingen Veelgestelde vragen Organisatie van de preventietaken in de organisatie 8 Aantal preventiemedewerkers Tijdsinvestering Veelgestelde vragen Positionering en andere functionarissen 9 Afspraken met de werkgever Veelgestelde vragen Preventiemedewerker en de ondernemingsraad 11 Veelgestelde vragen Praktijkvoorbeelden 12 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4 Voorbeeld 5 Arbeidsrisico s 15 Colofon 20 Pagina 1 van 20

2 De preventiemedewerker Inleiding Op 1 juli 2005 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. De nieuwe Arbowet geeft de werkgever meer vrijheid om arbo te regelen. De wet verplicht wel iedere organisatie om preventie goed te regelen. Dit gebeurt door het benoemen van een preventiemedewerker of meerdere medewerkers met preventietaken. Dit is een medewerker met preventietaken naast de reguliere werkzaamheden. In deze brochure vindt u de wettelijke verplichtingen en veelgestelde vragen over de preventiemedewerker en de mogelijkheden om preventie goed te organiseren. Per 1 januari 2007 zijn er opnieuw wijzigingen doorgevoerd. Er zijn meer regels geschrapt. Dit is een logisch vervolg op de wijzigingen die de afgelopen 1,5 jaar zijn ingezet. In de nieuwe Arbowet krijgen werkgevers en werknemers meer vrijheid èn meer verantwoordelijkheid voor het arbobeleid binnen hun organisatie. Over dit beleid dient de werkgever actief overleg te voeren met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Dit betekent dat de rol van de preventiemedewerker meer coördinerend wordt (spin in het web) en medewerkers op de werkvloer ook meer bij arbo en preventie betrokken worden. Arbeidsomstandigheden en preventie wordt nu een zaak van werkgever èn werknemer samen. De Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling stellen het niveau van bescherming vast dat organisaties moeten bieden aan werknemers, zodat deze veilig en gezond kunnen werken. Werknemers en werkgevers mogen zelf bepalen hoe zij aan deze doelvoorschriften invulling geven. Hiervoor moeten zij een arbocatalogus opstellen. De regels die de overheid voorschrijft, zijn voorzien van harde grenswaarden, bijvoorbeeld op het gebied van trillingen of geluid. De onderwerpen waar geen harde grenswaarden voor zijn (zoals werkdruk, agressie en fysieke belasting), worden uitgewerkt in het Arbobesluit. De sociale partners en organisaties moeten op deze onderwerpen zelf beleid ontwikkelen. De arboconvenanten voor de branches Kinderopvang, Jeugdzorg, Welzijn en Maatschappelijke diensverlening zijn hiervan een voorbeeld. Vragen? Mocht u na het lezen van de antwoorden nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de informatiedesk of uw vraag mailen naar De preventiemedewerker De preventiemedewerker zal de zorg dragen voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen een organisatie. Hij of zij is een vraagbaak voor collega s, zorgt dat er voldoende voorlichting wordt gegeven, toezicht wordt gehouden, dat er een RI&E is en een Plan van Aanpak etc. In een nieuw artikel in de Arbowet (artikel 13), inclusief de memorie van toelichting, zijn deze taken vastgelegd. Het is een verplichting voor elke organisatie om arbozorg meer intern te organiseren door tenminste èèn medewerker aan te wijzen voor de uitvoering van preventietaken (de preventiemedewerker). Deze verplichting geldt ook voor organisaties die kiezen om bij hun arbodienst te blijven. In organisaties met maximaal 25 werknemers kan de werkgever eenvoudig zelf Pagina 2 van 20

3 deze taken op zich nemen. Vrijwilligers, stagiaires etc. tellen ook mee als werknemer! Bij grotere organisaties moeten een of meerdere eigen medewerker(s) met deze taken worden belast. De werkgever hoeft geen speciale werknemer aan te trekken met preventietaken. Preventie kan een onderdeel zijn van de taak van de werkgever zelf of van de taak van één of meerdere medewerkers in een organisatie. De RI&E De preventiemedewerker speelt een belangrijke ondersteunende en coördinerende rol bij de RI&E. Dit is één van de drie wettelijke taken. Met een RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie) zet u de arborisico s van uw organisatie op een rij. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle risico s in uw bedrijf, en een PLAN van aanpak voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. De RI&E wordt herhaald of geüpdate bij veranderingen in uw organisatie. De RI&E is een wettelijke verplichting voor iedere ondernemer met personeel! Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is de RI&E wél. Er is voor alle drie de branches een digitale branchespecifieke RI&E beschikbaar. Hiermee kunt u zelf binnen uw organisatie een RI&E uitvoeren en een plan van aanpak opstellen. De preventiemedewerker speelt hierin een belangrijke rol. Plan van aanpak In het plan van aanpak moet de werkgever aangeven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico's en wat deze maatregelen opleveren. Bespreken met het personeel De werkgever rapporteert jaarlijks aan de werknemers (of, als die er is, de OR/Personeelsvertegenwoordiging) over de uitvoering van het plan van aanpak. Toetsing De werkgever mag zijn RI&E zelf maken. Is elke werkgever verplicht zijn RI&E te laten toetsen? Nee, sinds de nieuwe wetgeving van kracht is bestaat hier een ander systeem voor. Hier kunt u zien of u wel of niet verplicht bent de RI&E te laten toetsen: Voor een organisatie met ten hoogste 10 medewerkers (vrijwilligers tellen mee) is toetsing niet nodig indien u gebruik heeft gemaakt van een branche RI&E instrument, zoals opgenomen in uw CAO. Voor een organisatie met maximaal 25 medewerkers geldt de lichte toets (schriftelijk en in beginsel geen bedrijfsbezoek) indien u gebruik gemaakt heeft van een branche RI&E instrument. Toetsing vindt plaats door èèn van de vier gecertificeerde kerndeskundigen: de bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeid en organisatiedeskundige of de arbodienst. Voor een organisatie met meer dan 25 medewerkers geldt een toetsing door middel van een bedrijfsbezoek door èèn van de vier gecertificeerde kerndeskundigen: bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist, arbeid- en organisatiedeskundige of de arbodienst. Update en bijhouden De Arbowet stelt als eis dat de RI&E een actueel en betrouwbaar beeld geeft van de arborisico s in een bedrijf. De RI&E moet opnieuw worden uitgevoerd of geactualiseerd als de bedrijfssituatie zodanig is veranderd dat de beschreven risico s niet meer overeenkomen met de werkelijke situatie. Bijvoorbeeld bij verhuizing, verbouwing, reorganisatie, of nieuwe taken is actualisering nodig. Pagina 3 van 20

4 Soms hoort men dat er elke vier jaar een nieuwe RI&E gemaakt moet worden. Dit is niet juist: een RI&E moet alleen opnieuw gemaakt of geactualiseerd worden als de gewijzigde omstandigheden daar aanleiding toe geven. De RI&E moet altijd actueel zijn. Pagina 4 van 20

5 Taken van de preventiemedewerker Een preventiemedewerker is een medewerker die in de organisatie helpt bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden. De preventiemedewerker heeft minimaal drie wettelijk bepaalde taken: 1. Meewerken aan het verrichten en opstellen van een risico-inventarisatie en - evaluatie (RI&E) en het opstellen van een plan van aanpak. 2. Het adviseren aan èn nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging inzake te nemen en genomen maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. 3. Het uitvoeren van de maatregelen ter zake het arbeidsomstandighedenbeleid, dan wel meewerken aan de uitvoering ervan, bijvoorbeeld het geven van voorlichting. Hieruit volgen logischerwijs ook de onderstaande twee taken: Het organiseren van de arbozorg en het samenwerken met andere deskundige personen bij het uitvoeren van het arbobeleid. Verwijzen naar relevante informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld een externe arbodeskundige of een kerndeskundige (bedrijfsarts, veiligheidskundige, arbeidshygiënist of arbeid- en organisatieadviseur). Voorbeelden van taken kunt u vinden op de pagina over Arbeidsrisico's. Veelgestelde vragen Moet een preventiemedewerker de RI&E (mede) uitvoeren? Ja, dit is één van de wettelijke taken van een deskundige medewerker met preventietaken (preventiemedewerker). De preventiemedewerker moet meewerken aan het verrichten en opstellen van de RI&E, maar kan ook een coördinerende rol vervullen. Hij/zij hoeft echter niet alle onderdelen zelf uit te voeren. Daarnaast moet deze medewerker betrokken zijn bij het uitvoeren van de uit de RI&E voortvloeiende maatregelen (het plan van aanpak) en samenwerken met en adviseren aan de OR of PVT. Wat betekent de preventiemedewerker voor de medewerker? Iedere medewerker in elke organisatie kan nu bij de preventiemedewerker terecht met vragen over veiligheid en gezondheid. In vergelijking met vroeger is het nu duidelijker wie aanspreekpunt is voor de informatie op arbogebied. Pagina 5 van 20

6 Opleiding en deskundigheid Het is geen verplichting dat de preventiemedewerker een opleiding volgt, wanneer deze medewerker over voldoende kennis beschikt ten aanzien van de betreffende arborisico s binnen zijn organisatie. De preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van arborisico s die voor de organisatie relevant zijn. Deze komen voort uit de RI&E. Een opleiding kan natuurlijk wel het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker verhogen, wanneer hier behoefte aan is. Kennis en vaardigheden Wat moet een preventiemedewerker doen en weten? Het niveau van de preventiemedewerker moet aansluiten bij de risico's in de organisatie. Deze risico's zijn beschreven in de RI&E. De RI&E van de organisatie en het bijbehorende plan van aanpak vormen daarom de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten en kunnen. Hoe groter de risico's in de organisatie, hoe hoger het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker. Opleidingen Er zijn veel opleidingsmogelijkheden, die onderling erg verschillen. De basisopleiding duurt gemiddeld twee dagen. Basisopleidingen worden aangeboden door arbodiensten, particuliere opleidingsbureaus en uitgevers. Hier volgt een korte checklist die u kunt gebruiken om te selecteren welke opleidingsinstantie voor uw organisatie geschikt is: Waar is de locatie van de opleiding? Wordt de opleiding ook incompany gegeven Wordt de training op maat gemaakt voor de Welzijn-, Jeugdzorg- of Kinderopvangbranche, uitgaande van de digitale branchespecifieke RI&E en de arboconvenanten? Wordt er ingegaan op de bestaande branchespecifieke RI&E? Heeft de trainer kennis en ervaring in de Welzijn-, Jeugdzorg- of Kinderopvangbranche? Duur en prijs van de opleiding. Wordt er een examen afgenomen? Zo ja, is dit een examen volgens de certificeringeisen? Veelgestelde vragen Geeft de Arbowet specifieke opleidingsvoorschriften voor de medewerker met preventietaken? Nee, de preventiemedewerker hoeft geen algemene cursus te volgen. De preventiemedewerker moet beschikken over de specifieke kennis van arborisico s die voor de organisatie relevant zijn. Wat zijn de eisen die je aan een preventiemedewerker moet stellen? Om zijn taken goed uit kunnen voeren moet de preventiemedewerker: Overzicht hebben van de arbeidsomstandigheden in de organisatie. Kennis hebben en gebruik kunnen maken van (door branche-instanties) ontwikkelde instrumenten en materialen. Mee kunnen werken aan het uitvoeren van de en het opstellen van het plan van aanpak. Draagvlak kunnen creëren voor het plan van aanpak. Mensen en partijen kennen die op ontbrekende terreinen deskundigheid kunnen leveren. Pagina 6 van 20

7 Als een trekker kunnen optreden voor het tot stand komen van een goed arbobeleid. Op de hoogte zijn van de manier waarop de aanwezige arborisico's zo laag mogelijk kunnen worden en/of blijven. Wat moet er gebeuren als de preventiemedewerker over onvoldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting beschikt? De preventiemedewerker moet dan zo snel mogelijk een opleiding volgen om zijn of haar kennis op het juiste niveau te brengen. Tot die tijd kan men via ondersteuning door extern deskundigen ervoor zorgen dat het Arbobeleid voldoende wordt uitgevoerd in de organisatie. Moet de preventiemedewerker een certificaat behalen? Nee. De preventiemedewerker hoeft niet gecertificeerd te zijn. Wel is er door DNV (Det Norske Veritas, Rotterdam, een certificerende instelling) een basisprofiel voor de preventiemedewerker opgesteld. Preventiemedewerkers kunnen op geheel vrijwillige basis - middels een examen aantonen dat zij aan deze eisen voldoen. De DNV waarborgcommissie die het profiel heeft opgesteld en toezicht houdt op de examens bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, sociale partners en overige belanghebbenden waaronder arbodiensten, branche verenigingen, adviseurs arbo-coördinatoren. Dit basiscompetentieprofiel heeft als doel: Een organisatie behulpzaam te zijn bij het aanwijzen van de preventiemedewerker. De preventiemedewerker behulpzaam te zijn bij de inschatting van zijn actuele en zijn benodigde competenties om zijn werk goed te kunnen doen. Voor de organisatie en preventiemedewerker als leidraad te dienen bij het bepalen van de behoefte aan trainingen, opleidingen en het vaststellen van de taken en bevoegdheden. Wie toetst of de preventiemedewerker voldoende deskundig is? Over het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker(s) wordt geadviseerd door een gecertificeerde arbodeskundige of gecertificeerde arbodienst in het kader van zijn toetsing van de RI&E. Hoe de werkgever dat advies verwerkt is onderwerp van instemmingsrecht van de OR of PVT. De OR moet dus instemmen met de beslissing die de organisatie neemt. Pagina 7 van 20

8 Organisatie van de preventietaken in de organisatie Er zijn minimaal drie wettelijke taken die een deskundige medewerker met preventietaken (preventiemedewerker) moet uitvoeren (zie bij Taken). In veel gevallen zal iemand deze taken kunnen uitvoeren naast zijn/haar reguliere werkzaamheden. Het is dus geen echte aparte functie. Maar afhankelijk van de aard en zwaarte van de taken en de grootte van de organisatie kan de preventiemedewerker zich ontwikkelen tot een 'echte' functie. Er kan dan ook een structuur neergezet worden met een preventiecoördinator centraal, met een aantal preventiemedewerkers decentraal (uitvoerenden) bij een grotere organisatie. Of er kan gekozen worden voor een preventiemedewerker centraal, met een aantal preventieassistenten op verschillende locaties (bijvoorbeeld de ergocoach, of agressiecoach) bij een middelgrote organisatie. Aantal preventiemedewerkers Op de vraag hoeveel preventiemedewerkers een organisatie moet aanstellen, is geen éénduidig antwoord op te geven. In kleine organisaties zal één preventiemedewerker in het algemeen voldoende zijn. Bij organisaties met meerdere vestigingen is het verstandig om per vestiging minimaal één preventiemedewerker te hebben. Als de taken teveel tijd vergen, is het nodig om meerdere preventiemedewerkers aan te stellen. Dit is echter ook afhankelijk van het aantal medewerkers per vestiging en de arbeidsrisico s. Er kan ook een structuur neergezet worden met een preventiemedewerker centraal, waarbij een aantal preventietaken op de locaties onderverdeeld zijn bij preventieassistenten. Zie de praktijkvoorbeelden. Tijdsinvestering De hoeveelheid tijd die een preventiemedewerker nodig heeft is afhankelijk van de bedrijfsgrootte, maar ook van de hoeveelheid risico's, de ernst en complexiteit van de risico's. Het kan variëren van 2 tot 4 uur per week bij kleinere organisaties tot een complete functie bij grotere organisaties. Veelgestelde vragen Moet iedere vestiging van een grote organisatie met meerdere vestigingen een preventiemedewerker hebben? Dit hoeft niet. Het kan echter goed zijn om per vestiging een preventiemedewerker of een preventieassistent te benoemen, afhankelijk van de afstand, de zelfstandigheid van de vestigingen en de risico s. Ook de manier waarop de taken van de preventiemedewerker zijn georganiseerd is bepalend voor de keuze of er in elke vestiging een preventiemedewerker nodig is. Wie controleert of de organisatie zich aan de regels houdt? De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de arbeidsveiligheid en op de nieuwe verplichtingen. De Arbeidsinspectie houdt haar controlerende functie. Zij gaat hierbij uit van de wet en de invulling daarvan in de arbocatalogus, arboconvenanten en praktijkrichtlijnen. De arbocatalogus dient als referentie bij het inspectiebeleid. Zodra de arbocatalogi zijn afgerond, gaat de Arbeidsinspectie werkgevers in speciale sectorbrochures informeren. Daarin staat op welke risico's de Arbeidsinspectie inspecteert binnen de sector en welke wettelijke regels daarbij horen. Pagina 8 van 20

9 Positionering en andere functionarissen De preventiemedewerker zal vaak dezelfde persoon zijn als de vroegere arbocoördinator. In de ene organisatie is een arbocoördinator sterk beleidsmatig bezig en in de andere organisatie meer uitvoerend. Het gaat erom of de taken en verantwoordelijkheden van de arbocoördinator minimaal overeenkomen met de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker. Daar waar de overeenkomst niet aanwezig is zullen aanpassingen moeten plaats vinden om de arbocoördinator ook als preventiemedewerker aan te stellen. Een organisatie mag er voor kiezen om naast de arbocoördinator een preventiemedewerker aan te stellen. De positionering van de preventiemedewerker hangt nauw samen met de grootte van de organisatie en de organisatiestructuur. Afspraken met de werkgever Het is belangrijk dat de preventiemedewerker met de werkgever een aantal duidelijke afspraken maakt. Deze afspraken kunnen onder andere betrekking hebben op: De taken die de preventiemedewerker gaat uitvoeren. Welke bevoegdheden de preventiemedewerker krijgt. De hoeveelheid tijd die er voor deze functie beschikbaar wordt gesteld. De opleidingen die de preventiemedewerker gaat volgen, wanneer nodig. De wijze en frequentie waarop de preventiemedewerker communiceert met de werkgever en de OR. De wijze waarop de preventiemedewerker contact onderhoudt met andere door de werkgever gecontracteerde deskundigen. De onafhankelijke positie van de preventiemedewerker: de preventiemedewerker heeft net als een OR-lid ontslagbescherming. Deze ontslagbescherming is vastgelegd in artikel 13 van de Arbowet, inclusief de memorie van toelichting (er wordt verwezen naar artikel 21 van de wet op de Ondernemingsraden). Veelgestelde vragen Kan de ergocoach tevens preventiemedewerker zijn? De overlap tussen de taken die de Ergocoach nu verricht en de taken van de preventiemedewerker is beperkt. Ergocoaches zijn medewerkers in een organisatie die naast hun uitvoerende taken een extra verantwoordelijkheid op zich hebben genomen voor de preventie en vermindering van fysieke belasting of RSI. De taken van de Ergocoach zijn onderdelen van de drie in de wet genoemde taken van de preventiemedewerker. Dat betekent dat de andere taken (nog) niet vervuld worden door de Ergocoach. Het gaat hierbij om de volgende taken: Bijdragen aan de RI&E. Meewerken aan de uitvoering van maatregelen. Het overleggen met de OR of PVT over arbeidsomstandigheden. Tevens verschilt het collegiale karakter van de functie van ergocoach van de meer institutionele rol van de preventiemedewerker. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de Ergocoach niet de preventiemedewerker zou kunnen worden, maar het gaat dan om de duidelijke uitbreiding van het takenpakket. Hierbij zijn waarschijnlijk extra opleidingen nodig. Kan het hoofd bedrijfshulpverlening tevens de preventiemedewerker zijn? Dat is mogelijk, maar kan niet wenselijk zijn, als uit oogpunt van beschikbare tijd, kennis en aandachtsgebieden de combinatie niet voor de hand ligt. In kleinere organisaties, met weinig grote risico s, is het echter zeer wel denkbaar dat beide functies verenigd worden. De taken van de preventiemedewerker zijn heel anders dan de taken van de Pagina 9 van 20

10 bedrijfshulpverlener. Bedrijfshulpverlening heeft tot doel een calamiteit te beheersen tot het moment dat externe hulpverlening voor handen is. Bij een grote calamiteit zorgt de bedrijfshulpverlener er tevens voor dat medewerkers het bedrijfspand zo snel mogelijk verlaten. De taken van de preventiemedewerker zijn anders: deze moet de hele coördinatie van de arbozorg tot zijn/haar taak rekenen. Het is in principe geen probleem als bedrijfshulpverlener en preventiemedewerker dezelfde persoon zijn, maar de bedrijfshulpverlener zal waarschijnlijk aanvullende opleidingen moeten volgen. Wat is het verschil tussen een preventiemedewerker en een gecertificeerde arbodeskundige? De preventiemedewerker zorgt voor de dagelijkse veiligheid en is op de werkvloer aanwezig. Hij is een interne medewerkers van de organisatie. De gecertificeerde arbodeskundige is meestal een externe deskundige (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts of arbeid- en organisatiedeskundige) die specifieke ondersteuning biedt, zoals het toetsen van de RI&E. Pagina 10 van 20

11 Preventiemedewerker en de ondernemingsraad De relatie tussen de Ondernemingsraad en de preventiemedewerker vloeit deels voort uit de Wet op de Ondernemingsraden, deels uit de Arbowet. In de praktijk komt het er op neer dat er instemming van de OR of PVT nodig is voor: Het aantal preventiemedewerkers in de organisatie. De tijdsbesteding. De opleiding en het niveau van de preventiemedewerkers. Verder krijgt de OR of PVT inhoudelijk te maken met de preventiemedewerker. Het behoort tot de taak van de preventiemedewerker om de OR of PVT te adviseren en samen te werken bij het nemen van maatregelen gericht op een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid. Veelgestelde vragen Wat betekenen de wetswijzigingen voor de medezeggenschap? Met de wetswijziging is ook de medezeggenschap over arbozorg uitgebreid. Nu heeft de OR of PVT instemmingsrecht over de keuze van arbodienst en het bijbehorende pakket aan arbozorgmaatregelen. De OR of PVT moet overeenstemming bereiken over een alternatief voor het inschakelen van een arbodienst (de maatwerkregeling ). Voor organisaties zonder OR of PVT kunnen CAO-afspraken gemaakt worden over een alternatief. De OR of PVT heeft volgens de wet op de OR wel instemmingsrecht over het aanwijzen van de preventiemedewerker(s). Heeft de OR/PVT een instemmingsrecht over de keuze van de maatwerkregeling? Nee, de OR/PVT heeft geen instemmingsrecht over de keuze van de maatwerkregeling. Geen enkele organisatie kan zo maar kiezen voor de maatwerkregeling. De organisatie en OR of PVT moeten wel schriftelijke overeenstemming hebben over de aatwerkregeling. Er is één uitzondering: Er hoeft geen schriftelijke overeenstemming met de OR of de PVT te zijn indien de CAO een maatwerkregeling mogelijk maakt. Pagina 11 van 20

12 Praktijkvoorbeelden De grote verscheidenheid in type organisaties zorgt ervoor dat de invoering van preventietaken op vele verschillende manieren mogelijk is. De recente verandering in de Arbowet stimuleert deze vrijheid. De meest recente wijzigingen in de Arbowet vanaf 1 januari 2007 stimuleert dat de werkgever samen met werknemers invulling geeft aan de inhoud van het arbobeleid. Over dit beleid dient de werkgever actief overleg te voeren met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Maar ook de preventiemedewerker(s) speelt hierin een belangrijke rol. De Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling stellen het niveau van bescherming vast dat organisaties moeten bieden aan werknemers, zodat deze veilig en gezond kunnen werken. Werknemers en werkgevers mogen zelf bepalen hoe zij aan deze doelvoorschriften invulling geven. Hiervoor moeten zij een arbocatalogus opstellen. De invoering van preventietaken moet passen binnen het arbobeleid en binnen de bestaande organisatiestructuur. Wij hebben een aantal voorbeelden uit de praktijk verzameld om inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden van het organiseren van preventietaken. Voorbeeld 1 Een middelgrote organisatie heeft een ondersteunend bureau waar ook personeelszaken (PZ) is ondergebracht. Hierbij willen ze ook een preventiemedewerker aanstellen voor 4 uur per week. Deze zal zich met name bezig houden met het opstellen van arbo- en verzuimbeleid welke dan ter goedkeuring aan het management wordt voorgelegd. Daarnaast hoort het bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak naar aanleiding van de RI&E tot het aandachtsgebied. Evenals het bijhouden van onderhoudscontracten, registratie van ongevallen en het verzorgen van voorlichting. De preventiemedewerker kan iemand zijn die uit de branche komt en op arbogebied opleidingen gaat volgen of een arbodeskundige die ingewerkt wordt in de branche. Voordelen van deze oplossing: Bij het ondersteuningsbureau komen verschillende vragen om ondersteuning binnen en dus ook de arbovragen. Met 30 vestigingen is het niet mogelijk om de preventiemedewerker op de vestiging onder te brengen en is een positie bij het ondersteuningsbureau logisch. Nadelen van deze oplossing: Afstand tot vestigingen kan te groot zijn. Afbreukrisico door één preventiemedewerker. Voorbeeld 2 In een kleine organisatie met tien medewerkers en een groot aantal vrijwilligers is ervoor gekozen om de taken van de medewerker die gebouwbeheer en BHV (BedrijfsHulpVerlening) in haar pakket heeft uit te breiden met preventietaken. Belangrijke taken worden voor haar naast het organiseren van de BHV, het uitvoeren van de branche RI&E, het bewaken van de uitvoering van het daarbij behorende plan van aanpak en frequent overleg met directeur en een afgevaardigde van de medewerkers. Een aantal actieve vrijwilligers krijgen tevens de mogelijkheid om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen. Dit in het kader van het betrekken van medewerkers bij de kwaliteit van de organisatie. Zij werken samen met de preventiemedewerker aan de preventie in de instelling. Pagina 12 van 20

13 Voordelen van deze oplossing: Medewerker is al betrokken bij arbo en heeft hier affiniteit mee. Andere medewerkers zien dit ook zo en spreken haar hier op aan. Vrijwilligers zijn betrokken bij hun eigen arbeidsomstandigheden. Nadelen van deze oplossing: Extra opleiding nodig. Afbreukrisico vrijwilligers. Voorbeeld 3 Een grote organisatie met 450 medewerkers heeft al een arbocoördinator. Zij kiezen ervoor om deze arbocoördinator tot preventiemedewerker te benoemen. De organisatie is verdeeld in vier clusters. Elke cluster stelt een allround preventiemedewerker aan. Deze vier preventiemedewerkers rapporteren aan het hoofd van het cluster en aan de arbocoördinator gevraagd en ongevraagd over de arbeidsomstandigheden. Deze preventiemedewerkers krijgen daarnaast een actieve rol in het uitvoeren van hun deel van de RI&E en het bewaken van de uitvoering hiervan. De preventiemedewerker voert het overleg met OR en de directie van de instelling. Voordelen van deze oplossing: Elk cluster heeft een eigen preventiemedewerker. Verantwoordelijkheid voor arbo komt lager in de organisatie te liggen. Arbo blijft in de lijn. Meerdere preventiemedewerkers geeft minder afbreukrisico. Preventiemedewerkers kunnen van elkaar leren. Gevoelige onderwerpen in het cluster kan de arbocoördinator met de leidinggevende opnemen. Nadelen van deze oplossing: Vier preventiemedewerkers moeten worden opgeleid. Onderlinge afstemming, ook bij uitvoeren RI&E, kost extra tijd. Preventiemedewerker informeert eigen leidinggevende. Naast de leidinggevende kan de preventiemedewerker ook gezien worden als verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden en hiermee kan de leidinggevende verantwoordelijkheid afschuiven. Voorbeeld 4 Een organisatie met 400 medewerkers kiest ervoor om hoofd P&O preventiemedewerker te maken. Hij is nu ook al de arbocoördinator. Hij zal centraal beleid ontwikkelen en dit onder de leidinggevenden uitzetten. In deze situatie verandert er nauwelijks iets ten opzichte van vroeger. Voordelen van deze oplossing: In de praktijk verandert er niet zoveel. Het loopt op dit moment goed. Arbocoördinator is al zeer deskundig. Nadelen van deze oplossing: Extra taken voor hoofd P&O belasten het hoofd meer. Afbreukrisico door alles bij één persoon neer te leggen. Kans gemist om met invoering van preventiemedewerker arbotaken elders en ook lager in de organisatie neer te leggen. Voorbeeld 5 Pagina 13 van 20

14 Een middelgrote organisatie heeft vier vestigingen met op elke locatie een locatiehoofd. De locatiehoofden hebben allen uitvoerende arbotaken ( assistentpreventiemedewerker ) en zijn actief bij het uitvoeren van de RI&E. De locatiehoofden zijn ook verantwoordelijk voor de begeleiding van het verzuim. De stijl van leidinggeven is laagdrempelig, maar wel direct en afspraken worden nagekomen. De locatiehoofden rapporteren wekelijks aan het hoofd P&O, zij is tevens preventiemedewerker. Ze maken ook kwartaalrapportages, waar de stand van zaken ten aanzien van arbo en verzuim een onderdeel van is. Voordelen van deze oplossing: Elke locatie heeft een eigen assistent-preventiemedewerker. Iedereen weet wie er uitvoerende en verantwoordelijk is voor arbo. Laagdrempelig en altijd aanwezig. Verantwoordelijkheid voor arbo komt lager in de organisatie te liggen. Arbo blijft in de lijn. Meerdere preventiemedewerkers geeft minder afbreukrisico. Assistent-preventiemedewerkers kunnen van elkaar leren. Nadelen van deze oplossing: Vier assistent-preventiemedewerkers moeten extra kennis wat betreft arbo aanleren. De meeste kennis zit bij hoofd P&O op hoofdkantoor (grote afstand). Onderlinge afstemming en ook het uitvoeren van de RI&E kost extra tijd. De assistent-preventiemedewerker heeft een dubbele pet (mede leidinggevende). Dit kan voor een drempel zorgen voor medewerkers om arbozaken te melden. Pagina 14 van 20

15 Arbeidsrisico's De onderstaande tabel bevat een aantal voorbeelden van preventietaken behorende bij de mogelijke arbeidsrisico's van uw organisatie. Deze maatregelen kan de preventiemedewerker alleen uitvoeren of met behulp van een leidinggevende, P&O-er of externe adviseur. Preventiegebieden Voorbeelden preventietaken Arbo en verzuim (Ondersteunen bij) opstellen van arbo- en verzuimbeleid Communiceren van dit beleid met medewerkers en OR/PVT Coördineren van contacten met andere interne en externe arbodeskundigen Coördineren van RI&E en Plan van Aanpak Vraagbaak zijn voor medewerkers Organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV) Opzetten van een bedrijfshulpverleningsplan Organiseren van BHV opleiding voor voldoende medewerkers Informatie geven over activiteiten van de arbo(plus)convenanten Vereiste kennis en vaardigheden betrokken medewerker Inzicht in het opstellen, uitvoeren en evalueren en jaarlijks bijstellen van arbo- en verzuimbeleid Communicatieve vaardigheden Kennis van maken RI&E en Plan van Aanpak De weg weten naar relevante informatiebronnen Kennis hebben van de activiteiten en beschikbare instrumenten van de arbo(plus)- convenanten in de eigen branche Kennis en informatiebronnen Tijdschriften: Zorg en Welzijn Magazine FCB Magazine Rendemens Arbo Magazine Maandblad Reïntegratie Arbo-Informatiebladen AI-1, Arboen Verzuimbeleid Arbothemacahier 12, Arbeidsreïntegratie Arbothemacahier 17, De Preventiemedewerker Praktijkgidsen en folders FCB Websites: Pagina 15 van 20

16 Huisvesting en algemene voorzieningen (Laten) repareren van schade aan gebouw of materiaal (Laten) uitvoeren onderhoud en verbouwingen Onderhouden van keurings- of onderhoudscontracten Inzicht hebben in de veiligheidsrisico s in gebouwen Overleg met medewerkers van facilitaire of civiele dienst Technische-, bouw- en onderhoudsdienst en kunnen contacten Arbo-Informatieblad 10, bedrijfshulpverlening Arbothemacahier 14, Bedrijfsnoodplan Beeldschermwerk/RSI Organiseren of geven van jaarlijkse voorlichting betreffende beeldscherm werkplekinstellingen en gezond werken Werkplekinstructie nieuwe medewerkers Ontwikkeling/ ondersteuning van inkoopbeleid meubilair en hulpmiddelen Ontwikkeling/ ondersteuning pauzebeleid RSI-risico s kunnen signaleren Werkplekanalyse Achtergrondkennis RSI-preventie Communicatieve vaardigheden Kennis van ergonomienormen kantoormeubilair Aanspreekpunt voor en naar medewerkers en beeldschermwerke rs kunnen enthousiasmeren om gezond te werken Gebruiken van de RSI toolkit Arbo-Informatieblad 2, werken met beeldschermen RSI toolkit op Handboek RSI, drs. Kees Peereboom Zakboek ergonomie Pagina 16 van 20

17 Werkdruk en functieinhoud Adviseren over onderzoek werkdruk in organisatie Signaleren van structurele hoge werkdruk Adviseren over aanpassen werkorganisatie, taakstructuur en werkverdeling Zorgen voor goede communicatiestructuur tussen medewerker en leidinggevende Goede basiskennis en -vaardigheden adviseren en communiceren Stresssignalering en -hantering Gebruik maken van tools in werkmap FCB en arboplusconvenant Kinderopvang FCB Magazine Arbothemacahier 9, werkbelasting en stress Werkmap, Praktijkgidsen en folders FCB Agressie en onveiligheid Adviseren over veiligheid gebouw en omgeving Adviseren over een veilig werkplekontwerp Organiseren of geven van een training hanteren agressie Regelen opvang en nazorg Opzetten van een systeem voor registratie van incidenten Inzicht in technische maatregelen Kennis van branche instrumenten, protocollen en handhaving Voorlichting kunnen geven Kennis van netwerk om eerste opvang en nazorg kunnen regelen Gebruik maken van werkmap FCB FCB Magazine Werkmap, Praktijkgidsen en folders FCB Pagina 17 van 20

18 Fysieke belasting Protocolleren tilhandelingen en andere fysiek belastende handelingen Hulpmiddelen ter beschikking stellen Organiseren of geven van voorlichting gezond tillen Communiceren van afspraken en richtlijnen uit arboconvenant Risico s fysieke belasting kunnen signaleren Voorlichting fysieke belasting kunnen geven Communicatieve vaardigheden Taal van de werkvloer kunnen spreken Collega s kunnen enthousiasmeren om gezond te werken Kennis van branchespecifieke instrumenten omtrent fysieke belasting Arbo-Informatieblad 29, Fysieke belasting bij het werk Blad van en voor Ergocoaches Praktijkfolders FCB Arbo-Informatieblad 12, Zwangerschap en Arbeid Handboek Fysieke Belasting, drs. Kees Peereboom Besmettingsrisico s Opstellen protocollen Middelen ter voorkoming prikaccidenten aanschaffen Kennis van besmettingsrisico s Kennis van veilig werken Inzicht in gebruik hulpmiddelen Arbo-Informatieblad 32, Legionella Balie- of receptiewerkplek Werkplekcheck uitvoeren en instructie geven Adviseren over aanpassen ergonomie balie of receptie en gezonde werktechniek/ werkgedrag Kennis van ergonomie normen voor balies Voorlichting kunnen geven over gezond en veilig werken aan de balie/receptie Arbothemacahier 7, Baliewerk Handboek Ergonomie 2005, ir. Peter Voskamp Zakboek ergonomie Arbomagazine 8, 2005, Artikel: een balie op maat Huishoudelijke dienst Regelen van veilige opslag schoonmaakmiddelen Aanschaffen van juiste hulpmiddelen Laten uitvoeren van onderhoud aan de hulpmiddelen Kennis van risico s opslag en gebruik schoonmaakmiddelen Onderhoud kunnen regelen Voorlichting kunnen geven of Pagina 18 van 20

19 Organiseren of geven van voorlichting over gezond en veilig werken organiseren Pagina 19 van 20

20 Colofon December 2006 De preventiemedewerker is een uitgave van FCB. FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken is een initiatief van ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en MOgroep. Tekst en productie FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken en VHP Vormgeving FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Publicatienummer Deze uitgave is als PDF te downloaden vanaf Meer informatie FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht T F E Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot stand is gekomen, is FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen. Overname van teksten is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de uitgever. Pagina 20 van 20

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1

Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker. 02/05/2017 Versie 2.1 Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker 02/05/2017 Versie 2.1 1 Algemeen 1.1 Wat is een preventiemedewerker (betekenis)? Preventiemedewerker is de officiële wettelijke benaming in Nederland voor

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging

Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Checklist arbodienstverlening op maat Voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging Uitleg over wijzigingen in de Arbowet Checklist maatwerkregeling Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Eindredactie

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING

HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN IN DE CONTRACTCATERING C O N T R A C T C A T E R I N G HANDREIKING VOOR INVOERING VAN PREVENTIETAKEN

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017

WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST. Informatiebijeenkomst. De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 WELKOM BIJ BMD ADVIES OOST Informatiebijeenkomst De nieuwe Arbowet: Wat betekent dat voor ons bedrijf? 27 juni 2017 AGENDA Programma: 13.45u: 14.00u: Ontvangst met koffie/thee Aanvang/welkom: Norman Smit

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG

ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG ACHTERGROND ARBOCATALOGUS KINDEROPVANG FCB, april 2009 Inhoud 1. Wat is een Arbocatalogus? 2. De Arbocatalogus en de Arbowet 3. De Arbocatalogus en de RI&E 4. Verantwoordelijkheden van de werkgever, de

Nadere informatie

Preventiemedewerker NIBHV

Preventiemedewerker NIBHV Tijd Lesonderwerp 08.45-09.00 Introductie en veiligheidsinstructie 09.00-09.45 Arbo-wetgeving en de relatie met de 09.45-10.15 Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RIE) en het plan van aanpak 10.15-10.30

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9

ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM. arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 ARBEIDOMSTANDIGHEDEN BELEIDSPLAN AMSTERDAMS HISTORISCH MUSEUM arbeidomstandigheden beleidsplan AHM pagina 1 van pagina 9 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Doelstelling en beleidsintentieverklaring...4 1.1

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet

Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet. Nieuwe Arbowet Veelgestelde vragen Nieuwe Arbowet Nieuwe Arbowet Waarom is er een Arbowet? Werknemers moeten veilig en gezond kunnen werken tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Om daarvoor te zorgen

Nadere informatie

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- );

Maatwerkregeling bij overeenstemming in CAO of per onder-neming met OR of PVT. Algemene preventie- Preventiemedewerker(s), of werkgever zelf (15- ); Arbodiensten gered? Het kabinet stelt voor om werkgevers meer vrijheid te geven bij de inrichting van hun arbozorg. Conform de Europese richtlijn moeten werkgevers voorrang geven aan interne arbozorg.

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid

Bijlage. Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Bijlage Voorbeeld uitwerking minimaal werkdrukbeleid Toelichting: door het vastleggen van het beleid ten aanzien van werkdruk kun je altijd actief of op verzoek helderheid geven over dit beleid aan je

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie. De preventiemedewerker op maat van gemeenten

Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie. De preventiemedewerker op maat van gemeenten Aanvulling op de publicatie Arbodienstverlening onder eigen regie De preventiemedewerker op maat van gemeenten Handreiking voor invoering van preventietaken voor de alledaagse zorg voor veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij

Vernieuwde Arbowet. De belangrijkste wijzigingen op een rij Vernieuwde Arbowet De belangrijkste wijzigingen op een rij Op 1 juli 2017 treedt de vernieuwde Arbowet definitief in werking. De regering wil medewerkers en werkgevers meer betrekken bij het arbobeleid,

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN 2012

ARBOBELEIDSPLAN 2012 ARBOBELEIDSPLAN 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie en Verantwoordelijkheden... 4 2.1 Organogram... 4 2.2 Verantwoordelijkheden... 5 2.2.1... 5 2.2.2 Preventiemedewerkers... 5 2.2.3 Direct

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en

ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en 2007 ARBOCATALOGUS PKGV- INDUSTRIE De arbocatalogus PKGV- industrie is een in fasen ontwikkelde catalogus die beheerd wordt door het Verbond Papier- en Kartonproducerende en - verwerkende industrieën.

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01

1.01 De Arbowet. Blad 1 van 6 Abomafoon 1.01 1.01 De Arbowet Op 1 januari 2007 is de Arbowet voor het laatst grondig gewijzigd. De Arbowet is een kaderwet, dat wil zeggen een raamwerk voor nadere regels. Zij beperkt zich tot het geven van algemene

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017

Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur. 10 november 2017 Nieuwe Arbowet, FME cijfers, ISZW en EU Robert van Beek, Beleidsadviseur 10 november 2017 Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 Het omvat een wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met: de versterking

Nadere informatie

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

kort, Jacqueline Wit, e-mail: jacqueline@jwit.nl 1 INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo Aan de slag met ARBO OR ondersteuning klantendag 11 maart 2016. kort, Jacqueline Wit, jacqueline@jwit.nl INLEIDING EN KENNISMAKING Jacqueline Wit Ambtelijk secretaris kort training en advies OR en Arbo

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN

informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN informatiebrochure, voor P&O, management en OR DE PREVENTIEMEDEWERKER: ROL, TAAK EN MIDDELEN COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van: SOVAM Veerallee 68 8019 AE Zwolle tel. 038 422 68 65 fax 038

Nadere informatie

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator

DR-ARB-A2973. Deelreglement Arbo-coördinator DR-ARB-A2973 Deelreglement Arbo-coördinator Uitgave: september 2006 DR-ARB-X 2 1 Algemeen Naam : Elsevier Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College

ARBOBELEIDSPLAN. voor Het Nuborgh College ARBOBELEIDSPLAN voor Het Nuborgh College Goedgekeurd door MR d.d.: april 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten - Arbobeleid in essentie - Preventieve zorg - Deskundige ondersteuning 2. Organisatie - Arbocommissie

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017

De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 De nieuwe Arbowet PER 1 JULI 2017 Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet in werking getreden. In de vernieuwde Arbowet wordt de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN...

Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Beleid BASIS-CALAMITEITENPLAN... Tel : Route: - Ter advisering besproken in de OR dd : -- - Ter advisering besproken in de CCR dd : -- - Ter advisering besproken in het MT dd : -- - Vastgesteld door RvB

Nadere informatie

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005

Stafdirectoraat Personeelszaken. Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Arbogroep az M Stafdirectoraat Personeelszaken Notitie arbo-organisatie azm naar aanleiding van de liberalisering Arbowet 2005 Auteurs: T. Leijten, directeur Personeelszaken/ H. Luyten, Arbomanager Datum:

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Voorwoord: status model RI&E SW

Voorwoord: status model RI&E SW Voorwoord: status model RI&E SW De Model RI&E voor de SW-branche kan gebruikt worden als basis voor een RI&E in uw SW-organisatie. De model RI&E is nadrukkelijk geen goedgekeurde branche RI&E en de inhoud

Nadere informatie

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen,

Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten. Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Peek Bouw & Infra BV. T.a.v. Mevr. N. van Hienen Postbus 250 3990 GB Houten Betreft: Toetsing RI&E. Geachte mevrouw van Hienen, Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet Artikel 5 Risico Inventarisatie

Nadere informatie

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen

Welkom bij de Arbocatalogus Provincies. Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Welkom bij de Arbocatalogus Provincies Jannet Bergman, Projectleider A&O Provincies Henny van den Born, Arbo-beleidsadviseur Provincie Groningen Programma Achtergrond/totstandkoming Werkwijze Implementatie

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

actiepunten voor kleine bedrijven

actiepunten voor kleine bedrijven actiepunten voor kleine bedrijven De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen

Nadere informatie

Branche-RI&E in het MKB kan beter

Branche-RI&E in het MKB kan beter Branche-RI&E in het MKB kan beter In 2003 verscheen een nog altijd actueel rapport over arbo en kleine bedrijven. Daarin werd duidelijk dat kleine werkgevers arbobeleid als een last ervaren en grote behoefte

Nadere informatie

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs

Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID. Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Bijlage 4 INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID Unicoz onderwijsgroep primair onderwijs Versie 19-11-2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Hoofddoelstellingen 3. Organisatie 3.1. Coördinatie veiligheid 3.2. Preventiemedewerkers

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015

ARBOBELEIDSPLAN. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 ARBOBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Zaanstad 2010-2015 Mei 2010 Inleiding Dit arbobeleidsplan is opgesteld voor Stichting OVO Zaanstad en is een voortzetting van het huidige arbobeleidsplan

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Werkgevers in de Sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus)

Nadere informatie

Invoering van preventietaken in de contractcatering Introductie workshop, 29 november Aan de slag met de materie: oefencasus

Invoering van preventietaken in de contractcatering Introductie workshop, 29 november Aan de slag met de materie: oefencasus Rol 1. Directeur Hennie - Heeft zelf nog geen vastomlijnde visie. - Weet in grote lijnen dat er verschillende mogelijkheden zijn om preventietaken neer te leggen: bij de arbocoördinator of P&O, bij leidinggevenden

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s);

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s); Arbozorg en Remedium Als ondernemer bent u bekend met het belang van een gezond en plezierig werkklimaat. Dat houdt immers het verzuim laag en zorgt ervoor dat uw mensen elke dag enthousiast en gemotiveerd

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Inhoud en opzet Preventie-medewerker

Inhoud en opzet Preventie-medewerker Inhoud en opzet Preventie-medewerker Apply opleidingen Claushof 8 4532 BB TERNEUZEN Tel.: +31 115-683444 info@applygroep.nl pagina 1 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Taken preventiemedewerker vanuit de wettelijke

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM

NIEUWE ARBOWET Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM NIEUWE ARBOWET 2017 Maaike Sauerborn, Arbo ambassadeur SOM Platform OR Tweedaagse 29 september 2016 OPBOUW WORKSHOP Doel wijziging Basis Arbowet Wat wijzigt er? Spelersveld Rol OR Verwachtingen?? DOEL

Nadere informatie

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES

DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES DE PREVENTIEMEDEWERKER: MAATWERK VOOR EN DOOR PROVINCIES HANDREIKING VOOR DE INVOERING VAN PREVENTIETAKEN VOOR DE ALLEDAAGSE ZORG VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID NAAR AANLEIDING VAN DE WIJZIGING ARBOWET

Nadere informatie

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm

Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Arbeidsomstandighedenbeleid. azm 1 az M Regeling taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Arbeidsomstandighedenbeleid azm Auteur: H. Luyten, teamcoördinator Arbo Kenmerk: TL/HL Versie: 3.5 Datum: 12 maart 2009 2 Deze regeling is door

Nadere informatie

Arbeidsrisico s in de kinderopvang

Arbeidsrisico s in de kinderopvang De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Arbeidsrisico s in de kinderopvang Postbus 11563 2502 AN Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 618 versie

Nadere informatie

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas

Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Themabijeenkomst Gezond Beleid Wijzigingen Arbowet 12 september 2017 Ton Joosten Preventie adviseur Stigas Wat is Stigas? Stichting Gezondheidszorg Agrarische Sectoren Onderdeel van Colland BPL SAZAS AVAZ

Nadere informatie

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk

Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk Jan Michiel Meeuwsen, TNO Risico-evaluatie in de Nederlandse praktijk De risico-inventarisatie en evaluatie in Nederland; van papier naar digitaal De Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet vereist van alle

Nadere informatie

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren

Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Ziekteverzuim & re-integratie Praktijkgids 1 Beleid opstellen en verankeren Praktijkgids 1. Beleid ontwikkelen en verankeren Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013

Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 Wetgeving Veranderingen in de wetgeving, waar kwamen we ook al weer vandaan? oktober 2013 2013 Cecile van der Velde MWO CMC Arbeids- en Organisatiedeskundige Kennismaken 2 3 Arrest Europese Hof en kabinetsvoornemens

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID

5. Medewerkers en Organisatie 5.9 Arbobeleid Datum 12 februari 2013 Versie 5 Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 1 van 8 ARBO BELEID Blad 2 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN ARBO-BELEID 3 1.1 Algemeen 3 1.2 De medewerkers in de peuterspeelzalen 3 1.3 Overige medewerkers 3 2. ORGANISATIE VAN HET ARBO-BELEID

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI

Notitie. 1 Achtergrond. 2 Aanleiding en doel. Theo Senden FNWI Notitie Arbo- en Milieudienst Aan Van Theo Senden FNWI Huispost 980 Postbus 9101 6500 HB Nijmegen Route 980 Erasmuslaan 17 Datum Ons kenmerk Onderwerp x Taakomschrijving preventiemedewerkers Arbo en Milieu

Nadere informatie

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied.

Nieuwsbrief Arbo. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de arbocatalogus en over actualiteiten op dit gebied. April 2010 Nieuwsbrief Arbo Inhoudsopgave Website gezondverbond.nl Nieuwe rubriek op de website: In de praktijk Workshop OR-leden aan de slag met de Arbocatalogus, 11 mei 2010 Verbond attendeert arbodiensten

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Praktijkgids Algemeen

Praktijkgids Algemeen Aan de slag met werkdruk, agressie en ziekteverzuim Praktijkgids Algemeen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Arbeidsomstandigheden in de branche Welzijn en... 3 Maatschappelijke dienstverlening 3. Beleidscyclus

Nadere informatie