Re-integratieprotocol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Re-integratieprotocol"

Transcriptie

1 Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont! Gebruik van het re-integratieprotocol door de leidinggevende Schema wettelijke bepaling Wet verbetering Poortwachter Toelichting bij de stappen Rol van overige betrokkenen rondom ziekteverzuim en re-integratie BIJLAGE Invulschema ten behoeve van re-integratiedossier Koningin Wilhelminalaan LA Utrecht Postbus GC Utrecht T F

2 Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont Dit protocol 1 is in het bijzonder bedoeld voor gebruik door de direct leidinggevende. Met instemming van de OR/Personeelsvertegenwoordiging( PVT) hebben we besloten dat de direct leidinggevende primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van verzuimbegeleiding en re-integratie 2. Daarbij kan de leidinggevende ondersteuning verwachten van de eigen medewerkers, de directie, de bedrijfsarts en de OR/PVT. Duidelijke afspraken, samenwerken en communiceren zijn hierbij belangrijke vereisten. Kern van het beleid Organisatie B 3 gaat uit van iemands mogelijkheden, ook bij ziekte. Ziek zijn is niet altijd hetzelfde als volledig arbeidsongeschikt zijn. Daarom wordt regelmatig contact onderhouden. Bij ziekte wordt ieders actieve medewerking verwacht om een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces te bevorderen. Dit kan ook tijdelijke terugkeer in een andere functie betekenen. De drempel om zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces betrokken te zijn, wordt zo laag mogelijk gehouden. We zoeken naar creatieve oplossingen. Directie, de bedrijfsarts of andere arbodienstverleners zorgen desgewenst voor deskundige ondersteuning. Doe waar nodig een beroep op collega s en medewerkers. Samenwerken en communiceren staan centraal. Ondergetekend, De directie 1 Dit protocol is tot stand gekomen op basis van het reïntegratieprotocol van zorgorganisatie De Amerpoort. Deze tekst is een bewerking van hun reïntegratieprotocol. 2 Overigens kan de leidinggevende (in overleg met de medewerker) ook de casemanager zijn. De casemanager bewaakt het nakomen van de afspraken die de leidinggevende en de medewerker maken in het Plan van Aanpak en zorgt ervoor dat de verschillende partijen goed met elkaar samenwerken. 3 Vul hier de naam in van uw eigen organisatie. Dan heeft u direct een reïntegratieprotocol dat voldoet aan de eisen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. U kunt dit eenvoudig aanpassen via de knop zoek en vervang of informeer anders binnen uw organisatie hoe u dat eenvoudig kunt veranderen.

3 1. Gebruik van het re-integratieprotocol 1. Wanneer het verzuim van een medewerker langer duurt dan twee weken, moet de leidinggevende dit re-integratieprotocol hanteren, tenzij hij aantoonbare redenen heeft om dit niet te doen. 2. De leidinggevende houdt overzicht op de voor re-integratie ondernomen acties. Hij voert regelmatig overleg met de medewerker over de voortgang, ongeacht de locatie van een eventueel tijdelijke werkplek. 3. De leidinggevende heeft het initiatief wanneer de werkplek moet worden aangepast. Hij kan ondersteuning van de directie inschakelen bij het realiseren van fysieke of financiële middelen. Ook vergoedingen voor scholing komen in aanmerking. 4. De leidinggevende voert eenmaal per maand overleg met de bedrijfsarts over de voortgang van de re-integratie. 5. De leidinggevende bespreekt regelmatig de re-integratie met de directie. 6. De direct leidinggevenden bespreken minimaal 1x per jaar de ervaringen van het afgelopen jaar en de wensen ten aanzien van bijstelling c.q. wijzigingen voor het nieuwe jaar met de OR/PVT. 7. Iedere divisie of dienst meldt centraal bij de directie gecreëerde werkplekken aan die met voorrang voor te re-integreren medewerkers in aanmerking komen. 8. Bij tijdelijke overplaatsing vindt betaling plaats uit het budget van de oorspronkelijke leidinggevende. n kunnen aanvullende afspraken maken. 9. De medewerker doet zo lang mogelijk het oorspronkelijke werk, maar als dit niet mogelijk is, worden de mogelijkheden tot overplaatsing en/of het (tijdelijk) verrichten van andere werkzaamheden onderzocht. De medewerker moet hieraan meewerken. 10.Wanneer een overplaatsing gecontinueerd blijft, kan het salaris aangepast worden. Tip: In Ziekteverzuim en re-integratie praktijkgids 2. Ziekteverzuim, verzuimbegeleiding en registratie vindt u een overzicht met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de leidinggevende ( In het stroomschema op de volgende pagina staan in chronologische volgorde de activiteiten van de leidinggevende vanaf de ziekteverzuimmelding. Daarbij zijn de wettelijke bepalingen van de Wet verbetering Poortwachter het uitgangspunt. Achter het stroomschema staat een toelichting. De leidinggevende doet in het reintegratiedossier (zie bijlage) verslag van de activiteiten en correspondentie met betrekking tot de verzuimbegeleiding. Verder maakt de leidinggevende zoveel mogelijk gebruik van de volgende UWV-formulieren (zie 1. Plan van aanpak 2. Bijstelling Plan van Aanpak 3. Deskundigenoordeel 4. Aanvraag deskundigenoordeel door de werknemer 5. Aanvraag deskundigenoordeel door de werkgever 6. 42ste weeks ziekteaangifte bij het UWV

4 7. Eerstejaars evaluatie 8. Eindevaluatie van het Plan van Aanpak/Re-integratieverslag 9. Aanvraag Verlenging Wachttijd WIA.

5 2. Schema wettelijke bepaling Wet verbetering Poortwachter 1e verzuimdag Verzuimmelding Meldt zich voor 9.00 uur bij leidinggevende Neemt melding in ontvangst, vraagt naar aard verzuim en onderzoekt de mogelijkheid tot regres etc. en geeft melding door aan Registreert verzuimmelding en geeft melding evt. door aan bedrijfsarts of andere arbodienstverlener In de 1e week ziekteverzuim Contact onderhouden; beeld vormen over oorzaak van verzuim Contact met medewerker. Houdt gegevens bij, begint met aanleggen van re-integratiedossier Binnen 3 weken verzuim Verzuimgesprek Verzuimgesprek met de bedrijfsarts of evt. andere deskundige Voert gesprek, begeleiding verzuim, rapporteert aan leidinggevende Binnen 6 weken ziekteverzuim Aanvragen en opstellen probleemanalyse en reintegratieadvies vraagt bij de bedrijfsarts een probleemanalyse aan Bedrijfsarts stelt probleemanalyse en re-integratieadvies op Binnen 8 weken ziekteverzuim Plan van aanpak voor re-integratie Stelt samen met leidinggevende aan de hand van probleemanalyse het plan van aanpak op

6 Stelt samen met medewerker plan van aanpak op Maakt re-integratie dossier aan Bedrijfsarts ontvangt plan Minimaal elke 6 weken van het verzuim Plan van aanpak evalueren en eventueel bijstellen Samen met leidinggevende plan van aanpak evalueren en zo nodig bijstellen. Verslag wordt opgesteld door leidinggevende Samen met medewerker plan van aanpak evalueren en verslag maken voor medewerker Bedrijfsarts ontvangt verslag van verloop van re-integratie. Arbodienst/bedrijfsarts kan op verzoek verzuimbegeleidinggesprekken met medewerker houden Uiterlijk week 42 van het ziekteverzuim Ziekteverzuimmelding doorgeven aan UWV geeft verzuimmelding door aan UWV UWV ontvangt verzuimmelding Binnen week 52 van het ziekteverzuim Eerstejaarsevaluatie Evalueert samen met leidinggevende het tot dan gelopen reintegratietraject Evalueert samen met medewerker het tot dan gelopen reintegratietraject Geeft desgevraagd advies Geeft desgevraagd advies Tussen week 80 en 89 van het ziekteverzuim Voorbereiden re-integratieverslag Ontvangt formulier WIA-aanvraag UWV. Evalueert met leidinggevende plan van aanpak Evalueert met medewerker UWV stuurt medewerker formulier aanvraag WIA Week 89 van het ziekteverzuim Completeren re-integratieverslag en opstellen eindevaluatie

7 Ontvangt van leidinggevende het re-integratiedsossier en van arbodienst of bedrijfsarts het medische dossier Zendt het re-integratiedossier (probleemanalyse, plan van aanpak (incl. bijstellingen), eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie) naar medewerker Stuurt medische dossier naar medewerker Week 91 van het ziekteverzuim WIA-aanvraag Zendt naar UWV complete WIA-aanvraag: Incl. re-integratiedossier van de werkgever, medische dossier van de bedrijfsarts en formulier aanvraag WIA UWV ontvangt aanvraag en verzekeringsdeskundige en arbeidsdeskundigen vormen een oordeel Maand 24 van het ziekteverzuim Beslissing WIA (hoeft niet altijd te resulteren in toekenning) Ontvangt beslissing WIA van UWV Ontvangt kopie beslissing WIA Zendt beslissing WIA naar werknemer en werkgever

8 3. Toelichting bij de stappen De leidinggevende ontvangt op de eerste ziekteverzuimdag de melding van de medewerker. Ten behoeve van een goede registratie geeft de leidinggevende op dezelfde dag de ziekteverzuimmelding door aan 4. De leidinggevende neemt de ziekteverzuimmelding (datum en verzuimreden) op in een re-integratiedossier. Met het vastleggen van deze gegevens start feitelijk de opbouw van het re-integratiedossier. De leidinggevende neemt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen één week contact op met de medewerker voor een verzuimgesprek. De leidinggevende onderhoudt actief contact (verzuimgesprekken) met de medewerker en heeft daarbij aandacht voor de goede verstandhouding en duidelijkheid in de afspraken met de medewerker. Daarnaast schakelt hij de Arbodienst of de bedrijfsarts in zodra duidelijk is dat het verzuim langer dan zes weken kan duren. De leidinggevende ontvangt een probleemanalyse en re-integratieadvies van de bedrijfsarts. Als de leidinggevende daar, in overleg met de medewerker, niet mee akkoord gaat, neemt hij samen met de medewerker contact op met de bedrijfsarts voor een bijgesteld advies. Het Plan van Aanpak heeft de status van een re-integratiecontract en wordt zowel door de leidinggevende als de medewerker ondertekend. In eerste instantie is de re-integratie gericht op de eigen functie. In tweede instantie wordt gekeken naar een andere functie binnen de organisatie. Als dat ook niet lukt is de re-integratie gericht op een functie buiten de organisatie. In het Plan van Aanpak geven leidinggevende en medewerker aan wie als casemanager de voortgang van de re-integratie gaat bewaken. De leidinggevende en de medewerker voeren de in het Plan van Aanpak afgesproken re-integratie-inspanningen uit. De leidinggevende onderhoudt tweewekelijks contact met de medewerker. Iedere zes weken evalueert hij met de medewerker de voortgang en bespreekt hij of het Plan van Aanpak nog adequaat is. Daarnaast bespreekt de leidinggevende zeswekelijks het reintegratietraject in het SMT. Hij ontvangt hierbij ondersteuning en adviezen. De leidinggevende bespreekt de uitkomsten van het SMT met de medewerker. Zonodig stellen ze het Plan van aanpak tussentijds bij. en medewerker tekenen beiden voor akkoord met de bijstelling. Uiterlijk de 42ste week moet bij het UWV een melding van arbeidsongeschiktheid gedaan worden. Bij geslaagde re-integratie is de leidinggevende verantwoordelijk voor de nazorg. Hiertoe voert hij, op de eerste dag van de werkhervatting, een hervattingsgesprek met de medewerker. In dit 4 Uiteraard afhankelijk van of een organisatie een -functionaris heeft c.q. iemand die -werkzaamheden uitvoert.

9 gesprek bepaalt hij, in overleg met de medewerker, een concrete doelstelling en een tijdspad. Gedurende het overeengekomen tijdspad worden regelmatig voortgangsgesprekken (tenminste eens per zes weken) gevoerd. Na dit tijdspad maakt de leidinggevende met de medewerker een afspraak voor een follow-up gesprek. Na verslaglegging van het follow-up gesprek kan de leidinggevende het re-integratiedossier afsluiten. Rondom de 45e week dient een evaluatie uitgevoerd te worden van het reintegratietraject in het eerste jaar. In deze evaluatie gaan werkgever en werknemer na of alle benodigde inspanningen zijn verricht en of dit consequenties heeft voor het plan van aanpak. Het moment van de WIAkeuring kan de re-integratie van de medewerker in de weg staan. In dat geval vraagt de leidinggevende, in overleg met de medewerker, bij het UWV uitstel aan van de WIA-keuring. Als uitstel van WIA-keuring niet aan de orde is evalueert de leidinggevende met de medewerker het Plan van Aanpak in week Hij neemt het initiatief om, in samenwerking met de medewerker en, een re-integratieverslag op te stellen. Ook tijdens en na de WIA-uitkering blijft de leidinggevende, zolang er sprake is van een arbeidsovereenkomst, verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding en uitvoering van het Plan van Aanpak.

10 4. Rol van overige betrokkenen rondom ziekteverzuim en re-integratie Om te voorkomen dat het verzuim onnodig lang duurt, werkt de leidinggevende binnen de organisatie nauw samen met de medewerkers, de directie, de OR/PVT, de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners, het re-integratiebedrijf en het UWV. s 1. Iedere medewerker meldt zijn ziekteverzuim bij de eigen leidinggevende. Indien die op dat moment niet aanwezig is, moet de medewerker later alsnog pogingen ondernemen om in contact te komen met de leidinggevende. Lukt dat niet, dan moet contact opgenomen worden met diens vervanger. Het moet dus voor iedereen duidelijk zijn wie de vervanger is van de direct leidinggevende. 2. De medewerker blijft zo lang mogelijk het oorspronkelijke werk doen, maar als dit niet mogelijk is, worden de mogelijkheden tot het (tijdelijk) verrichten van andere werkzaamheden of tot overplaatsing binnen of buiten de organisatie onderzocht. De medewerker moet hieraan meewerken. 3. De medewerker recht het dossier in te zien dat op basis van de protocollen wordt aangelegd omtrent zijn re-integratie. 4. De directie ondersteunt zowel de medewerker als de leidinggevende bij onder meer financiële en/of arbeidsrechtelijke gevolgen. 5. Bij een tijdelijke overplaatsing behoudt de medewerker het eigen salaris. 6. Wanneer een overplaatsing gecontinueerd blijft, kan het salaris aangepast worden. Tip: Kijk ook in het document Ziekteverzuim en re-integratie, Informatie voor medewerkers tijdens ziekteverzuim, op Directie 1. De directie beheert een overzicht met voor re-integratie beschikbare werkplekken. 2. De directie bespreekt periodiek met leidinggevenden de medewerkers met ziekteverzuim en overlegt waar ondersteuning nodig is. 3. Wanneer de leidinggevende van de vervangende werkplek voor kosten geplaatst wordt, worden in overleg met de directie de mogelijkheden voor aanvullende uitkeringen of subsidies verkend. 4. De directie meldt het ziekteverzuim bij het UWV als het langer dan 42 weken duurt. Hiervoor wordt het UWV-formulier gebruikt op 5. De directie houdt in de gaten welke financiële en/of arbeidsrechtelijke consequenties bepaalde beslissingen hebben omtrent de wel/niet verplaatsing van werkplek bij langdurig ziekteverzuim. 6. De directie ondersteunt zowel de medewerker als de leidinggevende bij onder meer financiële en/of arbeidsrechtelijke gevolgen. OR 1. De OR /PVT heeft instemmingsrecht ten aanzien van een regeling op het gebied van verzuim. Een verzuim- en re-integratieprotocol moet dus goedgekeurd zijn door de OR.

11 2. De OR/PVT heeft informatierecht over alle onderwerpen die te maken hebben met het arbo-, verzuim en re-integratiebeleid. 3. De OR/PVT heeft initiatiefrecht en kan de werkgever dus voorstellen doen, bijvoorbeeld over de uitvoering van een re-integratieprotocol. Tip: kijk ook in het document Voor OR leden - Aan de slag met werkdruk, agressie en verzuim op Arbodienstverlener/bedrijfsarts De bedrijfsarts houdt periodiek contact met de leidinggevende, de directie en de betreffende medewerker. Tip: Bekijk Ziekteverzuim en re-integratie - Praktijkgids 4. Arbodienstverlening als u wilt weten hoe u een goed contract met een arbodienstverlener afsluit en/of als u wilt weten hoe u de dienstverlening van de Arbodienst evalueert. Zie Re-integratiebedrijf Het re-integratiebedrijf ondersteunt met diensten op het terrein van scholing, begeleiding en bemiddeling voor hervatting in eigen werk(plek) of bij een andere werkgever. Een re-integratiebedrijf wordt ingeschakeld: Bij (dreigend) langdurig verzuim van een medewerker kan het reintegratiebedrijf met medische begeleiding, psychologische hulpverlening of fysieke hulpverlening (bijv. fysiotherapie, rugtraining) de medewerker begeleiden bij zijn terugkeer naar het werk. Als de medewerker wegens ziekte niet meer op het eigen werk terug kan keren kan het re-integratiebedrijf helpen bij re-integratie in een ander bedrijf. Bijvoorbeeld via beroepskeuzeonderzoek, her-, om- of bijscholing. De leidinggevende maakt samen met de werknemer en het re-integratiebedrijf een plan om de werknemer snel binnen of buiten uw bedrijf te re-integreren. UWV De leidinggevende, de directie of de medewerker kunnen het UWV inschakelen als er behoefte is aan een deskundigenoordeel (zie voor meer informatie de UWV-brochure op Een deskundigenoordeel kan aangevraagd worden door de werknemer of door de werkgever. Hieraan zijn kosten verbonden. UWV is daarnaast verantwoordelijk voor het beoordelen van de WIA-aanvraag en het mogelijk toekennen van premiekortingen indien medewerkers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in dienst genomen dan wel gehouden worden. UWV toetst de re-integratie-inspanningen van werknemer en werkgever aan de hand van het re-integratieverslag. Tip: Meer informatie over de rol van verschillende betrokken vindt u ook in Ziekteverzuim en re-integratie - Praktijkgids 2. Ziekteverzuim, verzuimbegeleiding en registratie (hoofdstuk 6). Zie

12 BIJLAGE Invulschema ten behoeve van re-integratiedossier Datum Gemaakte afspraken Met wie Wie informeren Datum volgend

13 Colofon September 2010 Deze publicatie is een uitgave van FCB en downloadbaar vanaf Publicatienummer FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Koningin Wilhelminalaan 3, 3527 LA Utrecht Postbus 8203, 3503 RE Utrecht T (030) F (030) E I Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks de uiterste zorgvuldigheid waarmee deze uitgave tot stand is gekomen, is FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken niet aansprakelijk voor eventuele tekstfouten, noch voor het gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten, omstandigheden en gevolgen.

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009

VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 VERZUIM AAN DE UvA Februari 2009 Toelichting Het verzuimprotocol De verdeling van de verantwoordelijkheden Toelichting Het verzuimprotocol beantwoordt aan de eisen die worden gesteld in wet- en regelgeving

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011

Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Uitgangspunten beoordeling Poortwachtertoets Uittreksel uit de RIV-toets maart 2011 Redelijkheid Van werkgever en werknemer wordt verwacht dat zij al het mogelijke doen met het oog op de re-integratie.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE

U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U HEEFT EEN VERZUIMVERZEKERING 0-2 JAAR VAN DE AMERSFOORTSE U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker afkomen.

Nadere informatie

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema

Verzuim onder de duim. 13 september 2011 Wilma Frankema Verzuim onder de duim 13 september 2011 Wilma Frankema Inhoud presentatie Introductie Stellingen Presentatie Casus Afsluiting Stellingen Ziekteverzuim is een keuze Verzuim is gedrag van leidinggevenden

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Inhoud Inleiding 6 1. Ziekmelding 7 1.1 Checklist telefonische ziekmelding 7 1.2 Gesprek 8 1.3 Is het altijd nodig P&O en de arbodienst in te schakelen? 9 1.4

Nadere informatie

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers

Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Re-integratieverplichting zieke ex-werknemers Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Eén van de uitgangspunten van deze wet is dat

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Bijlage T Highlights Ziekteverzuimprotocol

Bijlage T Highlights Ziekteverzuimprotocol Bijlage T Highlights Ziekteverzuimprotocol Aanbesteding Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Massaal op basis van een Uitzendovereenkomst ten behoeve van de Belastingdienst In de highlights uit het protocol

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10

Ziektewetmanagement. Voorwaarden ( ) Inhoudsopgave. Ziektewetmanagement 1 van 10 Ziektewetmanagement Voorwaarden (411.201) Inhoudsopgave pagina 1 Samenvatting 1.1 Begrippen 3 1.2 Wat doet de module Ziektewetmanagement voor u? 3 2 Diensten van de module Ziektewetmanagement 2.1 Wat is

Nadere informatie