Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV"

Transcriptie

1 Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een arboverpleegkundige die verantwoordelijk is voor de deskundige ondersteuning, voor wat betreft arbeidsgezondheidskundige begeleiding van onze werknemers. Vandaar dat in dit protocol hun aandeel in ons verzuimbeleid wordt beschreven. - Wat betreft het aandeel van onze arbeidsorganisatie in het verzuimbeleid ligt de primaire verantwoordelijkheid voor de uitvoering (het maken van afspraken, het toezien op naleving van afspraken, het opleggen van sancties etc.) bij de direct leidinggevende. Hij is de sleutelfiguur, die het besef moet hebben dat hij zijn verzuimprobleem zelf kan beïnvloeden door het consequent toepassen van het verzuimprotocol, door het bewaken van de kwaliteit van de arbeid binnen de werkeenheid en door daar met zijn medewerkers over te praten. - Op individueel niveau zijn verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit belangrijke factoren voor het doen slagen van het verzuimbeleid. Bij de afweging wel of niet ziek melden moet doorslaggevend zijn dat het niet gaat om een klein ongemak maar dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Per 1 april 2002 is de Wet verbetering poortwachter ingevoerd met als doel de kansen op re-integratie te verbeteren door de werknemer én de werkgever meer verantwoordelijkheid te geven. Nieuwe instroom in de WIA moet door deze wet worden teruggedrongen. De wetgever schrijft daarom nieuwe en strengere verplichtingen voor en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kan zwaardere sancties opleggen aan zowel de werkgever als aan de werknemer. 2 Uitgangspunten De uitgangspunten van het ziekteverzuimbeleid van ons bedrijf zijn: - De werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het herstelproces, het bereiken van werkhervatting en het (doen) registreren van de benodigde gegevens. - Ziekteverzuim betekent een last voor zowel de werknemer als de werkgever. De begeleiding van de zieke is erop gericht de sociale, de financiële en de organisatorische consequenties zo beperkt mogelijk te houden. - De regie van de ziekteverzuimbegeleiding is in handen van de (direct) leidinggevende (als vertegenwoordiger van de werkgever). - De leidinggevende, eventueel andere betrokkenen en arboverpleegkundige of bedrijfsarts zorgen ervoor dat de gegevens over de werknemer en diens ziekteverzuim vertrouwelijk worden behandeld. 3. Ziekmelding De werknemer meldt zijn ziekte op de eerste werkdag uiterlijk om bv 9.00/9.30/10.00 uur bij zijn leidinggevende. Het is belangrijk en verplicht dat de zieke zich zelf meldt en de leidinggevende informeert, maar als dit niet mogelijk is, er in elk geval voor zorgt dat de leidinggevende wordt geïnformeerd over: - het verblijfadres; - onder welk telefoonnummer de werknemer bereikbaar is;

2 - Wat de vermoedelijke datum van werkhervatting zal zijn; - Welke zaken volgens de werknemer als gevolg van zijn/haar ziekte op het werk geregeld moeten worden; - Of de ziekte/het ziekteverzuim verband houdt met het werk of de werksituatie; - Of een bezoek aan de huisarts is/zal worden afgelegd. Wijziging van het verblijfadres of van het telefoonnummer waaronder de zieke bereikbaar is, moeten zo spoedig mogelijk aan de leidinggevende te worden doorgegeven. Bij afwezigheid van de leidinggevende meldt de werknemer zich ziek bij degene die op het moment van ziekmelden als vervanger fungeert. 4. Tijdens het ziekteverzuim - De werknemer blijft op het opgegeven adres bereikbaar totdat met de leidinggevende een andere afspraak is gemaakt. De enige uitzondering hierop mag gemaakt worden voor een bezoek aan de behandelend arts of therapeut. - De werknemer geeft gevolg aan een oproep van de arboverpleegkundige/bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Deze oproep is vooraf met de leidinggevende besproken. - Ook hier is een uitzondering mogelijk vanwege een af te leggen bezoek aan de behandelend arts of therapeut, dan wel als de aard of de ernst van de ziekte of aandoening een bezoek niet mogelijk maakt. - Bij het voornemen om geen gevolg te geven aan een oproep, is het nodig hiervan direct melding te doen aan de leidinggevende en de arboverpleegkundige of bedrijfsarts. De leidinggevende beslist over het vervolg. - De oproep blijft geldig, ook als de werknemer van plan is het werk op de dag van de oproep of de dag erna te hervatten. - Bij werkhervatting voorafgaande aan de dag van de oproep, dient de werknemer dit tijdig te melden aan de arboverpleegkundige of bedrijfsarts en de leidinggevende, en is een bezoek alleen nodig als de leidinggevende dit gewenst vindt. - Werkgever en/of leidinggevende heeft de plicht en zorg om tijdens de ziekteperiode (eventueel tijdelijke) passende werkzaamheden mogelijk te maken. Hierover wordt vooraf advies aan de arboverpleegkundige of bedrijfsarts gevraagd. - Het herstel- en/of re-integratieproces moet alle kans krijgen en mag niet worden belemmerd door andere dan de overeengekomen werkzaamheden, activiteiten, door sporten, e.d. - De werknemer zal medewerking verlenen aan het beoordelen van de arbeids(on)geschiktheid. - De werkgever en/of leidinggevende, arboverpleegkundige of bedrijfsarts en de werknemer zullen alle redelijke mogelijkheden benutten om aanleidingen en oorzaken van het (ziekte)verzuim te voorkomen of uit te schakelen en de ziekteperiode zo veel als mogelijk bekorten. - Als de werknemer tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid met vakantie wil gaan, dan zal hij/zij vooraf toestemming moeten vragen aan de leidinggevende. De leidinggevende zal eventueel de arboverpleegkundige en/of bedrijfsarts raadplegen over de consequenties van de vakantieperiode voor het herstelproces of het re-integratieproces. - Na het verstrijken van een periode van 14 kalenderdagen na de ziekmelding, neemt de leidinggevende contact op met de personeelsfunctionaris over de wenselijkheid de ziekgemelde werknemer op te roepen voor een spreekuurbezoek van de arboverpleegkundige of bedrijfsarts. Dit spreekuurcontact kan, met name bij de verwachting van langer durende ziekte, nodig zijn om de ziektesituatie en de mogelijkheden tot werkhervatting te bespreken en te beoordelen. Zoals eerder

3 aangegeven geeft de werknemer gevolg aan deze oproep, tenzij zijn/haar leidinggevende anders beslist. - De leidinggevende wordt van de resultaten van het gesprek op de hoogte gesteld, behalve van strikt medische gegevens en van informatie waarover in het gesprek geheimhouding is overeengekomen. Bij een langer durende ziekte zal de arboverpleegkundige of bedrijfsarts na in elk geval zes weken een probleemanalyse opstellen en een advies over mogelijkheden van terugkeer naar de werksituatie. - Voor het einde van de achtste week zullen werknemer en werkgever (= direct leidinggevende) een concept plan van aanpak bespreken en het definitieve plan van aanpak ondertekenen. - Voor het vervolg van de activiteiten en verplichtingen van werkgever, werknemer en de arboverpleegkundige en/of bedrijfsarts, ook na de achtste week, wordt aan de werknemer een aparte brochure verstrekt. In deze brochure wordt o.a. ingegaan op het opbouwen/bijhouden van een re-integratiedossier en het houden van evaluatiegesprekken. 5. Regels Poortwachter Week 4 De leidinggevende reikt de Poortwachter-brochure Als u niet kunt werken' uit aan de werknemer en kondigt aan dat een oproep volgt voor het spreekuur van de arboverpleegkundige of bedrijfsarts. Week 6 Uiterlijk in week 6 voert de leidinggevende overleg met de arboverpleegkundige of bedrijfsarts over de probleemanalyse (en het re-integratieadvies) van de zieke werknemer. Tijdens dit overleg bespreekt hij het re-integratiedossier waarin de afspraken met de werknemer zijn vastgelegd. Week 8 - Uiterlijk in week 8 stelt de leidinggevende samen met de zieke werknemer een plan van aanpak op, voorzien van een planning, op basis van de probleemanalyse van de arboverpleegkundige of bedrijfsarts en de voorgestelde re-integratieactiviteiten. - De leidinggevende en de werknemer ondertekenen het plan en de leidinggevende zorgt ervoor dat de personeelsfunctionaris, de werknemer en de bedrijfsarts een afschrift van het plan ontvangen. - De leidinggevende ziet erop toe dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en deze spreekt met de werknemer periodieke evaluatiegesprekken af (geadviseerd wordt zeswekelijks). - Periodiek (geadviseerd wordt zeswekelijks) evalueert de leidinggevende de voortgang van de afgesproken re-integratieactiviteiten. Week 42 De arbodienst ziet erop toe dat de werknemer wordt ziekgemeld bij het UWV, uiterlijk op de eerste werkdag nadat de werknemer 42 weken ziek is. Het UWV informeert daarna de werknemer over de aanmelding van de ziekmelding van de werkgever. Week 91 De leidinggevende evalueert met de werknemer het plan van aanpak en maakt het deel op van het re-integratieverslag; hij overhandigt de documenten, die

4 horen bij het re-integratieverslag, aan de werknemer die voor verzending aan het UWV moet zorgdragen. Uiterlijk maand 20 Het UWV stelt de werknemer in kennis over de mogelijkheid van de uitkering. Uiterlijk maand 21 De aanvraag van WIA-beoordeling door de werknemer inclusief het reintegratieverslag inclusief het medisch deel dat door een bedrijfsarts is ingevuld. 6. Overleg in verband met ziekteverzuimbegeleiding De direct leidinggevenden hebben de mogelijkheid om vóór en na het spreekuur hun zieke medewerkers met een arboverpleegkundige of bedrijfsarts te bespreken. Daarnaast vindt periodiek (ongeveer vier maal per jaar) overleg plaats van het sociaal-medisch team (SMT). Tweemaal per jaar, afhankelijk van de behoefte, vindt tevens een beleids-smt plaats. Bij beide vormen van SMT-overleg zijn aanwezig de personeelsfunctionaris, de casemanagers (= alle leidinggevenden) van de afdelingen, de arboverpleegkundige en de bedrijfsarts. Van deze SMT-overleggen vindt verslaglegging paats. Jaarlijks vindt overleg plaats over het ziekteverzuim met de ondernemingsraad. 7. Tijdens verblijf in het buitenland Als de werknemer zich tijdens of bij het ontstaan van de ziekte in het buitenland bevindt, moet de ziekmelding op de hiervoor aangegeven manier plaatsvinden. Dit houdt in dat: - bij een te verwachten zeer kort ziekteverzuim, door de werkgever akkoord wordt gegaan met een verder verblijf in het buitenland; - de werknemer een medische verklaring zal moeten overleggen van een geraadpleegde arts of controleorgaan in het buitenland; - als de werknemer aangeeft niet in staat te zijn tot reizen, hij/zij bij terugkeer in Nederland een verklaring van niet-reisvaardigheid moet kunnen overleggen, afgegeven door een geraadpleegd arts of controleorgaan in het buitenland; - van de werknemer wordt verlangd dat hij/zij na afloop van de vakantieperiode en zodra in staat tot reizen, zo spoedig mogelijk naar Nederland terugkeert, zodat beoordeling van arbeids(on)geschiktheid door een bedrijfsarts kan plaatsvinden. De werkgever zorgt ervoor dat de melding en overige gegevens worden doorgeven aan de arboverpleegkundige of bedrijfsarts. Naar aanleiding van de ziekmelding zal de arboverpleegkundige of bedrijfsarts uitsluitend contact met de werknemer opnemen als dit met de leidinggevende is overeengekomen. De direct leidinggevende bespreekt met de werknemer de wijze waarop tijdens de ziekteperiode contact tussen hen beiden zal worden gehouden, zodat een passende begeleiding mogelijk wordt gemaakt. 8. Herstelmelding

5 De werknemer geeft de vermoedelijke datum van werkhervatting zo spoedig mogelijk door aan de leidinggevende. De werknemer zal bij arbeidsgeschiktheid direct de werkzaamheden hervatten, tenzij de leidinggevende anders beslist. Dit geldt ook in een situatie wanneer met de arboverpleegkundige of bedrijfsarts een latere datum voor de werkhervatting is afgesproken.

6 9. Algemeen De leidinggevende, eventueel andere betrokkenen en arboverpleegkundige of bedrijfsarts zorgen ervoor dat de gegevens over de werknemer en diens ziekteverzuim vertrouwelijk worden behandeld. Zowel werknemer als leidinggevende hebben het recht om met betrekking tot de beoordeling van de arbeids(on)geschiktheid van de werknemer een zogenoemde second opinion aan te vragen bij het UWV. Als de werknemer zich niet houdt aan de bepalingen ingevolge de Wet verbetering poortwachter, de procesgang eerste en tweede ziektejaar, alsmede de regels die de werkgever heeft opgesteld in de Regeling voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid, alsmede dit ziekteverzuimprotocol kan aan de werknemer een sanctie worden opgelegd conform art. XX van de Regeling.

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5.

Inhoud. 1. De ziekmelding. 2. Informatieverplichting. 3. Bereikbaarheid. 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager. 5. VERZUIMPROTOCOL Inhoud 1. De ziekmelding 2. Informatieverplichting 3. Bereikbaarheid 4. Afspraak bedrijfsarts of casemanager 5. Aangepast werk 6. Herstelbevordering 7. Andere arbeid tijdens ziekte 8. Herstelmelding

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12

VERZUIMPROTOCOL. HCXS verzuimprotocol, versie mei 2013, 2013-05-12 VERZUIMPROTOCOL 1. Ziekmelding U bent als werknemer verplicht op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid daarvan telefonisch melding te doen aan Human Capital XS, verder te noemen: HCXS, en aan uw leidinggevende

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers

Exclusieve uitgave. Wet verbetering Poortwachter verbeterd. BrinQer kennisgids. BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers Exclusieve uitgave BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd BrinQer i.s.m. H.G.J. Evers BrinQer kennisgids Wet verbetering Poortwachter verbeterd Verzuim is uit, activering is in BrinQer

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen

Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid. A. Opmerkingen Hoofdstuk 7 Rechten en plichten bij arbeidsongeschiktheid A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie 7.13, tweede lid 2. In afwijking van het eerste lid vindt betaling van de bezoldiging wel plaats

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Toepassing van de wet Verbetering

Toepassing van de wet Verbetering [Save eerst dit bestand als XXX(titel).doc] Toepassing van de wet Verbetering Poortwachter Ph. de Jong T. Everhardt C. Schrijvershof m.m.v. R. Friperson J. Weda R. van Winden Onderzoek in opdracht van

Nadere informatie