Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon"

Transcriptie

1 Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : /CvB Afkomstig van : afdeling P&O

2 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten van het verzuimbeleid Doel ziekteverzuimbeleid Rol, taken en verantwoordelijkheden bij ziekteverzuimbeleid... 4 Bijlage 1 - Verzuimproces... 6 Bijlage 2 - Notitie RVM

3 Inleiding Het verzuimbeleid is onderdeel van het streven van MBO Amersfoort om een omgeving te creëren waar medewerkers met plezier werken en waar de condities zodanig zijn dat men in een gezonde omgeving kan werken. 1. Uitgangspunten van het verzuimbeleid - Lijnverantwoordelijkheid Is in de lijn belegd bij de resultaatverantwoordelijke leidinggevende. - Goed werkgeverschap en goed werknemer schap Leidinggevenden en medewerkers nemen beiden de verantwoordelijkheid voor een optimale vitaliteit van de medewerker. - Preventie is beter dan genezen Medewerkers en leidinggevenden hebben samen de verantwoordelijkheid om mogelijke problemen tijdig te erkennen en met elkaar te bespreken. Medewerkers kunnen hierbij ondersteund worden om ziekteverzuim te voorkomen. Ziekteverzuimpreventie en arbeidsomstandigheden vormen een belangrijk deel van het nog te ontwikkelen arbobeleid. Een goede koppeling van het arbobeleid en het verzuimbeleid is daarbij belangrijk. - Als ziekte dan toch optreedt, zo snel mogelijk re-integreren Als een medewerker toch ziek wordt dan is het voor zowel de medewerker als voor leidinggevende duidelijk welke acties worden ondernomen om zo snel als mogelijk weer gezond aan de slag te kunnen. Deze acties worden vastgelegd in een verzuimproces (zie bijlage 1). - Ziekte is een bespreekbaar thema tussen medewerker en leidinggevende Gezamenlijk bespreken of en welke opties er zijn om gedeeltelijk of geheel aan de slag te blijven en/of om het herstel van de medewerker te bevorderen. - Ziekteverlof beperken tot situaties waarbij de medewerker daadwerkelijk ziek is Het komt voor dat medewerkers zich ziekmelden, terwijl zij niet ziek zijn. Dit kan gebeuren vanwege werkomstandigheden of vanwege privé-omstandigheden. Als deze omstandigheden zich voordoen, zullen de medewerker en de leidinggevende direct met elkaar in gesprek gaan en met een passende oplossing komen. Komen zij er niet uit dan kan de begeleiding van een P&O adviseur ingeroepen worden. - Een arbeidsconflict is geen ziekte en mag niet tot ziekte en/of uitval leiden Uitgangspunt voor zowel de medewerkers als voor de leidinggevende en de Arbodienst. De medewerker en de leidinggevende moeten bij een arbeidsconflict, met eventuele ondersteuning van een P&O adviseur of anderen, tot een oplossing komen. Dit kan leiden tot een oplossing waardoor werken binnen de huidige baan weer mogelijk is of tot door- of uitstroom. - Met goede gespreksvaardigheden met elkaar in gesprek Leidinggevenden vinden het vaak moeilijk om met hun medewerkers in gesprek te gaan over persoonlijke zaken rond het ziek zijn. Medewerkers durven van hun kant vaak niet alles te bespreken. Openheid en objectiviteit zijn kernbegrippen om goed met elkaar in gesprek te blijven en samen met de juiste oplossingen te komen. Goede gespreksvaardigheden is één van de competenties van de leidinggevenden binnen MBO Amersfoort. Zij kunnen hierbij ondersteund worden. Op jaarbasis 3

4 worden vitaliteit en eventueel verzuim besproken in het resultaat- en ontwikkelingsgesprek met de individuele medewerker. - Medewerker en leidinggevende kunnen behoefte hebben aan ondersteuning Het moet duidelijk zijn waar de medewerker en de leidinggevende terechtkunnen. De rollen van de ondersteunende betrokkenen, de bedrijfsarts en de P&O adviseur, in het verzuim zijn beschreven in het verzuimproces (zie bijlage 1). - Ziekteverzuim wordt besproken in de managementgesprekken. Leidinggevenden volgen de ontwikkelingen in het ziekteverzuim. Verzuim is een vast agendapunt tijdens de managementgesprekken tussen College van Bestuur en leidinggevenden. - Voor de administratie van het verzuim wordt gebruik gemaakt van de verzuimapplicatie Raet Verzuim Manager (RVM). Zie bijlage 2: notitie RVM. - Verzuimbeleid van MBO Amersfoort is gebaseerd op de wettelijke kaders De wettelijke grondslag voor het voeren van ons verzuimbeleid ligt in onderstaande wet- en regelgeving: de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en het besluit Ziekte en Arbeidsongeschiktheidsregeling onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA). 2. Doel ziekteverzuimbeleid De doelen van het ziekteverzuimbeleid zijn: - arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten voorkomen; - ziekteverzuim tot een minimum beperken; - de wetgeving op dit gebied naleven. 3. Rol, taken en verantwoordelijkheden bij ziekteverzuimbeleid Medewerkers - kennen de stappen van het verzuimproces; - (af)melden zich bij de leidinggevende; - onderhouden contact met de leidinggevende; - bezoeken de bedrijfsarts; - stellen samen met de leidinggevende het re-integratieplan op en voeren het plan uit; - vragen WIA-uitkering aan bij het UWV. Leidinggevende - is casemanager: verantwoordelijk voor verzuimbegeleiding gedurende de gehele ziekteperiode en houdt zich aan de termijnen die worden gesteld in de WVP; - onderhoudt regelmatig contact met de medewerker; - zoekt zo nodig contact met bedrijfsarts; - stelt in samenspraak met de medewerker een plan van aanpak op; - volgt en handelt volgens de re-integratieverslagen; - meldt de medewerker ziek bij het UWV; - bereidt samen met de medewerker de WIA aanvraag voor; - initieert en neemt deel aan een SMT; - neemt besluiten over interventies en passend werk; - gebruikt RVM voor de administratie en het beheer van het verzuim. 4

5 P&O adviseur - heeft een spin in het web rol. Weet wie waarbij kan adviseren en kent de wet en regelgeving; - heeft een signalerende rol bij in gebreke blijven van acties door de leidinggevende; - controleert het uitvoeren van verzuimproces; - controleert het tijdig opstellen van het plan van aanpak re-integratie; - controleert de RVM-registratie van genoemde documenten en verslagen; - heeft een adviserende en ondersteunende rol in het SMT. Bedrijfsarts - beoordeelt de ziekte; - begeleidt de medewerker gedurende de ziekte; - roept de medewerker na drie weken op of eerder indien nodig; - maakt uiterlijk de zesde ziekteweek een schriftelijke probleemanalyse; - adviseert de leidinggevenden bij re-integratie (kent de competenties en belastbaarheid van de medewerker en kent de interventies). 5

6 Bijlage 1 - Verzuimproces Week 1 Verzuimmelding Dag 1 Medewerkers bellen op de eerste dag van verzuim persoonlijk naar de leidinggevende. Dit geldt ook voor melding tijdens de vakanties. De leidinggevende neemt contact op met medewerker. Dag 3 De leidinggevende neemt contact op met de medewerker over het verloop van het verzuim. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt over een nieuw contact. Week 2 Contact tijdens verzuim Er is contact tussen medewerkers en leidinggevende over het verloop van het verzuim en er worden vervolgafspraken gemaakt. Week 3 Uitnodiging bedrijfsarts De medewerker wordt uitgenodigd voor het spreekuur met de bedrijfsarts. Week 4 Informatie langdurig zieken De leidinggevende stuurt de medewerker een brief met informatie over langdurig verzuim. Indien van toepassing wordt de reiskostenvergoeding stopgezet. Week 6 Probleemanalyse en advies Door de Arbodienst wordt een probleemanalyse opgesteld. Voor week 8 Re-integratie en plan van aanpak Leidinggevende en medewerker stellen een plan van aanpak op en maken afspraken over begeleiding van de medeweker. De P&O adviseur ziet toe op tijdig opstellen van het plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt opgenomen in RVM en in het ziektedossier. Dit geldt eveneens voor de re-integratieverslagen. Vanaf de 42 ste week Melding UWV De leidinggevende is verantwoordelijk voor de 42-weeks melding bij het UWV. De P&O adviseur ondersteunt hierbij. Week Eerstejaars-evaluatie De leidinggevende en de medewerker evalueren het plan van aanpak en de re-integratie activiteiten en stellen het plan zo nodig bij. 6

7 Vanaf week 87 WIA-aanvraag De leidinggevende maakt een re-integratieverslag op basis van het re-integratiedossier. Samen met het medische deel van de bedrijfsarts stelt de leidinggevende dit ter beschikking aan zijn medewerker. De medewerker kan hiermee een WIA-aanvraag indienen bij het UWV. De P&O adviseur ondersteunt hierbij. Voor week 104 WIA-beoordeling Als onderdeel van de WIA-aanvraag beoordeelt het UWV de re-integratie inspanningen van de leidinggevende. 2 jaar Aanvang WIA-Uitkering Na 2 jaar ziekte vangt de WIA-uitkering aan en wordt de medewerker ontslagen. 7

8 Bijlage 2 - Notitie RVM Inleiding Binnen MBO Amersfoort wordt gebruik gemaakt van de verzuimapplicatie Raet Verzuim Manager (kortweg RVM). Deze tool is gekoppeld aan het personeels- en salarisadministratiesysteem HRis van de leverancier Raet. Doelstelling De verzuimapplicatie RVM: - ondersteunt en faciliteert leidinggevenden in het uitvoeren van het verzuimbeleid van MBO Amersfoort. Leidinggevenden kunnen zich meer gaan richten op de begeleiding van medewerkers en op verzuimpreventie; - draagt bij aan een verbetering van het verzuimmanagement en van de bedrijfsvoering, door het meer faciliterend inrichten van de bedrijfsvoering en het verbeteren en bruikbaar maken van verzuim-managementinformatie. Resultaten Met het gebruik van RVM worden de volgende resultaten beoogd: - leidinggevenden nemen verantwoordelijkheid voor het verzuimproces en de uitvoering van het verzuimbeleid; - betrokkenen zijn zich bewust van nut en noodzaak van betrouwbare, uniforme, tijdige en volledige managementinformatie over ziekteverzuim en daarmee van het gebruiken van de ziekteverzuim managementtool (dit vereist discipline van alle betrokkenen); - er zijn managementrapportages over verzuim beschikbaar; - een eenduidige beschrijving en aanpak van het verzuimproces; - digitale ondersteuning van wettelijke acties vanuit de Wet Verbetering Poortwachter; - digitale ondersteuning van acties uit het verzuimproces; - een digitaal verzuimdossier; - digitale ondersteuning van werkzaamheden van de bedrijfsarts. Interne gebruikers - alle leidinggevenden in hun rol als case manager; - P&O adviseurs (adviesrol); - verzuimadministrateurs. Externe gebruiker - bedrijfsarts Professionalisering Nieuwe leidinggevenden worden getraind in het gebruik van RVM. Hiervoor neemt de P&O adviseur contact op. 8

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Toelichting Verzuimprotocol

Toelichting Verzuimprotocol Toelichting Verzuimprotocol Inleiding In artikel 7:9, lid 4 van de lokale arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) staat: Het college stelt een protocol vast, waarin de regels zijn opgenomen met betrekking

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V.

Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. Informatie Xerio bedrijfsartsen5 B.V. 1. Inleiding Xerio bedrijfsartsen5 B.V. is een volledig zelfstandige onderneming met vestigingen in Breda, Roosendaal en Rotterdam. Door de kleinschaligheid zijn wij

Nadere informatie

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015

Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Informatie werkgevers fullservice verzuimbegeleiding 2015 Contactgegevens: WorkingStyle BV Lierseschans 13 3432 ET NIEUWEGEIN Telefoonnummer: (030) 606 29 29 Mailadres: info@workingstyle.nl of verzuim@workingstyle.nl

Nadere informatie

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid

Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid Arbo-, Verzuim- en Re-integratiebeleid INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1 Visie 3 1.2 Waarden verzuim bij AWBR 3 2. Bestuur en organisatie 4 2.1 4 2.2 Schooldirecteur 4 2.3 Bestuur 4 2.4 Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid

Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Onderwijs Jouw partner in de school Ziekteverlof en Arbeidsongeschiktheid Inhoud Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1. Algemeen---------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Select

Ziekteverzuimreglement Payroll Select Ziekteverzuimreglement Payroll Select Inleiding Dit Ziekteverzuimreglement is bestemd voor alle medewerkers die bij Payroll Select Diensten B.V. en Payroll Select CC Diensten B.V. (nader te noemen; Payroll

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever

VerzuimVizier. productkenmerken. informatie voor de werkgever VerzuimVizier productkenmerken informatie voor de werkgever VerzuimVizier Productkenmerken Een complete oplossing voor al uw personeelsperikelen. Dat is VerzuimVizier van De Goudse. Pro-actieve preventie,

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen?

Whitepaper maart 2015. Zieke werknemer: wat te doen? Whitepaper maart 2015 Zieke werknemer: wat te doen? Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 3 Zieke werknemer 4 Beloning uitzendkracht 8 Sancties zieke werknemer 9 Ontslag en ziekte 10 Re-integratie 2e spoor

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie