Een zieke medewerker. Wat nu?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een zieke medewerker. Wat nu?"

Transcriptie

1 Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad (OR) zijn gemaakt en zijn vastgelegd in een verzuimprotocol. Zo n protocol is een praktische weergave van de visie van de organisatie op ziekte en verzuim, de afspraken met de arbodienst en de verplichtingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter die sinds 2002 gelden. Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is ervoor te zorgen dat werknemers zo snel mogelijk reïntegreren in het arbeidsproces. Uitgangspunt van de wet is dat de werkgever en de werknemer samen zorgen voor zo spoedig mogelijke - terugkeer op de werkplek. Sinds 2009 werken we met een nieuw verzuimsysteem van You Force, de verzuimmanager. In dit systeem wordt de gehele ziekteverzuim traject bewaakt, gesignaleerd en geregistreerd. Dit systeem volgt de termijnen die vermeld staan in de Wet Verbetering Poortwachter. Als leidinggevende ben je dus verantwoordelijk voor de aanpak van het ziekteverzuim in jouw team. Daarbij ligt de regie nadrukkelijk bij jou. Dit houdt in dat je actief aan de slag gaat met de medewerker met als doel dat deze zo snel mogelijk op een verantwoorde manier geheel of gedeeltelijk het werk weer kan hervatten. De bedrijfsarts wordt op jouw verzoek voor advies ingeschakeld. Samen met de bedrijfsarts bepalen jullie wat de medewerker wel kan, in plaats van wat deze niet kan. De medewerker kan ook de bedrijfsarts raadplegen. Van jou als leidinggevende wordt het volgende verwacht: Als regisseur je actief opstellen in het verzuim met concrete afspraken en gerichte interventies. Bij voorkeur op de eerste verzuimdag contact opnemen met de zieke medewerker, Samen met je medewerker een plan van aanpak opstellen. Elke zes weken na het opstellen van het plan van aanpak een contactmoment plannen om het plan en de voortgang te bespreken met je medewerker. Onderzoek en inzetten van reïntegratiemiddelen en gezondheidsbevorderende activiteiten. Voeren van ziekmelding-, verzuim-, terugkeer- en evaluatiegesprekken. Bijhouden van het verzuimdossier Dit houdt de volgende doorlopende activiteiten in: Onderhoud regelmatig contact met je medewerker. Stimuleer contact tussen je zieke medewerker en de overige collega s (b.v. werkoverleg). Zorg voor dossiervorming en verslaglegging van alle contactmomenten in de verzuimmanager van You Force. Neem maatregelen tegen (mogelijke) oorzaken van verzuim. Wees inventief en bekijk de diverse mogelijkheden voor werkhervatting. Let op het uitvoeren/evalueren/ bijstellen van afspraken. Neem deel aan het Sociaal Medisch Teamoverleg (SMT) voor specifieke verzuimsituaties, maar ook om preventief bepaalde arbeidsomstandigheden te bespreken. Alle acties die ondernomen dienen te worden, worden gesignaleerd vanuit de verzuimmanager van You Force. Controleer regelmatig dit systeem om op de hoogte te blijven van de te ondernemen acties.

2 Hieronder staat welke stappen je in het 1 e, 2 e en mogelijk in het 3 e ziektejaar moet zetten als een medewerker verzuimt. Voor medewerkers met een 1 e ziektedag op of na 1 januari 2004 geldt de maximale termijn van twee jaar. Bij volledige arbeidsongeschiktheid (dus WIA-uitkering) volgt hierna ontslag. Als er niet voldoende inspanning voor de verzuimbegeleiding en reïntegratie voor de medewerker is geleverd, dan kan dit ertoe leiden dat de werkgever langer dan de normale termijn van twee jaar het loon tijdens ziekte moet doorbetalen. Het z.g. derde ziektejaar geldt sowieso voor de ziektegevallen die op of na 1 juli 2007 zijn ontstaan. Een uitzondering hierop zijn die medewerkers die na 2 jaar ziekte volledig arbeidsongeschikt zijn. Voor hen wordt dan een ontslagprocedure ingezet. Eerste ziekmeldingsdag 1 MW = medewerker / LG = leidinggevende / RVM = Raet Verzuim Manager Ziekmelding De ziekmelding moet vóór uur gebeuren of één uur vóór aanvang bij flexibele werktijden. Neem persoonlijk de melding aan over aannemen 2 aanvang ziekte, aard ervan en verwachte verzuimduur, bereikbaarheid en eventueel bezoek aan (huis)arts. Bij afwezigheid wordt deze verantwoordelijkheid overgenomen door een vaste plaatsvervanger bij ziekteverzuim. Maak sluitende afspraken over vervanging en instrueer zonodig het secretariaat. Let op: Het voeren van het ziekmeldingsgesprek en het verstrekken en verkrijgen van de noodzakelijke informatie is jouw verantwoordelijkheid LG. Duidelijk moet zijn wat het vervolg op de ziekmelding is. Bijvoorbeeld afspraken over werkhervattingsdatum of andere noodzakelijke actie die je moet ondernemen. Oorzaak verzuim De zieke MW geeft de oorzaak van het verzuim aan. Een werknemer hoeft, als hij dat niet wil, niet aan de werkgever te zeggen wat de precieze klachten zijn. Wel dient hij aan jou te melden welke beperkingen hij ondervindt om aan het werk te gaan. Als dit niet bekend is kan namelijk niet beoordeeld worden hoe terugkeer naar de werkplek mogelijk is. Afspraken maken + vervolgcontact (wekelijks!) Invoeren RVM Maak afspraken over te nemen maatregelen om terugkeer te bespoedigen en maak eventueel werkafspraken. Maak ook een afspraak voor een vervolgcontact. In de eerste zes weken is een wekelijks contact nodig. Hierin worden de mogelijkheid tot reïntegratie en de benodigde interventies besproken. De LG voert de melding in het RVM en noteert ook de afspraken gemaakt tijdens het eerste gesprek. Dit kan door middel van een notitie toe te voegen aan de afgeronde actie of zo nodig zelf een notitie aan te maken. 1 e inschatting Maak een eerste inschatting van de duur / aard van het verzuim. Inschakelen bedrijfsarts Als het gaat om verzuim als gevolg van ziekte waarbij de verwachting is dat dit langer dan 3 weken gaat duren of in geval van twijfel, ja/nee? melding maken in de verzuimmanager voor controle in kader van WVP 3. Jij bepaalt of direct bij ziekmelding de bedrijfsarts wordt ingeschakeld of deze pas later (maar uiterlijk tot 6 weken) actie te laten nemen. 1 Eerste ziektedag is de 1 e werkdag tijdens de ziekte. Een werkdag is een dag waarop men volgens rooster arbeid zou moeten verrichten en dus recht op bezoldiging heeft. Op een verlofdag (vakantie of compensatie) heeft men recht op bezoldiging. In geval van ziekte dient dit op deze dag wel te worden doorgeven. Bij ziekte in vakantie geldt: een zieke MW moet toestemming vragen aan zijn LG om op vakantie te gaan. Daartoe wordt vervolgens het advies van de bedrijfsarts gevraagd. De eerste ziektedag kan tijdens de vakantie van een MW vallen. Ziekmelding vanaf het vakantieadres is mogelijk indien het een ziekte van betekenis betreft, wat moet blijken uit een verklaring van een (ter plaatse geraadpleegde) arts. Het verzuimprotocol is ook tijdens vakantie van toepassing. De door ziekte niet genoten verlofdagen kunnen alsnog verleend worden. Hiervoor is wel een verklaring van een (ter plaatse geraadpleegde) arts nodig (bron: VNG/Handvat verzuimprotocol). 2 Er zijn verschillende mogelijkheden. Nadere uitwerking en instructie in De Wegwijzer. medische grond (ook psychische klachten): dan geldt dit protocol en de richtlijnen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP); werk (omstandigheden): volg dit protocol en de richtlijnen WVP en los eventuele onderliggende werkfactoren zo snel mogelijk op. (arbeids)conflict: zie De Wegwijzer. problemen in de privé-sfeer: mogelijk opnemen van verlof, al dan niet in het kader van de Wet Arbeid en Zorg. z.g. vangnetgeval : klachten als gevolg van zwangerschap, orgaandonatie, heringetreden arbeidsgehandicapte. 3 Indien er sprake is van dreigend langdurig verzuim is de werkgever ingevolge de WVP verplicht alle gegevens, documenten en correspondentie met betrekking tot het verloop van het ziekteverzuim en de ondernomen activiteiten in het kader van reïntegratie vast te leggen in het verzuimdossier. De arbodienst houdt het medisch dossier bij.

3 Acties bij Kort frequent Verzuim Week 1-4 Contact houden Week 5-6 Probleemanalyse 4 Week 6 8 Plan van aanpak 5 Veelvuldig kort durend verzuim kan reden zijn voor de werkgever om te (laten) onderzoeken wat er aan de hand is. In geval van kort frequent verzuim (>3 x verzuim in het laatste jaar) voer je een verzuimgesprek met de MW en bespreek je eventueel de verzuimsituatie in e.v. Sociaal Medisch Team. Eventueel kan je vervolgens besluiten: de MW bij het eerstvolgende verzuim direct op te laten roepen de MW direct laten oproepen door bedrijfsarts (mail sturen naar ) Het verslag van het verzuimgesprek dien je te registreren in het preventie dossier van de medewerker in RVM. Note: in voorkomende gevallen is het wellicht niet noodzakelijk bij elk volgend verzuim een verzuimgesprek te houden. Je bepaalt dit zelf. Contact met de MW over de te verwachten verzuimduur en de mogelijkheden voor werkhervatting. Eventueel komt inschakeling arbodienst of andere interventies aan de orde. MW wordt opgeroepen voor een bezoek aan de bedrijfsarts voor het maken van een medische probleemanalyse en een werkhervattingsplan. Je ontvangt deze analyse via RVM-aktie. P&O signaleert als je in gebreke blijft. Dit geldt vanaf dit moment voor alle noodzakelijk acties die je moet ondernemen in het kader van WVP. Maak een afspraak met de MW om een plan van aanpak op te stellen voor de reïntegratie en de faciliteiten die de gemeente voor deze reïntegratie levert. Dit formulier ontvang je van de personeelsadministratie. De leidinggevende in de casemanager. (De casemanager in zin van WVP ziet er op toe dat de in het plan van aanpak afgesproken activiteiten plaatsvinden, dat acties worden uitgevoerd en dat afspraken worden nagekomen) en jullie ondertekenen dit plan beiden voor akkoord. Je stuurt een afschrift aan P&O - personeelsadministratie. Samen bespreek je dit plan regelmatig met als doel een spoedige werkhervatting. Het is zinvol in een vroegtijdig stadium de P&O-adviseur er bij te betrekken. 4 De probleemanalyse mag ook eerder dan de 6 e week na de eerste ziektedag gemaakt worden, bijvoorbeeld als direct duidelijk is hoe lang het verzuim gaat duren. 5 Het plan van aanpak mag ook eerder dan de 8 e week na de eerste ziektedag gemaakt worden, bijvoorbeeld als direct duidelijk is hoe lang het verzuim gaat duren. Echter nooit later! Het plan van aanpak moet worden bijgesteld als een evaluatie door LG of MW of het advies van de bedrijfsarts of een andere deskundige verzuimbegeleider hiertoe aanleiding geeft. In de praktijk wordt dit plan meestal eens per zes weken geëvalueerd. Week 27 Aankondiging Je ontvangt van P&O een afschrift van een brief aan de MW dat het loon wordt verlaagd 6 naar 90% ingaande week 27. loonaanpassing 6 Hierbij geldt dat over de uren dat er sprake is van werk/scholing in het kader van reïntegratie de MW recht heeft op volledige loondoorbetaling

4 Week e jaarsevaluatie 7 Als blijkt dat de MW na een jaar nog niet in staat is om volledig aan de slag te gaan, dan moet je samen uiterlijk in de 52 e week de eerstejaarsevaluatie van het UWV invullen en ondertekenen. Dit formulier ontvang je van de personeelsadministratie. Je maakt de afspraak met de MW en stuurt deze naar de personeelsadministratie. Zij zorgen ervoor dat het kopie in het dossier terecht komt. De MW ontvangt van jou een kopie. Arbeidsdeskundig onderzoek Wanneer een medewerker nog niet of niet volledig aan het werk is, dient er een arbeidsdeskundig onderzoek plaats te vinden. De bedrijfsarts stelt een functiemogelijkheden lijst op. Hierin worden beperkingen en mogelijkheden van de medewerker benoemt. De arbeidsdeskundige kan, aan de hand van de functiemogelijkheden lijst, gesprek met de leidinggevende en een gesprek met een medewerker, een rapport opstellen waarin de arbeidsdeskundige aan geeft of de medewerker terug kan keren naar zijn eigen functie. Lukt dit niet, zal de arbeidsdeskundige aangeven wat de medewerker nog wel voor functies zou kunnen uitvoeren. Het kan ook zijn dat de arbeidsdeskundige aangeeft dat er geen mogelijkheden zijn voor de medewerker. Dan kan er met 68 weken tot aan 78 weken een vervroegde WIA uitkering worden aangevraagd. 7 Het doel van de eerstejaarsevaluatie is om samen te bezien of het plan van aanpak nog steeds voldoet of dat er andere acties nodig zijn om tot succesvolle reïntegratie te komen. Je bewaart een afschrift hiervan in het verzuimdossier en stuurt een kopie aan de MW. Week 53 Aankondiging loonaanpassing Week WIA-aanvraag 8 Je ontvangt van P&O een afschrift van een brief aan de medewerker dat het loon wordt verlaagd naar 75% ingaande week 53. Als de MW nog geheel of gedeeltelijk ziek is, ontvangt deze van het UWV formulieren voor de WIA-aanvraag. De MW is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de aanvraag. De werkgever en de bedrijfsarts ontvangen ook een aanvraag, resp. voor financiële en medische gedeelte. Samen met P&O-adviseur begeleid je de MW hierbij. P&O maakt hiervoor een afspraak. Belangrijk is dat alle stukken ingediend worden die door het UWV worden opgevraagd, maar tevens ook eventuele re-integratieverslagen en rapporten (denk hierbij aan het arbeidsdeskundig onderzoek). 8 Als duidelijk is dat de medewerker volledig arbeidsongeschikt is en geen kans op herstel heeft, dan kan eerder een WIA-uitkering worden aangevraagd en wel op grond van de verkorte wachttijd die minstens 13 weken en ten hoogste 78 weken bedraagt Week WIA-aanvraag in behandeling Tussen week Aankondiging loonaanpassing Je ontvangt van de MW een afschrift van de ingediende WIA-aanvraag (zo niet, vraag erom). Bij de behandeling beoordeelt het UWV de reïntegratie-inspanningen van de werknemer en werkgever. Je ontvangt van P&O een afschrift van een brief aan de MW dat het loon wordt verlaagd naar 70% (of minder afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage) ingaande week 105 tot einde dienstverband. Zie ook voetnoot 8.

5 Vanaf week 105 Claimbeoordeling De MW ontvangt van het UWV een beschikking of er sprake is van een mate van arbeidsongeschiktheid of niet. Een kopie van de beschikking ontvangt P&O en zal deze in het verzuimdossier plaatsen in RVM. Het gaat om de restverdiencapaciteit 9 van de MW. Dit is de loonwaarde die werkzaamheden theoretisch vertegenwoordigen. Hierin zijn verschillende categorieën te onderscheiden. Indien de MW minimaal 80% minder loon gaat verdienen dan is er sprake van volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de WIA. De MW is gedeeltelijk arbeidsgeschikt als dat ligt tussen >35% en < 80%. Als dat minder dan 35% is, is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid is het vervolgtraject verschillend. Achtereenvolgens komen hieronder aan de orde: volledig arbeidsongeschikt, gedeeltelijk arbeidsongeschikt, niet arbeidsongeschikt. Bij de volgende te nemen stappen dient u steeds de beschikking van het UWV en een eventuele herkeuring mee te wegen. 9 De restverdiencapaciteit is het inkomen dat de MW met diens vaardigheden en bekwaamheden en gelet op diens beperkingen nog kan verdienen. Het UWV bepaalt dit. Vanaf week 105 Volledig arbeidsongeschikt - > ontslag Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Geen arbeidsongeschiktheid Geen arbeidsongeschiktheid Als voldaan is aan alle vereisten dan kan de werkgever overgaan tot ontslag op grond van ziekte en/of gebrek 2 jaar na de eerste ziektedag. Dit doe je als werkgever op basis van de beschikking van het UWV. In het ontslagbesluit dient deze beschikking vermeld te worden. De MW kan hiertegen bezwaar maken door het vragen van een deskundigenoordeel 10 bij het UWV. De werkgever mag de MW in het derde jaar intern herplaatsen als hij een passende functie krijgt en hij tenminste 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit verdient. De MW krijgt dan een aanstelling in de nieuwe functie door middel van een overplaatsingsbesluit. Hiertegen kan de MW bezwaar maken. De werkgever mag de MW in het derde jaar ontslaan als hij een passende functie buiten de organisatie krijgt en hij ten minste 50% of meer van zijn restverdiencapaciteit verdient. Hiertegen kan de MW bezwaar maken door een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. De werkgever mag de MW in het derde jaar intern herplaatsen als deze een passende functie krijgt en daarmee volledig zijn restverdiencapaciteit verdient. De MW krijgt dan een aanstelling in de nieuwe functie door middel van een overplaatsingsbesluit. Hiertegen kan de MW bezwaar maken De werkgever mag de MW in het derde jaar ontslaan als deze een passende functie buiten de organisatie krijgt en daarmee zijn volledige restverdiencapaciteit verdient. Een en ander op basis van de beschikking van het UWV. De MW kan tegen dit besluit bezwaar aantekenen door een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen. Vanaf week 157 Herkeuring Arbeidsonge-schiktheid in 3 e jaar : herplaatsing of einde dienstverband Na 2 jaar heeft het UWV de aanvraag voor een uitkering beoordeeld (=claimbeoordeling) en daarover een beschikking aan de MW afgegeven. Als de MW gedeeltelijk arbeidsgeschikt is, dan zal het UWV de MW binnen het derde jaar herkeuren. Op basis van deze herkeuring zal bepaald worden of de MW herplaatsbaar is of dat sprake is van volledige arbeidsongeschiktheid. Een ontslagbesluit moet binnen 1 jaar na de meest recente WIA- beschikking (van het UWV) zijn genomen. Als de MW het niet eens is met het ontslag dan dient de werkgever bij een ontslagbesluit na 1 jaar van de afgifte van de meest recente beschikking een deskundigenoordeel van het UWV aan te vragen en hierbij te betrekken. Indien de MW ontslag wordt verleend dan kan deze hiertegen bezwaar maken. Het loon is 70% van zijn oorspronkelijke loon of minder

6 afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. 10 Dit is het oordeel wat UWV geeft over een vraag of meningsverschil over de geschiktheid voor het eigen werk, aangepast werk, ander werk in de eigen organisatie of een andere organisatie, de inzet van de werkgever om MW weer aan het werk te helpen en/of de inzet van de MW om weer aan het werk te gaan. In het uiterste geval kan de MW een procedure bij de kantonrechter aanspannen. Note: In dit document zijn de wettelijke richtlijnen benoemd welke zijn verankerd in de wetgeving. Het verloop van een verzuimbegeleidings- en reïntegratietraject kan per verzuimsituatie verschillen, afhankelijk van de individueel variërende kenmerken van elke situatie. Aan dit document kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel Nr. 496 28 augustus 2017 Ziekteverzuimprotocol omgevingsdiensten in Gelderland Dit onderwerp

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Reglement ziekteverzuim SOPOGO

Reglement ziekteverzuim SOPOGO Reglement ziekteverzuim SOPOGO 1 Door het bestuur vastgesteld op 18-11 - 2016 Instemming verleend door de GMR-personeelsgeleding op 06-12 - 2016 1. Algemeen Deze regeling sluit aan op de Wet Verbetering

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig?

Verzuimprotocol Ziekteverlof aanvragen Stel je beschikbaar voor passend werk Werk actief mee aan herstel (re-integratie) Medisch advies nodig? Verzuimprotocol Ons uitgangspunt is dat we ziekteverzuim zoveel mogelijk willen voorkomen. Goede arbeidsomstandigheden en een prettige werksfeer staan bij ons voorop. Desondanks kan het gebeuren dat je

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL VOOR MEDEWERKERS CAVENT

VERZUIMPROTOCOL VOOR MEDEWERKERS CAVENT VERZUIMPROTOCOL VOOR MEDEWERKERS CAVENT Versie 2015 Inhoudsopgave Waarom een protocol? 1. Ziekte medewerker 1.1 Procedure ziek melden 1.2 Eerste contact met arbodienst na ziekmelding 1.3 Verzuimkaart 1.4

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008.

Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Het artikel dat hieronder is weergegeven bevat de tekst zoals die gold op 30 juni 2008. Artikel 8:5 Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid Lid 1 Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu?

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? uwv.nl werk.nl Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie tijdens de eerste twee jaar ziekte en de Ziektewet Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie

Nadere informatie

Administratieve procedure ziekteverzuim

Administratieve procedure ziekteverzuim Administratieve procedure kortdurend verzuim (tot en met 7 dagen) Nr Dgn/ Actiehouder Activiteit Omschrijving Tijd Output Systeem Issues of aandacht in dgn 1. Dag 1 Medewerker Medewerker is ziek Medewerker

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie