Beleidsplan Ziekteverzuim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Ziekteverzuim"

Transcriptie

1 Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het ziekteverzuimbeleid draagt bij aan het scheppen van een zo optimaal mogelijk werkklimaat, waarbij het streven is dat alle personeelsleden zich in hun werksituatie wel bevinden. Het beleid is ook in overeenstemming met de WIA (=Wet Werk Inkomen naar Arbeidsvermogen), Arbowet, Ziektewet, Wet Verbetering Poortwachter, het Besluit Ziekte en Arbeidsgeschiktheid voor onderwijspersoneel primair en voortgezet onderwijs (BZA) en overige relevante regelgeving. Het beleidsplan staat in relatie tot de beleidsplannen: Arbeidsomstandigheden, Vervanging, Begeleiding invalleerkrachten. 2. Doelstelling Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen, het werk gerelateerde verzuim terug te dringen, het ziekteverzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit terrein na te leven. 3. Uitgangspunten 3.1. Het beleid is erop gericht het ziekteverzuimpercentage per schooljaar onder het landelijk gemiddelde te houden Er is een ziekteverzuimregistratie aanwezig Er wordt arbeidsomstandighedenbeleid gevoerd Er wordt taakbeleid gevoerd Er is een procedure ziekteverzuim Er is een folder Spelregels bij ziekte Er is een contract met een gecertificeerde bedrijfsarts Het ziekteverzuim wordt vanuit de afdeling Personeelszaken gemonitord De directeur Personeelszaken treedt op als casemanager De medewerker meldt zichzelf ziek bij de directeur De directeur meldt alle ziektegevallen aan de afdeling Personeelszaken, waarna registratie plaats vindt De werkgever en de werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een spoedige terugkeer van de werknemer op de werkplek De inspanningen richten zich op wat de werknemer (nog of alweer) wel kan. Niet op wat hij/zij niet kan. 4. Beleidsuitspraken 4.1. De directeur heeft individuele gesprekken met personeelsleden (de gesprekkencyclus) De directeur heeft aandacht voor persoonlijke omstandigheden van personeelsleden De directeur draagt zorg voor het bevorderen van een professionele cultuur.

2 4.4. De directeur en de medewerker hebben contact over de verzuimreden en de verwachte verzuimduur De afdeling Personeelszaken informeert bij de werknemer naar de stand van zaken Bij frequent verzuim vindt in overleg met de directeur Personeelszaken een verzuimgesprek plaats tussen de directeur en de medewerker De medewerker dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor werkgever en bedrijfsarts De zieke werknemer bezoekt op uitnodiging van de bedrijfsarts zijn spreekuur De medewerker ontvangt de folder Spelregels bij ziekte Bij duurzaam benutbare mogelijkheden wordt door de medewerker en de directeur een plan van aanpak voor de re-integratie opgesteld Tijdens het ziekteverzuim is het niet toegestaan om zonder toestemming van de bedrijfsarts en werkgever andere werkzaamheden in de zin van arbeid te verrichten Tijdens het ziekteverzuim is het niet toegestaan om zonder toestemming van de bedrijfsarts en werkgever op vakantie te gaan De zieke werknemer werkt mee aan het herstel en volgt de adviezen van de bedrijfsarts op Bij een verschil van mening hierover kan de werknemer een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen Na elk spreekuur vindt er sociaal-medisch overleg plaats tussen bedrijfsarts en casemanager. Voor dit overleg kan ook een extern arbeidsdeskundige worden uitgenodigd Bij langdurige ziekte (wanneer een medewerker eenmaal is gezien door de bedrijfsarts) vindt een hersteld melding alleen plaats na overleg tussen de bedrijfsarts, casemanager, schooldirecteur en medewerker Als na het eerste ziektejaar blijkt dat er bij de eigen werkgever geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn, wordt door extern arbeidsdeskundigen een onderzoek verricht naar reintegratiemogelijkheden bij andere werkgevers De directeur draagt zorg voor regelmatige teamvergaderingen waarin verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden worden besproken Het onderwerp ziekteverzuim staat regelmatig minimaal één keer per jaar als agendapunt op het directieberaad en de GMR Voor het personeel is er gelegenheid om gebruik te maken van het open spreekuur van de bedrijfsarts Maandelijks vindt er een rapportage van het ziekteverzuimpercentage plaats aan de schooldirecteur en het College van Bestuur. Waar nodig worden bovenschoolse en/of school specifieke maatregelen getroffen. 5. Financiële consequenties Kosten bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en re-integratieadvies Bijlagen Bijlage 1: Procedure Ziekteverzuim Bijlage 2: Plan van Aanpak Re-integratie (2x) Christelijke Scholengroep De Waard 2

3 Bijlage 1 Procedure Ziekteverzuim Helemaal nieuw 1. Fasen ziekteverzuim De verzuimprocedure kent meerdere fasen De ziekmelding. De directeur maakt een inschatting of er per direct contact moet zijn met de bedrijfsarts. Zo niet, dan gebeurt dit tussen de twee en de vier weken. De directeur vraagt ook of er iets is wat de medewerker (nog wel) kan. Wellicht kan de medewerker toch aangepaste werkzaamheden komen doen. De directeur en de medewerker kunnen voorafgaand aan een eventueel bezoek aan de bedrijfsarts al een voorstel maken met benutbare mogelijkheden voor arbeid Tussen de eerste dag van de ziekmelding en de betermelding houdt de directeur tweewekelijks contact met de medewerker Binnen vier dagen neemt de afdeling Personeelszaken contact op met de medewerker om te vragen hoe het gaat. Vroegtijdig persoonlijk contact draagt bij aan een spoedige terugkeer Tussen de twee en de vier weken nodigt de afdeling Personeelszaken de medewerker uit op het spreekuur van de bedrijfsarts Tussen de vier en de zes weken verzuim stelt de bedrijfsarts voor de medewerker en de werkgever een probleemanalyse op. In de probleemanalyse staat wat de beperkingen zijn (tijd en belastbaarheid en wat de prognose is (aangepaste werkzaamheden, weer voor de groep) en wat nodig is voor de re-integratie. Met al deze gegevens bekijkende medewerker en de bedrijfsarts hoe de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Deze probleemanalyse en het re-integratieadvies staan in het verslag van de bedrijfsarts Tussen de zes en de acht weken wordt een plan van aanpak opgesteld. Dit plan omvat twee onderdelen: Het formele plan van aanpak wordt opgesteld door de casemanager. Hierbij hoort een formulier van het UWV. Dit wordt na opstellen ondertekend door de medewerker en de werkgever. In het plan van aanpak staat wat het einddoel van de re-integratie is. Ook staat er hoe de medewerker en de werkgever dit doel willen bereiken. De casemanager houdt hierbij rekening met de probleemanalyse van de bedrijfsarts. De casemanager houdt in de gaten of het gehele plan van aanpak goed wordt uitgevoerd Het re-integratieplan wordt opgesteld door de medewerker en de directeur in overleg met de casemanager. Het omvat een kalender met per dag de afgesproken werkzaamheden binnen de re-integratie. Ook wordt hierin kort verslag uitgebracht van de gesprekken en afspraken tussen de directeur en de medewerker Iedere vier tot zes weken Zolang de medewerker bezig is met de re-integratie, houdt de bedrijfsarts regelmatig contact met de medewerker. Dit is ongeveer om de vier tot zes weken. Samen kijken ze of het doel in het plan van aanpak haalbaar is en of een bijstelling van het plan van aanpak nodig is Na één jaar: eerstejaarsevaluatie Als de medewerker een jaar ziek is evalueren de medewerker en de werkgever de re-integratie. Hierbij hoort een formulier van het UWV. De casemanager en de medewerker bespreken of de medewerker op de goede weg is om weer aan het werk te komen. Dit is nodig, omdat dit het afgelopen jaar niet is gelukt. Vindt de medewerker samen met de casemanager dat het plan van aanpak nog steeds voldoet? Dan werkt de medewerker gewoon verder aan de re-integratie zoals de medewerker heeft afgesproken anders dient het plan van aanpak te worden aangepast. Het loon van de medewerker wordt aangepast naar 70% voor het deel waarvoor de medewerker niet is beter gemeld Tweede spoor Als het er na een jaar naar uit ziet dat het de medewerker niet lukt om weer aan de slag te gaan binnen de eigen functie dan moet de werkgever proberen werk voor de medewerker te Christelijke Scholengroep De Waard 3

4 Bijlage 1 Procedure Ziekteverzuim zoeken bij een andere organisatie. De bedrijfsarts stelt een functie mogelijkhedenlijst (FML) op en een externe arbeidsdeskundige doet een arbeidsdeskundig onderzoek (ADO). De werkgever schakelt desgewenst een re-integratiebedrijf in om werk bij een andere werkgever te (onder)zoeken Na bijna twee jaar: eindevaluatie Het UWV stuurt de medewerker na 20 maanden automatisch een aanvraagformulier voor een WIA-uitkering. Als de medewerker een WIA-uitkering wil aanvragen, dan moet de medewerker dit formulier binnen vier weken terugsturen. Het UWV beoordeelt dan ook het reintegratieverslag. Het re-integratieverslag maakt de medewerker samen met de werkgever. Het is een bundeling van documenten, zoals het plan van aanpak en probleemanalyse. Hieruit blijkt wat de medewerker en de werkgever hebben gedaan zodat de medewerker weer aan het werk kan. Het UWV beoordeelt of de medewerker en de werkgever voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. De arbeidsdeskundige van het UWV kijkt bijvoorbeeld of er passend werk is bij de werkgever en of hij de medewerker passend werk heeft aangeboden. Heeft de werkgever niet voldoende gedaan aan de re-integratie dan kan hij verplicht worden het loon langer door te betalen en kan de medewerker niet worden ontslagen. Heeft de werknemer zelf niet voldoende meegewerkt aan de re-integratie dan is de medewerker misschien verwijtbaar werkloos en krijgt de medewerker geen of een lagere uitkering Na twee jaar: de medewerker krijgt een WIA-uitkering Als de medewerker een WIA-uitkering heeft aangevraagd en het UWV heeft besloten dat de medewerker een WIA-uitkering krijgt dan betekent dit dat het re-integratietraject bij de werkgever stopt en mag de werkgever de medewerker ontslaan voor het deel waarde medewerker uitkering voor ontvangt. Het blijft de bedoeling dat de medewerker probeert weer aan de slag te komen, voor zover de ziekte dat toelaat. UWV kan de medewerker daarbij helpen. 2. Verantwoordelijkheden werknemer 2.1. Ziekmelden Als de medewerker ziek is en niet in staat om te werken, geeft de medewerker de ziekmelding voor 07:00 uur persoonlijk mondeling door aan de direct leidinggevende (meestal schooldirecteur) en bij afwezigheid aan zijn/haar vervanger Als de medewerker tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, dan meldt de medewerker zich persoonlijk af bij de direct leidinggevende en bij afwezigheid bij zijn/haar vervanger De medewerker geeft als d medewerker zich ziek meldt aan wat de reden van verzuim is, hoe lang hij/zij verwacht afwezig te zijn en of er een relatie bestaat tussen de ziekmelding en de arbeidsomstandigheden Bij ziekte in buitenland meldt de medewerker zich volgens de onder punt a. genoemde procedure ziek, geeft de medewerker zijn/haar volledige verblijfsadres op en draagt de medewerker zorg voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar Nederland. Verder dient de medewerker in een dergelijk geval (ook tijdens vakantie) contact op te nemen met de plaatselijke arts. De medewerker overlegt van dit consult bij terugkeer in Nederland een leesbaar schriftelijk bewijs, daar waar nodig met vertaling, aan de directeur en/of indien dit medische gegevens bevat aan de arts van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts bepaalt of de ziekmelding vanuit het buitenland rechtmatig is geweest Aanwezigheid tijdens ziekte Gedurende de verzuimperiode dient de medewerker telefonisch bereikbaar te zijn Als er redenen zijn waarom de medewerker zich niet aan deze regel kan houden dan is de medewerker verplicht dit aan de directeur te melden en van de directeur toestemming te ontvangen om af te wijken van deze regel. Christelijke Scholengroep De Waard 4

5 Bijlage 1 Procedure Ziekteverzuim Als de medewerker tijdens de ziekte verhuist, tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis), dan dient de medewerker dit binnen 24 uur aan de directeur door te geven Als de medewerker tijdens ziekte op vakantie wil, heeft de medewerker toestemming nodig van de directeur (die zo nodig de bedrijfsarts raadpleegt.) 2.3. Meewerken aan herstel en re-integratie/werkhervatting De medewerker is verplicht dat te doen of na te laten wat redelijkerwijs van de medewerker mag worden verwacht om te herstellen van de arbeidsongeschiktheid. Dit houdt onder meer het volgende in: De medewerker mag geen andere werkzaamheden in de zin van arbeid verrichten zonder overleg met en toestemming van de directeur De medewerker is verplicht om mee te werken aan activiteiten die bijdragen aan de herstel en een zo spoedig mogelijke (verantwoorde) werkhervatting. Voorbeelden zijn bezoek huisarts, arbeidstherapie, scholing, persoonlijke begeleiding (bijvoorbeeld maatschappelijk werk), gedeeltelijke werkhervatting en werk- of takenaanpassing De medewerker is verplicht (tijdelijk) passende arbeid te verrichten, wanneer die bij de school of ergens anders in de stichting voorhanden is Van de medewerker wordt een actieve houding verwacht bij het opstellen, bespreken en bijstellen van het Plan van Aanpak. Dit betekent ook dat de medewerker wijzigingen in de omstandigheden op tijd doorgeeft, ook als de directeur hier niet speciaal om heeft gevraagd Aan een oproep om op het spreekuur van de bedrijfsarts te komen, is de medewerker verplicht gehoor te geven. Als de medewerker wegens gezondheidsredenen verhinderd is, of de medewerker is weer volledig aan het werk gegaan, moet de medewerker minimaal 24 uur voor de afspraak de directeur én de bedrijfsarts op de hoogte stellen Hersteld melden Zodra de medewerker weer (als dan niet op advies van de bedrijfsarts) aan het werk kan (geheel of gedeeltelijk), dient de medewerker dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk vóór uur op de dag voorafgaande aan de dag van aanvang van de werkzaamheden telefonisch door te geven aan de directeur. Als de medewerker niet in staat is om op de afgesproken dag het werk te hervatten, dan licht de medewerker de directeur direct telefonisch in De medewerker is verplicht gegronde redenen aan te geven waarom de medewerker zich niet aan de afspraak kan houden De casemanager bepaalt in overleg met de bedrijfsarts en de medewerker de verdere acties. 3. Verantwoordelijkheden werkgever Acties naar aanleiding van ziekmelding: 3.1. De directeur geeft de ziekmelding op de eerste dag door aan de afdeling Personeelszaken De directeur pleegt overleg met de medewerker over de reden van verzuim en de verwachte verzuimduur. De directeur maakt een inschatting of er per direct contact moet zijn met de bedrijfsarts. Vervolgens is er minimaal tweewekelijks contact De afdeling Personeelszaken neemt binnen 4 dagen contact op met de medewerker om te vragen hoe het gaat Tussen de twee en vier werken nodigt de afdeling Personeelszaken de medewerker uit op het spreekuur van de bedrijfsarts. De medewerker krijgt hiervoor een schriftelijke en/of Christelijke Scholengroep De Waard 5

6 Bijlage 1 Procedure Ziekteverzuim telefonische uitnodiging. Vervolgens wordt de medewerker ook op advies van de bedrijfsarts elke vier tot zes weken wederom uitgenodigd De afdeling Personeelszaken verstrekt bij een eerste bezoek aan de bedrijfsarts aan de medewerker de folder Spelregels bij ziekte Als de medewerker langdurig arbeidsongeschikt is, probeert de directeur de medewerker - in overleg met de medewerker en in samenwerking met de bedrijfsarts en de casemanager - stapsgewijs weer aan het arbeidsproces te laten deelnemen. Hierbij wordt vooral rekening gehouden met de mogelijkheden van de werknemer De directeur stelt - mede aan de hand van het advies van de bedrijfsarts - samen met de medewerker een re-integratieplan op met afspraken die moeten leiden tot een zo spoedig mogelijke werkhervatting. In de periode dat de afgesproken activiteiten worden uitgevoerd, onderhoudt de directeur tweewekelijks contact met de medewerker. De directeur zal het nodige doen om de terugkeer naar het werk mogelijk te maken Werkhervatting na langdurige ziekte, vindt plaats in overleg met de bedrijfsarts, de casemanager, de directeur en de medewerker. Er wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen van de medewerker. De directeur en de medewerker houden een werkhervattingsgesprek waarin het verloop van het verzuim en toekomstige preventie aan de orde komen Werk kan worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie en in een andere, passende functie voor zover hier sprake van is. Het einddoel en de duur van het re-integratieproces moet worden omschreven. Dit geldt ook voor arbeid therapeutische werkhervatting. Hieraan is geen loonwaarde verbonden en betrokkene blijft in formele zin ziek. De bedrijfsarts blijft de medewerker begeleiden. Een volledige hersteldmelding is aan de orde wanneer de medewerker zijn functie volledig uitoefent qua taken en omvang De directeur geeft een hersteldmelding bij kortdurende ziekte (voordat de medewerker is gezien door de bedrijfsarts) op de eerste dag door aan de afdeling Personeelszaken De afdeling personeelszaken draagt zorg voor de bewaking van de fasen binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Hieronder vallen: het opstellen van de probleemanalyse, het plan van aanpak, de 42e weekmelding bij het UWV, de eerstejaarsevaluatie, de loonaanpassing naar 70%, de inzet tweede spoor, de eindevaluatie, de ondersteuning WIA aanvraag Bij doorlopend verzuim (binnen vier weken na hersteldmelding weer ziek) neemt de bedrijfsarts contact op met de casemanager. In overleg wordt er bepaald of actie noodzakelijk is. Christelijke Scholengroep De Waard 6

7 Bijlage 2 Ingevuld format plan van aanpak re-integratie Plan van aanpak re-integratie (voorbeeld) Naam: Medewerker Begin afwezigheid: Datum Start re-integratie: Datum Vaste werkdagen: Dagen van de week datum t/m t/m t/m t/m percentage ziek 100% 100% 100% 100% beter gemeld 0% 0% 0% 0% terugkeer werkdagen/uren duur vrijdag 3-6 vrijdag 10 juni woensdag 29 juni woensdag 24-8 woensdag 31-8 woensdag 7-9 dinsdag 13-9 woensdag 21-9 woensdag 28-9 vrijdag 30-9 starttijd verschillend uur uur uur uur 9:30-12:30 uur 9:30-12:30 uur 9:30-12:00 uur taakbelasting toetsen juffendag helpen in de klas waar nodig groepje kinderen uit de klas voor Spelling kinderen uit de klas voor Taal vervanging volledig door ## volledig door ## volledig door ## volledig door ## besproken eigen initiatief tijdens persoonlijk gesprek door ## kort informeel voortgang besproken met ## tijdens persoonlijk gesprek met ## Bezoek bedrijfsarts Datum Datum Datum Datum Afspraken, opmerkingen Fijn op school te zijn en met kinderen. Wel emotioneel en snel vermoeid. Helpen in de klas was fijn. Moeite met emoties. Groepje kinderen werkte prettig. De vrijdagochtend erbij deze week. Christelijke Scholengroep De Waard 7

8 Bijlage 2 Ingevuld format plan van aanpak re-integratie Voorbeeld Re-integratieplan at = arbeidstherapeutisch h = hersteld week Gespreksdatum Wo Do Vr mo mo mi mo mi 12/48 28/11, 12.15u at at 13/49 at at 14/50 12/12, 12.15u at at per dagdeel 1 activiteit 15/51 at at 16/2 at at per dagdeel 2 activiteiten 17/3 16/1, 12.30u at at 18/4 erbij? at at 2 dagdelen 3/4 activiteiten 19/5 at at at 20/6 6/2, u at at at 1x heel dagdeel / 2x 2/3 activiteiten 21/7 at at at 1x heel dagdeel/ 2x3/4 activiteiten 22/8 at at at 2 dagdelen zelfstandig de groep? 23/10 6/3, u at h h 2 dagdelen zelfstandig de groep op andere dag 2/3 activeiten 24/11 at h h 25/12 at h h op wo/do-ochtend & vr zelfstandig de groep? 26/13 26/3, 12.30u at h h 27/14 at h at h 2 dagdelen zelfstandig de groep, andere 2 dagdelen 2/3 activiteiten 28/15 h h at h aanwezigheid ouderavonden / 3 delen zelfstandig de groep 29/16 16/4, u h h at h aanwezigheid ouderavonden 30/17 h h at h 31/20 h h at h bijwonen vergaderingen Christelijke Scholengroep De Waard 8

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016, geel Rose, blauw DB, paars GMR 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR Ziekteverzuimbeleid Versie 2.0 Datum vaststelling Bestuursbureau 15 november 2012 Datum vaststelling GMR Datum van ingang 1 mei 2013 Evaluatiedatum Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Preventief beleid

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu?

Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Ziekteverzuimprotocol Kerobei: Ik ben ziek, wat nu? Vanaf 1 april 2002 geldt de Wet verbetering Poortwachter. Doel van de wet is: kansen op re-integratie van zieke werknemers verbeteren, door werknemers

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 17-06-2015 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Esther Turkesteen Personeelsfunctionaris Versie:

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit.

Voor onze opdrachtgever en Mettom ben jij het belangrijkste kapitaal. Daarom is het van belang dat je gezond blijft en lekker in je vel zit. VOORSCHRIFTEN BIJ ZIEKTEVERZUIM www.mettom.nl Definities Werkgever: Mettom is jouw juridische werkgever. Mettom verzorgt je salarisbetaling en je bent in dienst van Mettom (Mettom). Opdrachtgever: dit

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 58584 1 juli 2015 Verzuimprotocol Maastricht 2015 gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.23 juni 2015; Gelet op artikel 7:9,

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Maart 2014 (december 2015 kleine aanpassing i.v.m. overgang naar College van Bestuur) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Rollen en verantwoordelijkheden 3 3. Preventief beleid

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 14 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie