Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB"

Transcriptie

1 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel Ziekteverzuimbeleid versie Personeel/Ziekteverzuimbeleid

2 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen 4 2. Preventief en curatief verzuimbeleid Inleiding Verantwoordelijkheid Wettelijke regelingen 6 3. Preventief beleid Inzet Voorlichting Verzuimgesprek 8 4. Curatief beleid Betrokkenheid Ziekteverzuimbegeleiding Ziek-/Herstelmeldingen Re-integratiedossier Werkhervatting en re-integratie Aangepast werk Werkhervatting in het kader van herstel Sociaal-medisch teamoverleg Spreekuur arbodienst Arbeidsomstandigheden spreekuur Registratie en administratie Overzicht Evaluatie Protocol ziekteverzuim Protocol werkhervatting Bij verzuim < 6 weken Bij verzuim > 6 weken Werkhervatting op arbeidstherapeutische basis Bijlagen Leidraad voor (telefonisch) gesprek bij ziekmelding 19 Personeel/ 2

3 Leidraad voor huisbezoek Leidraad voor werkhervattinggesprek Leidraad voor een verzuimgesprek (los staand van actueel verzuim) Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Probleemanalyse Advies aan werkgever en werknemer Plan van aanpak Re-integratiedossier Re-integratieverslag UWV formulieren 27 Personeel/ 3

4 1. Uitgangspunten en doelstellingen Het College van Bestuur streeft ernaar het door de scholen beïnvloedbare verzuim zo laag mogelijk te houden. Als doelstelling wil de organisatie onder het landelijke verzuimcijfer voor basisonderwijs zitten. Door middel van integraal personeelsbeleid zullen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid actief worden bestreden. Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het Arbobeleid. Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel: arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen; ziekteverzuim tot een minimum te beperken; de wetgeving op dit gebied na te leven.

5 2. Preventief en curatief verzuimbeleid 2.1 Inleiding Basis van het ziekteverzuimbeleid is het protocol ziekteverzuim. Het protocol ziekteverzuim is bestemd voor de werkgever en de werknemer. De directeur van de school en de HRM-adviseur zullen voor een groot gedeelte de taak die de werkgever heeft uitvoeren. Verzuim- en reintegratiebegeleiding is een reactie enerzijds vanuit betrokkenheid op het welzijn van een werknemer door de werkgever en de wens dat betrokkene weer snel zijn werk binnen de organisatie zal kunnen hervatten en anderzijds een opgelegde verplichting die voortvloeit uit wettelijke regelingen. De regelgeving Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) biedt duidelijkheid over termijnen en uitkeringen en geeft in grote lijnen het traject van begeleiding aan. Binnen dit kader wordt samengewerkt door werkgever en werknemer (vanuit een wederzijds belang) aan het zo veel mogelijk voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en in geval van ziekte aan een spoedig herstel. Werkgever en werknemer worden hierin ondersteund door de arbodienst. Op basis van een duidelijke verzuimprocedure en goede afspraken met alle betrokkenen wordt hieraan gewerkt. Om tot een goede samenwerking te komen worden alle betrokkenen goed geïnformeerd over hun verantwoordelijkheden en taken in het verzuim- en reintegratieproces. Het ziekteverzuimbeleid, zoals hieronder weergegeven, bestaat uit drie onderdelen: preventief beleid: voorkomen van arbeidsgerelateerde ziekte en verzuim door een goede afstemming van de belasting op de belastbaarheid van de individuele werknemer; curatief beleid: ter bevordering van het herstel van het personeel en een spoedige werkhervatting; registratie en administratie. 2.2 Verantwoordelijkheid Het College van Bestuur en de directeuren zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van het ziekteverzuimbeleid. Het College van Bestuur zorgt in de eerste plaats voor de invulling van het beleid voor de hele organisatie en voor een adequate overlegstructuur. De directeur zorgt voor de uitvoering van het beleid op school en is de casemanager ziekteverzuim. De casemanager is verantwoordelijk voor een goed verloop van het gehele re-integratietraject. Het College van Bestuur en de directeuren laten zich in hun werkzaamheden bijstaan door de HRMadviseur en de arbodienst. De HRM-adviseur geeft onafhankelijk advies aan het CvB, houdt de voortgang van de re-integratie in de gaten en is deskundig op het gebied van re-integratie.

6 2.3 Wettelijke regelingen Vanaf 1 april 2002 is de wetgeving aangescherpt door de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de instroom in de WIA te beperken c.q. te voorkomen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgevers en zieke werknemers beiden in het eerste ziektejaar hun uiterste best doen om de arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te laten voortduren. Per 1 januari 2004 is de verlenging van de doorbetalingsverplichting ingevoerd. Dit betekent dat ook in het tweede jaar de werkgever verplicht is loon door te betalen bij ziekte, de Wet Verbetering Poortwachter van kracht is en een eventuele WIA ingaat vanaf twee jaar ziekteverzuim. Bij dreigend langdurig verzuim is de werkgever verplicht om een re-integratiedossier aan te leggen, waarin alle gegevens worden opgenomen die te maken hebben met het verloop van het verzuim. De snelle re-integratie die de Wet Verbetering Poortwachter vraagt, krijgt vorm via een gezamenlijk gemaakt plan van aanpak. Hierin legt de werkgever samen met de zieke vast wat de re-integratieactiviteiten zullen zijn. De activiteiten zijn gericht op re-integratie binnen ( 1 e spoor ) of buiten de organisatie ( 2 e spoor ). De werkgever en werknemer hebben beiden een inspanningsverplichting. De wijze waarop werkgever en werknemer met hun verantwoordelijkheden zijn omgegaan, moet blijken uit het re-integratiedossier. Daarin is onder andere opgenomen de probleemanalyse, het plan van aanpak, de bijstellingen van het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie, etc. Tezamen vormt dit het re-integratieverslag dat door de werknemer bij de aanvraag voor WIA moet worden meegestuurd naar het UWV.

7 3. Preventief beleid Voorkomen is beter dan genezen, luidt het spreekwoord. Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om verzuim tegen te gaan. Dit gebeurt door: individuele gesprekken met werknemers waarin belangstelling wordt getoond naar het welzijn; het houden van formele en informele gesprekken conform de gesprekkencyclus; het in teamvergaderingen bespreken van verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden; directieoverleg waarin verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden worden besproken; feedback van de medezeggenschapsraden; uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het maken van een jaarlijks plan van aanpak; het voeren van verzuimgesprekken; het zorgdragen voor begeleiding (intern/extern) van werknemers die dreigen uit te vallen; overleg met de arbodienst; het geven van voorlichting over het ziekteverzuimbeleid; het aanbieden van een open arbeidsomstandigheden spreekuur bij de arbodienst. 3.1 Inzet De directeur van de school probeert het ziekteverzuim tot een minimum te beperken door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leidinggeven en voldoende aandacht voor de individuele werknemer. De werknemer draagt bij aan de preventie van verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. Een deel van de verzuim beïnvloedende factoren ligt buiten de beïnvloedingssfeer van werkgever en werknemer. Het beleid is er echter op gericht om de verzuim beïnvloedende factoren zodanig optimaal te maken dat er sprake is van zo min mogelijk verzuim. Alleen als werkgever én werknemers zich volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim is het beleid effectief. 3.2 Voorlichting Voorlichting over het ziekteverzuimbeleid is een belangrijk onderdeel van de aanpak van het ziekteverzuim. In dit kader zijn de volgende zaken van belang: Op de website is het beleidsdocument te vinden onder: organisatie beleidsdocumenten. Het protocol (hoofdstuk 6) en de brochure Wat te doen bij ziekte staan onder: medewerkers formulieren.

8 De directeur informeert het team over de verzuimgegevens van de schoolorganisatie. Het verzuim binnen de school wordt met in achtneming van de privacy van werknemers besproken in de teamvergaderingen. Alleen als alle werknemers en schoolleiding zich verantwoordelijk voelen voor een zo laag mogelijk ziekteverzuim kan dit doel bereikt worden. Daarnaast is voorlichting over allerlei zaken die met gezondheid en arbeid te maken hebben belangrijk voor de preventie van beroepsgebonden aandoeningen. 3.3 Verzuimgesprek De directeur houdt met medewerkers die frequent (3 maal of meer per schooljaar) hebben verzuimd een verzuimgesprek. Dit gesprek staat los van actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele verzuimgedrag. Ook de gevolgen van het verzuim voor de school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode komen tijdens het gesprek aan de orde. Bijlage 8.4 bevat een leidraad voor een dergelijk verzuimgesprek. Uit het gesprek blijkt of verzuimd werd als gevolg van medische klachten, arbeidsomstandigheden of privéomstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, proberen werkgever en werknemer tot een oplossing van de problemen te komen. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan worden overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een afspraak te regelen met de bedrijfsarts. De directeur brengt de HRM-adviseur hiervan op de hoogte, nadat hij/zij dit heeft gemeld aan de medewerker. Een lid van het College van Bestuur voert een verzuimgesprek met directeuren die 3 maal of meer per schooljaar of anderszins afwijkend verzuimd hebben. De voorzitter van het College van Bestuur voert in deze gevallen een verzuimgesprek met de overige leden van het College van Bestuur.

9 4. Curatief beleid In geval van ziekmelding streeft het College van Bestuur naar het herstel van de werknemer en een zo spoedig mogelijke werkhervatting dan wel re-integratie. Hoe dit gebeurt, staat hieronder beschreven. 4.1 Betrokkenheid Betrokkenheid van de collega s en de leidinggevende met de zieke is belangrijk. Bij langdurend verzuim van het werk kan vervreemding optreden wat een negatief effect heeft op de werkhervatting. Regelmatig contact met de zieke kan dit voorkomen. Behalve telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen, enzovoort, is het ook goed om relevante post door te sturen en andere informatie van de school. In alle gevallen bepaalt de directeur of doorsturen van post gewenst, dan wel verstandig is. Vanuit de werkgever wordt op gezette tijden een attentie bezorgd. In bijlage 8.2 is een leidraad opgenomen voor een huisbezoek. 4.2 Ziekteverzuimbegeleiding De werknemer meldt zich, indien mogelijk, zelf ziek bij de directeur van de school. Werkgever en werknemer dienen zich te houden aan het protocol ziekteverzuim (zie hoofdstuk 6). Het College van Bestuur dient er voor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van het protocol ziekteverzuim en voorziet de directeur van een leidraad voor het voeren van een (telefonisch) gesprek bij ziekmelding (zie bijlage 8.1). De procedure bij ziekte en arbeidsongeschiktheid conform Wet Verbetering Poortwachter is met een tijdspad weergegeven in bijlage 8.5. Van de werkgever en werknemer wordt een actieve houding verwacht. 4.3 Ziek-/Herstelmeldingen De directeur geeft de ziek- en herstelmeldingen dezelfde dag of zo spoedig mogelijk daarna door aan het Onderwijsbureau Meppel. 4.4 Re-integratiedossier De HRM-adviseur legt een re-integratiedossier aan en beheert dit. De directeur beheert een schaduwdossier. Met de zieke werknemer worden regelmatig gesprekken gevoerd waarbij de stand van zaken rondom verzuim en re-integratie wordt besproken. Van deze gesprekken wordt een gespreksverslag gemaakt. De werknemer en werkgever ondertekenen het verslag, waarna het verslag in het re-integratiedossier wordt opgenomen. In bijlage 8.5 is aangegeven welke documenten onder andere in het re-integratiedossier worden opgenomen. Het re-integratiedossier wordt na beëindiging van het verzuim toegevoegd aan het personeelsdossier.

10 4.5 Werkhervatting en re-integratie Werkhervatting brengt een aantal regels met zich mee voor werkgever en werknemer, zoals vastgelegd in het protocol werkhervatting (hoofdstuk 7). Het College van Bestuur dient ervoor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van dit protocol en voorziet de directeur van een leidraad voor een werkhervattinggesprek (zie bijlage 8.3). Het College van Bestuur en de directeur bevorderen de re-integratie van zieke werknemers door tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te leveren aan de hand waarvan de werknemer zijn werk kan hervatten, dan wel een passende functie kan vervullen. Als blijkt dat de werknemer het eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen passende functie voorhanden is binnen de stichting, probeert de werkgever extern in een andere organisatie de werknemer van passend werk te voorzien. 4.6 Aangepast werk Door tijdelijk aangepaste werkzaamheden te verrichten blijft de werknemer betrokken bij zijn werk en bij de school. Bovendien kan de werkgever gebruik blijven maken van de kennis en capaciteiten van de werknemer. De bedrijfsarts geeft in dit geval aan wat de mogelijkheden/beperkingen zijn van de werknemer. De werkgever bekijkt welke deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden. Bij aangepast werk dan wel arbeidstherapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of arbeidstherapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar is gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Dit laatste geldt ook als uitgangspunt voor het re-integratietraject. Regelmatig wordt de re-integratie geëvalueerd en daar waar nodig zal bijstelling van het plan van aanpak plaatsvinden. 4.7 Werkhervatting in het kader van herstel Een werknemer kan in het kader van de re-integratie tijdelijk op een andere school of in een andere functie binnen of buiten het onderwijs werk verrichten. De plaatsing geschiedt uiteraard in overleg met alle betrokkenen. De werknemer behoudt de eigen functie totdat blijkt dat hij definitief in een andere functie wordt aangesteld. Op dat moment wordt de werknemer hersteld gemeld en wordt de vervanging beëindigd. Van belang is dat duidelijk afspraken worden gemaakt wie in deze situatie de casemanager is. 4.8 Sociaal-medisch teamoverleg In de regel is er overleg tussen directeur, bedrijfsarts en HRM-adviseur over actueel verzuim. Desgewenst komt het Sociaal Medisch Team (SMT) bij elkaar voor overleg. Het SMT bestaat uit de HRM-adviseur, de bedrijfsarts en op uitnodiging of verzoek de schooldirecteur (m.b.t. actueel ziekteverzuim en/of dreigend ziekteverzuim). Het SMT bespreekt de verzuimcijfers, het individuele

11 verzuim en de algemene arboproblematiek. In gevallen waar het de werknemer betreft kan het overleg door hem/haar zelf worden bijgewoond. 4.9 Spreekuur arbodienst De zieke werknemer krijgt niet automatisch een oproep voor het 1 e spreekuur. De werknemer wordt opgeroepen voor een spreekuur op het moment dat de directeur een re-integratieadvies van de bedrijfsarts nodig heeft, doch uiterlijk binnen 4 weken. Na melding aan de HRM-adviseur neemt de directeur of de HRM-adviseur contact op met de bedrijfsarts voor het maken van een afspraak voor de zieke werknemer. De werknemer ontvangt van de arbodienst een uitnodiging voor het spreekuur. In de meeste gevallen wordt naar aanleiding van het spreekuurbezoek alleen een reintegratie advies verwacht. Wanneer er sprake is van complex verzuim en de verwachting is dat verzuim langer zal duren wordt door de bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld Arbeidsomstandigheden spreekuur Een werknemer kan op eigen initiatief een afspraak maken met de bedrijfsarts voor het arbeidsomstandigheden spreekuur in verband met (dreigende) gezondheids- of welzijnsproblemen. De samenhang van de (potentiële) problemen met het werk en de werkomstandigheden wordt beoordeeld en er wordt advies gegeven. Dit spreekuur is strikt vertrouwelijk en de directeur krijgt geen terugkoppeling van dit gesprek, tenzij noodzakelijk en met instemming van de werknemer. Het College van Bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de problematiek die aan de orde is geweest en over het aantal werknemers dat gebruik heeft gemaakt van dit spreekuur.

12 5. Registratie en administratie Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen draagt het College van Bestuur zorg voor een nauwkeurige registratie en administratie van de afwezigheid van personeel, de absentie door ziekteverzuim inbegrepen en maakt hiervoor gebruik van de diensten van het Onderwijsbureau Meppel. Het Onderwijsbureau zorgt voor een registratiesysteem dat op schoolniveau de volgende gegevens kan aanleveren: het ziekteverzuimpercentage per school in een bepaalde periode; de ziekteverzuimduur in dagen per individu en per school in een bepaalde periode; de ziekmeldingsfrequentie per individu en per school in een bepaalde periode; een indeling van het ziekteverzuim per school op grond van leeftijd, geslacht, OP, OOP enzovoort. 5.1 Overzicht Verzuimgegevens van werknemers en verzuimcijfers zijn inzichtelijk via het Management Informatiesysteem Tobias van het Onderwijsbureau. Twee keer per jaar worden de verzuimcijfers op stichtingsniveau in het directeurenberaad met de directeuren besproken. De directeuren bespreken minimaal twee keer per jaar in de teamvergaderingen de verzuimcijfers op schoolniveau. Opmerking: Informatie over landelijke ziekteverzuimcijfers is verkrijgbaar bij het Vervangingsfonds. Kijk op Evaluatie Jaarlijks maakt de arbodienst een analyse van het ziekteverzuim op stichtingsniveau en van de informatie vanuit het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar personen. De gegevens worden gebruikt bij de evaluatie van het contract met de arbodienst en kunnen eventueel leiden tot aanpassing van de contractafspraken. Als de resultaten van de analyse daartoe aanleiding geven, worden concrete acties afgesproken in een activiteitenplan. Eenmaal per jaar voeren het College van Bestuur en de HRM-adviseur een evaluatiegesprek met de arbodienst.

13 6. Protocol ziekteverzuim Doel: informatie voor de werknemer en directeur over afspraken gedurende het ziekteverzuim. 1. De werknemer die vanwege ziekte niet kan werken, meldt zichzelf ziek bij de directeur of diens plaatsvervanger op de eerste dag van het ziekteverzuim. Afwezigheid wegens ziekte van de directeur wordt op de eerste dag door hem/haar zelf gemeld aan de plaatsvervangend directeur en aan het College van Bestuur. 2. Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk vóór 7.45 uur s ochtends zodat de directeur tijdig voor vervanging kan zorgen. 3. De directeur informeert naar de aard en ernst van de ziekte, de arbeidsmogelijkheden, verwachte duur, de afspraken voor de komende dagen, enzovoort. De werknemer geeft aan de directeur de reeds gemaakte afspraken door. De directeur maakt een vervolgafspraak met de zieke voor een volgend contact. 4. Indien de verwachting ontstaat dat het verzuim langere tijd zal gaan duren worden afspraken gemaakt over: op welke wijze de vervanger contact onderhoudt met de zieke werknemer (wie neemt initiatief, welk tijdstip, e.d.); op welke wijze het contact verloopt tussen de directeur en het team en de zieke werknemer (wie neemt initiatief, welk tijdstip, e.d.); op welke wijze het onderwijsteam, leerlingen en ouders worden geïnformeerd over het verzuim. 5. Duurt het ziekteverzuim langer dan tien werkdagen, dan neemt de directeur (telefonisch) contact op met de werknemer om na te gaan in hoeverre een huisbezoek door de directeur en/of collega s gewenst is. Indien de werknemer aangeeft bezoek op prijs te stellen, zorgt de directeur op korte termijn voor een bezoek. 6. De werknemer dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de directeur van de school en voor de HRM-adviseur, uiteraard voor zo ver de gezondheidstoestand dit toelaat. 7. Wanneer de gezondheidstoestand het toelaat wordt een werknemer zo spoedig mogelijk uitgenodigd om de school te bezoeken en deel te nemen aan sociale activiteiten teneinde de band met de school in stand te houden. 8. In de eerste zes weken van het verzuim is er in ieder geval wekelijks contact. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 9. Voor elke klas is een noodplan beschikbaar met werk voor minimaal 1 dag in verband met afwezigheid van de leerkracht. 10. De directeur zorgt er voor dat de ziekmelding op de eerste dag of zo spoedig mogelijk daarna wordt doorgegeven aan het Onderwijsbureau.

14 11. In geval van ziekte vanwege zwangerschap, en andere situaties als bedoeld in de vangnetgroep Ziektewet, moet dit expliciet worden gemeld aan het Onderwijsbureau en aan de HRMadviseur. 12. De directeur neemt contact op met de HRM-adviseur bij onduidelijkheid over de re-integratiemogelijkheden, de spreekuurrapportage of bij verwachting van langdurig ziekteverzuim. 13. De contactgegevens van de arbodienst staan in de folder Wat te doen bij ziekte. De spreekuurcontacten met de bedrijfsarts vinden in de regel plaats in Emmeloord. 14. Vanaf het begin van het ziekteverzuim werken directeur en werknemer aan de re-integratie. Op het moment dat onduidelijk is wat de mogelijkheden zijn van de werknemer wordt door de directeur een re-integratieadvies gevraagd van de bedrijfsarts. 15. Een oproep voor het 1 e spreekuurbezoek bij de bedrijfsarts vindt plaats in opdracht van de directeur, met melding aan de HRM-adviseur en indien wenselijk overleg, uiterlijk binnen 4 weken na de ziekmelding. De directeur of HRM-adviseur neemt contact op met de bedrijfsarts met het verzoek om de werknemer op te roepen voor het spreekuur. 16. Na afloop van het spreekuur brengt de werknemer de directeur op de hoogte van het gesprek. De werknemer, de directeur en de HRM-adviseur ontvangen rechtstreeks van de arbodienst een spreekuurrapportage. De spreekuurrapportage vermeldt de mate van arbeidsgeschiktheid, de beperkingen, de prognose, een re-integratieadvies en de datum voor het volgende gesprek met de bedrijfsarts. De gesprekken bij de bedrijfsarts vinden in het eerste jaar ongeveer 1 x per 6 weken plaats en is afhankelijk van de situatie. 17. De werkgever kan beargumenteerd afwijken van het re-integratieadvies van de bedrijfsarts. De directeur neemt hierover direct contact op met de bedrijfsarts. 18. Desgewenst kan een second opinion worden uitgevoerd door het UWV. 19. Wanneer de werknemer het niet eens is met het medisch oordeel van de arbodienst kan hij/zij daartegen binnen drie dagen zijn/haar bedenkingen kenbaar maken bij de werkgever. Desgewenst kan een second opinion worden uitgevoerd door de arbodienst. 20. Wijziging of afzegging van een gemaakte afspraak voor het spreekuur dienen vooraf door de zieke werknemer te worden gemeld bij de HRM-adviseur. De werknemer dient daarna zelf contact op te nemen met de arbodienst om de afspraak te wijzigen of af te zeggen. 21. Wanneer een werknemer niet tijdig afzegt bij de arbodienst en/of niet op een afspraak voor een spreekuur verschijnt, dienen de kosten daarvan die de arbodienst in rekening brengt, te worden betaald door de werknemer. 22. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan een spoedig herstel en er alles aan doet om op zo n kort mogelijke termijn het werk te hervatten. Aanwijzingen van de bedrijfsarts moeten dus worden opgevolgd. 23. Aan een bezoek aan de bedrijfsarts op last van het bevoegd gezag moet door de werknemer worden meegewerkt.

15 24. Na het eerste spreekuurbezoek neemt de directeur contact op met de zieke werknemer en informeert naar het ziekteverzuim, het gesprek bij de bedrijfsarts en bespreekt het reintegratie- advies. 25. Bij dreigend langdurig verzuim worden de stappen ondernomen conform de Wet Verbetering Poortwachter. In bijlage 8.5 Wet Verbetering Poortwachter is de procedure bij ziekte en arbeidsongeschiktheid opgenomen. Tevens is informatie te vinden op de site van het UWV Werkgever en werknemer streven in eerste instantie naar herstel en terugkeer in de eigen functie, dan wel in een andere functie binnen de organisatie ( 1e spoor ). Is dit niet mogelijk dan zal gekeken worden naar mogelijkheden om te re-integreren naar een andere functie buiten de organisatie ( 2e spoor ). 27. De bedrijfsarts verstrekt op verzoek van de directeur uiterlijk binnen 4 weken een reintegratieadvies. Wanneer de kans bestaat op langdurig ziekteverzuim, maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse en re-integratieadvies. 28. In geval van langdurige ziekte heeft de werknemer minimaal eens per 6 weken een spreekuurcontact met de bedrijfsarts. 29. Als uit het advies van de arbodienst blijkt dat er voor de zieke werknemer mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan, maakt de HRM-adviseur in samenwerking met de directeur en de werknemer binnen twee weken na ontvangst van dit advies een eerste plan van aanpak. 30. De verslaglegging van de voortgang, de bijstellingen van het plan van aanpak en de 1 e jaarsevaluatie worden opgesteld door de directeur. 31. De directeur en de zieke werknemer overleggen minimaal eenmaal per zes weken om te bepalen of alle afspraken in het plan van aanpak zijn nagekomen en of het plan van aanpak nog aansluit op de situatie van de werknemer. Desgewenst is de HRM-adviseur hierbij aanwezig. 32. De directeur en werknemer hebben tweewekelijks een tussenevaluatie. De directeur legt de afspraken vast. 33. De HRM-adviseur bewaakt de voortgang. 34. De bedrijfsarts, de directeur en de HRM-adviseur bespreken (indien nodig) in het Sociaal Medisch Team (SMT) de re-integratie van de zieke werknemer. 35. De HRM-adviseur legt een re-integratiedossier aan. Het medische deel van het dossier beheert de bedrijfsarts. 36. Conform het reglement van het Vervangingsfonds wordt, wanneer het verzuim langer dan zes weken duurt, een verklaring van de bedrijfsarts in het dossier opgenomen. Hierin staat dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt veroorzaakt door ziekte. 37. In de 42 e week van het verzuim meldt de HRM-adviseur het ziekteverzuim bij het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). 38. In de 46 e tot de 52 e week evalueren de directeur, de zieke werknemer en zo nodig de HRMadviseur de re-integratie van het eerste jaar.

16 39. Uiterlijk vanaf het begin van het 2e ziektejaar is het inzetten van begeleiding bij het vinden van passend werk voor de werknemer buiten de eigen organisatie ( 2e spoor ) aan de orde. 40. Rond de 86ste ziekteweek wordt gestart met maken van een re-integratieverslag ten behoeve van de WIA-aanvraag. De arbodienst stuurt de zieke werknemer een actuele versie van de probleemanalyse: het actueel oordeel. Het plan van aanpak wordt samen met de werknemer geëvalueerd en bijgesteld, waarna de HRM-adviseur alle documenten voor het reintegratieverslag overdraagt aan de zieke werknemer. 41. Voor de 91ste ziekteweek dient de zieke werknemer zelf de WIA-aanvraag in bij het UWV, inclusief het re-integratieverslag. De werknemer is verantwoordelijk voor het tijdig verzenden van de WIA-aanvraag. 42. Indien nog actief wordt gewerkt aan de re-integratie en de prognose is goed, zal de HRMadviseur in overleg met de directeur en werknemer een verlengde wachttijd aanvragen. 43. Indien de wachttijd op het gezamenlijk verzoek om uitstel WIA van de werkgever en de werknemer is verlengd (bijvoorbeeld omdat de werknemer bijna weer aan het werk gaat) wordt het re-integratieverslag uiterlijk 14 weken voor het verstrijken van de door het UWV vastgestelde verlengde wachttijd opgesteld. 44. Tussen de 91e en de 103de week beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer. Worden deze inspanningen door het UWV als voldoende beoordeeld dan volgt een keuring conform de WIA. 45. Worden de inspanningen van de werkgever door het UWV als onvoldoende beoordeeld (loonsanctie) dan doen werkgever en werknemer er alles aan alsnog aan deze inspanningen te voldoen. Daarna (uiterlijk na 1 jaar) wordt opnieuw een beoordeling bij het UWV aangevraagd voor de WIA. 46. Na een wachttijd van 104 ziekteweken na aanvang van het ziekteverzuim kan de werknemer in aanmerking komen voor een uitkering op grond van Wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% is er geen recht op een uitkering op grond van Wet WIA. 47. Na 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid van de werknemer de werkgever overgaan tot ontslag op grond van ziekte. Dit is alleen mogelijk wanneer het UWV de inspanningen van de werkgever als voldoende heeft beoordeeld, en er blijkens de WIAbeschikking sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage (loonverlies) van meer dan 35%. Ook moet duidelijk zijn dat geen herstel mogelijk is binnen 6 maanden. 48. Voor het bijzonder onderwijs geldt hierbij na de 24 maanden nog een opzegtermijn. 49. Bij beëindiging van het verzuim (bij herstel of ontslag) meldt de directeur dit bij het Onderwijsbureau. 50. Het re-integratiedossier wordt door HRM-adviseur bij beëindiging van het ziekteverzuim of bij beëindiging van het dienstverband toegevoegd aan het personeelsdossier.

17 51. Wijziging van het verblijfadres dient de werknemer door te geven aan de directeur, de HRMadviseur en de arbodienst. 52. Het College van Bestuur, directeur en HRM-adviseur hebben in overleg met de bedrijfsarts inzage in conclusies van onderzoeken/interventies ten aanzien van belastbaarheid die in opdracht van de werkgever plaatsvinden. De conclusies worden besproken in de evaluatie van het plan van aanpak met de werknemer. 53. De werknemer informeert de directeur en HRM-adviseur over correspondentie en contacten met het UWV (bijv. verzekeringsarts en arbeidsdeskundige). 54. Wanneer de werknemer niet zelfstandig de school kan bezoeken, dient de werknemer zelf voor vervoer te zorgen. De eventuele kosten komen voor rekening van de werknemer. 55. Tijdens het ziekteverzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts en overleg met de HRM-adviseur of de directeur van de school. 56. Vakantie kan worden opgenomen na overleg met de bedrijfsarts en met toestemming van de werkgever. De bedrijfsarts beoordeelt alleen of er medische bezwaren zijn. De werknemer dient de re-integratie niet te belemmeren. 57. Reiskosten, gemaakt t.b.v. het bezoek aan de arbodienst tijdens de ziekte, kunnen als dienstreis worden gedeclareerd bij de school waaraan de werknemer is verbonden. 58. Reiskosten, gemaakt t.b.v. het volgen van een door het College van Bestuur geaccordeerd begeleidingstraject, kunnen in rekening worden gebracht conform scholingsbeleid. 59. Reiskosten, gemaakt in het kader van re-integratie op één of meerdere andere scholen binnen het bestuur, vallen onder reiskosten woon-werkverkeer. Zij kunnen middels het standaard declaratieformulier worden gedeclareerd bij de betreffende school/scholen. 60. De directeur zorgt tijdens het ziekteverlof voor kleine attenties naar eigen goeddunken en regelt na ongeveer 6, 12 en 18 maanden ziekte een bloemstuk. 61. Het CvB regelt na ongeveer 9 maanden ziekte een attentie voor de werknemer.

18 7. Protocol werkhervatting Doel: informatie voor de werknemer die in staat is zijn/haar werk weer geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 7.1 Bij verzuim < 6 weken Wanneer een werknemer na ziekteverzuim zijn werkzaamheden gedeeltelijk/volledig wil hervatten zonder door de bedrijfsarts te zijn gezien, moet dit minimaal een dag van tevoren met de directeur worden besproken. Bij twijfel over de arbeidsgeschiktheid van de verzuimer kan de directeur, in overleg met de HRM-adviseur, alsnog de bedrijfsarts verzoeken de werknemer op te roepen voor het spreekuur en te oordelen over mogelijke werkhervatting. Na een positief oordeel van de bedrijfsarts kan de werknemer zijn werkzaamheden hervatten, eventueel begeleid. Bij een negatief antwoord van de bedrijfsarts is het de verzuimer niet toegestaan zijn of haar werk te hervatten. De directeur zorgt voor melding van het (gedeeltelijk) herstel aan het Onderwijsbureau. 7.2 Bij verzuim > 6 weken Voor volledige werkhervatting is altijd toestemming nodig van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts licht de directeur en HRM-adviseur in over de datum van werkhervatting en eventuele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Bij volledige hervatting van de werkzaamheden houden verzuimer en schooldirecteur altijd een werkhervattingsgesprek om de praktische zaken door te spreken. In het werkhervattingsgesprek maken beide gesprekspartners in ieder geval nog één afspraak voor een gesprek binnen 2 weken na de werkhervatting om de werkhervatting te evalueren en eventuele knelpunten in relatie tot de ziekte en het huidige functioneren naar voren te kunnen brengen. De directeur zorgt voor melding van (gedeeltelijk) herstel aan het Onderwijsbureau. 7.3 Werkhervatting op arbeidstherapeutische basis Werk kan op arbeidstherapeutische basis worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie of in andere passende arbeid. Het einddoel en de duur van het re-integratieproces moet worden omschreven. Hieraan is geen loonwaarde verbonden en de werknemer blijft in formele zin ziek. De bedrijfsarts blijft de werknemer begeleiden en het re-integratietraject loopt door.

19 8. Bijlagen 8.1 Leidraad voor (telefonisch) gesprek bij ziekmelding Doel: hulpmiddel voor de directeur bij ziekmelding, om duidelijkheid te krijgen over de actuele stand van zaken met betrekking tot de zieke werknemer en de mogelijke prognose over aard/ernst van de ziekte. Gesprekspunten: Informeer naar de aard en ernst van de aandoening en de arbeidsmogelijkheden. Laat de werknemer vertellen wat er aan de hand is. Kan ik iets voor je doen? Vraag de werknemer naar belangen op de korte termijn. Wanneer denk je er weer te zijn? Vat bovenstaande samen en trek gezamenlijk een conclusie. Spreek af hoe verder te gaan en wanneer er weer contact is. Leg belangrijke informatie vast.

20 8.2 Leidraad voor huisbezoek Doel: hulpmiddel voor de directeur en collega s van de zieke werknemer bij het afleggen van een huisbezoek. Doel van een huisbezoek: tonen van belangstelling; betrokkenheid bij school; informatie geven en krijgen. Maak eerst een afspraak. Dit bezoek is niet bedoeld voor controle. Werknemer en (eventueel) gezinsleden moeten in de gelegenheid zijn zich voor te bereiden op uw komst. Bereid u voor op het bezoek: verzamel informatie over de zieke (via bedrijfsarts, collega's, HRM-adviseur, Tobias/OSS); neem desgewenst informatie over de organisatie mee voor de zieke (verslagen, mededelingen); neem een kleine attentie mee. Benut het bezoek om meer achtergrondinformatie te verzamelen en de situatie beter in te kunnen schatten. Een aantal punten van de checklist bij ziekmelding komt wellicht weer aan de orde. Laat de werknemer zo veel mogelijk aan het woord. Gesprekspunten: Informeer naar de situatie. Wat zijn de vooruitzichten, de prognose? Is er hulp nodig is? Probeer te achterhalen of meer contact (eventueel met anderen) op prijs wordt gesteld. Beantwoord het contact met de school aan de verwachtingen van de zieke? Zijn er andere mogelijkheden om de binding met de organisatie te houden mogelijk/nodig? Leg na het bezoek belangrijke informatie (afspraken, etc.) schriftelijk vast.

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 17-06-2015 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en

Nadere informatie

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469

BELEID ZIEKTEVERZUIM. Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BELEID ZIEKTEVERZUIM Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Het ziekteverzuimbeleid is gericht op het voorkomen en verminderen van verzuim van personeel. Het omvat maatregelen ter

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs

Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Voorbeeld van een ziekteverzuimbeleidsplan voor het onderwijs Samenstellers en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een zo betrouwbaar mogelijke uitgave te verzorgen, waarbij onder meer rekening

Nadere informatie

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater

Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR. Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 1 - ONDERWIJSPR1MAIR Openbaar Primair Onderwijs Krimpenerwaard, Montfoort & Oudewater Ziekteverzuimplan - 2 - Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid - Plan 2. Preventief

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting. Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. 1Uitgangspunten 2Verantwoordelijkheid 3Plan Hoofdstuk 2. 1Preventief beleid 2Inzet 3Voorlichting

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Preventief beleid 2.1. Verzuimbeïnvloedende factoren 2.2. Voorlichting 2.3. Verzuimgesprek 3. Drempelverhogend beleid 4. Curatief beleid 4.1. Motivatie

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Leidraad omgang met ziekteverzuim. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)

Leidraad omgang met ziekteverzuim. Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) Leidraad omgang met ziekteverzuim Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten Verantwoordelijkheid Plan en bronvermelding 2. Preventief beleid Inzet Voorlichting Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR

Ziekteverzuimbeleid. Versie 2.0. Inhoudsopgave. Datum vaststelling Bestuursbureau. 15 november 2012. Datum vaststelling GMR Ziekteverzuimbeleid Versie 2.0 Datum vaststelling Bestuursbureau 15 november 2012 Datum vaststelling GMR Datum van ingang 1 mei 2013 Evaluatiedatum Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 2. Preventief beleid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio

ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio ZIEKTEVERZUIM BELEID KS Fectio KS Fectio Vastgesteld door het bestuur Vastgesteld door het DTO Vastgesteld door de GMR d.d.: d.d.: d.d.: Geschreven door: Esther Turkesteen Personeelsfunctionaris Versie:

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. van. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN van Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Venray en regio 10 mei 2005 Ziekteverzuimbeleidsplan 10 mei 2005 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten -3- - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN

Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Maatvast 1 juni 2016 ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan 3 2. Preventief beleid 3 - Inzet 4 - Voorlichting 4 - Functioneringsgesprek 4 -

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter

Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter Verzuimbeleidsplan De directeur maakt beter De Basis Versie 22.0, 1 november 2010januari 2013 INHOUD 1. INLEIDING... FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.3 2. UITGANGSPUNTEN... 3 3. VERANTWOORDELIJKHEID...

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015

SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Januari 2015 SKB De Veenplas ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Januari 2015 Opgesteld door werkgroep Personeel juni 2014 Goedgekeurd in MT d.d. 16 september 2014 Voorzien van instemming personeelsgeleding in GMR d.d. 7 oktober

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN MEERDERWEERT 26 januari 2012 Beleidsnota nummer: P.0006 Rol Datum Werkgroep Advies 26-01-2012 Directeurenraad Advies 16-02-2012 GMR Instemming/advies 17-04-2012 Raad van Bestuur

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief

Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief Ziekteverzuimbeleidsplan Stichting EEM VALLEI Educatief Grotendeels gebaseerd op het voorbeeld ziekteverzuimbeleidsplan van het vervangingsfonds, juni 2007 Inhoudsopgave: 1. Uitgangspunten Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept)

VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept) VCOG Ziekteverzuimbeleidsplan (concept) Groningen, september 2010 M van Amerongen ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Maart 2014 (december 2015 kleine aanpassing i.v.m. overgang naar College van Bestuur) 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Rollen en verantwoordelijkheden 3 3. Preventief beleid

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimbeleid Lucas. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Uitgangspunten

Verzuimbeleid Lucas. t.b.v de scholen voor VO van de Lucas. 1. Uitgangspunten Verzuimbeleid Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid. Onder het ziekteverzuimbeleid verstaat het bestuur

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid

05-03-2015. Ziekteverzuimbeleid 05-03-2015 Ziekteverzuimbeleid Inhoudsopgave Inleiding p.3 Hoofdstuk 1: Casemanagement en begeleiding bij ziekte p.4 Hoofdstuk 2: Preventief beleid p.8 Hoofdstuk 3: Curatief beleid p.9 Hoofdstuk 4: Informatie

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Openbaar Primair Onderwijs Almelo

Openbaar Primair Onderwijs Almelo Geleding Besproken Besluitvorming Staf Staf 3-2-2015 Directeuren MT GMR GMR 16-4-2015 GMR 24-4-2015 College van Bestuur CvB 3-6-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo VERZUIMBELEIDSPLAN 2015-2018 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012

Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 Ziekteverzuimbeleid Ziekteverzuimbeleid_20120515.docx 0 13-12-2012 1. Beleid 2 2. Verzuim Onderwijsstichting KempenKind 2 3. Doel 3 4. Organisatie 3 5. Maatregelen 4 6. Re-integratie 5 7. Protocol bij

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016, geel Rose, blauw DB, paars GMR 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal

Nadere informatie

VERZUIMBELEID VIVENTE 2006

VERZUIMBELEID VIVENTE 2006 VERZUIMBELEID VIVENTE 2006 Status: Beleid Datum: Mei 2006 Bijlagen: 9 stuks zie inhoud. verzuimbeleid Vivente 2006...1 1. Algemeen...3 1.1 Doelen van het verzuimbeleid...3 1.2 Relatie met overig beleid

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan

Ziekteverzuimbeleidsplan Ziekteverzuimbeleidsplan Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding & doelstelling 1.2 Verantwoordelijkheid 1.3 Plan 2. Preventief beleid 4 2.1

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie

Ziekteverzuimbeleid. Doel van de notitie Ziekteverzuimbeleid Beleidsnotities worden in de regel tegen het einde van het 4 e jaar geëvalueerd. De beleidsnotitie Ziekteverzuim dateert uit 2008 en is in 2011 door de verschillende gremia tegen het

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio

Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Februari 2008 Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio Inhoudsopgave. 1. Uitgangspunten.. 3 - Doelstellingen 3 - Verantwoordelijkheid 3 - Plan. 3 2.

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009)

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5. (mei 2009) ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN O2A5 (mei 2009) Voorwoord...3 1. Streven naar de landelijke norm van het ziekteverzuimpercentage...3 2. Streven naar een verlaging van het kort frequent ziekteverzuim...4 3. Verlaging

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting Penta Hoorn

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. Stichting Penta Hoorn ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN Stichting Penta Hoorn Instemming GMR d.d. 31 oktober 2011 Vastgesteld door het bestuur d.d. 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde: 1. Uitgangspunten 3 - Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02. Verzuimbeleid 1

Verzuimbeleid. Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02. Verzuimbeleid 1 Verzuimbeleid Zeist, 17 april 2009 Versie: 1.02 Verzuimbeleid 1 1. Uitgangspunten Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het arbo- en personeelsbeleid. Het beleid draagt bij aan het scheppen van

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werknemer E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag en Antwoord op de meest gestelde vragen rondom spoor 2 en Wet Verbetering Poortwachter: 1) Als er sprake

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimgesprekken. Doel. Wanneer verzuimgesprekken?

Verzuimgesprekken. Doel. Wanneer verzuimgesprekken? Verzuimgesprekken Frequent of langdurig ziekteverzuim is problematisch voor de bezetting in de apotheek en is erg kostbaar. Het is daarom zaak werk te maken van een goed verzuimbeleid. Actieve verzuimbegeleiding,

Nadere informatie