Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB"

Transcriptie

1 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel Ziekteverzuimbeleid versie Personeel/Ziekteverzuimbeleid

2 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen 4 2. Preventief en curatief verzuimbeleid Inleiding Verantwoordelijkheid Wettelijke regelingen 6 3. Preventief beleid Inzet Voorlichting Verzuimgesprek 8 4. Curatief beleid Betrokkenheid Ziekteverzuimbegeleiding Ziek-/Herstelmeldingen Re-integratiedossier Werkhervatting en re-integratie Aangepast werk Werkhervatting in het kader van herstel Sociaal-medisch teamoverleg Spreekuur arbodienst Arbeidsomstandigheden spreekuur Registratie en administratie Overzicht Evaluatie Protocol ziekteverzuim Protocol werkhervatting Bij verzuim < 6 weken Bij verzuim > 6 weken Werkhervatting op arbeidstherapeutische basis Bijlagen Leidraad voor (telefonisch) gesprek bij ziekmelding 19 Personeel/ 2

3 Leidraad voor huisbezoek Leidraad voor werkhervattinggesprek Leidraad voor een verzuimgesprek (los staand van actueel verzuim) Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Probleemanalyse Advies aan werkgever en werknemer Plan van aanpak Re-integratiedossier Re-integratieverslag UWV formulieren 27 Personeel/ 3

4 1. Uitgangspunten en doelstellingen Het College van Bestuur streeft ernaar het door de scholen beïnvloedbare verzuim zo laag mogelijk te houden. Als doelstelling wil de organisatie onder het landelijke verzuimcijfer voor basisonderwijs zitten. Door middel van integraal personeelsbeleid zullen ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid actief worden bestreden. Het ziekteverzuimbeleid maakt onderdeel uit van het Arbobeleid. Het ziekteverzuimbeleid heeft als doel: arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen; ziekteverzuim tot een minimum te beperken; de wetgeving op dit gebied na te leven.

5 2. Preventief en curatief verzuimbeleid 2.1 Inleiding Basis van het ziekteverzuimbeleid is het protocol ziekteverzuim. Het protocol ziekteverzuim is bestemd voor de werkgever en de werknemer. De directeur van de school en de HRM-adviseur zullen voor een groot gedeelte de taak die de werkgever heeft uitvoeren. Verzuim- en reintegratiebegeleiding is een reactie enerzijds vanuit betrokkenheid op het welzijn van een werknemer door de werkgever en de wens dat betrokkene weer snel zijn werk binnen de organisatie zal kunnen hervatten en anderzijds een opgelegde verplichting die voortvloeit uit wettelijke regelingen. De regelgeving Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) biedt duidelijkheid over termijnen en uitkeringen en geeft in grote lijnen het traject van begeleiding aan. Binnen dit kader wordt samengewerkt door werkgever en werknemer (vanuit een wederzijds belang) aan het zo veel mogelijk voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en in geval van ziekte aan een spoedig herstel. Werkgever en werknemer worden hierin ondersteund door de arbodienst. Op basis van een duidelijke verzuimprocedure en goede afspraken met alle betrokkenen wordt hieraan gewerkt. Om tot een goede samenwerking te komen worden alle betrokkenen goed geïnformeerd over hun verantwoordelijkheden en taken in het verzuim- en reintegratieproces. Het ziekteverzuimbeleid, zoals hieronder weergegeven, bestaat uit drie onderdelen: preventief beleid: voorkomen van arbeidsgerelateerde ziekte en verzuim door een goede afstemming van de belasting op de belastbaarheid van de individuele werknemer; curatief beleid: ter bevordering van het herstel van het personeel en een spoedige werkhervatting; registratie en administratie. 2.2 Verantwoordelijkheid Het College van Bestuur en de directeuren zijn samen verantwoordelijk voor de uitwerking van het ziekteverzuimbeleid. Het College van Bestuur zorgt in de eerste plaats voor de invulling van het beleid voor de hele organisatie en voor een adequate overlegstructuur. De directeur zorgt voor de uitvoering van het beleid op school en is de casemanager ziekteverzuim. De casemanager is verantwoordelijk voor een goed verloop van het gehele re-integratietraject. Het College van Bestuur en de directeuren laten zich in hun werkzaamheden bijstaan door de HRMadviseur en de arbodienst. De HRM-adviseur geeft onafhankelijk advies aan het CvB, houdt de voortgang van de re-integratie in de gaten en is deskundig op het gebied van re-integratie.

6 2.3 Wettelijke regelingen Vanaf 1 april 2002 is de wetgeving aangescherpt door de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WvP). De Wet Verbetering Poortwachter heeft als doel de instroom in de WIA te beperken c.q. te voorkomen. Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moeten werkgevers en zieke werknemers beiden in het eerste ziektejaar hun uiterste best doen om de arbeidsongeschiktheid zo kort mogelijk te laten voortduren. Per 1 januari 2004 is de verlenging van de doorbetalingsverplichting ingevoerd. Dit betekent dat ook in het tweede jaar de werkgever verplicht is loon door te betalen bij ziekte, de Wet Verbetering Poortwachter van kracht is en een eventuele WIA ingaat vanaf twee jaar ziekteverzuim. Bij dreigend langdurig verzuim is de werkgever verplicht om een re-integratiedossier aan te leggen, waarin alle gegevens worden opgenomen die te maken hebben met het verloop van het verzuim. De snelle re-integratie die de Wet Verbetering Poortwachter vraagt, krijgt vorm via een gezamenlijk gemaakt plan van aanpak. Hierin legt de werkgever samen met de zieke vast wat de re-integratieactiviteiten zullen zijn. De activiteiten zijn gericht op re-integratie binnen ( 1 e spoor ) of buiten de organisatie ( 2 e spoor ). De werkgever en werknemer hebben beiden een inspanningsverplichting. De wijze waarop werkgever en werknemer met hun verantwoordelijkheden zijn omgegaan, moet blijken uit het re-integratiedossier. Daarin is onder andere opgenomen de probleemanalyse, het plan van aanpak, de bijstellingen van het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie, etc. Tezamen vormt dit het re-integratieverslag dat door de werknemer bij de aanvraag voor WIA moet worden meegestuurd naar het UWV.

7 3. Preventief beleid Voorkomen is beter dan genezen, luidt het spreekwoord. Preventief beleid houdt in dat mogelijke oorzaken van verzuim worden gesignaleerd en dat maatregelen worden genomen om verzuim tegen te gaan. Dit gebeurt door: individuele gesprekken met werknemers waarin belangstelling wordt getoond naar het welzijn; het houden van formele en informele gesprekken conform de gesprekkencyclus; het in teamvergaderingen bespreken van verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden; directieoverleg waarin verzuim, welzijn en arbeidsomstandigheden worden besproken; feedback van de medezeggenschapsraden; uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het maken van een jaarlijks plan van aanpak; het voeren van verzuimgesprekken; het zorgdragen voor begeleiding (intern/extern) van werknemers die dreigen uit te vallen; overleg met de arbodienst; het geven van voorlichting over het ziekteverzuimbeleid; het aanbieden van een open arbeidsomstandigheden spreekuur bij de arbodienst. 3.1 Inzet De directeur van de school probeert het ziekteverzuim tot een minimum te beperken door te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, een prettig sociaal klimaat, een gepaste wijze van leidinggeven en voldoende aandacht voor de individuele werknemer. De werknemer draagt bij aan de preventie van verzuim door er een gezonde levenswijze op na te houden en problemen tijdig te onderkennen en te bespreken. Een deel van de verzuim beïnvloedende factoren ligt buiten de beïnvloedingssfeer van werkgever en werknemer. Het beleid is er echter op gericht om de verzuim beïnvloedende factoren zodanig optimaal te maken dat er sprake is van zo min mogelijk verzuim. Alleen als werkgever én werknemers zich volledig inzetten voor beperking van het ziekteverzuim is het beleid effectief. 3.2 Voorlichting Voorlichting over het ziekteverzuimbeleid is een belangrijk onderdeel van de aanpak van het ziekteverzuim. In dit kader zijn de volgende zaken van belang: Op de website is het beleidsdocument te vinden onder: organisatie beleidsdocumenten. Het protocol (hoofdstuk 6) en de brochure Wat te doen bij ziekte staan onder: medewerkers formulieren.

8 De directeur informeert het team over de verzuimgegevens van de schoolorganisatie. Het verzuim binnen de school wordt met in achtneming van de privacy van werknemers besproken in de teamvergaderingen. Alleen als alle werknemers en schoolleiding zich verantwoordelijk voelen voor een zo laag mogelijk ziekteverzuim kan dit doel bereikt worden. Daarnaast is voorlichting over allerlei zaken die met gezondheid en arbeid te maken hebben belangrijk voor de preventie van beroepsgebonden aandoeningen. 3.3 Verzuimgesprek De directeur houdt met medewerkers die frequent (3 maal of meer per schooljaar) hebben verzuimd een verzuimgesprek. Dit gesprek staat los van actueel verzuim en heeft als onderwerp de oorzaak van het individuele verzuimgedrag. Ook de gevolgen van het verzuim voor de school en eventuele wijzigingen in het werk tijdens de verzuimperiode komen tijdens het gesprek aan de orde. Bijlage 8.4 bevat een leidraad voor een dergelijk verzuimgesprek. Uit het gesprek blijkt of verzuimd werd als gevolg van medische klachten, arbeidsomstandigheden of privéomstandigheden. Indien de oorzaak van het verzuim bekend is, proberen werkgever en werknemer tot een oplossing van de problemen te komen. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan worden overwogen om in voorkomende situaties de werkzaamheden tijdelijk aan te passen, dan wel een afspraak te regelen met de bedrijfsarts. De directeur brengt de HRM-adviseur hiervan op de hoogte, nadat hij/zij dit heeft gemeld aan de medewerker. Een lid van het College van Bestuur voert een verzuimgesprek met directeuren die 3 maal of meer per schooljaar of anderszins afwijkend verzuimd hebben. De voorzitter van het College van Bestuur voert in deze gevallen een verzuimgesprek met de overige leden van het College van Bestuur.

9 4. Curatief beleid In geval van ziekmelding streeft het College van Bestuur naar het herstel van de werknemer en een zo spoedig mogelijke werkhervatting dan wel re-integratie. Hoe dit gebeurt, staat hieronder beschreven. 4.1 Betrokkenheid Betrokkenheid van de collega s en de leidinggevende met de zieke is belangrijk. Bij langdurend verzuim van het werk kan vervreemding optreden wat een negatief effect heeft op de werkhervatting. Regelmatig contact met de zieke kan dit voorkomen. Behalve telefoontjes, ziekenbezoek, bloemen, enzovoort, is het ook goed om relevante post door te sturen en andere informatie van de school. In alle gevallen bepaalt de directeur of doorsturen van post gewenst, dan wel verstandig is. Vanuit de werkgever wordt op gezette tijden een attentie bezorgd. In bijlage 8.2 is een leidraad opgenomen voor een huisbezoek. 4.2 Ziekteverzuimbegeleiding De werknemer meldt zich, indien mogelijk, zelf ziek bij de directeur van de school. Werkgever en werknemer dienen zich te houden aan het protocol ziekteverzuim (zie hoofdstuk 6). Het College van Bestuur dient er voor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van het protocol ziekteverzuim en voorziet de directeur van een leidraad voor het voeren van een (telefonisch) gesprek bij ziekmelding (zie bijlage 8.1). De procedure bij ziekte en arbeidsongeschiktheid conform Wet Verbetering Poortwachter is met een tijdspad weergegeven in bijlage 8.5. Van de werkgever en werknemer wordt een actieve houding verwacht. 4.3 Ziek-/Herstelmeldingen De directeur geeft de ziek- en herstelmeldingen dezelfde dag of zo spoedig mogelijk daarna door aan het Onderwijsbureau Meppel. 4.4 Re-integratiedossier De HRM-adviseur legt een re-integratiedossier aan en beheert dit. De directeur beheert een schaduwdossier. Met de zieke werknemer worden regelmatig gesprekken gevoerd waarbij de stand van zaken rondom verzuim en re-integratie wordt besproken. Van deze gesprekken wordt een gespreksverslag gemaakt. De werknemer en werkgever ondertekenen het verslag, waarna het verslag in het re-integratiedossier wordt opgenomen. In bijlage 8.5 is aangegeven welke documenten onder andere in het re-integratiedossier worden opgenomen. Het re-integratiedossier wordt na beëindiging van het verzuim toegevoegd aan het personeelsdossier.

10 4.5 Werkhervatting en re-integratie Werkhervatting brengt een aantal regels met zich mee voor werkgever en werknemer, zoals vastgelegd in het protocol werkhervatting (hoofdstuk 7). Het College van Bestuur dient ervoor te zorgen dat alle werknemers op de hoogte zijn van dit protocol en voorziet de directeur van een leidraad voor een werkhervattinggesprek (zie bijlage 8.3). Het College van Bestuur en de directeur bevorderen de re-integratie van zieke werknemers door tijdig maatregelen te treffen en voorschriften te leveren aan de hand waarvan de werknemer zijn werk kan hervatten, dan wel een passende functie kan vervullen. Als blijkt dat de werknemer het eigen werk niet meer kan uitvoeren en er geen passende functie voorhanden is binnen de stichting, probeert de werkgever extern in een andere organisatie de werknemer van passend werk te voorzien. 4.6 Aangepast werk Door tijdelijk aangepaste werkzaamheden te verrichten blijft de werknemer betrokken bij zijn werk en bij de school. Bovendien kan de werkgever gebruik blijven maken van de kennis en capaciteiten van de werknemer. De bedrijfsarts geeft in dit geval aan wat de mogelijkheden/beperkingen zijn van de werknemer. De werkgever bekijkt welke deeltaken van de functie kunnen worden aangeboden. Bij aangepast werk dan wel arbeidstherapeutisch werk moeten afspraken worden gemaakt over het doel, de aard, inhoud en duur van het werk. Aangepast of arbeidstherapeutisch werk is nooit een doel op zich, maar is gericht op hervatting van het oorspronkelijke werk binnen een bepaalde termijn. Dit laatste geldt ook als uitgangspunt voor het re-integratietraject. Regelmatig wordt de re-integratie geëvalueerd en daar waar nodig zal bijstelling van het plan van aanpak plaatsvinden. 4.7 Werkhervatting in het kader van herstel Een werknemer kan in het kader van de re-integratie tijdelijk op een andere school of in een andere functie binnen of buiten het onderwijs werk verrichten. De plaatsing geschiedt uiteraard in overleg met alle betrokkenen. De werknemer behoudt de eigen functie totdat blijkt dat hij definitief in een andere functie wordt aangesteld. Op dat moment wordt de werknemer hersteld gemeld en wordt de vervanging beëindigd. Van belang is dat duidelijk afspraken worden gemaakt wie in deze situatie de casemanager is. 4.8 Sociaal-medisch teamoverleg In de regel is er overleg tussen directeur, bedrijfsarts en HRM-adviseur over actueel verzuim. Desgewenst komt het Sociaal Medisch Team (SMT) bij elkaar voor overleg. Het SMT bestaat uit de HRM-adviseur, de bedrijfsarts en op uitnodiging of verzoek de schooldirecteur (m.b.t. actueel ziekteverzuim en/of dreigend ziekteverzuim). Het SMT bespreekt de verzuimcijfers, het individuele

11 verzuim en de algemene arboproblematiek. In gevallen waar het de werknemer betreft kan het overleg door hem/haar zelf worden bijgewoond. 4.9 Spreekuur arbodienst De zieke werknemer krijgt niet automatisch een oproep voor het 1 e spreekuur. De werknemer wordt opgeroepen voor een spreekuur op het moment dat de directeur een re-integratieadvies van de bedrijfsarts nodig heeft, doch uiterlijk binnen 4 weken. Na melding aan de HRM-adviseur neemt de directeur of de HRM-adviseur contact op met de bedrijfsarts voor het maken van een afspraak voor de zieke werknemer. De werknemer ontvangt van de arbodienst een uitnodiging voor het spreekuur. In de meeste gevallen wordt naar aanleiding van het spreekuurbezoek alleen een reintegratie advies verwacht. Wanneer er sprake is van complex verzuim en de verwachting is dat verzuim langer zal duren wordt door de bedrijfsarts een probleemanalyse opgesteld Arbeidsomstandigheden spreekuur Een werknemer kan op eigen initiatief een afspraak maken met de bedrijfsarts voor het arbeidsomstandigheden spreekuur in verband met (dreigende) gezondheids- of welzijnsproblemen. De samenhang van de (potentiële) problemen met het werk en de werkomstandigheden wordt beoordeeld en er wordt advies gegeven. Dit spreekuur is strikt vertrouwelijk en de directeur krijgt geen terugkoppeling van dit gesprek, tenzij noodzakelijk en met instemming van de werknemer. Het College van Bestuur wordt jaarlijks geïnformeerd over de problematiek die aan de orde is geweest en over het aantal werknemers dat gebruik heeft gemaakt van dit spreekuur.

12 5. Registratie en administratie Om het ziekteverzuim te kunnen sturen, evalueren en bij te stellen draagt het College van Bestuur zorg voor een nauwkeurige registratie en administratie van de afwezigheid van personeel, de absentie door ziekteverzuim inbegrepen en maakt hiervoor gebruik van de diensten van het Onderwijsbureau Meppel. Het Onderwijsbureau zorgt voor een registratiesysteem dat op schoolniveau de volgende gegevens kan aanleveren: het ziekteverzuimpercentage per school in een bepaalde periode; de ziekteverzuimduur in dagen per individu en per school in een bepaalde periode; de ziekmeldingsfrequentie per individu en per school in een bepaalde periode; een indeling van het ziekteverzuim per school op grond van leeftijd, geslacht, OP, OOP enzovoort. 5.1 Overzicht Verzuimgegevens van werknemers en verzuimcijfers zijn inzichtelijk via het Management Informatiesysteem Tobias van het Onderwijsbureau. Twee keer per jaar worden de verzuimcijfers op stichtingsniveau in het directeurenberaad met de directeuren besproken. De directeuren bespreken minimaal twee keer per jaar in de teamvergaderingen de verzuimcijfers op schoolniveau. Opmerking: Informatie over landelijke ziekteverzuimcijfers is verkrijgbaar bij het Vervangingsfonds. Kijk op 5.2 Evaluatie Jaarlijks maakt de arbodienst een analyse van het ziekteverzuim op stichtingsniveau en van de informatie vanuit het arbeidsgezondheidskundig spreekuur. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar personen. De gegevens worden gebruikt bij de evaluatie van het contract met de arbodienst en kunnen eventueel leiden tot aanpassing van de contractafspraken. Als de resultaten van de analyse daartoe aanleiding geven, worden concrete acties afgesproken in een activiteitenplan. Eenmaal per jaar voeren het College van Bestuur en de HRM-adviseur een evaluatiegesprek met de arbodienst.

13 6. Protocol ziekteverzuim Doel: informatie voor de werknemer en directeur over afspraken gedurende het ziekteverzuim. 1. De werknemer die vanwege ziekte niet kan werken, meldt zichzelf ziek bij de directeur of diens plaatsvervanger op de eerste dag van het ziekteverzuim. Afwezigheid wegens ziekte van de directeur wordt op de eerste dag door hem/haar zelf gemeld aan de plaatsvervangend directeur en aan het College van Bestuur. 2. Verzuim door ziekte dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld, doch uiterlijk vóór 7.45 uur s ochtends zodat de directeur tijdig voor vervanging kan zorgen. 3. De directeur informeert naar de aard en ernst van de ziekte, de arbeidsmogelijkheden, verwachte duur, de afspraken voor de komende dagen, enzovoort. De werknemer geeft aan de directeur de reeds gemaakte afspraken door. De directeur maakt een vervolgafspraak met de zieke voor een volgend contact. 4. Indien de verwachting ontstaat dat het verzuim langere tijd zal gaan duren worden afspraken gemaakt over: op welke wijze de vervanger contact onderhoudt met de zieke werknemer (wie neemt initiatief, welk tijdstip, e.d.); op welke wijze het contact verloopt tussen de directeur en het team en de zieke werknemer (wie neemt initiatief, welk tijdstip, e.d.); op welke wijze het onderwijsteam, leerlingen en ouders worden geïnformeerd over het verzuim. 5. Duurt het ziekteverzuim langer dan tien werkdagen, dan neemt de directeur (telefonisch) contact op met de werknemer om na te gaan in hoeverre een huisbezoek door de directeur en/of collega s gewenst is. Indien de werknemer aangeeft bezoek op prijs te stellen, zorgt de directeur op korte termijn voor een bezoek. 6. De werknemer dient tijdens het ziekteverzuim bereikbaar te zijn voor de directeur van de school en voor de HRM-adviseur, uiteraard voor zo ver de gezondheidstoestand dit toelaat. 7. Wanneer de gezondheidstoestand het toelaat wordt een werknemer zo spoedig mogelijk uitgenodigd om de school te bezoeken en deel te nemen aan sociale activiteiten teneinde de band met de school in stand te houden. 8. In de eerste zes weken van het verzuim is er in ieder geval wekelijks contact. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 9. Voor elke klas is een noodplan beschikbaar met werk voor minimaal 1 dag in verband met afwezigheid van de leerkracht. 10. De directeur zorgt er voor dat de ziekmelding op de eerste dag of zo spoedig mogelijk daarna wordt doorgegeven aan het Onderwijsbureau.

14 11. In geval van ziekte vanwege zwangerschap, en andere situaties als bedoeld in de vangnetgroep Ziektewet, moet dit expliciet worden gemeld aan het Onderwijsbureau en aan de HRMadviseur. 12. De directeur neemt contact op met de HRM-adviseur bij onduidelijkheid over de re-integratiemogelijkheden, de spreekuurrapportage of bij verwachting van langdurig ziekteverzuim. 13. De contactgegevens van de arbodienst staan in de folder Wat te doen bij ziekte. De spreekuurcontacten met de bedrijfsarts vinden in de regel plaats in Emmeloord. 14. Vanaf het begin van het ziekteverzuim werken directeur en werknemer aan de re-integratie. Op het moment dat onduidelijk is wat de mogelijkheden zijn van de werknemer wordt door de directeur een re-integratieadvies gevraagd van de bedrijfsarts. 15. Een oproep voor het 1 e spreekuurbezoek bij de bedrijfsarts vindt plaats in opdracht van de directeur, met melding aan de HRM-adviseur en indien wenselijk overleg, uiterlijk binnen 4 weken na de ziekmelding. De directeur of HRM-adviseur neemt contact op met de bedrijfsarts met het verzoek om de werknemer op te roepen voor het spreekuur. 16. Na afloop van het spreekuur brengt de werknemer de directeur op de hoogte van het gesprek. De werknemer, de directeur en de HRM-adviseur ontvangen rechtstreeks van de arbodienst een spreekuurrapportage. De spreekuurrapportage vermeldt de mate van arbeidsgeschiktheid, de beperkingen, de prognose, een re-integratieadvies en de datum voor het volgende gesprek met de bedrijfsarts. De gesprekken bij de bedrijfsarts vinden in het eerste jaar ongeveer 1 x per 6 weken plaats en is afhankelijk van de situatie. 17. De werkgever kan beargumenteerd afwijken van het re-integratieadvies van de bedrijfsarts. De directeur neemt hierover direct contact op met de bedrijfsarts. 18. Desgewenst kan een second opinion worden uitgevoerd door het UWV. 19. Wanneer de werknemer het niet eens is met het medisch oordeel van de arbodienst kan hij/zij daartegen binnen drie dagen zijn/haar bedenkingen kenbaar maken bij de werkgever. Desgewenst kan een second opinion worden uitgevoerd door de arbodienst. 20. Wijziging of afzegging van een gemaakte afspraak voor het spreekuur dienen vooraf door de zieke werknemer te worden gemeld bij de HRM-adviseur. De werknemer dient daarna zelf contact op te nemen met de arbodienst om de afspraak te wijzigen of af te zeggen. 21. Wanneer een werknemer niet tijdig afzegt bij de arbodienst en/of niet op een afspraak voor een spreekuur verschijnt, dienen de kosten daarvan die de arbodienst in rekening brengt, te worden betaald door de werknemer. 22. Van de werknemer wordt verwacht dat hij meewerkt aan een spoedig herstel en er alles aan doet om op zo n kort mogelijke termijn het werk te hervatten. Aanwijzingen van de bedrijfsarts moeten dus worden opgevolgd. 23. Aan een bezoek aan de bedrijfsarts op last van het bevoegd gezag moet door de werknemer worden meegewerkt.

15 24. Na het eerste spreekuurbezoek neemt de directeur contact op met de zieke werknemer en informeert naar het ziekteverzuim, het gesprek bij de bedrijfsarts en bespreekt het reintegratie- advies. 25. Bij dreigend langdurig verzuim worden de stappen ondernomen conform de Wet Verbetering Poortwachter. In bijlage 8.5 Wet Verbetering Poortwachter is de procedure bij ziekte en arbeidsongeschiktheid opgenomen. Tevens is informatie te vinden op de site van het UWV 26. Werkgever en werknemer streven in eerste instantie naar herstel en terugkeer in de eigen functie, dan wel in een andere functie binnen de organisatie ( 1e spoor ). Is dit niet mogelijk dan zal gekeken worden naar mogelijkheden om te re-integreren naar een andere functie buiten de organisatie ( 2e spoor ). 27. De bedrijfsarts verstrekt op verzoek van de directeur uiterlijk binnen 4 weken een reintegratieadvies. Wanneer de kans bestaat op langdurig ziekteverzuim, maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse en re-integratieadvies. 28. In geval van langdurige ziekte heeft de werknemer minimaal eens per 6 weken een spreekuurcontact met de bedrijfsarts. 29. Als uit het advies van de arbodienst blijkt dat er voor de zieke werknemer mogelijkheden zijn om weer aan het werk te gaan, maakt de HRM-adviseur in samenwerking met de directeur en de werknemer binnen twee weken na ontvangst van dit advies een eerste plan van aanpak. 30. De verslaglegging van de voortgang, de bijstellingen van het plan van aanpak en de 1 e jaarsevaluatie worden opgesteld door de directeur. 31. De directeur en de zieke werknemer overleggen minimaal eenmaal per zes weken om te bepalen of alle afspraken in het plan van aanpak zijn nagekomen en of het plan van aanpak nog aansluit op de situatie van de werknemer. Desgewenst is de HRM-adviseur hierbij aanwezig. 32. De directeur en werknemer hebben tweewekelijks een tussenevaluatie. De directeur legt de afspraken vast. 33. De HRM-adviseur bewaakt de voortgang. 34. De bedrijfsarts, de directeur en de HRM-adviseur bespreken (indien nodig) in het Sociaal Medisch Team (SMT) de re-integratie van de zieke werknemer. 35. De HRM-adviseur legt een re-integratiedossier aan. Het medische deel van het dossier beheert de bedrijfsarts. 36. Conform het reglement van het Vervangingsfonds wordt, wanneer het verzuim langer dan zes weken duurt, een verklaring van de bedrijfsarts in het dossier opgenomen. Hierin staat dat de arbeidsongeschiktheid van de werknemer wordt veroorzaakt door ziekte. 37. In de 42 e week van het verzuim meldt de HRM-adviseur het ziekteverzuim bij het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). 38. In de 46 e tot de 52 e week evalueren de directeur, de zieke werknemer en zo nodig de HRMadviseur de re-integratie van het eerste jaar.

16 39. Uiterlijk vanaf het begin van het 2e ziektejaar is het inzetten van begeleiding bij het vinden van passend werk voor de werknemer buiten de eigen organisatie ( 2e spoor ) aan de orde. 40. Rond de 86ste ziekteweek wordt gestart met maken van een re-integratieverslag ten behoeve van de WIA-aanvraag. De arbodienst stuurt de zieke werknemer een actuele versie van de probleemanalyse: het actueel oordeel. Het plan van aanpak wordt samen met de werknemer geëvalueerd en bijgesteld, waarna de HRM-adviseur alle documenten voor het reintegratieverslag overdraagt aan de zieke werknemer. 41. Voor de 91ste ziekteweek dient de zieke werknemer zelf de WIA-aanvraag in bij het UWV, inclusief het re-integratieverslag. De werknemer is verantwoordelijk voor het tijdig verzenden van de WIA-aanvraag. 42. Indien nog actief wordt gewerkt aan de re-integratie en de prognose is goed, zal de HRMadviseur in overleg met de directeur en werknemer een verlengde wachttijd aanvragen. 43. Indien de wachttijd op het gezamenlijk verzoek om uitstel WIA van de werkgever en de werknemer is verlengd (bijvoorbeeld omdat de werknemer bijna weer aan het werk gaat) wordt het re-integratieverslag uiterlijk 14 weken voor het verstrijken van de door het UWV vastgestelde verlengde wachttijd opgesteld. 44. Tussen de 91e en de 103de week beoordeelt UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de werknemer. Worden deze inspanningen door het UWV als voldoende beoordeeld dan volgt een keuring conform de WIA. 45. Worden de inspanningen van de werkgever door het UWV als onvoldoende beoordeeld (loonsanctie) dan doen werkgever en werknemer er alles aan alsnog aan deze inspanningen te voldoen. Daarna (uiterlijk na 1 jaar) wordt opnieuw een beoordeling bij het UWV aangevraagd voor de WIA. 46. Na een wachttijd van 104 ziekteweken na aanvang van het ziekteverzuim kan de werknemer in aanmerking komen voor een uitkering op grond van Wet WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). Bij een arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% is er geen recht op een uitkering op grond van Wet WIA. 47. Na 24 maanden verzuim kan bij voortdurende arbeidsongeschiktheid van de werknemer de werkgever overgaan tot ontslag op grond van ziekte. Dit is alleen mogelijk wanneer het UWV de inspanningen van de werkgever als voldoende heeft beoordeeld, en er blijkens de WIAbeschikking sprake is van een arbeidsongeschiktheidspercentage (loonverlies) van meer dan 35%. Ook moet duidelijk zijn dat geen herstel mogelijk is binnen 6 maanden. 48. Voor het bijzonder onderwijs geldt hierbij na de 24 maanden nog een opzegtermijn. 49. Bij beëindiging van het verzuim (bij herstel of ontslag) meldt de directeur dit bij het Onderwijsbureau. 50. Het re-integratiedossier wordt door HRM-adviseur bij beëindiging van het ziekteverzuim of bij beëindiging van het dienstverband toegevoegd aan het personeelsdossier.

17 51. Wijziging van het verblijfadres dient de werknemer door te geven aan de directeur, de HRMadviseur en de arbodienst. 52. Het College van Bestuur, directeur en HRM-adviseur hebben in overleg met de bedrijfsarts inzage in conclusies van onderzoeken/interventies ten aanzien van belastbaarheid die in opdracht van de werkgever plaatsvinden. De conclusies worden besproken in de evaluatie van het plan van aanpak met de werknemer. 53. De werknemer informeert de directeur en HRM-adviseur over correspondentie en contacten met het UWV (bijv. verzekeringsarts en arbeidsdeskundige). 54. Wanneer de werknemer niet zelfstandig de school kan bezoeken, dient de werknemer zelf voor vervoer te zorgen. De eventuele kosten komen voor rekening van de werknemer. 55. Tijdens het ziekteverzuim is het niet toegestaan andere werkzaamheden te verrichten zonder toestemming van de bedrijfsarts en overleg met de HRM-adviseur of de directeur van de school. 56. Vakantie kan worden opgenomen na overleg met de bedrijfsarts en met toestemming van de werkgever. De bedrijfsarts beoordeelt alleen of er medische bezwaren zijn. De werknemer dient de re-integratie niet te belemmeren. 57. Reiskosten, gemaakt t.b.v. het bezoek aan de arbodienst tijdens de ziekte, kunnen als dienstreis worden gedeclareerd bij de school waaraan de werknemer is verbonden. 58. Reiskosten, gemaakt t.b.v. het volgen van een door het College van Bestuur geaccordeerd begeleidingstraject, kunnen in rekening worden gebracht conform scholingsbeleid. 59. Reiskosten, gemaakt in het kader van re-integratie op één of meerdere andere scholen binnen het bestuur, vallen onder reiskosten woon-werkverkeer. Zij kunnen middels het standaard declaratieformulier worden gedeclareerd bij de betreffende school/scholen. 60. De directeur zorgt tijdens het ziekteverlof voor kleine attenties naar eigen goeddunken en regelt na ongeveer 6, 12 en 18 maanden ziekte een bloemstuk. 61. Het CvB regelt na ongeveer 9 maanden ziekte een attentie voor de werknemer.

18 7. Protocol werkhervatting Doel: informatie voor de werknemer die in staat is zijn/haar werk weer geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 7.1 Bij verzuim < 6 weken Wanneer een werknemer na ziekteverzuim zijn werkzaamheden gedeeltelijk/volledig wil hervatten zonder door de bedrijfsarts te zijn gezien, moet dit minimaal een dag van tevoren met de directeur worden besproken. Bij twijfel over de arbeidsgeschiktheid van de verzuimer kan de directeur, in overleg met de HRM-adviseur, alsnog de bedrijfsarts verzoeken de werknemer op te roepen voor het spreekuur en te oordelen over mogelijke werkhervatting. Na een positief oordeel van de bedrijfsarts kan de werknemer zijn werkzaamheden hervatten, eventueel begeleid. Bij een negatief antwoord van de bedrijfsarts is het de verzuimer niet toegestaan zijn of haar werk te hervatten. De directeur zorgt voor melding van het (gedeeltelijk) herstel aan het Onderwijsbureau. 7.2 Bij verzuim > 6 weken Voor volledige werkhervatting is altijd toestemming nodig van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts licht de directeur en HRM-adviseur in over de datum van werkhervatting en eventuele beperkingen waarmee rekening moet worden gehouden. Bij volledige hervatting van de werkzaamheden houden verzuimer en schooldirecteur altijd een werkhervattingsgesprek om de praktische zaken door te spreken. In het werkhervattingsgesprek maken beide gesprekspartners in ieder geval nog één afspraak voor een gesprek binnen 2 weken na de werkhervatting om de werkhervatting te evalueren en eventuele knelpunten in relatie tot de ziekte en het huidige functioneren naar voren te kunnen brengen. De directeur zorgt voor melding van (gedeeltelijk) herstel aan het Onderwijsbureau. 7.3 Werkhervatting op arbeidstherapeutische basis Werk kan op arbeidstherapeutische basis worden hervat in (een deel van) de oorspronkelijke functie of in andere passende arbeid. Het einddoel en de duur van het re-integratieproces moet worden omschreven. Hieraan is geen loonwaarde verbonden en de werknemer blijft in formele zin ziek. De bedrijfsarts blijft de werknemer begeleiden en het re-integratietraject loopt door.

19 8. Bijlagen 8.1 Leidraad voor (telefonisch) gesprek bij ziekmelding Doel: hulpmiddel voor de directeur bij ziekmelding, om duidelijkheid te krijgen over de actuele stand van zaken met betrekking tot de zieke werknemer en de mogelijke prognose over aard/ernst van de ziekte. Gesprekspunten: Informeer naar de aard en ernst van de aandoening en de arbeidsmogelijkheden. Laat de werknemer vertellen wat er aan de hand is. Kan ik iets voor je doen? Vraag de werknemer naar belangen op de korte termijn. Wanneer denk je er weer te zijn? Vat bovenstaande samen en trek gezamenlijk een conclusie. Spreek af hoe verder te gaan en wanneer er weer contact is. Leg belangrijke informatie vast.

20 8.2 Leidraad voor huisbezoek Doel: hulpmiddel voor de directeur en collega s van de zieke werknemer bij het afleggen van een huisbezoek. Doel van een huisbezoek: tonen van belangstelling; betrokkenheid bij school; informatie geven en krijgen. Maak eerst een afspraak. Dit bezoek is niet bedoeld voor controle. Werknemer en (eventueel) gezinsleden moeten in de gelegenheid zijn zich voor te bereiden op uw komst. Bereid u voor op het bezoek: verzamel informatie over de zieke (via bedrijfsarts, collega's, HRM-adviseur, Tobias/OSS); neem desgewenst informatie over de organisatie mee voor de zieke (verslagen, mededelingen); neem een kleine attentie mee. Benut het bezoek om meer achtergrondinformatie te verzamelen en de situatie beter in te kunnen schatten. Een aantal punten van de checklist bij ziekmelding komt wellicht weer aan de orde. Laat de werknemer zo veel mogelijk aan het woord. Gesprekspunten: Informeer naar de situatie. Wat zijn de vooruitzichten, de prognose? Is er hulp nodig is? Probeer te achterhalen of meer contact (eventueel met anderen) op prijs wordt gesteld. Beantwoord het contact met de school aan de verwachtingen van de zieke? Zijn er andere mogelijkheden om de binding met de organisatie te houden mogelijk/nodig? Leg na het bezoek belangrijke informatie (afspraken, etc.) schriftelijk vast.

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse

Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse Falke & Verbaan Fazantlaan 1b 5613 CA Eindhoven Toolkit 'Verzuimregistratie en analyse TNO Postbus 718 2130 AS Hoofddorp Ontwikkeld in opdracht van het Arboservicepunt Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk

Nadere informatie

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren

landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren Bestemd voor scholen, diensten Jeugdgezondheidszorg, GGD-en, Centra voor Jeugd en Gezin, gemeenten en leerplichtambtenaren

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon...

Tab 2 De SKOFV en Arbo... 9 2.1 De Arbodienst...10 2.2 Bedrijfshulpverlening...11 2.3 Preventiemedewerker...11 2.4 Vertrouwenspersoon... Inhoud Personeelsmap Tab 1 Welkom..3 1.1 De SKOFV... 3 1.2 Organisatie... 4 1.3 Adressenoverzicht... 5 1.4 De missie en visie van de SKOFV... 6 1.4.1 De Missie... 6 1.4.2 De visie... 7 1.5 School(jaar)plan...

Nadere informatie

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en

Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Inleiding... 2 1 Wat betekent ERD voor de WGA zijn?... 2 2 ERD WGA is norm... 2 3 Achterliggende gedachten... 2 3.1Compacte Rijksdienst en Strategisch HR-beleid... 2 3. 2 Onderzoek /Analyse ERD WGA...

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199

Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315 Fax : +31 (0)20-6265199 WERKGEVERSAANPAK VAN RE-INTEGRATIE BIJ ZIEKTE Re-integratie sinds de Wet VLZ in de sectoren voortgezet onderwijs, kleinmetaal en organisatieadvies - eindrapport - drs. J.P.H.K. Timmerman drs. C.E. Wissink

Nadere informatie

Aandacht voor verzuim

Aandacht voor verzuim Aandacht voor verzuim Optimaliseren van de verzuimaanpak Inleiding Verzuim is in veel organisaties een aandachtspunt. Een hoog verzuim is een hoge kostenpost, naast het ongemak dat verzuim met zich meebrengt.

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever

A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Bijlage: detacheringstoolkit A. Handleiding detachering zieke werknemer bij een andere werkgever Handleiding voor werkgevers voor het detacheren van zieke werknemers ter bevordering van re-integratie bij

Nadere informatie