Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)"

Transcriptie

1 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) Doel Instrueren van werknemers in geval van ziekteverzuim. Toepassingsgebied De gehele organisatie. Definities Arbodienst: Arbo-arts: UWV: De organisatie die Smit & Zoon ondersteunt met het beleid van veiligheid, gezondheid en welzijn en in het bijzonder met ziekteverzuimbegeleiding. Persoon die in dienst van de Arbodienst belast is met de Arbo-zorg en in het bijzonder de verzuimbegeleiding van zieke werknemers bij de opdrachtgever. De Arbo-arts heeft medisch gezien de bevoegdheid een medewerker arbeidsgeschikt dan wel arbeidsongeschikt te verklaren. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Verantwoordelijkheden Toepassing 1. ziekmelding 1 e ziektedag: In geval van ziekte dient de werknemer zich persoonlijk telefonisch ziek te melden bij

2 Verzuimvoorschrift blz. 2 van 7 zijn direct leidinggevende of, als deze niet bereikbaar is, diens leidinggevende (= Manager of directie). In enkele gevallen geldt een andere vervangingsregeling. Deze moet schriftelijk aan de medewerkers van de betreffende afdeling(en) worden medegedeeld en kan alleen vervanging tussen Managers betreffen. Deze melding dient bij aanvang van de werktijd te gebeuren, als regel vóór uur. Als de werknemer tijdens werktijd ziek naar huis vertrekt, meldt deze zich persoonlijk bij zijn direct leidinggevende. Bij de ziekmelding vermeldt de werknemer (voor zover mogelijk): - de oorzaak van verzuim; - de aard van de ziekte; - de vermoedelijke duur van de ziekte; - (verpleeg-)adres en telefoonnummer; - bij ziekmelding vanuit vakantie dient verblijfplaats, telefoon en behandelend arts te worden opgegeven. Bovenstaande gegevens zullen worden doorgegeven aan de afdeling Human Resources. Bij aanhoudend ziektebeeld: 3 e ziektedag: werknemer dient wederom contact op te nemen met direct leidinggevende; 5 e ziektedag: werknemer dient wederom contact op te nemen met direct leidinggevende. Bij langdurige ziekte maken direct leidinggevende en werknemer afspraken over de frequentie van contactmoment, bijvoorbeeld eens per week. 2. ziek door een (bedrijfs-)ongeval Indien de werknemer betrokken raakt bij een ongeluk waardoor hij/zij wegens ziekte het werk moet verzuimen, dan dient hij/zij zich op de gebruikelijke wijze zich ziek te melden bij zijn/haar direct leidinggevende. Hierbij vermeldt de werknemer dat het om een ongeval gaat. 3. zwanger en/of ziek Indien de werkneemster ziek is ten gevolge van zwangerschap wordt zij verzocht haar direct leidinggevende hiervan op de hoogte te stellen. Uiterlijk 16 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum is de werkneemster verplicht een zwangerschapsverklaring in te dienen bij de direct leidinggevende. Deze verklaring dient door haar verloskundige, huisarts of gynaecoloog te worden ingevuld en ondertekend. Daarna zal (in overleg) de begindatum van het zwangerschapsverlof worden vastgesteld. 4. ziekmelding vanuit het buitenland De werknemer dient zich bij arbeidsongeschiktheid in het buitenland onmiddellijk, doch uiterlijk na één dag van arbeidsongeschiktheid telefonisch te melden bij de direct leidinggevende. Tevens dient de werknemer de bevoegde instantie in het buitenland op de hoogte te stellen. Direct na thuiskomst is de werknemer verplicht een medische verklaring van een arts te overleggen, met daarin opgenomen: - aard van de ziekte; - verloop van de ziekte; - de ingestelde therapie; - een verklaring van medische ongeschiktheid tot reizen (indien van toepassing).

3 Verzuimvoorschrift blz. 3 van 7 Na terugkomst dient de werknemer zich te wenden tot de Arbodienst om bovenstaande medische gegevens te overhandigen. 5. raadplegen huisarts Het is in het belang van de werknemer dat hij/zij zich binnen redelijke termijn onder behandeling van zijn/haar huisarts stelt en de voorschriften van deze arts opvolgt. Overigens is de mening van de huisarts ten aanzien van het al dan niet arbeidsgeschikt zijn, niet beslissend voor het recht op loondoorbetaling. Dit recht bestaat alleen indien de Arbo-arts van mening is dat de werknemer arbeidsongeschikt is. 6. thuisblijven Na ziekmelding dient de werknemer thuis te blijven tot herstel of bemoeienis door de Arbodienst. Tevens is het mogelijk dat de werknemer binnen twee dagen na ziekmelding een bezoek krijgt van de Arbo-medewerker (= werkzaam bij Arbodienst). Het is alleen toegestaan het (verpleeg) adres te verlaten voor een bezoek aan de huisarts, de specialist of de Arbo-arts, om het werk te hervatten, of na uitdrukkelijke toestemming van de direct leidinggevende. Indien werknemer van mening is dat hij/zij van deze plicht ontheven moet worden, dan kan de werknemer zijn/haar direct leidinggevende of eventueel de Arbo-arts toestemming vragen om op bepaalde tijdstippen het (verpleeg) adres te mogen verlaten. 7. bezoek mogelijk maken De Arbo-arts of Arbo-medewerker moeten de werknemer kunnen bereiken. Daartoe is het nodig dat de werknemer zowel telefonisch bereikbaar is, of deze de Arbodienst in de gelegenheid stelt om hem/haar in de woning of op het verpleegadres te bezoeken. De werknemer dient ervoor te zorgen dat wanneer de Arbo-medewerker hem/haar niet thuis treft, zij op dat adres kunnen vernemen waar de werknemer wel aanwezig is. 8. juiste adres Als de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid verhuist of tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (bijvoorbeeld bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis of een andere inrichting) behoort de werknemer dit binnen 24 uur aan de direct leidinggevende door te geven. 9. contact met Arbodienst Wanneer de Arbodienst de werknemer om informatie vraagt omtrent zijn/haar verzuim, dan dient de werknemer aan dit verzoek te voldoen. Indien de werknemer daar niet toe in staat is, bijvoorbeeld wegens opname in een ziekenhuis, dan dient hij/zij ervoor te zorgen dat iemand anders dat voor hem/haar kan doen. 10. spreekuur bezoeken De werknemer kan bij regelmatig kortdurend verzuim en bij verzuim dat langer dan twee weken duurt, een oproep verwachten van de Arbo-arts. Aan een oproep om te verschijnen op het spreekuur van de Arbodienst of de door de werkgever aangewezen specialist dient de werknemer gehoor te geven.

4 Verzuimvoorschrift blz. 4 van 7 Als de werknemer een geldige reden tot verhindering heeft (bijvoorbeeld ziekenhuisopname of werkhervatting op de spreekuurdag), dient de werknemer dit onmiddellijk aan de werkgever en de Arbodienst mede te delen. In geval van werkhervatting is het niet uitgesloten dat de werknemer alsnog op het spreekuur van de Arbo-arts dient te verschijnen. Hiertoe dient de werknemer in alle gevallen te overleggen met de direct leidinggevende. 11. medisch onderzoek De werknemer is gehouden mee te werken aan een medisch onderzoek door of in opdracht van de Arbo-arts van de Arbodienst. 12. activiteiten gericht op werkhervatting De werknemer dient mee te werken aan activiteiten gericht op herstel en een zo spoedig mogelijke (verantwoorde) werkhervatting. Voorbeelden van dit soort activiteiten zijn arbeidstherapie, scholing, gedeeltelijke werkhervatting en werkaanpassing. 13. genezing niet belemmeren Als de werknemer zich tijdens arbeidsongeschiktheid zodanig gedraagt dat daardoor genezing wordt belemmerd, kan de werkgever de loondoorbetaling weigeren, dit ter beoordeling van de Arbo-arts van de Arbodienst. 14. verrichten van werkzaamheden De werknemer dient tijdens arbeidsongeschiktheid geen arbeid te verrichten, behalve voor zover het werkzaamheden betreft, welke de werknemer door of namens de werkgever worden aangeboden. Als de werknemer de aangeboden (vervangende) werkzaamheden, welke het genezingsproces niet nadelig beïnvloeden, niet verricht, is de werkgever gerechtigd de loondoorbetaling te weigeren. De aangeboden vervangende werkzaamheden worden in overleg met de Arbo-arts van de Arbodienst vastgesteld. 15. vakantie opnemen tijdens ziekteverzuim Indien de werknemer tijdens zijn/haar arbeidsongeschiktheid op vakantie gaat, zullen de op te nemen uren als regel worden ingehouden op de verlofrechten. Vakantierechten opnemen geschiedt op de gebruikelijke wijze. Indien de vakantie reeds aangevraagd was voordat de arbeidsongeschiktheid optrad, dient de werknemer zijn direct leidinggevende hier nogmaals toestemming voor te vragen. De direct leidinggevende baseert zich voor die toestemming op het advies van de Arbodienst. 16. consult Arbo-arts De werknemer staat vrij om zelfstandig contact op te nemen met de Arbodienst over gezondheid en werk. Dit betekent dat de werknemer op eigen initiatief contact kan opnemen met de Arbodienst voor het maken van een afspraak met de Arbo-arts. De werknemer kan ook een consult aanvragen wanneer hij/zij niet ziek is. 17. hervatten bij herstel Zodra de werknemer in staat is de werkzaamheden te hervatten, zal hij/zij dit moeten

5 Verzuimvoorschrift blz. 5 van 7 doen. De werknemer hoeft geen opdracht daartoe af te wachten. Wel dient de werknemer zijn direct leidinggevende (of diens leidinggevende) te melden wanneer het werk hervat zal worden. Bij gedeeltelijke werkhervatting is overleg met de Arbo-arts gewenst. 18. hersteldverklaring De Arbo-arts geeft een hersteldverklaring af wanneer deze de medewerker arbeidsgeschikt acht. Indien de werknemer alsnog niet in staat is om op de afgesproken dag zijn/haar werk te hervatten, dan dient de direct leidinggevende te worden ingelicht evenals de Arbodienst. 19. re-integratie Wanneer het er naar uitziet dat het ziekteverzuim langdurig gaat worden (langer dan 6 weken) zal de Arbodienst een advies geven over de mogelijkheden tot herstel en reintegratie. Dit advies wordt afgegeven in de 6 e week van ziekte, middels de zogenaamde Probleemanalyse. Op basis hiervan maakt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. In dit plan van aanpak worden de gemaakt afspraken en procedures met betrekking tot het komen van een zo spoedig mogelijk herstel en re-integratie vastgelegd. Het plan van aanpak zal door beide partijen voor akkoord moeten worden ondertekend. Vervolgens wordt het plan van aanpak iedere zes weken geëvalueerd met de direct leidinggevende en eventueel de Human Resources Advisor. Deze evaluatie wordt vastgelegd in een verslag dat onderdeel is van het verzuimdossier. Werknemer en werkgever hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het komen tot herstel en re-integratie van de betreffende werknemer. Indien een van beide hieraan niet of te weinig mee werkt zal dit sancties tot gevolg hebben. De re-integratie kan ook bij een andere organisatie dan bij de werkgever plaatsvinden. Indien de werknemer niet of onvoldoende aan het herstel of re-integratie mee werkt kan dit tot inhouding van het loon leiden. Mocht dit onvoldoende leiden tot medewerking aan het herstel of re-integratie dan kan ontslag aangevraagd worden. Het niet of te weinig mee werken kan ook leiden tot een lagere uitkering of in het ergste geval helemaal geen uitkering. Werkgever legt een re-integratiedossier aan waarin alle door de werkgever en werknemer afgesproken activiteiten gericht op het herstel en de re-integratie objectief en zorgvuldig zijn opgenomen. Na 42 weken ziekte wordt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geïnformeerd over de ziekte. Omstreeks de 50 e week ziekte wordt de 1 e jaarsevaluatie ingevuld. Er wordt dan getoetst of de re-integratie conform het plan van aanpak verloopt of dat andere inspanningen nodig zijn. Wanneer re-integratie in de eigen functie niet lukt, moet het zogenaamde 2 e spoor (externe reintegratie) worden opgestart. De werkgever of werknemer kunnen een second opinion aanvragen bij het UWV als een van beide partijen vindt dat de andere partij niet genoeg inspanningen verricht bij het komen tot re-integratie. Het bovenstaande houdt in dat het meewerken aan herstel en re-integratie niet vrijblijvend is, beide partijen zijn verplicht de genoemde spelregels te volgen. Bij het niet

6 Verzuimvoorschrift blz. 6 van 7 voldoen hieraan kunnen de eerder genoemde sancties toegepast worden. Wanneer de werknemer niet binnen 104 weken volledig re-integreert en een WIAuitkering aanvraagt, beoordeelt het UWV op basis van het re-integratiedossier of er voldoende is gedaan om de werknemer weer te re-integreren. Als een van beide partijen, naar de mening van het UWV, onvoldoende actie heeft ondernomen om de re-integratie tot een succes te maken heeft dit de uitvoering van de eerder genoemde sancties tot gevolg. 20. second opinion Als een werknemer een beslissing van de Arbodienst niet begrijpt of het er niet mee eens is, moet dit terstond aan de werkgever en Arbodienst worden gemeld. Handhaaft de Arbo-arts de beslissing, dan kan de werknemer een second opinion (deskundigenoordeel) aanvragen bij de uitvoeringsinstelling (UWV). De Arbo-arts zal aangeven hoe en waar de werknemer de uitvoeringsinstelling kan bereiken. De kosten van een second opinion kunnen in rekening worden gebracht bij degene die om dit tweede oordeel vraagt. 21. klachten Indien de werknemer niet tevreden is over de wijze waarop door de medewerkers van de Arbodienst is gehandeld, dan kan de werknemer een brief schrijven aan de directeur van de Arbodienst. Klachten over het medisch handelen van de Arbo-arts zullen vertrouwelijk worden behandeld. De werknemer dient in deze brief kort en bondig zijn bezwaren te melden. 22. privacy Met inachtneming van wat onder het medisch beroepsgeheim valt, geeft de Arbodienst relevante informatie door aan de werkgever. Hieronder zijn begrepen de gegevens die ertoe hebben geleid dat beoordeling en begeleiding niet mogelijk zijn geweest door toedoen van de betrokken werknemer. Ook kan in bepaalde situaties de Arbo-arts het wenselijk achten om bepaalde informatie wel aan de werkgever te verstrekken, bijvoorbeeld om medische beperkingen aan te geven ten behoeve van werkaanpassing. Indien dit het geval is zal de medewerker eerst om toestemming worden gevraagd. Privacybescherming is geregeld in het privacyreglement van de Arbodienst. 23. sancties Indien de Arbodienst een overtreding van bovengenoemde controlevoorschriften constateert, wordt de werkgever hierover geïnformeerd. Deze is gerechtigd om in geval van overtreding van de bepalingen in dit protocol sancties tegen de werknemer te treffen. Beroep tegen een opgelegde sanctie staat open bij de burgerlijke rechter. Verwijzing

7 Verzuimvoorschrift blz. 7 van 7 Verificatie Registratie / Archivering Bijlagen

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden

Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden V5 01-2014/Argo Personeelsgids Tzorg Hulp bij het Huishouden 1 van Pagina 68 Inhoudsopgave 1. Welkom bij Tzorg... 4 2. Wie is Tzorg?... 5 2.1 Aanvullende diensten... 5 3. In dienst bij Tzorg... 7 3.1 Arbeidsovereenkomst...

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016

Ziekteverzuimbeleid. Stichting ROOS 2012-2016 Bestuur 2012-07-19 2.1 Ziekteverzuimbeleid Stichting ROOS 2012-2016 Verzuimbeleid Stichting ROOS pagina 1 (concept 10 juli 2012) Inhoudsopgave 1. Aanleiding/Inleiding pagina 1 2. Visie op verzuim en ziekte

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers

achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers achtergrondstudies en verkenningen 27 De zieke werknemer en privacy Regels voor de verwerking van persoonsgegevens van zieke werknemers 2e herziene druk, februari 2008 achtergrondstudies en verkenningen

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoud: Inleiding... 4 1. Arbeidsvoorwaarden... 4 1.1. CAO... 4 1.2. Arbeidscontracten... 4 1.3. Pensioen Verzekeringen... 5 1.3.1 Pensioen... 5 1.3.2 De zorgverzekeringswet...

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Werken via Flexpoint

Werken via Flexpoint Werken via Flexpoint De heldere keuzes van Flexpoint Van harte gefeliciteerd met je nieuwe baan bij één van de opdrachtgevers van Flexpoint. Dagelijks ben jij met meer dan 3000 collega s aan de slag bij

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers Ziektewet Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Verzuimverzekering Uitgebreid. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Verzuimverzekering Uitgebreid Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Voorwaarden deskundige dienst

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters

Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters #427950 Collectieve Arbeidsovereenkomst Facilitaire Contactcenters 1 mei 2010 30 april 2012-1 - Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...5 Artikel 1 Definities...5 Artikel 2 Werkingssfeer...6 Artikel 3 Looptijd...6

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Verzuimverzekering Conventioneel

Verzuimverzekering Conventioneel Goudse Schadeverzekeringen N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 1230 Verzuimverzekering Conventioneel Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 coördinatiegroep zelfreguleringsoverleg Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg 2012 Sociaal-Economische Raad Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg AV CZ/122 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402

AEV_WGA-gat 9400 en AEV_WGA-aanvulling Garant 9402 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Verzekeringsvoorwaarden 2011 Aevitae WGA-gatverzekering Aevitae WGA-aanvullingsverzekering Garant www.aevitae.com

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie