Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L"

Transcriptie

1 REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet verzuimen er alles aan zal doen om het werk zo spoedig mogelijk te hervatten. Aan de andere kant zullen wij er alles aan doen om dat mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door hulp aan te bieden waar dat nodig en mogelijk is. Of door uw werk (tijdelijk) aan te passen. Ook als u maar gedeeltelijk weer in staat bent om te werken. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid treedt een aantal regels in werking. De regels staan voornamelijk in het teken van een zo spoedig mogelijke terugkeer naar uw werk. Niet het arbeidsongeschikt zijn staat centraal, maar de vraag wat u nog wél kunt. Onderstaand zetten wij de belangrijkste zaken op een rij en lichten deze toe. De regels gelden voor alle werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband werkzaam bij de bedrijven van (Kooijman Holding). Lees ze goed want u bent wettelijk verplicht zich aan deze regels te houden en mee te werken aan een snelle terugkeer in het arbeidsproces. 1. Ziekmelding Wie bel ik? Als u ziek bent neemt u zo spoedig mogelijk persoonlijk contact op met uw direct leidinggevende of diens vervanger. Uitsluitend als u medisch gezien daartoe niet in staat bent, vraagt u een ander, bijvoorbeeld een familielid of huisgenoot dit te doen. Een dergelijke ziekmelding dient zoals gezegd persoonlijk te zijn, dus niet door middel van een sms, whats-app of een . Enkel telefonische ziekmeldingen zullen worden geaccepteerd. Als u buiten de reguliere werktijd u zelf ziek meld door middel van sms of whats-app dan dient u s morgens direct bij aanvang werktijd alsnog telefonisch contact op te nemen met uw direct leidinggevende teneinde het exacte ziektebeeld en de te verwachten ziekteduur te bespreken met uw leidinggevende zodat laatstgenoemde op basis van dit telefonisch onderhoud met u, de rapportage aan de bedrijfsarts kan verzorgen. Indien uw direct leidinggevende of diens plaatsvervanger (nog) niet aanwezig is dan dient u het dezelfde dag om uiterlijk uur nogmaals te proberen. Wel dient u aan de telefonist(e) aan te geven dat u vanwege ziekte niet op uw werk zult verschijnen. Wat moet u meedelen? U vertelt aan uw direct leidinggevende of diens vervanger waarom u uw werk niet kunt verrichten (als de privacy dit toelaat) en wat uw beperkingen zijn. Er zal u onder andere worden gevraagd of u kunt aangeven hoe lang uw ziekte gaat duren, bijvoorbeeld in verband met het regelen van vervanging. Op welk tijdstip meldt u zich ziek? U belt direct op de eerste dag dat u ziek of arbeidsongeschikt bent, zo vroeg mogelijk. Dat is de eerste dag dat uw ziekte ontstaat, ook als dit een vrije dag of vakantiedag is. U moet dat s morgens vóór aanvang van uw werk, maar uiterlijk om uur hebben gedaan. Als u tijdens uw werk ziek wordt en voortijdig uw werkzaamheden beëindigd, geeft u dit direct door aan uw leidinggevende of diens vervanger. 2. Na de ziekmelding Wat doet de leidinggevende na mijn ziekmelding? Uw direct leidinggevende of diens plaatsvervanger geeft uw ziekmelding en zo mogelijk de aard van de ziekte en alle andere relevante gegevens direct door aan de afdeling personeelsadministratie van. Deze doormelding geschiedt via Deze afdeling zorgt vervolgens voor het melden aan de arbodienst. Bij zwangerschap wordt dit door de afdeling personeelsadministratie direct gemeld aan het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen). 1

2 Wat moet ik zelf doen? Na uw ziekmelding blijft u steeds bereikbaar voor uw leidinggevende en/of de afdeling personeelsadministratie. De eerste drie dagen van uw verzuim moet u thuis blijven voor een mogelijk bezoek van uw direct leidinggevende en/ of de bedrijfsarts, dan wel iemand anders die daartoe door de werkgever wordt aangewezen. Daarna moet u nog gedurende drie weken thuis blijven van tot uur en van tot uur. Na uw bezoek aan de bedrijfsarts kunt u met de casemanager hierover nadere afspraken maken. De verplichting om thuis te blijven geldt niet als u een behandelend arts of andere medische hulpverlener moet bezoeken. Geef dit dan wel door aan het afdeling personeelsadministratie van, zodat er rekening mee kan worden gehouden. Als u tijdens uw ziekte op een ander adres dan uw woonadres verblijft, moet u dit direct doorgeven aan de afdeling personeelsadministratie van. Binnen een redelijke termijn (maar in ieder geval als het verzuim één week of langer duurt) en afhankelijk van de aard van de ziekte is moet u uw huisarts of specialist raadplegen. U bent namelijk wettelijk verplicht om alles te doen wat in uw vermogen ligt om weer spoedig aan het werk te gaan. Het kan voorkomen dat de bedrijfsarts het noodzakelijk vindt dat u een bepaalde behandeling ondergaat of een arts raadpleegt. De bedrijfsarts kan u naar een behandelaar verwijzen. U bent verplicht de aanwijzingen van de bedrijfsarts op dit punt op te volgen. Indien u dat weigert, kan dat tot gevolg hebben dat de loondoorbetaling wordt geschorst. Wie beoordeelt of ik arbeidsongeschikt ben? Ziek zijn alleen is niet voldoende om ook arbeidsongeschikt te zijn. Door uw ziekte moet u door medisch objectief vast te stellen beperkingen niet in staat zijn om uw werk te verrichten. Of er dergelijke beperkingen aanwezig zijn, wordt beoordeeld door de bedrijfsarts. Daarbij zal de bedrijfsarts, als dat nodig is, rekening houden met de bevindingen van uw behandelende arts(en). Uw behandelend arts kan weliswaar van mening zijn dat u niet kunt werken, maar de bedrijfsarts beslist daar uiteindelijk over. 3. Ziekte en vakantie Wat moet ik doen als ik voor mijn vakantie ziek word? Als u vlak voor uw geplande vakantie ziek wordt, meldt u dit zoals gebruikelijk aan uw leidinggevende. Tot de hersteldatum heeft u toestemming nodig van uw direct leidinggevende en/ of de afdeling personeelsadministratie om toch met vakantie te gaan, ook als u al voordat u ziek werd toestemming kreeg om met vakantie te gaan. Wat moet ik doen als ik tijdens mijn vakantie ziek word? Bent u op vakantie (in binnen- of buitenland), dan meldt u zich zo spoedig mogelijk ziek bij de afdeling personeelsadministratie. Tevens consulteert u een arts ter plaatse. Deze moet een verklaring afgeven waaruit de aard van de ziekte blijkt. Eenmaal terug in uw woonplaats overhandigt u deze verklaring, samen met een beëdigde vertaling aan de afdeling personeelsadministratie. Indien de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan drie dagen, moet u zich tevens melden bij het officiële uitvoeringsorgaan in het land van verblijf. Alleen indien u beschikt over een van dat orgaan afkomstige verklaring over uw arbeidsongeschiktheid, kunt u aanspraak maken op loondoorbetaling. Hiervan kan alleen worden afgeweken indien de bedrijfsarts achteraf alsnog kan vaststellen of u inderdaad arbeidsongeschikt was. Als de arbeidsongeschiktheid langer dan drie weken duurt of de (resterende) duur van uw vakantie overstijgt, dient u per eerst mogelijke gelegenheid terug te keren naar uw 2

3 woonplaats. Indien tijdige terugkeer om medische redenen niet mogelijk is, moet dat blijken uit een document, afgegeven door de bevoegde autoriteit in het land van verblijf. Mag ik op vakantie gaan als ik ziek ben? Wilt u tijdens uw periode van ziekte op vakantie, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan uw direct leidinggevende en/ of de afdeling personeelsadministratie. Aan toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Er wordt geen toestemming gegeven in het geval dat, naar het oordeel van uw direct leidinggevende en/ of de afdeling personeelsadministratie, de vakantie uw herstel of reintegratie belemmert. Of wanneer de vakantie een noodzakelijke behandeling vertraagt of ongewenst onderbreekt. De bedrijfsarts kan de werkgever hierover adviseren. 4. Weer beter De bedrijfsarts vindt dat ik weer kan gaan werken, maar ik ben daartoe niet in staat. Als met u is afgesproken dat u het werk weer geheel of gedeeltelijk gaar hervatten, maar u acht zich op die dag toch niet in staat om te gaan werken, dan deelt u dat zo spoedig mogelijk mee aan uw direct leidinggevende. In principe moet u dan ook op het eerstvolgende spreekuur van de bedrijfsarts verschijnen. De bedrijfsarts beoordeeld dan of er aanleiding bestaat het eerder gegeven oordeel te herzien. Handhaaft de bedrijfsarts het eerder gegeven oordeel, dan ontvangt u vanaf de datum waarop u weer (gedeeltelijk) zou moeten werken geen loon meer. Blijft u van mening dat het oordeel van de bedrijfsarts niet terecht is, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. U moet dat dan binnen vijf werkdagen doen. Wat moet ik doen als ik hersteld ben? Bent u weer beter, dan informeert u zo spoedig mogelijk uw leidinggevende. De hersteldatum is de eerste dag dat u weer volledig of gedeeltelijk aan het werk zou kunnen. Dit kan ook een dag zijn waarop u normaal niet werkt. Wanneer ga ik weer aan het werk? Bent u hersteld, dan gaat u vanaf de eerste voor u geldende werkdag weer aan het werk. Bent u nog niet volledig hersteld, dan kunt u samen met uw leidinggevende en/of casemanager bespreken of ander passend of vervangend werk tot de mogelijkheden behoort. 5. Regels bij langdurige ziekte Wie onderhoudt contact met mij? De begeleiding en controle van zieke werknemers is een taak van de direct leidinggevende en de afdeling personeelsadministratie. De afdeling personeelsadministratie of uw leidinggevende zal contact met u onderhouden en tijdens uw ziekteperiode bepalen welk werk u eventueel nog wel kunt verrichten. De leidinggevende kan hiervoor advies inwinnen bij de bedrijfsarts. Bij een te verwachten korte ziekteduur, bijvoorbeeld griep of zware verkoudheid, verzoeken wij u dagelijks contact te houden met uw direct leidinggevende, omtrent het verloop/duur van de ziekte. Tijdens uw periode van ziekte vinden er periodiek voortgangsgesprekken plaats die gericht zijn op een snelle terugkeer in het werkproces. In beginsel neemt uw direct leidinggevende hiertoe het initiatief. U bent zelf mede verantwoordelijk voor een goed verloop van uw re-integratie. Het is de bedoeling dat u samen afspraken maakt en acties evalueert. Wanneer vinden er gesprekken plaats in geval van langer/langdurig verzuim? Uiterlijk vier weken na uw ziekmelding, maar zo mogelijk eerder, bespreekt uw leidinggevende of de casemanager de toekomst met u. In het gesprek worden afspraken gemaakt over het eventueel op te stellen plan van aanpak (hierover later meer) en wordt de verdere procedure besproken. De casemanager neemt hiervoor het initiatief. In de 3

4 regel hebt u gemiddeld eens per vier weken contact met elkaar. Het gesprek kan ook bij u thuis zijn als de situatie daar om vraagt. Na het verstrijken van 52 weken evalueert u samen met de casemanager de reintegratieaanpak. Wanneer moet ik naar de bedrijfsarts? In principe wordt u zo spoedig mogelijk opgeroepen voor een bezoek aan de bedrijfsarts. U bent verplicht om aan een dergelijke oproep gehoor te geven. Bent u om medische redenen niet in staat om op de voor u gemaakte afspraak te verschijnen, dan dient u dat zo spoedig mogelijk door te geven. Indien het verzuim naar verwachting zes weken of langer gaat duren vraagt uw leidinggevende vóór de vierde week van het ziekteverzuim een probleemanalyse aan bij de bedrijfsarts. Dat kan, als daarvoor aanleiding bestaat, ook eerder. De bedrijfsarts adviseert de leidinggevende vóór de zevende week van het ziekteverzuim over de mogelijkheden tot werkhervatting, al dan niet in het eigen werk. Voorafgaand aan de probleemanalyse is er contact tussen de bedrijfsarts en uw leidinggevende over uw ziekte en situatie. Voor de probleemanalyse wordt u telefonisch of schriftelijk benaderd door of namens de bedrijfsarts. Meestal nodigt deze u uit voor het spreekuur. U bent verplicht hier te verschijnen. Het advies bevat: een prognose aangaande de duur van het ziekteverzuim; een advies over werkzaamheden die u nog wel kunt verrichten; concrete stappen en termijnen waarbinnen u uw werk kunt hervatten; het soort verzuim (heeft dit te maken met uw werkomgeving, is er sprake van een conflict, zijn er privéomstandigheden enz.). Hoe word ik begeleid bij terugkeer naar mijn werk? Na acht weken ziekteverzuim stelt de casemanager zo nodig samen met u een plan van aanpak op. Uitgangspunt hierbij is de probleemanalyse van de bedrijfsarts. De casemanager neemt het initiatief voor een plan van aanpak en nodigt u, als dit gezien de aard van de ziekte mogelijk is, uit voor een gesprek. Eventueel vindt het gesprek bij u thuis plaats. In het plan van aanpak staan alle stappen, acties en evaluatiemomenten die nodig zijn om terugkeer op de werkplek mogelijk te maken. Wat als ik er met mijn werkgever niet uitkom? Als u met uw werkgever niet tot overeenstemming kunt komen over de (on)geschiktheid voor werk, passend werk of re-integratie-inspanningen, dan kunnen zowel u als uw werkgever een second opinion aanvragen bij het UWV. Dit kan bijvoorbeeld als u het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts. Het advies van het UWV is niet bindend. Heeft u het advies van het UWV ontvangen, dan moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan uw werkgever. Indien u een deskundigenoordeel wenst, moet u dit uiterlijk binnen een week na het ontstaan van het verschil van inzicht aanvragen. Wanneer is er contact met het UWV? Na dertien weken wordt uw ziekmelding doorgegeven aan het UWV. In verband met een eventuele aanvraag van een WIA-uitkering na 91 weken is het belangrijk dat dit in de dertiende week plaatsvindt. Wat is een re-integratieverslag? Een re-integratieverslag is nodig om het UWV in staat te stellen te beoordelen of u recht heeft op een WIA-uitkering. Tijdens uw ziekteverzuim stelt u samen met uw leidinggevende een re-integratiedossier op. In dit dossier komen onder andere: administratieve gegevens (naam, adres, functie enz.); 4

5 informatie over contact met de bedrijfsarts, medische gegevens, het advies van de bedrijfsarts en de probleemanalyse; het plan van aanpak; mogelijkheden in eigen werk; de kwaliteit van de arbeidsverhouding; de mogelijkheid van ander passend werk; verslagen van re-integratieactiviteiten. Na 87 weken vindt er een gesprek plaats over het re-integratieverslag. Na afloop van het gesprek moet u het verslag samen met de aanvraag voor een WIA-uitkering zelf opsturen naar het UWV. Dat is wettelijk zo geregeld. Wanneer krijg ik een WIA-uitkering? Na 104 weken (= 2 jaar) beoordeelt het UWV of u in aanmerking komt voor een WIAuitkering. De beslissing is mede gebaseerd op het re-integratieverslag. Uw werkgever en uzelf moeten kunnen aantonen dat u zich beiden voldoende heeft ingezet om terugkeer naar het werk te bevorderen. Indien dit het geval is zal het UWV normaliter besluiten of u in aanmerking komt voor een uitkering op grond van de WIA. 6. Wat als ik mij niet aan de regels hou? Wie aanspraak wil maken op loondoorbetaling tijdens ziekte, zal zich aan de door de werkgever gestelde en wettelijke regels moeten houden. Het niet opvolgen van deze regels kan gevolgen hebben. Hieronder geven wij aan welke die gevolgen kunnen zijn. Daarbij moet u wel bedenken dat ieder geval apart wordt beoordeeld op de omstandigheden. De uiteindelijk te treffen maatregelen kunnen daarom anders zijn dan hieronder is aangegeven. Overtreding van de controlevoorschriften Een overtreding van de controlevoorschriften zal in het algemeen tot gevolg hebben dat de loondoorbetaling voor kortere of langere tijd wordt geweigerd. Hoe lang dat zal zijn, hangt af van de omstandigheden. In ieder geval vindt weigering plaats zo lang de overtreding voortduurt. Ook speelt een rol of u de voorschriften al eens eerder hebt overtreden. Alleen als het de eerste keer is en er sprake is van een lichte overtreding (zulks ter beoordeling van de werkgever) kan worden volstaan met een waarschuwing. Geen gehoor geven aan een oproep Als u wordt opgeroepen om op het spreekuur van de bedrijfsarts of de casemanager te komen, dan bent u verplicht om aan deze oproep gehoor te geven. Bedenk ook dat de bedrijfsarts en de casemanager rekening houden met uw komst en daarvoor tijd hebben gereserveerd. Alleen als u een geldige reden heeft, hoeft u niet te komen. Als geldige reden gelden uitsluitend: u bent opgenomen in een ziekenhuis of andere zorginstelling u moet naar uw behandelend arts of andere zorgverlener en u kunt die afspraak niet verzetten (u moet dit aan kunnen tonen d.m.v. een afsprakenkaart of anderszins) u bent om medische redenen niet in staat om naar het spreekuur te komen Van een geldige reden moet u zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de afdeling personeelsadministratie. Heeft u geen geldige reden, dan wordt de loondoorbetaling altijd geweigerd. De duur van deze weigering is afhankelijk van de omstandigheden. Kan hierdoor niet worden vastgesteld of u arbeidsongeschikt bent (geweest), dan wordt de loondoorbetaling geheel geweigerd. Is u eerder vanwege deze reden loondoorbetaling geweigerd, dan vindt de loondoorbetaling niet eerder plaats dan nadat u op het spreekuur bent verschenen. Let op: Het meer dan 15 minuten te laat verschijnen, wordt gelijkgesteld met het zonder geldige reden niet verschijnen. Zorg er dus voor dat u op tijd bent. 5

6 Indien u herhaaldelijk bent opgeroepen, maar steeds niet bent verschenen, zal dat ontslag tot gevolg hebben. Alleen bij zeer bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken. Niet opvolgen voorschriften bedrijfsarts De bedrijfsarts kan u voorschriften geven met betrekking tot uw behoud of herstel van uw arbeidsgeschiktheid. Als u deze voorschriften niet opvolgt, zal dat tot gevolg hebben dat uw loondoorbetaling wordt gestaakt. Blijft u weigerachtig en u herstelt niet, dan kan dat tot ontslag leiden. Niet meewerken aan opstellen probleemanalyse of plan van aanpak De loondoorbetaling wordt geweigerd tot u wel meewerkt. Blijft u weigerachtig, dan volgt ontslag. Niet meewerken aan uw re-integratie De loondoorbetaling wordt geweigerd tot u wel meewerkt. Blijft u weigerachtig, dan volgt ontslag. Bezwaar Als u een maatregel wordt opgelegd, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Hoe en bij wie u dat kunt doen, staat in de brief waarin de maatregel wordt opgelegd. 7. Deskundigenoordeel Het kan voorkomen dat werkgever en werknemer het niet met elkaar eens kunnen worden. Bijvoorbeeld over de vraag of u wel of niet kunt werken of dat u het aangeboden werk niet passend vindt. Maar ook de werkgever kan het niet eens zijn met het oordeel van de bedrijfsarts dat u arbeidsongeschikt bent. In die (en andere) gevallen bestaat de mogelijkheid om het UWV om een deskundigenoordeel te vragen. Het UWV geeft een oordeel over: - de arbeids(on)geschiktheid; - de re-integratie-inspanningen; - of er passend werk binnen het bedrijf beschikbaar is, dan wel of het aangeboden werk passend is; - de re-integratie-inspanningen van de werkgever. Bent u het niet eens met de werkgever en/of de bedrijfsarts, dan kunt u het deskundigenoordeel aanvragen. Zo n oordeel moet u binnen een week aanvragen. Bij de afdeling personeelsadministratie kunt u hiervoor een formulier krijgen. Zij geven u ook het adres waar u het formulier naar toe moet sturen. Het deskundigenoordeel weegt zwaar, maar heeft geen bindende werking. Zowel u als de werkgever kunnen het naast zich neerleggen. Volgt de werkgever het deskundigenoordeel, dan worden de kosten hiervan vergoed. U heeft een deskundigenoordeel nodig als de werkgever de loondoorbetaling heeft gestaakt en u de rechter wil vragen de werkgever te veroordelen tot loondoorbetaling. 8. De afdeling personeelsadministratie Samenstelling en rol van het afdeling personeelsadministratie De afdeling personeelsadministratie bestaat uit een personeeladministrateur en een vertegenwoordiger van de directie van (in de functie van verzuimcoordinator) en, indien noodzakelijk, de casemanager. De afdeling personeelsadministratie bespreekt wekelijks de voortgang van de ziekmelding. De 6

7 bedrijfsarts en de casemanager zijn onafhankelijke externe adviseurs; zij adviseren de werkgever en nemen geen beslissingen. De taak van de bedrijfsarts bestaat uit het beoordelen van uw arbeidsongeschiktheid en het vaststellen van uw beperkingen, voor zover die van medische aard zijn. De bedrijfsarts zal ook adviseren over bijvoorbeeld uw vakantie tijdens ziekte of over andere vragen met een medisch karakter. De bedrijfsarts kan ook informatie vragen aan de behandelende artsen. Hiervoor heeft de bedrijfsarts van u een machtiging nodig. U mag een verzoek om een dergelijke machtiging weigeren, maar de bedrijfsarts kan dan geen rekening houden met de bevindingen van de behandelende arts(en). Ook kan de bedrijfsarts zowel u als de werkgever adviseren over preventie van verzuim. De bedrijfsarts kan u ook doorverwijzen naar een (andere) behandelaar, als hij of zij dit noodzakelijk acht in het kader van uw herstel en/of re-integratie. U bent verplicht zijn of haar aanwijzingen ter zake op te volgen. De verzuimcoördinator zorgt ervoor dat de zaken rondom het verzuim intern geregeld worden en regelt tevens de afspraken voor het wekelijkse spreekuur. Wilt u een afspraak met de bedrijfsarts en/of de casemanager, dan kunt u dat via de verzuimcoördinator regelen. Als u geen gehoor kunt geven aan een oproep om op het spreekuur van de bedrijfsarts en/of casemanager te verschijnen, moet u dat met redenen omkleed aan de verzuimcoördinator meedelen. Deze beslist of u een geldige reden hebt. In de eerste weken van ziekte kan de verzuimcoördinator u ook thuis bezoeken om te zien hoe het met u gaat of dat een afspraak met de bedrijfsarts of casemanager moet worden gemaakt. Met de vertegenwoordiger van de directie (in de rol van verzuimcoordinator) wordt zonodig overlegd over het aanbieden van ander (tijdelijk) werk of het inzetten van middelen die uw herstel en/of uw re-integratie kunnen bevorderen. Ook als u zich niet aan de regels houdt wordt dat met hem besproken en stelt hij de aan u op te leggen sanctie vast. Ook andere problemen kunnen met hem worden besproken. Zo blijven de lijnen kort en weet u in voorkomende gevallen snel waar u aan toe bent. De casemanager ziet er op toe dat zowel de werkgever als de werknemer zijn/haar verplichtingen nakomt en maakt met beiden afspraken omtrent het te volgen reintegratietraject. De hier bedoelde verplichtingen kunnen voortvloeien uit wettelijke bepalingen, maar ook uit de afspraken die onderling gemaakt zijn. Zonodig kan de casemanager overleggen met de bedrijfsarts over het te volgen traject. Als er over de werkhervatting of het re-integratietraject verschil van inzicht bestaat, kan de casemanager ook tussen de partijen bemiddelen. De casemanager heeft een adviserende taak en neemt geen beslissingen. Binnen de is Klaas van Ooijen de zogenaamde case- manager. Eén en ander betekent dat hij fungeert als coördinator tussen werknemer, werkgever en de Arbodienst/Bedrijfsarts. In complexe gevallen bestaat de mogelijkheid dat de case-manager zich door een extern bureau laat adviseren c.q. bijstaan. 7

8 KORTE SAMENVATTING VAN DE PROCEDURE IN GEVAL VAN ZIEKTE. Wat te doen als je niet op je werk kunt verschijnen in geval van ziekte. Je meld persoonlijk, zo vroeg mogelijk / voor aanvang van je werkzaamheden, telefonisch (dus niet per sms, whats-app of ) aan je direct leidinggevende dat je in verband met ziekte niet kunt komen werken. Je geeft door wat er aan de hand is (als de privacy dat toelaat) en hoe lang je verwacht afwezig te zullen zijn. Als je direct leidinggevende nog niet aanwezig is dan meld je aan degene die de telefoon beantwoord dat je vanwege ziekte niet kunt komen werken en bel je vervolgens op een later tijdstip (uiterlijk voor uur) nogmaals terug en meld je dan alsnog aan je leidinggevende wat er aan de hand is (als de privacy dat toelaat) en hoe lang je verwacht afwezig te zullen zijn. Je dient er voor te zorgen dat je te allen tijde telefonisch bereikbaar bent (bij voorkeur via de vaste lijn en anders in ieder geval mobiel) zodat de arbodienst of de werkgever kunnen informeren hoe het met je gaat. De eerste drie dagen van je verzuim moet je thuis blijven voor een mogelijk bezoek van je direct leidinggevende en/ of de bedrijfsarts, dan wel iemand anders die daartoe door de werkgever wordt aangewezen. Binnen een redelijke termijn (maar in ieder geval als het verzuim drie dagen of langer duurt) en afhankelijk van de aard van de ziekte moet je je huisarts of specialist raadplegen. Ziek en toch op een geplande vakantie? Uitsluitend en alleen na goedkeuring van de arboarts en direct leidinggevende. Als je tijdens je ziekte op een ander adres dan je woonadres verblijft, moet je dit direct doorgeven aan de afdeling personeelsadministratie van (Klaas van Ooijen of Veronique Havelaar, telefoon of ). De werkgever is verplicht in het kader van de wet Poortwachter, om samen met de Arboarts te onderzoeken of er mogelijkheden van aangepast werk bestaan binnen de bedrijven van of, als dat niet lukt, bij een ander bedrijf. Werknemer is verplicht aan de re-integratie in aangepaste arbeid mee te werken. Exact hetzelfde geldt voor het verrichten van arbeid tijdens ziekte op basis van arbeidstherapie. Minimaal 3x keer per week (bij voorkeur dagelijks) heb je als werknemer telefonisch overleg met je direct leidinggevende inzake de stand van zaken en de nog te verwachten tijdsduur van je ziekteverzuim. 8

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur.

Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU. Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m uur. Verzuimprotocol MARNIC UITZENDBUREAU Openingstijden: Maandag t/m vrijdag 8.30 t/m 17.30 uur www.marnic-uitzendbureau.nl Versie juli 2017 1 Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Inleiding Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met uitzenden en arbeidsbemiddeling.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Toepassingsgebied Dit is het ziekteverzuimreglement van de Nederlandse werkmaatschappijen behorend tot het concern van USG People N.V. die zich bezighouden met het ter beschikking

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID BIJLAGE 7 GEDRAGSREGELS BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID Ingevolge de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte (WULBZ) behoudt de werknemer voor een tijdvak van tweeënvijftig weken recht op 70%

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 7 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 januari 2016 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL

Handboek. verzuimreglement WWW.WORXX.NL Handboek Dit handboek omvat instructies omtrent verzuim. Lees het aandachtig door zodat je op de hoogte bent van de regels. WWW.WORXX.NL verzuimreglement ii Inhoud verzuimreglement 2 Ziekmelding..............................

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie