Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers"

Transcriptie

1 Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het verzuimverlof tot en met de herstelmelding. Definities en afkortingen CAO: Collectieve Arbeidsovereenkomst Geautomatiseerde systeem: Personeelsinformatiesysteem en programma s van Raet (zie privacyreglement Westfriesgasthuis voor medewerkers) MIM: Meldingsformulier Incidenten Medewerkers PLB: Persoonlijk levensfasebudget P&O: Personeel & Organisatie Regresrecht: Recht van verhaal op een derde persoon wegens bepaalde vorderingen. UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen WIA: Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen WVP: Wet Verbetering Poortwachter Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden De medewerker dient zich bij arbeidsongeschiktheid en (arbeidsongeschiktheid ten gevolge van) zwangerschap aan de genoemde voorschriften te houden. De leidinggevende vervult in het verzuimproces de rol van casemanager en is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter en het verzuimbeleid. De Adviseur Arbeid & Gezondheid (P&O) en de bedrijfsarts hebben een adviserende rol. In het ziekteverzuimbeleid staat een beschrijving van hun taken en verantwoordelijkheden. Inhoud Ziekte... 2 Aanvraag verzuimverlof... 2 Voorschriften tijdens arbeidsongeschiktheid... 2 Gebeurtenis c.q. ongeval buiten werktijd... 3 Ongeval of incident tijdens het uitoefenen van het werk... 3 Arbeidsongeschiktheid en vakantie... 3 Op vakantie gaan tijdens ziekte... 3 Arbeidsongeschikt worden tijdens vakantie... 3 PLB-verlof... 3 Re-integratie... 4 Re-integratie / Wet Verbetering Poortwachter... 4 Re-integratietraject... 4 Sancties... 5 Loondoorbetaling... 5 Zwangerschap... 6 Bedrijfsarts... 6

2 Het telefonisch (open) spreekuur van de bedrijfsarts... 6 Een afspraak maken met de bedrijfsarts... 6 Herstel... 6 Overig... 7 Loondoorbetaling... 7 Frequent verzuimgesprek... 7 Deskundigenoordeel... 7 Maatregelen bij het niet naleven van de procedure... 8 Onvoorzien... 8 Proces Ziekmelding... 9 Proces Herstelmelding Ziekte Aanvraag verzuimverlof U meldt zich bij arbeidsongeschiktheid bij uw verantwoordelijke leidinggevende of vervanger en vraagt verzuimverlof aan. Ook bij ziekte op een dag waarop u niet bent ingeroosterd, dient u verzuimverlof aan te vragen. Zodoende kan de leidinggevende zo goed mogelijk anticiperen op verzuim. De leidinggevende ziet erop toe dat alle stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter op het juiste moment worden uitgevoerd en is casemanager. Bij de aanvraag van verzuimverlof dient u informatie aan uw leidinggevende te geven die voor de re-integratie en de voortgang van de werkzaamheden van belang zijn. Het betreft in ieder geval: het verblijf- dan wel verpleegadres, indien deze afwijkt van uw woonadres; of er sprake is van ziekte in verband met zwangerschap (vermoeden); of er sprake is van een ongeval (binnen en/of buiten de organisatie); de aard van de beperkingen voor het verrichten van de eigen functie en voor ander werk en welke werkzaamheden wel verricht kunnen worden in relatie tot de beperkingen; eventuele relatie van het verzuimverlof met het werk; welke maatregelen tot herstel u reeds heeft getroffen; de vermoedelijke hersteldatum; welke zaken op de werkplek geregeld moeten worden ten aanzien van de overdracht of afspraken. Voorschriften tijdens arbeidsongeschiktheid Na de toekenning van het verzuimverlof maakt u met uw leidinggevende afspraken over uw bereikbaarheid. U dient te allen tijde telefonisch bereikbaar te zijn. Indien u tijdelijk elders verblijft of van verpleegadres verandert (inclusief opname of ontslag uit verpleegadres), dient u direct door te geven aan uw leidinggevende. U informeert uw leidinggevende regelmatig over mogelijkheden tot werkhervatting of gedeeltelijke werkhervatting in eigen of ander werk (frequentie in onderling overleg). U bent verplicht gehoor te geven aan een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Indien u een geldige reden tot verhindering heeft (bijvoorbeeld bedlegerigheid of onderzoek in het ziekenhuis) dan dient u dit zo spoedig mogelijk bij uw leidinggevende te melden.

3 U bent gehouden al datgene te doen om uw herstel te bevorderen. Indien dit nodig is of op advies van de bedrijfsarts dient u zich onder behandeling van de huisarts en zo nodig van een specialist te stellen. Tijdens uw verzuimverlof verricht u in overleg met uw leidinggevende en op advies van de bedrijfsarts, indien mogelijk, tijdelijk ander geschikt werk. Tijdens uw verzuimverlof verricht u geen arbeid buiten het Westfriesgasthuis zonder toestemming van uw leidinggevende. Indien verzuimverlof door de leidinggevende niet wordt toegekend en de medewerker is het hiermee niet eens dan kan de medewerker de bedrijfsarts om advies vragen. Als de medewerker het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts dan kan de medewerker een second opinion aanvragen in de vorm van een deskundigenoordeel bij UWV. Gebeurtenis c.q. ongeval buiten werktijd Indien het verzuim is veroorzaakt door een gebeurtenis c.q. ongeval buiten werktijd en er is sprake van een (al dan niet mogelijk) aansprakelijke derde, dan dient u dit bij de aanvraag van verzuimverlof expliciet te melden in verband met het regresrecht. U dient in verband met het ongeval een afspraak te maken bij de bedrijfsarts. U bent verplicht mee te werken aan het opmaken van een proces-verbaal en alle relevante informatie te verschaffen om verhaal door het Westfriesgasthuis op derden mogelijk te maken. Ongeval of incident tijdens het uitoefenen van het werk Indien u zich als gevolg van een bedrijfsongeval of een (agressie) incident tijdens uw werkzaamheden verzuimverlof moet aanvragen, dient u hiervan bij de aanvraag expliciet melding te maken. Daarnaast dient u een MIM-formulier in te vullen. Arbeidsongeschiktheid en vakantie Op vakantie gaan tijdens ziekte Indien u tijdens ziekte op vakantie wilt gaan, ook al is dit voor slechts enkele dagen, dient u hiervoor toestemming te hebben van uw leidinggevende. Bij twijfel kan de leidinggevende de bedrijfsarts verzoeken te beoordelen of het genezingsproces door de vakantie niet vertraagd of belemmerd wordt. Bij goedkeuring van de aangevraagde vakantie, zullen de vakantiedagen van uw verlofsaldo worden afgeschreven. Arbeidsongeschikt worden tijdens vakantie Mocht u onverhoopt ziek worden tijdens vakantie, dient u dat, conform de geldende procedure, onmiddellijk te melden. Bij aanvraag verzuimverlof tijdens vakantie is altijd een doktersverklaring vereist (Nederlands- of Engelstalig) van de op dat vakantieadres functionerende (huis)arts, waaruit blijkt dat u ziek bent (geweest). Deze verklaring dient bij terugkomst van vakantie ter beoordeling te worden overhandigd aan uw leidinggevende of aan de bedrijfsarts indien het medische informatie betreft. PLB-verlof De opbouw van het PLB wordt in geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid voortgezet over maximaal zes maanden. Ter bepaling van de zes maanden worden tijdvakken samengeteld als zij elkaar met onderbreking van minder dan vier weken opvolgen.

4 Zie verder de verlofregelingen in het document beheerssyteem. Re-integratie Re-integratie / Wet Verbetering Poortwachter Werkgever en werknemer zijn verplicht gevolg te geven aan de vereisten volgend uit de Wet Verbetering Poortwachter. In dit kader vindt registratie plaats in het geautomatiseerde systeem. De leidinggevende is tijdens uw arbeidsongeschiktheid uw aanspreekpunt en is samen met u verantwoordelijk voor uw re-integratie. De bedrijfsarts en P&O hebben hierin een adviserende rol. De inhoud van het advies van de bedrijfsarts wordt aan u verstrekt. De leidinggevende biedt u zo snel mogelijk gehele of gedeeltelijke werkhervatting aan. Deze werkhervatting kan plaatsvinden in het eigen werk, in (tijdelijk) aangepast werk of in vervangend werk. Wanneer blijkt dat u, op basis van de Functionele Mogelijkheden Lijst (opgesteld door de bedrijfsarts) en een arbeidsdeskundig onderzoek niet meer in staat bent uw eigen werkzaamheden te hervatten, start de herplaatsingprocedure. Hierbij krijgt u, volgens de herplaatsingprocedure, de status van herplaatsingkandidaat. U wordt dan begeleid naar een passende functie binnen het Westfriesgasthuis (1 e spoor). Indien werkhervatting in het Westfriesgasthuis niet mogelijk is, behoort externe re-integratie (ook) tot de mogelijkheden. Hierbij zijn de reintegratie activiteiten gericht op werkzaamheden bij een andere werkgever (2 e spoor). De leidinggevende informeert u over de (mogelijke) de WIA en stelt uiterlijk twintig maanden na uw ziekmelding samen met u een re-integratieverslag op. Hierin worden alle activiteiten opgenomen die de leidinggevende met u in het 1 e en 2 e jaar hebben ondernomen om uw hervatting van uw werkzaamheden mogelijk te maken. U vraagt, zo nodig in overleg met de leidinggevende, zelf de WIA-uitkering (digitaal) aan bij het UWV. De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht bepaalde contactmomenten en activiteiten gedurende een periode van langdurig verzuim. Probleemanalyse, na 6 weken Plan van Aanpak, na 8 weken Evaluatie Plan van Aanpak, elke 6 weken 42ste weeks ziekmelding, na 42 weken Eerstejaarsevaluatie, na 52 weken WIA aanvraag, week 91 Acties in het kader 1e en 2e spoor, zie voor meer informatie het Herplaatsingsprocedure. Informatie m.b.t. de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter kunt u vinden op de website van het UWV. Re-integratietraject Bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker zijn de werkgever en medewerker samen verplicht gevolg te geven aan de vereisten volgens de Wet Verbetering Poortwachter. De hierin te ondernemen stappen vormen het re-integratietraject. Hierbij wordt de arbeidsongeschikte medewerker door het Westfriesgasthuis of een extern reintegratiebureau begeleidt. Het betreft begeleiding naar het (gedeeltelijk) hervatten van de

5 eigen werkzaamheden, (tijdelijk) aangepaste werkzaamheden in eigen of vervangend werk of een andere werkgever (ook wel externe re-integratie). Na 91 weken verzuim start de procedure van de wet WIA. De medewerker vraagt, zonodig in overleg met de leidinggevende, zelf de WIA-uitkering aan bij het UWV. Hierbij toetst het UWV d.m.v. de poortwachtertoets of het Westfriesgasthuis en medewerker voldoende aan de re-integratie van de medewerker hebben gedaan en of de medewerker arbeidsgeschikt is en in welke mate. Als de medewerker n.a.v. de poortwachtertoets (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt blijkt te zijn, kan hij/zij in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Dan houdt de verplichting om het loon tijdens ziekte door te betalen op. Tevens is ook het opzegverbod van twee jaar tijdens ziekte niet langer van toepassing. Indien de medewerker arbeidsgeschikt is heeft het Westfriesgasthuis de plicht om daaraan invulling te geven. Sancties De regels rond langdurig ziekteverzuim zijn niet vrijblijvend. Leidinggevenden en medewerkers die deze regels niet volgen, kunnen te maken krijgen met sancties van het Westfriesgasthuis en/of UWV. Voor de leidinggevende betekent dat wanneer hij onvoldoende heeft gedaan om de medewerker te re-integreren, het UWV de verplichting kan verlengen om het loon langer door te betalen tijdens de ziekte en de WIA-aanvraag voorlopig af kan wijzen. Deze periode is maximaal 52 weken. Bij voldoende hernieuwde re-integratie-inspanning kan het Westfriesgasthuis een verzoek bij het UWV indienen om de loonsanctie te beëindigen. Het beëindigen is mogelijk gedurende het gehele sanctiejaar. Wanneer de medewerker niet meewerkt aan het re-integratieproces (zoals het niet naleven van de voorschriften, of passend werk weigeren) kan de leidinggevende besluiten de loondoorbetaling bij ziekte te staken. Dit is geregeld in het burgerlijk wetboek. Loondoorbetaling De medewerker is verplicht zich te houden aan de regels en procedures die binnen het Westfriesgasthuis gelden bij ziekte. Het recht op loondoorbetaling ontstaat op het moment dat de medewerker zich op correcte wijze tijdig heeft ziek gemeld en de regels in de procedures in acht neemt. Als een medewerker ziek wordt is het Westfriesgasthuis gedurende de eerste 2 jaar ziekte verplicht het loon van de medewerker door te betalen. Het loon van de arbeidsongeschikte medewerker wordt, volgens de CAO, gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 100%. De daaropvolgende 52 weken ontvangt de medewerker 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Bij het starten van re-integratiewerkzaamheden na het eerste ziektejaar dient de leidinggevende de arbeidsongeschikte medewerker over het formulier Ziekteverzuimurenlijst na 52 weken arbeidsongeschikt in te lichten De arbeidsongeschikte medewerker dient dit formulier ingevuld in te leveren bij de leidinggevende.

6 Zwangerschap Indien u zwanger bent dient u dit (het liefst zo spoedig mogelijk) uiterlijk drie maanden voor de verwachte bevallingsdatum aan uw leidinggevende te melden, i.v.m. het aanvragen van de zwangerschapsuitkering en het maken van eventuele afspraken tijdens uw afwezigheid. Tevens levert u een zwangerschapsverklaring (uiterlijk drie maanden voor de verwachte bevallingsdatum) ingevuld door de verloskundige, gynaecoloog of huisarts in bij de personeelsadministratie. Indien er sprake is van ziekte voor aanvang van het zwangerschapsverlof of na afloop van het bevallingsverlof, neemt u contact op met uw leidinggevende en vraagt u verzuimverlof aan ten gevolge van uw zwangerschap. In bepaalde situaties kan uw leidinggevende namelijk een ziektewet-uitkering (vangnet) aanvragen. Het UWV beoordeelt de aanvraag en keert in deze situatie het ziekengeld uit aan het Westfriesgasthuis. Bedrijfsarts Het telefonisch (open) spreekuur van de bedrijfsarts Het open spreekuur is er voor alle medewerkers die knelpunten ervaren in verband met gezondheid en werk. Een afspraak hiervoor maakt u via de afdeling P&O, zij gaan vertrouwelijk om met dit verzoek. De informatie die u aan de bedrijfsarts verstrekt is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming krijgt uw leidinggevende niet te horen wat er is besproken en wordt er geen informatie doorgegeven. Een afspraak maken met de bedrijfsarts Indien u een afspraak wilt maken met de bedrijfsarts kunt u contact opnemen met de afdeling P&O. Voor het maken van een afspraak met de bedrijfsarts heeft u geen toestemming van uw leidinggevende nodig. Tevens bent u niet verplicht (maar is het wenselijk) om uw leidinggevende op de hoogte te stellen van de afspraak. Herstel Zodra u weer in staat bent om aan het werk te gaan (in uw eigen functie), meldt u zich onmiddellijk (gedeeltelijk) hersteld van ziekte bij uw leidinggevende. In het kader van een goede verzuimregistratie is (gedeeltelijke) herstelmelding ook op dagen dat u niet werkt noodzakelijk. Indien u zich niet houdt aan de hervattingsafspraak en niet op de afgesproken datum begint meldt u zich zo spoedig mogelijk bij uw leidinggevende. Indien u het oneens bent over het advies van de bedrijfsarts met betrekking tot de mogelijkheid tot werkhervatting kunt u bezwaar maken (zie ook Deskundigenoordeel ) bij het UWV. U werkt tegen loonwaarde voor het gedeelte (aantal uren) dat u zich hersteld heeft gemeld in uw eigen functie. Voor het overige gedeelte wordt u arbeidsongeschikt

7 gemeld. U dient duidelijk aan te geven dat u zich gedeeltelijk hersteld meldt en voor welk aantal uren. Bij een herstelmelding, volgend op een gedeeltelijke herstelmelding, dient u aan te geven dat het gaat om een uitbreiding van het aantal uren hersteld in de eigen functie. ALGEMEEN: Wacht niet met uw herstelmelding tot vlak voor aanvang van uw dienst; dit ter voorkoming dat onnodig extra personeel wordt ingezet! Overig Loondoorbetaling Uw loon wordt, volgens de CAO, gedurende de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid aangevuld tot 100%. De daarop volgende 52 weken ontvangt u 70% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon, maar tenminste het voor u geldende wettelijk minimumloon. Bij ziekte ten gevolge van zwangerschap heeft u voor maximaal 2 jaar recht op de aanvulling tot 100% van het naar tijdsruimte vastgestelde loon. Frequent verzuimgesprek Als u binnen een periode van 12 maanden drie keer of vaker verzuimt, wordt u door uw leidinggevende uitgenodigd voor een frequent verzuimgesprek. Dit gesprek heeft tot doel: o het onderkennen van het frequente verzuim; o het achterhalen van mogelijk werkgerelateerde factoren die ziekteverzuim (mede) veroorzaken; o gezamenlijk inventariseren van mogelijk te nemen acties om verzuim in de toekomst te verminderen of te voorkomen. Van het verzuimgesprek wordt een verslag gemaakt en zal worden opgenomen in het geautomatiseerde systeem. Op verzoek van uw leidinggevende kan er naar aanleiding van het verzuimgesprek een afspraak worden gemaakt bij de bedrijfsarts. Deskundigenoordeel Zowel uw leidinggevende als u kunnen in de volgende drie situaties een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV: o Bij een geschil over (on)geschiktheid tot het verrichten van eigen dan wel door het Westfriesgasthuis aangeboden andere werkzaamheden. o Bij een geschil over de vraag of er binnen het Westfriesgasthuis ander werk aanwezig is. o Bij een geschil over de vraag of de leidinggevende of de medewerker voldoende en geschikte re-integratie-inspanningen heeft verricht. Het is wenselijk om uw leidinggevende in te lichten als u een deskundigenoordeel gaat aanvragen of over de al ingediende aanvraag. De aanvrager van het deskundigenoordeel betaalt de kosten.

8 U ontvangt de uitslag van het door u aangevraagde deskundigenoordeel en informeert uw leidinggevende binnen een werkdag na ontvangst over de uitslag. De uitslag van het deskundigenoordeel is niet bindend. Maatregelen bij het niet naleven van de procedure Als u uw werkzaamheden wegens ziekte of een ongeval niet kunt verrichten, heeft u recht op verzuimverlof met loondoorbetaling. Echter, er zijn aan deze doorbetaling voorwaarden verbonden. U bent verplicht zich te houden aan de in deze procedure opgenomen voorschriften. U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften. De volgende maatregelen kunnen worden opgelegd als u zich niet aan de voorschriften houdt/heeft gehouden: Geheel of gedeeltelijk stoppen van de loondoorbetaling. Juridische maatregelen. Het kan hier gaan om een berisping, maar bij ernstige overtreding van deze procedure kan overgegaan worden tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Onvoorzien In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Bestuur.

9 Proces Ziekmelding Wie Wat Toelichting 1. Medewerker Vraagt ziekteverlof aan bij de leidinggevende. 1. Indien het verzuim t.g.v. zwangerschap of bevalling is, meldt u dit aan uw leidinggevende. 2. Leidinggevende Verwerkt de aanvraag in het verzuimprogramma. 3. Medewerker / leidinggevende Is het verzuim ontstaan tijdens uw vakantie? Nee, ga verder met stap 5. Ja 4. Medewerker Levert een doktersverklaring bij de leidinggevende in bij terugkeer van vakantie. 4. De doktersverklaring kunt u aanvragen bij de functionerende (huis)arts op uw vakantieplaats 5. Medewerker / leidinggevende Is het verzuim veroorzaakt door een ongeval buiten werktijd? Ja, ga verder met stap 8. Nee 6. Medewerker / leidinggevende Is het verzuim veroorzaakt door een ongeval tijdens werktijd? Nee, ga verder met het proces herstelmelding. Ja 7. Medewerker Het MIM-formulier invullen en bij de leidinggevende inleveren. 8. Medewerker Meldt het interne of externe ongeval expliciet bij de ziekteverlof-aanvraag. 9. Leidinggevende Leidinggevende levert het MIM-formulier bij de Arbocoördinator in. Maakt bij een extern ongeval 10. Medewerker een afspraak bij de 10. bedrijfsarts. De afspraak kunt u via de reïntegratie-adviseur maken.

10 Proces Herstelmelding Wie Wat Toelichting 1. Medewerker Meldt zich onmiddellijk hersteld bij uw leidinggevende. 1. Ook bij gedeeltelijk herstel en geeft u uw (gedeeltelijke) herstel ook op dagen dat u niet werkt door aan uw leidinggevende. 2. Leidinggevende Verwerkt het gedeeltelijke of volledige herstel in het verzuimprogramma. 3. Medewerker Begint u op de afgesproken datum? Ja, de herstelmelding loopt hier ten einde. Nee 4. Medewerker Meldt zich zo spoedig mogelijk bij de leidinggevende met de reden. 5. Leidinggevende Verwerkt de melding in het verzuimprogramma. Colofon Type: protocol (juli 2015) Auteur: André Kox, personeelsadviseur

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01)

Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de arbodienst is verplaatst naar Protocol arbodeskundigen (PT Ac01) 01-02-12 Verzuimvoorschrift blz. 1 van 7 Opgesteld: Goedgekeurd: Geautoriseerd: FUNCTIE Senior HR Advisor Operationeel Directeur QESH manager DATUM Wijzigingen tov de vorige versie: 1. Het adres van de

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker. Titel Ziekteverzuimbeleid Doelgroep Medewerkers van het Westfriesgasthuis Doel Het voorkomen van arbeidsongeschiktheid en bij verzuim het zo spoedig mogelijk reintegreren van een arbeidsongeschikte medewerker.

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen.

Tegenover het recht op ziekengeld staan ook een aantal (op wet- en regelgeving gebaseerde) verplichtingen. Verzuimprotocol Medewerkers Pay for People U bent werknemer van Pay for People en bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met Pay for People

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010

Aanbiedingsformulier. B&W.nr , d.d. 17 augustus Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 B&W.nr. 10.0830, d.d. 17 augustus 2010 Aanbiedingsformulier Onderwerp Verzuimprotocol Gemeente Leiden maart 2010 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Het als bijlage 1 toegevoegde Verzuimprotocol

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr.: 07.1251, d.d. 4 december 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging verzuimprotocol BESLUITEN Behoudens advies van de commissie OWZ 1. Het als bijlage 1 opgenomen verzuimprotocol vast te

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV

Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Verzuimprotocol Marnic uitzendbureau BV Waar mensen werken, worden ook mensen arbeidsongeschikt. Om het ziekteverzuim zo goed mogelijk in de hand te kunnen houden, hanteert Marnic uitzendbureau BV (Marnic)

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Protocol. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Protocol Opgemaakt door Human Resource Management Doelgroep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.info colofon Verzuimprotocol Verzuimprotocol schrijft voor hoe iedere

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag BSD/ RIS VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag BSD/2016.558 RIS294761 VERZUIMPROTOCOL GEMEENTE DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op artikel 7:9 lid 4 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Den Haag,

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel.

In deze notitie over ziekteverzuim binnen de Veiligheidsregio vind je een overzicht van de regels en afspraken die gelden bij ziekte en herstel. VERZUIMPROTOCOL Een andere kijk op ziekte en arbeidsongeschiktheid De laatste jaren is de visie op ziekte in relatie tot arbeidsongeschiktheid veranderd. In het verleden werd ziekte vaak gelijkgesteld

Nadere informatie

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewet (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle belanghebbenden, wie een ziektewetuitkering bij CSU aanvragen. In dit reglement staan de regels en voorschriften waar

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid kortdurend

Arbeidsongeschiktheid kortdurend Titel: Arbeidsongeschiktheid van personeel *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.28 Soort document: Procedure Aantal pagina s: 6 Aantal bijlagen: Status: Vastgesteld Datum: Mei

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 4 Reïntegratie: zo snel mogelijk beginnen 5 Zodra uw werknemer ziek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting Uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met uitsluiting uitzendbeding Pagina 1 van 13 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis

Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Verzuimreglement Jeroen Bosch Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding Wat moet de medewerker doen als hij/zij ziek is? Wat doet de leidinggevende? Wat doet de bedrijfsverpleegkundige en bedrijfsarts? Wat doet

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Ziekmelding en Verzuimprotocol.

Ziekmelding en Verzuimprotocol. Ziekmelding en Verzuimprotocol. Het verzuimbeleid van VDVI is er op gericht om medewerkers zo snel mogelijk in het arbeidsproces terug te laten keren, waarbij met bijvoorbeeld aangepast werk gestreefd

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER

3.8 RE-INTEGRATIEVERPLICHTINGEN VAN WERKGEVER EN WERKNEMER aanspraak op loon wanneer de werknemer erop heeft mogen vertrouwen dat de bedongen arbeid stilzwijgend is gewijzigd. Daarvoor is echter van belang dat is vastgesteld dat de werknemer blijvend ongeschikt

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over re-integratie en Ziektewet Inhoud Als u een zieke werknemer heeft 2 Re-integratie: zo snel mogelijk beginnen 3 Hoe zit het met het inkomen

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen

Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Ik ben ziek. Wat nu? Informatie over re-integratie en inkomen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WIA en de WAO. Maar koppelt dat altijd

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv

Verzuimprotocol. Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding. Verzuimprotocol Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Multi Craft bv Verzuimprotocol Uitzendkrachten met toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 14 Contactgegevens Multi Craft BV h.o.d.n. Multicraft Uitzendbureau Hoofdkantoor Adres: Peperstraat 134 1502 AL Zaandam Tel: 075

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek.

Onder verzuim verstaan we de ongeschiktheid tot het (gedeeltelijk) verrichten van eigen werkzaamheden door ziekte of gebrek. 1. Inleiding Het verzuimbeleid heeft als doel arbeidsongeschiktheid te voorkomen, verzuim tot een minimum te beperken en de wetgeving op dit gebied na te leven. Een laag verzuim draagt bij aan schadelast

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

Bijlage VGM & Verzuimprotocol

Bijlage VGM & Verzuimprotocol Bijlage VGM & Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 2 2. Ziekmelding / Aanvraag verzuimverlof 3 Arbeidsconflict? 3 3. Activiteiten tijdens arbeidsongeschiktheid 3 Thuisblijven 3 Maak bezoek mogelijk

Nadere informatie