VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk"

Transcriptie

1 VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk

2 Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar je terecht kunt en wat je verantwoordelijkheden zijn. In deze folder vind je informatie over de manier waarop de zorg voor arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie (AVR) binnen Omring is geregeld. Het AVR-beleid van Omring is gebaseerd op de landelijke wet- en regelgeving. De Arbo-wet is bedoeld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De veiligheid en de gezondheid van jou als medewerker staan hierbij centraal. De wetgeving op het gebied van verzuim heeft als doel om werkgever en medewerker effectiever te laten ingrijpen bij verzuim. Het accent ligt op een verantwoorde re-integratie die past bij de mogelijkheden van de medewerker, waarbij re-integratie de verantwoordelijkheid is van werkgever én werknemer. In deze folder lichten we het beleid van Omring op deze gebieden toe. Ook lees je wat de werkwijze is bij een verzuimmelding als gevolg van ziekte of een ongeval. Uitgebreide informatie over de werkwijze bij langdurig of problematisch verzuim kun je terugvinden in het verzuimbeleid van Omring op intranet. Hoorn, april Omring Arbodienst

3 Inhoud HET BELEID VAN OMRING 4 OMRING ARBODIENST 7 NETWERK BEDRIJFSZORG 10 WAT MOET JE DOEN ALS JE ZIEK BENT? 12 Contact Omring Arbodienst T: (0229) of E: HET KAN GEBEUREN DAT JE JE NIET PRETTIG VOELT Op JE WERK OF DAT JE DOOR ZIEKTE OF ONGEVAl NIET KUNT WERKEN

4 Het beleid van Omring Arbeidsomstandigheden en het Arbobeleid Het is heel belangrijk in een plezierige en gezonde omgeving te kunnen werken. Omring wil je een werkplek bieden met ruimte voor individuele aandacht. De raad van bestuur en het management van Omring hebben de taak een beleid te ontwikkelen dat is gericht op goede arbeidsomstandigheden. Goede arbeidsomstandigheden helpen verzuim te voorkomen. Alleen als je gezond bent en naar tevredenheid kunt functioneren, kun je doen waar het ons bij Omring echt om gaat: mensen aan goede zorg helpen. Het Arbobeleid van Omring is gebaseerd op de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De RI&E brengt de risico s van het werk in kaart. Aan de hand hiervan wordt een plan met verbetermaatregelen opgesteld om deze risico s te beperken. De Ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het plan van aanpak. Voor jou als medewerker is een goede voorlichting over de risico s in het werk en de preventieve maatregelen erg belangrijk. Je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van gezondheidsklachten en verzuim. Zo wordt van je verwacht dat je de instructies opvolgt en gebruikmaakt van beschikbaar gestelde beschermingsmiddelen. Ook dien je gevaren in je arbeidsomstandigheden direct aan je leidinggevende te melden, zodat deze maatregelen kan treffen. Informatie over arbeidsomstandigheden kun je vinden in de Arbocatalogus VVT, via het Omring Intranet of rechtstreeks: HET IS HEEL BELANGRIJK OM IN EEN PLEZIERIGE EN GEZONDE OMGEVING TE KUNNEN WERKEN

5 Verzuim en re-integratie ZIEKTE OVERKOMT JE, VERZUIM IS EEN KEUZE Omring voert een verzuimbeleid dat zich niet direct op de gezondheidsklachten richt, maar met name op het verzuim zelf. Wij zien verzuim als een vorm van gedrag waaraan veelal een keuze ten grondslag ligt. Wanneer je als medewerker verzuimt, is het belangrijk dat je zo snel mogelijk in gesprek gaat met je directleidinggevende. Wanneer je vaker verzuimt - driemaal binnen 12 maanden - is dat altijd aanleiding voor een gesprek. Samen bekijken jullie de mogelijkheden om de eigen of andere werkzaamheden, zonodig aangepast, te verrichten. Als medewerker ben je samen met de werkgever verantwoordelijk voor je re-integratie. Omring volgt hierin de verplichtingen vanuit de Wet Poortwachter. Bij de keuze om te verzuimen kunnen diverse factoren een rol spelen.het is aan jou als medewerker en je leidinggevende om deze factoren te achterhalen. In het gesprek gaan jullie na of, naast de gezondheidsklachten, andere factoren de keuze voor verzuim beïnvloeden, zoals de arbeidsomstandigheden, de sfeer op het werk, de privé-situatie en de waardering van het werk. Dit biedt de leidinggevende goede aanknopingspunten om samen te zoeken naar oplossingen die een snelle en verantwoorde re-integratie bevorderen en daarmee werkzaamheden te hervatten. Hierbij houdt de leidinggevende rekening met het advies van de bedrijfsarts over de mogelijkheden tot re-integratie en/of het hervatten van de eigen werkzaamheden.deze gezamenlijke inspanning noemen we de verzuimbegeleiding. Het niet meewerken aan re-integratie kan leiden tot (loon)sancties.

6 De verzuimbegeleiding is erop gericht de werkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten. Al bij kortdurend en veelvuldig verzuim zijn leidinggevende en medewerker in gesprek. Uiteindelijk willen we daarmee ook langdurig verzuim en instroom in de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) zoveel mogelijk voorkomen. Zowel jijzelf als de organisatie zijn erbij gebaat dat je inzetbaar blijft. Daarnaast zijn er de financiële gevolgen: in het 2 e ziektejaar is je loon 70%. Het aangewezen zijn op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na 2 jaar betekent voor jou vaak een aanzienlijke achteruitgang in inkomen. En beperkte inzetbaarheid betekent ook kosten voor de organisatie. We proberen de instroom in de WIA daarom te beperken tot dié situaties waarin het echt niet anders kan. In 2008 heeft Omring de keuze gemaakt om eigen risico-drager te zijn. Dit betekent dat Omring verplichtingen houdt ten aanzien van langdurig zieke medewerkers ook ná 2 jaar ziekte en ontslag, wanneer de medewerker een uitkering voor (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid ontvangt. Dit schept ook verplichtingen voor de medewerker. Uitgangspunt is dat zowel Omring als de medewerker zich samen blijven inspannen voor re-integratiemogelijkheden met als resultaat het hervatten van werkzaamheden binnen of buiten de organisatie. ALS MEDEWERKER VAN OMRING KUN JE ALTIJD EEN BEROEP DOEN OP DE OMRING ARBODIENST

7 Omring Arbodienst Omring heeft een eigen arbodienst, met deskundigen die het management en de werknemers van Omring bijstaan bij de zorg voor arbeidsomstandigheden, verzuim en re-integratie. Via de Arbodienst De medewerkers van de Omring Arbodienst ondersteunen en adviseren het management bij de bepaling van de inhoud en bij de uitvoering van het AVR-beleid van Omring. Periodiek overlegt de arbodienst hierover met de Ondernemingsraad. Als medewerker van Omring kun je altijd een beroep doen op de Omring Arbodienst. Via hen kun je in contact komen met bedrijfsmaatschappelijk werk. Binnen de arbodienst zijn de volgende deskundigen werkzaam: arbo-adviseurs, bedrijfsartsen, een mobiliteitsadviseur, een Poortwachterspecialist en een vertrouwenspersoon. Zij worden ondersteund door het arbosecretariaat (mobiliteitsadviseur door secretariaat Opleidingscentrum). De arbo-adviseurs voeren de RI&E uit en ondersteunen het management bij het opstellen van een plan van aanpak. Zij ontwikkelen procedures en richtlijnen en geven voorlichting, gericht op veilig en gezond werken. Op verzoek van de leidinggevende, de bedrijfsarts of de individuele medewerker verrichten de arbo-adviseurs werkplekonderzoek.

8 Wanneer je gezondheidsklachten hebt die je in je werk belemmeren of tot verzuim leiden, dan bespreek je deze vaak eerst met je leidinggevende. Indien je daarmee akkoord gaat, verwijst de leidinggevende je door naar de bedrijfsarts. Sowieso is je leidinggevende na zes weken verzuim verplicht een plan van aanpak met je op te stellen op basis van een probleemanalyse van de bedrijfsarts. Je leidinggevende laat je daarvoor oproepen bij de bedrijfsarts en je bent verplicht daaraan gehoor te geven (Wet Poortwachter). De bedrijfsartsen van Omring spelen een belangrijke rol in de verzuimbegeleiding en voorkoming van verzuim. Zij beoordelen de medische geschiktheid in het kader van re-integratie. Je kunt ook een afspraak maken met de bedrijfsarts als je nog niet verzuimt, maar wel (dreigende) gezondheidsklachten hebt. Ben je als gevolg van een medisch probleem beperkt belastbaar? Dan kun je bij de bedrijfsarts informeren over mogelijke aanpassingen in het werk, waarna overleg met je leidinggevende kan plaatsvinden. Als je volledig en blijvend arbeidsongeschikt bent geworden voor je eigen functie, kan de mobiliteitsadviseur je helpen met loopbaanverandering. Je kunt daar ook terecht als je het gevoel hebt dat je meer kunt en wilt dan in je huidige functie wordt vereist, of als je boventallig bent en op zoek moet naar ander werk. Een afspraak met de mobiliteitsadviseur kun je alleen maken via je leidinggevende. (De mobiliteitsadviseur wordt ondersteund door het secretariaat Opleidingscentrum: (0229) ) BEN JE ALS GEVOLG VAN EEN MEDISCH PROBLEEM BEPERKT BELASTBAAR? DAN KUN JE BIJ DE BEDRIJFS- ARTS INFORMEREN NAAR AANPASSINGEN IN HET WERK

9 De Poortwachterspecialist bewaakt dat bij langdurig verzuim tijdig de juiste stappen worden genomen. Zo worden leidinggevende en medewerker ondersteund, bijvoorbeeld met het aanvragen van een deskundigenoordeel of de uitvoering van een arbeidsdeskundig onderzoek. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang als je te maken krijgt met ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Waar nodig verwijst zij door naar professionele opvang en/of de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon is bereikbaar via Omring Arbodienst coördineert ook preventieve vaccinaties (bijvoorbeeld Hepatitis B en griep). De bedrijfsartsen hebben een belangrijke adviesfunctie in het kader van infectiepreventie. Voor de afhandeling van prikincidenten kan direct contact worden opgenomen met Vaccinatiepunt: Voor elke medewerker van Omring is de arbodienst bereikbaar Niet alleen als je al gezondheidsklachten hebt, maar ook met vragen ter voorkoming daarvan mag je de medewerkers van de arbodienst bellen of mailen. T: (0229) of E: De bedrijfsartsen houden spreekuren op Texel, in Den Helder en in Hoorn. De mobiliteitsadviseur, de Poortwachterspecialist en de arbo-adviseurs werken in principe vanuit Hoorn en Den Helder, maar afspraken op een andere locatie zijn ook mogelijk. De vertrouwenspersoon zal per individuele aanvraag een locatie afspreken voor contact. Meer informatie over de medewerkers van Omring Arbodienst, hun werkgebieden en bereikbaarheid kun je vinden op intranet.

10 Netwerk bedrijfszorg In sommige situaties kan de Omring Arbodienst je niet voldoende hulp bieden. De bedrijfsarts verwijst je dan door naar een zorgverlener uit het netwerk van Omring. Het Netwerk Bedrijfszorg draagt bij aan wachtlijstbemiddeling. Daardoor is de toegangstijd tot de benodigde zorg zo kort mogelijk. Bijvoorbeeld voor behandeling van lichamelijke klachten door een specialist of fysiotherapeut. Maar verwijzing kan ook naar psychosociale hulpverlening zoals (bedrijfs)maatschappelijk werk of psycholoog, om een oplossing te zoeken voor problemen die van invloed zijn op je werk. Zowel problemen die voortvloeien uit omstandigheden op het werk (zoals verstoorde werkrelaties of een reorganisatie) als in je privé-situatie. De diensten uit het Netwerk Bedrijfszorg zijn gericht op de meest voorkomende verzuimoorzaken: fysieke klachten en psychische klachten (stress, traumaopvang, conflicten etc.). Omring heeft een eigen mediator die ingeroepen kan worden voor bemiddeling bij verstoorde werkrelaties of conflicten. 10 HET NETWERK BEDRIJFSZORG DRAAGT BIJ AAN WACHTLIJSTBEMIDDELING. DAARDOOR IS DE TOEGANGSTIJD TOT DE BENODIGDE ZORG ZO KORT MOGELIJK

11 De zorgverleners die via het Netwerk Bedrijfszorg worden ingeschakeld, benaderen elke vraag vanuit het perspectief: hoe wordt de medewerker belemmerd in haar taken en hoe kan die belemmering worden weggenomen? Bij de intake vragen ze je toestemming te verlenen voor uitwisseling van medische gegevens tussen de huisarts, bedrijfsarts en de zorgverlener van het Netwerk Bedrijfszorg. Medische gegevens worden nooit aan de leidinggevende verstrekt. Wanneer een traject via het Netwerk Bedrijfszorg wordt gestart, bespreken we welke kosten daarvan ten laste van je eigen zorgverzekering kunnen komen. Het overige deel is voor rekening van Omring. Je mag afzien van een traject via het Netwerk Bedrijfszorg, maar je moet dan wel kunnen aantonen dat je op een andere wijze aan verzuimpreventie of herstel werkt. 11

12 Wat moet je doen als je ziek bent? Verzuimmelding Wanneer je niet kunt werken als gevolg van ziekte of een ongeval, dan bel je je leidinggevende, ook als het geen werkdag betreft. Op een werkdag moet de verzuimmelding voor aanvang van je dienst of voor de reguliere werktijden plaatsvinden. Als je onder werktijd naar huis gaat vanwege een ziekte of ongeval, dan meld je dit ook bij de leidinggevende. Je leidinggevende informeert naar de reden en de verwachte duur van het verzuim, de relatie tussen de klachten en het werk en de benutbare mogelijkheden. Verder zal zij vragen of contact met de bedrijfsarts gewenst is. Je leidinggevende kan je ook om informatie vragen om de voortgang of overdracht van werkzaamheden te bespoedigen. Wanneer je de reden van verzuim niet aan de leidinggevende wil geven, zal zij je met spoed laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Ingeval van rouwverwerking of een ernstig zieke partner of familielid, kan de leidinggevende met jou afspraken maken over de behoefte aan verlof. Een verzuimmelding is in deze gevallen niet altijd gerechtvaardigd. 12

13 Vervolgcontacten Er wordt gehandeld volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Binnen één week na de verzuimmelding neemt je leidinggevende contact met je op. Zij maakt zo nodig direct een afspraak voor een vervolgcontact en doet dit steeds weer bij ieder volgend contact. Het tweede en de daarna volgende contacten vinden altijd binnen twee weken na het laatste contact plaats. Contacten kunnen telefonisch, op het werk of bij jou thuis plaatsvinden. Deze contacten geven de leidinggevende de mogelijkheid om: oprechte belangstelling te tonen en de betrokkenheid bij het werk behouden; inzicht krijgen in de factoren die een rol spelen in het verzuim; nagaan of en hoe het herstelproces kan worden bevorderd; concrete afspraken maken over de begeleiding. 13

14 Inschakelen bedrijfsarts Indien de verwachting is dat het verzuim langer dan twee weken duurt, wordt de bedrijfsarts geïnformeerd. De leidinggevende zal na overleg met de bedrijfsarts bepalen wanneer je wordt opgeroepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts voor het vaststellen van de benutbare mogelijkheden. Ongeacht of je op het spreekuur wordt opgeroepen, stelt de leidinggevende samen met jou een plan op om hervatting van eigen of tijdelijk ander werk mogelijk te maken. De leidinggevende legt de analyse van het probleem, de afgesproken maatregelen, de evaluatiemomenten en de vervolgcontacten vast. Als werkhervatting toch langer duurt dan voorzien, dan meldt je leidinggevende je in een zo vroeg mogelijk stadium en uiterlijk in de vijfde week aan voor het spreekuur van de bedrijfsarts. De procedure langdurig verzuim treedt dan in werking (zie het schema op de volgende pagina). Indien je het niet eens bent met het oordeel van de bedrijfsarts, kun je bij het UWV 1 een deskundigenoordeel aanvragen. Voorschriften Tijdens het verzuim moet je bereikbaar zijn voor de leidinggevende. Dit houdt in dat er van je verwacht wordt dat je vanaf het moment dat je verzuimt thuis bent en blijft. Dit totdat er andere afspraken met je gemaakt kunnen worden. Geef daarom wijzigingen in het verpleegadres altijd door. Je bent verplicht gehoor te geven aan de oproep van de bedrijfsarts. Indien je hier zonder overleg met je leidinggevende en zonder opgave van redenen geen gehoor aan geeft wordt de tijd die geregistreerd stond voor jou geregistreerd als verlof. Je stelt samen met je leidinggevende al het mogelijke in het werk om re-integratie te bevorderen. NB. De verzuimmeldingsprocedure is ook van toepassing tijdens vakantie. 1 UWV: Uitvoeringsorgaan werknemersverzekeringen 14

15 moment wie verplichting 2 1 e ziektedag medewerker melding aan werkgever tijdige melding leidinggevende melding aan arbodienst 6 e week bedrijfsarts adviseren over de mogelijkheden tot herstel en re-integratie (probleemamalyse) indien langdurig verzuim dreigt 6 e tot 8 e week leidinggevende + plan van aanpak opstellen voor herstel en re-integratie en medewerker aanwijzen van casemanager (bij voorkeur direct leidinggevende). Aanleggen van een re-integratiedossier regelmatig casemanager + mede- evalueren voortgang van het re-integratieproces: minimaal werker + arbodienst één maal per zes weken of zoveel als nodig wordt geacht 42 e week salarisadministratie melding ziekte aan het UWV 52 e week casemanager + eerste jaarsevaluatie: gesprek, waarin wordt teruggeblikt medewerker op re-integratietraject gedurende het eerste ziektejaar. De uitkomsten van de evaluatie, het afgesproken doel voor het tweede ziektejaar en de gemaakte afspraken om dit doel te bereiken worden door de casemanager schriftelijk vastgelegd. De eerste jaarsevaluatie maakt deel uit van het re-integratiedossier 85 e week UWV stuurt pakket formuleren voor het aanvragen van een uitkering (WIA) naar de medewerker 85 e week casemanager + opstellen re-integratieverslag medewerker 85 e week bedrijfsarts opstellen medisch deel van re-integratieverslag 91 e week medewerker indienen aanvraag WIA uitkering bij UWV indienen (het re-integratieverslag maakt hier onderdeel van uit) 104 e week UWV afhankelijk van beoordeling UWV: start IVA/WGA of vervolg re-integratietraject 2 Omringbeleid en procedures zie Intranet: Kwaliteitshandboeken /Omringbreed/P&O/ARBO Zie ook: wia-stappenplan op 15

16 Omring Arbodienst Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn Postbus 142, 1620 AC Hoorn T: (0229) of E: Uitgave: april 2010

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Verzuimwijzer voor de medewerker

Verzuimwijzer voor de medewerker Verzuimwijzer voor de medewerker Ik ben ziek. Wat nu? Als je door ziekte of ongeval niet kan werken, meld je je ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE? VOOR ASSISTANTS. Confidentieel niet dupliceren zonder toestemming van de Directie Versie 11 augustus van 8

WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE? VOOR ASSISTANTS. Confidentieel niet dupliceren zonder toestemming van de Directie Versie 11 augustus van 8 WAT TE DOEN BIJ ZIEKTE? VOOR ASSISTANTS Versie 11 augustus 2011 1 van 8 Beste Assistant, Management Support Assistant2 heeft de begeleiding van haar Team toevertrouwd aan de landelijke arbodienst, Maetis.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Verzuimprotocol Atlas College

Verzuimprotocol Atlas College Verzuimprotocol Atlas College 1. Inleiding Het verzuimbeleid van het Atlas College verwoordt de visie op verzuim en verwijst naar de wettelijke kaders en de doelstellingen. Dit verzuimprotocol geeft aan

Nadere informatie

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon

Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Verzuimbeleid MBO Amersfoort Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Instemming OR : 12 december 2012 Vastgesteld College van Bestuur : 8 januari 2013 Kenmerk CvB vastgesteld : 20130142/CvB Afkomstig van : afdeling

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Melding Ziekteverzuim Bij ziekteverzuim neemt de werknemer voor aanvang van de werkzaamheden contact op met zijn leidinggevende of diens vervanger. Werknemers die in de loop van de

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening.

Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Bijlage 2: Stappenplan aangepast op schrappen eigen verklaring n.a.v. overleg met de werkgroep herinrichting arbodienstverlening. Ziek,, reïntegratie Stappenplan voor de ende medewerker, de leidinggevende,

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding

Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling. 1. Inleiding VERZUIM PROTOCOL Inhoud: 1. Inleiding 2. Verzuimprotocol werknemers 3. Sanctieregeling 1. Inleiding Ons doel is om het ziekteverzuim binnen Tijssens Electrotechniek B.V. zo veel mogelijk te beperken. In

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Wet en Regelgeving. Maria van Nies Coach en Supervisor MS Coach voor MS Vereniging Nederland

Welkom bij de workshop Wet en Regelgeving. Maria van Nies Coach en Supervisor MS Coach voor MS Vereniging Nederland Welkom bij de workshop Wet en Regelgeving Maria van Nies Coach en Supervisor MS Coach voor MS Vereniging Nederland 1 Onderwerpen Wet Verbetering Poortwachter Rechten en Plichten Wanneer ontslag Wia keuring

Nadere informatie

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017

Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Richting Delta Lloyd: Arbodienstverlening 2016/2017 Is uw werknemer ziek? Dan bent ondersteunt Richting u samen met Delta Lloyd in de begeleiding en re-integratie van uw zieke werknemer. U kunt hiervoor

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect ArboNed In het kader van ReaDirect Plus Arbopakket per 1 januari 2015 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar) een LoonDoorbetalingsverzekering

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Overzicht vuistregels

Overzicht vuistregels Overzicht vuistregels De zieke werknemer Vuistregels Hieronder staan de praktische vuistregels per betrokken partij gegroepeerd: sollicitant, zieke werknemer, ondernemingsraad, werkgever, arbodienst/bedrijfsarts,

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L

Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L REGELS BIJ ZIEKTE. Z I E K T E V E R Z U I M P R O T O C O L Inleiding Verzuimen is geen pretje. Niet voor de werknemer en niet voor de werkgever. Wij gaan er dan ook vanuit dat wie vanwege ziekte moet

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Een zieke medewerker. Wat nu?

Een zieke medewerker. Wat nu? Een zieke medewerker. Wat nu? Als een medewerker door ziekte of ongeval niet kan werken, dan meldt deze zich ziek. Vanaf dat moment gelden de afspraken die door de werkgever in samenspraak met de Ondernemingsraad

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Interpolis ZekerVoorJePersoneel

Interpolis ZekerVoorJePersoneel Interpolis ZekerVoorJePersoneel Verzekeringsvoorwaarden (INC-BV-01-181) Verzuimmanagement Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzuim door ziekte 2 1 Binnen welke tijd meldt

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn

Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn Dienstverleningsvoorwaarden KMUV-ReaDirect MaetisArdyn In het kader van ReaDirect KMUV pakketten All-in & Basis per 1 januari 2016 Uitgangspunten a. De werkgever heeft bij KMU Verzekeringen N.V. (verzekeraar)

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

Ondernemen is risico s

Ondernemen is risico s CZ Verzuimmanagement 2014 Ondernemen is risico s beheersen Maatwerk in verzuimmanagement Hoe krijg je een verzuimende medewerker zo spoedig mogelijk, op een verantwoorde wijze, aan het werk? Een vraag

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

Protocol bij ziekte en re-integratie

Protocol bij ziekte en re-integratie Protocol bij ziekte en re-integratie Voorwoord: Het komt regelmatig voor dat zieke medewerkers niet weten waar ze aan toe zijn op het gebied van hun rechten en plichten jegens SOPOGO met betrekking tot

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement

Ziekteverzuimreglement Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Pagina 1 van 8 Ziekteverzuimreglement Uitzendkrachten bij toepassing uitzendbeding Met ingang van 1 juli 2012 is het Ziekteverzuimreglement

Nadere informatie

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl

Wet verbetering Poortwachter. Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Wet verbetering Poortwachter Marcel Geerts, bedrijfsarts 15 april 2015 marcel.geerts@arbounie.nl Psychische steeds groter aandeel van verzuim Jaar Oorzaak Mannen Vrouwen Totaal Totaal GVD a 2010 Klachten

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Servicepunt71 Nr. 1115 31 juli 2018 Tekstplaatsing Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Beleidsplan Ziekteverzuim

Beleidsplan Ziekteverzuim Vastgesteld 24 februari 2011, in ontwikkeling oktober 2016 1. Inleiding Het ziekteverzuimbeleid van Christelijke Scholengroep De Waard maakt onderdeel uit van het integraal personeelsbeleid en is gericht

Nadere informatie

2 Weer aan het werk 2.1 Verschil van mening over herstelverklaring door bedrijfsarts

2 Weer aan het werk 2.1 Verschil van mening over herstelverklaring door bedrijfsarts CVDR Officiële uitgave van Medemblik. Nr. CVDR418736_1 3 juli 2018 Verzuimprotocol gemeente Medemblik Verzuimprotocol Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 1 Ziekmelden 1.1 Ziek- en herstelmelden bij

Nadere informatie

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Werknemers Stipt Payroll bv en u zijn conform de Wet Verbetering Poortwachter samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu

Verzuimprotocol. Ziek en wat nu Verzuimprotocol Ziek en wat nu Inleiding Wie ziek is, wil zo snel mogelijk weer beter worden. Maar als een werknemer ziek wordt heeft niet alleen hij, maar ook zijn werkgever er belang bij dat er sprake

Nadere informatie

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat.

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat. BELEID BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Werken naar vermogen 2 Veel mensen hebben gezondheidsklachten. Sommigen permanent, anderen slechts af en toe. Dat geldt ook voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.

Nadere informatie

Concept verzuimprotocol

Concept verzuimprotocol Concept verzuimprotocol Wanneer sprake is van arbeidongeschiktheid hebben naam van het bedrijf en de medewerkers van naam van het bedrijf te maken met diverse soorten wet- en regelgeving. Wet- en regelgeving

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Toepassingsgebied Dit verzuimreglement is van toepassing voor werknemers van USG Engineering Professionals B.V.

Toepassingsgebied Dit verzuimreglement is van toepassing voor werknemers van USG Engineering Professionals B.V. Verzuimreglement USG Engineering Professionals B.V. Toepassingsgebied Dit verzuimreglement is van toepassing voor werknemers van USG Engineering Professionals B.V. Dit verzuimreglement is eveneens van

Nadere informatie

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg

Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Voorbeeld Verzuimprotocol Ambulancezorg Toelichting Het percentage verzuim als gevolg van ziekte/arbeidsongeschiktheid is in de sector ambulancezorg betrekkelijk laag. Medewerkers zijn betrokken bij hun

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie