actiepunten voor kleine bedrijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "actiepunten voor kleine bedrijven"

Transcriptie

1 actiepunten voor kleine bedrijven

2 De Arbowet: 10 actiepunten voor kleine bedrijven Alle bedrijven in Nederland die iemand in dienst hebben, moeten voldoen aan de Arbowet. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen. Doel van de Arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeids-ongeschiktheid. Dat is in het belang van zowel werkgever als werknemer. Werkgevers met een klein bedrijf hebben weinig tijd om bij dit soort regelgeving stil te staan. Toch loont het de moeite om u te verdiepen in de Arbowet. Voor een klein bedrijf heeft ziekte of arbeidsongeschiktheid van een werknemer immers grote (financiële) gevolgen. Investeren in goede arbeidsomstandigheden draagt bij aan het gezond houden van uw werknemers en uw bedrijf. U voorkomt daarmee ook een boete als gevolg van het niet naleven van de wet. Deze brochure biedt u in 10 punten een overzicht van belangrijke wettelijke verplichtingen en wat u hiervoor moet regelen. U kunt dit overzicht gebruiken als een soort checklist. U hoeft dan alleen nog maar regelmatig te controleren of er iets veranderd is in uw bedrijf en of uw arbobeleid nog actueel is. Daarnaast helpt deze brochure u op weg als u meer informatie zoekt over arbeidsomstandigheden. 2 De Arbowet

3 U vindt in deze brochure informatie over de volgende 10 punten: 1 Goed arbobeleid: wat is dat? 2 De RI&E: een belangrijke eerste stap 3 Wat doet de arbodienst voor u? 4 Naast preventie ook aandacht voor verzuimbegeleiding 5 Bescherm uw werknemers tegen intimidatie en geweld 6 Ongevallen melden bij de Arbeidsinspectie 7 Heeft u al nagedacht over bedrijfshulpverlening? 8 Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek 9 Meerdere werkgevers op één locatie 10 Arbo: praat er over met uw werknemers Tot slot vindt u een overzicht van de boetetarieven van de Arbeidsinspectie en een overzicht waarin per actiepunt staat aangegeven wat u zelf kunt doen en wat u kunt of moet uitbesteden actiepunten voor kleine bedrijven

4 1 Goed arbobeleid: wat is dat? Wat houdt het in? Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk om veilig en gezond te kunnen werken. Dat komt uiteindelijk niet alleen uw werknemers maar ook uw bedrijfsresultaten, het imago van uw bedrijf en de instroom van personeel ten goede. In de Arbowet is aangegeven dat elke werkgever beleid moet voeren om goede arbeidsomstandigheden te waarborgen. Daarbij moet de werkgever aandacht schenken aan: een veilige en gezonde organisatie van het werk voorkomen en beperken van risico s voor veiligheid en gezondheid van werknemers een veilige en op de werknemer afgestemde inrichting van de arbeidsplaatsen, werkmethoden en arbeidsmiddelen variatie en tempo van de arbeid maatregelen bij gevaar en ongevallen voorkomen en beperken van ziekteverzuim van werknemers begeleiden van zieke werknemers bescherming van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen agressie en geweld De Arboregelgeving bestaat uit drie delen: De Arbowet beschrijft hoe u uw arbeidsomstandighedenbeleid vormgeeft. Het Arbobesluit is een uitwerking van de Arbowet en gaat dieper in op een aantal specifieke situaties. De Arboregeling vult de bepalingen van het Arbobesluit nader in. 4 De Arbowet

5 Bij deze drie onderdelen horen beleidsregels, die beschrijven hoe u kunt zorgen dat u voldoet aan de wetgeving. Beleidsregels zijn geen wetgeving maar richtlijnen om u op weg te helpen. Op kunt u ook informatie vinden over wet en regelgeving. Naast regelgeving, zijn CAO s en arboconvenanten van belang omdat daarin ook afspraken worden gemaakt over arbeidsomstandigheden. Op vindt u informatie over deze arboconvenanten. Hoe kunt u het regelen? Het arbobeleid hoeft geen formeel document te zijn, maar u moet als werkgever wel kunnen aantonen dat u het heeft. Dit kan door het opstellen van de eveneens verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), het bijbehorende plan van aanpak en de rapportage over de voortgang van dit plan van aanpak. Ook de verplichte aansluiting bij een arbodienst is onderdeel van een goed arbobeleid. Bij punt twee in deze brochure geven we aan hoe u een RI&E kunt opstellen. Bij punt drie gaan we in op het contract met de arbodienst. Goede arbeidsomstandigheden ontwikkelt u in eerste instantie samen met uw werknemers. Op verschillende onderdelen verplicht de Arbowet u ook om arbeidsomstandigheden met uw werknemers of hun vertegenwoordigers te bespreken actiepunten voor kleine bedrijven

6 Goed arbobeleid: wat is dat? Meer informatie? Wilt u meer informatie over goed arbobeleid? Neem dan contact op met uw brancheorganisatie of kijk op een van de volgende websites: Deze website van het Arbo Platform Nederland biedt uitgebreide informatie over arbeidsomstandigheden. Onder wetten (in linker kolom) vindt u informatie over de Arbowet, het Arbobesluit en de Beleidsregels. Ook vindt u hier een lijst van wettelijke grenswaarden en meer informatie over subsidieregelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u onder veilig werken informatie over o.a. arbobeleid, arbodiensten, ongevallen en bedrijfshulpverlening. Op deze website is uitgebreide informatie over o.a. arboconvenanten en goede praktijken te vinden. Ook kunt u informatie inwinnen bij de Afdeling Publieksinformatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, telefoonnummer (op werkdagen van 9.00 tot uur). 6 De Arbowet

7 2 De RI&E: een belangrijke eerste stap Wat houdt het in? Inzicht in de risico s in uw bedrijf is een eerste stap op weg naar goede arbeidsomstandigheden. Een muisarm, gehoorschade, hernia door zwaar tillen of eczeem door oplosmiddelen zijn voorbeelden van klachten die werknemers kunnen krijgen. Door de arbeidsrisico s op schrift te stellen, krijgt u snel inzicht in de situatie en kunt u zien waar verbeteringen nodig zijn. De Arbowet verplicht werkgevers een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. De RI&E s hebben meestal de vorm van checklists die u helpen om te zien welke mogelijke arbeidsrisico s er in uw bedrijf en beroepsgroep of branche voorkomen. Bij het invullen worden de belangrijkste risico s per werkzaamheid of bedrijfsproces doorlopen, wordt hun ernst ingeschat en wordt de prioriteit aangegeven. In het Arbobesluit worden aanvullende eisen gesteld aan de RI&E. Het gaat dan om bijzondere risico s zoals: gevaarlijke stoffen kankerverwekkende stoffen asbest biologische agentia fysieke belasting beeldschermwerk geluid geschiktheid arbeidsmiddelen keuze persoonlijk beschermingsmiddel Daarnaast dient u bij het invullen van de RI&E specifiek aandacht te schenken aan de risico s voor werknemers jonger dan 18 jaar en werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven actiepunten voor kleine bedrijven

8 De RI&E: een belangrijke eerste stap Onderdeel van de RI&E is een plan van aanpak. Kennis van de risico s vormt een belangrijke basis voor de aanpak ervan. Door gericht te zoeken naar oplossingen voor de gesignaleerde risico s kunnen de arbeidsomstandigheden verbeterd worden. In het plan van aanpak vult u de resultaten van de RI&E in en geeft u aan welke verbeteringen u wilt doorvoeren. Stel daarbij ook prioriteiten en geef aan wie wanneer actie onderneemt. De voortgang van het plan van aanpak bespreekt u jaarlijks met uw werknemers of hun vertegenwoordiging. Naar aanleiding van deze bespreking kunt u het plan van aanpak actualiseren. Belangrijk aandachtspunt bij de RI&E is tenslotte dat u verplicht bent om deze aan het uitzendbureau te sturen indien u uitzendkrachten wilt inhuren. Hoe kunt u het regelen? Omdat u uw bedrijf het beste kent, kunt u de RI&E zelf opstellen. Dat geldt ook voor het plan van aanpak. Voordeel van het zelf doen is dat u en uw werknemers zelf direct goed zicht krijgen op de risico s en dat u met elkaar afspraken kunt maken om deze aan te pakken. Bovendien is zelf doen honderden euro s goedkoper dan uitbesteden. Indien u zelf een RI&E opstelt kunt u hierbij gebruik maken van digitale hulpmiddelen zoals de branche RI&E instrumenten en het basis RI&E -instrument voor het MKB. U dient de RI&E wel te laten toetsen door een arbodienst. De arbodienst toetst de kwaliteit van uw RI&E en of u geen zaken bent vergeten. Bovendien heeft de arbodienst kennis van de laatste ontwikkelingen over arbeidsomstandigheden zodat zij u kan adviseren over de maatregelen die u kunt nemen. De verplichte toetsing van de RI&E door de arbodienst kent één uitzondering: als u voor minder dan 40 uur per week personeel in dienst heeft, hoeft u de RI&E niet te laten toetsen door de arbodienst. 8 De Arbowet

9 Indien u minder dan 25 werknemers in dienst heeft én gebruik maakt van een door sociale partners goedgekeurd RI&E format van uw branche, kunt u profiteren van de mogelijkheid van een lichte toetsing. De arbodienst legt dan in beginsel geen bedrijfsbezoek af, accepteert eerdere metingen (bijvoorbeeld voor geluid) van andere erkende instellingen en beoordeelt uw RI&E op grond van de door u aangeleverde documenten. Betrek uw werknemers en/of hun vertegenwoordigers bij het opstellen van de RI&E en het plan van aanpak. Niet alleen is de betrokkenheid van ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging verplicht, maar de betrokkenheid van werknemers biedt u ook een kans op een betere RI&E en een beter plan van aanpak. Meer informatie biedt veel informatie over de inhoud van RI&E. Daarnaast kunt u hier een aantal branche RI&E instrumenten downloaden en vindt u hier informatie over de lichte RI&E toets en goedgekeurde RI&E formats. biedt mkb-ondernemers gerichte arbo-ondersteuning. Ook vindt u hier het nieuwe algemene basis RI&E instrument voor het MKB, dat speciaal voor kleine bedrijven is ontwikkeld. Onder veilig werken en daarna onder de keuze arbozorg (rechter kolom) vindt u de Checklist Gezondheidsrisico s van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Werkgevers met minder dan één werknemer kunnen hier gebruik van maken. Ook kunt u hier meer algemene informatie vinden over de RI&E. voor meer informatie over o.a. de RI&E en de bestuurlijke boetes voor het niet naleven van de wet. Veel brancheorganisaties beschikken over specifiek op hun branche toegesneden RI&E s. Informeer hiernaar bij uw brancheorganisatie. Ook kunt u informatie inwinnen bij de Afdeling Publieksinformatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, telefoonnummer (op werkdagen van 9.00 tot uur) actiepunten voor kleine bedrijven

10 3 Wat doet de arbodienst voor u? Wat houdt het in? Als werkgever staat u er niet alleen voor. De arbodienst kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van bedrijfsongevallen en ziekteverzuim en het zo snel mogelijk reïntegreren van zieke werknemers. Arbodiensten kunnen u adviseren op vrijwel alle aspecten van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie. Ook kunnen zij de contacten verzorgen met uitkeringsinstellingen en verzekeraars. En waar nodig kunnen zij u in contact brengen met reïntegratiebedrijven. De Arbowet verplicht werkgevers om een contract te sluiten met een arbodienst. U bent verplicht om bij de arbodienst tenminste de volgende diensten in te kopen: het toetsen van een RI&E (indien van toepassing) de begeleiding van een zieke werknemer het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek de aanstellingskeuring een arbeidsomstandighedenspreekuur Aanvullend kunt u afspraken maken over bijvoorbeeld de reïntegratie van zieke werknemers of extra advisering. Sommige verzekeraars bieden pakketten aan waarin de verzuimverzekering, arbodienstverlening en reïntegratie gecombineerd worden aangeboden. 10 De Arbowet

11 Hoe kan ik het regelen? U kunt zelf kiezen met welke arbodienst u in zee gaat; arbodiensten zijn private bedrijven die op de vrije markt opereren. Sommige brancheorganisaties hebben een raamcontract met een arbodienst gesloten. Het kan voordelig zijn om u hierbij aan te sluiten. Meer informatie Hier vindt u een overzicht van gecertificeerde arbodiensten. Dit is de website van de brancheorganisatie van arbodiensten (BOA). Hier kunt u meer informatie krijgen over het werk van arbodiensten. Tevens kunt u hier de folder en morgen gezond weer op over gezondheidsbeleid in ondernemingen en de relatie tussen onderneming en arbodienst aanvragen of downloaden. Voor vragen kunt u ook bellen met de BOA in Den Haag, telefoonnummer of een sturen naar actiepunten voor kleine bedrijven

12 4 Naast preventie ook aandacht voor verzuimbeleid Wat houdt het in? Ondanks alle maatregelen kan het toch voorkomen dat uw werknemer ziek wordt. Voor u als werkgever heeft dit grote consequenties. Gedurende zijn ziekte bent u immers wettelijk verplicht de werknemer 2 jaar tenminste 70% van het loon door te betalen. En een werkgever met maar één of enkele werknemers zal het sterk merken als hij in zijn dagelijkse werk een werknemer minder heeft. Griep of verkoudheid zal in elk bedrijf wel eens tot een aantal dagen verzuim leiden. Maar achter verzuim kan een dieperliggend probleem schuilgaan. En werknemers kunnen ook andere, meer langdurige klachten krijgen zoals een muisarm, hernia of psychische klachten. Zowel voor u als voor uw werknemer is het dan van belang hem goed te begeleiden. Hoe kunt u het regelen? De arbodienst kan zoals eerder aangeven een groot deel van de verzuimbegeleiding op zich nemen. Daarnaast stelt de arbodienst een probleemanalyse op. Zelf moet u echter ook een aantal zaken regelen: Uiterlijk op de 4e ziektedag meldt u de werknemer ziek bij de arbodienst. Op basis van de probleemanalyse van de arbodienst maakt u met uw werknemer een verplicht plan van aanpak voor reïntegratie. Dit plan moet uiterlijk 8 weken na de eerste dag van ziekmelding gereed zijn. Is uw werknemer na 13 weken nog ziek, dan bent u verplicht dit in diezelfde week te melden bij het UWV. De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor dat u zich moet inspannen om ervoor te zorgen dat de werknemer weer aan de slag kan. Bij voorkeur in het eigen bedrijf, als dat niet kan in een ander bedrijf. Van de reïntegratie-inspanningen die u in het plan van aanpak beschrijft, moet ook een verslag gemaakt worden. Dit verslag moet uiterlijk in de 89e ziekteweek gereed zijn. De werknemer krijgt hiervan een kopie. 12 De Arbowet

13 Het is ook de moeite waard om bij uw brancheorganisatie te informeren naar goede ervaringen met preventie en ziekteverzuimbegeleiding. Meer informatie Hier vindt u uitgebreide informatie over de relevante wet- en regelgeving, zoals de Wet Poortwachter en de Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting. Kijk onder de button veilig werken voor informatie over ziekteverzuim. Onder de button thema s (in linker kolom) vindt u informatie over ziekteverzuimbeleid. de website van het Breed Platform Verzekerden en Werk. Onder de button werk vindt u informatie over o.a. loondoorbetaling, reïntegratieregelingen en passend werk. Op deze website van MKB-Nederland vindt u praktische informatie over en oplossingen voor ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid om psychische redenen bij werknemers. Informeer bij uw brancheorganisatie of uw branche beschikt over een eigen verzuimloket. Het verzuimloket kan u ondersteunen bij verzuim en reïntegratie. Voor informatie over verschillende soorten verzekeringen en voor een verzekering die goed aansluit bij uw bedrijf, kunt u het beste contact opnemen met uw verzekeraar of financiële dienstverlener. Voor vragen kunt u ook bellen met de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen in Amsterdam , bereikbaar op werkdagen van uur, of een sturen naar actiepunten voor kleine bedrijven

14 5 Bescherm uw werknemers tegen intimidatie en geweld Wat houdt het in? Het zorgen voor goede arbeidsomstandigheden houdt ook in dat u uw werknemers beschermt tegen (seksuele) intimidatie en tegen agressie en geweld. Welke risico s uw werknemers hierbij lopen, is sterk afhankelijk van uw bedrijf. Het kan bijvoorbeeld gaan om aanstootgevende afbeeldingen aan de muur, pesten op het werk maar ook om agressieve klanten of het risico van overvallen. Overleg met uw werknemers waar zij tegenaan lopen en welke maatregelen adequaat zijn. Hoe kunt u het regelen? Bescherming tegen seksuele intimidatie en agressie en geweld is iets wat u in eerste instantie in overleg met uw werknemers kunt regelen. De maatregelen die u neemt zijn onderdeel van het arbobeleid. Zorg ervoor dat zaken als intimidatie en pesten bespreekbaar zijn of wijs een vertrouwenspersoon aan. Ook de arbodienst kan u desgewenst adviseren over eventuele maatregelen. Voor agressie en geweld door derden kunt u bijvoorbeeld een alarmsysteem aanleggen of het werk zodanig organiseren dat er altijd meerdere werknemers aanwezig zijn. Bij veel voorkomende risico s binnen uw branche kan uw branchevereniging en/of uw arbodienst u informatie en ondersteuning bieden. 14 De Arbowet

15 Meer informatie Onder de button veilig werken vindt u informatie over intimidatie, agressie en geweld op het werk. Op de site van FNV Bondgenoten vindt u onder de button agressie en intimidatie (in de linker kolom) meer informatie en publicaties over dit onderwerp. U kunt ook contact opnemen met de Arbeidsinspectie in uw regio: Groningen Arnhem Amsterdam Utrecht Rotterdam Roermond Het doel van de Arbeidsinspectie is zowel voorkomen dat zich in een bedrijf ongewenste situaties voordoen, als ervoor zorgen dat ze worden opgelost actiepunten voor kleine bedrijven

16 6 Een ongeval melden bij de Arbeidsinspectie Wat houdt het in? Elke werkgever kan in zijn bedrijf te maken krijgen met een arbeidsongeval. Een val van een steiger, bekneld raken in een machine, inademen van gevaarlijke stoffen zijn voorbeelden van ongevallen die werknemers kunnen overkomen. Het bijhouden van een lijst met arbeidsongevallen is een belangrijk onderdeel van de RI&E. Het biedt u immers informatie over de risico s van het werk. En aanknopingspunten voor maatregelen om ongevallen in de toekomst te voorkomen. Bepaalde arbeidsongevallen moet u bij de Arbeidsinspectie melden. Het gaat dan om: dodelijke arbeidsongevallen; arbeidsongevallen die binnen 24 uur leiden tot opname in een ziekenhuis; arbeidsongevallen die naar alle waarschijnlijkheid leiden tot blijvende gezondheidsschade. Extra aandachtspunt is de aanwezigheid van extern personeel, uitzendkrachten en gasten in uw bedrijf. Zolang bezoekers op of in uw bedrijf aanwezig zijn, moet u hen beschermen tegen gevaren die voortvloeien uit het werk. Hoe kunt u het regelen? U kunt zelf een lijst bijhouden van ongevallen die bij of als gevolg van het werk zijn gebeurd en deze toevoegen aan de jaarrapportage over de RI&E. In het plan van aanpak neemt u vervolgens op welke maatregelen u treft om deze ongevallen in de toekomst te voorkomen. Ernstige en dodelijke ongevallen meldt u bij het kantoor van de Arbeidsinspectie in uw regio. 16 De Arbowet

17 Meer informatie Onder de button melden ongevallen (rechterkolom) vindt u informatie over het melden van (arbeids-) ongevallen. Daar is tevens de brochure Ernstige arbeidsongevallen: meld ze bij de Arbeidsinspectie te downloaden. Onder de button veilig werken vindt u informatie over ongevallen. Voor het melden van ernstige of dodelijke ongevallen neemt u contact op met de Arbeidsinspectie in uw regio: Groningen Arnhem Amsterdam Utrecht Rotterdam Roermond actiepunten voor kleine bedrijven

18 7 Heeft u al nagedacht over bedrijfshulpverlening? Wat houdt het in? Om de gevolgen van calamiteiten (brand, ongevallen e.d.) te beperken moet ieder bedrijf zijn bedrijfshulpverlening georganiseerd hebben. Bedrijfshulpverlening richt zich in eerste instantie op het beschermen van uw werknemers en is daarnaast ook gericht op het beschermen van bezoekers of gasten van uw bedrijf. Voor het goed organiseren van de bedrijfshulpverlening is het belangrijk dat een of meerdere werknemers in uw bedrijf aangewezen zijn als bedrijfshulpverlener en een passende opleiding hebben gehad. Bedrijfshulpverleners hebben als taak: EHBO toe passen helpen bij het bestrijden van beginnende brand werknemers en gasten te alarmeren en evacueren hulporganisaties alarmeren en met hen samen werken Hoeveel bedrijfshulpverleners u nodig heeft, is afhankelijk van met name de grootte van uw bedrijf, de aard van het werk, de aanwezige risico s en de opkomsttijd van hulpverleningsorganisaties. Het is in elk geval verplicht dat er altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig is. Als richtlijn wordt in het Arbobesluit gesproken over één bedrijfshulpverlener per 50 aanwezige werknemers. Als uw bedrijf 15 of minder werknemers heeft, kunt u als werkgever ook zelf de bedrijfshulpverlenende taken op u nemen. Hoe kunt u het regelen? De wijze waarop de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en de maatregelen die in dat verband zijn genomen, moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Dit kan in een bedrijfshulpverleningsplan. Om er voor te zorgen dat iedereen weet hoe hij moet handelen bij een calamiteit, is het belangrijk het plan te bespreken met uw werknemers en in het bijzonder met de 18 De Arbowet

19 bedrijven in de nabije omgeving. Ook het oefenen van een ontruiming is van belang. Voor het opstellen van een bedrijfshulpverleningsplan komt op korte termijn een modelplan beschikbaar op en Verschillende (commerciële) organisaties bieden trainingen en opleidingen aan voor bedrijfshulpverleners. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben samen een opleidingsprofiel ontwikkeld voor bedrijfshulpverleners, wat u kunt benutten om een opleidingsinstituut te kiezen. Dit profiel, getiteld Brandbeveiligingsconcept Bedrijfshulpverlening, kunt u downloaden op Meer informatie Dit is de website van MKB-Nederland waar alle producten op staan die ontwikkeld zijn in het kader van het MKB Arbo Activiteitenprogramma. Hier kunt u de brochure Bedrijfshulpverlening downloaden met praktische informatie over bedrijfshulpverlening en vindt u een model voor een eigen BHV-plan (met achtergrondinformatie) Op deze site van FNV Bondgenoten vindt u onder de button andere thema s in de linker kolom meer informatie en publicaties over bedrijfshulpverlening actiepunten voor kleine bedrijven

20 8 Het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) Wat houdt het in? Om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken moet een werkgever zijn werknemers in de gelegenheid stellen om zich periodiek arbeidsgezondheidskundig te laten onderzoeken. Een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) biedt de werknemer en de werkgever inzicht in de invloed die het werk heeft op de gezondheid van de werknemer. Wanneer een onderzoek regelmatig wordt uitgevoerd, kan bijvoorbeeld worden vastgesteld of de werknemer in toenemende mate last heeft van RSI of dat dit juist afneemt. De werknemer is overigens niet verplicht om deel te nemen aan een PAGO. Hoe kunt u het regelen? Het PAGO moet uitgevoerd worden door een bedrijfsarts van een gecertificeerde arbodienst. In overleg met uw werknemers stelt u vast hoe vaak het PAGO wordt uitgevoerd. Het PAGO is één van de diensten die u van een arbodienst moet afnemen. Het maakt dus onderdeel uit van uw contract met de arbodienst. Meer informatie Hier vindt u een overzicht van gecertificeerde arbodiensten. Uw arbodienst kan u meer informatie geven over de inhoud van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Voor vragen kunt u ook bellen met de brancheorganisatie van arbodiensten (BOA) in Den Haag, telefoonnummer of een sturen naar 20 De Arbowet

21 9 Meerdere werkgevers op één locatie Wat houdt het in? Wanneer u samen met andere werkgevers in één gebouw gehuisvest bent of gezamenlijk een project uitvoert, kunt u de arbeidsomstandigheden niet volledig zelf beïnvloeden. In dat geval is het belangrijk dat u samen met de andere werkgevers goede afspraken hierover maakt. Het ligt voor de hand dat afspraken worden gemaakt over bedrijfshulpverlening of hoe te handelen bij brand. Maar soms moet u ook rekening houden met arboregels die specifiek voor de ander gelden, zoals regels omtrent hygiëne of gevaarlijke stoffen. Iedere werkgever blijft uiteraard wel verantwoordelijk voor zijn eigen werknemers. Hoe kunt u dit regelen? Leg in een gezamenlijk document vast: hoe u samenwerkt en wie waarvoor verantwoordelijk is welke gezamenlijke voorzieningen u eventueel treft hoe het toezicht op naleving van de afspraken is geregeld Voor (omvangrijke) bouwprojecten waarbij meerdere uitvoerders aan het werk zijn, gelden aanvullende regels. De opdrachtgever moet vooraf de contouren van een veiligheids- en gezondheidsplan vaststellen. De hoofdaannemer van het bouwproject is verantwoordelijk voor de verdere verfijning en uitvoering van dit plan. Het veiligheids- en gezondheidsplan is een onderdeel van de RI&E. Meer informatie U kunt informatie inwinnen bij de Afdeling Publieksinformatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, telefoonnummer (op werkdagen van 9.00 tot uur) actiepunten voor kleine bedrijven

22 10 Arbo: praat er over met uw werknemers Wat houdt het in? Uw arbeidsomstandighedenbeleid ontwikkelt u samen met uw werknemers. U kunt rechtstreeks afspraken maken met al uw werknemers. Uw werknemersvertegenwoordigers - de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging - moeten instemmen met uw arbeidsomstandighedenbeleid. Gezamenlijk zorgt u voor een gezonde en prettige werkomgeving. Ook dient u uw werknemers te informeren over de risico s die gepaard gaan met het werk en de veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen. Want ook werknemers hebben een verantwoordelijkheid om de risico s die zij lopen zoveel mogelijk te voorkomen. Voor jongeren geldt dat u extra oplettend moet zijn omdat zij beperkte werkervaring hebben en soms bepaalde risico s niet kunnen inschatten. Hoe kunt u het regelen? Overleg met uw werknemers over arbeidsomstandigheden is in principe iets wat u zelf doet. Vergeet niet uw ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging - als u die heeft - te vragen om in te stemmen met uw arbeidsomstandighedenbeleid. Het samen bespreken van de risico s van de werkzaamheden draagt bij aan meer kennis van deze risico s en de bijbehorende maatregelen bij u en uw werknemers. Indien u dit wenst kan de arbodienst u hierbij adviseren. Meer informatie Voor informatie en voorlichtingsmateriaal voor uw werknemers kunt u bij uw branchevereniging of uw arbodienst te rade gaan. Hier vindt u een overzicht van gecertificeerde arbodiensten. Ook kunt u informatie inwinnen bij de Afdeling Publieksinformatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag, telefoonnummer (op werkdagen van 9.00 tot uur). 22 De Arbowet

23 Inspectie & consequenties De Arbeidsinspectie controleert namens het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of werkgevers zich aan de Arbowet houden. Bij het niet naleven van één of meerdere regels uit de Arboregelgeving kan de Arbeidsinspectie boetes opleggen. In onderstaand overzicht geven wij u een indicatie van de hoogte van de boetes. De omvang van de boete is uiteindelijk afhankelijk van onder meer de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en de grootte van het bedrijf. Het ontbreken van Boete in 2 Opmerking 1 Arbobeleid 900 Boete geldt bij ontbreken van een of meerdere onderdelen. 2 RI&E o.a.: lijst ongevallen plan van aanpak jaarlijks verslag over aanpak actualisatie RI&E opsturen naar uitzendbureau Ontbreken van één of meerdere onderdelen leidt tot boetes die kunnen oplopen tot wel euro. Verzekeraars checken voor het afsluiten van aansprakelijkheidsverzekeringen vaak de RI&E en het plan van aanpak. 3 Contract Arbodienst 450 Ook hier stellen verzekeraars eisen aan contract met een arbodienst voor verzekering ziekterisico actiepunten voor kleine bedrijven

24 Inspectie & consequenties Het ontbreken van Boete in 2 Opmerking 4 Ziekteverzuimbeleid Eigen risico werkgever bij loondoorbetaling kan oplopen tot vijf maal het jaarsalaris. 5 Bescherming tegen seksuele intimidatie agressie en geweld Melding arbeidsongevallen Bedrijfshulpverlening PAGO 45 9 Meerdere werkgevers op een locatie voorlichting werknemers Afhankelijk van ontbrekende elementen in voorlichting. Naast deze boetes loopt u bij het ontbreken van deze punten ook het risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers met alle kosten van dien. Op de website kunt u door een branche te selecteren en daarna in de linkerkolom wat kost verzuim aan te klikken een handig reken instrument vinden dat u snel inzicht geeft in de kosten van ziekteverzuim en WAO in uw bedrijf. Tenslotte kan uw werknemer u ook aansprakelijk stellen voor ziekte of arbeidsongeschiktheid. De kosten hiervan kunnen snel oplopen. 24 De Arbowet

25 Overzicht van de verplichtingen Wat kunt u zelf doen? Actiepunten Zelf doen Inschakelen derden 1 Arbobeleid In overleg met werknemers ontwikkelen Indien gewenst arbodienst inschakelen 2 Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) In overleg met werknemers: Opstellen inventarisatie Opstellen plan van aanpak Opstellen verslag voortgang plan van aanpak < 40 uur personeel: geen derden nodig < 25 mensen personeel en bij gebruik branche RI&E: verplichte lichte toets arbodienst > 25 mensen personeel: verplichte toetsing arbodienst 3 Arbodienst Arbodienst contracteren, m.b.t.: Toetsen van RI&E Verzuimbeleid PAGO Arbo-spreekuur Aanstellingskeuring Keuze arbodienst in overleg met werknemers Eventueel aansluiten bij mantelovereenkomst afgesloten door brancheorganisaties actiepunten voor kleine bedrijven

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers

Arbodienstverlening. Informatie voor werkgevers Arbodienstverlening Informatie voor werkgevers Bedrijven moeten zich bij het opstellen en uitvoeren van een goed arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid deskundig laten ondersteunen. Dit is

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten

Bedrijfshulpverlening. MKB-inforeeks Arbo in de praktijk. Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten b Bedrijfshulpverlening MKB-inforeeks Arbo in de praktijk Zekerheid en veiligheid bij calamiteiten Bedrijfshulpverlening: de actiepunten op een rij... Volgens de Arbowet zijn werkgevers (= ondernemers

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005

Liberalisering arbodienstverlening. Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 Liberalisering arbodienstverlening Wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2005 De Arbowet wordt per 1 juli 2005 op een aantal onderdelen ingrijpend gewijzigd. Het betreft drie onderwerpen: de liberalisering

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker

Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Interne Instructie Risico-inventarisatie & evaluatie en Preventiemedewerker Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Wettelijke grondslag 3. Aanpak 3.1. Toezicht en handhaving 3.2. Werkwijze 3.3. Basis toetskader

Nadere informatie

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet?

1.1 Hoe vrijblijvend is de Arbowet? 1 Arbo 17 de meest gestelde vragen in de schoonmaak 1 Arbo Arbeidsomstandigheden hebben de laatste decennia veel aandacht gekregen, en terecht. Vaak is al gebleken dat met soms eenvoudige werkplekaanpassingen,

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers

Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Bedrijfshulpverlening: informatie voor werknemers Elk bedrijf heeft één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. De bedrijfshulpverleners hebben een voorpostfunctie: zij treden op als voorpost van brandweer,

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk?

Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet of maatwerk? December 2010 Arbozorg, intern organiseren of uitbesteden? Vangnet, of maatwerk? Tot voor kort was elke werkgever verplicht aangesloten

Nadere informatie

Arbobeleid. Titus Terwisscha van Scheltinga

Arbobeleid. Titus Terwisscha van Scheltinga Arbobeleid Titus Terwisscha van Scheltinga Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en PSA Veiligheid: Machineveiligheid Brandpreventie en bestrijding Vluchtwegen en nooduitgangen Veilige machines en installaties

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015?

Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Wijziging Arbowet: wat verandert er in 2015? Door Carolina Verspuij, trainer/adviseur Arbeid en Gezondheid SBI Formaat, 10/06/2015. Dit artikel is gepubliceerd door Werk en Veiligheid, Kerckebosch. Minister

Nadere informatie

Ernstige arbeidsongevallen

Ernstige arbeidsongevallen Ernstige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Ernstige arbeidsongevallen Na een ernstig arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment wordt men zich er weer

Nadere informatie

Ondernemers en arbodienstverlening

Ondernemers en arbodienstverlening PRAKTIJKWIJZER VAN Vereniging VNO-NCW Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) E-mail informatie@vno-ncw.nl

Nadere informatie

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING

Arbodienstverlening ARBODIENSTVERLENING Arbodienstverlening Sinds 1 juli 2005 hebben branches en bedrijven meer keuze hoe zij zich laten ondersteunen bij ziekteverzuim en het voorkomen van arbeidsongevallen. Er zijn alternatieven voor het vaste

Nadere informatie

MeetUp Verzuim. Draag bij aan de aanpak van verzuim! INZICHTEN & AANPAK! HANDREIKING VOOR ONDERNEMINGSRADEN

MeetUp Verzuim. Draag bij aan de aanpak van verzuim! INZICHTEN & AANPAK! HANDREIKING VOOR ONDERNEMINGSRADEN MeetUp Verzuim INZICHTEN & AANPAK! Draag bij aan de aanpak van verzuim! HANDREIKING VOOR ONDERNEMINGSRADEN Inleiding Het (langdurig) verzuim in de VVT stijgt de laatste paar jaar gestaag. De sociale partners

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Aan de slag met RI&E RI& onderdeel Preventiebeleid. Waar ik kort over kan zijn

Aan de slag met RI&E RI& onderdeel Preventiebeleid. Waar ik kort over kan zijn Aan de slag met RI&E Als onderdeel van het Preventiebeleid Marco Sikkel (CAOP) m.sikkel@caop.nl /06-51293568 RI& onderdeel Preventiebeleid 1.Het inventariseren en evalueren van de veiligheids- en gezondheidsrisico

Nadere informatie

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak

Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Rapportage toetsing Risico Inventarisatie en Evaluatie en Plan van aanpak Aan Vlietkinderen t.a.v. Vanessa van Zee Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Datum 10 maart 2015 Versie Projectnummer Van Definitief

Nadere informatie

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017

De nieuwe Arbowet. Urmond, 16 november 2017 De nieuwe Arbowet Urmond, 16 november 2017 Wijziging Arbowet Ingangsdatum: 1 juli 2017 Doelstelling: Versterking positie preventiemedewerker Versterking/verduidelijking positie en rol van de bedrijfsarts

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Inhoud 1 REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1

Inhoud 1 REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1 Inhoud Woord vooraf Lijst van afkortingen V VII 1 REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 1 1.1 Inleiding 2 1.1.1 Waarom zorg voor arbeidsomstandigheden? 2 1.1.2 Financieel-economische motieven 2 1.1.3 Bedrijfsvoeringsmotieven

Nadere informatie

Sessie 2 RI&E en Plan van aanpak. Wendy Roescher

Sessie 2 RI&E en Plan van aanpak. Wendy Roescher Sessie 2 RI&E en Plan van aanpak Wendy Roescher 06-525 99 066 RI&E Risico Factoren in arbeidssituatie die kunnen leiden tot gezondheidsschade of letsel Inventariseren Risico s eigen werknemers en derden

Nadere informatie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie

Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Stappenplan en checklist inkoop deskundige bijstand in de meubelindustrie Deze checklist geeft een handreiking voor het aangaan of het beoordelen van een overeenkomst deskundige bijstand aan de hand van

Nadere informatie

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ)

groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Zorg voor arbeidsomstandigheden van groot belang in de Wet werk en zekerheid (WWZ) Datum: 1 juli 2015 Auteur: Drs. Roelof Heidema, bedrijfsarts en directeur kwaliteit 1 juli 2015 Nieuw ontslagrecht per

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

Ziekteverzuim & re-integratieverplichtingen v/d werkgever

Ziekteverzuim & re-integratieverplichtingen v/d werkgever 7 maart 2019 Ziekteverzuim & re-integratieverplichtingen v/d werkgever OR: instemmingsrecht en wat kun je er verder mee? Pim Berkhout, Bedrijfsarts, gerechtelijk deskundige DGA/ondernemer Intro Samenvatting

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Introductie Stefan de Bijl Barbara de Kort Adviseur Kleemans Adviseur Kleemans

Introductie Stefan de Bijl Barbara de Kort Adviseur Kleemans Adviseur Kleemans Programma Veilig ondernemen begint met het managen van risico s Interactieve sessie / Barbara de Kort / Stefan de Bijl Beantwoorden van vragen Afsluiting Introductie Stefan de Bijl Adviseur Kleemans Barbara

Nadere informatie

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012

Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Addendum op naslagwerk Werken met kwaliteit Aanpassingen en aanvullingen ISBN 978 90 6053 613 1 Januari 2012 Paragraaf 1.2 Veiligheid (pagina 11) Paragraaf 3.5 Milieubewust handelen (pagina 49-50) Alinea

Nadere informatie

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING

DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING DESKUNDIGE BIJSTAND OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSHULPVERLENING ARTIKEL 15 1. De werkgever laat zich ten aanzien van verplichtingen op grond van artikel 3, eerste lid, onder e, van deze wet bijstaan door een

Nadere informatie

ARBO INFORMATIE INHOUDSOPGAVE

ARBO INFORMATIE INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 11 1.1 Wat is arbo- en verzuimbeleid? 11 1.2 Arbo, verzuim, veiligheid, gezondheid en welzijn 11 1.3 Waar vind ik de belangrijkste wet- en regelgeving? 12 1.4 Opbouw van deze

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017

NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017 NIEUWE ARBOWET PER 1 JULI 2017 Jan Harmen Kwantes ARBOWETGEVING Arbowet / Arbobesluit / Arboregeling 1 juli 2005: Introductie preventiemedewerker en meer marktwerking arbodienstverlening 1 juli 2017: Wijziging

Nadere informatie

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle /

ARBO BELEID. Krammer HE Brielle / ARBO BELEID Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 Inleiding Op scholen vormen arbeidsomstandigheden een veel besproken onderwerp. De gezondheid en het welzijn van het personeel is vaak in

Nadere informatie

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij!

Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden. Alle procedures op een rij! Arbowet, -beleid en arbeidsomstandigheden Alle procedures op een rij! Inhoud Hoofdstuk 1: Arbodienstverlening 5 1.1 Liberalisering verplichte arbocontractering 6 1.2 Maatwerk en eigen regie 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee!

Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Je bedrijf, je lijf en RI&E. RecreatIE werkt er veilig mee! Een RI&E Een RI&E? Ondernemen is risico s lopen Een ondernemer loopt risico s; dat weet u als geen ander. Een innovatie waarin u investeert moet

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst

Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus. FNV Woordenlijst Vakjargon uit Arbowet en arbocatalogus FNV Woordenlijst Woordenboekje: jargon rond Arbowet en arbocatalogus arbeidshygiënische strategie arbeidsinspectie arbeidsrisico arbo arbobeleid arbobeleidsregels

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017

Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Checklist aanpassingen Arbowet 2017 versie 29 sept 2017 Inleiding Op 1 juli 2017 heeft de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Vragen en antwoorden over de nieuwe Arbowet per 1 juli 2017 Meer aandacht voor de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie bij werkgevers en de randvoorwaarden

Nadere informatie

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i

Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Checklist aanpassingen Arbowet 2017i Inleiding Op 1 juli 2017 ondergaat de arbowetgeving een aantal belangrijke wijzigingen. Deze aanpassing moet de preventie en de arbodienstverlening verder verbeteren

Nadere informatie

Tools Arbeidsomstandigheden

Tools Arbeidsomstandigheden Tools 3.16.01.08 Overzicht wijzigingen Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 Arbobesluit tot 31 december 2006 Arbobesluit vanaf 1 januari 2007 BEDRIJFSHULPVERLENING Organisatie van de BHV Bij de organisatie

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen:

De voorgenomen wetswijzigingen hebben de volgende zes doelstellingen: De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Er staan veel veranderingen op stapel die consequenties hebben voor het contract met de bedrijfsarts / arbodienst en de rol van de preventiemedewerker

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Arbodienstverlening: waar zit de winst?

Arbodienstverlening: waar zit de winst? Arbodienstverlening: waar zit de winst? Door Carolina Verspuij, FNV Formaat, op vr, 14/02/2014-17:09, Werk en Veiligheid, Kerckebosch Achtergrondartikel Elke werkgever is volgens de arbowetgeving verplicht

Nadere informatie

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige

Workshop: Training preventiemedewerker. Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Workshop: Training preventiemedewerker Door: Mark Smakman Arbeids- & Organisatieadviseur/Veiligheidskundige Programma Introductie; Kennismaking; Arbo-wet; Partijen in de Arbo-wet; Arbobeleidscyclus; De

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org

T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) De Molen 30, 3994 DB Houten Postbus 1010, 3990 CA Houten T 030 659 55 50 F 030 659 56 55 E info@vhg.org I www.vhg.org Een arbeidsongeval! Wat nu? Wilt

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Stappenplan en checklist arbodienstverlening

Stappenplan en checklist arbodienstverlening Deze checklist helpt bij het afsluiten of beoordelen van een contract met een arbodienst aan de hand van een viertal stappen. Stap 1: Stap 2: Stap 3: Stap 4: Wat verwacht u als opdrachtgever van de arbodienst

Nadere informatie

PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA. RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht

PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA. RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie is wettelijk verplicht PRAKTISCHE INSTRUMENTEN VOOR ARBORISICO S IN DE GRAFIMEDIA Ondernemers in de Grafimedia,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Personeel Juni 2017 31-05-2017 12-06-2017 3.21 Arbobeleid Personeel/Arbobeleid Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten 3 2. Organisatie 4 2.1 Preventiemedewerker

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Scoren met medezeggenschap

Scoren met medezeggenschap Scoren met medezeggenschap actualiteiten Arbeidsomstandighedenwet privacyregels bij ziekte Huidige wettelijke taken verplicht om zich door bedrijfsarts te laten bijstaan ziekteverzuimbegeleiding periodiek

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

De RI&E is up-to-date

De RI&E is up-to-date Preventie moet in de spotlights staan. De bedrijfsarts moet kunnen uitblinken in zijn rol. Betrokkenheid moet beter. Dat zijn de doelen van de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet. Eén van de wijzigingen

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Keuzegids arbodienstverlening

Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Keuzegids arbodienstverlening Turien & Co. Assuradeuren biedt werkgevers zoveel mogelijk keuzevrijheid in de verzuimbegeleiding. Juist door deze ruime keuzevrijheid is het

Nadere informatie

Onderwerp basiscontract

Onderwerp basiscontract Checklist basiscontract Een basiscontract voor arbodienstverlening wil helderheid geven aan alle betrokkenen. Het is gebaseerd op de wet- en regelgeving en de minimale eisen waaraan een contract tussen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Interpolis ZekerVoorJePersoneel

Interpolis ZekerVoorJePersoneel Interpolis ZekerVoorJePersoneel Verzekeringsvoorwaarden (INC-BV-01-181) Verzuimmanagement Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Inhoudsopgave pagina Verzuim door ziekte 2 1 Binnen welke tijd meldt

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger!

Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak. Zo werk je prettiger! Aan de slag met de Stoffenmanager Schoonmaak Zo werk je prettiger! Vooraf Schoonmakers werken dagelijks met allerlei schoonmaak- en onderhoudsmiddelen. Hierin zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn

Nadere informatie

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s);

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s); Arbozorg en Remedium Als ondernemer bent u bekend met het belang van een gezond en plezierig werkklimaat. Dat houdt immers het verzuim laag en zorgt ervoor dat uw mensen elke dag enthousiast en gemotiveerd

Nadere informatie

Invloed op arborisico s

Invloed op arborisico s Invloed op arborisico s Wettelijk kader en overleg Simon Troost Korte quiz Mag elke werknemer of alleen een specialist de RI&E uitvoeren? Moet de werkgever in geval van verzuim het advies van een bedrijfsarts

Nadere informatie

Branche-RI&E in het MKB kan beter

Branche-RI&E in het MKB kan beter Branche-RI&E in het MKB kan beter In 2003 verscheen een nog altijd actueel rapport over arbo en kleine bedrijven. Daarin werd duidelijk dat kleine werkgevers arbobeleid als een last ervaren en grote behoefte

Nadere informatie

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per

Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen per Overzicht beboetbare nieuwe Arbo verplichtingen Met ingang van 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit gewijzigd. Zie hierover: https://www.fnv.nl/themas/veilig-en-gezond-werken/arbo/nieuwe-arbowet-per-1-juli-2017

Nadere informatie

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw"

Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht oud en nieuw Gezond werk, goed geregeld Nieuwe arbowet: overzicht "oud" en "nieuw" Laatste update 13 mei 2007 Het arbo-wetgevingsgebouw in zijn totaliteit Bevat vooral spelregels en systeembepalingen : Situatie 2006

Nadere informatie

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV

CumLaude. Wetgeving. - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV CumLaude Wetgeving - Arbowet 2007 - Wettelijke Eisen Bedrijfsveiligheid - RI&E - Risico Inventarisatie & Evaluatie - Veelgestelde Vragen BHV Harpdreef 24 4876 ZX Etten leur 076-565 80 84 info@cumlaudebhv.nl

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo

Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden bij het inlenen van medewerkers van Wedeo Hoe is dat geregeld? Inleiding Werkt u met ingeleende

Nadere informatie

Gewijzigde wetgeving(en)

Gewijzigde wetgeving(en) Gewijzigde wetgeving(en) De gevolgen voor de werkgever (en werknemers) Het wordt er niet makkelijker op Het basiscontract Een van de belangrijkste wijzigingen is de invoering van het basiscontract. Het

Nadere informatie

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017)

ARBOBELEIDSPLAN. Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond. (maart 2017) ARBOBELEIDSPLAN Delta-onderwijs: prettig, veilig en gezond (maart 2017) 1 1. Inleiding Onze medewerkers zijn de dragers van de kwaliteit van onderwijs. Delta-onderwijs streeft ernaar alle medewerkers een

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening

1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening 1. Inleiding op het onderdeel beleid voor bedrijfshulpverlening 1.1 Wat is bedrijfshulpverlening? Bedrijfshulpverlening gaat over de manier waarop een bedrijf kleine en grotere calamiteiten het hoofd biedt.

Nadere informatie

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol

Verzuim? Verzuim voorkomen, Verzuimbeleid en Verzuimprotocol Goede arbeidsomstandigheden en duidelijke afspraken over het verzuimbeleid binnen uw onderneming kunnen u helpen verzuim te voorkomen. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden U kunt de arbeidsomstandigheden

Nadere informatie

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER

BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER BIJLAGE PM PREVENTIEMEDEWERKER Deze bijlage is voor personen die de veiligheidscursus - PREVENTIEMEDEWERKER (willen gaan) volgen. PREVENTIE Preventie = Voorkomen dat een ongeval of calamiteit gebeurt door

Nadere informatie

Arbodienstverlening Keerpunt 2019

Arbodienstverlening Keerpunt 2019 Informatiekaart Arbodienstverlening 2019 Ziekte van een werknemer is niet prettig; niet voor uw werknemer, maar ook niet voor u. Zeker niet wanneer er sprake is van langdurig verzuim. U en uw werknemer

Nadere informatie

Home MUTSAERS & SLOOT. Zelfstandige bedrijfs- en verzekeringsartsen. Langvennen Oost DR Oisterwijk Tel:

Home MUTSAERS & SLOOT. Zelfstandige bedrijfs- en verzekeringsartsen. Langvennen Oost DR Oisterwijk Tel: Home MUTSAERS & SLOOT Zelfstandige bedrijfs- en verzekeringsartsen Langvennen Oost 147 5061 DR Oisterwijk Tel: 013-5210488 e-mail: info@mutsaers-sloot.nl Mutsaers & Sloot - Langvennen Oost 147-5061 DR

Nadere informatie