1 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB"

Transcriptie

1 ( t/m ) DZB

2 Opbouw van deze rapportage Deel 1: Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Samenvatting 1. De formatietaakstelling DZB ligt op koers. 2. Het percentage plaatsingen van WSW-ers buiten bij reguliere bedrijven is weer aan het stijgen. 3. De financiën staan onder druk door de afname van groenopdrachten van de gemeenten, maar DZB ligt financieel voor dit jaar nog op koers. 4. Het ziekteverzuim is ultimo maart 2013 van 16,3% gedaald tot 15,2%, een daling van 1,1% ten opzichte van het vierde kwartaal Ziekteverzuimbeheersing is ook in 2013 benoemd tot speerpunt. De komende maanden wordt een actieplan uitgevoerd, dat uiteindelijk moet leiden tot een ziekteverzuimpercentage van ten hoogste gemiddeld 13%. 5. Er wordt een pilot groepsdetachering met PostNL voorbereid, die tot gevolg zal hebben dat de eigen Business Postactiviteiten stoppen en overgaan naar PostNL. Het OR-advies wordt nog ingewonnen. De contractonderhandelingen zijn ook nog gaande. 6. DZB heeft samen met de vakbonden overleg gevoerd om te komen tot een sociaal statuut voor de WSW medewerkers. In dit statuut worden de rechten en plichten van de medewerkers én de organisatie inzake de beweging van binnen naar buiten op een transparante wijze verwoord. Ondertekening van het Sociaal Statuut zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. 7. Vanaf maart 2013 wordt het project Dagbesteding opgepakt door de LWB. Samen met de gemeente en partners zal een pilot worden gestart. Plan is met een aanbieder van dagbesteding op de locatie Kwekerij acht mensen dagbesteding te bieden en acht mensen groenwerk. Bij succes kan dit worden uitgebreid. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

3 Deel 1: Ontwikkelingen 1.1 Mensontwikkeling a. Realisatie taakstelling 2012 Leiderdorp De taakstelling voor Leiderdorp in 2013 is 109,66 SE. De realisatie is in het eerste kwartaal uitgekomen op 109,8 SE. De omvang van de wachtlijst voor de gemeente Leiderdorp is in het eerste kwartaal uitgekomen op vijftien personen. b. Stand van zaken van binnen naar buiten De term van binnen naar buiten komt voort uit de gedachtegang om medewerkers zich zodanig te laten ontwikkelen dat zij zo regulier mogelijk geplaatst kunnen worden. In dit kader worden drie werkgebieden onderkend: Binnen/Binnen: dit is werken binnen DZB (beschut werk). De medewerkers die hierop zijn aangewezen, hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om in direct contact met burgers of klanten te werken. Zij zijn aangewezen op het werken op afdelingen zoals Verpakking of Montage. Binnen/Buiten: hierbij zijn de medewerkers in dienst van DZB maar werken buiten het bedrijf, in direct contact met burgers of klanten. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen Business Post, Onderhoud, Catering, en Hoveniers. Buiten: hierbij werken de medewerkers bij een andere werkgever dan DZB. Dat gebeurt op basis van detachering of op basis van Begeleid Werken. FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo dec ,1 28,2% 341,3 35,9% 340,9 35,9% Target ultimo ,8% 30,2% 40,0% Ultimo maart ,4 28,9% 329,8 34,85% 343,2 36,3% Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken Na de daling met reden van vorig jaar, is de opgaande lijn voor de categorie buiten weer opgepakt. c. Sociaal Statuut DZB heeft samen met de vakbonden overleg gevoerd om te komen tot een sociaal statuut voor de WSW medewerkers. In dit statuut worden de rechten en plichten van de medewerkers én de organisatie inzake de beweging van binnen naar buiten op een transparante wijze verwoord. Ondertekening van het Sociaal Statuut zal in het tweede kwartaal plaatsvinden. d. Opleidingen Het opleidingsplan voor 2013 is in uitvoering en kent een begroting van Het budget zal nauwgezet worden bewaakt en aanvragen moeten volgens een vastomlijnde procedure worden opgesteld en ingediend. Dit jaar wordt weer gestart met groepsgerichte trainingen op het terrein van (beginnend) leidinggeven. De e-learningpakketten DigiTaalgids, Goed bezig, Muiswerk, AKA Op weg naar werk en TAS Training Arbeidsbelasting worden inmiddels door de afdeling Basiseducatie ingezet bij zowel individuele trainingen als groepstrainingen. De e-learningpakketten worden binnenkort 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

4 ook in het Participatiecentrum ingezet. E-learning maakt een grote ontwikkeling door en waar mogelijk, zet DZB dit middel dan ook in. SBCM heeft een e-learningportal ontwikkeld voor de SW-sector, teneinde het digitaal leren door medewerkers te stimuleren. DZB Leiden is daarbij betrokken en heeft in het eerste kwartaal alle medewerkers geïnformeerd over het e-learningportal van het SBCM. In 2011 zijn de trainingen in het kader van bejegening voor het stafpersoneel gestart. In het eerste kwartaal van 2013 zijn over dit onderwerp herhalingsbijeenkomsten georganiseerd Dit jaar wordt voor alle medewerkers twee maal een bijeenkomst georganiseerd op afdelingsniveau, waarbij een thema dat betrekking heeft op bejegening wordt behandeld. In het tweede kwartaal van 2013 is dat Pesten of Plagen? 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

5 1.2 Leerwerkbedrijven (LWB) a. Algemeen Arbo Er wordt gewerkt aan de implementatie van het Arbojaarplan Daarin worden de tijdens de evaluatie van het Arbojaarplan 2012 naar voren gekomen leerpunten nadrukkelijk meegenomen. Een nieuwe ontwikkeling is dat in de eerste helft van 2013 alle RIE s met de bijbehorende actiepunten op het DZB Intranet worden geplaatst, zodat alle medewerkers daar kennis van kunnen nemen. Alle VGW-zaken (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) worden op reguliere basis door de manager LWB en de Arbo-coördinator met de Ondernemingsraad (OR) besproken, dit om de OR zoveel mogelijk bij arbeidsomstandigheid te betrekken. Ziekteverzuim Ziekteverzuimreductie is in 2013 een belangrijke speerpunt. In gezamenlijke acties met de bedrijfsartsen en de afdeling Mensontwikkeling (MO) wordt maximale aandacht besteed aan ziekteverzuim en de daarbij horende al dan niet werkgerelateerde factoren. In het eerste kwartaal van 2013 is een verbetering in het verzuim gerealiseerd. Individuele Ontwikkelingsplannen (IOP s) IOP s vormen de basis voor de ontwikkeling van WSW-medewerkers. De IOP s zijn in 2012 voor alle medewerkers afgerond. Teneinde een maximaal resultaat te behalen, wordt onderzocht hoe de IOP s kunnen worden verbeterd. Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO) De terugkoppeling van de resultaten van het in 2012 gehouden MTO heeft plaatsgevonden. In het tweede kwartaal 2013 wordt gestart met de uitvoering van de verbeterpunten die nu in alle vormen van werkoverleg worden geïnventariseerd. Organieke doelstellingen In het eerste kwartaal van 2013 is een aanvang gemaakt met het goede gesprek voor de in de LWB werkzame (leidinggevende) ambtenaren. In de LWB zijn de targets & KPI (Key Performance Indicators, ofwel Kritieke Prestatie-indicatoren) gedefinieerd en binnen de lijn vertaald. Aangezien deze materie voor de meeste collega s nieuw is, wordt hierin veel tijd gestoken zodat binnen alle teams de verwachtingen over 2013 helder zijn. Dagbesteding Vanaf maart 2013 wordt het project Dagbesteding opgepakt door de LWB. Samen met de gemeente en partners zal een pilot worden gestart. Plan is met een aanbieder van dagbesteding op de locatie Kwekerij acht mensen dagbesteding te bieden en acht mensen groenwerk. Bij succes kan dit worden uitgebreid. Duurzaamheid Binnen de bedrijfsonderdelen van de LWB is in het kader van duurzaamheid het onderwerp verspilling als centraal thema gekozen. Elke bedrijfsafdeling gaat daar een eigen invulling aan geven. b. Productie en dienstverlening Business Post Er wordt een pilot groepsdetachering met PostNL voorbereid, die tot gevolg zal hebben dat de eigen Business Postactiviteiten stoppen en overgaan naar PostNL. Het OR-advies wordt nog ingewonnen. De contractonderhandelingen zijn ook nog gaande. Scanafdeling Het accountteam werkt, samen met de verantwoordelijke lijnfunctionarissen en de partner Doccare, aan nieuwe opdrachten; daaruit wordt veel werk verwacht, gezien de voortgang 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

6 contractgesprekken. Voor de tweede helft van 2013 worden grote opdrachten verwacht. Binnenkort wordt gestart met een opdracht voor de gemeente Leiden. Groendiensten Ook de afdeling Groendiensten heeft te lijden onder de bezuinigingen bij de eigen en omliggende gemeenten. Regiogemeenten verminderen het werk drastisch. Met Stedelijk Beheer zijn gesprekken gaande om te onderzoeken, of het mogelijk is dat meer werk aan DZB kan worden gegund. Catering Er zijn gesprekken gaande met een mogelijke joint venture partner voor de Catering. SP71 en de gemeente Leiden zijn bij dit proces betrokken. Onderhoud Geen bijzonderheden. Montage en PVF De extra acquisitie die in het eerste kwartaal is ingezet, heeft extra werk voor het LWB opgeleverd, zoals het monteren van beugels en medisch verpakken. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

7 1.3 Re-integratie Leiden (RL) Werkgeversbenadering Nu de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal 2013 geen teken van herstel laat zien, is het contact met werkgevers extra belangrijk. In veel gevallen kost het bedrijven moeite om het eigen personeel aan het werk te houden, en het vraagt veel inzet en creativiteit om banen te blijven vinden. Op basis van persoonlijk contact met werkgevers en vasthoudendheid vinden de accountmanagers uiteindelijk voldoende vacatures. Helaas blijkt de kloof tussen nietwerken en een betaalde baan in de praktijk erg groot; onder mensen die in een nieuwe baan zijn begonnen komt veel uitval voor. a. Communicatie De vorig jaar ingezette communicatielijn wordt vastgehouden. Bedrijven wordt gevraagd hun successen te delen in het vertrouwen dat dit andere bedrijven ook inspireert en aanzet tot het zaken doen met DZB. Netwerken is een goede gelegenheid om te laten zien wat DZB kan: de bijeenkomst van de BV Leiden, commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt op 28 maart bij DZB, werd goed bezocht. b. Accountmanagement Ondanks de crisis zijn vele tientallen banen geacquireerd, waarop nu wordt gematcht. b.1 Concrete resultaten Arrangementen: o verkeersregelaars; dit kwartaal zijn zestien werkzoekenden opgeleid en aan het werk; o zorgarrangement op niveau 2-3 in voorbereiding, geplande start in oktober Veveco, een bedrijf op de bloemenveiling in Rijnsburg waar bloemen worden verpakt. In de eerste twee maanden zijn dertig werkzoekenden gestart. Acht werkzoekenden hebben uiteindelijk een arbeidsovereenkomst gekregen. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

8 1.3.2 Participatiecentrum (P-centrum) en trajecten naar werk a.1 Aanmeldingen en trajecten Figuur 1: aanmeldingen P-centrum 2013 In totaal zijn in het eerste kwartaal 132 deelnemers gestart in het P-centrum. Hiervan zijn er in het eerste kwartaal vijftien afgesloten, waarvan twaalf uitgestroomd naar werk (onderdeel gestarte trajecten).. Steeds minder trajecten worden afgewezen in verband met de afstand tot de arbeidsmarkt (nu nog 12,7%). De verwachting is dat het aantal aanmeldingen na Q1 (al dan niet tijdelijk) zal dalen als gevolg van nieuwe intakeprodure bij Werk & Inkomen. Het aantal aangemelde werkzoekenden is sinds februari 2013 afgenomen in verband met de start van de workshops bij W&I. Een deel van hen krijgt drie maanden de tijd om zelf op zoek te gaan naar werk. Aan het einde van het tweede kwartaal zal zicht zijn op het percentage werkzoekenden van deze doelgroep, dat alsnog bij het P-centrum zal worden aangemeld. Figuur 2: resultaten afgesloten trajecten 2013 (deze trajecten kunnen ook in eerdere kwartalen zijn gestart) 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

9 Aan het einde van het eerste kwartaal 2013 waren er nog 339 werkzoekenden in traject. dit betreft deels trajecten die in eerdere kwartalen gestart zijn. a.2 Scholing In elk traject wordt bezien of het inzetten van scholing nodig is om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. De eerste twee categorieën scholing in onderstaand overzicht, BBL en cursus/training, zijn kwalificerend; de overige twee niet, maar wel van belang voor het vergroten van de kansen op betaald werk. P-plaatsen Stage Leerwerktraject Totaal Aantal % % % % BBL 0 0% 2 3% 12 27% 14 7% Cursus/training 26 33% 30 45% 42 95% 98 52% Vaardigheidstraining 20 26% 13 20% % 77 41% Leerdoelen in praktijk % % 43 98% % Tabel 2: ingezette scholing a.3 Participatieplaatsen (P-plaatsen) Een P-plaats is een instrument op weg naar regulier werk met de duur van maximaal twee jaar. Het is een additionele werkplek waar een werkzoekende zich met behoud van uitkering in de praktijk verder kan ontwikkelen, met inzet van leerdoelen en waar mogelijk scholing. Ontwikkeldoelen worden per P-plaats vastgesteld en vastgelegd. Dit betreft indien mogelijk kwalificerende scholing en daarnaast leerdoelen in de praktijk (arbeidsritme, sociale- en werknemersvaardigheden, et cetera). In het eerste kwartaal zijn in totaal 57 deelnemers werkzaam op een P-plaats. In deze periode zijn zeven werkzoekenden begonnen op een P-plaats en acht P-plaatsen beëindigd, waarvan 50% vanwege het aanvaarden van betaald werk, de anderen zijn terugverwezen naar Werk & Inkomen. a.4 Social Return on Investment Medio mei 2012 is operationeel een start gemaakt met de 5%-eis Social Return in te bedden in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid. Medio 2012 zijn via een flexibele constructie acht uitkeringsgerechtigden geplaatst; daarvan zijn vier mensen in het eerste kwartaal naar een reguliere baan doorgestroomd. Opvallend is dat voornamelijk werknemers ouder dan 45 jaar doorstromen naar opdrachtnemers. Jongere werknemers blijven veelal betaald werken in de flexibele schil en worden ingezet op verschillende aanbestedingen waar Social Return van toepassing is. In het eerste kwartaal van 2013 is in samenwerking met de opleidingspartner uit de infrasector, SPG Nederland, ook de eerste jongere doorgestroomd naar een betaald opleidingstraject (BBL). Vanuit de aanbesteding Collectieve Ziektekosten Minima (CZM) is in goed overleg met de opdrachtnemer, Zorg & Zekerheid, de basis gelegd voor het uitvoeren van een groot schilderwerk bij de opdrachtnemer zelf. Dit levert weer leerwerkplekken op voor in totaal vijf á zes leerling-schilders in de maanden mei en juni van Daarnaast zullen door de opdrachtnemer enkele facilitaire medewerkers betaald ingezet gaan worden. b1. Arrangementen Het betreft hier de resultaten van de branchegerichte leerwerktrajecten, namelijk Horeca, Klussenteam en Orde en Veiligheid. Aan deze trajecten nemen werkzoekenden uit diverse doelgroepen deel. De percentages succesvol afgesloten trajecten zijn gebaseerd op de totale looptijd van de verschillende arrangementen. In de tekst staan de resultaten van het afgelopen kwartaal vermeld. Percentage succesvol afgesloten trajecten Horeca Q Q Q Q Q e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

10 62% 65% Tabel2: Succesvolle uitstroom Horeca naar reguliere werkgever In het eerste kwartaal 2013 zijn negen werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject Horeca. In dezelfde periode zijn vier trajecten afgesloten; alle met werk als resultaat. Het succespercentage dit kwartaal is 100%. Percentage succesvol afgesloten trajecten Klussenteam Q Q Q Q Q % 35% Tabel3: Succesvolle uitstroom Klussenteam naar reguliere werkgever In het eerste kwartaal 2013 zijn vijf werkzoekenden ingestroomd in het leerwerktraject klussenteam. In datzelfde kwartaal zijn drie werkzoekenden uitgestroomd, waarvan twee naar een betaalde baan. Het succespercentage dit kwartaal is 67%. Percentage succesvol afgesloten trajecten Orde en Veiligheid Q Q Q Q Q % 52% Tabel 4: Succesvolle uitstroom Orde en Veiligheid naar reguliere werkgever In het eerste kwartaal van 2013 is een nieuwe beveiligingsgroep van twaalf werkzoekenden gestart. In deze periode zijn twee werkzoekenden uitgestroomd naar een betaalde baan. Het succespercentage dit kwartaal is 100%. b.2 Club van 100 / Hoger opgeleiden (voormalig- korte trajecten naar werk) De Club van 100 heeft in het eerste kwartaal de aanpak aangepast aan de veranderende cliëntengroep (zoals schulden en psychische problematiek) en aan de nieuwe intakeprocedure van de afdeling Werk en Inkomen. Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met derden en zo veel mogelijk met werkgevers. Opvallend is het grote aantal cliënten die hebben te maken met tijdelijke en parttime contracten, waardoor (volledige) uitstroom uit de uitkering langer uitblijft. Percentage succesvolle plaatsingen Club van 100 Q Q Q Q Q % 66 % Tabel 5: Resultaten plaatsing van afgesloten (korte) trajecten ( Club van 100 ) b.3 Projecten met de Binnenvest en EKT De Binnenvest meldt mensen aan voor het traject Samen aan de Slag (AWBZ gefinancierd). Het gaat om dak- en thuislozen die toe zijn aan activering. Het aantal aanmeldingen is 20 tot 25 mensen per jaar. In het eerste kwartaal 2013 zijn 24 cliënten begeleid met de volgende resultaten: o vijf cliënten naar vrijwilligerswerk; o vier cliënten naar een werkervaringsplaats; o één cliënt naar een betaalde baan; o o zes cliënten nog (of opnieuw) in activeringstraject; bij drie cliënten is het traject tijdelijk stopgezet (on hold). Een vijftal trajecten zal binnenkort (onsuccesvol) worden afgesloten. In het eerste kwartaal zijn vier werkzoekenden aangemeld voor een traject EKT 1. In dezelfde periode zijn zes trajecten beëindigd (twee met regulier werk, waarvan één gesubsidieerde werkplek, en vier cliënten zijn uitgestroomd als gevolg van verhuizing naar een andere gemeente). 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

11 b.4 Trajecten UWV (Wajong-toeleiding en jobcoaching) Binnen de mantelovereenkomst die RL in 2009 heeft afgesloten met het UWV zijn over de periode van twee jaar ( ) de resultaten gemeten. De plaatsingspercentages zijn in het eerste kwartaal 2013 vastgesteld en zijn: voor IRO toeleidingstrajecten ZMP (zeer moeilijk plaatsbaar) ruim 39% (voorwaardelijke target is 25%) voor IRO toeleidingstrajecten regulier 75% (voorwaardelijke target is 50%) Detacheringen & Begeleid Werken FTE % FTE % FTE % Binnen/Binnen Binnen/Buiten Buiten Ultimo dec ,1 28,2% 341,3 35,9% 340,9 35,9% Target ultimo ,8% 30,2% 40,0% Ultimo maart ,4 28,9% 329,8 34,85% 343,2 36,3% Plaatsingen (in FTE) Tabel 8: Aantallen FTE gedetacheerd en Begeleid Werken Ook in het eerste kwartaal 2013 zijn mensen terug gekomen van projecten, met name vanwege economische redenen bij opdrachtgevers. Inmiddels is het aantal medewerkers in een groepsdetachering gestegen naar 10% van het totaal aantal detacheringen. In het eerste kwartaal zijn negen mensen vanaf de wachtlijst direct geplaatst bij Kringloopbedrijf het Warenhuis. Tegelijkertijd zijn negen mensen van Kringloopbedrijf het Warenhuis aangemeld bij het Matchbureau (Leidse Kracht) om bemiddeld te worden naar een andere externe werkplek. De bemiddeling naar nieuwe werkplekken is in volle gang. Mede door de komst van het Matchbureau wordt verwacht dat de uitstroom sneller zal gaan. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

12 Deel 2: Financiën In tabel 9 wordt de begrotingsrealisatie over het eerste kwartaal van 2013 op hoofdlijnen gepresenteerd. Het resultaat voor Begeleid Werken is in dit overzicht apart vermeld. In paragraaf a vindt u een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, en in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE. a. Analyse van het resultaat DZB Leiden WSW t/m periode: Begroting Begroting Realisatie Verschil Excl. Re-integratie Leiden Gehele jaar T/m 1e Kw. T/m 1e Kw Loonkosten WSW N Subsidie V Subsidieresultaat A N NTW (netto toegevoegde waarde) B N Resultaat begeleid werken C N Exploitatiekosten D V Exploitatieresultaat (A+B+C+D) E V Diverse baten en lasten F V Stelposten G N Frictiekosten V Eenmalige onttrekking uit reserve V Bedrijfsresultaat (E+F+G) Tabel 9: Begrotingsrealisatie DZB tot en met Q a1. Subsidieresultaat Het resultaat op loonkosten bedraagt in totaal 59k negatief. Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door een nadelig bezettingsverschil als gevolg van een grotere gemiddelde bezetting (9,66 FTE) dan begroot. Dit levert in het eerste kwartaal tevens een hogere subsidie op. Het beeld wordt enigszins vertekend omdat de kosten van WSW-ers, die in de loop van het jaar met pensioen gaan, wel in het eerste kwartaal vallen. Over het jaar bekeken is op dit moment sprake van onderrealisatie op de bezetting. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

13 a2. Netto Toegevoegde Waarde (NTW) t/m het 1e kwartaal 2013 Het overzicht van de NTW per afdeling ziet er als volgt uit: NTW e kwartaal Begroot Deelbegr. Realisatie Verschil % Realisatie Verschil (x 1000) e Kwartaal Afdelingen Montage V 2% V Afdeling Catering V 0% V Afdeling Post V 0% N Afdeling Digitalisering N -47% - 19 V Afdeling Groen N -18% N Afdeling Onderhoud V 7% V Afdeling Detacheringen N -5% N Afdeling Verp. & Chocolaterie V 20% V Diversen WSW V 46% V - Totaal WSW-productie N -1% V Tabel 10: NTW resultaten DZB Q per afdeling Montage & Verpakkingen De NTW van de afdeling Montage is aan het einde van het eerste kwartaal 2% beter dan begroot. Mede als gevolg van terugval vanuit andere afdelingen is de bezetting hoger dan begroot, hetgeen de NTW per FTE drukt. De orderportefeuille is onvoldoende gevuld om met deze bezetting een goede NTW te blijven realiseren. Dit heeft aandacht. De NTW van de afdeling Verpakkingen en Chocolaterie samen is aan het einde van het eerste kwartaal 43k beter dan begroot (20%!). De bezetting is lager dan begroot. De omzet van de twee grootste opdrachtgevers was aanzienlijk hoger dan begroot. Het is vanwege seizoensinvloeden niet vanzelfsprekend dat dit zeer positieve resultaat representatief is voor het jaarresultaat, maar het eerste kwartaal ziet er goed uit. Digitalisering Dit is een in potentie rendabele activiteit, die goed bij een deel van de doelgroep past. Er dienen echter voldoende opdrachten te worden geacquireerd om voor een continue stroom werk te zorgen. De prospects zien er op dit moment goed uit, maar het eerste kwartaal zijn de exploitatiekosten nog niet gedekt. Groen In de begroting voor 2013 zijn voor 130k aan nieuwe opdrachten opgenomen, deze opdrachten zijn nog niet binnen. Het bestek voor Voorschoten zal, als gevolg van bezuinigingen van deze gemeente, in mindere mate worden gerealiseerd dan begroot. De activiteiten van de Kwekerij zijn stilgelegd. Het resultaat over het eerste kwartaal is 18% negatief. Onderhoud Het begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud is het eerste kwartaal 7% positief. Schoonmaak en Beveiliging (meer werk en meer inzet eigen mensen) scoren positief, de Fietsenstallingen neutraal, en de Schilders (afnemende kwaliteit van medewerkers) negatief. Detacheringen De NTW van individuele detacheringen is nagenoeg conform begroting, maar op groepsdetacheringen (voornamelijk wasserij Gaverland) is 60k minder NTW gerealiseerd. In de opstartfase van Gaverland zijn de kosten hoger dan verwacht en is de gemiddelde opbrengst lager. De inzet van WWB-ers dient te worden beperkt (duur) en de lagere opbrengst als gevolg van productsamenstelling zal worden geanalyseerd en met de opdrachtgever besproken. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

14 Catering en Business Post Deze afdelingen presteren conform begroting. Re-integratie Leiden De productieopbrengsten van RL lopen achter op de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door de tegenvallende opbrengsten van het Klussenteam. Er is een positief resultaat op de kosten van vaste krachten, deels gecompenseerd door een negatief resultaat op ambulante krachten. a3. Exploitatiekosten Per saldo zijn de exploitatiekosten in het eerste kwartaal k lager dan begroot. Dit wordt vooral veroorzaakt door nog niet uitgegeven budgetten op gebied van opleidingen, overige personeelskosten en een onderschrijding op algemene kosten. a4. Totaal overige baten/ lasten Het saldo van overige baten en lasten is na het eerste kwartaal k positief ten opzichte van de begroting; dit wordt vooral veroorzaakt door baten uit voorgaande jaren. a5. Begrotingsresultaat Het begrotingsresultaat na het eerste kwartaal van 2013 is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat Neg NTW Neg Begeleid Werken Neg Exploitatiekosten Pos Overige baten en lasten Pos Stelpost Neg Begrotingsresultaat Pos Tabel 11: Begrotingsresultaat De stelpost heeft betrekking op tekort op de begroting die is veroorzaakt door de stijging van de loonkosten WSW. Dit tekort dient in de loop van het jaar met ombuigingen te worden afgedekt. b. Ontwikkeling van de subsidieratio 1,14 1,12 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 Subsidieratio (loonkosten/subsidie) 0, Grafiek 1: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken). 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

15 Als gevolg van de korting op de subsidie van per SE met ingang van 2011 is de subsidieratio (zie grafiek 1, vorige pagina) bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1,11. De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch indexeerde, kwam de subsidieratio in 2012 op 1,10 uit. In 2013 heeft een aanzienlijke stijging van de loonkosten en werkgeverslasten plaatsgevonden, waardoor de subsidieratio verder verslechtert tot 1,128. Of in 2013 ook een indexatie zal plaatsvinden, is nog niet bekend. c. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente t/m het jaar 2013 Subsidieresultaat versus de bijdrage van de gemeente leiden Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie Bijdrage Gemeente Leiden Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB In grafiek 2 zijn de kosten van de subsidieratio (Rijkssubsidie -/- loonkosten) en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage (roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden, ondanks het feit dat in beide jaren geen compensatie voor kostenstijgingen in de subsidie is verwerkt en in 2011 een korting op de rijkssubsidie van per SE is toegepast ( minder subsidie). Ook de krimp van de WSWpopulatie en het effect daarvan op de NTW is gecompenseerd door maatregelen en heeft daardoor niet geleid tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro kwam en de reserves intact zijn gebleven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat opnieuw als gevolg van de stijging van werkgeverslasten en WSW-loonkosten. Of deze kostenstijging in de subsidie wordt gecompenseerd is nog niet bekend. In grafiek 3 (zie volgende pagina) zijn de kosten van de subsidieratio (gemiddelde loonsom WSW -/- Rijkssubsidie) en de bijdrage van de Gemeente Leiden per de in Leiden woonachtige SE s berekend. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

16 Subsidieresultaat per SE versus de bijdrage gemeente Leiden per leidse SE Loonkosten WSW -/- Rijkssubsidie per leidse se Bijdrage Gemeente Leiden per leidse SE Grafiek 3: Kosten van de subsidieratio en de bijdrage van de Gemeente Leiden, berekend per de in Leiden woonachtige SE. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

17 Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Ziekteverzuimperc Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q Grafiek 4: Ziekteverzuim 2010 tot en met Q Het ziekteverzuim is in het eerste kwartaal gedaald van16,3% naar 15,2%. Dit is een daling van 1,1% ten opzichte van het vierde kwartaal In dezelfde periode in 2012 was het verzuim 14,3%, een verschil van 0,9%. Het behoeft geen betoog dat dit verzuimpercentage (nog steeds) te hoog is. DZB streeft naar een percentage van 13%. Om dit te bereiken is ziekteverzuimbeheersing voor 2012 en 2013 als speerpunt benoemd. Er is een actieplan opgesteld dat de komende maanden uitgevoerd gaat worden. Dit moet leiden tot een ziekteverzuimreductie tot in elk geval maximaal 13%. 1 e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

18 Appendix Realisatie Periode Ultimo Juni 2012 Ultimo Sept Ultimo Dec Ultimo Maart 2013 Taakstelling 2013 Leiden 715,5 720,9 720,6 702,2 723,19 Leiderdorp 108,9 109,2 109,2 109,8 109,66 Wachtlijst gemeente Leiden Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Wachtlijst gemeente Leiderdorp Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 maart 2013 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prioriteitcategorie Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 december 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 30 september 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal Prio 0 >3,5 jr. op WL Prio 1 + WWB Prio 2 WWB per 31 Maart 2012 Prio 3 Overig Prio 4 Begeleid Werken Prio 5 Overige Totaal e Kwartaalverslag 2013 DZB versie Leiderdorp 11 juni

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

3 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB Leiden

3 e Kwartaalrapportage 2013 ( t/m ) DZB Leiden (01-07-2013 t/m 30-09-2013) DZB Leiden Opbouw van deze rapportage Deel 1: Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ontwikkeling Ziekteverzuim Samenvatting Voor u ligt de derde kwartaalrapportage van 2013

Nadere informatie

Rapportage Q1 2014 (01-01-2014 t/m 31-03-2014) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp

Rapportage Q1 2014 (01-01-2014 t/m 31-03-2014) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp (01-01-2014 t/m 31-03-2014) DZB Leiden Gemeente Leiderdorp Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1. Mensontwikkeling a. De taakstelling

Nadere informatie

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen

De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen De missie van DZB en de Wet werken naar vermogen Bas van Drooge Directeur DZB april 2012 concept 1 1 Wet werken naar vermogen Eén regeling voor WSW, Wajong en WWB Bezuiniging van ca. 1,8 mld 1 op 3 uitstromers

Nadere informatie

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016.

Sociaal verslag Sociaal verslag Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 1 Sociaal verslag 2016 Dit verslag bevat de kengetallen van de personele organisatie van DZB Leiden over 2016. Sociaal verslag 2016 2 PERSONELE ORGANISATIE Medewerkers Totaal Man Vrouw

Nadere informatie

Rapportage Q3 2014 (01-07-2014 t/m 30-09-2014) DZB voor de gemeente Leiderdorp

Rapportage Q3 2014 (01-07-2014 t/m 30-09-2014) DZB voor de gemeente Leiderdorp (01-07-2014 t/m 30-09-2014) DZB voor de gemeente Leiderdorp DZB Leiden Pagina 2 Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1.1. Mensontwikkeling

Nadere informatie

DZB Leiden Rapportage 2013. (01-01-2013 t/m 31-12-2013)

DZB Leiden Rapportage 2013. (01-01-2013 t/m 31-12-2013) DZB Leiden Rapportage 2013 (01-01-2013 t/m 31-12-2013) Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 2013 1. Mensontwikkeling a. De wachtlijst

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Rapportage Q2 2014. (01-04-2014 t/m 30-06-2014) DZB Leiden. Leiderdorp

Rapportage Q2 2014. (01-04-2014 t/m 30-06-2014) DZB Leiden. Leiderdorp (01-04-2014 t/m 30-06-2014) DZB Leiden Leiderdorp Opbouw van de rapportage Deel 1:Ontwikkelingen Deel 2: Financiën Deel 3: Ziekteverzuim Samenvatting rapportage 1.1. Mensontwikkeling a. De taakstelling

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan

Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan Hoera! Ons jaarbeeld 2016 staat online. Het was een goed jaar met mooie resultaten en daar heeft u aan bijgedragen. Leest u even mee? We hebben 356 mensen naar werk geholpen. Met het LUMC en UWV hebben

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.0504 d.d. 28-5-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid L. Rademaker (SP), inzake Problemen bij DZB en Re-integratie Leiden, ingekomen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

B en W nr d.d

B en W nr d.d B en W nr. 13.0657 d.d. 2-7-2013 Onderwerp Technisch erratum op raadsvoorstel 13.0063 1e bestuursrapportage 2013 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Bijgaand technisch erratum op raadsvoorstel

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever?

Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet Overheidsbemoeienis versus maatschappelijk verantwoord ondernemen Wat betekent deze wet voor u als werkgever? De Participatiewet het juridische plaatje Met ingang van 1 januari 2015

Nadere informatie

Jaarbeeld 2011. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven

Jaarbeeld 2011. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven 2 Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB 3 In vogelvlucht ontwikkelingen 2011 7 Kengetallen 14 Mensontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3]

Inhoud. Voorwoord 5. Begroting 2015 8. NTW overzicht per bedrijf 10. Begrote investeringen 2015 13 [3] Begroting 2015 1 Inhoud Voorwoord 5 Begroting 2015 8 NTW overzicht per bedrijf 10 Begrote investeringen 2015 13 [3] 1 1 [4] Voorwoord bij de geconsolideerde begroting 2015 van NV Empatec Hierbij bieden

Nadere informatie

t ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^

t  ^ nveq.íĩ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^- ^ R16.00060 B E Z O E K A D R E S î Raadhuisstraat 1 9301 AA Roden E M E E N T E P O S T A D R E S t Postbus 109 9300 AC Roden î N O O R D E N V E L D W E B S I T E / E - M A I L t www.gi ^ nl T E L E F

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen

Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Presentatie Rapport Samen Verder Bouwen Informatiebijeenkomst 3 oktober 2014 Jaco van Velden, IROKO Inhoud 1. WOZL op dit moment 2. De Participatiewet 3. De opdracht 4. Scenario s voor Beschut Werken 5.

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. 19 maart 2015 De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hiervoor ontvangen zij een Rijkssubsidie. Ingevolge de Participatiewet komen er geen nieuwe

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Begroting 2017 NV Empatec

Begroting 2017 NV Empatec Begroting 2017 NV Empatec Inhoudsopgave Inleiding 4 Aansluiting tussen NV Empatec en de Gemeenschappelijke 6 Regeling Fryslân-West DWAAN.2019: de 8 doelen en het bestuurlijk convenant 7 Begroting 2017

Nadere informatie

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen

Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Vragenlijst inventarisatie effecten omvorming WSW naar Wet Werken naar Vermogen Tijdens de VGG Algemene Ledenvergadering in Hoogezand op 20 april jl. is afgesproken dat de VNG en de VGG op het onderdeel

Nadere informatie

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda

Plan van aanpak social return. Gemeente Gouda Plan van aanpak social return Gemeente Gouda Doelstelling: Het doel van het Plan van aanpak social return (SR) is om het aantal inwoners dat via SR aan het werk komt ten minstens te verdubbelen. Dat betekent

Nadere informatie

Jaarbeeld 2012. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven

Jaarbeeld 2012. Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven 2 Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB 3 Ontwikkelingen 2012 in een notendop 7 Kengetallen 11 Mensontwikkeling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0019 Rv. nr.: 12.0019 B&W-besluit d.d.: 6-3-2012 B&W-besluit nr.: 12.0194 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderwerp: Vernieuwde visie DZB en herstructureringsplan Wsw Aanleiding:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND

BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND BOB 14/020 Aan de raad, BEGROTING 2015 WERKVOORZIENINGSSCHAP ZUID-KENNEMERLAND Voorgeschiedenis / aanleiding Op 7 oktober jl. heeft het college besloten de conceptbegroting van 2015 ter goedkeuring voor

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten

Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten Trendrapport Impact daling Wsw-subsidie op financiën gemeenten 26 januari 2015 Auteur: drs. G. Reezigt DE WSW SUBSIDIE: VAN MELKKOE TOT MOLENSTEEN Het is zover: de langverwachte Participatiewet is 1 januari

Nadere informatie

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening

Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Financiële gevolgen van het beëindigen van tijdelijke contracten in de sociale werkvoorziening Gemeenten worden geconfronteerd met hoge kosten voor onder andere de SW- populatie, een dalend subsidiebedrag

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013

Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 e Kwartaalrapportage 3 kwartaal 2013 Gemeente Stadskanaal Afdeling Werk & Inkomen 10-12-2013 Afdeling Werk en Inkomen Historische jaarcijfers en actuele stand 2013 Deel 1: Inkomensverstrekking Aantallen

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 286734 Datum : 25 april 2016 Programma : Wmo, Jeugd, W&I Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: mw. M.J.T.G.

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL 2013 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. KWARTAALRAPPORTAGE EERSTE KWARTAAL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. Vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 23 mei Toelichting 1 e kwartaal. Algemeen Het eerste kwartaal van vorig liet een

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014

Ingekomen stukken. Vergadering : 19 juni 2014 Ingekomen stukken Vergadering : 19 juni 2014 Agendapunt : 10 (C2) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk en Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven

MEMO. Aan: Pho Sociale Agenda Datum: 29 augustus 2011 Van: Paul Duijvensz. Onderwerp:Pilot Wajong De Zijl Bedrijven In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013

Participatiewet Dilemma s beschut werken. (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Participatiewet Dilemma s beschut werken (Uitloop)Commissie Sociaal 14 maart 2013 Inhoud Hoofdlijnen Participatiewet (uitloop 7-2) Regeeraccoord Brief 21-12 Contouren Participatiewet Conclusies uit deze

Nadere informatie

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn

Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Notitie Social Return on Investment Alphen aan den Rijn Aanleiding Social Return On Investment (SROI) is als thema opgenomen in het Beleidskader Programma Rijnstreek werkt dat op 28 februari 2013 door

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer:

Raadsvoorstel Nummer: Raadsvoorstel Nummer: 250048 Datum: 26 mei 2015 Hoort bij collegeadvies nummer: 250047 Datum raadsvergadering: 11 juni 2015 Portefeuillehouder: A. Dragt Onderwerp Jaarrekening RWA 2014 Meerjarenbegroting

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09 0055., d.d. 27 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp WWB bestand in 2008 en ontwikkeling arbeidsmarkt als gevolg van kredietcrisis BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. In

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033

Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Jaarplan 2014 Werkgeversservicepunt 033 Inhoud 1. Rol van het WSP in 2014 2. Targets 2014 3. Accountmanagement en instrumentarium 4. Regionale samenwerking 5. Organisatie 6. Bezetting en financiën Versie:

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet!

Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Workshop Risse Groep & Werk.Kom Kansen pakken t.a.v. de Participatiewet! Programma 16.15 uur Welkom (Erik Rosier, projectleider Konnekt os) Hoofdlijnen Participatiewet (Jan Karel Jobse) Aan de slag & korte

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland

Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Sociaal Jaarverslag Milieudienst West-Holland Inhoudsopgave MEDEWERKERS IN BEELD... 3 PERSONEELSBESTAND... 3 FORMATIE EN LEEFTIJD... 3 LEEFTIJDSOPBOUW... 4 VERHOUDING MANNEN/VROUWEN... 4 WELZIJN... 5 MOBILITEIT...

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei

Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant Presentatie gemeenteraden regio 12 april en 17 mei Programma 1. Aanvliegroute 2. Doelen en doelgroep 3. Resultaten 4. Instrumentarium 5. Werkgeversservicepunt 6.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I

Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Begrotingswijziging IJmond Werkt! 2016 I Algemeen In de begroting 2016 was een taakstellende bezuiniging opgenomen van 554 duizend. IJmond Werkt! heeft deze per saldo gevonden langs de weg van onderstaande

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken?

VRAGEN. 2. (pag. 11): Hoe hoog is het voorschot dat de gemeente binnen vier weken na aanvraag voor een bijstandsuitkering moet verstrekken? Raadsvergadering d.d. 26 juni 2007 Raadsnota nummer: 0007046 Onderwerp: Beleidsverslag sociale zekerheid 2006 Vragen van fractie: GroenLinks/D66 Naam raadslid: W.J.W.A. van der Zanden VRAGEN 1. (pag. 11):

Nadere informatie

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN

MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN MODULAIR MODEL PROMEN VOOR GEMEENTERADEN 23 september 2015 Inleiding Met de nieuwe Participatiewet (PW) is één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt tot stand gebracht. Deze fundamentele wijziging

Nadere informatie

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid

College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid College voor Arbeidszaken Kamer Gesubsidieerde Arbeid Brief aan de leden T.a.v. het college en de gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Arbeidsvoorwaarden en de sociale werkvoorziening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen

voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen voor duidelijkheid voor helderheid voor morgen 1 Strategisch plan 2010-2015 de basis voor groei IBN staat voor marktgericht ondernemen met een passie voor mens en maatschappij. Dagelijks brengen wij mensen

Nadere informatie