PUILAETCO DEWAAY FUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PUILAETCO DEWAAY FUND"

Transcriptie

1 PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE Prospectus 19 december 2013

2 A. ALGEMEEN 1. Naam: PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Juridische vorm: naamloze vennootschap Prospectus: PUILAETCO DEWAAY FUND I. Informatie betreffende de bevek 3. Maatschappelijke zetel: Herrmann Debrouxlaan Brussel 4. Oprichtingsdatum: 14/05/ Bestaansduur: onbeperkte duur 6. Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft: België 7. Statuut: bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 8. Lijst van de door de bevek gecommercialiseerde compartimenten: - PUILAETCO DEWAAY BELGIUM - PUILAETCO DEWAAY DOLLAR BONDS - PUILAETCO DEWAAY EURO PRIME BONDS - PUILAETCO DEWAAY SMALL & MID CAP EUROPE 9. Raad van Bestuur van de bevek: - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV, vertegenwoordigd door Mijnheer Yves De Poorter, Head Of Accounting, Risk & Reconciliation van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV, Voorzitter - NV MICS PARTNERS, vertegenwoordigd door Mijnheer Marc De Ruyck, Onafhankelijk Bestuurder - Mijnheer Derek de Wilde d Estmael, Bestuurder, Head of Operations & Clients Administration van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Mijnheer Marc Engels, Bestuurder, Head of Equity Funds van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Mevrouw Candice Schoemans, Bestuurder, Company Lawyer van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Mijnheer Odilon De Groote, Onafhankelijk Bestuurder 10. Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: - Mevrouw Candice Schoemans, Bestuurder, Company Lawyer van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Mijnheer Derek de Wilde d Estmael, Bestuurder, Head of Operations & Clients Administration van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV 11. Commissaris: ERNST & YOUNG B.C.V.B.A., Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Mijnheer Philippe Pire Boulevard d Avroy 38, 4000 Luik. 12. Kapitaal: het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan de waarde van het nettoactief. Het mag niet minder dan EUR bedragen. 13. Beheertype: zelfbeheerde Bevek 14. Delegatie van de administratie: - RBC INVESTOR SERVICES BELGIUM NV - Rogierplein Brussel - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan Brussel, die de Domiciliëringsfunctie vervult 15. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan Brussel 2

3 16. Financiële dienst: SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan Brussel 17. Bewaarder: BELFIUS BANK NV - Pachecolaan Brussel, waarvan de voornaamste activiteit die van een kredietinstelling is. BELFIUS BANK NV kan ook, en dat zowel voor haarzelf als voor derden of in samenwerking met derden, en zowel in België als in het buitenland, alle aan kredietinstellingen toegelaten activiteiten en alle bankoperaties ontplooien, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, en alle activiteiten inzake depot-, makelarij- en beursverrichtingen. 18. Promoteur: SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan, Brussel 19. Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 115, 3, lid 3, 149, 152, 156, 157, 1 er, lid 3, 165, 179, lid 3, et 180, lid 3 van het koninklijk besluit van 12 november 2012: SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan Brussel 20. Regels voor de waardering van de activa: wij verwijzen naar artikel 10 van de statuten van de bevek 21. Balansdatum: 31/ Regels inzake de toewijzing van de netto-opbrengsten: de aandeelhouders van elk compartiment bepalen, op het ogenblik van de Jaarlijkse Algemene Vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, het gedeelte van het resultaat dat, overeenkomstig de geldende wetgeving, aan hun compartiment kan worden toegekend. De compartimenten die enkel kapitalisatiedeelbewijzen bezitten, zullen de totaliteit van de tijdens het boekjaar verzamelde opbrengsten volledig herbelegd zien. De Raad van Bestuur kan beslissen tot de betaalbaarstelling van voorschotten op dividenden onder voorbehoud van de wetsbepalingen. 23. Belastingstelsel: * Voor de bevek: - Jaarlijkse belasting 1 van 0,09658% vanaf 1 januari 2013, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Het percentage daalt naar 0,0925% vanaf 1 januari Terugwinning van inhoudingen aan de bron op Belgische dividenden en buitenlandse inkomsten geïnd door de bevek (overeenkomstig de overeenkomsten tot voorkoming van dubbele belastingheffing). * Voor de belegger: - Dividendbelasting (distributiedeelbewijzen): bevrijdende roerende voorheffing van 25% voor fysieke personen. - Geen belasting op meerwaarden voor de distributie-aandelen voor de belegger, als natuurlijke persoon, in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen. Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Andere belastingheffing van toepassing op de natuurlijke personen inwoners van België: Meer dan 25% van het vermogen van de compartimenten PUILAETCO DEWAAY EURO PRIME BONDS en PUILAETCO DEWAAY DOLLAR BONDS is rechtstreeks of onrechtstreeks belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Bijgevolg, bij de inkoop van zijn kapitalisatieaandelen zal de belegger, als natuurlijke persoon, bezwaard zijn met een 25% roerende voorheffing op het gedeelte van de terugkoopwaarde gelijk aan de inkomstencomponent die rechtstreeks of onrechtstreeks, onder de vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden voortkomen van de opbrengsten uit activa die werden belegd in schuldvorderingen bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Minder dan 25% van het vermogen van de andere compartimenten van de bevek is belegd in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Bij de inkoop van zijn kapitalisatieaandelen zal de belegger, als natuurlijke persoon, in het kader van het normale beheer van zijn privé-vermogen, niet bezwaard zijn met een 25% roerende voorheffing op het gedeelte van het verkregen bedrag afkomstig van de inkomsten op schuldvorderingen. Indien de belegger de datum van verwerving van zijn rechten van deelneming niet kan aantonen of indien hij deze heeft verworven vóór 1 juli 2005 wordt hij geacht ervan houder te zijn vanaf deze datum voor het bepalen van het belastbare bedrag. De bevek is in staat het bedrag van de interesten, meerwaarden en minderwaarden op schuldvorderingen zoals bedoeld in dit punt te berekenen. Bijgevolg is het belastbare bedrag voor de belegger gelijk aan de 1 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 3

4 rentecomponent, meerwaarden en minderwaarden ten gunste van de bevek vanaf de datum van verwerving van de rechten van deelneming door de belegger. Belastingheffing van toepassing op de natuurlijke personen niet-inwoners van België: De compartimenten PUILAETCO DEWAAY EURO PRIME BONDS en PUILAETCO DEWAAY DOLLAR BONDS beleggen meer dan 25% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldinstrumenten bedoeld door de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. Het doel van de Richtlijn 2003/48/EG is het mogelijk te maken dat inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling die in een lidstaat wordt verricht aan uiteindelijke gerechtigden die een natuurlijke persoon zijn en hun fiscale woonplaats in een andere lidstaat hebben, effectief worden belast overeenkomstig het nationale recht van de laatstgenoemde lidstaat (art. 1, 1 van de richtlijn). Sinds 1 januari 2010 is België begonnen met het toepassen van het uitwisselen van informatie. Bijgevolg, zal er in België geen bronheffing toegepast worden op basis van de Richtlijn. De Wet van 17 mei 2004 legt verplichtingen op aan de uitbetalende instantie die in België is gevestigd en niet aan de uiteindelijke belastingplichtige, die onderworpen blijft aan de fiscale verplichtingen van zijn woonstaat. Wanneer de uiteindelijke gerechtigde woonachtig is in een andere lidstaat dan België, verstrekt de uitbetalende instantie die in België gevestigd is, aan de administratie die bevoegd is voor het heffen van de inkomstenbelastingen, bepaalde informatie. De andere compartimenten van de bevek beleggen minder dan 25% van hun activa in schuldinstrumenten bedoeld door de wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2003/48/EG betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden. Bijgevolg vallen ze buiten het toepassingsgebied van de Richtlijn. B. AANVULLENDE INFORMATIE: 1. Informatiebronnen: * De informatie betreffende de betalingen aan de deelnemers, de terugkoop of de terugbetaling van de rechten van deelneming, evenals de informatie betreffende de bevek liggen ter inzage van het publiek aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert. * De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de website van de bevek: het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de laatste jaarverslagen en halfjaarverslagen. * Verder, de lopende kosten en de omloopsnelheid van de portefeuille voor de voorafgaande periodes zijn beschikbaar op de website van de bevek & of kunnen verkregen worden op de volgende plaats: SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Herrmann Debrouxlaan Brussel. * Op verzoek kunnen de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, de statuten en de essentiële beleggersinformatie voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis verkregen worden bij SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Herrmann Debrouxlaan Brussel. De statuten van de bevek zijn bijgevoegd aan het prospectus. * De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening Nr. 583/2010 van de Commissie van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europee Parlement en de Raad wat betreft essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan via papier of via een website wordt verstrekt (hierna Verordening 583/2010 ), zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie. De lopende kosten bevatten alle betalingen uit de activa van de bevek die worden vereist of toegestaan door reglementering, de statuten of het prospectus. Ze bevatten echter geen prestatievergoedingen, instap- en uitstapvergoedingen rechtstreeks door de belegger betaald, de transactiekosten, behalve diegene die gefactureerd worden door de depothoudende bank, de beheermaatschappij, de administratief agent, de bestuurders van de bevek of om het even welke beleggingsadviseur. Instap- en uitstapvergoedingen betaald door de ICBE voor het kopen en verkopen van stukken van een andere ICB maken ook deel uit van de lopende kosten. Bovendien omvatten ze niet de rente op leningen en kosten die betrekking hebben op het houden van derivaten (bv. margin calls). Ze zijn vastgesteld op basis van de kosten van het vorige boekjaar en worden uitgedrukt in percentage van de gemiddelde netto activa van de betreffende periode. In bepaalde gevallen kunnen zij tevens 4

5 worden uitgedrukt in de vorm van een maximumbedrag of gebaseerd zijn op een andere periode van één jaar in het verleden. Zij kunnen tevens het voorwerp uitmaken van een schatting. * De omloopsnelheid, berekend overeenkomstig de bepalingen van de formule opgenomen in bijlage B, afdeling II van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt opgenomen in het laatste jaarverslag. De omloopsnelheid, uitgedrukt in percentage, geeft de jaarlijkse gemiddelde transacties aan die in de portefeuille van het fonds uitgevoerd worden. De omloopsnelheid kan worden beschouwd als aanvullende indicator voor de omvang van de transactiekosten. * Het historisch rendement, berekend volgens de regels bepaald in deel II van afdeling I van bijlage B van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012, is beschikbaar in het laatste jaarverslag. Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn en die een foutief beeld kunnen geven. * Publicatie van de netto-inventariswaarde: de waarde wordt dagelijks gepubliceerd in de financiële pers, L Echo en De Tijd, evenals op de website & Ze is eveneens beschikbaar aan de loketten van de financiële instelling die de financiële dienst verzekert. 2. Jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders: Ze wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op gelijke welke andere plaats in België die op het convocatiebiljet gepreciseerd wordt, op de laatste maandag van de maand maart of op de eerste bankwerkdag volgend op deze maandag indien deze maandag geen bankwerkdag is. 3. Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten et Markten (FSMA) Congresstraat Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 60, 1 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die het verwezenlijkt. De officiële tekst van de statuten werd neergelegd op de griffie van de handelsrechtbank. 4. Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden bekomen: De juridische dienst van de SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan Brussel, van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 12u en tussen 14u en 17u. Tel.: 02/ of 02/ of 02/ Stemrecht van de deelnemers: elk aangehouden recht van deelneming beschikt over stemrecht dat proportioneel gelijk is aan het deel van het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de verschillende Algemene Vergaderingen conformeren zich aan artikel 19 van de statuten. 6. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus: De Raad van Bestuur van de bevek en meer bepaald de twee bestuurders aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd. Deze laatsten bevestigen dat voor zover zij weten, de gegevens in het prospectus beantwoorden aan de realiteit en ze geen weglatingen bevatten die van aard zijn de draagwijdte ervan te wijzigen. 7. Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van de essentiële beleggersinformatie: De Raad van Bestuur van de bevek en meer bepaald de twee bestuurders aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd. Deze laatsten bevestigen dat voor zover zij weten, de gegevens in de essentiële beleggersinformatie beantwoorden aan de realiteit en ze geen weglatingen bevatten die van aard zijn de draagwijdte ervan te wijzigen. 8. Vereffening van een compartiment: Tot de ontbinding van een compartiment, gevolgd door de vereffening van de elementen van zijn vermogen, kan worden besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders van het compartiment, mits inachtneming van de regels bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Tot de vereffening zal worden overgegaan met behulp van één of meer vereffenaars die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en die worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze bepaalt hun bevoegdheden en hun vergoeding. De opbrengst van de vereffening wordt onder de aandeelhouders 5

6 verdeeld naar verhouding van hun rechten, rekening houdend met de pariteit. Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 12/11/2012, zijn de artikelen 148 tot 158 eveneens van toepassing. De aandeelhouders hebben met name de mogelijkheid om in te schrijven op een ander compartiment van de bevek ten bedrage van de globale vereffeningswaarde van hun rechten van deelneming, desgevallend verhoogd met een bedrag opdat geen onderaandelen van rechten van deelneming aan de deelnemers zouden toekomen. 9. Opschorting van de berekening van de netto-inventariswaarde: de Raad van Bestuur kan overgaan tot de opschorting van de bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen, evenals tot de opschorting van de uitgifte, de terugkoop en de omzetting van de aandelen in de gevallen opgesomd in artikels 195 en 196 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. In geval van een omvangrijke aanvraag tot terugkoop behoudt de bevek zich het recht voor om de rechten van deelneming enkel terug te nemen tegen de terugkoopprijs zoals hij zal worden bepaald nadat zij binnen de kortst mogelijke termijn de nodige waarden heeft kunnen verkopen rekening houdend met de belangen van alle aandeelhouders en nadat zij over de opbrengst van deze verkopen heeft kunnen beschikken; er wordt één enkele prijs berekend voor alle aanvragen tot terugkoop en tot inschrijving die op hetzelfde ogenblik worden aangeboden. Bovendien kan de vennootschap, op gelijk welk ogenblik, in bepaalde bijzondere omstandigheden die het lijken te vereisen, de uitgifte van aandelen tijdelijk opschorten indien een dergelijke maatregel noodzakelijk is om de belangen van alle aandeelhouders of van de vennootschap te beschermen. De bevek kan één of meerdere inschrijvingen die het evenwicht van de vennootschap zouden kunnen verstoren, weigeren of spreiden in de tijd. 10. Bestaan van fee-sharing agreements: Het percentage van de door de beheerder aangerekende beheersprovisie op elke compartiment is onafhankelijk van het delen van vergoedingen met de distributeur. Een latere aanpassing van dit beheerskostenpercentage kan enkel worden uitgevoerd na goedkeuring door de Raad van Bestuur. De verdeling en het bedrag van de beheersprovisie tussen de beheerder en de distributeurs gebeurt tegen marktvoorwaarden, wat elk belangenconflict vermijdt. C. INFORMATIE BETREFFENDE HET RISICOPROFIEL 1. Risicoprofiel van het compartiment : De belegger wordt uitgenodigd kennis te nemen van de specifieke risico s die beschreven worden in de informatie betreffende ieder compartiment en om kennis te nemen van het onderdeel Risico- en opbrengstprofiel in de essentiële beleggersinformatie. De lijst met risico s is niet bedoeld om exhaustief te zijn. Ook wordt aan potentiële beleggers aanbevolen om hun gespecialiseerde adviseurs te raadplegen alvorens aandelen aan te kopen. De belegger wordt er attent op gemaakt dat de waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en dat hij minder kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. 2. Synthetische risico- en opbrengstindicator: De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening 583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode van 5 jaar. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risico- en opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid. De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal risicoloos. 6

7 II. Informatie betreffende het compartiment Puilaetco Dewaay Belgium 1. Voorstelling 1.1. Naam: PUILAETCO DEWAAY BELGIUM 1.2. Oprichtingsdatum: 14/05/ Bestaansduur: onbeperkte duur 1.4. Distributeurs: - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Herrmann Debrouxlaan Brussel - DEUTSCHE BANK (BELGIUM) NV Marnixlaan Brussel - LELEU ASSOCIATED BROKERS Wildewoudstraat Brussel 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment: Beleggers een beleggingsinstrument op lange termijn bieden dat hoofdzakelijk belegd is in Belgische aandelen. Geen enkele formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers Beleggingsbeleid van het compartiment: * Categorieën van toegelaten activa: De activa van het compartiment worden hoofdzakelijk belegd in Belgische aandelen en rechten van deelneming van ICB s van dezelfde aard. De waarden worden geselecteerd ongeacht de beurs waarop ze genoteerd zijn. Binnen de grenzen vastgelegd door de statuten en de geldende reglementering, kan het compartiment bijkomstig of tijdelijk beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito s en/of liquide middelen. Het compartiment mag eveneens gebruik maken van derivaten binnen de door de Raad van Bestuur vastgelegde limieten en met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de geldende wetten en reglementeringen. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming in ICB s zullen maximaal tien percent (10%) van de activa van het compartiment vertegenwoordigen. * Toegelaten derivatentransacties op financiële instrumenten: Het compartiment kan enkel beleggen in derivaten die op een gereglementeerde markt verhandeld worden. De derivaten worden enkel gebruikt bij wijze van risicodekking, het eventuele gebruik ervan moet normaliter bijdragen tot een verlaging van de volatiliteit van het compartiment. * Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat er een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische en geografische sectoren. * De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan zeer hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. * Sociale, ethische en milieuaspecten: De wet verbiedt een instelling voor collectieve belegging om effecten te verwerven van een onderneming naar Belgisch recht of naar buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit de vervaardiging, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen in de zin van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie Risicofactoren: * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan dus minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. * Beschrijving van de risico s 2 die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment: - Marktrisico: het marktrisico is hoog, aangezien het compartiment hoofdzakelijk in aandelen belegd is, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van diezelfde aandelen, aangezien hun prijs schommelt afhankelijk van de vraag en het aanbod. - Concentratierisico: het concentratierisico is hoog, aangezien het compartiment hoofdzakelijk in aandelen van één en hetzelfde land belegd is, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Het concentratierisico zou zwaar kunnen doorwegen in geval van crisis op de markt die door het beleggingsbeleid van het compartiment beoogd wordt. 2 De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 7

8 - Rendementsrisico: het rendementsrisico is hoog. Het gaat om het risico met betrekking tot de volatiliteit van het rendement van dit compartiment. Dit rendement hangt rechtstreeks samen met de beleggingen in aandelen door dit compartiment, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid in vergelijking met de door dit beleid beoogde markt. * Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft. Afwikkelings-risico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht. Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wisselkoers- of Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door valutarisico wisselkoersschommelingen. Bewaarnemings- Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of risico onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendements-risico Risico voor het rendement Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het externe factoren belastingregime Er bestaat geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie voor dit compartiment Risicoprofiel van het type belegger 3 : Dit compartiment richt zich tot beleggers met een dynamisch profiel en een beleggingshorizon op lange termijn (5 jaar en langer). 3. Bedrijfsinformatie 3.1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartiments-wijziging Verhandelingsprovisie Maximum 2% Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/ realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks - Kapitalisatieaandelen: 1% met een maximum van EUR Kap. -> Kap./Dis: 1% met een maximum van EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1% per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Prestatievergoeding - Vergoeding voor de administratie Boekhoudkundige administratie: Jaarlijkse variabele provisie, maandelijks berekend en betaalbaar, van: - 0,05%: van 0 tot EUR - 0,04%: voor het gedeelte boven EUR Domiciliëring: - jaarlijkse variabele provisie van 0,005%, driemaandelijks berekend en betaalbaar - vaste provisie van EUR, driemaandelijks betaalbaar Vergoeding van de financiële dienst EUR per jaar, driemaandelijks betaalbaar + 20 EUR per globaal order van inschrijvingen-terugkopen Vergoeding van de bewaarder 0,05% (zonder BTW) per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar 3 De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 4 De belegger moet een beroep doen op de tarievenlijst ingesloten in bijlage bij het prospectus. 8

9 Vergoeding van de commissaris Jaarlijkse belasting ,84 EUR (zonder BTW) per jaar, jaarlijks geïndexeerd 0,0965% vanaf 1 januari 2013, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Het percentage daalt naar 0,0925% vanaf 1 januari Andere kosten (schatting) 0,10% Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders EUR (zonder BTW) per jaar per bestuurder (het mandaat van de andere bestuurders wordt niet vergoed) Vergoeding van de administratie EUR (zonder BTW) per jaar, maandelijks betaalbaar - Legal Life & Montage Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve - leiding is toevertrouwd 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: gedematerialiseerde kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen. De effecten kunnen bewaard worden op een effectenrekening bij SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV zonder bewaarloon ISIN codes: kapitalisatiedeelbewijzen: BE distributiedeelbewijzen: BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 4.4. Dividenduitkering: naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering, stelt de Raad van Bestuur aan de houders van distributieaandelen van elk compartiment, de uitkering van een dividend, betaalbaar in de munt van het desbetreffende compartiment. Het dividend wordt betaald binnen de grenzen toegelaten door de wettelijke bepalingen en is in principe gelijk aan de quotiteit van de inkomsten, die aan de aandeelhouders van het betrokken compartiment toekomt, de al dan niet gerealiseerde min- of meerwaarden buiten beschouwing gelaten Initiële inschrijvingsdag: 25/06/ Initiële inschrijvingsprijs: 250,25 EUR 4.7. Berekening van de netto-inventariswaarde: dagelijks berekend op D+1 tegen de koers van D, waarbij D de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders is. Indien echter meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden de reële waarden van D en van D+1 gebruikt. Bovendien, indien meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen als gevolg van een sluiting van de markten, wordt de berekening opgeschort en worden de orders derhalve gehergroepeerd en geboekt bij de volgende waardebepaling Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging: * D = datum van afsluiting van de ontvangstperiode van orders (bankwerkdagen vóór 16u) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het bovenvermelde uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus opgenomen zijn. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze distributeurs toepassen, bij hen te informeren. * D+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde. * D+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen. 5 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 9

10 III. Informatie betreffende het compartiment Puilaetco Dewaay Dollar Bonds 1. Voorstelling 1.1. Naam: PUILAETCO DEWAAY DOLLAR BONDS 1.2. Oprichtingsdatum: 12 maart Bestaansduur: onbeperkte duur 1.4. Distributeurs: - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Herrmann Debrouxlaan Brussel - DEUTSCHE BANK (BELGIUM) NV Marnixlaan Brussel - LELEU ASSOCIATED BROKERS Wildewoudstraat Brussel 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment: Beleggers een belegging in obligaties van het dollar blok of vergelijkbare effecten uitgedrukt in de deviezen van het dollar blok bieden. Geen enkele formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers Beleggingsbeleid van het compartiment: * Categorieën van toegelaten activa: De activa van het compartiment worden hoofdzakelijk belegd in obligaties, andere schuldinstrumenten of vergelijkbare effecten (schatkistcertificaten, depositobewijzen, vastgoedcertificaten, ), in liquide middelen en rechten van deelneming van ICB s van dezelfde aard, uitgedrukt in deviezen van het dollar blok (de Amerikaanse, Canadese, Australische en Nieuw- Zeelandse dollar) uitgegeven door kwaliteitsemittenten. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming in ICB s zullen maximaal tien percent (10%) van de activa van het compartiment vertegenwoordigen. Het compartiment mag eveneens gebruik maken van derivaten binnen de door de Raad van Bestuur vastgelegde limieten en met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de geldende wetten en reglementeringen. * Toegelaten derivatentransacties: Het compartiment kan enkel beleggen in derivaten die op een gereglementeerde markt verhandeld worden. De derivaten worden enkel gebruikt bij wijze van risicodekking. Het eventuele gebruik ervan moet normaliter bijdragen tot een verlaging van de volatiliteit van het compartiment. * Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat er een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische en geografische sectoren. * Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten : de obligaties en schuldinstrumenten, waarin het compartiment belegt, zijn uitgegeven door verschillende soorten emittenten: Staten, territoriale publiekrechtelijke lichamen, internationale publiekrechtelijke instellingen, privé-ondernemingen,. De duration ligt over het algemeen onder de 7 jaar; de beheerder heeft echter de mogelijkheid om hiervan af te wijken in functie van zijn standpunt over de toekomstige evolutie van de rente. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in emittenten van topkwaliteit, waarvan de rating zich bevindt tussen AAA en BBB- (voor Standard & Poors), en/of tussen Aaa en Baa3 (voor Moody s). * Beschrijving van de algemene strategie om het wisselrisico te dekken; de blootstelling aan het wisselrisico waaraan het het compartiment onderhevig kan zijn, kan gedekt worden. De dekking gebeurt niet systematisch. Het doel van de dekking met de voornoemde operaties veronderstelt een directe band tussen deze en de te dekken activa, wat impliceert, voor dit compartiment, dat de verrichte operaties in een bepaald devies, de evaluatiewaarde van het geheel van activa uitgedrukt in hetzelfde devies niet mogen overschrijden in volume, noch qua detentieduur van deze activa. Deze dekking kan, om technische redenen, onvolledig zijn en het wisselrisico niet in zijn totaliteit dekken. De kosten worden bepaald op basis van het verschil in rentevoet van de US dollar en het devies. * Sociale, ethische en milieuaspecten: De wet verbiedt een instelling voor collectieve belegging om effecten te verwerven van een onderneming naar Belgisch recht of naar buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit de vervaardiging, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen in de zin van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie Risicofactoren: 10

11 * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan dus minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. * Beschrijving van de risico s 6 die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment : - Marktrisico: het marktrisico is middelmatig, aangezien er risico s op verliezen bestaan door de schommelingen in de koersen van de obligaties. - Concentratierisico: het concentratierisico is middelmatig, aangezien de activa van het compartiment hoofdzakelijk belegd zijn in obligaties uitgedrukt in deviezen van het dollar blok. - Rendementsrisico: het rendementsrisico is middelmatig, aangezien het risico van de tracking error (volatiliteit ten op zichte van de referentie-index) kleiner moet zijn dan 3%. - Inflatierisico: het inflatierisico is middelmatig, aangezien alles gelijk blijvend overigens, een stijging van de inflatie zich vertaald in een stijging van het nominale rendement van een obligatie, en dus in een daling van zijn koers. Gegeven dat het compartiment hoofdzakelijk is samengesteld uit obligaties die niet geïndexeerd worden aan de inflatie, dient de belegger zich bewust te zijn van dit middelmatig risico. * Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft. Afwikkelings-risico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht. Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Bewaarnemings- Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een risico bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendements-risico Risico voor het rendement Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime 2.4. Risicoprofiel van het type belegger 7 : Dit compartiment richt zich tot een belegger die toegang zoek tot de obligatiemarkten in deviezen van het dollar blok. De belegger moet bereid zijn gematigde verliezen op korte termijn te aanvaarden tengevolge van schommelingen in de obligatiekoersen en bewegingen van de deviezen van het dollar blok. De beleggingshorizon bedraagt ongeveer 5 jaar. 3. Bedrijfsinformatie 6 De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 7 De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 11

12 3.1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartiments-wijziging Verhandelingsprovisie Maximum 2% Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/ realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks - Kapitalisatieaandelen: 1% met een maximum van EUR Kap. -> Kap./Dis: 1% met een maximum van EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 0,80% per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Prestatievergoeding - Vergoeding voor de administratie Boekhoudkundige administratie: Jaarlijkse variabele provisie, maandelijks berekend en betaalbaar, van: - 0,045%: van 0 tot EUR - 0,035%: voor het gedeelte boven EUR Domiciliëring: - jaarlijkse variabele provisie van 0,005%, driemaandelijks berekend en betaalbaar - vaste provisie van EUR, driemaandelijks betaalbaar Vergoeding van de financiële dienst EUR per jaar, driemaandelijks betaalbaar + 20 EUR per globaal order van inschrijvingen-terugkopen Vergoeding van de bewaarder 0,05% (zonder BTW) per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Vergoeding van de commissaris 3.155,41 EUR (zonder BTW) per jaar, jaarlijks geïndexeerd Jaarlijkse belasting 9 0,0965% vanaf 1 januari 2013, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Het percentage daalt naar 0,0925% vanaf 1 januari Andere kosten (schatting) 0,10% Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders EUR (zonder BTW) per jaar per bestuurder (het mandaat van de andere bestuurders wordt niet vergoed) Vergoeding van de administratie EUR (zonder BTW) per jaar, maandelijks betaalbaar - Legal Life & Montage Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is - toevertrouwd 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: gedematerialiseerde kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen. De effecten kunnen bewaard worden op een effectenrekening bij SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV zonder bewaarloon ISIN codes: kapitalisatiedeelbewijzen BE distributiedeelbewijzen BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: USD 4.4. Dividenduitkering: naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering, stelt de Raad van Bestuur aan de houders van distributieaandelen van elk compartiment, de uitkering van een dividend, betaalbaar in de munt van het desbetreffende compartiment. Het dividend wordt betaald binnen de grenzen toegelaten door de wettelijke bepalingen en is in principe gelijk aan de quotiteit van de inkomsten, die aan de aandeelhouders van het betrokken compartiment toekomt, de al dan niet gerealiseerde min- of meerwaarden buiten beschouwing gelaten Initiële inschrijvingsdag: het compartiment is ontstaan uit een fusie door oprichting van de compartimenten Canadian Bonds, American Bonds en Short Term USD van Dewaay Sicav, besloten door de Algemene Vergadering van de respectieve compartimenten op 22 maart De belegger moet een beroep doen op de tarievenlijst ingesloten in bijlage bij het prospectus. 9 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 12

13 4.6. Initiële inschrijvingsprijs: geen. Zie punt 4.5. hierboven Berekening van de netto-inventariswaarde: dagelijks berekend op D+1 tegen de koers van D, waarbij D de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders is. Indien echter meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden de reële waarden van D en van D+1 gebruikt. Bovendien, indien meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen als gevolg van een sluiting van de markten, wordt de berekening opgeschort en worden de orders derhalve gehergroepeerd en geboekt bij de volgende waardebepaling Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging: * D = datum van afsluiting van de ontvangstperiode van orders (bankwerkdagen vóór 16u) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het bovenvermelde uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus opgenomen zijn. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze distributeurs toepassen, bij hen te informeren. * D+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde. * D+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen. 13

14 IV. Informatie betreffende het compartiment Euro Prime Bonds 1. Voorstelling 1.1. Naam: PUILAETCO DEWAAY EURO PRIME BONDS 1.2. Oprichtingsdatum: 12 maart Bestaansduur: onbeperkte duur 1.4. Distributeurs: - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV - Herrmann Debrouxlaan Brussel - DEUTSCHE BANK (BELGIUM) NV - Marnixlaan Brussel - LELEU ASSOCIATED BROKERS - Wildewoudstraat Brussel 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment: Beleggers een belegging in obligaties of vergelijkbare effecten uitgedrukt in euro aanbieden. Geen enkele formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers Beleggingsbeleid van het compartiment: * Categorieën van toegelaten activa: De activa van het compartiment worden hoofdzakelijk belegd in obligaties, andere schuldinstrumenten of vergelijkbare effecten (schatkistcertificaten, depositobewijzen, vastgoedcertificaten, ), in liquide middelen en rechten van deelneming van ICB s van dezelfde aard, uitgedrukt in euro uitgegeven door kwaliteitsemittenten. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming in ICB s zullen maximaal tien percent (10%) van de activa van het compartiment vertegenwoordigen. Het compartiment mag eveneens gebruik maken van derivaten binnen de door de Raad van Bestuur vastgelegde limieten en met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de geldende wetten en reglementeringen. * Toegelaten derivatentransacties: Het compartiment kan enkel beleggen in derivaten die op een gereglementeerde markt verhandeld worden. De derivaten worden enkel gebruikt bij wijze van risicodekking. Het eventuele gebruik ervan moet normaliter bijdragen tot een verlaging van de volatiliteit van het compartiment. * Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en statutaire voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat er een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische en geografische sectoren. * Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: de obligaties en schuldinstrumenten, waarin het compartiment belegt, zijn uitgegeven door verschillende soorten emittenten: Staten, territoriale publiekrechtelijke lichamen, internationale publiekrechtelijke instellingen, privé-ondernemingen,. De duration ligt over het algemeen onder de 7 jaar; de beheerder heeft echter de mogelijkheid om hiervan af te wijken in functie van zijn standpunt over de toekomstige evolutie van de rente. Het compartiment belegt hoofdzakelijk in emittenten van topkwaliteit, waarvan de rating zich bevindt tussen AAA en A (voor Standard & Poors), en/of tussen Aaa en A (voor Moody s). * Sociale, ethische en milieuaspecten: De wet verbiedt een instelling voor collectieve belegging om effecten te verwerven van een onderneming naar Belgisch recht of naar buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit de vervaardiging, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen in de zin van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie Risicofactoren: * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan dus minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. * Beschrijving van de risico s 10 die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment: - Inflatierisico: het inflatierisico is middelmatig, aangezien alles gelijk blijvend overigens, een stijging van de inflatie zich vertaald in een stijging van het nominale rendement van een obligatie, en dus in een daling van zijn koers. Gegeven dat het compartiment hoofdzakelijk is samengesteld uit obligaties die niet geïndexeerd worden aan de inflatie, dient de belegger zich bewust te zijn van dit middelmatig risico. 10 De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 14

15 * Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft. Afwikkelings-risico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht. Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Bewaarnemings- Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een risico bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendements-risico Risico voor het rendement Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime 2.4. Risicoprofiel van het type belegger 11 : Dit compartiment richt zich tot een belegger die toegang zoek tot de obligatiemarkten in euro. De belegger moet bereid zijn gematigde verliezen op korte termijn te aanvaarden tengevolge van schommelingen in de obligatiekoersen en bewegingen van de deviezen. De beleggingshorizon situeert zich tussen de 3 en 5 jaar. 3. Bedrijfsinformatie 3.1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartiments-wijziging Verhandelingsprovisie Maximum 2% Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/ realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks - Kapitalisatieaandelen: 1% met een maximum van EUR Kap. -> Kap./Dis: 1% met een maximum van EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 0,80% per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Prestatievergoeding - Vergoeding voor de administratie Boekhoudkundige administratie: Jaarlijkse variabele provisie, maandelijks berekend en betaalbaar, van: - 0,045%: van 0 tot EUR - 0,035%: voor het gedeelte boven EUR Domiciliëring: - jaarlijkse variabele provisie van 0,005%, driemaandelijks berekend en betaalbaar - vaste provisie van EUR, driemaandelijks betaalbaar Vergoeding van de financiële dienst EUR per jaar, driemaandelijks betaalbaar + 20 EUR per globaal order van inschrijvingen-terugkopen Vergoeding van de bewaarder 0,05% (zonder BTW) per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Vergoeding van de commissaris 3.155,41 EUR (zonder BTW) per jaar, jaarlijks geïndexeerd Jaarlijkse belasting 13 0,0965% vanaf 1 januari 2013, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Het percentage daalt naar 0,0925% vanaf 1 januari De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 12 De belegger moet een beroep doen op de tarievenlijst ingesloten in bijlage bij het prospectus. 13 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 15

16 Andere kosten (schatting) 0,10% Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders EUR (zonder BTW) per jaar per bestuurder (het mandaat van de andere bestuurders wordt niet vergoed) Vergoeding van de administratie EUR (zonder BTW) per jaar, maandelijks betaalbaar - Legal Life & Montage Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is - toevertrouwd 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: gedematerialiseerde kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen. De effecten kunnen bewaard worden op een effectenrekening bij SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV zonder bewaarloon ISIN codes: kapitalisatiedeelbewijzen BE distributiedeelbewijzen BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 4.4. Dividenduitkering: Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering, stelt de Raad van Bestuur aan de houders van distributieaandelen van elk compartiment, de uitkering van een dividend, betaalbaar in de munt van het desbetreffende compartiment. Het dividend wordt betaald binnen de grenzen toegelaten door de wettelijke bepalingen en is in principe gelijk aan de quotiteit van de inkomsten, die aan de aandeelhouders van het betrokken compartiment toekomt, de al dan niet gerealiseerde min- of meerwaarden buiten beschouwing gelaten Initiële inschrijvingsdag: het compartiment is ontstaan uit een fusie door oprichting van de compartimenten Euro Medium Bonds, Euro Long Term Bonds en Euro Prime Bonds van Dewaay Sicav, besloten door de Algemene Vergadering van de respectieve compartimenten op 22 maart Initiële inschrijvingsprijs: Geen. Zie punt 4.5. hierboven Berekening van de netto-inventariswaarde: dagelijks berekend op D+1 tegen de koers van D, waarbij D de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders is. Indien echter meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden de reële waarden van D en van D+1 gebruikt. Bovendien, indien meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen als gevolg van een sluiting van de markten, wordt de berekening opgeschort en worden de orders derhalve gehergroepeerd en geboekt bij de volgende waardebepaling Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging: * D = datum van afsluiting van de ontvangstperiode van orders (bankwerkdagen vóór 16u) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het bovenvermelde uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus opgenomen zijn. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze distributeurs toepassen, bij hen te informeren. * D+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde. * D+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen. 16

17 V. Informatie betreffende het compartiment Puilaetco Dewaay Small & Mid Cap Europe 1. Voorstelling 1.1. Naam: PUILAETCO DEWAAY SMALL & MID CAP EUROPE 1.2. Oprichtingsdatum: 05/03/ Bestaansduur: onbeperkte duur 1.4. Distributeurs: - SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV Herrmann Debrouxlaan Brussel - DEUTSCHE BANK (BELGIUM) NV Marnixlaan Brussel - LELEU ASSOCIATED BROKERS Wildewoudstraat Brussel 2. Beleggingsgegevens 2.1. Doel van het compartiment: Beleggers een beleggingsinstrument op lange termijn bieden dat hoofdzakelijk belegd is in Europese aandelen met kleine en middelgrote kapitalisaties. Geen enkele formele waarborg is verleend aan het compartiment, noch aan zijn deelnemers Beleggingsbeleid van het compartiment: * Categorieën van toegelaten activa: De activa van het compartiment worden hoofdzakelijk belegd in Europese aandelen met kleine en middelgrote kapitalisaties en rechten van deelneming van ICB s van dezelfde aard. De waarden worden geselecteerd ongeacht de beurs waarop ze genoteerd zijn. Binnen de grenzen vastgelegd door de statuten en de geldende reglementering, kan het compartiment bijkomstig of tijdelijk beleggen in geldmarktinstrumenten, deposito s en/of liquide middelen. Het compartiment mag eveneens gebruik maken van derivaten binnen de door de Raad van Bestuur vastgelegde limieten en met inachtneming van de voorwaarden voorzien door de geldende wetten en reglementeringen. De eventuele beleggingen in rechten van deelneming in ICB s zullen maximaal tien percent (10%) van de activa van het compartiment vertegenwoordigen. * Toegelaten derivatentransacties op financiële instrumenten : Het compartiment kan enkel beleggen in derivaten die op een gereglementeerde markt verhandeld worden. De derivaten worden enkel gebruikt bij wijze van risicodekking, het eventuele gebruik ervan moet normaliter bijdragen tot een verlaging van de volatiliteit van het compartiment. * De volatiliteit van de netto-inventariswaarde kan zeer hoog zijn als gevolg van de samenstelling van de portefeuille. * Sociale, ethische en milieuaspecten: de wet verbiedt een instelling voor collectieve belegging om effecten te verwerven van een onderneming naar Belgisch recht of naar buitenlands recht waarvan de activiteit bestaat uit de vervaardiging, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen in de zin van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie Risicofactoren: * De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan dus minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. * Beschrijving van de risico s 14 die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het compartiment : - Marktrisico: het marktrisico is hoog, aangezien het compartiment hoofdzakelijk in aandelen belegd is, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid. Deze aandelen zijn onderworpen aan het risico van verlies of waardevermindering. Deze verliezen of waardeverminderingen zijn het gevolg van de prijsschommelingen (koers, rente) van diezelfde aandelen, aangezien hun prijs schommelt afhankelijk van de vraag en het aanbod. - Rendementsrisico: het rendementsrisico is hoog. Het gaat om het risico met betrekking tot de volatiliteit van het rendement van dit compartiment. Dit rendement hangt rechtstreeks samen met de beleggingen in aandelen door dit compartiment, overeenkomstig zijn beleggingsbeleid in vergelijking met de door dit beleid beoogde markt. 14 De inschatting van het risicoprofiel van het compartiment is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 17

18 - Liquiditeitsrisico: aangezien het compartiment voornamelijk belegt in small-capbedrijven, bestaat er een kans op een matig liquiditeitsrisico vanwege de mogelijke afwezigheid van een tegenpartij in geval van crisis. - Concentratierisico: aangezien het beleggingsbeleid van het compartiment bepaalt dat de aandelen voornamelijk in Europese waarden worden belegd, is het concentratierisico matig. Het kan doorslaggevend zijn bij een crisis op de markt, die bepaald is in het beleggingsbeleid van het compartiment. * Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het compartiment: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed. Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft. Afwikkelings-risico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht. Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen. Bewaarnemings- Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een risico bewaarnemer of onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendements-risico Risico voor het rendement Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime Er bestaat geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie voor dit compartiment Risicoprofiel van het type belegger 15 : Dit compartiment richt zich tot beleggers met een dynamisch profiel en een beleggingshorizon op lange termijn (5 jaar en langer). 3. Bedrijfsinformatie 3.1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Compartiments-wijziging Verhandelingsprovisie Maximum 2% Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/ realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Beurstaks - Kapitalisatieaandelen: 1% met een maximum van EUR Kap. -> Kap./Dis: 1% met een maximum van EUR Recurrente provisies en kosten gedragen door het compartiment (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille 1,50% per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar Prestatievergoeding - Vergoeding voor de administratie Boekhoudkundige administratie: Jaarlijkse variabele provisie, maandelijks berekend en betaalbaar, van: - 0,05%: van 0 tot EUR - 0,04%: voor het gedeelte boven EUR Domiciliëring: - jaarlijkse variabele provisie van 0,005%, driemaandelijks berekend en betaalbaar - vaste provisie van EUR, driemaandelijks betaalbaar 15 De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers. Deze kan worden geraadpleegd op de website 16 De belegger moet een beroep doen op de tarievenlijst ingesloten in bijlage bij het prospectus. 18

19 Vergoeding van de financiële dienst Vergoeding van de bewaarder Vergoeding van de commissaris Jaarlijkse belasting EUR per jaar, driemaandelijks betaalbaar + 20 EUR per globaal order van inschrijvingen-terugkopen 0,05% (zonder BTW) per jaar, maandelijks berekend en betaalbaar 4.057,84 EUR (zonder BTW) per jaar, jaarlijks geïndexeerd 0,0965% vanaf 1 januari 2013, geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Het percentage daalt naar 0,0925% vanaf 1 januari Andere kosten (schatting) 0,20% Recurrente provisies en kosten gedragen door de BEVEK (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding van de onafhankelijke bestuurders EUR (zonder BTW) per jaar per bestuurder (het mandaat van de andere bestuurders wordt niet vergoed) Vergoeding van de administratie EUR (zonder BTW) per jaar, maandelijks betaalbaar - Legal Life & Montage Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is - toevertrouwd 4. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming 4.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: gedematerialiseerde kapitalisatie- en distributiedeelbewijzen. de effecten kunnen bewaard worden op een effectenrekening bij SA PUILAETCO DEWAAY PRIVATE BANKERS NV zonder bewaarloon ISIN codes: kapitalisatiedeelbewijzen BE distributiedeelbewijzen BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 4.4. Dividenduitkering: naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering, stelt de Raad van Bestuur aan de houders van distributieaandelen van elk compartiment, de uitkering van een dividend, betaalbaar in de munt van het desbetreffende compartiment. Het dividend wordt betaald binnen de grenzen toegelaten door de wettelijke bepalingen en is in principe gelijk aan de quotiteit van de inkomsten, die aan de aandeelhouders van het betrokken compartiment toekomt, de al dan niet gerealiseerde min- of meerwaarden buiten beschouwing gelaten Initiële inschrijvingsdag: 30/03/ Initiële inschrijvingsprijs: 247,89 EUR 4.7. Berekening van de netto-inventariswaarde: dagelijks berekend op D+1 tegen de koers van D, waarbij D de dag van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders is. Indien echter meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen, worden de reële waarden van D en van D+1 gebruikt. Bovendien, indien meer dan 20% van de reële waarden gekend zijn op het moment van de afsluiting van de ontvangstperiode van de aanvragen als gevolg van een sluiting van de markten, wordt de berekening opgeschort en worden de orders derhalve gehergroepeerd en geboekt bij de volgende waardebepaling Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht, regels voor compartimentswijziging: * D = datum van afsluiting van de ontvangstperiode van orders (bankwerkdagen vóór 16u) en datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde. Het bovenvermelde uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus opgenomen zijn. Wat de andere distributeurs betreft, dient de belegger zich aangaande het uur van afsluiting van de ontvangstperiode van orders dat deze distributeurs toepassen, bij hen te informeren. * D+1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde. * D+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen. 17 Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. 19

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2015 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2015 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014 PROSPECTUS ACCENT FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen 30 Juli 2014 Het prospectus is samengesteld uit volgende elementen: Informatie betreffende de bevek

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND

Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND Prospectus van de BEVEK AXA BELGIUM FUND WAARSCHUWING De lezer wordt gewezen op het feit dat dit Prospectus twee delen bevat. Het algemene deel beschrijft de aard van AXA Belgium Fund en de huidige algemene

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced

FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced FIM INSTITUTIONAL FUND Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FIM INSTITUTIONAL FUND Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds

Informatie aan de aandeelhouders van de compartimenten Belgium, Small & Mid Cap Europe, Dollar Bonds en Euro Prime Bonds PUILAETCO DEWAAY FUND Bevek naar Belgisch recht categorie I.C.B.E. Maatschappelijke zetel : Herrmann-Debrouxlaan 46 te 1160 Brussel Ondernemingsnummer : 0444.073.819 Informatie aan de aandeelhouders van

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment VALUE & DYNAMIC van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem

Antwerpen Mortsel Sint-Martens-Latem Transparant B Bond Beheersvennootschap: Capfi Delen Asset Management NV Een compartiment van de Belgische bevek TRANSPARANT B (ICB) Compartimentsbeschrijving Het fonds belegt in vastrentende effecten met

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart

Prospectus van het compartiment EURO BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND. Informatie betreffende de Bevek : 11 maart Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment EURO

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4

BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 BNP PARIBAS B FUND II AUTOCALLABLE 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek

Nadere informatie

PROSPECTUS. Mei 2016 I.C.B.E.

PROSPECTUS. Mei 2016 I.C.B.E. PROSPECTUS Mei 2016 VALUE SQUARE FUND Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG I.C.B.E.

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment GLOBAL FoF van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 4. Bestaansduur : onbeperkte duur Prospectus van het compartiment GLOBAL

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX

POST-FIX FUND POST-Multifix MIX POST-FIX FUND POST-Multifix MIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012

PETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS DECEMBER 2012 Bijlagen bij dit

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3

POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 POST-FIX FUND POST-Multifix LIFT 3 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Prospectus van het compartiment PHARMA & HEALTHCARE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AXA BELGIUM FUND 2. Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 10

FORTIS B FIX Bond Plus 10 FORTIS B FIX Bond Plus 10 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie