ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS"

Transcriptie

1 Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Maart 2012

2 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET OPENBAAR OPEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR BELGISCH RECHT Naam 3 2. Oprichtingsdatum 3 3. Bestaansduur 3 4. Lidstaat waar de beheervennootschap van het openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht haar statutaire zetel heeft 3 5. Statuut 3 6. Beheervennootschap 3 7. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille 3 8. Financiële dienst 3 9. Distributeur Bewaarder Commissaris Promotor Belastingstelsel Aanvullende informatie Informatiebronnen Bevoegde autoriteit Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen 6 BELEGGINGSGEGEVENS Beleggingsgegevens Doel van ARPE Beleggingsbeleid van ARPE Risicoprofiel van ARPE Risicoprofiel van het type belegger 9 2. Bedrijfsinformatie Provisies en kosten Bestaan van fee-sharing agreements Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde Initiële inschrijvingsprijs Berekening van de netto-inventariswaarde Publicatie van de netto-inventariswaarde Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht 11 BIJLAGE : JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE Synthetische risico-indicator Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming Totale-kostenpercentage (TKP) Omloopsnelheid 13 2

3 VOORSTELLING VAN HET OPENBAAR OPEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR BELGISCH RECHT 1. Naam: ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS, afgekort ARPE 2. Oprichtingsdatum: 31 december Bestaansduur: onbeperkt 4. Lidstaat waar de beheervennootschap van het openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht haar statutaire zetel heeft: België 5. Statuut: Openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en dat, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles (hierna de Wet 2004) 6. Beheervennootschap: Naam: Petercam Management Services NV Rechtsvorm: Naamloze vennootschap RPR nummer: Brussel Maatschappelijke zetel : Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel Oprichtingsdatum: 29 december 2006 Bestaansduur: onbepaalde duur Raad van bestuur: - De Heer Pascal Minne bestuurder, voorzitter van de raad van bestuur - De Heer Hugo Lasat, bestuurder, lid van het Directiecomité van Petercam NV - De Heer Christian Bertrand, bestuurder, lid van de effectieve leiding - De Heer Luc Van den Brande, bestuurder, lid van de effectieve leiding - De Heer Daniel De Smedt, bestuurder, lid van de effectieve leiding Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd: de Heren Christian Bertrand, Luc Van den Brande en Daniel De Smedt Commissaris: PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Joseph Steenwinckel of de Heer Gregory Joos, Woluwegarden, Woluwedal, 18, 1933 Sint- Stevens-Woluwe Kapitaal waarop werd ingeschreven: ingeschreven en volstort kapitaal van EUR 7. Delegatie van het beheer van de beleggingsportefeuille: Petercam Management Services NV kan onder haar verantwoordelijkheid het beheer van ARPE geheel of gedeeltelijk aan een andere entiteit overdragen op grond van een lastgevingovereenkomst. Petercam NV, beursvennootschap, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, werd door Petercam Management Services NV belast met het dagelijks beheer van ARPE. PETERCAM NV zal de algemene politiek, zoals deze vastgelegd is door Petercam Management Services NV, toepassen en optreden als beheerder. In haar hoedanigheid van beheerder is PETERCAM NV zowel belast met het dagelijks beheer van de activa van ARPE als met de uitoefening van het globale beleggingsbeleid van ARPE, rekening houdend met de investeringsbeperkingen zoals deze in dit prospectus worden beschreven en met de instructies van de beheervennootschap. 8. Financiële dienst: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 3

4 9. Distributeur: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Petercam Management Services NV besteedt de beheertaak verhandeling van rechten van deelneming van ARPE zoals omschreven in artikel 3, 9 c van de Wet 2004 op exclusieve wijze uit aan Argenta Spaarbank NV, die subdistributeurs kan aanstellen. 10. Bewaarder: JPMORGAN EUROPE LIMITED, BRUSSELS BRANCH, een bank opgericht onder het recht van Engeland, handelend via zijn bijkantoor met adres Koning Albert II-laan Brussel. De voornaamste werkzaamheden van de bewaarder bestaan uit vereffening van de door de beheerder uitgevoerde transacties, bewaring van de activa, verrichten van transacties met betrekking tot de activa op instructie van de beheerder, inning van de dividenden en intresten en bepaalde controletaken. 11. Commissaris: DELOITTE Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, vertegenwoordigd door de Heer Jurgen Kesselaers, Berkenlaan, 8b, 1831 Diegem 12. Promotor: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 13. Belastingstelsel: Voor ARPE: Voor de roerende inkomsten die ARPE ontvangt wordt er, mits vervulling van formaliteiten, afgezien van de inning van de Belgische roerende voorheffing, met uitzondering van kapitalisatiebons, zerobonds en liquidatiecoupons van vastgoedcertificaten. Wanneer ARPE buitenlandse roerende inkomsten ontvangt, is het niet uitgesloten dat deze in het buitenland aan een bronheffing worden onderworpen. Voor de belegger: «Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers.» Specifieke regime voor de deelnemers aan pensioenspaarfondsen: Het bedrag dat voor een belastingvermindering in aanmerking wordt genomen, is beperkt tot maximum EUR 880 per jaar 1 en per belastingplichtige, Belgisch rijksinwoner of inwoner van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar, en inzoverre in het betrokken jaar geen andere betalingen in het kader van pensioensparen werden verricht. Wanneer de belastingplichtige betalingen heeft gedaan voor meerdere spaarrekeningen of spaarverzekeringen, wordt de belastingvermindering slechts verleend voor de betalingen voor één rekening of verzekering naar keuze van de belastingplichtige. Het bedrag dat voor de belastingvermindering in aanmerking wordt genomen kan bij koninklijk besluit worden verhoogd tot maximaal EUR ). De verkregen deelbewijzen worden ingeschreven op een rekening van een financiële instelling op naam van de belastingplichtige, die voor een periode van minimum tien jaar is geopend. Voor het jaar van storting wordt een belastingvermindering toegekend tussen 30 en 40 % van het belegde bedrag. Belasting op de spaartegoeden: - Vaststelling van het belastbaar bedrag: Indien er één keer van een belastingvermindering werd genoten, wordt het belastbaar bedrag bepaald door een theoretisch kapitaal en niet door een waardering van de ingeschreven deelbewijzen. Dit theoretisch kapitaal wordt berekend door de nettostortingen te kapitaliseren aan een rentevoet van 4,75 %. 1 Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. EUR 870 was het bedrag geldig voor de inkomsten 2010 (aanslagjaar 2011) en EUR 880 is het bedrag geldig voor de inkomsten 2011 (aanslagjaar 2012). 2 Ook dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. EUR is het bedrag geldig voor de inkomsten 2011 (aanslagjaar 2012). 4

5 - Opname vanaf de leeftijd van zestig jaar: Indien de belastingplichtige bij het afsluiten van de rekening de leeftijd van 55 jaar nog niet had bereikt, wordt op de leeftijd van zestig jaar van de belegger op het op dat ogenblik belastbaar bedrag de taks op het langetermijnsparen gevestigd. Nadien kan het belegde bedrag vrij en onbelast worden opgenomen. De belasting bedraagt 10 % op voormeld belastbaar bedrag. De kapitalen die worden opgebouwd door middel van stortingen die na de leeftijd van zestig jaar worden gedaan zijn van belasting vrijgesteld. Indien de belastingplichtige bij het afsluiten van de rekening de leeftijd van 55 jaar bereikt heeft, wordt het belastbaar bedrag automatisch belastbaar op de tiende verjaardag van de rekening (de belasting bedraagt dan 10 % op voormeld belastbaar bedrag) of op het moment van een vroegere vereffening (de belasting bedraagt dan 33 % op voormeld belastbaar bedrag, tenzij het bedrag wordt uitgekeerd naar aanleiding van de pensionering op de normale datum of de pensionering in één van de vijf jaren die aan die datum voorafgaan, naar aanleiding van de brugpensionering of naar aanleiding van het overlijden van de persoon van wie hij de rechtverkrijgende is; in deze gevallen bedraagt de belasting 10%). - Opname vóór de leeftijd van zestig jaar: Het belastbaar bedrag wordt op dezelfde manier als bij een opname vanaf de leeftijd van zestig jaar belast tegen 10% 3, weliswaar te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting, indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: De kapitalen worden uitgekeerd naar aanleiding van pensionering op de normale datum of in één van de vijf jaren die aan die datum voorafgaan of naar aanleiding van brugpensionering. De pensioenrekening is sinds minstens tien jaar open. In minstens vijf verschillende jaren zijn er pensioenspaarstortingen verricht. Iedere storting is minstens vijf jaar belegd gebleven. Indien aan één van vorige voorwaarden niet is voldaan, wordt het belastbaar bedrag belast tegen een tarief van 33 % 4 te verhogen met gemeentebelasting. - Uitkering bij overlijden Het belastbaar bedrag wordt belast tegen 10% (te verhogen met de aanvullende gemeentebelasting) indien de uitkering gebeurt bij overlijden (indien er nog geen taks op het langetermijnsparen werd betaald). Indien de deelnemer overlijdt, kunnen er geheel of gedeeltelijk successierechten verschuldigd zijn op het verkregen spaartegoed. 14. Aanvullende informatie: Informatiebronnen: Onverminderd de wettelijke verplichtingen kunnen op verzoek het beheerreglement, het prospectus met bijlagen, het vereenvoudigd prospectus en de jaar- en halfjaarlijkse verslagen, vóór of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen en Petercam Management Services NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn verkrijgbaar op volgende plaatsen: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen en Petercam Management Services NV, Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel. 3 Inzoverre globalisatie van alle belastbare inkomsten niet tot een lager tarief leidt. 4 Inzoverre globalisatie van alle belastbare inkomsten niet tot een lager tarief leidt. 5

6 De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internet site beheerreglement, prospectus, vereenvoudigd prospectus, laatste periodiek verslag. De aanvragen tot inkoop of de terugbetaling van de rechten van deelneming kunnen aan de loketten van ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen worden ingediend. Via deze loketten wordt ook de informatie van ARPE verspreid Bevoegde autoriteit: Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van het beheerreglement is neergelegd bij de FSMA Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: ARGENTA Spaarbank NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (dienst infocenter bereikbaar elke bankwerkdag van 8 uur 30 tot 17 uur, tel.: 03/ ) 6

7 BELEGGINGSGEGEVENS: 1. Beleggingsgegevens 1.1. Doel van ARPE: Het beleggingsobjectief van ARPE bestaat erin een portefeuille samen te stellen, die voldoet aan alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) en waarbij de totale return op lange termijn door een evenwichtig beleid wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden voornamelijk beleggingen gekozen die door hun rendement of koersmeerwaarde tot een aangroei van de inventariswaarde op lange termijn kunnen bijdragen en waarbij een aangepaste spreiding de risico s op verlies vermindert. Geen formele waarborg is verleend aan ARPE, noch aan zijn deelnemers Beleggingsbeleid van ARPE: Categorieën van toegelaten activa: effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, instrumenten van de geldmarkt, liquiditeiten en deposito s, voor zover deze effecten en geldmarktinstrumenten met het doel van ARPE verenigbaar zijn (zie 2.1) Grenzen van het beleggingsbeleid: Belangrijkste bijkomende 5 / 6 wettelijke beleggingsbeperkingen van de portefeuille van het pensioenspaarfonds: Maximum 20 % beleggingen uitgedrukt in een andere munt dan de euro Maximum 75 % in obligaties, andere schuldinstrumenten, hypothecaire leningen of gelddeposito s, overeenkomstig de volgende modaliteiten: - maximum 100 % van dit gedeelte bestaat uit obligaties en andere schuldinstrumenten die door een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte, zijn politieke onderafdelingen, zijn instellingen of supranationale organisaties waarvan hij deel uitmaakt worden uitgegeven of gegarandeerd en uitgedrukt zijn in euro of een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte of uit hypothecaire leningen in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte - maximum 40 % van dit gedeelte bestaat uit activa die door publiek- of privaatrechterlijke vennootschappen uit een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden uitgegeven of uit gelddeposito s in euro of in de munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling, erkend en onder toezicht van de toezichthoudende overheid van deze Lidstaat - maximum 40 % van dit gedeelte bestaat uit activa die door staten, instellingen, vennootschappen, enz. buiten de Europese Economische Ruimte worden uitgegeven of uit gelddeposito s in de munt van een Staat buiten de Europese Economische Ruimte met een looptijd van meer dan één jaar bij een kredietinstelling, erkend en onder toezicht van de toezichthoudende overheid van deze Staat. Maximum 75 % in aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waarden van vennootschappen, genoteerd op een gereglementeerde markt, voor zover - maximum 70 % van dit gedeelte bestaat uit aandelen en gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte met een beurskapitalisatie van meer dan één miljard euro - maximum 30 % van dit gedeelte bestaat uit aandelen en gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar recht van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte met een beurskapitalisatie van minder dan één miljard euro 5 In vergelijking met de wettelijke en reglementaire beleggingsbeperkingen van instellingen voor collectieve belegging in het algemeen. 6 De beleggingsbeperkingen, die hier samengevat zijn weergegeven, zijn in extenso opgenomen in artikel van het wetboek inkomstenbelastingen 7

8 - maximum 20 % van dit gedeelte bestaat uit aandelen en gelijk te stellen waarden van vennootschappen naar recht van een staat die geen Lidstaat van de Europese Economische Ruimte is Maximum 10 % in contanten in euro of een munt van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke of in het beheerreglement opgenomen voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa of economische en geografische sectoren. Kenmerken van de obligaties en schuldinstrumenten: Het vastrentende gedeelte van de portefeuille van ARPE bestaat voornamelijk uit obligaties en schuldinstrumenten met de kwaliteit van investment grade. De duration van dit gedeelte wordt aangepast in functie van de (verwachte) evolutie van de financiële markten. Zie ook grenzen van het beleggingsbeleid Onder voorbehoud van andere toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen heeft ARPE een afwijking gekregen om tot 100% van zijn activa te beleggen in verschillende uitgiften van effecten en geldmarktinstrumenten die worden uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, die de euro als nationale munt gebruikt, haar plaatselijke besturen of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Unie, die de euro als nationale munt gebruiken, deelnemen. Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Wisselrisico s worden over het algemeen niet ingedekt. Sociale, ethische en milieuaspecten: Er wordt enkel belegd in effecten die niet door een vennootschap, waarvan de activiteit bestaat uit het vervaardigen, het gebruik of het bezit van antipersoonsmijnen, worden uitgegeven. ARPE heeft de mogelijkheid effecten uit te lenen, voor zover toegelaten door de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging Risicoprofiel van ARPE: De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Nadere bijzonderheden omtrent alle risico s zijn te vinden in het prospectus. 8

9 Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door ARPE: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Kredietrisico Afwikkelingsrisico Liquiditeitsrisico Wisselkoers- of valutarisico Bewaarnemingrisico Concentratierisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft Risico dat de afwikkeling van een transactie via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een bewaarnemer of onderbewaarnemer Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement Kapitaalrisico Risico voor het kapitaal (1) Flexibiliteitrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie Risico afhankelijk van Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren externe factoren zoals het belastingregime (1) Het beleggingsfonds geniet niet van een kapitaalbescherming of garantie Risicoprofiel van het type belegger: ARPE richt zich tot iedere Belgische resident, die rekening houdend met zijn fiscale situatie, als een goede huisvader op een geleidelijke wijze een bijkomend pensioenkapitaal wenst op te bouwen onder fiscaal gunstige voorwaarden, waarbij het financiële risico als beperkt kan worden beschouwd door de combinatie van looptijd van de belegging, evenwichtige samenstelling van de activa en maximum jaarlijks te investeren bedrag. 9

10 2. Bedrijfsinformatie: 2.1. Provisies en kosten: Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in valuta van het fonds of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per aandeel) Intrede Uittreding Verhandelingprovisie 0% -- Administratieve kosten 0 0 Bedrag tot dekking van de kosten voor de 0% 0% verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede -- 0% Recurrente provisies en kosten gedragen door ARPE (in valuta van het fonds of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding voor het beheer van de 1,2 % per jaar, dagelijks geheven, maandelijks betaalbaar beleggingsportefeuille Vergoeding voor de administratie begrepen in de beheersvergoeding Vergoeding voor de distributie begrepen in de beheersvergoeding (1,00 % per jaar, dagelijks geheven, maandelijks betaalbaar) Vergoeding van de financiële dienst begrepen in de distributievergoeding Vergoeding van de bewaarder Max. 0,045 % per jaar, maandelijks afgehouden op de activa in functie van hun type met uitzondering van 1/ activa in Zuid-Afrika, Australië, Griekenland, Hongarije, Hong Kong, Letland, Litouwen, Polen, Singapore, Tsjechië en Turkije waarop maandelijks een maximum van 0,16% per jaar afgehouden wordt in functie van hun type en 2/ activa in Argentinië, Brazilië, Cyprus, Egypte, Estland, Roemenië en Rusland waarop maandelijks een maximum van 0,51% per jaar afgehouden wordt in functie van hun type Vergoeding van de commissaris euro + btw Vergoeding van de natuurlijke personen aan begrepen in de beheervergoeding wie de effectieve leiding is toevertrouwd Jaarlijkse belasting jaarlijkse belasting van 0,08 % op het in België uitstaande nettoactief Andere kosten (schatting) 0,04% per jaar, plus de kosten voor andere wettelijke verplichtingen (zoals de publicatiekosten voor oproepingsberichten) 2.2. Bestaan van fee sharing agreements: De bestaande fee sharing overeenkomsten zijn aangegeven in het vereenvoudigd prospectus (zie supra Provisies en kosten). Deze overeenkomsten verplichten de distributeur niet tot exclusief gebruik van ARPE voor haar cliënteel. Bovendien beletten deze overeenkomsten de beheervennootschap niet om haar functies vrij en in het belang van de deelnemers uit te oefenen. De verdeling van de vergoeding gebeurt aan marktvoorwaarden. 3. Informatie aangaande de verhandeling van de rechten van deelneming: 3.1. Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: Kapitalisatiedeelbewijzen, ingeschreven op een rekening geopend op naam van de deelnemer bij een financiële tussenpersoon; gedematerialiseerde deelbewijzen; fracties van deelbewijzen tot op een duizendste mogelijk. ISIN Code: BE

11 3.2. Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR 3.3. Initiële inschrijvingsprijs: initiële waarde op 31 december 1999: EUR 50, Berekening van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt berekend elke dag waarop de financiële dienst open is. De zaterdag wordt niet als een dag waarop de financiële dienst open is voor het publiek beschouwd Publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde per deelbewijs wordt dagelijks in De TIJD en L Echo gepubliceerd. De netto-inventariswaarde is tevens kosteloos beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzorgt Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven en wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht: Aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of compartimentwijziging Waardering van de activa Berekening van de netto-inventariswaarde en datum van uitvoering van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen ingediend op D Betaling van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling Datum van de gepubliceerde netto-inventariswaarde Dag D = Elke werkdag waarop de financiële dienst voor het publiek open is vóór uur D D + 1 D + 3 Dag D Opmerkingen: 1. De aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of compartimentwijziging ingediend op een werkdag na uur worden met de aanvragen van de eerstvolgende dag vóór uur gelijkgesteld. 2. Koersen die voor de berekening van de activa op D worden gebruikt, moeten voor meer dan 80 % van de waarde van de activa niet gekend zijn op het ogenblik van de afsluiting van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling van aandelen of compartimentwijziging (=Dag D om uur). Zoniet, worden de volgende beurs koersen gebruikt. In dit geval, zullen de datums van berekening van de netto-inventariswaarde en van betaling van de aanvragen tot inschrijving of terugbetaling dienovereenkomstig verlengd worden. 3. Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. 11

12 BIJLAGE: JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE OVER DE PERIODE VAN 01/01/ /12/ Synthetische risico-indicator 3 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico) 2. Historisch rendement Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen Staafdiagram met jaarlijks rendement van de laatste 10 jaar (uitgedrukt in %) 30 29, ,12 24,82 15,89 22,49 14, ,96 0-2, , , Tabel met de historische rendementen Sinds xx/xx/xx Gemiddeld gecumuleerd rendement 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS, Jaar Waarde afgekort ARPE Aandeel (B1)- BE /12/1999 3,75% -2,90% 10,77% -1,85% 5,46% De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het gaat om de rendementscijfers van de kapitalisatie/distributie aandelen 12

13 3. Totale-kostenpercentage (TKP) Exploitatiekosten per klasse waarbij transactie -en financiële kosten werden uitgesloten Totale-kostenpercentage (op jaarbasis) Aandeel EUR TKP Aandeel (B1) ,50 1,34% De volgende kosten zijn niet in de TKP opgenomen: transactie- en financiële kosten 4. Omloopsnelheid Omloopsnelheid van de portefeuille: 134,32% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille: 147,30% 13

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B ACTIVE STRATEGY Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MEI 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS DEFENSIVE In het kort ARPE DEFENSIVE PROSPECTUS MAART 2012 INHOUDSTAFEL VOORSTELLING VAN HET OPENBAAR OPEN

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM

Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DECEMBER 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES

Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :

Nadere informatie

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES

PETERCAM MULTIFUND EQUITIES PETERCAM MULTIFUND EQUITIES Vereenvoudigd Prospectus Juni 2011 Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die niet beantwoordt aan de voorwaarden

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF BONDS 8 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND BALANCED

FORTIS B PENSION FUND BALANCED FORTIS B PENSION FUND BALANCED Vereenvoudigd prospectus Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND BALANCED Eveneens verhandeld onder de handelsnamen Metropolitan-Rentastro

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Informatie betreffende de bevek:

Informatie betreffende de bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS

BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS BNP PARIBAS B FUND II BEST OF SUSTAINABLE BONDS 2 DIS Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe

FORTIS B FUND Equity Telecom Europe FORTIS B FUND Equity Telecom Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment FoF OPTIMAL ALLOCATION van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur

Nadere informatie

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010

PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH. VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 PETERCAM BALANCED DYNAMIC GROWTH VEREENVOUDIGD PROSPECTUS December 2010 Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND

Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AXA BELGIUM FUND Vereenvoudigde prospectus van het compartiment DOLLAR BONDS van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur : onbeperkte

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

Record Top Pension Fund

Record Top Pension Fund Record Top Pension Fund Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL DYNAMIQUE PRO MAI van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7

BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Flexible Conservative W7 Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B CONTROL (afgekort BNPP B Control) Oprichtingsdatum 28 mei 2008 Bestaansduur Onbeperkt

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III)

DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT. Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) DEGROOF DBI-RDT OPENBARE BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT Overeenkomstig de Europese ICBE-richtlijn (UCIT III) Guimardstraat 18-1040 Brussel Vereenvoudigd prospectus

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. Naam: VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT

C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD

Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Vereenvoudigd prospectus van het compartiment DELTA LLOYD PREMIUM VIVACE FUND van de bevek DELTA LLOYD Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: DELTA LLOYD 2. Oprichtingsdatum: 05/03/1993 3. Bestaansduur:

Nadere informatie

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS

ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS Argenta Pensioenspaarfonds, in het kort ARPE openbaar open gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht ARGENTA PENSIOENSPAARFONDS In het kort ARPE PROSPECTUS Maart 2015 Bijlagen bij dit prospectus:

Nadere informatie

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS

PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS BELFIUS PENSION FUND HIGH EQUITIES PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt in financiële instrumenten

Nadere informatie

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World

BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World BNP PARIBAS B GLOBAL Growth World Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B GLOBAL Oprichtingsdatum 23 februari 1994 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B BONDS INFLATION LINKED EUR

PETERCAM HORIZON B NV PETERCAM HORIZON B BONDS INFLATION LINKED EUR Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG PROSPECTUS NOVEMBER 2012 INFORMATIE

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4

BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 BNP PARIBAS B FUND II CALL INDEX 4 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

Informatie betreffende de Bevek:

Informatie betreffende de Bevek: Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment CAPITAM van de Bevek MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND Informatie betreffende de Bevek: 1. Naam: MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND 2. Oprichtingsdatum:

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming

ING (B) Bond Euro. Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ING (B) Bond Euro Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming Categorie Financiële instrumenten en liquide middelen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen

Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Prospectus European Equities High Yield Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) Naam

Nadere informatie

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX

POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX POST-FIX FUND POST-Multifix OPTIMIX Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-FIX FUND Oprichtingsdatum 7 mei 2003 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix

POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix POST-GLOBAL FUND Post-Global Safety Mix Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam POST-GLOBAL FUND Oprichtingsdatum 29 april 2002 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS

HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEIA PLAN MEDIUM, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND. Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds ACCENT PENSION FUND Het beheerreglement is bij het prospectus gevoegd Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: ACCENT PENSION FUND

Nadere informatie

PUILAETCO DEWAAY FUND

PUILAETCO DEWAAY FUND PUILAETCO DEWAAY FUND Publieke bevek naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van deelneming die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/CE ICBE

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES

Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Prospectus: Compartiment ACCENT FUND YIELD OPPORTUNITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Rechtsvorm: naamloze vennootschap 3. Oprichtingsdatum: 24 december 1991 4. Bestaansduur:

Nadere informatie

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming STAR FUND Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie financiële

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de informatie betreffende de bevek, het gedeelte met de informatie betreffende het compartiment en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie.

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

VDK PENSION FUND. - pensioenspaarfonds - Beheerreglement VDK PENSION FUND Openbare instelling voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelnemingcategorie financiële instrumenten en liquide middelen - pensioenspaarfonds - Beheerreglement

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X

Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X Prospectus: Gemeenschappelijk beleggingsfonds X Voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: 1. Naam: X 2. Oprichtingsdatum: xx/xx/xxxx 3. Bestaansduur: onbeperkte duur (of tot en met xx/xx/xxxx)

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming

Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming STAR FUND Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds- of pensioensparen Categorie financiële

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012

PETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS DECEMBER 2012 Bijlagen bij dit

Nadere informatie

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014

PROSPECTUS ACCENT FUND. Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen. 30 Juli 2014 PROSPECTUS ACCENT FUND Bevek naar Belgisch recht Categorie financiële instrumenten en liquide middelen 30 Juli 2014 Het prospectus is samengesteld uit volgende elementen: Informatie betreffende de bevek

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1

BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 BNP PARIBAS B FUND II CALL EURO 1 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND II Oprichtingsdatum 28 februari 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar

Nadere informatie

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Statuut Gemeenschappelijk

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV PETERCAM EQUITIES WORLD DIVIDEND

PETERCAM B FUND NV PETERCAM EQUITIES WORLD DIVIDEND Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG PROSPECTUS NOVEMBER 2012 INFORMATIE BETREFFENDE

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1

KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 GEDETAILLEERDE VOORSTELLING VAN HET COMPARTIMENT KBC CLICK EXCLUSIVE INTEREST 1 SOORT BELEGGING : Obligatie-ICB met vaste looptijd. FINANCIËLE KENMERKEN BELEGGINGSDOELEINDEN EN BELEID : Het compartiment

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

FORTIS B FIX Equity 126

FORTIS B FIX Equity 126 FORTIS B FIX Equity 126 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel heeft

Nadere informatie

FORTIS B PENSION FUND

FORTIS B PENSION FUND FORTIS B PENSION FUND Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Naam FORTIS B PENSION FUND * eveneens verhandeld onder de handelsnaam AXA B Pensionfund Rechtsvorm Pensioenspaarfonds naar Belgisch

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT

PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE BEHEERREGLEMENT PRICOS DEFENSIVE PENSIOENSPAARFONDS NAAR BELGISCH RECHT Openbaar Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Belgisch recht met veranderlijk aantal rechten van

Nadere informatie