HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS"

Transcriptie

1 PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS DEXIA PLAN EQUITIES, FUND OF FUNDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming dat belegt in effecten en liquide middelen HET PROSPECTUS VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS IS SAMENGESTELD UIT VOLGENDE ELEMENTEN: Het vereenvoudigd prospectus van het fonds (met inbegrip van de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie) De bijkomende informatie met betrekking tot het fonds die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus Het beheerreglement van het fonds

2 Het vereenvoudigd prospectus bestaat uit het gedeelte met de voorstelling van het gemeenschappelijk beleggingsfonds en de bijlage met de jaarlijks herzienbare informatie. VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS Naam: Dexia Plan Equities, Fund of Funds Oprichtingsdatum: 19/05/1998 Bestaansduur: Onbeperkte duur Lidstaat waar de beheervennootschap België van het gemeenschappelijk beleggingsfonds haar statutaire zetel heeft: Statuut: Gemeenschappelijk beleggingsfonds dat geopteerd heeft voor beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG en dat, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Beheervennootschap: Dexia Asset Management, Rogierplein 11, 1210 Brussel Rechtsvorm: naamloze vennootschap Delegatie van de administratie: RBC Dexia Investor Services Belgium N.V., Rogierplein 11, 1210 Brussel Voor bepaalde functies van de administratie verbonden aan de activiteit van Transferagent : Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel De functies van de administratie verbonden aan de activiteit van Montage worden door de Beheervennootschap verzekerd Financiële Dienst: Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel Distributeur(s): Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel Bewaarder: Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel Commissaris: Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d Entreprises B.V. o.v.v.e. C.V.B.A., met maatschappelijke zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, met als permanente vertegenwoordiger de heer Maurice Vrolix. Promotor(s): Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel Dexia Asset Management, Rogierplein 11, 1210 Brussel Belastingstelsel: Voor het fonds: Jaarlijkse belasting (1) van 0,08% geheven op basis van de in België op 31 december van het voorafgaande jaar netto uitstaande bedragen. Deze taks moet in principe betaald worden door de beheervennootschap van het fonds maar wordt ten laste van het fonds gelegd. In principe wordt Belgische roerende voorheffing ingehouden op de (Belgische en buitenlandse) roerende inkomsten die het fonds ontvangt. Wanneer het fonds buitenlandse inkomsten ontvangt, is het niet uitgesloten dat deze reeds in het buitenland aan een bronheffing zijn onderworpen. Het belastingregime van de inkomsten en meerwaarden die door een belegger zijn ontvangen, is afhankelijk van het specifieke statuut dat van toepassing is op die belegger in het land van ontvangst. In geval van twijfel over het toepasselijk fiscaal regime, dient de belegger zich persoonlijk te informeren bij professionelen of bevoegde raadgevers. Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. De bedragen die reeds werden opgenomen in de belastbare grondslag van de onderliggende fondsen, worden niet opgenomen in de belastbare grondslag van het fonds. (1) AANVULLENDE INFORMATIE Informatiebronnen: Bevoegde autoriteit: Contactpunt waar, indien nodig, aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen: Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus: Op verzoek kunnen het prospectus, het beheerreglement, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen voor of na de inschrijving op de rechten van deelneming, gratis bekomen worden bij de instelling die de financiële dienst verzekert. Het totale-kostenpercentage en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden zijn opgenomen in de jaarverslagen van de betreffende periodes. De volgende documenten en informatie kunnen geraadpleegd worden op de internetsite en op de internetsite het vereenvoudigd prospectus en het laatste jaar- en halfjaarverslag. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat Brussel Het vereenvoudigd prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. Aanvullende inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Dexia Bank België op het gratis nummer , bereikbaar op elke bankwerkdag tussen 7u en 22u, zaterdag van 9u tot 17u en op het volgende adres De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap. Voor zover bekend aan de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap, zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. Pagina 1/6 Maart 2012

3 INFORMATIE BETREFFENDE DE BELEGGINGEN Doel van het fonds: Het fonds heeft als doel de belegger te laten profiteren van de evolutie van de aandelenmarkten en dit via een portefeuille met instellingen voor collectieve beleggingen (ICB) die door de beheerder worden geselecteerd op basis van de stabiliteit en bestendigheid van hun rendementen in verhouding tot het beleggingsuniversum. Beleggingsbeleid van het fonds: Categorieën van toegelaten activa: De activa van dit fonds zullen voornamelijk worden belegd in rechten van deelneming van andere ICB s van het open type. De activa van dit fonds kunnen eveneens bijkomstig belegd worden in de andere categorieën van activa die vermeld staan in het beheerreglement dat bij dit document gevoegd is. Zo kunnen de activa eveneens bijkomstig belegd worden in bijvoorbeeld geldmarktinstrumenten, deposito s en/of liquide middelen. Toegelaten derivatentransacties: Met inachtneming van de geldende wettelijke regels mag het fonds ook gebruikmaken van afgeleide producten zoals bijvoorbeeld opties, futures en wisselverrichtingen op termijn en dit zowel ter verwezenlijking van beleggingsdoelstellingen als ter risicodekking. De belegger moet zich bewust zijn van het feit dat dit soort afgeleide producten volatieler is dan de onderliggende instrumenten. Bepaalde strategie: Het fonds zal voornamelijk belegd worden in rechten van deelneming van andere instellingen voor collectieve beleggingen uit het Dexia-gamma, die op hun beurt voornamelijk beleggen in o aandelen en/of met aandelen gelijkgestelde effecten, o liquide middelen en geldmarktinstrumenten, o en/of in een combinatie van deze beide klassen van activa. De aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden van deze ICB s worden voornamelijk uitgegeven door vennootschappen die gevestigd zijn en/of hun voornaamste economische activiteit uitoefenen in de Europese, Noordamerikaanse en Japanse zones en/of in groeilanden. Geen van de geselecteerde instellingen voor collectieve belegging maakt meer dan 20% uit van de activa van het fonds. De activa kunnen in alle munten worden aangehouden en zijn al of niet gedekt afhankelijk van de verwachtingen van de beheerder met betrekking tot de evolutie van de wisselmarkt. Het feit dat de samenstelling van de portefeuille weliswaar voldoet aan algemene, wettelijke en in het beheerreglement vermelde voorschriften en beperkingen, verhindert niet dat een risicoconcentratie kan ontstaan in bepaalde kleinere categorieën van activa. Het beleggingsbeleid is erop gericht de risico s van de portefeuille te spreiden. De evolutie van de netto-inventariswaarde is echter onzeker omdat ze onderworpen is aan de verschillende soorten risico s die hierna worden beschreven. Dit kan leiden tot een relatief hoge volatiliteit van de koers. Risicoprofiel van het fonds: De belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde van zijn belegging zowel kan stijgen als dalen, en hij dus minder kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Het prospectus van het fonds omvat een gedetailleerde beschrijving van de risico s. Pagina 2/6 Maart 2012

4 Samenvattende tabel van risico s zoals ingeschat door het fonds: Risicotype Bondige definitie van het risico Geen Laag Middel Hoog Marktrisico Risico dat de hele markt van een categorie van activa daalt, X waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed Kredietrisico Risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke X blijft Afwikkelingsrisico Risico dat de afwikkeling van een transactie via een X betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht Liquiditeitsrisico Risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden X geliquideerd Wisselkoers- of valutarisico Risico dat de waarde van een belegging beïnvloed wordt door X wisselkoersschommelingen Bewaarnemingsrisico Risico van verlies van in bewaring gegeven activa bij een X bewaarnemer of een onderbewaarnemer Concentratierisico Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de X beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten Rendementsrisico Risico voor het rendement X Flexibiliteitsrisico Aan het product zelf te wijten inflexibiliteit en beperkingen op het X overschakelen op andere aanbieders Inflatierisico Risico afhankelijk van de inflatie X Risico afhankelijk van externe factoren Onzekerheid over de onveranderlijkheid van externe factoren zoals het belastingregime X De belegger wordt eraan herinnerd dat het kapitaal noch geniet van een garantie noch van een beschermingsmechanisme. De inschatting van het risicoprofiel van het fonds is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Risicoprofiel van het type belegger: Dit compartiment is bestemd voor elke natuurlijke of rechtspersoon die voldoende op de hoogte is van de risico s die inherent verbonden zijn aan de aandelenmarkten, die begrijpt welke bovenvermelde risico s het fonds inhoudt en die op basis van zijn beleggersprofiel deze risico s aanvaardt. De belegger moet op zijn minst over een beleggingshorizon van 6 jaar beschikken. De inschatting van het risicoprofiel van het type belegger is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Pagina 3/6 Maart 2012

5 BEDRIJFSINFORMATIE Provisies en kosten: (2) (3) Niet-recurrente provisies en kosten gedragen door de belegger (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde per recht van deelneming) Intrede Uittreding Verhandelingsprovisie (2) < EUR : 2,5% (3) EUR : 1,75% (3) EUR : 1% EUR : 0,75% EUR : 0,625% Administratieve kosten Bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving/realisatie van de activa Bedrag tot ontmoediging van een uittreding die volgt binnen de periode van een maand na intrede Er wordt geen plaatsingsprovisie aangerekend bij een onmiddellijke herbelegging in het Fonds van gelden die initieel geïnvesteerd werden in minstens één van de volgende gemeenschappelijke beleggingsfondsen: Dexia Plan Low Fund of Funds, Dexia Plan Medium Fund of Funds, Dexia Plan High Fund of Funds of Dexia Plan Bonds Fund of Funds. In het geval de belegger rechten van deelneming op naam of gedematerialiseerde rechten van deelneming in het Fonds aanhoudt voor een bedrag van minimum , geldt voor elke nieuwe intekening onder de een plaatsingsprovisie van maximum 1%. Recurrente provisies en kosten gedragen door het fonds (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Berekeningsbasis Vergoeding voor het beheer van de nihil nihil beleggingsportefeuille Prestatievergoeding nihil nihil Vergoeding voor de administratie Max. 0,18% Per jaar van de gemiddelde netto-activa (zonder niet-vervallen gelopen vergoedingen, provisies en kosten), maandelijks berekend en betaalbaar. Verhandelingsprovisie 0,05% Per jaar van de gemiddelde netto-activa (zonder niet-vervallen gelopen vergoedingen, provisies en kosten), maandelijks berekend en betaalbaar. Vergoeding van de financiële dienst nihil nihil Vergoeding van de bewaarder Max. 0,08% Per jaar van de gemiddelde netto-activa (zonder niet-vervallen gelopen vergoedingen, provisies en kosten), maandelijks berekend en betaalbaar. Geen enkele vergoeding of provisie zal worden aangerekend voor de activa van het Fonds die in rechten van deelneming van een andere beleggingsinstelling zijn geïnvesteerd waarvan de bewaarder dezelfde is als deze van het Fonds. Jaarlijkse belasting (4) 0,08% Van de in België op 31 december van het voorgaande jaar netto uitstaande bedragen. Andere kosten (schatting), met inbegrip van de 0,10% Per jaar. vergoeding van de commissaris, van de bestuurders en van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd (4) Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen en op de verzekeringsondernemingen. Deze taks moet in principe betaald worden door de beheervennootschap van het fonds maar wordt ten laste van het fonds gelegd. Bestaan van fee-sharing agreements: Er kunnen regelingen voor het delen van vergoedingen bestaan. Meer informatie over dit punt is opgenomen in het prospectus van het fonds. Pagina 4/6 Maart 2012

6 INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Types van aan het publiek aangeboden rechten van deelneming: Kapitalisatierechten van deelneming, op naam of gedematerialiseerd. ISIN-codes: Kapitalisatierechten van deelneming: BE Munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde: EUR Initiële inschrijvingsperiode: van 7 mei tot en met 7 juni Initiële inschrijvingsprijs: 247,89 EUR op datum van 12 juni Berekening van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België berekend op basis van de koersen van de onderliggende ICB s, gewaardeerd zoals hieronder gedefinieerd. Publicatie van de netto-inventariswaarde: De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd in de financiële pers en is eveneens beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert. Wijze waarop op de rechten van deelneming kan worden ingeschreven, wijze waarop deze kunnen worden teruggekocht en omzetting tussen types van rechten van deelneming: D = Datum van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders (elke bankwerkdag in België om 16u00) en datum van de gepubliceerde nettoinventariswaarde van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (N.I.W.). Het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders hierboven vermeld, geldt voor de financiële dienst en voor de distributeurs die in het prospectus worden opgenomen. Wat de andere distributeurs betreft dient de belegger zich aangaande het uur van de afsluiting van de ontvangstperiode van orders die deze distributeurs toepassen bij hen te informeren. D + 1 = Datum van de aankoop van de onderliggende ICB s D + 2 = Datum van de evaluatie van de onderliggende ICB s. D + 3 = Datum van de berekening van de netto-inventariswaarde op basis van de koersen van de onderliggende ICB s op D+1 (datum N.I.W. = D) D + 4 = Datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen Pagina 5/6 Maart 2012

7 BIJLAGE JAARLIJKS HERZIENBARE INFORMATIE VOOR DE PERIODE VANAF 01/11/2010 TOT 31/10/2011 Synthetische risico-indicator: Klasse 4 op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Historisch rendement per categorie van rechten van deelneming: Het gaat om cijfers van het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met eventuele herstructureringen. Jaarlijks rendement Jaarlijks Rendement Dexia Plan Equities "Fund of Funds" 30,00% 20,00% 10,00% 2,71% 4,66% 17,86% 20,24% 5,54% 8,58% 13,04% 0,00% -10,00% -20,00% -11,90% -30,00% -24,15% -40,00% -38,55% -50,00% 31/10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/ /10/2011 Tabel met historische rendementen Het gaat om het gemiddeld cumulatief rendement op jaarbasis. 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds 12/06/ ,90% 2,64% -6,85% -2,08% -1,45% De hierboven voorgestelde rendementscijfers houden geen rekening met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en inkopen van de rechten van deelneming en betreffen kapitalisatierechten van deelneming. Totale-kostenpercentage (TKP): TKP 0,29% De volgende kosten zijn niet in het TKP opgenomen: de transactiekosten, rentebetalingen op aangegane leningen, betalingen uit hoofde van financiële derivaten, provisies en kosten die rechtstreeks door de belegger worden betaald, bepaalde voordelen zoals soft commissies. Omloopsnelheid: Omloopsnelheid van de portefeuille = 5,67% Gecorrigeerde omloopsnelheid van de portefeuille = 6,04% Pagina 6/6 Maart 2012

8 Dexia Plan Equities, Fund of Funds Bijkomende informatie met betrekking tot het gemeenschappelijk beleggingsfonds Dexia Plan High, Fund of Funds die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus VOORSTELLING VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS Beheervennootschap: Bewaarder: Perso(o)n(en) die de kosten dragen in de situaties zoals bedoeld in de artikelen 58, 3, lid 3, 77, 83, 84, 1, lid 3, 88 en 92, lid 3 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging: Regels voor de waardering van de activa: Balansdatum: Regels voor de toewijzing van de nettoopbrengsten: Naam: Dexia Asset Management Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel Oprichtingsdatum: 30 januari 1998 Bestaansduur: onbeperkte duur Dexia Asset Management is aangesteld als beheervennootschap voor de volgende beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen: Dexia B, Dexia Allocation, DMM, Dexia Business Equities, Dexia Clickinvest B, Dexia Equities B, Dexia Fullinvest, Dexia Horizon, Dexia Institutional, Dexia Portfolio Advanced, Dexia Select Portfolio, Dexia Sustainable, Paricor, Dexia Cash Strategy, Dexia Plan Bonds, Dexia Plan Equities, Dexia Plan Low, Dexia Plan Medium, Dexia Plan High, ESC Invest, Safe Invest 93 by Dexia, Safe Invest 96 by Dexia, Dexia Pension Fund Defensive en Dexia Pension Fund Dynamic. Haar raad van bestuur is samengesteld uit volgende personen: Voorzitter: - Dhr. Naïm Abou-Jaoudé, Voorzitter van het Executive Comité van Dexia Asset Management Passieve bestuurders: - Dhr. Bernard Mommens, Secretaris-generaal, Dexia Banque Internationale à Luxembourg - Dhr. Pierre Malevez, Lid van het Directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg - Dhr. Thierry Delroisse, Lid van het Directiecomité van Dexia Banque Internationale à Luxembourg - Mevr. Marleen Van Assche, Directeur Securities, Dexia Bank België. - Dhr. Jean-Yves Maldague, Voorzitter van het Directiecomité van Dexia Asset Management Luxembourg S.A. en Lid van het Executief Comité van Dexia Asset Management - Dhr. Daniel Gillet, Onafhankelijk bestuurder Actieve bestuurders: - Dhr. Tanguy de Villenfagne, Lid van het Executief Comité van Dexia Asset Management. Hij oefent tevens volgende functies uit: Voorzitter van het Directiecomité van Dexia Asset Management Belgium - Dhr. Vincent Hamelink, lid van het Executief Comité van Dexia Asset Management. Hij oefent tevens volgende functies uit: Lid van het Directiecomité van Dexia Asset Management Belgium Bestuursmandaten in diverse ICB s - Mevr. Helena Colle, Adviseur van het Executief Comité van Dexia Asset Management. Zij oefent tevens volgende functies uit: Lid van het Directiecomité van Dexia Asset Management Belgium Bestuursmandaten in diverse ICB s - Mevr. Myriam Vanneste, Global Head of Distribution. Zij oefent tevens volgende functies uit: Lid van het Directiecomité van Dexia Asset Management Belgium Bestuursmandaten in diverse ICB s Haar Directiecomité is samengesteld uit de bovenvermelde actieve bestuurders met name: - Dhr. Tanguy de Villenfagne, Voorzitter - Dhr. Vincent Hamelink, Lid - Mevr. Helena Colle, Lid - Mevr. Myriam Vanneste, Lid De commissaris van de beheervennootschap is de B.V. o.v.v.e. C.V.B.A. "Deloitte Bedrijfsrevisoren / Réviseurs d Entreprises", met maatschappelijk zetel Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de Heer Bernard De Meulemeester en de Heer Bart Dewael. Kapitaal waarop werd ingeschreven: ,87 EUR. Het volgestort kapitaal beloopt ,06 EUR. Dexia Bank België N.V., Pachecolaan 44, 1000 Brussel, waarvan de voornaamste activiteit die van een kredietinstelling is. Dexia Bank kan ook, en dat zowel voor haarzelf als voor derden of in samenwerking met derden, en zowel in België als in het buitenland, alle aan kredietinstellingen toegelaten activiteiten en alle bankoperaties ontplooien, zoals onder meer die van bewaarnemer en beheerder van effecten, en alle activiteiten inzake depot-, makelarij- en beursverrichtingen. In het algemeen: een entiteit binnen de groep Dexia. In situaties geviseerd door de artikelen 83 en 88 van het voornoemde koninklijk besluit van 4 maart 2005: De personen die beantwoorden aan de criteria vermeld in bovenstaande artikelen en dit volgens de modaliteiten die er vastgelegd zijn. Zie artikel 10 van het beheerreglement 31 oktober De gewone Algemene Vergadering van deelnemers bepaalt elk jaar, op voorstel van de Raad van Bestuur van de beheervennootschap, de bestemming van het jaarlijks nettoresultaat, vastgesteld op basis van de rekeningen afgesloten in overeenstemming met de geldende wetgeving. Page 1/4 Maart 2012

9 Dexia Plan Equities, Fund of Funds Bijkomende informatie met betrekking tot het gemeenschappelijk beleggingsfonds Dexia Plan High, Fund of Funds die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus Belastingstelsel voor de belegger: Onverminderd de aanvullende bijdrage op roerende inkomsten voor fysieke personen woonachtig in België, Dividendbelasting (distributieaandelen): geen enkele roerende voorheffing wordt ingehouden op uitkeringen betaalbaar gesteld door het fonds. Geen belasting in hoofde van natuurlijke personen op meerwaarden verkregen in geval van inkoop van rechten van deelneming door de ICB of in geval van ontbinding: de onderhavige ICB valt voorlopig buiten het toepassingsgebied van de programmawet van 27 december 2005 (Belgisch Staatsblad dd. 30 december 2005) omdat het een ICB zonder Europees paspoort betreft. In de programmawet is evenwel voorzien dat bij Koninklijk Besluit het toepassingsgebied van deze belasting kan uitgebreid worden. In de toekomst kan de belasting gebeurlijk dan ook geheven worden op de onderhavige ICB. In geval van twijfel over het toepasselijke belastingstelsel, komt het toe aan de belegger om zich persoonlijk te informeren bij professionelen of deskundige raadgevers. Belasting op de meerwaarden gerealiseerd door V.Z.W.'s: geen. AANVULLENDE INFORMATIE Informatiebronnen: Jaarlijkse Algemene Vergadering van deelnemers: Bevoegde autoriteit: Perso(o)n(en) verantwoordelijk voor de inhoud van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus: De inkoop of de terugbetaling van rechten van deelneming zal plaatsvinden aan de loketten van de instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds. De informatie over het gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt verspreid in de gespecialiseerde financiële pers. De vierde dinsdag van de maand januari om 11u00, op de maatschappelijke zetel van de Beheervennootschap of op elke andere plaats in België, gepreciseerd in het oproepingsbericht. Indien deze dag in België een verlofdag of een banksluitingsdag is, zal de jaarlijkse Algemene Vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat Brussel Het prospectus wordt gepubliceerd na goedkeuring door de FSMA, overeenkomstig artikel 53, 1 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt. De officiële tekst van het beheerreglement is neergelegd bij de FSMA. De Raad van Bestuur van de Beheervennootschap. Voor zover bekend aan de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap, zijn de gegevens in het prospectus en het vereenvoudigd prospectus in overeenstemming met de werkelijkheid en zijn er geen gegevens weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus en het vereenvoudigd prospectus zou wijzigen. Page 2/4 Maart 2012

10 Dexia Plan Equities, Fund of Funds Bijkomende informatie met betrekking tot het gemeenschappelijk beleggingsfonds Dexia Plan High, Fund of Funds die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus Doel van het fonds: BELEGGINGSGEGEVENS Het fonds heeft als doel de belegger te laten profiteren van de evolutie van de beursmarkten en dit via een portefeuille met instellingen voor collectieve beleggingen (ICB) die door de beheerder worden geselecteerd op basis van de stabiliteit en bestendigheid van hun rendementen in verhouding tot het beleggingsuniversum. Beleggingsbeleid van het fonds: Beschrijving van de algemene strategie ter dekking van het wisselrisico: Het fonds heeft niet de intentie om systematisch de blootstelling aan het wisselrisico in te dekken. Sociale, ethische en milieuaspecten: De selectie van de ICB s is niet specifiek gebaseerd op sociale, ethische of milieucriteria. Risicoprofiel van het fonds: De belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde van een recht van deelneming zowel kan stijgen als dalen, waardoor hij dus minder kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Beschrijving van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door het fonds: Door het gekozen beleggingsbeleid staat het fonds bloot aan een «hoog» marktrisico, namelijk een risico op een daling van de beursmarkten waarop het belegd heeft (rechtstreeks of via andere ICB's). Afhankelijk van de evolutie van de markten, van de effectenselectie die het fonds maakt (en de onderliggende fondsen) en van het ontbreken van externe garanties, is het rendement van het fonds dus onderworpen aan een bepaald risico. Rekening houdend met het feit dat de beheerder rechtstreeks of onrechtstreeks mag beleggen in andere munten dan die van het fonds, loopt de belegger van wie de referentiemunt dezelfde is als die van het fonds, een «hoog» risico dat de waarde van de belegging wordt beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen. Het fonds kan eveneens een liquiditeitsrisico lopen ingeval een ernstige crisis woedt op de betrokken markten. Dan bestaat immers het risico dat een positie niet tijdig geliquideerd kan worden. Ten slotte wordt de belegger eraan herinnerd dat er onzekerheid over de toekomstige evolutie van het belastingregime bestaat. De inschatting van het risicoprofiel van het fonds is gebaseerd op een aanbeveling van de Belgische Vereniging van Asset Managers die geconsulteerd kan worden op de internetsite Provisies en kosten: BEDRIJFSINFORMATIE Recurrente provisies en kosten gedragen door het gemeenschappelijk beleggingsfonds (in EUR of percentage berekend op de netto-inventariswaarde van de activa) Vergoeding van de Commissaris EUR (excl. BTW) Per jaar. Vergoeding van de bestuurders Vergoeding van de natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd Andere kosten (schatting) 0,10% Per jaar. Berekeningsbasis Bestaan van fee-sharing agreements: Er kunnen regelingen voor het delen van vergoedingen bestaan. In geval van een regeling voor het delen van vergoedingen zal Dexia Asset Management Belgium N.V. alles in het werk stellen om eventuele belangenconflicten te vermijden. Als er toch belangenconflicten rijzen, zal Dexia Asset Management Belgium N.V. uitsluitend in het belang handelen van de houders van rechten van deelneming van het fonds waarvan zij het beheer verzekert. Page 3/4 Maart 2012

11 Dexia Plan Equities, Fund of Funds Bijkomende informatie met betrekking tot het gemeenschappelijk beleggingsfonds Dexia Plan High, Fund of Funds die niet is opgenomen in het vereenvoudigd prospectus INFORMATIE AANGAANDE DE VERHANDELING VAN DE RECHTEN VAN DEELNEMING Aard van het recht dat het recht van deelneming in het fonds vertegenwoordigt: recht van mede-eigendom Stemrecht van de deelnemers: Tenzij bij wet of door het beheerreglement anders bepaald is, worden beslissingen tijdens een rechtmatig bijeengeroepen Algemene Vergadering van deelnemers in het gemeenschappelijk beleggingsfonds genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmende deelnemers. Wanneer de rechten van deelneming gelijke waarde hebben, geeft elk geheel recht van deelneming recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde, dan geeft elk geheel recht van deelneming van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, met dien verstande dat het recht van deelneming dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd. Vereffening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds: De beslissing van de Raad van Bestuur van de Beheervennootschap om over te gaan tot de ontbinding en de vereffening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds kan onder andere voortvloeien uit ingrijpende en ongunstige veranderingen in de economische, politieke en sociale toestand in het land / de landen waarin wordt belegd of waarin de rechten van deelneming van het gemeenschappelijk beleggingsfonds worden verdeeld, of uit het feit dat het uitstaande bedrag van het gemeenschappelijk beleggingsfonds te laag wordt, waardoor het beheer van het gemeenschappelijk beleggingsfonds te zwaar en te duur wordt. Een dergelijke beslissing zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van deelnemers in het gemeenschappelijk beleggingsfonds. De operaties worden uitgevoerd door één of meer vereffenaars, die natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn en die worden benoemd door de Algemene Vergadering van deelnemers, die bepaalt welke bevoegdheden zij hebben en welke vergoeding zij krijgen. De netto-opbrengst van de vereffening van het gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt uitgekeerd aan de deelnemers in het gemeenschappelijk beleggingsfonds naar rato van de deelneming die zij in het gemeenschappelijk beleggingsfonds hebben. Schorsing van de terugbetaling van rechten van deelneming: Onverminderd wettelijke schorsingsoorzaken, kan de terugbetaling van rechten van deelneming worden geschorst in de volgende gevallen: 1. wanneer één of meerdere markten, waarop meer dan twintig procent (20%) van de activa worden verhandeld, of één of meerdere belangrijke wisselmarkten, waar de deviezen worden verhandeld waarin de waarde van de activa is uitgedrukt, gesloten zijn om een andere reden dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er zijn geschorst of beperkt; 2. wanneer de toestand zo ernstig is dat de tegoeden en/of verplichtingen niet correct kunnen worden gewaardeerd of onbeschikbaar zijn of dit niet kan zonder de belangen van de deelnemers ernstig te schaden; 3. wanneer het niet mogelijk is gelden te transfereren of transacties te verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers, of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de wisselmarkten of aan de financiële markten; 4. bij een defect van de informaticamiddelen dat de berekening van de netto-inventariswaarde onmogelijk maakt; 5. vanaf de publicatie van de oproeping tot de bevoegde Algemene Vergadering van deelnemers die wordt samengeroepen om te beslissen over de ontbinding van het Fonds, wanneer deze ontbinding niet uitsluitend bedoeld is om haar rechtsvorm te wijzigen; 6. zodra, bij een herstructurering, de ruilverhouding is voorgesteld overeenkomstig artikel 93 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging. Page 4/4 Maart 2012

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de

Nadere informatie

Prospectus Sustainable

Prospectus Sustainable Candriam Prospectus Sustainable Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan

Nadere informatie

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

VEREENVOUDIGD PROSPECTUS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013

PROSPECTUS KBC OBLI 04/02/2013 PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICBE KBC OBLI

Nadere informatie

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL

APHILION Q² VEREENVOUDIGD PROSPECTUS OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL HAVENLAAN 86 C B320, 1000 BRUSSEL PAGINA 1 APHILION Q² BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT OPENBARE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING OPTEREND VOOR BELEGGINGEN

Nadere informatie

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015

PROSPECTUS CELEST 30/03/2015 PROSPECTUS van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Naam BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Statuut Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS PROSPECTUS FEBRUARI 2013 Infoblad Prospectus : Interbeurs Hermes Pensioenfonds Het prospectus van het Interbeurs Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Balanced

BNP Paribas B Institutional I Balanced BNP Paribas B Institutional I Balanced Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click

FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click FORTIS B FIX 2006 Bond 8 Spread Click Vereenvoudigd prospectus Naam FORTIS B FIX 2006 Informatie betreffende de bevek Ook verhandeld onder de handelsnamen «MAESTRO» en «J.VAN BREDA B FIX 2006» voor bepaalde

Nadere informatie

Interbeurs Hermes Pensioenfonds

Interbeurs Hermes Pensioenfonds Interbeurs Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS MET EEN VERANDERLIJK AANTAL RECHTEN VAN DEELNEMING DIE BELEGT IN EFFECTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS FEBRUARI

Nadere informatie

AXA B PENSION FUND GROWTH*

AXA B PENSION FUND GROWTH* AXA B PENSION FUND GROWTH* *handelsnaam van BNP Paribas B Pension Growth Pensioenspaarfonds naar Belgisch Recht Gemeenschappelijk beleggingsfonds Vooruitgangstraat 55-1210 Brussel BNP PARIBAS B PENSION

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED

BNP PARIBAS B PENSION BALANCED BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION BALANCED Oprichtingsdatum 1 februari 1987 Bestaansduur Onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH

BNP PARIBAS B PENSION GROWTH BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam BNP PARIBAS B PENSION GROWTH Oprichtingsdatum 25 september 2006 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN

N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN N.V. LS Value BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN PROSPECTUS JANUARI 2015 Infoblad Prospectus: Bevek

Nadere informatie

FORTIS B FIX Bond Plus 36

FORTIS B FIX Bond Plus 36 FORTIS B FIX Bond Plus 36 Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FIX Oprichtingsdatum 11 oktober 1996 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire zetel

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Vereenvoudigd prospectus Naam METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH Oprichtingsdatum 9 februari 1987 Bestaansduur onbeperkt Presentatie van het gemeenschappelijk beleggingsfonds Lidstaat

Nadere informatie

Star Fund Prospectusdatum

Star Fund Prospectusdatum Star Fund Prospectusdatum 29 april 2015 Pensioenspaarfonds Belgisch gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming Erkend in het kader van het derdeleeftijds of pensioensparen

Nadere informatie

PROSPECTUS KBC EQUIMAX

PROSPECTUS KBC EQUIMAX PROSPECTUS van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG ICB KBC

Nadere informatie

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK

PROSPECTUS CRELAN INVEST. Informatie over de BEVEK PROSPECTUS CRELAN INVEST Informatie over de BEVEK Benaming CRELAN INVEST. Juridische vorm Naamloze vennootschap. Oprichtingsdatum 12 oktober 2011. Looptijd Onbeperkt. Maatschappelijke zetel Havenlaan,

Nadere informatie

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2

Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 Informatie betreffende het compartiment Buyback 2 In dit compartiment zijn, in toepassing van art. 305, 4, van de wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012

BEHEERREGLEMENT VAN. Belfius Pension Fund Balanced Plus. Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 BEHEERREGLEMENT VAN Belfius Pension Fund Balanced Plus Pensioenspaarfonds in de zin van artikel 227 van het K.B. van 12 november 2012 Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met

Nadere informatie

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY

BNP PARIBAS B PENSION STABILITY BNP PARIBAS B PENSION STABILITY Prospectus Het Beheersreglement en het recentste jaarverslag zijn als bijlage bij dit prospectus gevoegd. BNP PARIBAS B PENSION STABILITY - Prospectus - versie OCTOBER 2014

Nadere informatie

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015

Record Fund BEVEK. Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Record Fund BEVEK Gereviseerd jaarverslag op 28 februari 2015 Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht Naamloze venootschap Categorie beleggingen die voldoen aan de voorwaarden

Nadere informatie

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE INDE GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 28 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN

EUROPE RENDEMENT GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS ByD 8 februari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL A STATUTAIR BEKNOPTE VOORSTELLING

Nadere informatie

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS SAINT-HONORE GLOBAL CONVERTIBLES GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS PaL 04 januari 2010 ICBE conform de Europese normen VEREENVOUDIGD PROSPECTUS DEEL

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie