Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus , 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm DSO/ RIS Doorkiesnummer adres Aantal bijlagen Onderwerp begeleid wonen sociaal kwetsbaren Datum 30 mei 2008 Hierbij informeren wij u over onze bevindingen over dit onderwerp naar aanleiding van de inventarisaties over de afgelopen jaren, met een vooruitblik naar de ambities voor dit jaar. De gemeenteraad is in 2005 eerder geïnformeerd over de resultaten van het zelfstandig begeleid wonen voor de aandachtsgroep sociaal kwetsbaren in Den Haag.(RIS ). Wij volgen deze ontwikkelingen aan de hand van jaarlijkse inventarisaties. 1. Begeleid zelfstandig wonen voor sociaal kwetsbaren Haagse corporaties en zorginstellingen zorgen gezamenlijk voor deze vorm van huisvesting voor een aantal bijzondere aandachtsgroepen. Het gaat hier vooral om de doelgroep sociaal kwetsbaren en in het bijzonder om (problematische) alcohol- en drugsgebruikers, dak- en thuislozen, zorgjongeren, (ex)psychiatrische patiënten en (ex)delinquenten. Ook voormalige alcohol- en drugsgebruikers die nog te kampen hebben met de gevolgen van de verslaving horen tot de doelgroep: dit is een grotere groep dan die van degenen die nog steeds gebruiken. Onder begeleid zelfstandig wonen verstaan we de combinatie van enerzijds het bieden van huisvesting in woningen van corporaties en anderzijds het organiseren van een meer of minder intensieve vorm van begeleiding en ondersteuning van personen die zonder die begeleiding of ondersteuning niet zelfstandig kunnen wonen. Inlichtingen bij Postadres: Postbus , 2500 DJ Den Haag Telefoon: Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Fax: Internetadres:

2 DSO/ Deze woningen worden direct toegewezen door corporaties, buiten het aanbodmodel om. Daarbij gaat het om een relatief klein aantal verhuringen van 200 tot 250 verhuringen per jaar op een totaal van ongeveer 7000 nieuwe verhuringen. Begeleid zelfstandig wonen heeft een belangrijke plaats in de zorgketen voor sociaal kwetsbaren. Meestal gaat het om mensen die al een langer hulpverleningstraject hebben doorlopen. De zorginstelling beoordeelt of een cliënt in aanmerking komt voor begeleid zelfstandig wonen. Voor een deel van deze cliënten is zelfstandig wonen onder begeleiding een goede oplossing op de weg naar volledige zelfstandigheid, soms als onderdeel van een speciaal nazorgtraject. Het aanbod van begeleid zelfstandig wonen levert daarmee een bijdrage aan de doorstroom vanuit residentiële voorzieningen en vermindert de terugval. Daarnaast bevordert het de zelfstandigheid van de doelgroep. Tevens levert begeleid zelfstandig wonen indirect een bijdrage aan het voorkomen van overlast en onveiligheid. Bij betere woon-en leefomstandigheden zal de bewoner over het algemeen minder overlast aan anderen bezorgen. Als een bewoner toch overlast veroorzaakt neemt de begeleidende instelling de nodige maatregelen. Met de rapportage krijgt u inzicht in de uitvoering van een onderdeel van de prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties. Het gaat om paragraaf 1.8. over het huisvesten van bijzondere aandachtsgroepen door middel van begeleid wonen. De huisvesting in instellingen voor maatschappelijke opvang, bij zorginstellingen, en in de nieuw te ontwikkelen voorzieningen in de sfeer van maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg (Den Haag Onder Dak, Plan van aanpak MO/OGGZ) en via andere begeleide woonvormen zoals begeleid groepswonen vallen buiten het kader van deze rapportage. Over de activiteiten en resultaten in het programma Den Haag Onder Dak, waarin gewerkt aan de verbetering van de leefsituatie van dak-en thuislozen wordt u separaat geïnformeerd. Dit programma omvat het passend huisvesten van dak-en thuislozen, het voorkomen dat er nieuwe dak-en thuislozen bij komen en het terugdringen van overlast in de stad. Begeleid zelfstandig wonen voorziet overigens wel voor een gedeelte in het onderdeel huisvesting van dit programma. Dit wordt uitgelegd bij het cluster Maatschappelijke Opvang. Het begeleid zelfstandig wonen is slechts één onderdeel van de totale zorgverlening en huisvesting van sociaal kwetsbaren. Deze rapportage blijft om praktische redenen beperkt tot de huisvesting voor dat deel van de cliënten die zelfstandig en buiten het aanbodmodel om in woningen van corporaties worden gehuisvest in combinatie met begeleiding door erkende zorginstellingen. 2. Partijen bij begeleid wonen De dagelijkse samenwerking tussen corporaties en zorginstellingen vindt per cluster plaats. Zij moeten er gezamenlijk voor zorgen dat niemand tussen de wal en het schip valt. Zij kunnen daarbij rekenen op een sturende en ondersteunende rol van de gemeente. Daarbij is vanuit de gemeente wethouder BW primair verantwoordelijk voor de samenwerking met de woningcorporaties en wethouder WVE voor de samenwerking met de welzijn- en zorginstellingen.

3 DSO/ De samenwerking vindt plaats in vijf clusters: Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ), Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang, Ex-delinquenten en Zorgjongeren. Per cluster is vanuit de deelnemende zorg-instellingen een trekker benoemd om de samenwerking verder te ontwikkelen. De aandachtspunten van de diverse clusters en nieuwe initiatieven worden besproken in de Coördinatiegroep Begeleid Wonen, waarin alle partners zitting hebben. De ambtelijke ondersteuning en het voorzitterschap van deze coördinatiegroep wordt geleverd door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn. De trekker van een cluster is steeds een zorginstelling, omdat die het beste overzicht heeft over de betreffende groep cliënten. Per cluster is de corporatie vermeld die het eerste aanspreekpunt is voor de huisvesting. De trekkers van de diverse clusters zijn : Cluster Ex-delinquenten Reclassering Nederland (Staedion) Cluster Verslavingszorg Parnassia Groep Brijder Verslavingszorg (Vestia ) Cluster Geestelijke Gezondheids Zorg Parnassia GGZ en RIBW (Vestia ) Cluster Maatschappelijke Opvang Leger des Heils Goodwillcentrum ( HaagWonen) Cluster Zorgjongeren LUNA (HaagWonen) 3. Omvang begeleid zelfstandig wonen Per eind 2005 stelden de corporaties in totaal ongeveer 186 woningen ter beschikking aan de diverse clusters. Voor de hulpverlening is het vooral van belang om inzicht te hebben in de instroommogelijkheden voor cliënten. Daarom worden sinds 2006 afspraken gemaakt over de instroommogelijkheden per cluster en per jaar, zodat de zorginstellingen kunnen rekenen op een bepaalde opnamecapaciteit voor hun klanten. Zo zijn in 2007 afspraken gemaakt over de wens tot vergroting van de capaciteit voor het zelfstandig begeleid wonen van voormalig daklozen in de cluster MO van ongeveer 50 woningen per jaar. De totale omvang van het aantal woningen voor zelfstandig begeleid wonen is in de loop van de tijd toegenomen. Dit valt af te leiden uit het toenemend aantal cliënten dat binnen de diverse clusters is geholpen. De corporaties houden geen registratie bij van het totaal aantal woningen dat in gebruik is voor begeleid zelfstandig wonen. 4. Ontwikkelingen in de clusters Cluster Verslavingszorg ( 22 cliënten in 2005, instroom 41 cliënten in 2006, instroom 31 cliënten in 2007 ) De samenwerking tussen Parnassia Brijder Verslavingszorg en Vestia vindt plaats via gestructureerd overleg. Er is voldoende aanbod van woningen en voldoende begeleiding voor ex-verslaafden. Partijen streven wel naar een uitbreiding van capaciteit met een grotere instroom naar begeleid wonen vanuit de projecten Re-entry en Remise. Ze werken ook aan een intensivering van het begeleid zelfstandig wonen.

4 DSO/ De omvang van het cluster is in 2006 toegenomen door de uitbreiding van project Remise voor veelplegers via de maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) van Parnassia. Voor 2007 is hetzelfde aantal woningen afgesproken met Vestia. De voormalige woonsituatie van de cliënten in deze cluster was opname binnen Re-entry of Remise. Er is in 2006 één cliënt van Remise (ISD ) uitgezet wegens het veroorzaken van overlast. Bij de cliënten van Re-entry is in 2006 geen terugval geweest in De zorginstellingen en cliënten zijn zeer tevreden over de geboden woonruimte. In 2007 is in een woning van Vestia Zuid-Oost een ontruiming geweest wegens overlast door hard drugs. De ambities voor 2008 worden voor cliënten van Re-entry gehandhaafd op 20 en voor Remise/ISD teruggebracht van 35 naar 25. Dit laatste op basis van de behaalde resultaten. Cluster GGZ (instroom 35 cliënten in 2005, instroom 35 cliënten in 2006, instroom in cliënten) Het cluster beslaat de cliënten groep van Parnassia GGZ, Parnassia PsyQ en Regionale Instelling voor Begeleid Wonen (RIBW) Den Haag. Het aantal cliënten dat hulp vraagt groeit gestaag. Het aantal cliënten dat binnen dit cluster in aanmerking wil komen voor een woning via de convenanten komt overeen met het aantal woningen dat door de corporaties Vestia en Staedion aangeboden worden. Zorginstellingen en cliënten zijn tevreden over de door de corporaties aangeboden woningen. In 2006 is ook de voormalige huisvestingssituatie van de cliënten nagegaan: 11 cliënten woonden bij familie, 10 cliënten zijn doorgestroomd vanuit een RIBW voorziening, 2 cliënten zijn geplaatst vanuit de Maatschappelijke Opvang, 3 cliënten waren dakloos, 5 cliënten zijn geplaatst vanuit een psychiatrisch ziekenhuis, 3 cliënten woonden al zelfstandig op een kamer. In 2007 werden via Vestia 24 woningen toegewezen en via Staedion 14 woningen. Er was een iets grotere vraag dan in 2006, waar Vestia flexibel op kon inspelen. Er hebben zich in het cluster in 2007 geen gevallen van terugval voorgedaan. Het cluster GGZ waarin Parnassia en RIBW Den Haag samenwerken met Vestia en Staedion heeft de ambitie voor 2008 voor de instroom individueel begeleid zelfstandig wonen gesteld op 38 woningen. Maatschappelijke Opvang ( instroom 56 cliënten in 2005, instroom 67 cliënten in 2006, 45 nieuwe verhuringen in 2007 ) De samenwerking in dit cluster is in 2005 minder intensief geweest onder meer als gevolg van personele wisselingen. In 2006 is het trekkerschap overgenomen door het Leger des Heils en is de samenwerking met Staedion en HaagWonen geïntensiveerd. De vraag naar woningen in dit cluster neemt nog steeds toe. De voormalige woonsituatie van de cliënten is gevarieerd. Cliënten stromen soms in vanuit de 24-uursopvang, soms vanuit een zelfstandige situatie. Soms komen ze uit detentie of waren voorheen dakloos. Soms is er sprake van het beëindigen van de hulpverlening/begeleiding.

5 DSO/ De terugval is minimaal omdat veel cliënten zo lang in begeleiding blijven als zij nodig hebben. Voorwaarde is dat de financiering van de begeleiding via de AWBZ kan worden voortgezet. Wanneer de hulpverlening kan worden beëindigd zijn ze over het algemeen goed in staat om geheel zelfstandig te wonen. De aangeboden woningen zijn over het algemeen van prima kwaliteit. Wel gaat het soms om gedateerde woningen. Het grootste probleem bij het aanbod is vaak de financiële ruimte van de cliënt. De behoefte vanuit de hulpverlening ligt dus vooral bij de goedkopere woningen. In het geval van huishoudens van meer dan vier personen is het moeilijk een passende woning te vinden. Tevens is er een te kort aan kleinere woningen waar drie tot vier personen met elkaar kunnen wonen. Met deze woningen zouden groepswoningen kunnen worden vervangen. Ook zouden de cliënten dan eerder kunnen doorstromen. In 2007 zijn in dit cluster 45 nieuwe verhuringen geweest. In het cluster Maatschappelijke Opvang (MO) vindt ook de aansluiting plaats tussen de behoefte aan zelfstandig begeleid wonen en de voorzieningen in het kader van Den Haag Onder Dak. De MO organisaties nemen deel aan een intensief traject met de gemeente voor het realiseren van nieuwe 24-uurswoonvoorzieningen en een uitbreiding van de voorziening voor sociale activering en dagbesteding. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe kleinschalige voorzieningen voor groepswonen voor deze doelgroep. Voor 2008 onderzoeken de diverse instellingen in de cluster - Limor, Kesslerstichting en Leger des Heils en HaagWonen de mogelijkheden tot uitbreiding van het aantal woningen voor zelfstandig begeleid wonen. Dit is nodig vanwege de toenemende behoefte aan doorstroming van (voormalig) daklozen uit de opvangvoorzieningen. De jaarlijkse capaciteit voor nieuwe verhuringen zou daarvoor moeten verdubbelen tot 100 à 120 woningen. Zorgjongeren ( instroom 57 cliënten in 2005, instroom 46 cliënten in 2006, instroom in cliënten ) In dit cluster werken HaagWonen en Stichting Luna samen met professionele instellingen voor jeugdzorg zoals het Jongeren Interventie Team (J.C.) die jongeren aanmelden voor een woning. De ontwikkeling van dit cluster is in 2005 voorbereid en in 2006 verder ingevuld. Duwo Foyer verzorgt met eigen woningen begeleid wonen voor jongeren. In 2007 beschikte Duwo Foyer over 38 plekken. Stichting Luna had via HaagWonen in 2006 gemiddeld 100 opvangplekken beschikbaar voor jongeren in ongeveer 40 woningen van HaagWonen. In 2007 is dit aantal toegenomen naar 56 woningen. Luna wil in 2008 uitbreiden naar 60 woningen. Deze vraag wordt besproken in het cluster. Ex-delinquenten ( instroom 2005 : 13 cliënten, instroom 2006 : 29 cliënten, instroom 2007 : 26 cliënten) Voor ex-delinquenten is de al langer bestaande samenwerking tussen Staedion, Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils, GGZ Reclassering Parnassia, Stichting Exodus en RIBW voortgezet. Er is gewerkt aan het in beeld brengen van de cliënten die tussen wal en schip vallen.

6 DSO/ Dit is nodig, omdat het rijksbeleid als uitgangspunt hanteert dat alle ex-delinquenten een beroep moeten doen op bestaande algemene voorzieningen. De mogelijkheden voor begeleiding door reclasseringsinstellingen worden daardoor beperkt. Het aantal plaatsingen van ex-delinquenten vertoont een stijgende tendens. In 2005 bedroeg het aantal plaatsingen 13; in 2006 is dit toegenomen tot 29. Oorzaak van deze toename is de toename van bekendheid van plaatsingsmogelijkheden bij deelnemende instellingen, en een grotere inzet van deelnemende partijen voor cliënten die nergens terecht kunnen. In 2006 nemen de volgende zorg instellingen deel aan het cluster : Exodus, Leger des Heils afdeling Jeugdzorg en Reclassering, Reclassering Nederland (RN), IKW en Penitentiaire Inrichting Haaglanden.. De eerste vier genoemde instellingen melden cliënten die in aanmerking komen voor begeleid zelfstandig wonen aan bij Staedion in het kader van een tussen instellingen overeengekomen convenant met afspraken over aanmelding, capaciteit en inhoud van begeleiding door plaatsende instelling. De vertegenwoordiger van IKW en de medewerkers maatschappelijke dienstverlening (MMD) van de Penitentiaire Inrichting Haaglanden nemen deel aan het overleg vanwege hun betrokkenheid bij de huisvestingsproblematiek van ex- gedetineerden. Het aantal aanmeldingen bij Leger des Heils, Jeugdzorg en Reclassering in 2006 bedroeg 27 en was groter dan het aantal plaatsingen. Oorzaak is gebrek aan capaciteit voor woonbegeleiding. Daardoor ontstond in 2006 een wachtlijst van 15 personen. Het aantal aanmeldingen bij Reclassering Nederland bedroeg in en was aanzienlijk groter dan het aantal plaatsingen vanuit deze instelling (6). Oorzaak hiervoor is dat veel kandidaten moesten worden afgewezen wegens financiële problematiek (schulden/te weinig inkomen) of een grotere zorgbehoefte op het gebied van wonen dan de woonbegeleiding van Reclassering Nederland kan bieden. Bij de cliënten was sprake van verschillende eerdere woonsituaties. Sommigen woonden bij hun ouders, anderen waren dakloos of uit huis gezet, bijvoorbeeld als gevolg van de gedwongen verkoop van de eigen woning. Uiteraard kwamen een groot aantal cliënten direct uit detentie. Het convenant met Staedion houdt onder andere in dat een aangeboden woning in principe door cliënt geaccepteerd dient te worden. Uitzondering op deze regel is de situatie dat de aanmeldende instelling van oordeel is dat een woning minder geschikt is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een woning in dezelfde straat waarin de ex-echtgenote van de cliënt woont en met wie een zeer problematische relatie is. Of dat het delict uitsluit dat een cliënt in een bepaalde omgeving gaat wonen. Bij Reclassering Nederland en Leger des Heils Reclassering en Jeugdzorg is in 2006 bij in totaal 18 cliënten de woonbegeleiding gestopt en de huisvesting in de woning van Staedion gecontinueerd. De zorginstellingen en cliënten zijn over het algemeen zeer tevreden over de geboden woonruimten. In 2007 zijn in dit cluster 16 nieuwe verhuringen geweest. Hiervan werden 7 cliënten door Exodus Den Haag begeleid, 14 cliënten door Reclassering Leger des Heils en 5 cliënten door Reclassering Nederland.

7 DSO/ In dit cluster is in 2007 niet de volledige capaciteit aan woningen die door Staedion ter beschikking kon stellen van de 40 woningen die in 2007 op basis van convenanten met Staedion beschikbaar waren zijn 16 woningen verhuurd. In 2007 hebben 82 cliënten zich voor begeleid zelfstandig wonen aangemeld, waarvan uiteindelijk 26 cliënten huisvesting is geboden. Nagegaan wordt waarom het aantal feitelijke verhuringen achter blijft bij de beschikbaarheid van woningen. Voor 2008 wordt de ambitie om gebruik te kunnen maken van 40 woningen voorlopig gehandhaafd, omdat het aanbod aan cliënten die volgens instellingen in aanmerking willen komen voor begeleid zelfstandig wonen duidelijk groter is dan het aantal geplaatste personen. 5. Conclusie Met zelfstandig begeleid wonen voor sociaal kwetsbaren leveren de Haagse corporaties in samenwerking met zorginstellingen een bijdrage op maat voor mensen die na een verblijf in een zorginstelling of na detentie toe zijn aan een zelfstandige woonsituatie, maar nog wel begeleiding nodig hebben. De ervaring is dat met de stabiele en veilige woonsituatie voor de cliënten een goede bijdrage wordt geleverd aan de verbetering op andere terreinen. Hiermee wordt ook het risico van terugval verminderd. Zorginstellingen en cliënten zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de kwaliteit van de aangeboden woningen. Begeleid wonen kan daarmee worden beschouwd als een waardevolle bijdrage in de totale keten van opvang en begeleiding van sociaal kwetsbaren. Uit het overleg met de partners blijkt dat de corporaties voldoende woningen ter beschikking kunnen stellen om aan de vraag vanuit de diverse clusters te voldoen. Ook over de verwachte toename in de behoefte aan woningen in het cluster Maatschappelijke Opvang zijn al afspraken gemaakt. De beperkingen in capaciteit voor begeleid zelfstandig wonen liggen eerder in de mogelijkheid om begeleiding te kunnen bieden, respectievelijk financiering voor begeleiding te kunnen vinden dan in het aanbod van de corporaties aan woningen in de diverse clusters. Deze begeleiding is niet alleen voor de cliënten zelf van belang, maar is ook nodig om eventuele overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hebben de zorginstellingen gevraagd dit probleem en de oorzaak daarvan nader te concretiseren. De zorginstellingen zullen daarbij eerst zoeken naar oplossingen binnen de bestaande budgetten (AWBZ en gemeentelijk). Waar de bestaande middelen ontoereikend blijken, zullen wij dat per geval beoordelen en zoeken naar oplossingen. Corporaties stellen de woningen dan ook alleen beschikbaar als sluitende afspraken zijn gemaakt over de begeleiding en de communicatie met de begeleidende instellingen. De corporaties zijn over het algemeen tevreden over de samenwerking in de clusters met de zorginstellingen.

8 DSO/ In de samenwerking met corporaties en de zorginstellingen via het clustermodel is een goed evenwicht gevonden tussen onderlinge afspraken tussen de partijen en regie van de gemeente. Wij zullen u hier tweejaarlijks over blijven informeren. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First

Algemeen beeld Convenantafspraken Totaal aantal verhuringen (*) (*) exclusief Housing First Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp rapportage begeleid wonen 2011

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie. Onderwerp rapportage begeleid wonen 2011 Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG. gezien het raadsvoorstel intrekken van het besluit uit 1993 (rv 191)

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG. gezien het raadsvoorstel intrekken van het besluit uit 1993 (rv 191) Gemeente Den Haag RIS105553_16-05-2003 Ons kenmerk BSW/2003.121 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG gezien het raadsvoorstel intrekken van het besluit uit 1993 (rv 191) Besluit de volgende

Nadere informatie

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012

B en W. nr d.d Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 B en W. nr. 12.0685 d.d. 3-7-2012 Onderwerp Brief aan de raad over ontwikkelingen in de huisvesting Maatschappelijke opvang 2012 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaande brief aan de raad

Nadere informatie

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2009.333 BSD2009.5357 RIS 169116 Doorkiesnummer 070-353 3684 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

BELEIDSREGEL STIMULERING VERKOOP NIEUWBOUW MIDDENSEGMENT

BELEIDSREGEL STIMULERING VERKOOP NIEUWBOUW MIDDENSEGMENT Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1468 RIS 181629 BELEIDSREGEL STIMULERING VERKOOP NIEUWBOUW MIDDENSEGMENT HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 iţemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk en wethouder Koster Portefeuille(s) : Wonen en

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone.

Hierbij leggen wij u het plan van aanpak voor dat moet worden voorzien in een humaan alternatief voor de verslaafde prostituees van de tippelzone. RIS116269_13-MEI-2004 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2004.083 - BOW/2004.517 RIS 116269 Doorkiesnummer 070-353 5000

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERHUISKOSTENPREMIE GROTE WONINGEN

BELEIDSREGEL VERHUISKOSTENPREMIE GROTE WONINGEN Gemeente Den Haag BELEIDSREGEL VERHUISKOSTENPREMIE GROTE WONINGEN Ons kenmerk DSO/2011.1467 RIS 181628 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

Wonen met zorg en support

Wonen met zorg en support 7 Wonen met zorg en support visie en doelstellingen wonen met zorg en support Door de vergrijzing en door grote veranderingen in de zorg, wonen steeds meer mensen met een zorgvraag in een gewone woning.

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2007.228 - BOW/2007.1305 RIS 151081 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Pilot Housing First Den Haag

Pilot Housing First Den Haag Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007.

BIJLAGE voortgangsrapportage mei 2007 Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart Bijgesteld op 4 mei 2007. RIS146638a_13-JUN- BIJLAGE voortgangsrapportage mei Rapportage en planning activiteiten Den Haag Onder Dak. maart. Bijgesteld op 4 mei. Inleiding. Op 27 juni 2006 is het Haagse Plan van Aanpak MO/OGGZ,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Reg.nr. : 12.07.06 B&W verg.. : 26 juni 2012 Commissie : commissie MO Onderwerp: Afweging hostel 3, 4 en 5 Cie_verg. : 29 augustus 2012 Raadsverg.. : 11 september 2012 1) Status

Nadere informatie

A. van Velden en E. van den Born. N. Bink, P. van de Burgt, C. de Heer

A. van Velden en E. van den Born. N. Bink, P. van de Burgt, C. de Heer VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: A. van Velden en E. van den Born Tel nr: 0652735501 Datum: 7 februari 2017 Team: RBP Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v.

Nadere informatie

I. Vast te stellen de bijgevoegde BELEIDSREGEL doorstroompremie scheefwonen, luidend:

I. Vast te stellen de bijgevoegde BELEIDSREGEL doorstroompremie scheefwonen, luidend: Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1466 RIS 181627 BELEIDSREGEL DOORSTROOMPREMIE SCHEEFWONEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening Subsidieverstrekking

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering

Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Bijlage 1: Stand van zaken trajecten, in- door en uitstroom bij instellingen en van het proces werk en activering Hieronder worden in- door en uitstroomcijfers weergegeven (indien voorhanden). Hiervoor

Nadere informatie

Gemeente Den Haag FINANCIEEL BESLUIT PGB TARIEVEN JEUGDHULP 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag FINANCIEEL BESLUIT PGB TARIEVEN JEUGDHULP 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.446 RIS 288635 FINANCIEEL BESLUIT PGB TARIEVEN JEUGDHULP 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het college voor jeugdhulp een Persoonsgebonden

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Nadere informatie

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers

Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland. informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland Informatie voor verwijzers Forensisch Beschermd Wonen Het Hoogeland biedt in een open setting

Nadere informatie

DUIZEND KAMERS MET KANSEN INITIATIEF VOOR EXTRA PLEKKEN BEGELEID WONEN VOOR JONGEREN IN ROTTERDAM

DUIZEND KAMERS MET KANSEN INITIATIEF VOOR EXTRA PLEKKEN BEGELEID WONEN VOOR JONGEREN IN ROTTERDAM DUIZEND KAMERS MET KANSEN INITIATIEF VOOR EXTRA PLEKKEN BEGELEID WONEN VOOR JONGEREN IN ROTTERDAM PvdA fractie Rotterdam, Matthijs van Muijen, Duco Hoogland en Zeki Baran, 16 oktober 2006 Inleiding Er

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg

IrisZorg. verslavingszorg. en maatschappelijke opvang. dicht bij mensen, ver in zorg IrisZorg verslavingszorg en maatschappelijke opvang dicht bij mensen, ver in zorg > IrisZorg: dicht bij mensen, ver in zorg Bij IrisZorg kan iedereen rekenen op de deskundigheid en betrokkenheid van onze

Nadere informatie

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang

11 oktober 2011 MO/661398 Maatschappelijke voorzieningen 2 RAADSINFORMATIE inzake Regiobinding Maatschappelijke Opvang OOI^lJr ^L#i Ml Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n) Betreft

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten

Zorgzwaartepakketten. informatie voor cliënten Zorgzwaartepakketten informatie voor cliënten Inhoud 1 Inleiding 1 Wat is een zorgzwaartepakket (ZZP)? 1 Wie bepaalt hoeveel zorg ik krijg? 2 Hoe weet ik of ik een ZZP-indicatie moet aanvragen? 2 Zijn

Nadere informatie

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM

ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.964 RIS 173262 ONDERTEKENING OVEREENKOMST VAN OPDRACHT INZAKE CONDUCTEURS TRAM HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - uit de evaluatie van

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

BELEIDSREGEL STIMULERINGSPREMIE GROTE SOCIALE HUURWONINGEN

BELEIDSREGEL STIMULERINGSPREMIE GROTE SOCIALE HUURWONINGEN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2013.919 RIS 260828 BELEIDSREGEL STIMULERINGSPREMIE GROTE SOCIALE HUURWONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking

Conceptnota intergemeentelijke samenwerking Welzijnsoverleg Regio Gent vzw (W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 Conceptnota intergemeentelijke

Nadere informatie

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg

We onderscheiden drie vormen van woonbegeleiding: begeleid wonen beschermd wonen 24-uurszorg woonbegeleiding 1 Drie Vormen woonbegeleiding Het grootste deel van het hulpaanbod van HVO-Querido valt onder de noemer woonbegeleiding. Bij woonbegeleiding gaat het om de combinatie van huisvesting en

Nadere informatie

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4

Onderwerp afdoening financiële motie 2.4 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2006.059 - DSB/2005.1298 RIS 135841 Doorkiesnummer 070-353 5000/2911 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Het college stelt de raad voor hiermee de vijfde aanbeveling uit het raadsvoorstel als afgedaan te beschouwen.

Het college stelt de raad voor hiermee de vijfde aanbeveling uit het raadsvoorstel als afgedaan te beschouwen. Typ teksttyp teksttyp tekst 030 Retouradres Postbus 12610, 2500 DK Den Haag Aan: de Gemeenteraad RIS 294248 Contactpersoon Datum 24 mei 2016 Dienst Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Afdeling Beleid

Nadere informatie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie

Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Zwerfjongeren in Nederland: een heldere definitie Deze brochure is bedoeld voor iedereen die beroeps- en beleidsmatig met zwerfjongeren werkt. Zwerfjongeren

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00138

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00138 Gemeend Outlewaīer RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00138 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 28 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder L.W. Vermeij Portefeuille(s) : volkshuisvesting

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg

STICHTING DE STAM. Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg Welkom STICHTING DE STAM Doelstelling Visie Voor wie? Door wie? Programma Ketenpartners Instroom & intake Uitstroom & nazorg DOELSTELLING Langdurig (ex) verslaafden de mogelijkheid bieden tot terugkeer

Nadere informatie

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1

Overlastgevende en verwarde personen Overlastgevende en verwarde personen 1 Overlastgevende en verwarde personen 12-10-2016 Overlastgevende en verwarde personen 1 De zuster en de wijkagent Wendy Broeren: sociaal psychiatrisch verpleegkundige GGD Gelderland Zuid Jan Jacobs: wijkagent

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax.

Modules Jeugdzorg. Vast & Verder. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel , Fax. Modules Jeugdzorg Vast & Verder INHOUD Vast & Verder is een residentieel, gefaseerd woontrainingsprogramma voor justitiabele jongeren in de leeftijd van 15 tot 26 jaar. Het is ontwikkeld door de Reclassering

Nadere informatie

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie

Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie Wethouder van Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie M. Norder Retouradres: Postbus 600, 500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/0.544 RIS

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011.

Docloods Nr. Rotterdam, 15 november 2011. Rotterdam, 15 november 2011. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden J. Bokhove en N. El Ouali (Groenlinks) over dakloosheid van vaders met kinderen. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1)

Bestemmingsplannen in de Binckhorst (zie plattegrond in bijlage 1) Wethouder van Verkeer, Binckhorst en Vlietzone P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Ruimte Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk DSO/2013.1331

Nadere informatie

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Onderwerp Rapportage nota "Hoezo gehandicapt?!

Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie. Onderwerp Rapportage nota Hoezo gehandicapt?! Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving Uw brief van

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS,

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1525 RIS 175436 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERSTREKKING DAK- EN VLOERISOLATIE PARTICULIERE WONINGEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTERS EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011

VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 Gemeente Den Haag Ons kenmerk HGR/2011.12 RIS 180930 VASTSTELLING REGELING GESCHILLEN WSW- EN CAO WELZIJN-PERSONEEL 2011 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende de toelichting, Besluit:

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Huisvesting Sociaal Kwetsbaren

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling. Huisvesting Sociaal Kwetsbaren Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Huisvesting Sociaal Kwetsbaren CONCEPT september 2009 Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Afdeling Wonen: Art Touw Contactpersoon:

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Convenant dak- en thuislozen Schiphol. Portefeuilehouder dr. Tom Horn, drs. Theo Weterings

Nota van B&W. onderwerp Convenant dak- en thuislozen Schiphol. Portefeuilehouder dr. Tom Horn, drs. Theo Weterings 7 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Convenant dak- en thuislozen Schiphol Portefeuilehouder dr. Tom Horn, drs. Theo Weterings Collegevergadering 28 april 2015 inlichtingen Jan Willem de Zeeuw

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen

Datum 8 mei 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht dat de politie steeds vaker te maken krijgt met verwarde en overspannen mensen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rapportage clusters Begeleid Wonen sociaal kwetsbaren Den Haag 2008-2010 Bijlage 2 bij brief DSO/2011.904

Rapportage clusters Begeleid Wonen sociaal kwetsbaren Den Haag 2008-2010 Bijlage 2 bij brief DSO/2011.904 Rapportage clusters Begeleid Wonen sociaal kwetsbaren Den Haag 2008-2010 Bijlage 2 bij brief DSO/2011.904 Opstellers: clustertrekkers Redactie: DSO Beleid Wonen Contactpersoon: Richard Kleinegris, t. 070-353.4731

Nadere informatie

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod

Algemene informatie. Rentree hulpverleningsaanbod Algemene informatie Rentree hulpverleningsaanbod WAT DOET RENTREE? Met een integraal hulpverleningsaanbod wil Rentree exgedetineerden, veelal met een meervoudige problematiek, ondersteunen en begeleiden

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Balanceren tussen hoop en wanhoop

Balanceren tussen hoop en wanhoop i n e vo or h a m Balanceren tussen hoop en wanhoop vo or a f In deze bijdrage staat het Leger des Heils centraal. Het Leger des Heils doet veel voor mensen, die te kampen hebben met chronische verslaving

Nadere informatie

De regeling binnen een week na vaststelling te publiceren in het Gemeenteblad.

De regeling binnen een week na vaststelling te publiceren in het Gemeenteblad. I. RIS295691 REGELING PGB TARIEVEN JEUGDHULP DEN HAAG 2017 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gelet op: - artikel 7 van de Verordening Jeugdhulp Den Haag 2015 en - artikel 8.1.1 van de Jeugdwet.

Nadere informatie

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008

Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 Monitor verslaafden en daklozen Enschede 2008 metingen 2001 tot en met 2007 A. Kruize M. Hofman B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang

HANDREIKING. Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Handreiking Landelijke toegankelijkheid in de maatschappelijke opvang Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Aanleiding en doel van de handreiking

Nadere informatie

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU

RIS.5910. Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU RIS.5910 Evaluatie Inloopvoorziening Hier en NU Evaluatie inloopvoorziening voor dak- en thuislozen Hier en Nu Inleiding: In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) was in het beleidsplan

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Specialisten in verslavingszorg

Specialisten in verslavingszorg Specialisten in verslavingszorg Werkbespreking Commissie maatschappelijke Ontwikkeling Woensdag 7 maart 2007 Zorgdivisies binnen de Parnassiagroep Divisie Zorgservice Divisie Brijder Verslavingszorg Divisie

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Onderwerp Regie in verslavingszorg

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie. Onderwerp Regie in verslavingszorg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie H.P.G. van Alphen Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Maatschappelijke ontwikkeling Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren

Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren Realisatie Plan van Aanpak Zwerfjongeren 1. Inleiding In het kader van het Stedelijk Kompas is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een aantal woonvoorzieningen. Het betrof hier woonvoorzieningen

Nadere informatie

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B.

AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM. Harddrugsgebruikers geregistreerd. S. Biesma. J. Snippe. B. AARD, OMVANG EN MOBILITEIT VAN PROBLEMATISCHE HARDDRUGSGEBRUIKERS IN ROTTERDAM Harddrugsgebruikers geregistreerd S. Biesma J. Snippe B. Bieleman SAMENVATTING In opdracht van de gemeente Rotterdam is de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissies Maatschappelijke ontwikkeling en Veiligheid, Bestuur en Financiën

Gemeente Den Haag. Aan de voorzitter van de Commissies Maatschappelijke ontwikkeling en Veiligheid, Bestuur en Financiën Burgemeester W.J. Deetman Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de Commissies Maatschappelijke ontwikkeling en Veiligheid, Bestuur en Financiën Uw brief

Nadere informatie

Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie

Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Gemeente Den Haag Bestuursdienst Commissie Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van Aan de leden van de commissies voor welzijn, volksgezondheid

Nadere informatie

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf

FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld. Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf FLEVOMONITOR 2006 Kwetsbare Groepen en Huiselijk Geweld Annemieke Benschop, Susan Place, Marije Wouters & Dirk J. Korf Dit onderzoek is uitgevoerd door het Bonger Instituut voor Criminologie van de Universiteit

Nadere informatie

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning.

Op 23 mei 2016 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake ouderen met een laag inkomen in een zorgwoning. Gemeente Haarlem Haarlem Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem Raadsfractie Trots Haarlem t.a.v. dhr van den Raadt Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 5 juli 2016 2016/292376

Nadere informatie

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004.

2004. Nr. : Dnst. : C&E. Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. Nr. : 04.0076. Dnst. : C&E Eénmalige subsidie Stichting De Binnenvest in verband met AWBZtoelating. Leiden, 11 mei 2004. 2004. Per 1 januari 2004 zijn de wachtlijstmiddelen waarop stichting De Binnenvest

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg Wethouder van Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie mw. drs J. Klijnsma Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de voorzitter van de commissie Welzijn, Duurzaamheid en Leidschenveen-Ypenburg

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Geachte voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap,

Geachte voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap, Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan: de voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERINGSPREMIE GROTE SOCIALE HUURWONINGEN DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING STIMULERINGSPREMIE GROTE SOCIALE HUURWONINGEN DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.1213 RIS 279678 SUBSIDIEREGELING STIMULERINGSPREMIE GROTE SOCIALE HUURWONINGEN DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens

Nadere informatie

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen.

II. Het Uitvoeringsbesluit Organisatie overeenkomstig aan te passen. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2009.2053 RIS 165342 WIJZIGING HOOFDSTRUCTUUR DSO PER 1 JULI 2009 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: met ingang van 1 juli 2009: I. Bij de Dienst Stedelijke

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie