VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG"

Transcriptie

1 VERBETERPLAN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG, VERSLAVINGSZORG EN OPENBARE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Aanleiding Met het Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg wil het college de ondersteuning aan kwetsbare inwoners verbeteren. Het onderzoek van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad uit 2014 is aanleiding voor dit plan. De commissie doet de aanbeveling om beleidsdoelen te concretiseren in haalbare resultaten, de doelgroep beter te omschrijven en bepaalde ondersteuning aan de doelgroep te (her)overwegen. Het college grijpt het verbeterplan ook aan om het beleidskader Wmo 2015 te vertalen naar haalbare effecten en resultaten in de maatschappelijke opvang e.a.. Maatschappelijke opvang e.a. is een taak die de gemeente Assen sinds de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) vanaf 2007 uitvoert. Gemeente Assen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de opvang, begeleiding en bemoeizorg van (dreigende) dak- en thuislozen, verslaafden en zorgmijders. Elke gemeente in onze regio, inclusief Assen, is verantwoordelijk om uitval in de maatschappij te voorkomen en terugkeer naar de gewenste woonplaats te bevorderen. Omschrijving van de doelgroep en problematiek Dit plan begint met een omschrijving van de doelgroep zodat de omschrijving beter aansluit bij de essentie van de Wmo 2015: het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Het uitgangspunt is dat ook kwetsbare inwoners mee kunnen blijven doen. Belangrijk daarvoor is dat sociaal isolement wordt herkend en doorbroken en deze inwoners weer de touwtjes in eigen handen krijgen. Daarbij maken ze optimaal gebruik van hun eigen kracht en hun omgeving. Dak- en thuislozen, verslaafden en ook zorgmijders behoren tot de groep van meest kwetsbare inwoners. De meeste van hen hebben belemmeringen op uiteenlopende gebieden: Belemmeringen van de eigen kracht door Multiproblematiek: de inwoner is verslaafd, heeft schulden en/of beperkingen op verstandelijk of geestelijk gebied; Geschiedenis in de hulpverlening: de inwoner heeft negatieve ervaringen met hulpverlening, waardoor hij zorg mijdt; Niet zelfstandig kunnen wonen zonder ambulante begeleiding: de inwoner heeft op meerdere plekken gewoond, maar liep aldoor tegen problemen aan bijvoorbeeld met de huur of buren. Belemmeringen in de directe omgeving: De inwoner wordt door familie als een last ervaren; De inwoner heeft een zwak sociaal netwerk en is daardoor snel negatief te beïnvloeden. De familie kan zelfs de problematiek versterken. De uiteenlopende belemmeringen kunnen ertoe leiden dat de complexe problematiek buiten wettelijke kaders valt. Hierdoor ontstaat een knelpunt in de financiering van de zorg. Wanneer geen enkele instantie de verantwoordelijkheid neemt voor de kwetsbare inwoner, verergert de situatie 1

2 waardoor hij dak- of thuisloos wordt. De frustratie van de inwoner neemt ook toe wanneer de oplossing niet direct voor handen is of te lang duurt. Het risico bestaat dat hij niet meer mee wil werken op het moment dat de zorg wel geregeld is. Ook de dak- en thuisloze of verslaafde inwoner heeft de wens om een eigen plek en voldoende inkomen te hebben. Idealiter woont een kwetsbare inwoner zo lang mogelijk in een woonruimte waar hij zich prettig en veilig voelt ongeacht de zorg of ondersteuning die hij nodig heeft. De kwetsbare inwoner zou niet hoeven te verhuizen als de zorgbehoefte wijzigt. Ook kan andere zorg of ondersteuning vanuit verschillende instanties op een zelfde plek worden geboden. Deze wens valt buiten het verbeterplan Maatschappelijke Opvang maar krijgt in de transformatie binnen de WMO 2015 een plek. Verbeterrichtingen De verbeterrichtingen zijn er op gericht om de ondersteuning voor de kwetsbare inwoner zo kort en licht mogelijk te organiseren. Dit sluit aan bij de kadernota Wmo 2015 die tijdelijkheid en doelmatigheid voorop stelt. Zodra de gewenste mate van zelfredzaamheid van de inwoner is bereikt, kan de aard en omvang van de ondersteuning hierop worden aangepast. Voor dit verbeterplan is het van belang onderscheid te maken tussen de ondersteuning vanuit de maatschappelijke opvang e.a. en de reguliere zorg. Onder reguliere zorg valt de ondersteuning die de gemeente via maatwerkvoorzieningen biedt zoals begeleiding of beschermd wonen, maar ook de 24- uurszorg vanuit het zorgkantoor en de behandeling via de zorgverzekeraar. Ondersteuning vanuit de maatschappelijke opvang e.a. is altijd zo tijdelijk mogelijk. De zelfredzaamheid van dak- en thuislozen, verslaafden en zorgmijders is voldoende versterkt als de inwoner een woonruimte heeft waar hij voor langere tijd kan verblijven en/of bereid is om ondersteuning te accepteren. Wij houden een sober karakter van voorzieningen aan om hen te stimuleren zo snel mogelijk een woning of ondersteuning te accepteren. De hulpverlener in de maatschappelijke opvang e.a. zorgt dat de kwetsbare inwoner bereid is om in de gewenste woonvorm te wonen en/of ondersteuning op de verschillende leefgebieden te accepteren. Ook ondersteunt hij kwetsbare inwoners om hun hulpvraag beter te stellen. De hulpverlener in de reguliere zorg zorgt dat de kwetsbare inwoner zich veilig voelt, een persoonlijk netwerk ontwikkelt en de dagelijkse activiteiten in en om het huis kan organiseren. Dit verbeterplan gaat uit van de volgende verbeterrichtingen: A. Zo veel mogelijk voorkomen dat kwetsbare inwoners dak- en thuisloos worden of verslaafd raken. 2

3 B. Zorgen dat de opvang en begeleiding in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg zo kort en licht mogelijk is en gericht op het maken van de stap naar wonen met bijpassende ondersteuning. C. Zorgen dat de dak- en thuislozen en verslaafden die in beeld zijn zo snel mogelijk weer wonen met ondersteuning. D. Als de kwetsbare inwoner ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig heeft, zorgen dat de ondersteuning gericht is op het benutten van eigen kracht, eigen regie en de relatie met de directe omgeving. E. Het beleid concretiseren om de effecten van de verbeteracties te monitoren en werkafspraken met de betrokken partners te maken. Betrokken partijen De uitvoerende ketenpartners vanuit de maatschappelijke opvang, verslavingszorgen openbare geestelijke gezondheidszorg zijn Promens Care, Leger des Heils, Verslavingszorg Noord Nederland, Werkpro en het OGGZ-netwerk Assen. Gemeente Assen werkt ook samen met woningcorporatie Actium, de uitvoerders op het gebied van zorg- en welzijn en de regiogemeenten: Aa en Hunze, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld. Verbeteracties Voor elke verbeterrichting is een aantal verbeteracties benoemd. Sommige verbeteracties zijn nieuw, zoals het afwegingskader ZRM wonen en zorg. (ZRM = zelfredzaamheidmatrix) Dit afwegingskader is op basis van de zelfredzaamheidsmatrix samen met de ketenpartners maatschappelijke opvang, verslavingszorgen openbare geestelijke gezondheidszorg en de woningcorporatie nader uitgewerkt. Bij andere acties gaat het om een verbetering van activiteiten die de gemeente al laat uitvoeren zoals de huidige werkwijze om huisontruimingen te voorkomen. A. Zoveel mogelijk voorkomen dat kwetsbare inwoners dak- en thuisloos worden of verslaafd raken. 1. Zorgen dat elke gemeente in de regio Assen gezinnen intensief begeleidt en dat woningcorporaties een tweede kans bieden bij een huurschuld. 2. Zorgen dat buurt- en wijkteams en OGGZ-netwerken van gemeenten in de regio Assen de expertise van de hulpverleners van de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en het OGGZ-meldpunt kunnen gebruiken. Hierdoor kunnen zij op lokaal niveau passende ondersteuning vinden voor hun inwoners die zeer kwetsbaar zijn of worden. 3. Een centraal coördinatiepunt voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare inwoners organiseren voor de hele regio Assen. In dit coördinatiepunt is duidelijk wanneer een dak- en thuisloze, verslaafde of zorg mijdende inwoner in de regio Assen de nachtopvang, kortdurende opvang, dagopvang, bemoeizorg en postadressen kan gebruiken. 4. Stimuleren dat het aantal huisontruimingen in Assen verder afneemt door nauwere samenwerking tussen ketenpartners op het gebied van inkomen, schulden, zorg, welzijn en huisvesting. De verbeteractie is om meer in te zetten op vroegsignalering en acties in de eerste maanden dat de huur niet is betaald. 3

4 B. Zorgen dat de opvang en begeleiding in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg zo kort en licht mogelijk is en gericht op het maken van de stap naar wonen met bijpassende ondersteuning. 5. Per 1 januari 2017 de kortdurende opvang op basis van trajecten financieren zodat er beter gestuurd kan worden op resultaten van de opvang en de daarbij behorende begeleiding. Dit komt in de plaats van een begroting met huisvestings- en personeelslasten, 6. Per 1 januari 2017 de nachtopvang voor jongeren en volwassenen en dagopvang combineren in één gebouw, waarbij de capaciteit van de nachtopvang flexibeler ingericht kan worden. 7. Dagbesteding vanuit Wmo 2015 in combinatie met kortdurende opvang mogelijk maken als dagbesteding aan de Havenkade niet geschikt is. 8. De samenwerkingsmogelijkheden tussen de ketenpartners en vrijwilligersorganisaties zoals formulierenbrigade, kerken verkennen zodat hun bijdrage in de ondersteuning aan kwetsbare inwoners duidelijk is. Ieder geval wordt onderzocht of vrijwilligersorganisaties activiteiten kunnen bieden als de nacht- en dagopvang gesloten is. C. Zorgen dat de dak- en thuislozen en verslaafden die in beeld zijn zo snel mogelijk weer wonen met ondersteuning. 9. Zorgen dat gemeenten in de regio Assen en ketenpartners (incl. woningcorporaties) het afwegingskader ZRM Wonen en zorg ( zie Bijlage 1) gebruiken zodat kwetsbare inwoners op de juiste manier weer een zelfstandige woning of verblijfplaats en/of ondersteuning kunnen ontvangen. Het doel van dit afwegingskader is dat alle partijen samenwerken om doorstroom naar wonen en ondersteuning zo snel mogelijk te realiseren. 10. Een behoefteonderzoek uitvoeren onder kwetsbare inwoners naar wonen met ondersteuning in samenhang met andere beleidsterreinen zoals de andere onderdelen van de Wmo 2015 en wonen. 11. Zorgen dat gemeenten in de regio Assen de benodigde ondersteuning in de Wmo 2015 (incl. Beschermd Wonen), schuldhulpverlening en uitkering zo snel mogelijk kunnen toekennen als behandeling of 24-uurszorg niet mogelijk is. 12. Verkennen of een uitbreiding van het noodfonds OGGZ/schuldhulpverlening een toegevoegde waarde heeft om bij bijzondere situaties financiële ondersteuning te bieden aan de kwetsbare inwoner of ketenpartners zodat wij doorstroom naar wonen en ondersteuning kunnen realiseren. D. Als de kwetsbare inwoner ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig heeft, zorgen dat de ondersteuning gericht is op het benutten van eigen kracht, eigen regie en de relatie met de directe omgeving. 13. De ketenpartners maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg zorgen voor een warme overdracht en een advies aan de OGGZnetwerken, wijkteams in de regio of de toegang van de betrokken gemeente. In het kader van de Wmo 2015 zullen zij ook adviseren over de acties die noodzakelijk zijn om de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner te versterken. 4

5 E. Het beleid concretiseren om de effecten van de verbeteracties te monitoren en werkafspraken met de betrokken partners te maken. 14. Zorgen dat ketenpartners en uitvoerder van de dak- en thuislozenmonitor de indicatoren voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg (zie Bijlage 2) gebruiken. 15. Een voortgangsrapportage in het eerste kwartaal 2017 maken met aandacht voor de verbeteracties en indicatoren. Als basis voor de voortgangsrapportage gebruiken wij bijlage 3. Toelichting verbeteracties verbeterplan maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg. 16. Een werkbeschrijving maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg maken en deze vertalen naar werk- of prestatieafspraken met regiogemeenten en ketenpartners. 17. Werkafspraken met regiogemeenten vastleggen over de volgende verbeteracties: A1, 2, 3, C 9, 11 en D 13. (Voor een overzicht: zie bijlage 4) Randvoorwaarden en risico s Als de opvang en ondersteuning in de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg korter en lichter wordt, gaan wij ervan uit dat de inwoners sneller een beroep doen op begeleiding of dagbesteding vanuit de Wmo Inwoners kunnen alleen doorstromen naar een woning en ondersteuning als gemeenten zorgen voor beschikbare en betaalbare huurwoningen, lokale ondersteuning en uitkering. Voor woningen is de beschikbaarheid onder andere afhankelijk van de prestatieafspraken die de afzonderlijke gemeenten met de betrokken woningcorporaties maken. Wij hebben geen invloed op inwoners die van buiten de regio Assen de nachtopvang in Assen willen bezoeken. Wettelijk gezien is elke centrumgemeente verplicht daklozen op te vangen. Voor begeleiding wordt tijdens de opvang gekeken of de regio Assen de beste plek is om de dakloze te ondersteunen. Wij verwachten een toename van het aantal dak- en thuislozen en verslaafden door de extramuralisering van de 24-uurszorg en strengere eisen voor behandeling. GGZ-instellingen hebben minder bedden beschikbaar voor bepaalde groepen inwoners en bieden op hun terrein niet langer zorg. Dit geldt vooral voor inwoners met psychiatrische of psychosociale problemen. Ook kan het aantal dak- en thuislozen toenemen door het landelijke asielbeleid. Op dit moment voert de Rijksoverheid de discussie of gemeenten een taak hebben om afgewezen asielzoekers op te vangen. De gemeente Assen kiest er voor om dakloze illegale inwoners wel op te vangen. Budget De opvang, begeleiding en bemoeizorg van (dreigende) dak- en thuislozen en verslaafden bekostigt de gemeente Assen als centrumgemeenten voor de gehele regio. De dekking vindt plaats via de middelen maatschappelijke opvang die Assen als centrumgemeente ontvangt. Elke gemeente in onze regio, inclusief Assen, is daarnaast vrij om eigen middelen te investeren in preventie van dakloosheid en terugkeer naar de gewenste woonplaats te bevorderen. Ook de ambulante ondersteuning vanuit 5

6 de Wmo 2015 bekostigen de betrokken gemeente in de regio zelf. Voor beide zaken kunnen gemeenten de middelen inzetten die zij ontvangen via het gemeentefonds. De bestaande budgetten voor de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg worden gehandhaafd. Het streven is om met hetzelfde budget meer kwetsbare inwoners te begeleiden en zo nodig op te vangen. Dit is mogelijk wanneer zij sneller doorstromen naar een woning met een bepaalde vorm van ondersteuning. Dit betekent dat wij zo veel mogelijk verbeteracties binnen de bestaande middelen organiseren. De verwachting is dat voor bepaalde verbeteracties tijdelijk extra middelen nodig zijn. De voorziening Maatschappelijke Opvang lijkt voldoende te zijn om de tijdelijke uitgaven te dekken. 6

7 Overzicht bijlagen Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg: is apart bijgevoegd. Bijlage 2. Indicatoren Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: onderdeel van dit document. Bijlage 3. Toelichting verbeteracties Verbeterplan Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg: is apart bijgevoegd. Bijlage 4. Overzicht verbeteracties ten behoeve van werkafspraken met regiogemeenten: onderdeel van dit document. 7

8 Bijlage 2. Indicatoren Maatschappelijke Opvang, Verslavingszorg en OGGZ Het doel van het monitoren is om de effecten van de verbeteracties te volgen. De gemeente verzoekt de ketenpartners om de gegevens voor de indicatoren te registreren zodat zij ontwikkelingen kan analyseren. Zij laat de indicatoren ook opnemen in de jaarlijkse daklozenmonitor. Als nulmeting wordt het jaar 2015 gehanteerd. Op basis van de rapportages van de ketenpartners en de daklozenmonitor kan zij dan bij bijzondere ontwikkelingen bijsturen met de verbeteracties. De indicatoren voor de uitstroom uit de voorzieningen maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg zouden moeten aansluiten op landelijke wetgeving. Hiermee kan de gemeente beter bepalen welke type vervolgondersteuning het beste bij de inwoner past. Toelichting indicatoren per thema: B. Deze indicatoren worden nu gemonitord in de landelijke daklozenmonitor (Trimbos) en die van de centrumgemeente Assen (O&S statistiek) C/D/E Ketenpartners vertalen deze indicatoren naar gegevens die zij zullen aanleveren als onderdeel van hun subsidie- of inkoopovereenkomst met de gemeente Assen. Thema Ambitie Indicator B. Voorkomen kwetsbare inwoners dak- en thuisloos worden of verslaafd raken. Bereik zo hoog als nodig. C. Opvang en begeleiding zo kort en licht mogelijk: Nachtopvang Kortdurende opvang Inloop Dagbesteding Havenkade Begeleiding VNN Postadressen OGGZ-netwerk Afname aantal huisontruimingen door huurschuld. Bereik zo hoog als nodig. Afname gemiddelde duur opvang/begeleiding. Gemiddeld bereik dak- en thuislozen: Landelijk Regio Assen Huisontruimingen: aantal aankondigingen en aantal daadwerkelijk ontruimingen in regio Assen. Aantal unieke personen Gemiddelde duur opvang of begeleiding Uitgesplitst naar: Regio Assen: per gemeente Noord Nederland: per gemeente Rest Nederland: per gemeente D/E Zo snel mogelijk weer wonen met ondersteuning. Vanuit de Wmo 2015 bijpassende ondersteuning bieden gericht op het benutten van eigen kracht, eigen regie en de relatie met de directe omgeving. Meer dak- en thuislozen en verslaafden huren regulier een woning. Alle dak- en thuislozen en verslaafden die zelfstandige woonruimte hebben starten ook met ondersteuning. Het aantal dak- en thuislozen en verslaafden die in een instelling dienen te wonen neemt af. Volgens afwegingskader ZRM wonen en zorg: Huren van particulier of woningcorporatie Huren via zorgaanbieder Overbruggingshuisvesting Bijzondere huisvesting Familie, vrienden etc. Zorg/Ondersteuning: Wmo 2015 ambulante begeleiding ZVW: ambulante behandeling Anders Wmo 2015 Beschermd wonen ZVW: intramurale behandeling WLZ: 24-uurszorg Uitgesplitst naar: Regio Assen: per gemeente 8

9 Noord Nederland: per gemeente Rest Nederland: per gemeente 9

10 Bijlage 4. Overzicht verbeteracties voor werkafspraken met regiogemeenten A. Zo veel mogelijk voorkomen dat kwetsbare inwoners dak- en thuisloos worden of verslaafd raken. 1. Zorgen dat elke gemeente in de regio Assen gezinnen intensief begeleidt en dat woningcorporaties een tweede kans bieden bij een huurschuld. 2. Zorgen dat buurt- en wijkteams en OGGZ-netwerken van gemeenten in de regio Assen de expertise van de hulpverleners van de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en het OGGZ-meldpunt kunnen gebruiken, zodat zij op lokaal niveau passende ondersteuning kunnen vinden voor hun inwoners die zeer kwetsbaar zijn of worden. 3. Een centraal coördinatiepunt voor maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare inwoners organiseren voor de gehele regio Assen. In dit coördinatiepunt is het duidelijk wanneer een dak- en thuisloze, verslaafde of zorg mijdende inwoner in de regio Assen de nachtopvang, kortdurende opvang, dagopvang, bemoeizorg en postadressen kan gebruiken. C. Zorgen dat de dak- en thuislozen en verslaafden die in beeld zijn zo snel mogelijk weer wonen met ondersteuning. 9. Zorgen dat gemeenten in de regio Assen en ketenpartners (incl. woningcorporaties) het afwegingskader ZRM wonen en zorg ( zie Bijlage 1) gebruiken, zodat kwetsbare inwoners op de juiste manier weer een zelfstandige woning of verblijfplaats en/of ondersteuning kunnen ontvangen. Het doel van dit afwegingskader is dat alle partijen samenwerken om doorstroom naar wonen en ondersteuning zo snel mogelijk te realiseren. 11. Zorgen dat gemeenten in de regio Assen de benodigde ondersteuning in de Wmo 2015 (incl. Beschermd Wonen), schuldhulpverlening en uitkering zo snel mogelijk kunnen toekennen, wanneer behandeling of 24-uurszorg niet mogelijk is. D. Indien de kwetsbare inwoner ondersteuning vanuit de Wmo 2015 nodig heeft, zorgen dat de bijpassende ondersteuning gericht is op het benutten van eigen kracht, eigen regie en de relatie met de directe omgeving. 13. De ketenpartners maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg zorgen voor een warme overdracht en een advies richting de OGGZnetwerken, wijkteams in de regio of de toegang van de betrokken gemeente. In het kader van de Wmo 2015 zullen zij ook adviseren over de acties die noodzakelijk zijn om de zelfredzaamheid en participatie van de inwoner te versterken. E. Het beleid concretiseren om de effecten van de verbeteracties te monitoren en werkafspraken met de betrokken partners te maken. 16. Een werkbeschrijving maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare geestelijke gezondheidszorg maken en deze vertalen naar werk- of prestatieafspraken met regiogemeenten en ketenpartners. 17. Werkafspraken met regiogemeenten vastleggen over de volgende verbeteracties: A1, 2, 3, C 9, 11 en D 13. (Voor een overzicht: zie bijlage 4) 10

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg

Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg Bijlage 1. Afwegingskader ZRM Wonen en zorg De zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) (Bron: GGD Amsterdam) bevat onder andere het domein huisvesting. Het afwegingskader in deze bijlage is afgeleid van deze zelfredzaamheidsmatrix.

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning.

Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben waarbij sprake is van voornamelijk planbare ondersteuning. OZL Plus Zelfstandig wonen Gericht op doorstroom naar OZL Zwaar Criteria Inhoudelijke criteria (doelgroep) Specifieke eisen Omschrijving Inwoners Eindhoven en 14 regiogemeenten, die begeleiding nodig hebben

Nadere informatie

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg

#5052485 1. 1 Hervorming Langdurige Zorg Agendapunt 6 060915 BOSD Vergadering : Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein Regio Amersfoort Datum : 17 september 2015 Onderwerp : Notitie aansluiting regionaal HLZ agenda op vast te stellen regionaal convenant

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen Twente 2012

Monitor begeleid wonen Twente 2012 Monitor begeleid wonen Twente 2012 metingen 2009, 2010 en 2011 A. Kruize S. Biesma B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen. Dit komt

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015

Memorandum. Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Aan Regionaal beleidsteam. Datum 17 februari 2015 Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan Regionaal beleidsteam Datum 17 februari 2015 Opgesteld door, telefoonnummer Renée Veldkamp, 9534 Onderwerp Ondersteuning voor adreslozen De laatste

Nadere informatie

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE

VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE VAN BESCHERMD WONEN NAAR EEN BESCHERMD THUIS IN OOST-VELUWE In het najaar van 2015 heeft de commissie Dannenberg een advies geschreven over beschermd wonen. In hun advies geven ze de gemeenten in Nederland

Nadere informatie

Wmo-adviesraad Leiderdorp

Wmo-adviesraad Leiderdorp W Wmo-adviesraad Leiderdorp www.wmoadviesraadleiderdorp.nl www.wmoadviesraadleiderdorp.nl Aan het College van B&W van Leiderdorp Leiderdorp, 26 augustus 2016 Onderwerp: Advies Beleidskader maatschappelijke

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /BEGELEIDING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld,

Nadere informatie

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen REGIOCONVENANT Uitstroom Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen Inleiding Utrecht is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang (MO) en voorzieningen voor beschermd wonen

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Het regionaal kader maatschappelijke zorg

Het regionaal kader maatschappelijke zorg Het regionaal kader maatschappelijke zorg 2017-2020 - samen zorgen voor een sluitende aanpak - regionale afspraken voor mensen in een kwetsbare positie Concept 3.1 maart 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter)

Beleidsplan Opvang en Bescherming. Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) Beleidsplan Opvang en Bescherming Anne-Marie van Bergen (Movisie) en Daan Heineke (Talenter) 9/21/2015 Even voorstellen Anne-Marie van Bergen Daan Heineke Adviseur Movisie Gespecialiseerd in (O)GGZ 2013

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/ Datum uw brief Aan: de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 19 januari 2016 Ons kenmerk

Nadere informatie

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief

Ons kenmerk MO10/14.0013133. Datum uw brief Aan: De gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 9 december

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 metingen 2009-2012 Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Twente 2013 A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding De wijze waarop de twee centrumgemeenten Almelo en Enschede, de maatschappelijke opvang willen vormgeven,

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00070 iţemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 7 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk en wethouder Koster Portefeuille(s) : Wonen en

Nadere informatie

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg

BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD. Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg BELEIDSKADER MAATSCHAPPELIJKE ZORG GEMEENTE MOLENWAARD Samenvatting WMObeleidsplan Drechtsteden 2015-2018, betreffende Maatschappelijke Zorg Dit schrijven omvat de elementen uit het WMO beleidsplan Drechtsteden

Nadere informatie

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid

Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang en verslavingsbeleid Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4432920 Opsteller : H. Pesser Telefoon : (033) 469 4802 Datum : 1 oktober 2013 User-id : PES1 www Onderwerp Dekking coalitieakkoord 2014 vanuit maatschappelijke opvang

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Regionaal beleids- en afsprakenkader Wmo 2015 Afdelingshoofd : Bremmers, P.H.M. Auteur : Bankers, J. Datum vergadering : 08 december 2014

Nadere informatie

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016

Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Regionaal beleids- en afsprakenkader 2016 Noord- en Midden-Limburg Beschermd wonen, opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg 1. Inleiding Volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 601 Initiatiefnota van de leden Berckmoes-Duindam en Van der Linde over beschermd wonen Nr. 2 INITIATIEFNOTA 1. Inleiding Veel mensen die zich

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C

1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C Oplegvel 1. Onderwerp Regionale afspraken vermindering en versnelde uitstroom Maatschappelijke opvang en bekostiging Gebouw C 2. Rol van het Platformtaak samenwerkingsor gaan Holland Rijnland 3. Regionaal

Nadere informatie

Uitgangspunten voor de financiering van:

Uitgangspunten voor de financiering van: Uitgangspunten voor de financiering van: Opvang Beschermd wonen Veilig Thuis Inleiding De uitgangspunten in dit document vormen de basis voor de financiering (via subsidie en/of contractering) van opvang,

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman

Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Improving Mental Health by Sharing Knowledge Maatschappelijke opvang: trends en ontwikkelingen Verdiepingssessie Stedelijk Kompas Gemeente Eindhoven 31 maart 2015 Mathijs Tuynman Deze presentatie Deze

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur

1. Inleiding. 2. Doelen en uitgangpunten van het gemeentebestuur Programma van Eisen volgens TRILL voor Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het

Oplegvel. 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Oplegvel 1. Onderwerp Financieel nieuws Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang 1) Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging

Context. Artikel 1. Aanmelding, onderzoek en aanvraag. Artikel 2. Afweging Beleidsregel Wmo-arrangement GGZ Valleiregie De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, zaaknummer ; gelet op artikel. van de.. [naam regelgeving]; besluit vast te

Nadere informatie

Toelichting toegangsproces beschermd wonen

Toelichting toegangsproces beschermd wonen Toelichting toegangsproces beschermd wonen 1. Toegangspoort beschermd wonen Centrumgemeente Nijmegen organiseert de toegang tot beschermd wonen voor de regio Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Vanwege

Nadere informatie

CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE

CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE CONVENANT BESCHERMD WONEN /MAATSCHAPPELIJKE OPVANG DRENTHE De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van Aa en Hunze, Assen, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo,

Nadere informatie

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011

Monitor begeleid wonen en bemoeizorg Enschede 2011 CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon 050-313 40 52 Fax 050-312 75 26 Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12

Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Registratienr.: 2012I01086 Agendapunt 12 Pagina 1 van 5 Versie Nr. 2 Afdeling: Beleid Leiderdorp, 26-06-2012 Onderwerp: Beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de raad. Beslispunten 1. Het beleidsplan gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Woonmodules bij Kwintes

Woonmodules bij Kwintes Woonmodules bij Begeleiding neemt af Eigen regie neemt toe Woonmodule 1 Geen huur Woonmodule 2 Huur bij + + + + Woonmodule 3 Huren bij Woonmodule 4 Wonen en huren bij Verhuizen naar andere woonruimte Woonmodules

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Toekomstvisie Beschermd wonen en Opvang voor 2018 en verder

Toekomstvisie Beschermd wonen en Opvang voor 2018 en verder voor 2018 en verder Mei 2017 1 1. Van centrumgemeentelijke taak naar meer lokale uitvoering en verantwoordelijkheid Beschermd wonen en opvang zijn in de Wmo 2015 opgenomen als taken. Hiervoor spelen de

Nadere informatie

Het advies van de ASD.

Het advies van de ASD. Het advies van de ASD. Ongevraagd advies De ASD heeft in de afgelopen maanden met meerdere partijen gesproken over de opvang van daklozen. Dit naar aanleiding van een wijziging in de opvang van daklozen.

Nadere informatie

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht

Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Beschermd thuis wonen en opvang in de regio Utrecht Samenvatting van de Regionale koers maatschappelijke opvang en beschermd wonen U16 Tijdelijke woonplek Regionale opvang en beschermd wonen Financiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie

Evaluatie Housing First. Titel van de presentatie Evaluatie Housing First Titel van de presentatie Toelichting Housing First Uitgangspunt is: iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. HF biedt dak- en thuisloze mensen met meervoudige complexe

Nadere informatie

Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen

Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen Effectiviteit maatschappelijke opvang Assen Een onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie Assen Marjolein Kolstein Frans Oldersma Onderzoek en Statistiek Groningen Mei 2014 Internet: www.os-groningen.nl

Nadere informatie

19 december 2017 nummer: Openbaar. Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg Zorg en Welzijn. Portefeuillehouder B.

19 december 2017 nummer: Openbaar. Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg Zorg en Welzijn. Portefeuillehouder B. Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg 2018 Programma BW-nummer Zorg en Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting IrisZorg biedt opvang, begeleiding en zorg aan mensen die verslaafd en/of dakloos

Nadere informatie

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland

Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland Adviezen van de diverse raden voor het Regionaal Kompas Flevoland 11 april 2015 Het Stedelijk Kompas Flevoland is tot 2015 het regionale beleidskader voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en openbare

Nadere informatie

Visie OGGz Zuidwest Drenthe

Visie OGGz Zuidwest Drenthe Visie OGGz Zuidwest Drenthe I. Doelgroep De landelijk en wettelijk gehanteerde term OGGz betekent Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze zorg is gericht op mensen met meervoudige complexe problematiek

Nadere informatie

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris

Sociaal kwetsbare burgers in Eersel. Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Sociaal kwetsbare burgers in Eersel Antje Eugster Onderzoeksfunctionaris Prestatievelden Wmo 1. Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid dorpen 2. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen

Nadere informatie

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan

Housing First: eerst een huis, dan de zorg. Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Housing First: eerst een huis, dan de zorg Een nieuw thuis na een zwervend bestaan Iedereen heeft recht op een eigen plek om te wonen. Dat is het idee achter Housing First. Een eigen (huur)woning geeft

Nadere informatie

Addendum Overeenkomst Beschermd wonen

Addendum Overeenkomst Beschermd wonen Addendum Overeenkomst Beschermd wonen tussen Gemeente Eindhoven En Datum: Kenmerk: Pagina 1 van 16 1. Inleiding 1. Dit addendum maakt onlosmakelijk deel uit van de

Nadere informatie

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant

Traverse! Thuis in opvang & begeleiding. Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Traverse! Thuis in opvang & begeleiding Stichting Maatschappelijke Opvang Midden-Brabant Missie: Traverse organiseert met gevoel voor medemenselijkheid de hulpverlening voor mensen in probleemsituaties

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg

Veranderingen in de zorg Informatiemiddag Veranderingen in de zorg Gemeente Baarn Waarom taken naar de gemeente? Landelijke overheid vindt dat de zorg te duur is geworden Wens om zorg dichter bij mensen te regelen Uitgangspunt

Nadere informatie

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen

Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Convenant Samenwerking Zorgkantoor Coöperatie VGZ Gemeente Nijmegen Partijen Het Zorgkantoor Nijmegen,( Coöperatie VGZ. hierna te noemen het Zorgkantoor, De Coöperatie VGZ Hierna te noemen VGZ, en het

Nadere informatie

Landelijke toegang maatschappelijke opvang

Landelijke toegang maatschappelijke opvang HANDREIKING Landelijke toegang maatschappelijke opvang VERSIE DECEMBER 2014 1 Aanleiding en doel van de tweede handreiking Vanaf 2010 zijn de financiële middelen die de centrumgemeenten ontvangen van het

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSAANBOD EIGENZ

ONDERSTEUNINGSAANBOD EIGENZ ONDERSTEUNINGSAANBOD EIGENZ Eigenz is er voor kwetsbare burgers die ondersteuning nodig hebben bij het verbeteren of in stand houden van de regie over hun eigen leven. De klant bepaalt waar de ondersteuning

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

Maatschappelijke opvang in Haarlem. Regionaal Kompas Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Maatschappelijke opvang in Haarlem Regionaal Kompas 2008 2014 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Regionaal Kompas Plan van aanpak bestrijding dakloosheid voor de periode 2008 2014 Reikwijdte: Haarlemmermeer,

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Monitor voortgang Wmo

Monitor voortgang Wmo Monitor voortgang Wmo Uitkomsten zesde meting, zomer 2015 Amersfoort, 31 augustus 2015 Contactpersoon: Hester van den Bergh Kenmerk: KV/hrbh/iawg/168364/2015 Brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids-

Nadere informatie

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131

Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Volgno. : 25-2008 Domein : SCZ Datum : 4 maart 2008 Raadscie : Breed Welzijn Korr.no. : 2008-7443 Steller : Karin Martens/350 3131 Stedelijk Kompas Gemeente Maastricht:centrumgemeente voor de regio Maastricht-

Nadere informatie

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk

IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam. Van onderzoek naar praktijk IVO onderzoek: Zorg voor zwerfjongeren met ernstige problematiek in Rotterdam Van onderzoek naar praktijk 22-11-2011 Van onderzoek naar praktijk Doelgroep IVO onderzoek: Dak- en thuisloze jongeren met

Nadere informatie

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7

Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Vergadering: 16 december 2014 Agendanummer: 7 Status: Opinierend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar L.W. Top, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) L.W. Top Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Transities Jeugd en Wmo 18 september 2014 Even voorstellen Marieke Dawson sr. beleidsmedewerker Jeugd en Wmo 1 In deze presentatie Wettelijk kader: wat verandert er? Wat heeft de

Nadere informatie

Dak- en thuisloos in Assen

Dak- en thuisloos in Assen Dak- en thuisloos in Assen Dak- en thuislozenmonitor 2006-2008 Onderzoek en Statistiek Groningen Dak- en thuislozenmonitor 2006-2008 Verzorgingsgebied van de centrumgemeente Assen Frans Oldersma Monique

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang

Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Resultaten marktconsultatie 5 april Maatschappelijke Opvang Voorbereidende groep gemeenten: Esther Francot Trekker Ruben Badal Arjan Kampen Dick Nieuwland 1. Perceelindeling voorgestelde nieuwe indeling

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: De huisvesting van potentiële hostel bewoners. Reg.nr. : 124339 B&W verg. : : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand

Nadere informatie

Budgetsubsidie IrisZorg 2015 2015.0144

Budgetsubsidie IrisZorg 2015 2015.0144 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Budgetsubsidie IrisZorg 2015 Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting IrisZorg biedt opvang, begeleiding en zorg aan

Nadere informatie

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen

Bemoeizorg Parkstad. Volwassenen Bemoeizorg Parkstad Volwassenen Bemoeizorg Parkstad 7 1 2 3 4 8 5 9 10 6 Wat is bemoeizorg? Bemoeizorg is de ongevraagde bemoeienis van hulpverleners met mensen die hulp nodig hebben, maar daar zelf niet

Nadere informatie

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care

Maatschappelijke opvang. Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen. Promens Care Maatschappelijke opvang Informatie over ondersteuning van dak- en thuislozen Promens Care Weer grip op je leven! De maatschappij wordt voor steeds meer mensen té ingewikkeld. Het komt steeds vaker voor

Nadere informatie

ECSD/U201601088 Lbr. 16/067

ECSD/U201601088 Lbr. 16/067 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ontwikkelingen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201601088 Lbr. 16/067

Nadere informatie

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven

M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven M.Honig Coördinator Housing First Eindhoven m.honig@ggze.nl/ 0620531181 Dak en thuisloos? 16.775.024 17.500 940 SKE Coumans et al, 2010 18.000 CBS Het heeft geen zin om steeds hetzelfde te doen en een

Nadere informatie

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening

Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6 december 2012. verlening Cliëntenraad Assen WWB / WSW p/a Gemeente Assen Noordersingel 33 9401 JW ASSEN Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 30018 9400 RA Assen. Onderwerp: advies beleidsplan schuldhulp- Assen, 6

Nadere informatie

Aanzet transformatie Wmo

Aanzet transformatie Wmo Aanzet transformatie Wmo 3 initiatieven nader toegelicht Raadsinformatiebijeenkomst 4 februari 2015 Programma 1. Aanzet transformatie Wmo 2. Zelfregiecentrum Weert a. Flexibele maatschappelijke opvang

Nadere informatie

MEMO GEMEENTE BOEKEL. Nummer 2016 / 43. : Raads- en burgerleden. : College van B&W. Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen

MEMO GEMEENTE BOEKEL. Nummer 2016 / 43. : Raads- en burgerleden. : College van B&W. Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen GEMEENTE BOEKEL Nummer 2016 / 43 MEMO Aan Van : Raads- en burgerleden : College van B&W Betreft: : Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen 2016-2020 Datum : 4 juli 2016 Geachte Raads- en Burgerleden, Het

Nadere informatie

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016

(Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA. Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 (Aangepaste) IPS voor GGZ 18+/EPA Presententatie maatschappelijke Business Case (mbc) Regionale bijeenkomst Rijk van Nijmegen, 26 mei 2016 Wat is een mbc? Een gestructureerde kosten-baten afweging van

Nadere informatie

mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Onderwerp mandatering Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Zaaknummer Teammanager Ernst-Jan Meerbeek B & W datum 3 april 2017 Team Maatschappelijke ontwikkeling Naam steller Elleke

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Afdeling Beleidsontwikkeling Innovatie atelier Beschermd Wonen en Opvang Bezoekadres Kreupelstraat 1 Openings t i j d e n Zie gemeente.groningen.nl De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Nadere informatie

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt

Team Bemoeizorg Wageningen. Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt Team Bemoeizorg Wageningen Tientallen hulpvragen, twee organisaties, één meldpunt We willen allemaal wel hulp bieden aan

Nadere informatie

Melding Beschermd wonen en begeleiding

Melding Beschermd wonen en begeleiding Melding Beschermd wonen en begeleiding Uw gegevens Voornaam Dit formulier kunt u samen met uw hulpverlener digitaal invullen en opslaan voor uw administratie. Daarna verstuurt uw hulpverlener de melding

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017

Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Openbaar Onderwerp Subsidieaanvraag Meldpunt Bijzondere Zorg 2017 Programma Zorg & Welzijn Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De gemeente Nijmegen is centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke

Nadere informatie

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden

Concept. Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek. Jan Spoelder en Marlies van der Linden Concept Aan het regionaal portefeuillehouders overleg Wonen, Welzijn en Zorg Gooi en Vechtstreek DIENST INWONERS POSTBUS 9900 1201 GM HILVERSUM AFDELING: MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING BEZOEKADRES: OUDE

Nadere informatie

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten,

Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein RAPPORTAGE Asten, 20-07-2017 Inleiding Gemeenten voeren sinds 2015 hun eigen beleid in het sociaal domein. De ambities achter de decentralisaties zijn groot: gemeenten

Nadere informatie

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman

METINGEN 2014 EN Monitor opvang Enschede. A. Kruize. B. Bieleman METINGEN 2014 EN 2015 Monitor opvang Enschede A. Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Op 1 januari 2015 is de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 ingegaan. In deze wet wordt gesproken over twee ondersteuningsvormen

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost

Bijlage Informatiedocument. Beschermd Wonen Brabant Noordoost-oost Bijlage Informatiedocument Brabant Noordoost-oost 1 Inleiding: Vanaf 1 januari 2015 zal de huidige langdurige intramurale Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) niet langer meer onderdeel zijn van de AWBZ.

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2012

Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2012 Dakloos in Assen Daklozenmonitor Assen 2006-2012 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk maken

Nadere informatie

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven

Jongeren van 17 tot 25 jaar met meervoudige problemen, die geen stabiele woon- of verblijfplaats hebben, of in de opvang verblijven RAADSVOORSTEL Onderwerp : Met het oog op morgen; sluitende aanpak voor zwerfjongeren in Deventer en omgeving Raadsvergadering : 9 september 2009 Politieke markt d.d. : 26 augustus 2009 Agendapunt : 11

Nadere informatie

Stuknummer: b!08.00845

Stuknummer: b!08.00845 Stuknummer: b!08.00845 gemeente Den Helder Registratienummer: Portefeuillehouder: Raadsvoorstel P.H.H. Kragt Van afdeling: Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Onderwerp: OWS drs. H.J.

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie