1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) Gewoon aandelenkapitaal (Common stock)"

Transcriptie

1 Onderwerpen Comptabele Aspecten Financiering (CAFI) * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Vennootschap onder firma (v.o.f.) * Voorzieningen * Kort vreemd vermogen * Leasing * Obligatieleningen (waaronder amortisatie van agio/disagio op obligatielening) * Lang vreemd vermogen * Vreemde valuta * Derivaten (afgeleide financiële instrumenten), waaronder opties en termijntransacties * Financiële kengetallen / ratio s De belangrijkste onderwerpen zijn: * Derivaten (afgeleide financiële instrumenten), waaronder opties en termijntransacties * Obligatieleningen (waaronder amortisatie van agio/disagio op obligatielening) Voorts keert vrijwel altijd een van de volgende onderwerpen terug: * Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) * Winstverdeling vennootschap onder firma (v.o.f.) 1. Eigen vermogen (inclusief uitbetaling dividend en uitgifte stockdividend) 1.a. Creatie aandelenkapitaal Gewone aandelen in portefeuille Gewoon aandelenkapitaal (Common stock) 1.b. Uitgifte van gewoon aandelenkapitaal Bank (Cash) Gewone aandelen in portefeuille Agio reserve (Capital in excess of par value ) 1.c. Inkoop van eigen aandelen Ingekochte aandelen (Treasury stock) Bank (Cash) verkrijgingsprijs verkrijgingsprijs 1.d. Vaststellen van de winstverdeling en de hoogte van het dividend (declaration date) Ingehouden winsten (Retained earnings) Te betalen dividend (Dividends payable) 1.e. Uitbetaling van dividend (date of payment) Te betalen dividend (Dividends payable) Bank (Cash) 1.f. Uitgifte stockdividend (dividend in de vorm van aandelen) Ingehouden winsten (Retained earnings) Uit te reiken gewone aandelen Agioreserve Oefen het volgende vraagstuk: week 1 Opgave III vraag 1: journaalpost van 31 maart en journaalpost van 30 april (!) Pagina 1 van 7

2 2. Vennootschap onder firma (v.o.f.) 2.a. Opname goederen door privé persoon Privé Voorraad goederen Te betalen omzetbelasting 2.b. Winstverdeling Winst 2010 Privé 3. Voorzieningen 3.a. Dotatie aan (garantie)voorziening Garantiekosten (W+V) Voorziening Garantiewerkzaamheden (balans) 3.b. Onttrekking aan (garantie)voorziening Voorziening Garantiewerkzaamheden (balans) Opbrengst reparatieafdeling (W+V) Voorziening Schilderwerk (balans) Liquide Middelen/Crediteuren (balans) 4. Kort vreemd vermogen 4.a. Maandelijkse (periodieke) boeking interestkosten Interestkosten (W+V) Nog te betalen interest (balans) 4.b. Betaling interestkosten (bijvoorbeeld halfjaarlijks) Nog te betalen interest (balans) 5. Leasing 5.a. Financial lease (vanuit perspectief lessee = huurder) Machines in lease verkregen (balans) Leaseverplichting (balans) Afschrijvingskosten (W+V) Cumulatieve afschrijvingen op machines in lease verkregen (balans) Interestkosten (W+V) Leaseverplichting (balans) 5.b. Operational lease (vanuit perspectief lessee = huurder) Leasekosten (W+V) Pagina 2 van 7

3 6. Obligatieleningen (waaronder amortisatie van agio/disagio op obligatielening) Obligaties hebben voordelen ten opzichte van eigen vermogen: - vreemd vermogensverschaffers hebben geen zeggenschap in de onderneming; - kosten vreemd vermogen zijn fiscaal aftrekbaar; - financiële hefboomwerking: als de onderneming meer kan verdienen op haar investeringen dan zij aan interest op het vreemd vermogen moet betalen, zal het verschil ten goede komen aan de aandeelhouders. Nadeel van obligaties ten opzichte van eigen vermogen is dat er periodiek interest (rente) en aflossingen betaald moeten worden. Bij aandelen daarentegen hoeft dividend alleen te worden vergoed als de onderneming voldoende winst maakt. Discount (disagio). Wanneer bij uitgifte van een obligatielening de couponrente beneden de marktrente ligt, wordt er bij uitgifte van de obligatielening een disagio (discount) verantwoord in de administratie. Het disagio is een vordering, welke gedurende de looptijd van de obligatielening wordt afgeschreven ten laste van het resultaat (een negatieve correctie op de rentelasten). Premium (agio). Wanneer bij uitgifte van een obligatielening de couponrente boven de marktrente ligt, wordt er bij uitgifte van de obligatielening een agio (premium) verantwoord in de administratie. Het agio is een schuld, welke gedurende de looptijd van de obligatielening wordt afgeschreven ten gunste van het resultaat (een positieve correctie op de rentelasten). Amortisatie (afschrijving) van agio of disagio op obligatielening. 1. Straight-line method of amortisation = lineair, oftewel een jaarlijks gelijk bedrag. 2. Interest method of amorisation: Rentelasten worden geboekt voor: % marktrente * boekwaarde obligatielening begin periode. Betaald per bank wordt: % nominaal * obligatielening begin periode. 6.a. Uitgifte obligatielening van nominaal euro tegen Cash (liquide middelen) Bonds Payable (obligatielening) b. Uitgifte obligatielening van nominaal euro tegen een koers van 96,149 Cash (liquide middelen) Discount on Bonds Payable (disagio op obligatielening) Bonds Payable (obligatielening) c. Uitgifte obligatielening van nominaal euro tegen een koers van 104,1 Cash (liquide middelen) Premium on Bonds Payable (agio op obligatielening) Bonds Payable (obligatielening) d. Betaling halfjaarlijkse interestlasten, nominaal rentepercentage is 9% (obligatielening is uitgegeven tegen ) Interest Expense (rentelasten) Cash (liquide middelen) Pagina 3 van 7

4 6.e. Betaling halfjaarlijkse interestlasten, nominaal rentepercentage is 9%, en amortisatie van het disagio op de obligatielening (obligatielening is uitgegeven beneden de, oftewel, met een disagio) Interest Expense (rentelasten) Discount on Bonds Payable (disagio op obligatielening) 307 Cash (liquide middelen) Let op, er zijn verschillende wijzen waarop agio of disagio kan worden geamortiseerd. 1. Straight-line method of amortisation = lineair, oftewel een jaarlijks gelijk bedrag. 2. Interest method of amorisation: Rentelasten worden geboekt voor: % marktrente * boekwaarde obligatielening begin periode. Betaald per bank wordt: % nominaal * obligatielening begin periode. 6.f. Boeking van uitsluitend amorisatie agio/disagio op obligatielening Premium on Bonds Payable (agio op obligatielening) Interest Expense (rentelasten) Interest Expense (rentelasten) Discount on Bonds Payable (disagio op obligatielening) 6.g. Conversie van een obligatielening (omzetting in aandelen) Bonds Payable (obligatielening) lening Discount on Bonds Payable (disagio op obligatielening) restant disagio Shares (aandelen in portefeuille) aandelen Share Premium (agioreserve) Oefen het volgende vraagstuk: week 4 Opgave II vraag 1 tot en met 3 (!) 7. Vreemde valuta Foreign currency accounting; transaction for yen exchange rate $ per Yen date of purchase 0,0060 exchange rate $ per Yen balance sheet date 0,0051 exchange rate $ per Yen date of payment 0, a. Date of purchase Purchases (inkopen) $ Accounts Payable (crediteuren) $ b. Balance sheet date Accounts Payable (crediteuren) $ Exchange Gain (koerswinst) $ c. Date of payment Accounts Payable (crediteuren) $ Exchange Loss (koersverlies) $ Cash (liquide middelen) $ Pagina 4 van 7

5 8. Derivaten (afgeleide financiële instrumenten), waaronder opties en termijntransacties Financiële instrumenten = rechten en verplichtingen om op enig moment liquide middelen of andere financiële instrumenten te ontvangen of te leveren Kenmerken derivaten (afgeleide financiële instrumenten): a) de waarde van het derivaat is gebaseerd op een onderliggende waarde of prijs b) er is nauwelijks of geen initiële investering nodig bij de aanschaf van het derivaat c) het instrument wordt per definitie op een toekomstig moment afgewikkeld Voorbeelden derivaten: 1. Swaps = overeenkomsten waarbij partijen afspreken om gedurende een bepaalde periode kasstromen onderling te ruilen (renteswap, valutaswap) 2. Termijntransacties = transacties tot koop of verkoop van goederen en valuta tegen een prijs of koers die op het moment van het sluiten van de transactie is vastgesteld, terwijl de levering en afrekening plaats zal vinden op een thans reeds vastgesteld toekomstig moment 3. Opties = rechten tot koop of verkoop van goederen en valuta tegen een prijs of koers die op het moment van het sluiten van de transactie is vastgesteld, terwijl - als van het recht gebruik wordt gemaakt - de levering en afrekening plaats zal vinden op een thans reeds vastgesteld toekomstig moment (geen verplichting om van de rechten gebruik te maken) Ad 1. Swaps 8.a. Waardeverandering swap (swap heeft een positieve waarde) Swap / financieel instrument (balans) Resultaat swap / resultaat financieel instrument (W+V) 8.b. Waardeverandering swap (swap heeft een negatieve waarde) Resultaat swap / resultaat financieel instrument (W+V) Swap / financieel instrument (balans) Ad 2. Termijntransacties 8.c. Afsluiten van een termijncontract Termijncontracten (nog te ontvangen in euro) Termijncontracten (nog te betalen in vreemde valuta) Uitsluitend de grootboekrekening met in de omschrijving in vreemde valuta (andere valuta dan de euro) ondergaat gedurende de looptijd van het termijncontract een (positieve of negatieve) waardeverandering. 8.d. (Negatieve) Waardeverandering termijncontract Koersresultaat (W+V) Termijncontracten (nog te betalen in vreemde valuta) Oefen het volgende vraagstuk: week 5 Opgave IV vraag 4 tot en met 6 (!) Pagina 5 van 7

6 Ad 3. Opties 8.e. Betaling optiepremie Optie / financieel instrument (balans) De optie wordt op de balans gewaardeerd tegen de actuele waarde/marktwaarde. Indien sprake is van een fair value hedge, worden waardestijgingen-/dalingen van de optie verwerkt in de winst- en verliesrekening (resultaat financieel instrument of koersresultaat). Indien er sprake is van een fair value hedge, is de jaarrekeningpost waarvoor de optie is afgesloten al in de balans verwerkt (geactiveerd of gepassiveerd). 8.f. Waardeverandering optie (optie heeft een positieve waarde) fair value hedge Optie / financieel instrument (balans) Resultaat optie / resultaat financieel instrument (W+V) Indien sprake is van een cash flow hedge, worden waardestijgingen-/dalingen van de optie verwerkt in het eigen vermogen (ongerealiseerde waardemutatie opties). Bij afwikkeling/uitoefening van het optiecontract worden de ongerealiseerde waardemutaties van het eigen vermogen overgeboekt naar de winst- en verliesrekening. Indien er sprake is van een cash flow hedge, is de jaarrekeningpost waarvoor de optie is afgesloten nog niet in de balans verwerkt. 8.g. Waardeverandering optie (optie heeft een positieve waarde) cash flow hedge Optie / financieel instrument (balans) Eigen vermogen ongerealiseerde waardestijging optie (balans) 8.h. Toekenning werknemersopties (door de werkgever) Loonkosten werknemersopties (W+V) Overige reserves aandelenopties (balans) 8.i. Uitoefening werknemersopties (door de werknemer) Overige reserves aandelenopties (balans) bijbetaling werknemer Aandelen in portefeuille (balans) Agioreserve (balans) Pagina 6 van 7

7 9. Financiële kengetallen / ratio s De strategie van een onderneming wordt uitgewerkt in doelstellingen, waarvan de financiële resultaten gemeten kunnen worden. Aan de hand van financiële verslagen worden de financiële prestaties van het afgelopen jaar en voorgaande jaren inzichtelijk gemaakt. De data kan worden gebruikt voor: - vergelijking in de tijd; - vergelijking met de branche/concurrenten. Component percentages. De jaarrekeningpost wordt uitgedrukt in een percentage van de netto-omzet (winst- en verliesrekening) of een percentage van het balanstotaal (balans). Ratios: a. Profitability. b. Liquidity. c. Solvency. d. Market test. 9.a. Profitability ratios. 1. Return on equity (ROE) = net income / average shareholders' equity 2. Return on assets (ROA) = net income + interest expense (net of tax) / average total assets 3. Financial leverage percentage = return on equity -/- return on assets 4. Earnings per share (EPS) = net income / average number of shares of common stock outstanding 5. Quality of income = cash flow from operating activities / net income 6. Profit margin = net income / net sales revenue 7. Fixed asset turnover ratio = net sales revenue / average net fixed assets 9.b. Liquidity ratios. 8. Cash ratio = (cash + cash equivalents) / current liabilities 9. Current ratio = current assets / current liabilities 10. Quick ratio = quick assets / current liabilities = (cash + marketable securities + receivables) / current liabilities in de teller wordt de post voorraden niet meegenomen 11. Receivable turnover ratio = net credit sales / average net receivables 12. Inventory turnover ratio = cost of goods sold / average inventory 9.c. Solvency ratios. 13. Times interest earned = (net income + interest expense + income taxes expense) / interest expense 14. Cash coverage ratio = cash flows from operating activities (before interest and tax paid) / interest paid 15. Debt-to-equity ratio = total liabilities / shareholders' equity 9.d. Market test ratios. 16. Price/earnings ratio = current market price per share / earnings per share 17. Dividend yield ratio = dividends per share / market price per share Pagina 7 van 7

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Financiële Administratie en Periodeafsluiting voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Administratie en Periodeafsluiting van de Associatie en de

Nadere informatie

Voorwoord. Mededelingen Aureus:

Voorwoord. Mededelingen Aureus: Voorwoord Dit is het overzicht van de studiestof Finance. Het betreft hier een overzicht van de verplichte literatuur. Hoofdstuk A tot en met M bestaat uit de verplichte literatuur van het hoofdboek. Dit

Nadere informatie

Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij

Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Methode Kostprijscalculatie en Bedrijfseconomie voor het Praktijkdiploma Boekhouden van Brinkman Uitgeverij Aansluiting op de eindtermen Kostprijscalculatie en bedrijfseconomie van de Associatie en de

Nadere informatie

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290

Nieuwe richtlijn financiële instrumenten. Hoofdlijnen RJ 290 Nieuwe richtlijn financiële instrumenten Hoofdlijnen RJ 290 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 Inleiding 7 1. Classificatie en waardering 8 Classificatievraagstukken 8 Waarderingsvraagstukken

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.

PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10. PDB dit examenonderdeel bestaat uit 4 pagina s PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE DINSDAG 10 JANUARI 2012 08.45 10.45 UUR D28.1 Beschikbare tijd

Nadere informatie

FINANCIAL STATEMENTS 2012

FINANCIAL STATEMENTS 2012 FINANCIAL 2012 STATEMENTS BE0429 977 343 VANDEMOORTELE NV 1 KEY FINANCIAL FIGURES Million Euro 2008 2009 (1) 2010 (2) 2011 2012 Revenue 1.228 1.103 1.079 1.273 1.260 RECURRING OPERATIONAL CASH FLOW (REBITDA)

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS

GECONSOLIDEERDE BALANS JAARREKENING GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) Activa 31-12-14 31-12-13 Vaste activa Materiële vaste activa (9) 68.071 65.121 Goodwill (10) 63.654 53.652 Overige immateriële

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving

Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving Drs. H.J.Ots Bijlagen bij Externe financiële verslaggeving BIJLAGEN 1 Verklarende lijst met begrippen 2 2 Titel 9, Boek 2 BW 18 3 Besluit modellen jaarrekening 58 4 Besluit waardering activa 78 1 VERKLARENDE

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere RAPPORT betreffende de jaarrekening 2014 van Stichting Leger des Heils ReShare te Almere 1 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP

JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP JAARREKENING 2014 MACINTOSH RETAIL GROUP Macintosh Retail Group N.V. Amerikalaan 100, 6199 AE Postbus 110, 6190 AC Maastricht-Airport Tel. 043-328 07 80 Fax 043-325 70 30 info@macintosh.nl www.macintosh.nl

Nadere informatie

Vermogensbehoefte en financiering

Vermogensbehoefte en financiering Hoofdstuk 1 Vermogensbehoefte en financiering 1.1 Inleiding Voordat iemand een onderneming start, zal hij eerst moeten vaststellen wat nodig is om het bedrijf te kunnen uitoefenen, dus wat er geïnvesteerd

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Waardering van derivaten

Waardering van derivaten Hoofdstuk 5 Waardering van derivaten Inleiding Van tijd tot tijd moeten financiële instrumenten en dus ook derivaten gewaardeerd worden. Ondernemingen die volgens de IFRS verslaggevingregels rapporteren,

Nadere informatie

KENNISBANK TERMINOLOGIE. Specialisten in Bedrijfsovername Advies Financiering & Reorganisatie Interim Management http://www.eagletradevision.

KENNISBANK TERMINOLOGIE. Specialisten in Bedrijfsovername Advies Financiering & Reorganisatie Interim Management http://www.eagletradevision. KENNISBANK Inleiding Er wordt in onze wereld veel met vaktermen en specifiek jargon gesproken. Wij proberen in onze communicatie, zoveel mogelijk dit jargon te vermijden. Onderstaande lijst bevat veel

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V.

HALFJAARBERICHT 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. HALFJAARBERICHT 2013 NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK N.V. Bank van en voor de overheid De NWB Bank is een vooraanstaande financiële dienstverlener voor de overheidssector. De bank verstrekt kredieten aan waterschappen,

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

Financiële Resultaten 2010

Financiële Resultaten 2010 Vitens N.V. Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Financiële Resultaten 2010 Inhoudsopgave Financiële gang van zaken 5 Geconsolideerde jaarrekening 9 Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. HALFJAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Kerncijfers 3 2. Verslag van de Beheerder

Nadere informatie

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl)

Examen VWO. Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Economische wetenschappen II en recht (oude stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Donderdag 30 mei 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen;

Nadere informatie

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam

Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag. Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag. Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag 2007 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Gevestigd te Amsterdam Jaarverslag 2007 Gevestigd te Amsterdam Profiel Heineken Holding

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie