Stadsrekening. jaarverslag. Stadsrekening 2008 jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsrekening. jaarverslag. Stadsrekening 2008 jaarverslag"

Transcriptie

1 Stadsrekening 2008 jaarverslag Stadsrekening 2008 jaarverslag

2 Jaarverslag 2008

3

4 Leeswijzer De stadsrekening 2008 bestaat uit twee boekwerken: Het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze leeswijzer heeft betrekking op het jaarverslag. In het Jaarverslag wordt allereerst in de inleiding een presentatie gegeven van Nijmegen, de samenstelling van ons Bestuur en een aantal kerngegevens van de stad. Vervolgens wordt een analyse gegeven van het rekeningresultaat 2008 en wordt het winstbestemmingsvoorstel toegelicht. Hierna is de programmaverantwoording opgenomen. Dit betreft een verantwoording over het gevoerde beleid en de daarmee bereikte effecten door middel van de beantwoording van de drie W-vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost? Allereerst wordt er een korte evaluatie per programma weergegeven. Hierin staan de belangrijkste inhoudelijke en financiële punten van het programma vermeld. Vervolgens worden de drie W-vragen, afgezet tegen de begroting, beantwoord. Daarnaast wordt nog kort ingegaan op de eventuele investeringen en risico s per programma. Voor wat betreft de vraag Wat heeft dat gekost? is dit onderverdeeld naar de lasten en de baten per programma. Daarnaast is ook het saldo voor winstbestemming weergegeven en de eventuele mutatie in de reserves. Na de programmaverantwoording zijn nog een aantal dwarsdoorsneden opgenomen, namelijk: Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien; Het bedrijfskostenresultaat van de gemeenten inclusief de resultaten per directie; Een toelichting op de personeelskosten en de externe inhuur; Een analyse op de kapitaallasten. Vervolgens komen de paragrafen aan bod. Hieronder staan ze in volgorde weergegeven: De paragraaf investeringen; De paragraaf lokale heffingen; De paragraaf bedrijfsvoering; De paragraaf verbonden partijen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; De paragraaf grondbeleid; De paragraaf weerstandsvermogen, en als laatste; De paragraaf Financiering. Binnen de stadsrekening wordt de presentatie van de cijfers zowel in het werkelijke bedrag weergegeven als in duizenden euro s afgerond. Dit kan, vanwege deze afrondingen, tot kleine afwijkingen leiden. 3

5

6 Inhoud Inleiding 7 Samenstelling van het bestuur 9 Kerngegevens van de stad 12 Financiële positie 14 Programmaverantwoording 17 Dienstverlening & burgerzaken 19 Veiligheid 26 Citymarketing & externe betrekkingen 32 Ruimte & bouwen 42 Grondbeleid 50 Werk & inkomen 59 Sport 67 Wijken 77 Openbare ruimte 84 Maatschappelijke opvang 90 Zorg & welzijn 98 Jeugd 106 Integratie & emancipatie 114 Economie 120 Onderwijs 127 Cultuur 137 Bestuur & middelen 144 Wonen 150 Facilitaire diensten 157 Mobiliteit 165 Milieu 172 Groen & recreatie 179 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 186 Bedrijfskostenresultaat 188 Personeelskosten 194 Analyse kapitaallasten 197 Paragrafen Investeringen Lokale heffingen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Weerstandsvermogen Financiering 289 5

7 6

8 Inleiding In deze stadsrekening legt ons College verantwoording af over het jaar Het coalitieakkoord geeft aan dat wij staan voor één Nijmegen, voor een ongedeelde stad. Elkaar in overdrachtelijke zin ook verstaan. Niet omdat iedereen gelijk is. Maar wel gelijkwaardig. Daarom leggen we ons niet neer bij de scheidslijnen in de stad, maar willen we bruggen slaan tussen de verschillende werelden in Nijmegen. Alleen zo blijven we die ene, ongedeelde stad. In het coalitieakkoord hebben we ons gebaseerd op deze missie en onze ambities uitgespro-ken. Deze ambities zijn verdeeld over een achttal thema's rond de stad Nijmegen. Ongedeeld, werkend, Solidair, Bruisend, Veilig, Vernieuwend, Bestuurlijk en Betaalbaar. De met deze thema's samenhangende vertaling is in de begroting opgenomen. In deze stadsrekening leggen we verantwoording af over de resultaten en werkzaamheden. Voorafgaand aan de inhoudelijke en financiële verantwoording per programma lichten we enkele voor 2008 sprekende resultaten en ontwikkelingen kort toe. Nijmegen is in 2008 wederom schoon te noemen, al blijven de aandachtspunten Centrum en de Benedenstad bestaan. Ook hebben we investeringen gedaan op de Oranjesingel en de Scheidingsweg. We zijn gestart met het uitvoeringsprogramma voor het klimaatbeleid. We willen 3% energie besparen per jaar. Met de overkoepelende campagne 'Ons groene hert' zijn we gestart om iedereen aan het besparen te krijgen. We behoren tot de top vijf van beste fietssteden van Nederland, zo blijkt uit een benchmark van de Nederlandse Fietsersbond. In het rapport wordt gemeld dat er nog wel verbeteringen nodig zijn op het gebied van fietsparkeren. Maar juist in 2008 hebben we daar veel in geïnvesteerd met onder andere 800 extra fietsklemmen in de binnenstad en de realisatie van de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC). De werkgelegenheid is gegroeid met arbeidsplaatsen. Deze groei is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de innovatie, actieve acquisitie, de investeringen in de ringstraten en in de bedrijventerreinen. De gevolgen van de crisis in de werkgelegenheid waren nog niet zichtbaar, zoals die zich nu openbaren. Ook de woningen op het Dobbelmanterrein en de Josephhof zijn opgeleverd. De Hessenberg is in aanbouw en ook de woningbouw (fase 1) op de Rosa de Lima is in aanbouw. Op het voormalig ijsbaanterrein Heijendaal wordt een nieuwe ROC (Technovium) gerealiseerd en een groot aantal studentenwoningen door de SSHN. We hebben in 2008 een aanbesteding gestart voor de Stadsbrug. In een concurrentiegerichte dialoog procedure zijn vier consortia nu aan het ontwerpen en rekenen aan de nieuwe brug. Een belangrijke stap op de weg naar de realisatie is hiermee gezet. Ook de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan van de Stadsburg goedgekeurd. Tevens kunnen we zeggen dat, als de subsidieverwachtingen uitkomen, de financiering van de Stadsbrug rond is. Ook in 2008 was er veel aandacht voor de filebestrijding op de Waalbrug. Het gebruik van het transferium is succesvol gebleken. De betrokken partijen hebben dan ook besloten om de Waal- 7

9 Inleiding sprinter voort te zetten. De capaciteit is nu zelfs te klein, er is dan ook gestart met een uitbreiding van het transferium met ruim 550 plaatsen. Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers blijkt een groot succes te zijn, er zijn meer ouderen die met de bus reizen en ouderen gaan vaker de deur uit naar bijvoorbeeld de markt, ziekenhuis of culturele voorziening. Besloten is om vanaf 2009 het gratis OV voor ouderen structureel in de begroting te verwerken. We hebben het Klant Contact Centrum gerealiseerd, hiermee werken we aan het klantvriendelijk, effectief en efficiënt bedienen van de klanten. We hebben bij Burgerzaken dan ook een klanttevredenheid behaald van een 8.2. We liggen op schema voor wat betreft de bestandsdaling van de bijstandsklanten. We hebben aan 22% meer klanten een bijdragen uit een regeling kunnen verstrekken dan in Met onze eigen regelingen hebben we 77% van de huishoudens bereikt. Het gaat hier om ongeveer huishoudens binnen een doelgroep van huishoudens op 120% van het bijstandsniveau. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van Ook zijn we 339 schuldregelingen gestart, bij 231 klanten zijn schuldregelingen en schuldsaneringen geslaagd of is een WSNP-verklaring afgegeven voor de toetreding tot een wettelijke schuldregeling. De doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting is in 2008, op 4 schoolbesturen na, gerealiseerd. Deze doorcentralisatie is historisch voor Nijmegen en uniek in Nederland. We hebben veel aandacht besteed aan jongerenoverlast, in nauwe samenwerking met de politie en de andere partners in de stad. De intense samenwerking met drie woningcorporaties heeft geleid tot een landelijk zeer gewaard Wijk Aanpak Plan Hatert. Met de provincie Gelderland is in het kader van de GSO (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) een nieuw convenant afgesloten. De focus ligt daarbij op plannen in drie wijken, namelijk Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch-Oost. Uit de jeugdmonitor blijkt dat het een groter deel van de jongeren goed gaat, maar ook dat bij een kleiner aantal jongeren de problemen groter en intenser zijn. Bij minder jongeren zijn psychische problemen gemeten en het percentage jongeren met zware psychische problemen is ook licht gedaald. De zorgstructuur (ZAT 0-23 jaar), opvoedsteun en sociale projecten als Op jezelf hebben hierbij een cruciale rol gespeeld. Ook hebben wij in 2008 een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor Hulp bij het Huishouden. Hierdoor kunnen wij een zodanige prijs voor de hulp bij het Huishouden hanteren, dat de zorgaanbieders hun medewerkers kunnen uitbetalen tegen de geldende CAO-salarissen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening voor onze burgers, die afhankelijk zijn van deze Hulp bij het Huishouden. De pardonners kunnen een nieuw bestaan opbouwen in Nijmegen. Er is hard gewerkt aan de pardonregeling met de inzet van V&NZG en daarmee is de taakstelling ruimschoots gehaald. In financiële zin hebben wij een positief resultaat behaald van 17,4 miljoen. In deze jaarstukken doen wij voorstellen tot gedeeltelijke bestemming van dit saldo. Daarna resteert nog een toevoeging van 5,2 miljoen aan de Saldireserve. In de Voorjaarsnota 2009 willen wij de eventuele effecten van de economische crisis voor de begroting 2009 in kaart brengen en, indien nodig dit rekeningresultaat, daarbij inzetten. In 2008 is de sterke vermogenspositie iets verminderd. De reserves zijn namelijk gedaald met 8 miljoen van 215 miljoen naar 207 miljoen. We willen onze vermogenspositie als buffer inzetten voor komende negatieve effecten op het saldo van de toekomstige begrotingen. 8

10 Samenstelling van het bestuur Inleiding De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. De gemeentesecretaris is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur. Met ingang van 1 januari 2007 is Thom de Graaf burgemeester van de Gemeente Nijmegen. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook van het Presidium. Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit: PvdA, SP en GL. samenstelling college Burgemeester Thom de Graaf (D66) Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Burger en Bestuur, Communicatie en Representatie Wethouder Paul Depla (Partij van de Arbeid) Portefeuille: Ruimte en Bouwen, Sport, Werk & Inkomen Wethouder Hans van Hooft Sr. (Socialistische Partij) Portefeuille: Wijken, Openbare ruimte, Spelen, Maatschappelijke opvang Wethouder Lenie Scholten (Groen Links) Portefeuille: Zorg & Welzijn, Jeugd, Integratie & Emancipatie Wethouder Hannie Kunst (PvdA) 9

11 Portefeuille: Economie, Onderwijs, Cultuur, Personeel & Organisatie Wethouder Peter Lucassen (SP) Portefeuille: Financiën, Wonen, Facilitaire diensten Wethouder Jan van der Meer (GL) Portefeuille: Mobiliteit, Milieu, Groen en Recreatie, KAN Gemeentesecretaris Pier Eringa samenstelling gemeenteraad 2008 PvdA (10) mevrouw H. El Karouni de heer R.S. Zwart de heer A.H.B. Beck mevrouw J.G. Pol de heer M.J.M. van Nijnatten de heer S. Verbruggen de heer P.J.E. Breukers mevrouw A. Arzbach de heer M. Janssen de heer A.J.H. Bless SP (7) de heer J.W.H. van Hooft jr. mevrouw M.C. Piepers mevrouw S. Akdemir de heer J.J.M. van Rens de heer M.J. van Hunnik mevrouw J.H.I. van Dijk de heer B.J.H.M. Velthuis GL (6) de heer W.M. van Eck mevrouw F. Ali de heer M.P. Spruit mevrouw H. Roorda de heer N.P. Vergunst mevrouw F. Willighagen-Brand CDA (5) de heer A.H.W. Hillen de heer J.H. Toonen mevrouw C.B.A. Teunissen de heer R.E. Preijers mevrouw M.A.B. van der Sloot In 2008 is dhr. Bloem overleden. Hij was fractievoorzitter van het CDA en raadslid voor het CDA in de gemeente Nijmegen. Dhr. Hillen heeft het fractievoorzitterschap overgenomen, Dhr. Toonen heeft zijn positie als raadslid overgenomen. 10

12 Samenstelling van het bestuur VVD (4) de heer P.P. Leferink op Reinink de heer H.S. Veldman de heer E.J. Mühren de heer K.W.A. Wools D66 (2) de heer D.J. Bodewes mevrouw L.C. van den Broek Fractie van Zijll de Jong mevrouw G.C.M. van Zijll de Jong-Lodenstein Verenigde Senioren Partij (1) de heer M.J.I. Hulskorte Nijmegen Nu (1) de heer H.B.W. van Hees Gewoon Nijmegen (1) de heer J.L.J. Janssen Fractie Bos (1) mevrouw R.C. Bos De Gemeenteraad bestaat uit 14 vrouwen en 25 mannen. 11

13 Kerngegevens van de Stad Bevolking Leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar e.o totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl Geslacht vrouwen mannen totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl Bevolking - Etniciteit Herkomst Nederland Westerse landen Niet-Westerse landen totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl De etnische herkomst volgens de CBS-definitie wordt bepaald door het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders van deze persoon. Etnische herkomst Nederland Suriname Antillen Aruba Turkije Marokko Griekenland Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl 12

14 Kerngegevens van de Stad Werk en Inkomen - Arbeidsplaatsen - geslacht Geslacht vrouwen mannen Totaal * * Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl * Dit is iinclusief uitzendkrachten. Uitzendkrachten in 2007: mannen en vrouwen Uitzendkrachten in 2008: mannen en vrouwen Het betreft hier het aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen, waarbij wordt gekeken hoe de bezetting ervan is verdeeld over mannen en vrouwen. De werkende die de arbeidsplaats bezet komt niet per definitie uit Nijmegen. Scholing en vorming - Wetenschappelijk Onderwijs - Hoger BeroepsOnderwijs Onderwijs WO Nijm.studenten alle studenten HBO Nijm.studenten alle studenten Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl Nijmeegse studenten: volgen een studie in Nijmegen en zijn woonachtig in Nijmegen. Alle studenten: betreft studenten die een studie volgen in Nijmegen ( inclusief in Nijmegen woonachtige studenten) Bouwen en Wonen - Woningvoorraad - voorraad naar soort woongelegenheid Woongelegenheid woningen wooneenheden woonschepen woonwagens totaal nieuwbouw totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl 13

15 Financiële positie rekeningresultaat In deze stadsrekening 2008 presenteren wij de resultaten over het jaar Daarbij hebben wij de algemeen aanvaarde regels voor verslaglegging gehanteerd. Een van de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) geeft aan dat het resultaat in de jaarrekening gepresenteerd moet worden vóór mutaties in de reserves. Er moet dus onderscheid gemaakt worden in de resultaatbepaling en de resultaatbestemming. In deze jaarrekening worden mutaties in de reserves waartoe in het jaar 2008 reeds besloten is door de Raad de eerste winstbestemming genoemd. Het resultaat wat ontstaat na de mutaties aan de reserves wordt het rekeningresultaat na de eerste winstbestemming genoemd. Vervolgens worden op dit resultaat winstbestemmingen gedaan. Dit heet dan "tweede winstbestemming. Het rekeningresultaat over 2008, onderscheiden naar lasten en baten bedraagt: Rekeningresultaat 2008 x Lasten Baten Saldo vóór eerste winstbestemming nadelig Eerste winstbestemming: Storting in de reserves Onttrekkingen uit de reserves Per saldo eerste winstbestemming, onttrekking aan de reserves voordelig Saldo na eerste winstbestemming voordelig Zoals ook uit bovenstaand overzicht blijkt hebben we voor de 1e winstbestemming een nadelig resultaat van 8,6 miljoen. In 2008 hebben wij 25,9 miljoen aan de reserves onttrokken. Met deze onttrekking komen we uiteindelijk tot een positief resultaat van 17,4 miljoen. Zoals net genoemd wordt het resultaat na 1e winstbestemming bepaald door de grote onttrekking aan de reserves. Als we vervolgens kijken naar de tweede winstbestemming dan zijn daar voorlopig 2e winstbestemmingsvoorstellen voor een bedrag van 12,2 miljoen. Indien al deze voorstellen worden gehonoreerd, laat dit een voorlopig netto resultaat over van 5,2 miljoen, welke zal worden toegevoegd aan de Saldireserve. De oorzaak van het resultaat is hoofdzakelijk te vinden in de volgende programma s. Programma Grondbeleid Werk en Inkomen Zorg en Welzijn Onderwijs Facilitaire diensten Mobiliteit Totaal resultaat 4,4 miljoen 2,3 miljoen 2,7 miljoen 1,9 miljoen 1,1 miljoen 1,1 miljoen 13,5 miljoen 14

16 Financiële positie Vanuit deze programma s wordt er voorlopig voorgesteld om 12,2 miljoen toe te voegen aan de reserves. Hieronder staan de voorlopige winstbestemmingsvoorstellen uiteengezet: Reserve bedrag 1. Reserve parkeerbijdrage Reserve ZOAB Reserve onderwijshuisvesting Reserve onderwijshuisvesting Reserve ondernemersfonds Reserve strategische investeringen Reserve Wmo Reserve Waalsprong Saldireserve t.b.v. Triavium Reserve stadsbrug Reserve 1% reg. Beeldende Kunst Reserve WWB Reserve ABR Saldireserve t.b.v. armoedebestrijding Reserve Afschrijving Reserve GSB Saldireserve t.b.v. WABO Totaal Korte Toelichting op de Winstbestemmingsvoorstellen 1. Vanuit bestaand beleid worden de opbrengsten parkeerbeleid in de reserve parkeerbijdrage gestort. 2. De aanleg van het ZOAB bij Dukenburg is afgerond, deze reserve wordt opgeheven en derhalve vallen in de reserve aanwezige middelen vrij. 3. Dit betreft hier het resultaat op het programma Onderwijs. Dit saldo is nodig voor het realiseren van de (permanente) huisvesting van het Citadel College. In totaal is er 2,1 miljoen benodigd (zie hiervoor ook winstbestemmingsvoorstel 4). 4. Dit is een aanvullende winstbestemming i.v.m. tekort op programma Onderwijs. 5. Dit is nodig om te voldoen aan aangegane verplichtingen in 2008, te kunnen voldoen in Een voordeel op de kapitaallasten komt conform besluitvorming ten gunste van deze reserve om te herbesteden aan toekomstige investeringen. 7. Het saldo van het programma Zorg & Welzijn komt conform raadsbesluit ten gunst van de reserve. 8. Afgesproken is dat niet aangewende middelen van de stelpost Waalsprong in de reserve worden gestort om te kunnen besteden ten behoeve van de Waalsprong. 9. Dit betreffen niet gedekte kosten vanwege de brand ad Zie hiervoor ook de risicoparagraaf van het programma Sport. 10. Conform raadsbesluit wordt de marktconforme rente op het Fonds Stadsbrug toegevoegd aan deze reserve is de financieringsbron voor de Stadsbrug. 11. Conform raadsbesluit wordt alles wat niet besteed weer teruggestort in de reserve om dit weer in kunst te kunnen investeren. 15

17 Financiële positie 12. Het saldo van het programma Werk & Inkomen komt conform raadsbesluit ten gunst van de reserve. Een deel hiervan ( heeft betrekking op het W-deel). 13. Het resultaat van het programma Grondbeleid wordt gestort in de ABR om dit vervolgens te kunnen investeren in de grondexploitaties. 14. Met name de verwachte uitkeringen voor een drietal nieuwe regelingen, zijn achtergebleven ten opzichte van de ramingen. Het betreft hier de regelingen "eenmalige uitkering van het Rijk 2008" en de categoriale regelingen (2) voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen al dan niet in een verzorgingstehuis". De onderschrijding op de geraamde lasten is voornamelijk te wijten aan de besluitvorming van de Raad die op 3 december 2008 plaatsvond, waardoor de implementatietijd en de aanvraagtermijn voor de Nijmeegse minima kort was. Nijmeegse minima kunnen daardoor ook nog in 2009 een beroep doen op deze regelingen (aanvraag eenmalige uitkering Rijk tot 15 februari 2009 en aanvraag categoriale regelingen tot 1 april 2009). 15. Deze reserve is ingesteld op aandringen van de accountant omdat verzekeringsuitkeringen voor bijvoorbeeld een afgebrand pand niet in mindering mag worden gebracht op de investering. Dit bedrag wordt in de reserve afschrijving gestort om dit vervolgens vrij te laten vallen ten gunste van de programmarekening, gelijk lopend met de levensduur van de investering. Dit voorstel heeft betrekking op de herbouw paviljoen open lucht. 16. Dit voordeel op MOPIII wordt toegevoegd aan de reserve GSB, conform bestaand beleid. 17. Dit betreft een toekenning in de decembercirculaire, die niet meer ingezet kon worden voor de WABO. Hij dient ter dekking voor de bekostiging van een projectleider. Het restant rekeningsaldo ter grootte van wordt voorgesteld om toe te voegen aan de Saldireserve. Zie voor een verdere onderbouwing van dit besluit ook de paragraaf 7 Weerstandsvermogen van dit jaarverslag.

18 Programmaverantwoording In de programmaverantwoording leggen wij verantwoording af over de zogenoemde drie W- vragen: Welke resultaten hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost? Dat zetten we af tegen de doelstellingen en de middelen die uw Raad in de perspectiefnota 2008, de stadsbegroting en de raadsvoorstellen gedurende het jaar beschikbaar heeft gesteld. De programmaverantwoording beoogt hiermee een antwoord te geven op de realisatie van de in de begroting gestelde doelen. Allereerst hebben wij een evaluatie opgenomen per programma. Hierin geven wij een samenvatting van de 3 W-vragen en eventuele gelden van de perspectiefnota die zijn bestemd voor specifiek beleid binnen het programma Wijzigingen in de programmastructuur Zoals uw Raad eerder besloten heeft zijn er een aantal zaken met terugwerkende kracht gewijzigd in de begroting, te weten: In de perspectiefnota 2009 is door uw Raad met terugwerkende kracht besloten, dat met ingang van 2008 de volgende programmanaamswijzigingen zijn doorgevoerd: 1. Programma Burger en Bestuur is Dienstverlening en Bestuur geworden; 2. Programma Communicatie & Representatie wordt Citymarketing & Representatie; 3. Programma Middelen wordt Bestuur & Middelen. Vervolgens gaan we hieronder kort in op alle programmawijzigingen die met de besluitvorming van de perspectiefnota 2009 hebben plaatsgevonden: Programma Dienstverlening en Bestuur De producten uit het programma Burger & Bestuur zijnde Burgerzaken, Burgerzaken bijzondere producten en Verkiezingen/referenda zijn samengevoegd tot het product Burgerzaken. De overige producten Dagelijks bestuur, Raad en Bestuurlijk juridische zaken hebben we ondergebracht bij het programma Middelen. De Portefeuillehouder van het programma Dienstverlening & Burgerzaken is de burgemeester. Programma Citymarketing en Representatie Het programma Communicatie & Representatie bestond uit de producten Promotie, (Inter)nationale samenwerking en Public affairs, Coördinatie evenementenbeleid en Stedenbanden. Wij hebben het product MOP vanuit het programma Middelen hier aan toegevoegd. Deze trajecten kennen meer een subsidiebenadering (GSO/GSB) en werden al gecoördineerd door de directie DWS. De huidige producten Bestuurscommunicatie en Communicatie Dienstverlening hebben we ondergebracht onder het programma Facilitaire diensten. Het product Representatie hebben we geplaatst in het programma Middelen als onderdeel van het product Bestuursondersteuning. Dit sluit inhoudelijk goed aan en is ook conform de door ons besloten organisatiewijziging van de communicatiefunctie. Portefeuillehouder van het programma Citymarketing & Externe betrekkingen is de burgemeester. Het product MOP valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van wethouder Lucassen. 17

19 Programmaverantwoording Programma Bestuur & Middelen Met het toevoegen van de producten Dagelijks bestuur, Raad, Bestuurlijk juridische zaken en Bestuursondersteuning is het programma Middelen breder geworden. Dat hebben we dan ook terug laten komen in de naam van het programma: Bestuur & Middelen. Het nieuwe product Bestuursondersteuning bestaat uit Kabinet, Bestuurssecretariaat en Representatie. Portefeuillehouder van het programma Bestuur & Middelen blijft wethouder Lucassen. Het product Personeel & Organisatie blijft onder verantwoordelijkheid van wethouder Kunst. De toegevoegde producten Dagelijks bestuur, Raad, Bestuurlijk juridische zaken en Bestuursondersteuning vallen onder de verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Programma Facilitaire Diensten Het product Servicebedrijf van het programma Facilitaire Diensten is uitgebreid met de producten Bestuurscommunicatie, Communicatie dienstverlening en Interimmanagement. Het bureau BiMM was organisatorisch al onderdeel van het Servicebedrijf. De nieuwe communicatieafdeling is ook onderdeel geworden van het Servicebedrijf. Het deelproduct Straatnaamgeving van het programma Dienstverlening & Bestuur hebben we ondergebracht onder bij het product Borging publiek geheugen. Portefeuillehouder van het programma Facilitaire Diensten blijft wethouder Lucassen. Het (deel)product Communicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Het deelproduct Straatnaamgeving valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Lucassen. 18

20 Programmaverantwoording Dienstverlening & Burgerzaken Nummer 9110 Portefeuillehouder Thom de Graaf programmawijziging In perspectiefnota 2009 is de naam van dit programma gewijzigd van Burger & Bestuur naar Dienstverlening & Burgerzaken. De beleidsteksten zijn voor 2008 ongewijzigd gebleven. Om deze reden zal het programma op de oude wijze worden verantwoord. algemeen Het gemeentebestuur van Nijmegen bestaat uit de bestuursorganen raad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De raad stelt de kaders en controleert het college. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad. Daarnaast heeft het college eigen bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is onderdeel van het college, maar heeft daarnaast een aantal eigen bevoegdheden, onder andere op het terrein van de handhaving van de openbare orde. Een goed samenspel tussen deze drie bestuursorganen is van groot belang. Het is belangrijk dat het handelen en functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie voldoet aan de wettelijke voorschriften en de eisen van integriteit. Het gemeentebestuur streeft ernaar de betrokkenheid van burgers bij het besturen van de stad te vergroten. Activiteiten om deze betrokkenheid te vergroten maken onderdeel uit van het programma Communicatie & Representatie. Activiteiten om een grotere betrokkenheid bij de raad te bereiken vallen onder het programma Burger & Bestuur. De waardering van de burgers voor het functioneren van het gemeentebestuur hangt behalve van bovengenoemde factoren ook af van een goede dienstverlening. De verbetering van de dienstverlening krijgt in de komende periode een sterke nadruk. evaluatie dienstverlening & burgerzaken 2008 Wat hebben we gerealiseerd in 2008 Door invoering van het concept Nijmegen heeft Antwoord en realisatie van het KCC, werkt de gemeente Nijmegen verder aan het klantvriendelijk, effectief en efficiënt bedienen van de klanten. De normen uit de hoofddoelstellingen zijn dan ook ruimschoots gehaald. Dit is ook af te meten uit de klanttevredenheid bij Burgerzaken, die met 8.2 hoog is. Wat heeft het opgeleverd in 2008 Door het invoeren van het KCC kan de gemeente burgers en bedrijven snel en veelal direct goed bedienen. De klanten worden dus niet meer vermoeid met de inrichting van onze eigen organisatie. Het afhandelen van de bulk in het KCC geeft tegelijkertijd ruimte om meer tijd en aandacht te besteden aan de klanten met complexere vragen. Ook de klanttevredenheid is beter dan beoogd. Dit komt onder andere door constante aandacht, sturing op de wachttijden en het 19

21 Programmaverantwoording nemen van maatregelen om wachttijden te verkorten, de opening van het geboorteloket en het verstrekken van een cadeau bij geboorteaangifte. Bijzonderheden in 2008 Begrotingsrechtmatigheid In 2008 is er via de perspectiefnota beschikbaar gesteld voor nieuw beleid. Dit nieuwe beleid was voor allereerst voor de live uitzending van de politieke avond ( ), het Nijmegen KCC ( ) en de Externe Rekenkamer ( ). Binnen dit programma heeft een kleine lastenoverschrijding plaatsgevonden van Daartegenover staat een onderschrijding van de baten van Aangezien de begrotingsrechtmatigheid pas hoeft worden toegelicht vanaf hoeft hier niets over te worden toegelicht. maatschappelijk effect Wat wilden we bereiken? Wij willen dat het gemeentebestuur, uitgaande van de eisen van rechtsstatelijkheid, functioneert als een goede, democratische en betrouwbare lokale overheid. We dragen daarbij zorg voor een goede dienstverlening aan de burger. hoofddoelstellingen Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? hoofddoelstelling 1 Wij besturen de gemeente Nijmegen op een herkenbare, democratische wijze. Doelrealisatie De indicatoren (vertrouwen in de raad en bekendheid gemeenteraadsleden) zijn niet gemeten in 2008, deze zullen in 2009 weer gemeten worden. Wat wel bekend is dat het aantal bezoekers van de site van de gemeenteraad (de live uitzendingen en het raadplegen) van zowel de vergaderingen in de kamers als van de besluitronde in de raadszaal toeneemt, zie de tabel hieronder: Bezoekers live uitzendingen kamers/ raadszaal vanaf Bezoekers archief uitzendingen (2008) Activiteiten In 2008 is weer een vervolg gegeven aan een goed samenspel tussen college en raad. De raad beschikt inmiddels over de beleidsplanning van de raadsvoorstellen van het college. Hierdoor heeft de raad een grotere invloed gekregen op beleidsprocessen en kan er een betere planning plaatsvinden van de politieke avond. De controlerende rol van de raad is versterkt door het instellen van de auditcommissie. In 2008 is uitvoering gegeven aan het communicatieplan voor de raad. Hierbij had het gebruik maken van de website hoge prioriteit. Het gaat hierbij onder meer om de gebruikers te informeren over de besluiten van de raad en het raadplegen van alle raadsinformatie. Bezoekers van de website kunnen vergaderingen in de kamers en van de besluitronde in de raadszaal volgen, zowel live als via de raadpleegfunctie. Ook is er is 2008 gewerkt aan het ontwikkelen van een volgsysteem voor de opdrachten van de 20

22 Dienstverlening & Burgerzaken raad aan het college voor moties en toezeggingen. De implementatie van het volgsysteem is voorzien in In het kader van de kwaliteitsverbetering van raads- en collegevoorstellen is er in 2008 een screeningsoverleg ingevoerd voor het toetsen van voorstellen. Ook zijn er in 2008 weer trainingen gegeven aan ambtenaren. Er is sterker gestuurd op een betere spreiding van raadsvoorstellen, waardoor het niet meer nodig was aan het eind van het jaar een extra politieke avond te organiseren zoals in De omvang van de collegeagenda maakte het niet noodzakelijk te werken aan mandatering van collegebevoegdheden. hoofddoelstelling 2 Wij handelen conform de wettelijke voorschriften en ons handelen voldoet aan de eisen van integriteit. Doelrealisatie Activiteiten Wij hebben de indicatoren praktisch gezien gerealiseerd. De indicatoren voor de afhandeltermijn zijn gehaald. Van de bezwaren is 71% binnen de termijn afgedaan. Voor klachten is een percentage van 80% binnen de gestelde afhandeltermijn afgedaan. Wat betreft de gegrond verklaringen is de norm voor bezwaarschriften (15%) heel licht overschreven, namelijk 16%. Het aantal gegronde klachten is met 12% beneden de norm gebleven, Ten opzichte van 2007 is er op het halen van de normering sterker gestuurd dan in Ten opzichte van 2007 is in 2008 met succes sterker gestuurd op het halen van de normering voor de afhandeling van bezwaarschriften en klachten. In 2008 zijn minder meldingen van een vermoeden van een misstand gemeld. In het verslagjaar 2007 was dit aantal meldingen nog dertien. Voor 2008 komt het aantal uit op vier. Van deze vier bleek in één geval na vooronderzoek geen aanleiding te bestaan het onderzoek voort te zetten. In twee gevallen bleek na onderzoek geen aanleiding te bestaan disciplinaire maatregelen te nemen. In één geval bleek de melding te gaan over personen, die niet in vaste dienst van de gemeente waren en is hun werkgever van de kwestie op de hoogte gebracht. In 2008 heeft een doorlichting plaatsgevonden van de juridische functie gemeentebreed. De resultaten worden in 2009 gepresenteerd. hoofddoelstelling 3 Wij zorgen voor een zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening door Burgerzaken. Doelrealisatie Activiteiten De indicatoren zijn gerealiseerd. De klanttevredenheid bij de balies van Burgerzaken zijn in juli 2008 gemeten. Het onderzoek in 2008 heeft zowel in de Stadswinkel, als in het Steunpunt Dukenburg plaatsgevonden. Ook de klanttevredenheid van het KCC in de Stadswinkel is meegenomen. De klanttevredenheid is beoordeeld met een 8,2. Verschillende activiteiten zijn erop gericht dat ook dit jaar de dienstverlening bij Burgerzaken is beoordeeld met een hoog cijfer. Het betreft activiteiten als actief sturen op maken van afspraken, verruiming van de mogelijkheden om afspraken te maken zoals het maken van afspraken via het digitale kanaal, extra avondopenstellingen op afspraak, en het openen van het geboorteloket in het UMC St. Radboud. Door voortdurende monitoring van de wachttijden en daar waar nodig bijsturing, zijn de wachttijden korter dan beoogd. We hebben actief gestuurd op het inplannen van afspraken van reisdocumenten (de klant wordt nog eens gebeld naar aanleiding van de mailing). Bovendien is het nu ook mogelijk voor geboorteaangifte op afspraak te komen. Net als in 2007 worden de klanten in mei en juni extra avondo- 21

23 Programmaverantwoording penstellingen aangeboden om nog vóór de zomervakantie zijn of haar reisdocument aan te vragen. De monitoring van de wachttijden gebeurd door het raadplegen van het zogenaamde q-win systeem (dagelijkse managementinformatie). Maandelijks wordt managementinformatie samengesteld over wachttijden, het bereiken van de servicenormen, het analyseren ervan en daar waar nodig wordt bijgestuurd. Verder wordt bij drukte een gastvrouw in de hal ingezet om de klanten te wijzen op andere mogelijkheden. Halverwege 2008 is in het UMC St. Radboud een zogenaamd geboorteloket geopend. Op drie halve dagen in de week kunnen ouders op afspraak aangifte doen van geboorte. Bij aangifte van geboorte wordt een slabbetje samen met een gelukwens namens de gemeente met slogan altijd Nijmegen gegeven. Er is samenwerking gezocht met woningbouwcorporaties, waarbij de kwaliteitsverbetering en de dienstverlening aan de klant centraal staan. De klant hoeft niet meer de balie te bezoeken en we proberen ook fraude tegen te gaan. De realisatie van deze samenwerking is in een vergevorderd stadium. Net als in 2007 is de klant op maat bediend, zoals de inschrijving van studenten op de Radboud Universiteit. hoofddoelstelling 4 Wij leveren onze klanten op doelmatige en doeltreffende wijze de diensten en producten. Doelrealisatie Activiteiten De indicatoren zijn gerealiseerd. In 2008 werd 84% van de telefoontjes binnen de tijdslimiet van 18 seconden opgenomen. In 2007 bedroeg dit percentage tussen de 81 en 82%. Het betreft hier de meting van de interne en externe telefoontjes op afdelingen. Voor de afhandeling van de berichten zijn de in het programma Corsa geregistreerde berichten tijdig afgedaan. In 2007 bedroeg dit aantal 84,4%. In 2008 hebben we het visiedocument Nijmegen heeft Antwoord vastgesteld. Hierin zijn de contouren voor de verbetering van onze publieke dienstverlening tot en met 2011 geschetst. In 2008 hebben we één telefoonnummer voor alle loketten in de Stadswinkel gerealiseerd. Daarnaast hebben we met diverse afdelingen afspraken gemaakt om ook bij dit telefoonnummer aan te sluiten. Inmiddels is er een landelijke nummerreeks voor gemeenten beschikbaar, waardoor elke gemeente op termijn bereikbaar is onder 14+netnummer (voor Nijmegen 14024). Omdat dit ook het nummer wordt voor 6 gemeenten in de regio hebben we het initiatief genomen met deze gemeenten te spreken over deze ontwikkeling en de wijze waarop we de invoering van dit telefoonnummer gaan pakken. In 2008 zijn we gestart met het verbeteren van de gereedschappen in het front-office door het inrichten van een kennisbank, het mogelijk maken van het registreren van klantcontacten en het toegankelijk maken van statusinformatie in het front-office (en straks ook voor de burgers via internet). Op deze manier krijgen we niet alleen zicht en grip op de snelheid van de afhandeling van klantcontacten maar ook op de kwaliteit daarvan. Deze projecten ronden we in 2009 af. We blijven uiteraard de mogelijkheden voor digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven uitbreiden. De basismogelijkheden zijn beschikbaar, inloggen via DigiD, betalen, digitale aan- 22

24 Dienstverlening & Burgerzaken vraagformulieren, en komen voor steeds meer producten en diensten beschikbaar. Het is ook voor steeds meer producten mogelijk een afspraak via de website te maken. Via Procedures online konden burgers, via internet, al documenten inzien, die horen bij aanvragen voor bouwen milieuvergunningen in de eigen buurt. In 2008 hebben we daar de sloopvergunningen aan toegevoegd. Evaluatie van de klantcontactwijzer heeft opgeleverd dat het onderwerp verbreed moet worden naar klantgerichtheid. Het instrument is nuttig maar niet genoeg. Eind 2008 zijn we gestart met een gesprekkencyclus met klanten, medewerkers en leidinggevenden. In 2009 volgt een actieplan op welke wijze we de klantgerichtheid binnen onze organisatie verder kunnen versterken. Om te kunnen sturen op kwaliteit is het nodig onderzoek te doen naar de ervaringen van onze klanten. In 2008 hebben we een bereikbaarheidsonderzoek laten uitvoeren waarbij zogenaamde mysteriebellers contact gezocht hebben met de gemeente, via het centrale telefoonnummer van de Stadswinkel. Dit onderzoek leverde een rapportcijfer 7,4 op. Het klanttevredenheidsonderzoek Benchmarking publiekszaken van de VNG in de Stadswinkel leverde een 7,6 op. Dit was in 2007 nog een 7,1. Ook is in 2008 is een klantenpanel ingesteld dat 4 keer per jaar wordt gevraagd naar ervaringen met en ideeën over gemeentelijke dienstverlening. In 2008 is het burgerjaarverslag over 2007 opgeleverd. Daarin legde de burgemeester verantwoording af aan de burgers van de gemeente Nijmegen. Naast de tevredenheid van de klant gaat het daarbij ook om onze feitelijke prestaties. Om deze beter in beeld te krijgen en beter bestuurbaar te maken, hebben we in 2008 onder de vlag meten=weten een start gemaakt met het verbeteren van de benodigde management informatie. 23

25 Programmaverantwoording indicatoren Hieronder staan achtereenvolgens de indicatoren per hoofddoelstelling weergegeven, indien er bijzonderheden zijn, zal dit kort worden toegelicht. H1. Wij besturen de gemeente Nijmegen op een herkenbare, democratische wijze. Indicatoren hoofddoelstelling (H) 1 norm H1 Vertrouwen in de raad 51% 52% 55% H1 Bekendheid gemeenteraadsleden 15% 16% 20% H2 Wij handelen conform de wettelijke voorschriften en ons handelen voldoet aan de eisen van integriteit. Indicatoren hoofddoelstelling (H) 2 norm H2 Behandeling bezwaarschrift binnen wettelijke termijn 70% 70% 70% H2 Behandeling klachten binnen wettelijke termijn 80% 80% 80% H2 Percentage gegronde bezwaarschriften 18% 15% 15% H2 Percentage gegronde klachten 23,5% 23,5% 23,5% H3. Wij zorgen voor een zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening door Burgerzaken. Indicator hoofddoelstelling (H) 3 norm H3 Cijfer dienstverlening Burgerzaken 7,0 7,0 7,0 H3 Wachttijd Burgerzaken 80% < 15 min. 80% < 15 min. 80% < 15 min. H3 Wachttijd Burgerzaken op afspraak gem.5 min. gem.5 min. gem.5 min. H4. Wij leveren onze klanten op doelmatige en doeltreffende wijze de diensten en producten. Indicatoren hoofddoelstelling (H) 4 norm H4 Tijdige afhandeling ontvangen berichten 98% 98% 98% H4 Telefonische bereikbaarheid Gemeente 85% 85% 90% 24

26 Dienstverlening & Burgerzaken wat heeft het gekost? x Begroting Dynamische Realisatie Primitief 2008 Begroting Voor winstbestemming LASTEN Apparaatskosten Kapitaallasten Goederen en diensten Overdrachten Overige lasten Totaal Lasten BATEN Baten overdrachten Overige Baten Totaal Baten Saldo voor winstbestemming MUTATIE RESERVES Onttrekking Totaal mutatie reserves Saldo na eerste winstbestemming In 2008 zijn iets meer producten (reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en verklaringen) verstrekt dan begroot. Dit heeft geleid tot hogere kosten, aangezien er meer afgedragen moest worden aan het Rijk, hiertegenover staat ook weer extra opbrengsten. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt aan goederen en diensten. Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van

27 Programmaverantwoording Veiligheid Nummer 9120 Portefeuillehouder Thom de Graaf algemeen De meeste veiligheidsproblemen vinden hun oorzaak in de wijk of buurt waar zij voorkomen. Daarom is het Nijmeegse veiligheidsbeleid overwegend gebiedsgebonden georiënteerd. Dat wil zeggen dat de aanpak van problemen zoveel mogelijk op wijkniveau plaatsvindt. In die aanpak is samenwerking noodzakelijk. Om diepgewortelde problemen structureel op te lossen, moet er aandacht zijn voor alle schakels van de veiligheidsketen : proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Binnen deze schakels hebben verschillende organisaties een rol. De gemeente is regisseur van deze samenwerking. Nijmegen combineert deze uitgangspunten van het veiligheidsbeleid. We organiseren de samenwerking zoveel mogelijk op gebiedsniveau en vanuit de veiligheidsketen. De wijkmanager van de gemeente is de regisseur op gebiedsniveau. De politie, eveneens gebiedsgebonden georganiseerd, is de belangrijkste partner voor de wijkmanager. De gebiedsgebonden veiligheidsplannen worden samen met de politie opgesteld. Op die manier zorgen we voor een goede afstemming tussen het politiebeleid en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Ook het openbaar ministerie is een belangrijke partner. Repressie (in de vorm van opsporing en vervolging) is immers nooit een doel op zich, maar een middel in de aanpak van maatschappelijke problemen. Zoveel als mogelijk wordt deze inzet van de opsporing in de driehoek afgestemd op de problemen die de gemeente aanpakt. De wijze waarop de gemeente vergunningen verleent en er binnen de gemeente beleid wordt gehandhaafd, heeft een directe invloed op de veiligheid in de stad. In dit kader zijn de directies Brandweer, DI, DGG en DSB belangrijke partners. evaluatie veiligheid 2008 Wat hebben we In 2008 hebben we ervoor gezorgd dat de start van het Veiligheidshuis begin 2009 is voorbereid. gerealiseerd in 2008 Met dat veiligheidshuis gaan we in Nijmegen een impuls geven aan de ketensamenwerking, in eerste instantie op de onderwerpen, huiselijk geweld, risicojeugd en veelplegers. We hebben de burgemeester ondersteund bij de inzet van zijn bestuurlijke bevoegdheden en daarmee bijgedragen aan de escalatie van openbare orde risico s. Tenslotte hebben we aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van de brandweerzorg en rampenbestrijding verder inhoud gegeven. Wat heeft het opgeleverd in 2008 We hebben samen met de wijkmanagers verder invulling gegeven aan de gebiedsgebonden aanpak van onveiligheid. Verder hebben we de aanpak van diverse complexe handhavingdossiers gecoördineerd, enkele probleemgebieden in Nijmegen integraal aangepakt, de handha- 26

28 Veiligheid Bijzonderheden in 2008 ving bij grote evenementen gecoördineerd, en het gebruik van de wet Bibob geïntensiveerd (met diverse resultaten). We hebben in de perspectiefnota extra middelen gehad voor centrale beoordeling Bibobformulieren en hierdoor hebben we in 2008 een extra functionaris bij bureau vergunningen aangesteld. Deze functionaris heeft als taak om de eerste screening van binnenkomende vergunningaanvragen (hoofdzakelijk drank en horecawet) te doen op het terrein van integriteit. Begrotingsrechtmatigheid Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. maatschappelijk effect Wat wilden we bereiken? De veiligheid in een stad is het resultaat van de sociale, fysieke en economische ontwikkeling van de maatschappij. Sturing op veiligheid is daarmee heel complex. Een vraag die bij veiligheid al snel opkomt, is hoe maakbaar de maatschappij is. Er zijn veel beïnvloedbare factoren die de veiligheid in Nijmegen bepalen. Er zijn echter nog meer factoren die de veiligheid bepalen, maar door een gemeente niet direct beïnvloedbaar zijn. De gemeente bepaalt de veiligheid in een stad dus niet, maar probeert deze positief te beïnvloeden. De afgelopen jaren heeft veiligheid overal hoge prioriteit gehad. De kwalitatieve en kwantitatieve inzet van organisaties die iets kunnen betekenen voor de veiligheid in de stad is toegenomen. Het gemeentebestuur van Nijmegen is er echter van overtuigd dat de winst voor de komende jaren is te halen uit de samenwerking van die partners. De gemeente zal op zoveel mogelijk terreinen een ketenaanpak organiseren en regisseren. Goede voorbeelden daarvan zijn de veelplegeraanpak, de aanpak van huiselijk geweld en de aanpak van woonoverlast als gevolg van intimidatie. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen brandweer en politie die steeds meer wordt gezocht. Het meest symbolische voorbeeld daarvan is de geïntegreerde meldkamer die inmiddels functioneert. hoofddoelstellingen Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente heeft slechts voor een deel invloed op het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. Dat wat de gemeente echter wel kan beïnvloeden moet direct of indirect gericht zijn op het vergroten van het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. We meten het veiligheidsgevoel tweejaarlijks met de Stadspeiling. hoofddoelstelling 1 Wij vergroten het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. Doelrealisatie Het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger wordt tweejaarlijks gemeten door middel van de Integrale Veiligheidsmonitor. Deze is eind 2007 gehouden en zal eind 2009 weer gehouden worden. Daarom zijn er over 2008 geen nieuwe gegevens beschikbaar. Er is echter geen reden te veronderstellen dat het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger in 2008 significant afwijkt van de meting in

29 Programmaverantwoording Activiteiten Het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger is voor een deel het resultaat van de inspanningen van de partners op het terrein van veiligheid. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat het meeste resultaat van haar inspanningen bereikt zal worden door de samenwerking tussen partners te stroomlijnen en verbeteren. In dat opzicht is in 2008 door Nijmegen een heel belangrijke investering gedaan met de ontwikkeling van een Nijmeegs veiligheidshuis. In dat veiligheidshuis zal samenwerking op verschillende onderwerpen worden versterkt, door het organiseren van casusoverleggen. Tevens zullen de werelden van de repressieketen en die van de zorg en hulpverlening in het veiligheidshuis dichter bij elkaar worden gebracht. In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen om in april 2009 feitelijk in het Nijmeegse veiligheidshuis aan de slag te kunnen gaan. Ook de samenwerking op het terrein van de vergunningverlening en de handhaving is van belang. In 2008 heeft een belangrijke herbezinning op de manier waarop gemeentelijke processen zijn georganiseerd, plaatsgevonden. Vanuit het beleidterrein veiligheid is hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Door de brandweer zijn bijeenkomsten gericht op het verhogen van het risicobewustzijn georganiseerd, is bijgedragen aan bewonersbijeenkomsten over vuurwerk en is deelgenomen aan keurmerk veilig ondernemen trajecten. Ook heeft de brandweer meegewerkt aan diverse integrale handhavingprojecten. hoofddoelstelling 2 Wij streven naar een reductie van het aantal incidenten in Nijmegen Doelrealisatie In 2008 is er keer aangifte gedaan bij de politie. Daarmee is de doelstelling gehaald maal is in 2008 een melding bij de brandweer binnen gekomen. Dit is een enorme daling t.o.v. vorig jaar (ruim 2.300), maar nog steeds een lichte overschrijding van de doelstelling. Activiteiten Zoals gezegd kan er geen rechtstreeks verband gelegd worden tussen de inzet van de gemeente en het totale aantal aangiften dat bij de politie wordt gedaan. Toch zijn veel veiligheidsprojecten gericht op het voorkomen of terugdringen van incidenten. Voornamelijk binnen het kader van het integraal veiligheidsprogramma zijn veel projecten gerealiseerd. Door de brandweer zijn diverse veiligheidsadviezen gegeven, controles gehouden, gebruiksvergunningen verleend en handhavingstrajecten doorlopen. hoofddoelstelling 3 Wij streven naar een reductie van de gevolgen van incidenten. Doelrealisatie Door proactieve en preventieve activiteiten dragen we bij aan de beperking van het aantal en de gevolgen van incidenten. Door preparatie activiteiten bereiden we ons voor op een adequate repressieve taakuitvoering. Door repressie activiteiten dragen we bij aan het beperken van schade aan de gezondheid van slachtoffers en het beperken van de materiële schade. We evalueren incidenten en de aanpak daarvan om de effectiviteit van de activiteiten te kunnen meten en verbeteren. De gemeente treedt hierbij veelal op als regisseur van processen. Het resultaat van deze doelstelling is niet kwantitatief uit te drukken. De aard en impact van ernstige incidenten is zo divers, dat de gevolgen ervan niet onder één noemer uit te drukken zijn. We evalueren ieder incident van enige omvang. Daarbij staan we stil bij de wijze waarop geprobeerd is om de gevolgen van het incident te beperken en wat daarvan het resultaat was. 28

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Stadsrekening Voorjaarsnota. ja a rv er sl ag ja arre ke n in g

Stadsrekening Voorjaarsnota. ja a rv er sl ag ja arre ke n in g Stadsrekening Voorjaarsnota 2010 Primitieve begroting 01-01-2010 ja a rv er sl ag ja arre ke n in g Stadsrekening 2010 1 2 Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer De stadsrekening 2010 bestaat uit twee onderdelen:

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV)

Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Datum: Onderwerp Begroting 2017 en het Jaarverslag 2015 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Status Besluitvormend Voorstel Akkoord te gaan: 1. met het concept resultaatverdeling 2015 waarbij het verlies

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: 12 ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD

ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD ADVIES STUKKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN JAARSTUKKEN 2010 GGD Algemeen: Uit bijgevoegde checklist blijkt dat de jaarrekening 2010 GGD, op een detail na, voldoet aan het BBV. Het saldo van baten en

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving

3.4 Programma Veiligheid en Handhaving 3.4 Programma Veiligheid en Aandeel Veiligheid en op totale lasten Verkeersveiligheid Veiligheid en 6% Fysieke veiligheid 3% Geweld en criminaliteit In het programma Veiligheid willen we de objectieve

Nadere informatie

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit:

De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: Gemeente[Įn3 Geldermalsen De raad van de gemeente Geldermalsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016 nummer 010, besluit: 1. Onder voorbehoud goedkeurende

Nadere informatie

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008

LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 LIJST OPENBARE BESLUITEN Vergadering Burgemeester en Wethouders op 17 juni 2008 08.0476 Tussenrapportage uitvoering Kadernota Leids Sportbeleid 2006-2010. De gemeenteraad heeft op 28-2-2006 de Kadernota

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 24 juni 2014 NUMMER : WM/MFI/NKu/8247 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010

Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Voorbeeld Startnotitie Behorend bij Kernbeleid Veiligheid 3.0 d.d. september 2010 Ter toelichting: Deze startnotitie vormde het statschot voor integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014 1 Startnotitie

Nadere informatie

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands

Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens. Afdelingsmanager: G.H.J. Hollands Advies aan gemeenteraad Datum advies: 23 mei 2017 Financiële consequenties: Zie beslispunt Afdeling: Financien / control Zaakkenmerk: 80328 Behandelend ambtenaar: J.A.L. Degens Afdelingsmanager: G.H.J.

Nadere informatie

Stadsrekening 2011. jaarverslag jaarrekening

Stadsrekening 2011. jaarverslag jaarrekening Stadsrekening 2011 jaarverslag jaarrekening Stadsrekening 2011 Leeswijzer 2 Leeswijzer Leeswijzer Leeswijzer De stadsrekening 2011 bestaat uit twee onderdelen: Het Jaarverslag en de Jaarrekening. WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Financiën Ingekomen stuk D3 (PA 28 november 2012) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Financiën Ingekomen stuk D3 (PA 28 november 2012) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Financiën Ingekomen stuk D3 (PA 28 november 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld.

provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. INGEKOîvîEf\! Gemeente Nederweer provincie limburg 1 9 OEL 2016 De raad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA NEDERWEERT Cluster FIN Behandeld. E-mail Telefoon Ons kenmerk 2016/99503 Uw kenmerk

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik

Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Nota voor : vergadering algemeen bestuur Datum : 1 juli 2015 Onderwerp : Jaarrekening 2014 en jaarverslag 2014 VNOG Agendapunt : Kenmerk : Bijlage: 3 Portefeuillehouder: H.J. van Schaik Inleiding De jaarrekening

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan

Inwonerszaken 1511 BE Oostzaan Aan Adres het CDA Oostzaan t.a.v. de heer E. de Jong Kerkbuurt 44 Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684 7777 Fax 075-684 7778 E-mail

Nadere informatie

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062

*Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 *Z00DC82ADBB* documentnr.: INT/M/15/15913 zaaknr.: Z/M/15/19062 Raadsvoorstel Onderwerp : Vaststelling jaarstukken 2014 gemeente Mill en Sint Hubert Datum college : 26 mei 2015 Portefeuillehouder : H.P.W.M.

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Overzicht prestaties dienstverlening Programma Dienstverlening & Burgerzaken Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting In 2014 heeft een aantal klanttevredenheidsonderzoeken

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.

RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010. B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10. RAADSVOORSTEL 09.0158 incl erratum dd 26 januari 2010 Rv. nr.: 09.0158 B&W-besluit d.d.: 15-12-2009 / 26 januari 2010 B&W-besluit nr.: 09.1462 / 10.0091 Naam programma +onderdeel: Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0094 Rv. nr.: 09.0094 B&W-besluit d.d.: 8 september 2009 B&W-besluit nr.: 09.0979 Naam programma +onderdeel: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Voorbereidingskrediet verbouwing Stadsbouwhuis

Nadere informatie

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging)

Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Overheveling DU VO brede aanpak huiselijk geweld en ouderenmishandeling (incl. begrotingswijziging) Van: Het college van B&W van 2 juli 2013

Nadere informatie

Thema : Bestuurskracht Commissie : Bestuur & middelen. Product : 2 Dagelijks Bestuur directeur : W v Miltenburg tel. 6396099

Thema : Bestuurskracht Commissie : Bestuur & middelen. Product : 2 Dagelijks Bestuur directeur : W v Miltenburg tel. 6396099 Programma : Burger en bestuur Burgemeester : R.J.G. Bandell Thema : Bestuurskracht Commissie : Bestuur & middelen Product : 2 Dagelijks Bestuur directeur : W v Miltenburg tel. 6396099 Functie : 001 contactpersoon

Nadere informatie

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers

\fl\afl 0Jbtiito*Jt**A. otól^t^f^t*. ^^^ / 2. Accountantsrapport PriceWaterhouseCoopers .s 1 I r3 SS 4 0 ob lo CSI 1 o l Q. zaak nr. UI LU 2 5 WW W 1Datum: 9 mei 2008 c t:

Nadere informatie

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen

Adviesnota voor de raad. Antoinette van Dam-van Genderen Adviesnota voor de raad Onderwerp Jaarverslag 2011 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Datum collegebesluit dinsdag 24 april 2012 Datum raadsvergadering Donderdag 24 mei 2012 Agendapunt Portefeuillehouder

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 431 Agendapunt: - ONDERWERP Hofland, Barry PUZA S2 RAD: RAD130130 2013-01-30T00:00:00+01:00 BW: BW121218 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 30 januari 2013 Portefeuillehouder : A.A.M.M. Heijmans Behandelend

Nadere informatie

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024)

Gemeenteraad Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Ingekomen stuk B21 (PA 28 september 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Gemeenteraad Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 30 Telefax (024) 323 59 92 E-mail griffie@nijmegen.nl

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen

4. Bij de perspectiefnota 2016 een keuze aan de Raad voor te leggen over het te kiezen scenario. 5. Brief aan de Raad vast te stellen Openbaar Onderwerp Aankoop Streekweg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2007 hebben wij met Stichting Alliantie voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van:

Aldus vastgesteld in de vergadering van: Openbare lijst 1 Collegevergadering 6 januari 2009 Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Notulist Afwezig: Th. de Graaf (vanaf 10.00 uur) P. Depla, H. van Hooft, H. Kunst, P.

Nadere informatie

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B

Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Voorstel GEMEENTERAAD VII - B Stuknummer Programma In te vullen door raadsgriffie. B. Programma Corsanummer Dienstverlening In te vullen door opsteller stuk. Onderwerp Enschede Gemeenterekening 2012 7

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2013 Vastgesteld door het bestuur op 26 februari 2014 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie)

Schriftelijke vragen. Namens de fractie van de PvdA. Siebren Buist. Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Schriftelijke vragen Reg. Nr. 2015-06 (in te vullen door de griffie) Datum: 27-05-2015 (in te vullen door de griffie) Van: PvdA (in te vullen door de aanvrager) Aan: College via Ben van Zuthem Onderwerp:

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2014 Vastgesteld door het bestuur op 11 maart 2015 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005

Datum 31 maart 2016 contactpersoon. 13 apr 2016/0005 Datum 31 maart 2016 contactpersoon M. Heijlnk Aan de raden van de 26 VRU-gemeenten door tussenkomst van de colleges van burgemeesters en wethouders Concerncontroller a.i. Archimedeslaan 6 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Vergunningverlening Plan van aanpak

Vergunningverlening Plan van aanpak Vergunningverlening Plan van aanpak Oktober 2013 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson (lid) drs. J.H. (Jet) Lepage MPA (voorzitter)

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel)

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006/ 184/2006 (gewijzigd) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD

NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD NOTA AUDITCOMMISSIE GEMEENTE SIMPELVELD Nota auditcommissie gemeente Simpelveld In deze nota wordt een beschrijving gegeven van een auditcommissie. Deze nota bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Wat

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie