Stadsrekening. jaarverslag. Stadsrekening 2008 jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsrekening. jaarverslag. Stadsrekening 2008 jaarverslag"

Transcriptie

1 Stadsrekening 2008 jaarverslag Stadsrekening 2008 jaarverslag

2 Jaarverslag 2008

3

4 Leeswijzer De stadsrekening 2008 bestaat uit twee boekwerken: Het Jaarverslag en de Jaarrekening. Deze leeswijzer heeft betrekking op het jaarverslag. In het Jaarverslag wordt allereerst in de inleiding een presentatie gegeven van Nijmegen, de samenstelling van ons Bestuur en een aantal kerngegevens van de stad. Vervolgens wordt een analyse gegeven van het rekeningresultaat 2008 en wordt het winstbestemmingsvoorstel toegelicht. Hierna is de programmaverantwoording opgenomen. Dit betreft een verantwoording over het gevoerde beleid en de daarmee bereikte effecten door middel van de beantwoording van de drie W-vragen: Wat hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost? Allereerst wordt er een korte evaluatie per programma weergegeven. Hierin staan de belangrijkste inhoudelijke en financiële punten van het programma vermeld. Vervolgens worden de drie W-vragen, afgezet tegen de begroting, beantwoord. Daarnaast wordt nog kort ingegaan op de eventuele investeringen en risico s per programma. Voor wat betreft de vraag Wat heeft dat gekost? is dit onderverdeeld naar de lasten en de baten per programma. Daarnaast is ook het saldo voor winstbestemming weergegeven en de eventuele mutatie in de reserves. Na de programmaverantwoording zijn nog een aantal dwarsdoorsneden opgenomen, namelijk: Het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien; Het bedrijfskostenresultaat van de gemeenten inclusief de resultaten per directie; Een toelichting op de personeelskosten en de externe inhuur; Een analyse op de kapitaallasten. Vervolgens komen de paragrafen aan bod. Hieronder staan ze in volgorde weergegeven: De paragraaf investeringen; De paragraaf lokale heffingen; De paragraaf bedrijfsvoering; De paragraaf verbonden partijen De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen; De paragraaf grondbeleid; De paragraaf weerstandsvermogen, en als laatste; De paragraaf Financiering. Binnen de stadsrekening wordt de presentatie van de cijfers zowel in het werkelijke bedrag weergegeven als in duizenden euro s afgerond. Dit kan, vanwege deze afrondingen, tot kleine afwijkingen leiden. 3

5

6 Inhoud Inleiding 7 Samenstelling van het bestuur 9 Kerngegevens van de stad 12 Financiële positie 14 Programmaverantwoording 17 Dienstverlening & burgerzaken 19 Veiligheid 26 Citymarketing & externe betrekkingen 32 Ruimte & bouwen 42 Grondbeleid 50 Werk & inkomen 59 Sport 67 Wijken 77 Openbare ruimte 84 Maatschappelijke opvang 90 Zorg & welzijn 98 Jeugd 106 Integratie & emancipatie 114 Economie 120 Onderwijs 127 Cultuur 137 Bestuur & middelen 144 Wonen 150 Facilitaire diensten 157 Mobiliteit 165 Milieu 172 Groen & recreatie 179 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 186 Bedrijfskostenresultaat 188 Personeelskosten 194 Analyse kapitaallasten 197 Paragrafen Investeringen Lokale heffingen Bedrijfsvoering Verbonden partijen Onderhoud kapitaalgoederen Grondbeleid Weerstandsvermogen Financiering 289 5

7 6

8 Inleiding In deze stadsrekening legt ons College verantwoording af over het jaar Het coalitieakkoord geeft aan dat wij staan voor één Nijmegen, voor een ongedeelde stad. Elkaar in overdrachtelijke zin ook verstaan. Niet omdat iedereen gelijk is. Maar wel gelijkwaardig. Daarom leggen we ons niet neer bij de scheidslijnen in de stad, maar willen we bruggen slaan tussen de verschillende werelden in Nijmegen. Alleen zo blijven we die ene, ongedeelde stad. In het coalitieakkoord hebben we ons gebaseerd op deze missie en onze ambities uitgespro-ken. Deze ambities zijn verdeeld over een achttal thema's rond de stad Nijmegen. Ongedeeld, werkend, Solidair, Bruisend, Veilig, Vernieuwend, Bestuurlijk en Betaalbaar. De met deze thema's samenhangende vertaling is in de begroting opgenomen. In deze stadsrekening leggen we verantwoording af over de resultaten en werkzaamheden. Voorafgaand aan de inhoudelijke en financiële verantwoording per programma lichten we enkele voor 2008 sprekende resultaten en ontwikkelingen kort toe. Nijmegen is in 2008 wederom schoon te noemen, al blijven de aandachtspunten Centrum en de Benedenstad bestaan. Ook hebben we investeringen gedaan op de Oranjesingel en de Scheidingsweg. We zijn gestart met het uitvoeringsprogramma voor het klimaatbeleid. We willen 3% energie besparen per jaar. Met de overkoepelende campagne 'Ons groene hert' zijn we gestart om iedereen aan het besparen te krijgen. We behoren tot de top vijf van beste fietssteden van Nederland, zo blijkt uit een benchmark van de Nederlandse Fietsersbond. In het rapport wordt gemeld dat er nog wel verbeteringen nodig zijn op het gebied van fietsparkeren. Maar juist in 2008 hebben we daar veel in geïnvesteerd met onder andere 800 extra fietsklemmen in de binnenstad en de realisatie van de Algemene Fiets Afhandel Centrale (AFAC). De werkgelegenheid is gegroeid met arbeidsplaatsen. Deze groei is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de innovatie, actieve acquisitie, de investeringen in de ringstraten en in de bedrijventerreinen. De gevolgen van de crisis in de werkgelegenheid waren nog niet zichtbaar, zoals die zich nu openbaren. Ook de woningen op het Dobbelmanterrein en de Josephhof zijn opgeleverd. De Hessenberg is in aanbouw en ook de woningbouw (fase 1) op de Rosa de Lima is in aanbouw. Op het voormalig ijsbaanterrein Heijendaal wordt een nieuwe ROC (Technovium) gerealiseerd en een groot aantal studentenwoningen door de SSHN. We hebben in 2008 een aanbesteding gestart voor de Stadsbrug. In een concurrentiegerichte dialoog procedure zijn vier consortia nu aan het ontwerpen en rekenen aan de nieuwe brug. Een belangrijke stap op de weg naar de realisatie is hiermee gezet. Ook de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan van de Stadsburg goedgekeurd. Tevens kunnen we zeggen dat, als de subsidieverwachtingen uitkomen, de financiering van de Stadsbrug rond is. Ook in 2008 was er veel aandacht voor de filebestrijding op de Waalbrug. Het gebruik van het transferium is succesvol gebleken. De betrokken partijen hebben dan ook besloten om de Waal- 7

9 Inleiding sprinter voort te zetten. De capaciteit is nu zelfs te klein, er is dan ook gestart met een uitbreiding van het transferium met ruim 550 plaatsen. Het gratis openbaar vervoer voor 65-plussers blijkt een groot succes te zijn, er zijn meer ouderen die met de bus reizen en ouderen gaan vaker de deur uit naar bijvoorbeeld de markt, ziekenhuis of culturele voorziening. Besloten is om vanaf 2009 het gratis OV voor ouderen structureel in de begroting te verwerken. We hebben het Klant Contact Centrum gerealiseerd, hiermee werken we aan het klantvriendelijk, effectief en efficiënt bedienen van de klanten. We hebben bij Burgerzaken dan ook een klanttevredenheid behaald van een 8.2. We liggen op schema voor wat betreft de bestandsdaling van de bijstandsklanten. We hebben aan 22% meer klanten een bijdragen uit een regeling kunnen verstrekken dan in Met onze eigen regelingen hebben we 77% van de huishoudens bereikt. Het gaat hier om ongeveer huishoudens binnen een doelgroep van huishoudens op 120% van het bijstandsniveau. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van Ook zijn we 339 schuldregelingen gestart, bij 231 klanten zijn schuldregelingen en schuldsaneringen geslaagd of is een WSNP-verklaring afgegeven voor de toetreding tot een wettelijke schuldregeling. De doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting is in 2008, op 4 schoolbesturen na, gerealiseerd. Deze doorcentralisatie is historisch voor Nijmegen en uniek in Nederland. We hebben veel aandacht besteed aan jongerenoverlast, in nauwe samenwerking met de politie en de andere partners in de stad. De intense samenwerking met drie woningcorporaties heeft geleid tot een landelijk zeer gewaard Wijk Aanpak Plan Hatert. Met de provincie Gelderland is in het kader van de GSO (Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid) een nieuw convenant afgesloten. De focus ligt daarbij op plannen in drie wijken, namelijk Dukenburg, Lindenholt en Neerbosch-Oost. Uit de jeugdmonitor blijkt dat het een groter deel van de jongeren goed gaat, maar ook dat bij een kleiner aantal jongeren de problemen groter en intenser zijn. Bij minder jongeren zijn psychische problemen gemeten en het percentage jongeren met zware psychische problemen is ook licht gedaald. De zorgstructuur (ZAT 0-23 jaar), opvoedsteun en sociale projecten als Op jezelf hebben hierbij een cruciale rol gespeeld. Ook hebben wij in 2008 een nieuwe aanbestedingsprocedure gestart voor Hulp bij het Huishouden. Hierdoor kunnen wij een zodanige prijs voor de hulp bij het Huishouden hanteren, dat de zorgaanbieders hun medewerkers kunnen uitbetalen tegen de geldende CAO-salarissen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de dienstverlening voor onze burgers, die afhankelijk zijn van deze Hulp bij het Huishouden. De pardonners kunnen een nieuw bestaan opbouwen in Nijmegen. Er is hard gewerkt aan de pardonregeling met de inzet van V&NZG en daarmee is de taakstelling ruimschoots gehaald. In financiële zin hebben wij een positief resultaat behaald van 17,4 miljoen. In deze jaarstukken doen wij voorstellen tot gedeeltelijke bestemming van dit saldo. Daarna resteert nog een toevoeging van 5,2 miljoen aan de Saldireserve. In de Voorjaarsnota 2009 willen wij de eventuele effecten van de economische crisis voor de begroting 2009 in kaart brengen en, indien nodig dit rekeningresultaat, daarbij inzetten. In 2008 is de sterke vermogenspositie iets verminderd. De reserves zijn namelijk gedaald met 8 miljoen van 215 miljoen naar 207 miljoen. We willen onze vermogenspositie als buffer inzetten voor komende negatieve effecten op het saldo van de toekomstige begrotingen. 8

10 Samenstelling van het bestuur Inleiding De raad in Nijmegen heeft 39 leden. Het college bestaat uit de burgemeester en zes wethouders. De gemeentesecretaris is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur. Met ingang van 1 januari 2007 is Thom de Graaf burgemeester van de Gemeente Nijmegen. De burgemeester is niet alleen voorzitter van de raad, maar ook van het Presidium. Uiteindelijk is de burgemeester hoofdverantwoordelijke voor het functioneren van de raad. De na de verkiezingen gevormde coalitie bestaat uit: PvdA, SP en GL. samenstelling college Burgemeester Thom de Graaf (D66) Portefeuille: Openbare orde en Veiligheid, Burger en Bestuur, Communicatie en Representatie Wethouder Paul Depla (Partij van de Arbeid) Portefeuille: Ruimte en Bouwen, Sport, Werk & Inkomen Wethouder Hans van Hooft Sr. (Socialistische Partij) Portefeuille: Wijken, Openbare ruimte, Spelen, Maatschappelijke opvang Wethouder Lenie Scholten (Groen Links) Portefeuille: Zorg & Welzijn, Jeugd, Integratie & Emancipatie Wethouder Hannie Kunst (PvdA) 9

11 Portefeuille: Economie, Onderwijs, Cultuur, Personeel & Organisatie Wethouder Peter Lucassen (SP) Portefeuille: Financiën, Wonen, Facilitaire diensten Wethouder Jan van der Meer (GL) Portefeuille: Mobiliteit, Milieu, Groen en Recreatie, KAN Gemeentesecretaris Pier Eringa samenstelling gemeenteraad 2008 PvdA (10) mevrouw H. El Karouni de heer R.S. Zwart de heer A.H.B. Beck mevrouw J.G. Pol de heer M.J.M. van Nijnatten de heer S. Verbruggen de heer P.J.E. Breukers mevrouw A. Arzbach de heer M. Janssen de heer A.J.H. Bless SP (7) de heer J.W.H. van Hooft jr. mevrouw M.C. Piepers mevrouw S. Akdemir de heer J.J.M. van Rens de heer M.J. van Hunnik mevrouw J.H.I. van Dijk de heer B.J.H.M. Velthuis GL (6) de heer W.M. van Eck mevrouw F. Ali de heer M.P. Spruit mevrouw H. Roorda de heer N.P. Vergunst mevrouw F. Willighagen-Brand CDA (5) de heer A.H.W. Hillen de heer J.H. Toonen mevrouw C.B.A. Teunissen de heer R.E. Preijers mevrouw M.A.B. van der Sloot In 2008 is dhr. Bloem overleden. Hij was fractievoorzitter van het CDA en raadslid voor het CDA in de gemeente Nijmegen. Dhr. Hillen heeft het fractievoorzitterschap overgenomen, Dhr. Toonen heeft zijn positie als raadslid overgenomen. 10

12 Samenstelling van het bestuur VVD (4) de heer P.P. Leferink op Reinink de heer H.S. Veldman de heer E.J. Mühren de heer K.W.A. Wools D66 (2) de heer D.J. Bodewes mevrouw L.C. van den Broek Fractie van Zijll de Jong mevrouw G.C.M. van Zijll de Jong-Lodenstein Verenigde Senioren Partij (1) de heer M.J.I. Hulskorte Nijmegen Nu (1) de heer H.B.W. van Hees Gewoon Nijmegen (1) de heer J.L.J. Janssen Fractie Bos (1) mevrouw R.C. Bos De Gemeenteraad bestaat uit 14 vrouwen en 25 mannen. 11

13 Kerngegevens van de Stad Bevolking Leeftijd jaar jaar jaar jaar jaar e.o totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl Geslacht vrouwen mannen totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl Bevolking - Etniciteit Herkomst Nederland Westerse landen Niet-Westerse landen totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl De etnische herkomst volgens de CBS-definitie wordt bepaald door het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders van deze persoon. Etnische herkomst Nederland Suriname Antillen Aruba Turkije Marokko Griekenland Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl 12

14 Kerngegevens van de Stad Werk en Inkomen - Arbeidsplaatsen - geslacht Geslacht vrouwen mannen Totaal * * Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl * Dit is iinclusief uitzendkrachten. Uitzendkrachten in 2007: mannen en vrouwen Uitzendkrachten in 2008: mannen en vrouwen Het betreft hier het aantal arbeidsplaatsen in Nijmegen, waarbij wordt gekeken hoe de bezetting ervan is verdeeld over mannen en vrouwen. De werkende die de arbeidsplaats bezet komt niet per definitie uit Nijmegen. Scholing en vorming - Wetenschappelijk Onderwijs - Hoger BeroepsOnderwijs Onderwijs WO Nijm.studenten alle studenten HBO Nijm.studenten alle studenten Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl Nijmeegse studenten: volgen een studie in Nijmegen en zijn woonachtig in Nijmegen. Alle studenten: betreft studenten die een studie volgen in Nijmegen ( inclusief in Nijmegen woonachtige studenten) Bouwen en Wonen - Woningvoorraad - voorraad naar soort woongelegenheid Woongelegenheid woningen wooneenheden woonschepen woonwagens totaal nieuwbouw totaal Bron: www. nijmegen.buurtmonitor.nl 13

15 Financiële positie rekeningresultaat In deze stadsrekening 2008 presenteren wij de resultaten over het jaar Daarbij hebben wij de algemeen aanvaarde regels voor verslaglegging gehanteerd. Een van de bepalingen van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) geeft aan dat het resultaat in de jaarrekening gepresenteerd moet worden vóór mutaties in de reserves. Er moet dus onderscheid gemaakt worden in de resultaatbepaling en de resultaatbestemming. In deze jaarrekening worden mutaties in de reserves waartoe in het jaar 2008 reeds besloten is door de Raad de eerste winstbestemming genoemd. Het resultaat wat ontstaat na de mutaties aan de reserves wordt het rekeningresultaat na de eerste winstbestemming genoemd. Vervolgens worden op dit resultaat winstbestemmingen gedaan. Dit heet dan "tweede winstbestemming. Het rekeningresultaat over 2008, onderscheiden naar lasten en baten bedraagt: Rekeningresultaat 2008 x Lasten Baten Saldo vóór eerste winstbestemming nadelig Eerste winstbestemming: Storting in de reserves Onttrekkingen uit de reserves Per saldo eerste winstbestemming, onttrekking aan de reserves voordelig Saldo na eerste winstbestemming voordelig Zoals ook uit bovenstaand overzicht blijkt hebben we voor de 1e winstbestemming een nadelig resultaat van 8,6 miljoen. In 2008 hebben wij 25,9 miljoen aan de reserves onttrokken. Met deze onttrekking komen we uiteindelijk tot een positief resultaat van 17,4 miljoen. Zoals net genoemd wordt het resultaat na 1e winstbestemming bepaald door de grote onttrekking aan de reserves. Als we vervolgens kijken naar de tweede winstbestemming dan zijn daar voorlopig 2e winstbestemmingsvoorstellen voor een bedrag van 12,2 miljoen. Indien al deze voorstellen worden gehonoreerd, laat dit een voorlopig netto resultaat over van 5,2 miljoen, welke zal worden toegevoegd aan de Saldireserve. De oorzaak van het resultaat is hoofdzakelijk te vinden in de volgende programma s. Programma Grondbeleid Werk en Inkomen Zorg en Welzijn Onderwijs Facilitaire diensten Mobiliteit Totaal resultaat 4,4 miljoen 2,3 miljoen 2,7 miljoen 1,9 miljoen 1,1 miljoen 1,1 miljoen 13,5 miljoen 14

16 Financiële positie Vanuit deze programma s wordt er voorlopig voorgesteld om 12,2 miljoen toe te voegen aan de reserves. Hieronder staan de voorlopige winstbestemmingsvoorstellen uiteengezet: Reserve bedrag 1. Reserve parkeerbijdrage Reserve ZOAB Reserve onderwijshuisvesting Reserve onderwijshuisvesting Reserve ondernemersfonds Reserve strategische investeringen Reserve Wmo Reserve Waalsprong Saldireserve t.b.v. Triavium Reserve stadsbrug Reserve 1% reg. Beeldende Kunst Reserve WWB Reserve ABR Saldireserve t.b.v. armoedebestrijding Reserve Afschrijving Reserve GSB Saldireserve t.b.v. WABO Totaal Korte Toelichting op de Winstbestemmingsvoorstellen 1. Vanuit bestaand beleid worden de opbrengsten parkeerbeleid in de reserve parkeerbijdrage gestort. 2. De aanleg van het ZOAB bij Dukenburg is afgerond, deze reserve wordt opgeheven en derhalve vallen in de reserve aanwezige middelen vrij. 3. Dit betreft hier het resultaat op het programma Onderwijs. Dit saldo is nodig voor het realiseren van de (permanente) huisvesting van het Citadel College. In totaal is er 2,1 miljoen benodigd (zie hiervoor ook winstbestemmingsvoorstel 4). 4. Dit is een aanvullende winstbestemming i.v.m. tekort op programma Onderwijs. 5. Dit is nodig om te voldoen aan aangegane verplichtingen in 2008, te kunnen voldoen in Een voordeel op de kapitaallasten komt conform besluitvorming ten gunste van deze reserve om te herbesteden aan toekomstige investeringen. 7. Het saldo van het programma Zorg & Welzijn komt conform raadsbesluit ten gunst van de reserve. 8. Afgesproken is dat niet aangewende middelen van de stelpost Waalsprong in de reserve worden gestort om te kunnen besteden ten behoeve van de Waalsprong. 9. Dit betreffen niet gedekte kosten vanwege de brand ad Zie hiervoor ook de risicoparagraaf van het programma Sport. 10. Conform raadsbesluit wordt de marktconforme rente op het Fonds Stadsbrug toegevoegd aan deze reserve is de financieringsbron voor de Stadsbrug. 11. Conform raadsbesluit wordt alles wat niet besteed weer teruggestort in de reserve om dit weer in kunst te kunnen investeren. 15

17 Financiële positie 12. Het saldo van het programma Werk & Inkomen komt conform raadsbesluit ten gunst van de reserve. Een deel hiervan ( heeft betrekking op het W-deel). 13. Het resultaat van het programma Grondbeleid wordt gestort in de ABR om dit vervolgens te kunnen investeren in de grondexploitaties. 14. Met name de verwachte uitkeringen voor een drietal nieuwe regelingen, zijn achtergebleven ten opzichte van de ramingen. Het betreft hier de regelingen "eenmalige uitkering van het Rijk 2008" en de categoriale regelingen (2) voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en ouderen al dan niet in een verzorgingstehuis". De onderschrijding op de geraamde lasten is voornamelijk te wijten aan de besluitvorming van de Raad die op 3 december 2008 plaatsvond, waardoor de implementatietijd en de aanvraagtermijn voor de Nijmeegse minima kort was. Nijmeegse minima kunnen daardoor ook nog in 2009 een beroep doen op deze regelingen (aanvraag eenmalige uitkering Rijk tot 15 februari 2009 en aanvraag categoriale regelingen tot 1 april 2009). 15. Deze reserve is ingesteld op aandringen van de accountant omdat verzekeringsuitkeringen voor bijvoorbeeld een afgebrand pand niet in mindering mag worden gebracht op de investering. Dit bedrag wordt in de reserve afschrijving gestort om dit vervolgens vrij te laten vallen ten gunste van de programmarekening, gelijk lopend met de levensduur van de investering. Dit voorstel heeft betrekking op de herbouw paviljoen open lucht. 16. Dit voordeel op MOPIII wordt toegevoegd aan de reserve GSB, conform bestaand beleid. 17. Dit betreft een toekenning in de decembercirculaire, die niet meer ingezet kon worden voor de WABO. Hij dient ter dekking voor de bekostiging van een projectleider. Het restant rekeningsaldo ter grootte van wordt voorgesteld om toe te voegen aan de Saldireserve. Zie voor een verdere onderbouwing van dit besluit ook de paragraaf 7 Weerstandsvermogen van dit jaarverslag.

18 Programmaverantwoording In de programmaverantwoording leggen wij verantwoording af over de zogenoemde drie W- vragen: Welke resultaten hebben we bereikt? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft dat gekost? Dat zetten we af tegen de doelstellingen en de middelen die uw Raad in de perspectiefnota 2008, de stadsbegroting en de raadsvoorstellen gedurende het jaar beschikbaar heeft gesteld. De programmaverantwoording beoogt hiermee een antwoord te geven op de realisatie van de in de begroting gestelde doelen. Allereerst hebben wij een evaluatie opgenomen per programma. Hierin geven wij een samenvatting van de 3 W-vragen en eventuele gelden van de perspectiefnota die zijn bestemd voor specifiek beleid binnen het programma Wijzigingen in de programmastructuur Zoals uw Raad eerder besloten heeft zijn er een aantal zaken met terugwerkende kracht gewijzigd in de begroting, te weten: In de perspectiefnota 2009 is door uw Raad met terugwerkende kracht besloten, dat met ingang van 2008 de volgende programmanaamswijzigingen zijn doorgevoerd: 1. Programma Burger en Bestuur is Dienstverlening en Bestuur geworden; 2. Programma Communicatie & Representatie wordt Citymarketing & Representatie; 3. Programma Middelen wordt Bestuur & Middelen. Vervolgens gaan we hieronder kort in op alle programmawijzigingen die met de besluitvorming van de perspectiefnota 2009 hebben plaatsgevonden: Programma Dienstverlening en Bestuur De producten uit het programma Burger & Bestuur zijnde Burgerzaken, Burgerzaken bijzondere producten en Verkiezingen/referenda zijn samengevoegd tot het product Burgerzaken. De overige producten Dagelijks bestuur, Raad en Bestuurlijk juridische zaken hebben we ondergebracht bij het programma Middelen. De Portefeuillehouder van het programma Dienstverlening & Burgerzaken is de burgemeester. Programma Citymarketing en Representatie Het programma Communicatie & Representatie bestond uit de producten Promotie, (Inter)nationale samenwerking en Public affairs, Coördinatie evenementenbeleid en Stedenbanden. Wij hebben het product MOP vanuit het programma Middelen hier aan toegevoegd. Deze trajecten kennen meer een subsidiebenadering (GSO/GSB) en werden al gecoördineerd door de directie DWS. De huidige producten Bestuurscommunicatie en Communicatie Dienstverlening hebben we ondergebracht onder het programma Facilitaire diensten. Het product Representatie hebben we geplaatst in het programma Middelen als onderdeel van het product Bestuursondersteuning. Dit sluit inhoudelijk goed aan en is ook conform de door ons besloten organisatiewijziging van de communicatiefunctie. Portefeuillehouder van het programma Citymarketing & Externe betrekkingen is de burgemeester. Het product MOP valt nog steeds onder de verantwoordelijkheid van wethouder Lucassen. 17

19 Programmaverantwoording Programma Bestuur & Middelen Met het toevoegen van de producten Dagelijks bestuur, Raad, Bestuurlijk juridische zaken en Bestuursondersteuning is het programma Middelen breder geworden. Dat hebben we dan ook terug laten komen in de naam van het programma: Bestuur & Middelen. Het nieuwe product Bestuursondersteuning bestaat uit Kabinet, Bestuurssecretariaat en Representatie. Portefeuillehouder van het programma Bestuur & Middelen blijft wethouder Lucassen. Het product Personeel & Organisatie blijft onder verantwoordelijkheid van wethouder Kunst. De toegevoegde producten Dagelijks bestuur, Raad, Bestuurlijk juridische zaken en Bestuursondersteuning vallen onder de verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Programma Facilitaire Diensten Het product Servicebedrijf van het programma Facilitaire Diensten is uitgebreid met de producten Bestuurscommunicatie, Communicatie dienstverlening en Interimmanagement. Het bureau BiMM was organisatorisch al onderdeel van het Servicebedrijf. De nieuwe communicatieafdeling is ook onderdeel geworden van het Servicebedrijf. Het deelproduct Straatnaamgeving van het programma Dienstverlening & Bestuur hebben we ondergebracht onder bij het product Borging publiek geheugen. Portefeuillehouder van het programma Facilitaire Diensten blijft wethouder Lucassen. Het (deel)product Communicatie valt onder de verantwoordelijkheid van de Burgemeester. Het deelproduct Straatnaamgeving valt onder de verantwoordelijkheid van wethouder Lucassen. 18

20 Programmaverantwoording Dienstverlening & Burgerzaken Nummer 9110 Portefeuillehouder Thom de Graaf programmawijziging In perspectiefnota 2009 is de naam van dit programma gewijzigd van Burger & Bestuur naar Dienstverlening & Burgerzaken. De beleidsteksten zijn voor 2008 ongewijzigd gebleven. Om deze reden zal het programma op de oude wijze worden verantwoord. algemeen Het gemeentebestuur van Nijmegen bestaat uit de bestuursorganen raad, college van burgemeester en wethouders en burgemeester. De raad stelt de kaders en controleert het college. Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente en is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen van de raad. Daarnaast heeft het college eigen bevoegdheden tot het voeren van het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is onderdeel van het college, maar heeft daarnaast een aantal eigen bevoegdheden, onder andere op het terrein van de handhaving van de openbare orde. Een goed samenspel tussen deze drie bestuursorganen is van groot belang. Het is belangrijk dat het handelen en functioneren van het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie voldoet aan de wettelijke voorschriften en de eisen van integriteit. Het gemeentebestuur streeft ernaar de betrokkenheid van burgers bij het besturen van de stad te vergroten. Activiteiten om deze betrokkenheid te vergroten maken onderdeel uit van het programma Communicatie & Representatie. Activiteiten om een grotere betrokkenheid bij de raad te bereiken vallen onder het programma Burger & Bestuur. De waardering van de burgers voor het functioneren van het gemeentebestuur hangt behalve van bovengenoemde factoren ook af van een goede dienstverlening. De verbetering van de dienstverlening krijgt in de komende periode een sterke nadruk. evaluatie dienstverlening & burgerzaken 2008 Wat hebben we gerealiseerd in 2008 Door invoering van het concept Nijmegen heeft Antwoord en realisatie van het KCC, werkt de gemeente Nijmegen verder aan het klantvriendelijk, effectief en efficiënt bedienen van de klanten. De normen uit de hoofddoelstellingen zijn dan ook ruimschoots gehaald. Dit is ook af te meten uit de klanttevredenheid bij Burgerzaken, die met 8.2 hoog is. Wat heeft het opgeleverd in 2008 Door het invoeren van het KCC kan de gemeente burgers en bedrijven snel en veelal direct goed bedienen. De klanten worden dus niet meer vermoeid met de inrichting van onze eigen organisatie. Het afhandelen van de bulk in het KCC geeft tegelijkertijd ruimte om meer tijd en aandacht te besteden aan de klanten met complexere vragen. Ook de klanttevredenheid is beter dan beoogd. Dit komt onder andere door constante aandacht, sturing op de wachttijden en het 19

21 Programmaverantwoording nemen van maatregelen om wachttijden te verkorten, de opening van het geboorteloket en het verstrekken van een cadeau bij geboorteaangifte. Bijzonderheden in 2008 Begrotingsrechtmatigheid In 2008 is er via de perspectiefnota beschikbaar gesteld voor nieuw beleid. Dit nieuwe beleid was voor allereerst voor de live uitzending van de politieke avond ( ), het Nijmegen KCC ( ) en de Externe Rekenkamer ( ). Binnen dit programma heeft een kleine lastenoverschrijding plaatsgevonden van Daartegenover staat een onderschrijding van de baten van Aangezien de begrotingsrechtmatigheid pas hoeft worden toegelicht vanaf hoeft hier niets over te worden toegelicht. maatschappelijk effect Wat wilden we bereiken? Wij willen dat het gemeentebestuur, uitgaande van de eisen van rechtsstatelijkheid, functioneert als een goede, democratische en betrouwbare lokale overheid. We dragen daarbij zorg voor een goede dienstverlening aan de burger. hoofddoelstellingen Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? hoofddoelstelling 1 Wij besturen de gemeente Nijmegen op een herkenbare, democratische wijze. Doelrealisatie De indicatoren (vertrouwen in de raad en bekendheid gemeenteraadsleden) zijn niet gemeten in 2008, deze zullen in 2009 weer gemeten worden. Wat wel bekend is dat het aantal bezoekers van de site van de gemeenteraad (de live uitzendingen en het raadplegen) van zowel de vergaderingen in de kamers als van de besluitronde in de raadszaal toeneemt, zie de tabel hieronder: Bezoekers live uitzendingen kamers/ raadszaal vanaf Bezoekers archief uitzendingen (2008) Activiteiten In 2008 is weer een vervolg gegeven aan een goed samenspel tussen college en raad. De raad beschikt inmiddels over de beleidsplanning van de raadsvoorstellen van het college. Hierdoor heeft de raad een grotere invloed gekregen op beleidsprocessen en kan er een betere planning plaatsvinden van de politieke avond. De controlerende rol van de raad is versterkt door het instellen van de auditcommissie. In 2008 is uitvoering gegeven aan het communicatieplan voor de raad. Hierbij had het gebruik maken van de website hoge prioriteit. Het gaat hierbij onder meer om de gebruikers te informeren over de besluiten van de raad en het raadplegen van alle raadsinformatie. Bezoekers van de website kunnen vergaderingen in de kamers en van de besluitronde in de raadszaal volgen, zowel live als via de raadpleegfunctie. Ook is er is 2008 gewerkt aan het ontwikkelen van een volgsysteem voor de opdrachten van de 20

22 Dienstverlening & Burgerzaken raad aan het college voor moties en toezeggingen. De implementatie van het volgsysteem is voorzien in In het kader van de kwaliteitsverbetering van raads- en collegevoorstellen is er in 2008 een screeningsoverleg ingevoerd voor het toetsen van voorstellen. Ook zijn er in 2008 weer trainingen gegeven aan ambtenaren. Er is sterker gestuurd op een betere spreiding van raadsvoorstellen, waardoor het niet meer nodig was aan het eind van het jaar een extra politieke avond te organiseren zoals in De omvang van de collegeagenda maakte het niet noodzakelijk te werken aan mandatering van collegebevoegdheden. hoofddoelstelling 2 Wij handelen conform de wettelijke voorschriften en ons handelen voldoet aan de eisen van integriteit. Doelrealisatie Activiteiten Wij hebben de indicatoren praktisch gezien gerealiseerd. De indicatoren voor de afhandeltermijn zijn gehaald. Van de bezwaren is 71% binnen de termijn afgedaan. Voor klachten is een percentage van 80% binnen de gestelde afhandeltermijn afgedaan. Wat betreft de gegrond verklaringen is de norm voor bezwaarschriften (15%) heel licht overschreven, namelijk 16%. Het aantal gegronde klachten is met 12% beneden de norm gebleven, Ten opzichte van 2007 is er op het halen van de normering sterker gestuurd dan in Ten opzichte van 2007 is in 2008 met succes sterker gestuurd op het halen van de normering voor de afhandeling van bezwaarschriften en klachten. In 2008 zijn minder meldingen van een vermoeden van een misstand gemeld. In het verslagjaar 2007 was dit aantal meldingen nog dertien. Voor 2008 komt het aantal uit op vier. Van deze vier bleek in één geval na vooronderzoek geen aanleiding te bestaan het onderzoek voort te zetten. In twee gevallen bleek na onderzoek geen aanleiding te bestaan disciplinaire maatregelen te nemen. In één geval bleek de melding te gaan over personen, die niet in vaste dienst van de gemeente waren en is hun werkgever van de kwestie op de hoogte gebracht. In 2008 heeft een doorlichting plaatsgevonden van de juridische functie gemeentebreed. De resultaten worden in 2009 gepresenteerd. hoofddoelstelling 3 Wij zorgen voor een zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening door Burgerzaken. Doelrealisatie Activiteiten De indicatoren zijn gerealiseerd. De klanttevredenheid bij de balies van Burgerzaken zijn in juli 2008 gemeten. Het onderzoek in 2008 heeft zowel in de Stadswinkel, als in het Steunpunt Dukenburg plaatsgevonden. Ook de klanttevredenheid van het KCC in de Stadswinkel is meegenomen. De klanttevredenheid is beoordeeld met een 8,2. Verschillende activiteiten zijn erop gericht dat ook dit jaar de dienstverlening bij Burgerzaken is beoordeeld met een hoog cijfer. Het betreft activiteiten als actief sturen op maken van afspraken, verruiming van de mogelijkheden om afspraken te maken zoals het maken van afspraken via het digitale kanaal, extra avondopenstellingen op afspraak, en het openen van het geboorteloket in het UMC St. Radboud. Door voortdurende monitoring van de wachttijden en daar waar nodig bijsturing, zijn de wachttijden korter dan beoogd. We hebben actief gestuurd op het inplannen van afspraken van reisdocumenten (de klant wordt nog eens gebeld naar aanleiding van de mailing). Bovendien is het nu ook mogelijk voor geboorteaangifte op afspraak te komen. Net als in 2007 worden de klanten in mei en juni extra avondo- 21

23 Programmaverantwoording penstellingen aangeboden om nog vóór de zomervakantie zijn of haar reisdocument aan te vragen. De monitoring van de wachttijden gebeurd door het raadplegen van het zogenaamde q-win systeem (dagelijkse managementinformatie). Maandelijks wordt managementinformatie samengesteld over wachttijden, het bereiken van de servicenormen, het analyseren ervan en daar waar nodig wordt bijgestuurd. Verder wordt bij drukte een gastvrouw in de hal ingezet om de klanten te wijzen op andere mogelijkheden. Halverwege 2008 is in het UMC St. Radboud een zogenaamd geboorteloket geopend. Op drie halve dagen in de week kunnen ouders op afspraak aangifte doen van geboorte. Bij aangifte van geboorte wordt een slabbetje samen met een gelukwens namens de gemeente met slogan altijd Nijmegen gegeven. Er is samenwerking gezocht met woningbouwcorporaties, waarbij de kwaliteitsverbetering en de dienstverlening aan de klant centraal staan. De klant hoeft niet meer de balie te bezoeken en we proberen ook fraude tegen te gaan. De realisatie van deze samenwerking is in een vergevorderd stadium. Net als in 2007 is de klant op maat bediend, zoals de inschrijving van studenten op de Radboud Universiteit. hoofddoelstelling 4 Wij leveren onze klanten op doelmatige en doeltreffende wijze de diensten en producten. Doelrealisatie Activiteiten De indicatoren zijn gerealiseerd. In 2008 werd 84% van de telefoontjes binnen de tijdslimiet van 18 seconden opgenomen. In 2007 bedroeg dit percentage tussen de 81 en 82%. Het betreft hier de meting van de interne en externe telefoontjes op afdelingen. Voor de afhandeling van de berichten zijn de in het programma Corsa geregistreerde berichten tijdig afgedaan. In 2007 bedroeg dit aantal 84,4%. In 2008 hebben we het visiedocument Nijmegen heeft Antwoord vastgesteld. Hierin zijn de contouren voor de verbetering van onze publieke dienstverlening tot en met 2011 geschetst. In 2008 hebben we één telefoonnummer voor alle loketten in de Stadswinkel gerealiseerd. Daarnaast hebben we met diverse afdelingen afspraken gemaakt om ook bij dit telefoonnummer aan te sluiten. Inmiddels is er een landelijke nummerreeks voor gemeenten beschikbaar, waardoor elke gemeente op termijn bereikbaar is onder 14+netnummer (voor Nijmegen 14024). Omdat dit ook het nummer wordt voor 6 gemeenten in de regio hebben we het initiatief genomen met deze gemeenten te spreken over deze ontwikkeling en de wijze waarop we de invoering van dit telefoonnummer gaan pakken. In 2008 zijn we gestart met het verbeteren van de gereedschappen in het front-office door het inrichten van een kennisbank, het mogelijk maken van het registreren van klantcontacten en het toegankelijk maken van statusinformatie in het front-office (en straks ook voor de burgers via internet). Op deze manier krijgen we niet alleen zicht en grip op de snelheid van de afhandeling van klantcontacten maar ook op de kwaliteit daarvan. Deze projecten ronden we in 2009 af. We blijven uiteraard de mogelijkheden voor digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven uitbreiden. De basismogelijkheden zijn beschikbaar, inloggen via DigiD, betalen, digitale aan- 22

24 Dienstverlening & Burgerzaken vraagformulieren, en komen voor steeds meer producten en diensten beschikbaar. Het is ook voor steeds meer producten mogelijk een afspraak via de website te maken. Via Procedures online konden burgers, via internet, al documenten inzien, die horen bij aanvragen voor bouwen milieuvergunningen in de eigen buurt. In 2008 hebben we daar de sloopvergunningen aan toegevoegd. Evaluatie van de klantcontactwijzer heeft opgeleverd dat het onderwerp verbreed moet worden naar klantgerichtheid. Het instrument is nuttig maar niet genoeg. Eind 2008 zijn we gestart met een gesprekkencyclus met klanten, medewerkers en leidinggevenden. In 2009 volgt een actieplan op welke wijze we de klantgerichtheid binnen onze organisatie verder kunnen versterken. Om te kunnen sturen op kwaliteit is het nodig onderzoek te doen naar de ervaringen van onze klanten. In 2008 hebben we een bereikbaarheidsonderzoek laten uitvoeren waarbij zogenaamde mysteriebellers contact gezocht hebben met de gemeente, via het centrale telefoonnummer van de Stadswinkel. Dit onderzoek leverde een rapportcijfer 7,4 op. Het klanttevredenheidsonderzoek Benchmarking publiekszaken van de VNG in de Stadswinkel leverde een 7,6 op. Dit was in 2007 nog een 7,1. Ook is in 2008 is een klantenpanel ingesteld dat 4 keer per jaar wordt gevraagd naar ervaringen met en ideeën over gemeentelijke dienstverlening. In 2008 is het burgerjaarverslag over 2007 opgeleverd. Daarin legde de burgemeester verantwoording af aan de burgers van de gemeente Nijmegen. Naast de tevredenheid van de klant gaat het daarbij ook om onze feitelijke prestaties. Om deze beter in beeld te krijgen en beter bestuurbaar te maken, hebben we in 2008 onder de vlag meten=weten een start gemaakt met het verbeteren van de benodigde management informatie. 23

25 Programmaverantwoording indicatoren Hieronder staan achtereenvolgens de indicatoren per hoofddoelstelling weergegeven, indien er bijzonderheden zijn, zal dit kort worden toegelicht. H1. Wij besturen de gemeente Nijmegen op een herkenbare, democratische wijze. Indicatoren hoofddoelstelling (H) 1 norm H1 Vertrouwen in de raad 51% 52% 55% H1 Bekendheid gemeenteraadsleden 15% 16% 20% H2 Wij handelen conform de wettelijke voorschriften en ons handelen voldoet aan de eisen van integriteit. Indicatoren hoofddoelstelling (H) 2 norm H2 Behandeling bezwaarschrift binnen wettelijke termijn 70% 70% 70% H2 Behandeling klachten binnen wettelijke termijn 80% 80% 80% H2 Percentage gegronde bezwaarschriften 18% 15% 15% H2 Percentage gegronde klachten 23,5% 23,5% 23,5% H3. Wij zorgen voor een zorgvuldige, tijdige en klantgerichte dienstverlening door Burgerzaken. Indicator hoofddoelstelling (H) 3 norm H3 Cijfer dienstverlening Burgerzaken 7,0 7,0 7,0 H3 Wachttijd Burgerzaken 80% < 15 min. 80% < 15 min. 80% < 15 min. H3 Wachttijd Burgerzaken op afspraak gem.5 min. gem.5 min. gem.5 min. H4. Wij leveren onze klanten op doelmatige en doeltreffende wijze de diensten en producten. Indicatoren hoofddoelstelling (H) 4 norm H4 Tijdige afhandeling ontvangen berichten 98% 98% 98% H4 Telefonische bereikbaarheid Gemeente 85% 85% 90% 24

26 Dienstverlening & Burgerzaken wat heeft het gekost? x Begroting Dynamische Realisatie Primitief 2008 Begroting Voor winstbestemming LASTEN Apparaatskosten Kapitaallasten Goederen en diensten Overdrachten Overige lasten Totaal Lasten BATEN Baten overdrachten Overige Baten Totaal Baten Saldo voor winstbestemming MUTATIE RESERVES Onttrekking Totaal mutatie reserves Saldo na eerste winstbestemming In 2008 zijn iets meer producten (reisdocumenten, rijbewijzen, naturalisatie en verklaringen) verstrekt dan begroot. Dit heeft geleid tot hogere kosten, aangezien er meer afgedragen moest worden aan het Rijk, hiertegenover staat ook weer extra opbrengsten. Daarnaast zijn er minder kosten gemaakt aan goederen en diensten. Per saldo is er sprake van een negatief resultaat van

27 Programmaverantwoording Veiligheid Nummer 9120 Portefeuillehouder Thom de Graaf algemeen De meeste veiligheidsproblemen vinden hun oorzaak in de wijk of buurt waar zij voorkomen. Daarom is het Nijmeegse veiligheidsbeleid overwegend gebiedsgebonden georiënteerd. Dat wil zeggen dat de aanpak van problemen zoveel mogelijk op wijkniveau plaatsvindt. In die aanpak is samenwerking noodzakelijk. Om diepgewortelde problemen structureel op te lossen, moet er aandacht zijn voor alle schakels van de veiligheidsketen : proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Binnen deze schakels hebben verschillende organisaties een rol. De gemeente is regisseur van deze samenwerking. Nijmegen combineert deze uitgangspunten van het veiligheidsbeleid. We organiseren de samenwerking zoveel mogelijk op gebiedsniveau en vanuit de veiligheidsketen. De wijkmanager van de gemeente is de regisseur op gebiedsniveau. De politie, eveneens gebiedsgebonden georganiseerd, is de belangrijkste partner voor de wijkmanager. De gebiedsgebonden veiligheidsplannen worden samen met de politie opgesteld. Op die manier zorgen we voor een goede afstemming tussen het politiebeleid en het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Ook het openbaar ministerie is een belangrijke partner. Repressie (in de vorm van opsporing en vervolging) is immers nooit een doel op zich, maar een middel in de aanpak van maatschappelijke problemen. Zoveel als mogelijk wordt deze inzet van de opsporing in de driehoek afgestemd op de problemen die de gemeente aanpakt. De wijze waarop de gemeente vergunningen verleent en er binnen de gemeente beleid wordt gehandhaafd, heeft een directe invloed op de veiligheid in de stad. In dit kader zijn de directies Brandweer, DI, DGG en DSB belangrijke partners. evaluatie veiligheid 2008 Wat hebben we In 2008 hebben we ervoor gezorgd dat de start van het Veiligheidshuis begin 2009 is voorbereid. gerealiseerd in 2008 Met dat veiligheidshuis gaan we in Nijmegen een impuls geven aan de ketensamenwerking, in eerste instantie op de onderwerpen, huiselijk geweld, risicojeugd en veelplegers. We hebben de burgemeester ondersteund bij de inzet van zijn bestuurlijke bevoegdheden en daarmee bijgedragen aan de escalatie van openbare orde risico s. Tenslotte hebben we aan de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het terrein van de brandweerzorg en rampenbestrijding verder inhoud gegeven. Wat heeft het opgeleverd in 2008 We hebben samen met de wijkmanagers verder invulling gegeven aan de gebiedsgebonden aanpak van onveiligheid. Verder hebben we de aanpak van diverse complexe handhavingdossiers gecoördineerd, enkele probleemgebieden in Nijmegen integraal aangepakt, de handha- 26

28 Veiligheid Bijzonderheden in 2008 ving bij grote evenementen gecoördineerd, en het gebruik van de wet Bibob geïntensiveerd (met diverse resultaten). We hebben in de perspectiefnota extra middelen gehad voor centrale beoordeling Bibobformulieren en hierdoor hebben we in 2008 een extra functionaris bij bureau vergunningen aangesteld. Deze functionaris heeft als taak om de eerste screening van binnenkomende vergunningaanvragen (hoofdzakelijk drank en horecawet) te doen op het terrein van integriteit. Begrotingsrechtmatigheid Binnen dit programma heeft geen lastenoverschrijding plaatsgevonden, derhalve is er geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. maatschappelijk effect Wat wilden we bereiken? De veiligheid in een stad is het resultaat van de sociale, fysieke en economische ontwikkeling van de maatschappij. Sturing op veiligheid is daarmee heel complex. Een vraag die bij veiligheid al snel opkomt, is hoe maakbaar de maatschappij is. Er zijn veel beïnvloedbare factoren die de veiligheid in Nijmegen bepalen. Er zijn echter nog meer factoren die de veiligheid bepalen, maar door een gemeente niet direct beïnvloedbaar zijn. De gemeente bepaalt de veiligheid in een stad dus niet, maar probeert deze positief te beïnvloeden. De afgelopen jaren heeft veiligheid overal hoge prioriteit gehad. De kwalitatieve en kwantitatieve inzet van organisaties die iets kunnen betekenen voor de veiligheid in de stad is toegenomen. Het gemeentebestuur van Nijmegen is er echter van overtuigd dat de winst voor de komende jaren is te halen uit de samenwerking van die partners. De gemeente zal op zoveel mogelijk terreinen een ketenaanpak organiseren en regisseren. Goede voorbeelden daarvan zijn de veelplegeraanpak, de aanpak van huiselijk geweld en de aanpak van woonoverlast als gevolg van intimidatie. Een ander voorbeeld is de samenwerking tussen brandweer en politie die steeds meer wordt gezocht. Het meest symbolische voorbeeld daarvan is de geïntegreerde meldkamer die inmiddels functioneert. hoofddoelstellingen Wat wilden we bereiken, wat hebben we bereikt en wat hebben we ervoor gedaan? De gemeente heeft slechts voor een deel invloed op het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. Dat wat de gemeente echter wel kan beïnvloeden moet direct of indirect gericht zijn op het vergroten van het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. We meten het veiligheidsgevoel tweejaarlijks met de Stadspeiling. hoofddoelstelling 1 Wij vergroten het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger. Doelrealisatie Het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger wordt tweejaarlijks gemeten door middel van de Integrale Veiligheidsmonitor. Deze is eind 2007 gehouden en zal eind 2009 weer gehouden worden. Daarom zijn er over 2008 geen nieuwe gegevens beschikbaar. Er is echter geen reden te veronderstellen dat het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger in 2008 significant afwijkt van de meting in

29 Programmaverantwoording Activiteiten Het veiligheidsgevoel van de Nijmeegse burger is voor een deel het resultaat van de inspanningen van de partners op het terrein van veiligheid. Het gemeentebestuur is ervan overtuigd dat het meeste resultaat van haar inspanningen bereikt zal worden door de samenwerking tussen partners te stroomlijnen en verbeteren. In dat opzicht is in 2008 door Nijmegen een heel belangrijke investering gedaan met de ontwikkeling van een Nijmeegs veiligheidshuis. In dat veiligheidshuis zal samenwerking op verschillende onderwerpen worden versterkt, door het organiseren van casusoverleggen. Tevens zullen de werelden van de repressieketen en die van de zorg en hulpverlening in het veiligheidshuis dichter bij elkaar worden gebracht. In 2008 zijn de voorbereidingen getroffen om in april 2009 feitelijk in het Nijmeegse veiligheidshuis aan de slag te kunnen gaan. Ook de samenwerking op het terrein van de vergunningverlening en de handhaving is van belang. In 2008 heeft een belangrijke herbezinning op de manier waarop gemeentelijke processen zijn georganiseerd, plaatsgevonden. Vanuit het beleidterrein veiligheid is hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Door de brandweer zijn bijeenkomsten gericht op het verhogen van het risicobewustzijn georganiseerd, is bijgedragen aan bewonersbijeenkomsten over vuurwerk en is deelgenomen aan keurmerk veilig ondernemen trajecten. Ook heeft de brandweer meegewerkt aan diverse integrale handhavingprojecten. hoofddoelstelling 2 Wij streven naar een reductie van het aantal incidenten in Nijmegen Doelrealisatie In 2008 is er keer aangifte gedaan bij de politie. Daarmee is de doelstelling gehaald maal is in 2008 een melding bij de brandweer binnen gekomen. Dit is een enorme daling t.o.v. vorig jaar (ruim 2.300), maar nog steeds een lichte overschrijding van de doelstelling. Activiteiten Zoals gezegd kan er geen rechtstreeks verband gelegd worden tussen de inzet van de gemeente en het totale aantal aangiften dat bij de politie wordt gedaan. Toch zijn veel veiligheidsprojecten gericht op het voorkomen of terugdringen van incidenten. Voornamelijk binnen het kader van het integraal veiligheidsprogramma zijn veel projecten gerealiseerd. Door de brandweer zijn diverse veiligheidsadviezen gegeven, controles gehouden, gebruiksvergunningen verleend en handhavingstrajecten doorlopen. hoofddoelstelling 3 Wij streven naar een reductie van de gevolgen van incidenten. Doelrealisatie Door proactieve en preventieve activiteiten dragen we bij aan de beperking van het aantal en de gevolgen van incidenten. Door preparatie activiteiten bereiden we ons voor op een adequate repressieve taakuitvoering. Door repressie activiteiten dragen we bij aan het beperken van schade aan de gezondheid van slachtoffers en het beperken van de materiële schade. We evalueren incidenten en de aanpak daarvan om de effectiviteit van de activiteiten te kunnen meten en verbeteren. De gemeente treedt hierbij veelal op als regisseur van processen. Het resultaat van deze doelstelling is niet kwantitatief uit te drukken. De aard en impact van ernstige incidenten is zo divers, dat de gevolgen ervan niet onder één noemer uit te drukken zijn. We evalueren ieder incident van enige omvang. Daarbij staan we stil bij de wijze waarop geprobeerd is om de gevolgen van het incident te beperken en wat daarvan het resultaat was. 28

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend

Concept Programmarekening 2010 Gemeente Purmerend Concept Programmarekening Gemeente Purmerend Concept Programmarekening 23032011def.doc 1 Concept Programmarekening 23032011def.doc 2 Inhoudsopgave Leeswijzer 5 Aanbiedingsbrief 9 1. Programma s 16 1. Publieksdiensten

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

P R O G R A M M A R E K E N I N G

P R O G R A M M A R E K E N I N G P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 P R O G R A M M A R E K E N I N G 2 0 1 2 I N H O U D S O P G A V E 1. AANBIEDINGSBRIEF 5 2. LEESWIJZER 11 3. DE PROGRAMMA'S 14 1. Publieksdiensten 15 2. Zorg

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2008

Jaarverslag & Jaarrekening 2008 Jaarverslag & Jaarrekening 2008 28 april 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 LEESWIJZER... 4 INLEIDING... 6 KERNGEGEVENS... 14 JAARVERSLAG... 16 PROGRAMMAVERANTWOORDING... 18 Programma

Nadere informatie

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93

I INLEIDING... 2. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. 93 Inhoudsopgave I INLEIDING... 2 II JAARVERSLAG......... 10 PROGRAMMAVERANTWOORDING..... 11 Algemeen Bestuur en Organisatie.... 12 Openbare Orde en Veiligheid.... 29 Verkeer en Vervoer..... 39 Economie en

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Haarlem

Jaarverslag 2008 Haarlem Jaarverslag 2008 Haarlem Jaarverslag 2008 Haarlem 1 Jaarverslag 2008 Haarlem 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenstelling bestuur... 9 Kerngegevens... 11 DEEL 1 ALGEMEEN... 13 1.0 Inleiding en leeswijzer...

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking

Jaarrekening 2013 23-05-2014. 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Jaarrekening 23-05-2014 6.0 Versie Raad definitief - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Algemeen...8 Waar staan we op financieel gebied... 11 Jaarverslag...17 Programmaverantwoording...19

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

Programmarekening 2009

Programmarekening 2009 Programmarekening 2009 Ede, mei 2010 COA/FB Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Leeswijzer...3 1.2. Resultaat 2009...4 1.2.1. Opbouw resultaat...4 1.3. Algemene resultaatbestemming...5 1.4. Algemene reserve

Nadere informatie

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0

Jaarstukken 2010. Versie: 5.0.0.0 Jaarstukken 21 Versie: 5... Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1.1 Leeswijzer 2 Algemeen 2.1 Samenstelling stadsbestuur 2.2 Uitvoeringsprogramma Binnenstad 2.3 Uitvoeringsprogramma Bereikbaarheid 2.4 Grotestedenbeleid

Nadere informatie

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost

Besluiten stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost Rekening 2012 Colofon Dit is een uitgave van Stadsdeel Zuidoost Adres: Anton de Komplein 150 Postbus 12491 1102 CW Amsterdam Zuidoost Fotografie: Auke VanderHoek, George Maas, Wim Salis, E. van Eis and

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2011

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2011 Provincie Noord-Holland GEMEENTE BEEMSTER Inhoudsopgave JAARSTUKKEN 2011 Jaarverslag Algemeen - Voorwoord - Resultaat - Renteresultaat - Vermogenspositie - Reserves - Voorzieningen - Eigen vermogen Programmaverantwoording

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt,

Voorwoord. College van burgemeester en wethouders gemeente De Bilt, Jaarrekening 2012 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmarekening 2012 aan. In deze programmarekening leggen wij verantwoording af over het beleid wat gerealiseerd is in 2012 en welke middelen daarvoor

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen

Jaarstukken 2006. Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Jaarverslag en Jaarrekening Gemeente Vlaardingen Jaarstukken 26 Gemeente Vlaardingen Jaarverslag en Jaarrekening RAADSVOORSTEL R.nr.: 37.1 Datum besluit B&W: 15 mei 27 Te behandelen in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Leeswijzer... 3 Inleiding... 5 Kerngegevens... 13 Jaarverslag... 15 Programmaverantwoording... 17 Programma 0 Bestuur en Dienstverlening... 19 Programma 1 Veiligheid en

Nadere informatie

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK

PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK PRODUCTENREKENING GEMEENTE RIJSWIJK 2011 Inhoudsopgave I INLEIDING 3 KERNGEGEVENS EN KENGETALLEN. 11 II BELEIDSTOELICHTING PROGRAMMA ALGEMEEN BESTUUR EN MIDDELEN 0010 Bestuursorganen. 19 0011 Bestuurlijke

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Programmarekening 2007

Programmarekening 2007 JAARSTUKKEN 2007 2 Programmarekening 2007 INLEIDING Algemeen Programma s zijn de uitwerking van de strategische visie en missie, het raadsprogramma en het bestaande vastgestelde beleid. Doel van de rekening

Nadere informatie

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING

GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING GEMEENTE WAALWIJK PROGRAMMABEGROTING 2006 Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk Programmabegroting 2006 gemeente Waalwijk 2 1. Algemeen 1.1 Inleiding 7 1.2 Kerngegevens 9 1.3 Organigram 10 1.4 Van

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9

Inleiding 4. Financieel resultaat 5. De Programma s 9 2 3 Inleiding 4 Financieel resultaat 5 De Programma s 9 Programma 1. Burger en Bestuur 10 Programma 2. Openbare orde en Veiligheid 15 Programma 3. Verkeer en Vervoer 18 Programma 4. Economische ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam

Jaarstukken 2012. Gemeente Schiedam Jaarstukken 2012 Gemeente Schiedam Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Kerngegevens 11 Jaarverslag I Programmaverantwoording 13 Bestuur en dienstverlening 14 Ruimtelijke ontwikkeling 24 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

jaarrekening jaarrekening 2012 2012

jaarrekening jaarrekening 2012 2012 jaarrekening 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding - Inleiding...3 2 Financiële positie - Financiële positie...7 Jaarverslag (Beleidsdeel) 3 Programma-verantwoording 1 Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid...15

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 1

Programmabegroting 2016 1 Programmabegroting 2016 1 15 september 2015 Corsanummer: 15int02817 Gemeente Gilze en Rijen Postbus 73 5120 AB Rijen Bezoekadres: Raadhuisstraat 1 5121 JX Rijen Telefoonnummer 14 0161 email info@gilzerijen.nl

Nadere informatie