Drechtstedendinsdag in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drechtstedendinsdag in een notendop"

Transcriptie

1 Page 1 of 6 Geesink, M van Van: Verzonden: donderdag 3 oktober :42 Aan: Geesink, M van Onderwerp: oktober 2013 NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop oktober 2013 U heeft uzelf vandaag een grote dienst bewezen en een belangrijke stap gezet in de volwassenwording van ons bestuursorgaan. Het is een mooie opmaat naar het volgende tijdvak, de derde zittingstermijn van de Drechtraad. Zo luidde het welgemeende compliment van voorzitter Brok over de nieuwe stappen in de Drechtstedelijke samenwerking, waarvoor de Drechtraad op 1 oktober groen licht gaf. Meer hierover én een terugkoppeling uit de PFO s, Themabijeenkomsten en Carrousels in deze Notendop. Uit de PFO s Sociaal Energielevering minima Het Drechtstedenbestuur besloot in mei om een onderzoek te doen naar een collectieve energiecontractenlevering voor huishoudens met een laag inkomen in de Drechtsteden. Uit dit onderzoek komen diverse punten naar voren: het blijkt dat energiebedrijven alleen bij zeer grote gebruikersvolumes interessante opties kunnen realiseren. Ook het initiatief van G4 en Divosa voor een dergelijke grootschalige energielevering is in 2012 om die reden gestaakt. Daarnaast blijkt een collectieve regeling op de huidige markt geen garantie voor de laagste prijs of de beste voorwaarden. De concurrentie in de markt is zo groot dat het vrijwel altijd mogelijk is op een willekeurig moment tegen gunstiger prijzen gas en elektra te krijgen. Het PFO Sociaal adviseert daarom positief conform voorstel om af te zien van het organiseren van een eigen collectieve energielevering voor minima in de Drechtsteden. Plan van aanpak minima De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft in opdracht van het Drechtstedenbestuur een plan van aanpak gemaakt om de bekendheid en het gebruik van bestaande instrumenten voor minima te vergroten. Deze aanpak bestaat uit drie sporen: een regionaal spoor met regionale partners, een lokaal spoor per gemeente met actieve lokale organisaties en een spoor per minimaregeling met de uitvoerders daarvan zoals de SDD, VGZ en Stichting Leergeld Drechtsteden. Het plan is in samenwerking met pilotgemeente Sliedrecht gemaakt; deze pilotaanpak kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. Het PFO Sociaal gaf een positief advies over het plan richting het Drechtstedenbestuur op 3 oktober. Conjunctuurnotitie De cijfers uit de Conjunctuurnotitie 2e kwartaal laten zien dat de Drechtsteden het ten opzichte van andere regio s beter doen. Dit onderstreept dat we de juiste koers hebben ingeslagen met het arbeidsmarktbeleid en de juiste maatregelen treffen. Daarnaast hangt het herstel af van maatregelen die het kabinet neemt om de economie, woningmarkt en arbeidsmarkt te hervormen. Het PFO neemt kennis van de Kort nieuws Maritime Innovation Experience Op woensdag 11 september vond in de Duurzaamheidsfabriek weer de Maritime Innovation Experience plaats. In deze inspirerende omgeving kunnen bedrijven en studenten elkaar ontmoeten op de centrale markt, bij lezingen en bij diverse workshops. Er kwamen zo n 500/600 jongeren af op het event, waarmee het een groot succes te noemen is. Er wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om dit te continueren. VNG Congres De voorbereidingen voor het VNG Congres dat op op 17 en 18 juni 2014 in de Drechtsteden zal plaatsvinden, zijn in volle gang. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij de voorbereidingen of tijdens het congres zelf, wordt hiertoe van harte uitgenodigd. De gemeentesectretaris van Alblasserdam mevr. Rianne van den Berg. Havenstrategie 2030 De Drechtsteden zullen een zienswijze indienen op de Havenstrategie Moerdijk Dit omdat uitbreiding van de haven tot extra transport van gevaarlijke stoffen door de Drechtsteden kan leiden. Arbeidsmarkt Drechtsteden Op 7 november vindt het evenement Arbeidsmarkt Drechtsteden plaats

2 Page 2 of 6 conjunctuurnotitie en stemt in met de RIB. Na instemming door het Drechtstedenbestuur kan de RIB door naar de Drechtraad. Sturingskader AWBZ / Nieuwe Wmo 2015 Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging van burgers. Deze vallen dan onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Overigens gaat dit laatste onderdeel mogelijk niet over naar de Wmo, dit is nu landelijk punt van discussie. In het sturingskader AWBZ dat het PFO heeft besproken staan de visie, uitgangspunten en de richtingbepaling voor acht sturingsdilemma s voor de nieuwe Wmo Diverse portefeuillehouders gaven complimenten voor het stuk. Daarnaast waren er de nodige vragen en opmerkingen over onder meer: een lokaal budget voor nieuwe Wmo voor gemeenten zelf, de uitvoeringsorganisatie, versobering, indicatie door zorgorganisaties en solidariteit. Het PFO stemde in met de grote lijnen uit het sturingskader. Deze worden verder uitgewerkt in de Beleidsbrief Wmo 2015, die in oktober aan de Colleges en Raden in de zes Drechtsteden wordt voorgelegd. Bestuur van tot uur in Dordt Yart. Meer info op: Colofon Drechtstedendinsdag in een notendop is een uitgave van de Drechtsteden onder redactie van Bureau Drechtsteden. De nieuwsbrief is geen officieel verslag. Aan de tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. U kunt zich abonneren via de aanmeldknop onderaan de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Bureau Drechtsteden via tel: of Overdrachtsdocument In het PFO Bestuur zijn de hoofdlijnen besproken van een overdrachtsdocument voor het nieuwe Drechtstedenbestuur. In dat document wordt onder meer aandacht besteed aan de resultaten van de huidige raadsperiode, aan het werkprogramma, de processen van besluitvorming en de werkafspraken. Met nadruk werd gesteld dat het document zeker geen blauwdruk is voor de volgende bestuurlijke periode. Na bespreking in het Drechtstedenbestuur wordt het overdrachtsdocument eind dit jaar voorgelegd aan de Drechtraad. VNG Congres Voorafgaand aan het PFO gaven mevr. Van den Berg en mevr. Ruybroek, respectievelijk ambtelijk opdrachtgever en projectleider voor de organisatie van het VNG Congres op 17 en 18 juni 2014, een toelichting op de projectorganisatie die onlangs van start is gegaan. De burgemeesters reageerden betrokken en enthousiast en gaven bovendien een aantal goed bruikbare suggesties en tips. Economie Actualisering Detailhandelsvisie Drechtsteden In het kader van de actualisering van de detailhandelsvisie Drechtsteden, gaf dhr. Wigman, directeur van het BRO, een presentatie over trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Interessant daarbij was dat hij de inzichten uit het marktoverleg van eind september in de presentatie had meegenomen. In zijn verhaal gaf hij aan dat het een tijd is van winaars en verliezers, niet alleen waar het gaat om individuele winkels, maar ook om winkelgebieden. Landelijk gezien zien we een trend van schaalvergroting en gemak. Waar we volgens het BRO in onze regio vooral rekening mee moeten houden is dat er weliswaar nog steeds sprake is van groei in de bevolkingsomvang, er wel een duidelijke verschuiving in doelgroepen plaatsvindt. Er komen in verhouding meer ouderen en minder jongeren. Er liggen kansen in het beter afstemmen van het aanbod op de doelgroepen. Maar we moeten ook beter inspelen op de toename van internetaankopen. Aan de ene kant kan dat door het onderscheid tussen online en offline te vergoten, bijvoorbeeld door in te zetten op beleving en service. Maar tegelijk zien we ook steeds meer een cross-over tussen de twee werelden. Typische internetwinkels krijgen fysieke verkooppunten en in winkels wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale, interactieve concepten. Om in deze tijd te blijven winnen is ook samenwerking cruciaal. Niet alleen tussen ondernemers onderling, maar ook tussen ondernemers en overheid. Daarnaast moeten de basisvoorwaarden van schoon, veilig en bereikbaar altijd goed op orde zijn. Een interessante terugkoppeling vanuit de marktvraag is dat ondernemers aangeven behoefte te hebben aan een regionale visie en regionaal beleid. Dat helpt hen onder meer om risico s beter te kunnen overzien. De verwachtingen ten aanzien van de regio zijn hoog. De planning is dat de structuurvisie van BRO eind oktober gereed is. Vanuit de PFO werd nogmaals benadrukt dat het belangrijk is dat het proces zorgvuldig verloopt, met voldoende ruimte voor ambtelijke afstemming (op lokaal niveau) en advisering aan het PFO. Impuls Promotie & Acquisitie

3 Page 3 of 6 De concurrentie tussen regio s om het behoud en vergroten van het aantal bedrijven (en daarmee arbeidsplaatsen) is op dit moment groot. De crisis brengt veel bedrijfstakken in problemen. In veel sectoren gaan banen verloren. Ook in onze regio loopt het aantal arbeidsplaatsen terug. Begin juni jl. hebben het Drechtstedenbestuur en de 6 lokale colleges daarom de ambitie uitgesproken een stevige impuls te willen geven aan de regionale economische promotie en acquisitie. Dat willen ze doen door met elkaar bestaande middelen en capaciteit te bundelen in een zelfstandige unit P&A die opereert in nauwe samenwerking met het lokale accountmanagement. Hierbij zal worden gewerkt met één gemeenschappelijk klantcontactsysteem (CRM), waardoor er meer zicht komt op wie waar mee bezig is en er meer synergie ontstaat in de aanpak. De focus van de unit zal liggen op de logistieke en maritieme sector. De unit zal in eerste instantie voor een proefperiode van twee jaar worden ingezet. Hierna zal geëvalueerd worden of de resultaatverplichtingen ook daadwerkelijk worden gehaald. De zes Drechtsteden-gemeenten stemmen in met de ambitie om een P&A-Unit op te richten, maar twee gemeenten maken hierbij een voorbehoud. Alblasserdam pleit voor een financiële verdeelsleutel naar inwoneraantal. Zwijndrecht vindt de financiële onderbouwing onvoldoende en wil dit verder uitgewerkt en onderbouwd zien voordat zij kunnen instemmen. Op dit laatste punt heeft de portefeuillehouder toegezegd dat een gedegen financiële onderbouwing deel uit maakt van de lokale besluitvorming over de P&A-Unit. Fysiek A15 Quick Wins Het plan voor realisatie van een aantal Quick Wins voor het verbeteren van de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem ligt moeilijk bij de DG Bereikbaarheid. Hij voert verschillende argumenten aan waarom de plannen geen doorgang kunnen vinden. Vanuit Rotterdam en de provincie vindt het plan echter wel bijval. We moeten nu kijken hoe we met zijn allen de lobby vormgeven om het Rijk te overtuigen. Fyra De ontwikkelingen rond de Fyra en de HSL lijken negatief uit te werken op de regio. NS heeft een voorstel gedaan waarbij een deel van de huidige intercities langs de Drechtsteden rijden, waardoor de intercityverbinding Dordrecht-Breda vervalt. Dat is niet acceptabel. Vanuit de PFO kwam het verzoek om op dit punt de partners te mobiliseren en dit signaal gezamenlijk af te geven richting politiek. NME/Duurzaamheidscommunicatie Er is geen besluit genomen over het voorstel om te voorzien in de benodigde extra middelen voor de door scholen gewenste NME-lessen. De aanleiding voor het voorstel is de grote dan verwachte vraag naar lessen NME. Voorstel was om in deze vraag financieel te voorzien en de gemeenten om een extra bijdrage te vragen. De vraag in het PFO was of dat wenselijk is en, zo ja, waar dat geld vandaan moet komen. Omdat deze vraag eerst lokaal aandacht behoeft, is besluitvorming aangehouden tot het volgende PFO. Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden Tijdens het PFO zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over de stand van zaken rond de conceptversie van het advies van het Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden. Het advies heeft met name betrekking op keuzes ten aanzien van de optimalisatie van het huidige hoofdwatersysteem, de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de beschermingsniveaus van de dijken. Volgend jaar mei zal het eindadvies worden verstuurd naar de Deltacommissaris en de minister, maar voor die tijd is er nog ruimte voor aanscherping. De aanwezigen konden dan ook eventuele aandachtspunten meegeven aan de regionaal portefeuillehouder en lid van het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden dhr. Sleeking. In de reactie op de presentatie werd vooral duidelijk dat het gevoel van urgentie groeit. Wat zijn de effecten van de beoogde keuzes? Tegen welke kosten kijken we aan en hoe kunnen we nu al anticiperen op de toekomstige veranderingen? Uit de Themabijeenkomsten Public affairs De themabijeenkomst voor collegeleden was ditmaal gewijd aan public affairs. De indruk

4 Page 4 of 6 bestaat dat de Drechtsteden te weinig profiel hebben en te weinig de prestaties in dit gebied uitdragen. Gastspreker Gerlof Rienstra van Ecorys ging in op de mogelijkheden die biobased economy (groene economie) in verbinding met maintenance en logistiek kan bieden voor nadere profilering van de Drechtsteden. In biobased economy worden duurzaam voortgebrachte biologische grondstoffen omgezet in nuttige componenten. De regio is een goede vestigingsplaats, onder meer vanwege de aanwezigheid van chemische industrie, biomassastromen en goede transportmogelijkheden. Tijdens de conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta, die op 20 november in Dordrecht wordt gehouden, is biobased economy het centrale thema. Topsector Water De themabijeenkomst voor de raadsleden stond dit keer in het teken van de Topsector Water. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Water is een van die topsectoren, omdat de Nederlandse watersector cruciale kennis en kunde in huis heeft om een antwoord te helpen geven op de internationale waterproblematiek één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Het Topsectorenbeleid is erop gericht de samenwerking binnen de gouden driehoek van overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven te bevorderen. Topsector Water is een netwerk van mensen op allerlei niveaus in alle doelgroepen binnen deze gouden driehoek. Het boeit en verbindt watermensen en katalyseert innovatieprocessen binnen en buiten ons land. Na een korte inleiding door portefeuillehouders Tanis en Van de Burgt, gaf dhr. Huis in t Veld, boegbeeld van de Topsector Water een presentatie. Hij gaf daarin aan dat de Topsector drie kernsectoren heeft gedefinieerd: maritieme technologie, deltatechnologie en watertechnologie. Daarnaast zet de Topsector sterk in op een Human Capital Programma, om te zorgen dat de watersector in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken. Volgens dhr. Huis in t Veld ligt daar ook een belangrijke uitdaging voor de Drechtsteden. Hij adviseert de gemeenten de krachten bundelen en samen te werken, specifiek op de thema s onderwijs & arbeidsmarkt, talent, innovatie en branding. Daarbij is het belangrijk in de uitvoering zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en organisaties en daarbij vooral ook buiten de regio te kijken. Er is nog veel versnippering waar juist synergie bereikt zou kunnen worden. Tot slot gaf dhr. Huis in t Veld aan dat we moeten profiteren van de crisis: studenten zijn nu veel bewuster op zoek naar opleidingen die een goede kans bieden op werk. De watersector biedt wat dat betreft goede vooruitzichten. Uit de Carrousels Fysiek/Middelen Duurzaamheidsstrategie Als regio profileren de Drechtsteden zich krachtig op het gebied van duurzaamheid. Het Drechtstedenbestuur werkt in dat kader aan een Duurzaamheidsstrategie om de volgende stap zetten op weg naar een meer duurzame samenleving en economie. Duurzaamheid is de balans tussen people, planet en profit. Duurzaamheid verbindt mensen, stimuleert innovatie en biedt marktkansen. In de Carrousel Fysiek maakte portefeuillehouder Mirck gebruik van de gelegenheid om de leden in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van deze duurzaamheidsstrategie. Hij nodigde de aanwezigen uit om hun ideeën en vragen in te brengen, aan de hand van twee korte betogen. Mevr. Van Bergen Henegouwen van Duurzaamheidscentrum Weizigt sprak namens het bedrijfsleven en dhr. De Keizer van burgerinitiatief Drechtstromen sprak namens de burgers. Vanuit het bedrijfsleven kwam vooral het signaal het begrip duurzaamheid breder op te pakken dan tot nu toe gebeurt. Binnen de Drechtsteden ligt, met vooral maatregelen op het gebied van energie en milieu, nog te zeer de focus op de peiler planet. Maar duurzaamheid gaat ook over leefbaarheid, veiligheid, innovatie en bijvoorbeeld inkoopbeleid. Het advies is dan ook om in alle PFO s aandacht te besteden aan het onderwerp. Namens de burgers werd vooral gevraagd om meer ruimte en mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Het is aan bewoners en ondernemers in de regio om regie te nemen

5 Page 5 of 6 over hun eigen omgeving. De wil is er en ook de kennis en kunde. De overheid zou hierin veel meer een faciliterende, stimulerende en verbindende rol moeten spelen. En vooral ook: niet teveel in de weg lopen. Vanuit de Carrousel werden beide betogen vooral onderschreven. Er was erkenning voor het feit dat de overheid met regelgeving vaak eerder remmend werkt dan faciliterend, maar de vraag was wel: waar ligt de grens. Een zeker mate van regelgeving blijft wel nodig. Portefeuillehouder Mirck was blij met de input en streeft ernaar begin volgend jaar te komen met een duurzaamheidsstrategie. Het zal daarbij niet zozeer gaan om een uitvoerig beleidsplan, maar meer om een concreet actieplan waarin ook wordt beschreven wat het voor de regio inhoudt om die nieuwe, meer faciliterende rol op zich te nemen. Transitieplan I&A Voorafgaand aan de besluitvorming in de Drechtraad diezelfde avond, werd in de Carrousel Middelen de second opinion van EY over het Transitieplan I&A besproken. Er waren complimenten voor de werkgroep die de second opinion begeleid heeft, voor EY, voor iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek en voor portefeuillehouder Mirck die goed heeft geluisterd. Men gaf aan vertrouwen te hebben in het Transitieplan, maar ook de aandachtspunten van EY te onderschrijven. De portefeuillehouder reageerde nog kort inhoudelijk op een aantal van die punten. Wat betreft de capaciteit en kwaliteit binnen de organisatie, zijn inmiddels de meest belangrijke posities ingevuld en is het professionaliseren van de ICT-organisatie juist ook onderdeel van het Transitieplan. Met betrekking tot de governance zijn er harde toezeggingen ten aanzien van programmamanagement en rapportages. Verder gaf portefeuillehouder Mirck aan dat er in deze fase bewust is gekozen voor het in eigen huis op orde brengen van zaken alvorens gekeken kan worden naar innovatievere werkwijzes zoals 'outsourcen' en 'werken in de cloud'. Als de basis op orde is, kan deze afweging opnieuw worden gemaakt. Op de vraag of het nu klaar is moest de portefeuillehouder ontkennend antwoorden. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Als we willen vernieuwen, zullen we dus opnieuw moeten investeren. Maar we hebben straks wel een stabiel, toekomstbestendig fundament waarop we verder kunnen bouwen. Tot slot was er nog een vraag of de voorgestelde afschrijvingstermijn van drie jaar toch niet verlengd kon worden naar vijf jaar, voor een grotere spreiding van de kosten. Mede op advies van EY wordt echter vastgehouden aan de termijn van drie jaar. In deze tijd van snelle ontwikkelingen is dat realistisch. Uiteraard wordt aan het einde van de periode goed gekeken of het mogelijk is de aanschaf nieuwe apparatuur uit te stellen. Als dat kan, ontstaat een financiële meevaller. Sociaal Volumebeperking WSW Door de invoering van de Participatiewet vanaf 2015 komt er een einde aan de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw). Vooruitlopend hierop heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met het voorstel om langdurige salarisverplichtingen voor de sociale werkvoorziening te beperken. Nieuwe kandidaten die werkzaam zijn in de Wsw stromen volgens het voorstel altijd op basis van een tijdelijk contract in. Dit principe wordt nu ook van toepassing verklaard op de zogeheten begeleid werkers die terugkeren naar Drechtwerk. Vooral op dit onderdeel van het besluit kwam in de Carrousel de nodige kritiek van diverse fracties. Zij vinden dat voor deze groep een terugkeergarantie toegepast moet worden gezien de aard van de groep. Vragen waren er ook over het effect/succes van begeleid werken en het aantal mensen waar het om gaat. Sommige fracties uitten hun zorgen dat er een grote groep in de bijstand komt. Portefeuillehouder Van de Burgt: Dit besluit is niet zomaar genomen. Zowel in het PFO als in het Drechtstedenbestuur is hier uitgebreid over gesproken en overwogen een besluit genomen. Het doorlichten wat het effect is van de maatregel, dat wil ik wel. Na de Carrousel is in Drechtraad een motie ingediend door PvdA, SLP en SGP/CU. Deze is ingetrokken na toezegging van de portefeuillehouder dat er voor 1 november een effectrapportage ligt en dat de effectuering van het besluit een maand wordt uitgesteld. Ook heeft de portefeuillehouder de Drechtraad gewezen op de kosten die gemoeid kunnen zijn met het intrekken van dit besluit. Verzamelbrief Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid Er zijn door de fracties vragen gesteld over deze brief, zoals of er in de Drechtsteden ook werkkamers worden ingericht, over de regionale samenwerking van werkbedrijven en het werken met behoud van uitkering. De portefeuillehouder zal hierop schriftelijk antwoord geven.

6 Page 6 of 6 Voortgangsrapportage Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden Diverse complimenten volgden op de vele maatregelen en projecten die in de rapportage zijn opgesomd. Opmerkingen waren er over een totaalplan, de resultaten van de Werkschool en Baanbrekend Drechtsteden. Dit laatste onderwerp staat geagendeerd voor de Carrousel van 5 november; portefeuillehouder Van de Burgt zal dan tevens de actuele stand van zaken bespreken. Uit de Drechtraad Toekomst netwerkbestuur In de Drechtraad lag het besluit voor over een aantal belangrijke stappen in de bestuurlijke samenwerking tussen de Drechtsteden. Het ging daarbij over de programmering, de rol en amenstelling van het Drechtstedenbestuur en de positie van de Drechtraad. Het was de bijzondere ontknoping van een zeer dynamisch en intensief proces dat vanuit de Drechtraad is geïnitieerd en getrokken. Een aantal punten uit de discussies uit het voortraject werd door de diverse fracties tijdens de vergadering nog eens ter tafel gebracht. Daarbij ging het onder meer over het aantal Drechtstedenbestuursleden vanuit Dordrecht, de beoogde inzet van opdrachtportefeuillehouders in verhouding tot de regionaal portefeuillehouders, en de rol van de Drechtraad in de formatie van het nieuwe Drechtstedenbestuur. Portefeuillehouder Blase zei daarover later dat het proces heeft geleid tot verscherping en duiding, maar ook tot een grootste gemene deler waarover we vanavond een besluit nemen. Dat betekent dat niet altijd ieders wensen volledig zijn terug te vinden. Dat die grootste gemene deler wel is gevonden, oogstte veel lof van alle aanwezigen. Het is een knap staaltje werk om ons zo op een lijn te krijgen zei een raadslid van D66. De VVD was van mening dat de plannen de Drechtraad in de juiste positie brengen. Groen Links noemde het bijzonder dat de plannen door beide gremia worden gedragen en dat er gezamenlijk en met vertrouwen is samengewerkt. Na 3 stemverklaringen werden de hoofdnotitie Samenwerking en Toekomst Drechtsteden en de bijbehorende stukken vastgesteld. Voorzitter Brok sloot het agendapunt af met complimenten voor alle betrokkenen. Transitieplan I&A Nadat de Second Opinion over het Transitieplan I&A al ruim aan bod was gekomen in de Carrousel Middelen, kwamen in de Dechtraad nog enkele aandachtspunten opnieuw aan bod. In grote lijnen echter, waren alle fracties positief. Er is vertrouwen dat de Drechtsteden met het Transitieplan op de goede weg zijn en dat het dossier bij portefeuillehouder Mirck in goede handen is. De portefeuillehouder sprak zijn blijdschap uit over het vertrouwen en herhaalde nogmaals zijn toezeggingen ten aanzien van tussentijdse rapportages over de stand van zaken. Vervolgens is het Transitieplan I&A voor de Drechtsteden, inclusief bijbehorend krediet, ongewijzigd vastgesteld. Aanpassen abonnement. Opzeggen nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009

Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 Concept samenvattend verslag van de plenaire vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009 De volgende plenaire vergadering van de Drechtraad vindt plaats op 14 oktober 2009 vanaf 20.00 uur. Locatie:

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 april 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 april 2012 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 april 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomsten voor raad- en collegeleden Lezing Europarlementariër Peter

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2

DAADWERKELIJK. in bedrijf. Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. CONCEPT. Aangepaste versie 1.2 DAADWERKELIJK in bedrijf Het integratie- en inrichtingsplan voor het gemeentelijk Werkbedrijf. Aangepaste versie 1.2 Verstuurd ten behoeve van adviesaanvraag BOR gemeenten en OR Breed Inclusief wijziging

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden.

Aanwezig zijn de wethouders mevrouw A.J. van Mierlo, P.H.M. Smeulders, F.P.C.J.G. Stienen, E. de Vries en mevrouw N. van der Zanden-van der Weijden. 5e raadsvergadering, 4 juni 2015, 14.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden J.L. van Aert, H.F.J. Bekkers, S.J.P.H.A. van de Brug, C.H.M. van der Burgt, M. Chahim, M.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Concept Strategische vooruitblik

Concept Strategische vooruitblik Concept Strategische vooruitblik Slim werken aan de toekomst INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 3 2 Waar staan we? En wat komt op ons af? 4 2.1 Behaalde resultaten in 2010 (Jaarstukken) 4 2.2 Aantal maatschappelijke

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services

Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Henriëtte van den Heuvel Noodzaak, vertrouwen en tijd Een bestuurlijk perspectief op shared services Zeven burgemeesters geven hun visie commissie innovatie openbaar bestuur Noodzaak, vertrouwen en tijd

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews

Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Sprint 2009 2010 Peer- / Expertreviews Tussenrapportage 2009 Den Haag, december 2009 Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (070) 311 91

Nadere informatie