Drechtstedendinsdag in een notendop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drechtstedendinsdag in een notendop"

Transcriptie

1 Page 1 of 6 Geesink, M van Van: Verzonden: donderdag 3 oktober :42 Aan: Geesink, M van Onderwerp: oktober 2013 NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop oktober 2013 U heeft uzelf vandaag een grote dienst bewezen en een belangrijke stap gezet in de volwassenwording van ons bestuursorgaan. Het is een mooie opmaat naar het volgende tijdvak, de derde zittingstermijn van de Drechtraad. Zo luidde het welgemeende compliment van voorzitter Brok over de nieuwe stappen in de Drechtstedelijke samenwerking, waarvoor de Drechtraad op 1 oktober groen licht gaf. Meer hierover én een terugkoppeling uit de PFO s, Themabijeenkomsten en Carrousels in deze Notendop. Uit de PFO s Sociaal Energielevering minima Het Drechtstedenbestuur besloot in mei om een onderzoek te doen naar een collectieve energiecontractenlevering voor huishoudens met een laag inkomen in de Drechtsteden. Uit dit onderzoek komen diverse punten naar voren: het blijkt dat energiebedrijven alleen bij zeer grote gebruikersvolumes interessante opties kunnen realiseren. Ook het initiatief van G4 en Divosa voor een dergelijke grootschalige energielevering is in 2012 om die reden gestaakt. Daarnaast blijkt een collectieve regeling op de huidige markt geen garantie voor de laagste prijs of de beste voorwaarden. De concurrentie in de markt is zo groot dat het vrijwel altijd mogelijk is op een willekeurig moment tegen gunstiger prijzen gas en elektra te krijgen. Het PFO Sociaal adviseert daarom positief conform voorstel om af te zien van het organiseren van een eigen collectieve energielevering voor minima in de Drechtsteden. Plan van aanpak minima De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft in opdracht van het Drechtstedenbestuur een plan van aanpak gemaakt om de bekendheid en het gebruik van bestaande instrumenten voor minima te vergroten. Deze aanpak bestaat uit drie sporen: een regionaal spoor met regionale partners, een lokaal spoor per gemeente met actieve lokale organisaties en een spoor per minimaregeling met de uitvoerders daarvan zoals de SDD, VGZ en Stichting Leergeld Drechtsteden. Het plan is in samenwerking met pilotgemeente Sliedrecht gemaakt; deze pilotaanpak kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. Het PFO Sociaal gaf een positief advies over het plan richting het Drechtstedenbestuur op 3 oktober. Conjunctuurnotitie De cijfers uit de Conjunctuurnotitie 2e kwartaal laten zien dat de Drechtsteden het ten opzichte van andere regio s beter doen. Dit onderstreept dat we de juiste koers hebben ingeslagen met het arbeidsmarktbeleid en de juiste maatregelen treffen. Daarnaast hangt het herstel af van maatregelen die het kabinet neemt om de economie, woningmarkt en arbeidsmarkt te hervormen. Het PFO neemt kennis van de Kort nieuws Maritime Innovation Experience Op woensdag 11 september vond in de Duurzaamheidsfabriek weer de Maritime Innovation Experience plaats. In deze inspirerende omgeving kunnen bedrijven en studenten elkaar ontmoeten op de centrale markt, bij lezingen en bij diverse workshops. Er kwamen zo n 500/600 jongeren af op het event, waarmee het een groot succes te noemen is. Er wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om dit te continueren. VNG Congres De voorbereidingen voor het VNG Congres dat op op 17 en 18 juni 2014 in de Drechtsteden zal plaatsvinden, zijn in volle gang. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij de voorbereidingen of tijdens het congres zelf, wordt hiertoe van harte uitgenodigd. De gemeentesectretaris van Alblasserdam mevr. Rianne van den Berg. Havenstrategie 2030 De Drechtsteden zullen een zienswijze indienen op de Havenstrategie Moerdijk Dit omdat uitbreiding van de haven tot extra transport van gevaarlijke stoffen door de Drechtsteden kan leiden. Arbeidsmarkt Drechtsteden Op 7 november vindt het evenement Arbeidsmarkt Drechtsteden plaats

2 Page 2 of 6 conjunctuurnotitie en stemt in met de RIB. Na instemming door het Drechtstedenbestuur kan de RIB door naar de Drechtraad. Sturingskader AWBZ / Nieuwe Wmo 2015 Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging van burgers. Deze vallen dan onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Overigens gaat dit laatste onderdeel mogelijk niet over naar de Wmo, dit is nu landelijk punt van discussie. In het sturingskader AWBZ dat het PFO heeft besproken staan de visie, uitgangspunten en de richtingbepaling voor acht sturingsdilemma s voor de nieuwe Wmo Diverse portefeuillehouders gaven complimenten voor het stuk. Daarnaast waren er de nodige vragen en opmerkingen over onder meer: een lokaal budget voor nieuwe Wmo voor gemeenten zelf, de uitvoeringsorganisatie, versobering, indicatie door zorgorganisaties en solidariteit. Het PFO stemde in met de grote lijnen uit het sturingskader. Deze worden verder uitgewerkt in de Beleidsbrief Wmo 2015, die in oktober aan de Colleges en Raden in de zes Drechtsteden wordt voorgelegd. Bestuur van tot uur in Dordt Yart. Meer info op: Colofon Drechtstedendinsdag in een notendop is een uitgave van de Drechtsteden onder redactie van Bureau Drechtsteden. De nieuwsbrief is geen officieel verslag. Aan de tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. U kunt zich abonneren via de aanmeldknop onderaan de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Bureau Drechtsteden via tel: of Overdrachtsdocument In het PFO Bestuur zijn de hoofdlijnen besproken van een overdrachtsdocument voor het nieuwe Drechtstedenbestuur. In dat document wordt onder meer aandacht besteed aan de resultaten van de huidige raadsperiode, aan het werkprogramma, de processen van besluitvorming en de werkafspraken. Met nadruk werd gesteld dat het document zeker geen blauwdruk is voor de volgende bestuurlijke periode. Na bespreking in het Drechtstedenbestuur wordt het overdrachtsdocument eind dit jaar voorgelegd aan de Drechtraad. VNG Congres Voorafgaand aan het PFO gaven mevr. Van den Berg en mevr. Ruybroek, respectievelijk ambtelijk opdrachtgever en projectleider voor de organisatie van het VNG Congres op 17 en 18 juni 2014, een toelichting op de projectorganisatie die onlangs van start is gegaan. De burgemeesters reageerden betrokken en enthousiast en gaven bovendien een aantal goed bruikbare suggesties en tips. Economie Actualisering Detailhandelsvisie Drechtsteden In het kader van de actualisering van de detailhandelsvisie Drechtsteden, gaf dhr. Wigman, directeur van het BRO, een presentatie over trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Interessant daarbij was dat hij de inzichten uit het marktoverleg van eind september in de presentatie had meegenomen. In zijn verhaal gaf hij aan dat het een tijd is van winaars en verliezers, niet alleen waar het gaat om individuele winkels, maar ook om winkelgebieden. Landelijk gezien zien we een trend van schaalvergroting en gemak. Waar we volgens het BRO in onze regio vooral rekening mee moeten houden is dat er weliswaar nog steeds sprake is van groei in de bevolkingsomvang, er wel een duidelijke verschuiving in doelgroepen plaatsvindt. Er komen in verhouding meer ouderen en minder jongeren. Er liggen kansen in het beter afstemmen van het aanbod op de doelgroepen. Maar we moeten ook beter inspelen op de toename van internetaankopen. Aan de ene kant kan dat door het onderscheid tussen online en offline te vergoten, bijvoorbeeld door in te zetten op beleving en service. Maar tegelijk zien we ook steeds meer een cross-over tussen de twee werelden. Typische internetwinkels krijgen fysieke verkooppunten en in winkels wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale, interactieve concepten. Om in deze tijd te blijven winnen is ook samenwerking cruciaal. Niet alleen tussen ondernemers onderling, maar ook tussen ondernemers en overheid. Daarnaast moeten de basisvoorwaarden van schoon, veilig en bereikbaar altijd goed op orde zijn. Een interessante terugkoppeling vanuit de marktvraag is dat ondernemers aangeven behoefte te hebben aan een regionale visie en regionaal beleid. Dat helpt hen onder meer om risico s beter te kunnen overzien. De verwachtingen ten aanzien van de regio zijn hoog. De planning is dat de structuurvisie van BRO eind oktober gereed is. Vanuit de PFO werd nogmaals benadrukt dat het belangrijk is dat het proces zorgvuldig verloopt, met voldoende ruimte voor ambtelijke afstemming (op lokaal niveau) en advisering aan het PFO. Impuls Promotie & Acquisitie

3 Page 3 of 6 De concurrentie tussen regio s om het behoud en vergroten van het aantal bedrijven (en daarmee arbeidsplaatsen) is op dit moment groot. De crisis brengt veel bedrijfstakken in problemen. In veel sectoren gaan banen verloren. Ook in onze regio loopt het aantal arbeidsplaatsen terug. Begin juni jl. hebben het Drechtstedenbestuur en de 6 lokale colleges daarom de ambitie uitgesproken een stevige impuls te willen geven aan de regionale economische promotie en acquisitie. Dat willen ze doen door met elkaar bestaande middelen en capaciteit te bundelen in een zelfstandige unit P&A die opereert in nauwe samenwerking met het lokale accountmanagement. Hierbij zal worden gewerkt met één gemeenschappelijk klantcontactsysteem (CRM), waardoor er meer zicht komt op wie waar mee bezig is en er meer synergie ontstaat in de aanpak. De focus van de unit zal liggen op de logistieke en maritieme sector. De unit zal in eerste instantie voor een proefperiode van twee jaar worden ingezet. Hierna zal geëvalueerd worden of de resultaatverplichtingen ook daadwerkelijk worden gehaald. De zes Drechtsteden-gemeenten stemmen in met de ambitie om een P&A-Unit op te richten, maar twee gemeenten maken hierbij een voorbehoud. Alblasserdam pleit voor een financiële verdeelsleutel naar inwoneraantal. Zwijndrecht vindt de financiële onderbouwing onvoldoende en wil dit verder uitgewerkt en onderbouwd zien voordat zij kunnen instemmen. Op dit laatste punt heeft de portefeuillehouder toegezegd dat een gedegen financiële onderbouwing deel uit maakt van de lokale besluitvorming over de P&A-Unit. Fysiek A15 Quick Wins Het plan voor realisatie van een aantal Quick Wins voor het verbeteren van de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem ligt moeilijk bij de DG Bereikbaarheid. Hij voert verschillende argumenten aan waarom de plannen geen doorgang kunnen vinden. Vanuit Rotterdam en de provincie vindt het plan echter wel bijval. We moeten nu kijken hoe we met zijn allen de lobby vormgeven om het Rijk te overtuigen. Fyra De ontwikkelingen rond de Fyra en de HSL lijken negatief uit te werken op de regio. NS heeft een voorstel gedaan waarbij een deel van de huidige intercities langs de Drechtsteden rijden, waardoor de intercityverbinding Dordrecht-Breda vervalt. Dat is niet acceptabel. Vanuit de PFO kwam het verzoek om op dit punt de partners te mobiliseren en dit signaal gezamenlijk af te geven richting politiek. NME/Duurzaamheidscommunicatie Er is geen besluit genomen over het voorstel om te voorzien in de benodigde extra middelen voor de door scholen gewenste NME-lessen. De aanleiding voor het voorstel is de grote dan verwachte vraag naar lessen NME. Voorstel was om in deze vraag financieel te voorzien en de gemeenten om een extra bijdrage te vragen. De vraag in het PFO was of dat wenselijk is en, zo ja, waar dat geld vandaan moet komen. Omdat deze vraag eerst lokaal aandacht behoeft, is besluitvorming aangehouden tot het volgende PFO. Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden Tijdens het PFO zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over de stand van zaken rond de conceptversie van het advies van het Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden. Het advies heeft met name betrekking op keuzes ten aanzien van de optimalisatie van het huidige hoofdwatersysteem, de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de beschermingsniveaus van de dijken. Volgend jaar mei zal het eindadvies worden verstuurd naar de Deltacommissaris en de minister, maar voor die tijd is er nog ruimte voor aanscherping. De aanwezigen konden dan ook eventuele aandachtspunten meegeven aan de regionaal portefeuillehouder en lid van het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden dhr. Sleeking. In de reactie op de presentatie werd vooral duidelijk dat het gevoel van urgentie groeit. Wat zijn de effecten van de beoogde keuzes? Tegen welke kosten kijken we aan en hoe kunnen we nu al anticiperen op de toekomstige veranderingen? Uit de Themabijeenkomsten Public affairs De themabijeenkomst voor collegeleden was ditmaal gewijd aan public affairs. De indruk

4 Page 4 of 6 bestaat dat de Drechtsteden te weinig profiel hebben en te weinig de prestaties in dit gebied uitdragen. Gastspreker Gerlof Rienstra van Ecorys ging in op de mogelijkheden die biobased economy (groene economie) in verbinding met maintenance en logistiek kan bieden voor nadere profilering van de Drechtsteden. In biobased economy worden duurzaam voortgebrachte biologische grondstoffen omgezet in nuttige componenten. De regio is een goede vestigingsplaats, onder meer vanwege de aanwezigheid van chemische industrie, biomassastromen en goede transportmogelijkheden. Tijdens de conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta, die op 20 november in Dordrecht wordt gehouden, is biobased economy het centrale thema. Topsector Water De themabijeenkomst voor de raadsleden stond dit keer in het teken van de Topsector Water. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Water is een van die topsectoren, omdat de Nederlandse watersector cruciale kennis en kunde in huis heeft om een antwoord te helpen geven op de internationale waterproblematiek één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Het Topsectorenbeleid is erop gericht de samenwerking binnen de gouden driehoek van overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven te bevorderen. Topsector Water is een netwerk van mensen op allerlei niveaus in alle doelgroepen binnen deze gouden driehoek. Het boeit en verbindt watermensen en katalyseert innovatieprocessen binnen en buiten ons land. Na een korte inleiding door portefeuillehouders Tanis en Van de Burgt, gaf dhr. Huis in t Veld, boegbeeld van de Topsector Water een presentatie. Hij gaf daarin aan dat de Topsector drie kernsectoren heeft gedefinieerd: maritieme technologie, deltatechnologie en watertechnologie. Daarnaast zet de Topsector sterk in op een Human Capital Programma, om te zorgen dat de watersector in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken. Volgens dhr. Huis in t Veld ligt daar ook een belangrijke uitdaging voor de Drechtsteden. Hij adviseert de gemeenten de krachten bundelen en samen te werken, specifiek op de thema s onderwijs & arbeidsmarkt, talent, innovatie en branding. Daarbij is het belangrijk in de uitvoering zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en organisaties en daarbij vooral ook buiten de regio te kijken. Er is nog veel versnippering waar juist synergie bereikt zou kunnen worden. Tot slot gaf dhr. Huis in t Veld aan dat we moeten profiteren van de crisis: studenten zijn nu veel bewuster op zoek naar opleidingen die een goede kans bieden op werk. De watersector biedt wat dat betreft goede vooruitzichten. Uit de Carrousels Fysiek/Middelen Duurzaamheidsstrategie Als regio profileren de Drechtsteden zich krachtig op het gebied van duurzaamheid. Het Drechtstedenbestuur werkt in dat kader aan een Duurzaamheidsstrategie om de volgende stap zetten op weg naar een meer duurzame samenleving en economie. Duurzaamheid is de balans tussen people, planet en profit. Duurzaamheid verbindt mensen, stimuleert innovatie en biedt marktkansen. In de Carrousel Fysiek maakte portefeuillehouder Mirck gebruik van de gelegenheid om de leden in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van deze duurzaamheidsstrategie. Hij nodigde de aanwezigen uit om hun ideeën en vragen in te brengen, aan de hand van twee korte betogen. Mevr. Van Bergen Henegouwen van Duurzaamheidscentrum Weizigt sprak namens het bedrijfsleven en dhr. De Keizer van burgerinitiatief Drechtstromen sprak namens de burgers. Vanuit het bedrijfsleven kwam vooral het signaal het begrip duurzaamheid breder op te pakken dan tot nu toe gebeurt. Binnen de Drechtsteden ligt, met vooral maatregelen op het gebied van energie en milieu, nog te zeer de focus op de peiler planet. Maar duurzaamheid gaat ook over leefbaarheid, veiligheid, innovatie en bijvoorbeeld inkoopbeleid. Het advies is dan ook om in alle PFO s aandacht te besteden aan het onderwerp. Namens de burgers werd vooral gevraagd om meer ruimte en mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Het is aan bewoners en ondernemers in de regio om regie te nemen

5 Page 5 of 6 over hun eigen omgeving. De wil is er en ook de kennis en kunde. De overheid zou hierin veel meer een faciliterende, stimulerende en verbindende rol moeten spelen. En vooral ook: niet teveel in de weg lopen. Vanuit de Carrousel werden beide betogen vooral onderschreven. Er was erkenning voor het feit dat de overheid met regelgeving vaak eerder remmend werkt dan faciliterend, maar de vraag was wel: waar ligt de grens. Een zeker mate van regelgeving blijft wel nodig. Portefeuillehouder Mirck was blij met de input en streeft ernaar begin volgend jaar te komen met een duurzaamheidsstrategie. Het zal daarbij niet zozeer gaan om een uitvoerig beleidsplan, maar meer om een concreet actieplan waarin ook wordt beschreven wat het voor de regio inhoudt om die nieuwe, meer faciliterende rol op zich te nemen. Transitieplan I&A Voorafgaand aan de besluitvorming in de Drechtraad diezelfde avond, werd in de Carrousel Middelen de second opinion van EY over het Transitieplan I&A besproken. Er waren complimenten voor de werkgroep die de second opinion begeleid heeft, voor EY, voor iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek en voor portefeuillehouder Mirck die goed heeft geluisterd. Men gaf aan vertrouwen te hebben in het Transitieplan, maar ook de aandachtspunten van EY te onderschrijven. De portefeuillehouder reageerde nog kort inhoudelijk op een aantal van die punten. Wat betreft de capaciteit en kwaliteit binnen de organisatie, zijn inmiddels de meest belangrijke posities ingevuld en is het professionaliseren van de ICT-organisatie juist ook onderdeel van het Transitieplan. Met betrekking tot de governance zijn er harde toezeggingen ten aanzien van programmamanagement en rapportages. Verder gaf portefeuillehouder Mirck aan dat er in deze fase bewust is gekozen voor het in eigen huis op orde brengen van zaken alvorens gekeken kan worden naar innovatievere werkwijzes zoals 'outsourcen' en 'werken in de cloud'. Als de basis op orde is, kan deze afweging opnieuw worden gemaakt. Op de vraag of het nu klaar is moest de portefeuillehouder ontkennend antwoorden. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Als we willen vernieuwen, zullen we dus opnieuw moeten investeren. Maar we hebben straks wel een stabiel, toekomstbestendig fundament waarop we verder kunnen bouwen. Tot slot was er nog een vraag of de voorgestelde afschrijvingstermijn van drie jaar toch niet verlengd kon worden naar vijf jaar, voor een grotere spreiding van de kosten. Mede op advies van EY wordt echter vastgehouden aan de termijn van drie jaar. In deze tijd van snelle ontwikkelingen is dat realistisch. Uiteraard wordt aan het einde van de periode goed gekeken of het mogelijk is de aanschaf nieuwe apparatuur uit te stellen. Als dat kan, ontstaat een financiële meevaller. Sociaal Volumebeperking WSW Door de invoering van de Participatiewet vanaf 2015 komt er een einde aan de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw). Vooruitlopend hierop heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met het voorstel om langdurige salarisverplichtingen voor de sociale werkvoorziening te beperken. Nieuwe kandidaten die werkzaam zijn in de Wsw stromen volgens het voorstel altijd op basis van een tijdelijk contract in. Dit principe wordt nu ook van toepassing verklaard op de zogeheten begeleid werkers die terugkeren naar Drechtwerk. Vooral op dit onderdeel van het besluit kwam in de Carrousel de nodige kritiek van diverse fracties. Zij vinden dat voor deze groep een terugkeergarantie toegepast moet worden gezien de aard van de groep. Vragen waren er ook over het effect/succes van begeleid werken en het aantal mensen waar het om gaat. Sommige fracties uitten hun zorgen dat er een grote groep in de bijstand komt. Portefeuillehouder Van de Burgt: Dit besluit is niet zomaar genomen. Zowel in het PFO als in het Drechtstedenbestuur is hier uitgebreid over gesproken en overwogen een besluit genomen. Het doorlichten wat het effect is van de maatregel, dat wil ik wel. Na de Carrousel is in Drechtraad een motie ingediend door PvdA, SLP en SGP/CU. Deze is ingetrokken na toezegging van de portefeuillehouder dat er voor 1 november een effectrapportage ligt en dat de effectuering van het besluit een maand wordt uitgesteld. Ook heeft de portefeuillehouder de Drechtraad gewezen op de kosten die gemoeid kunnen zijn met het intrekken van dit besluit. Verzamelbrief Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid Er zijn door de fracties vragen gesteld over deze brief, zoals of er in de Drechtsteden ook werkkamers worden ingericht, over de regionale samenwerking van werkbedrijven en het werken met behoud van uitkering. De portefeuillehouder zal hierop schriftelijk antwoord geven.

6 Page 6 of 6 Voortgangsrapportage Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden Diverse complimenten volgden op de vele maatregelen en projecten die in de rapportage zijn opgesomd. Opmerkingen waren er over een totaalplan, de resultaten van de Werkschool en Baanbrekend Drechtsteden. Dit laatste onderwerp staat geagendeerd voor de Carrousel van 5 november; portefeuillehouder Van de Burgt zal dan tevens de actuele stand van zaken bespreken. Uit de Drechtraad Toekomst netwerkbestuur In de Drechtraad lag het besluit voor over een aantal belangrijke stappen in de bestuurlijke samenwerking tussen de Drechtsteden. Het ging daarbij over de programmering, de rol en amenstelling van het Drechtstedenbestuur en de positie van de Drechtraad. Het was de bijzondere ontknoping van een zeer dynamisch en intensief proces dat vanuit de Drechtraad is geïnitieerd en getrokken. Een aantal punten uit de discussies uit het voortraject werd door de diverse fracties tijdens de vergadering nog eens ter tafel gebracht. Daarbij ging het onder meer over het aantal Drechtstedenbestuursleden vanuit Dordrecht, de beoogde inzet van opdrachtportefeuillehouders in verhouding tot de regionaal portefeuillehouders, en de rol van de Drechtraad in de formatie van het nieuwe Drechtstedenbestuur. Portefeuillehouder Blase zei daarover later dat het proces heeft geleid tot verscherping en duiding, maar ook tot een grootste gemene deler waarover we vanavond een besluit nemen. Dat betekent dat niet altijd ieders wensen volledig zijn terug te vinden. Dat die grootste gemene deler wel is gevonden, oogstte veel lof van alle aanwezigen. Het is een knap staaltje werk om ons zo op een lijn te krijgen zei een raadslid van D66. De VVD was van mening dat de plannen de Drechtraad in de juiste positie brengen. Groen Links noemde het bijzonder dat de plannen door beide gremia worden gedragen en dat er gezamenlijk en met vertrouwen is samengewerkt. Na 3 stemverklaringen werden de hoofdnotitie Samenwerking en Toekomst Drechtsteden en de bijbehorende stukken vastgesteld. Voorzitter Brok sloot het agendapunt af met complimenten voor alle betrokkenen. Transitieplan I&A Nadat de Second Opinion over het Transitieplan I&A al ruim aan bod was gekomen in de Carrousel Middelen, kwamen in de Dechtraad nog enkele aandachtspunten opnieuw aan bod. In grote lijnen echter, waren alle fracties positief. Er is vertrouwen dat de Drechtsteden met het Transitieplan op de goede weg zijn en dat het dossier bij portefeuillehouder Mirck in goede handen is. De portefeuillehouder sprak zijn blijdschap uit over het vertrouwen en herhaalde nogmaals zijn toezeggingen ten aanzien van tussentijdse rapportages over de stand van zaken. Vervolgens is het Transitieplan I&A voor de Drechtsteden, inclusief bijbehorend krediet, ongewijzigd vastgesteld. Aanpassen abonnement. Opzeggen nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Netwerkdemocratie Drechtsteden

Netwerkdemocratie Drechtsteden Netwerkdemocratie Drechtsteden Drechtstedendinsdag 7 december 2010 Opdracht Drechtraad 16 juni jl. Op basis van de rapporten commissies Scholten II en Meijdam 1. Instellen en organiseren van de Drechtstedendinsdag

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 02-11-2009/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 5 oktober 2009 Aanwezig: De heer H. Spigt Gemeente Dordrecht De heer A. Cardon Gemeente

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden Algemeen en Dagelijks Bestuur Modernisering Wsw 2008 Inleiding Per l januari 2008 wordt de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Om deze modernisering

Nadere informatie

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht.

ISD. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. De plannen voor de vorming en inrichting van een Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) voor de gemeenten Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Opgemaakt door de stuurgroep ISD-vorming en vastgesteld

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit.

Waarom is de een voorstander van een samenwerking met Drechtsteden? Woordvoerder Robert Philippo legt het uit. Verslag Ledenvergadering 25 september 2015 Ledenvergadering De T@B heeft op 25 september 2015 een ledenvergadering gehouden met als thema Samenwerking met Drechtsteden. Het was een interactieve ledenvergadering:

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Alvorens deze vragen te beantwoorden, wordt in het onderstaande beknopt een algemene de stand van zaken gegeven.

Alvorens deze vragen te beantwoorden, wordt in het onderstaande beknopt een algemene de stand van zaken gegeven. Aan Dhr. A.A.M. Brok, voorzitter Drechtstedenbestuur Kopie aan: leden van de Drechtraad Betreft: Reactie op de vragen van D66 m.b.t. de Wet werken naar vermogen Op donderdag 26 april heeft de Regiofractie

Nadere informatie

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden

Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden 15 januari 2012 Algemene beschouwingen GroenLinks Drechtsteden Voorzitter; Bij de vaststelling van de primaire begroting op 3 juli 2012 hebben wij geconstateerd dat het een beleidsarme begroting was, vanwege

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013 Werkplan 2014 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Vaartocht Watervlo 2013 Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, oktober 2013; vastgesteld door het Drechtstedenbestuur

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 4 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Overbeek, J.K. de Jong a.overbeek@sliedrecht.nl( (0184) 495 989 Onderwerp Onafhankelijk

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Subnotitie programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend bestuur,

Nadere informatie

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht

De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Postadres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht De colleges, burgemeesters en raden van Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht Gemeente Dordrecht Spuiboulevard 300 3311 GR Dordrecht

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion

KADERNOTA Venlo als Übergang in einem intelligenten. Grenzregion KADERNOTA 2017 Venlo als Übergang in einem intelligenten Grenzregion 1 Inleiding We bespreken een Kadernota die anders is dan we gewend zijn. Je vraagt je dan af waarom is dat zo? Zij de financiële resultaten

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld?

Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Dordrecht zoekt een nieuwe burgemeester. Wordt u ons boegbeeld? Concept-profielschets 1. Inleiding Wij zoeken een nieuwe burgemeester! Dit vanwege het vertrek van onze vorige burgemeester, de heer drs.

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan

Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid. Plan van aanpak quick scan Hervormingen in het lokaal re-integratiebeleid Plan van aanpak quick scan Juni 2014 Colofon Rekenkamer Súdwest-Fryslân dr. M.S. (Marsha) de Vries (hoofdonderzoeker, secretaris) dr. R.J. (Rick) Anderson

Nadere informatie

vastgesteld /openbaar

vastgesteld /openbaar vastgesteld 17-05-/openbaar VERSLAG van de vergadering van de Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden van 12 april Aanwezig: De heer A. Cardon Gemeente Alblasserdam De heer J. Lavooi Gemeente Sliedrecht

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 516 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Aantrekkelijke Noordzeekust Projectnaam: Revitaliseren verblijfsrecreatie Datum: 14 september 2017 Bestuurlijke opdrachtgever: Jelle Beemsterboer

Nadere informatie

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar: behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek

Naam portefeuillehouder: Naam behandelend ambtenaar: Telefoon behandelend ambtenaar:  behandelend ambtenaar: Uitvoeringsagenda Achterhoek gemeente Bronckhorst Raadsvoorstel Voorstel no: Agendapunt: 140717/15 15 Vergaderdatum 17 juli 2014 Registratie nr Z25604.RD14-00795 Naam portefeuillehouder: Naam behandelend Telefoon behandelend E-mail

Nadere informatie

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november.

Voor ons ligt de Perspectiefmota , de opmaat voor de begroting in november. Inleiding. Voor ons ligt de Perspectiefmota 2015-2019, de opmaat voor de begroting in november. Wij danken alle ambtenaren, die antwoord hebben gegeven tijdens het vragenuurtje of mailwisselingen. Een

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley

Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bijlage Uitwerking aanbevelingen rapport Berenschot Evaluatie van de interne en externe Governance van de Stichting Energy Valley Bestuurlijk Overleg Noord-Nederland (BONN) 23 mei 2014 Aanleiding In 2013

Nadere informatie

(naar het idee van dualistische stelsel).

(naar het idee van dualistische stelsel). 1 - De Drechtraad is het Algemeen Bestuur van de GR Drechtsteden en belast met het algemeen bestuur waaronder kaderstelling en toezicht - Leden: leden worden lokaal aangewezen waarbij het aantal leden

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Inhoud - Wat is de Omgevingswet? - Wat betekent deze wet voor de gemeenten - Wat is de rol en de invloed van de raad op de wet - Waar liggen de kansen van de raad en waar moet

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017.

Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen. Onze zienswijze is dat wij instemmen met de conceptbegroting 2017. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze conceptbegroting 2017 Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Wij

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie

Inhoudelijke punten van de structuurvisie VERSLAG Onderwerp: Zeehaven Dordrecht Afdeling: Infrastruktuurontwikkeling ARCADIS Infra BV Lichtenauerlaan 100 Postbus 4205 3006 AE Rotterdam Tel 010 253 22 22 Fax 010 456 72 50 www.arcadis.nl Plaats/datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 193184 Datum : 17 november 2015 Programma : Woon en leefomgeving Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. H.C.V.

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid;

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit 1. Kennisnemen van de overwegingen van de coördinatie/stuurgroep fusie die tot het voorstel hebben geleid; 2.1.10 Raadsinformatiebrief fusie Westrom Risse 1 Dossier 1070 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1070 Vertrouwelijk Ja Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.10 Omschrijving Raadsinformatiebrief

Nadere informatie

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017

De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 De gemeenteraad buitenspel na de invoering van de Omgevingswet? Gemeenteraad Bergen op Zoom 10 april 2017 Waar gaan wij het over hebben? Geheugen opfrissen: Omgevingswet in het kort Betekenis wet voor

Nadere informatie

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007

Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst Commissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën 26-09-2007 Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Regionale aangelegenheden, Economie en Financiën d.d.

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016

ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 ONDERZOEKSOPZET 1000-BANENPLAN REKENKAMER LEEUWARDEN DECEMBER 2016 Inleiding In maart 2016 wordt in het document 'Midterm Review Collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden 2014-2018' een tussentijdse stand

Nadere informatie

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking.

Voor wat deze agenda betreft komen de agendapunten 3 en 13 voor het spreekrecht in aanmerking. Vergadering Besluitvormende raadsbijeenkomst 23-06-2016 Plaats: Raadzaal Tijd: 19:30-23:00 Voorzitter: dhr. E.R. Jaensch Griffier: dhr. F. Kromhout 1 Opening en mededelingen omtrent de vergadering. tijd:

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013

MPGR GR Aan de Drechtraad Postbus AP DORDRECHT. Dordrecht, 10 juni 2013 SP DORDRECHT 1 1I 1 MPGR32013061209110050 GR3 12.06.2013 0050 g k 5 Usik M er wedestr aat 275 3313 GT DORDRECHT spil Aan de Drechtraad Postbus 619 3300 AP DORDRECHT Dordrecht, 10 juni 2013 Onderwerp: meev

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2. Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 332804 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 6.2 Onderwerp: Herstructurering Sociale Werkvoorziening Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets SAMENVATTING

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Drechtstedendinsdag in een notendop

Drechtstedendinsdag in een notendop Page 1 of 6 Jongste, JM de Van: info@drechtsteden.nl Verzonden: dinsdag 18 juni 2013 11:29 Aan: Jongste, JM de Onderwerp: juni 2013 NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop juni 2013 Drechtsteden recht

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop

NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop april 2013 Uit de Drechtraad Drechtstedendinsdag bij Boskalis groot succes De vergaderzalen en het restaurant van Koninklijke Boskalis Westminster in Papendrecht

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Balans opmaken woonagenda

Balans opmaken woonagenda Balans opmaken woonagenda Integraal perspectief lokale woonmarkt; van doelstelling naar realisatie Aanleiding De Partij van de Arbeid wil met behulp van deze notitie een overzicht geven van de doelstellingen

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 9 oktober 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG

POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk. Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) GG PROJECT POSITIONERING & AMBITIE Burenraad Moerdijk Betreft Datum Auteur Kenmerk Verzonden aan Uitwerking positionering & ambitie 27 november 2013 ir. A.F. (Guus) Govaart (vz) 131127-GG leden van de Burenraad

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Agp. 3, bijlage 2 VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 04 december 2011 Ter kennisname In juli 2012 is het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie