Drechtstedendinsdag in een notendop

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drechtstedendinsdag in een notendop"

Transcriptie

1 Page 1 of 6 Geesink, M van Van: Verzonden: donderdag 3 oktober :42 Aan: Geesink, M van Onderwerp: oktober 2013 NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop oktober 2013 U heeft uzelf vandaag een grote dienst bewezen en een belangrijke stap gezet in de volwassenwording van ons bestuursorgaan. Het is een mooie opmaat naar het volgende tijdvak, de derde zittingstermijn van de Drechtraad. Zo luidde het welgemeende compliment van voorzitter Brok over de nieuwe stappen in de Drechtstedelijke samenwerking, waarvoor de Drechtraad op 1 oktober groen licht gaf. Meer hierover én een terugkoppeling uit de PFO s, Themabijeenkomsten en Carrousels in deze Notendop. Uit de PFO s Sociaal Energielevering minima Het Drechtstedenbestuur besloot in mei om een onderzoek te doen naar een collectieve energiecontractenlevering voor huishoudens met een laag inkomen in de Drechtsteden. Uit dit onderzoek komen diverse punten naar voren: het blijkt dat energiebedrijven alleen bij zeer grote gebruikersvolumes interessante opties kunnen realiseren. Ook het initiatief van G4 en Divosa voor een dergelijke grootschalige energielevering is in 2012 om die reden gestaakt. Daarnaast blijkt een collectieve regeling op de huidige markt geen garantie voor de laagste prijs of de beste voorwaarden. De concurrentie in de markt is zo groot dat het vrijwel altijd mogelijk is op een willekeurig moment tegen gunstiger prijzen gas en elektra te krijgen. Het PFO Sociaal adviseert daarom positief conform voorstel om af te zien van het organiseren van een eigen collectieve energielevering voor minima in de Drechtsteden. Plan van aanpak minima De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) heeft in opdracht van het Drechtstedenbestuur een plan van aanpak gemaakt om de bekendheid en het gebruik van bestaande instrumenten voor minima te vergroten. Deze aanpak bestaat uit drie sporen: een regionaal spoor met regionale partners, een lokaal spoor per gemeente met actieve lokale organisaties en een spoor per minimaregeling met de uitvoerders daarvan zoals de SDD, VGZ en Stichting Leergeld Drechtsteden. Het plan is in samenwerking met pilotgemeente Sliedrecht gemaakt; deze pilotaanpak kan als voorbeeld dienen voor andere gemeenten. Het PFO Sociaal gaf een positief advies over het plan richting het Drechtstedenbestuur op 3 oktober. Conjunctuurnotitie De cijfers uit de Conjunctuurnotitie 2e kwartaal laten zien dat de Drechtsteden het ten opzichte van andere regio s beter doen. Dit onderstreept dat we de juiste koers hebben ingeslagen met het arbeidsmarktbeleid en de juiste maatregelen treffen. Daarnaast hangt het herstel af van maatregelen die het kabinet neemt om de economie, woningmarkt en arbeidsmarkt te hervormen. Het PFO neemt kennis van de Kort nieuws Maritime Innovation Experience Op woensdag 11 september vond in de Duurzaamheidsfabriek weer de Maritime Innovation Experience plaats. In deze inspirerende omgeving kunnen bedrijven en studenten elkaar ontmoeten op de centrale markt, bij lezingen en bij diverse workshops. Er kwamen zo n 500/600 jongeren af op het event, waarmee het een groot succes te noemen is. Er wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden om dit te continueren. VNG Congres De voorbereidingen voor het VNG Congres dat op op 17 en 18 juni 2014 in de Drechtsteden zal plaatsvinden, zijn in volle gang. Wie zich wil aanmelden als vrijwilliger om te helpen bij de voorbereidingen of tijdens het congres zelf, wordt hiertoe van harte uitgenodigd. De gemeentesectretaris van Alblasserdam mevr. Rianne van den Berg. Havenstrategie 2030 De Drechtsteden zullen een zienswijze indienen op de Havenstrategie Moerdijk Dit omdat uitbreiding van de haven tot extra transport van gevaarlijke stoffen door de Drechtsteden kan leiden. Arbeidsmarkt Drechtsteden Op 7 november vindt het evenement Arbeidsmarkt Drechtsteden plaats

2 Page 2 of 6 conjunctuurnotitie en stemt in met de RIB. Na instemming door het Drechtstedenbestuur kan de RIB door naar de Drechtraad. Sturingskader AWBZ / Nieuwe Wmo 2015 Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning, begeleiding en persoonlijke verzorging van burgers. Deze vallen dan onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Overigens gaat dit laatste onderdeel mogelijk niet over naar de Wmo, dit is nu landelijk punt van discussie. In het sturingskader AWBZ dat het PFO heeft besproken staan de visie, uitgangspunten en de richtingbepaling voor acht sturingsdilemma s voor de nieuwe Wmo Diverse portefeuillehouders gaven complimenten voor het stuk. Daarnaast waren er de nodige vragen en opmerkingen over onder meer: een lokaal budget voor nieuwe Wmo voor gemeenten zelf, de uitvoeringsorganisatie, versobering, indicatie door zorgorganisaties en solidariteit. Het PFO stemde in met de grote lijnen uit het sturingskader. Deze worden verder uitgewerkt in de Beleidsbrief Wmo 2015, die in oktober aan de Colleges en Raden in de zes Drechtsteden wordt voorgelegd. Bestuur van tot uur in Dordt Yart. Meer info op: Colofon Drechtstedendinsdag in een notendop is een uitgave van de Drechtsteden onder redactie van Bureau Drechtsteden. De nieuwsbrief is geen officieel verslag. Aan de tekst kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. U kunt zich abonneren via de aanmeldknop onderaan de nieuwsbrief. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie van Bureau Drechtsteden via tel: of Overdrachtsdocument In het PFO Bestuur zijn de hoofdlijnen besproken van een overdrachtsdocument voor het nieuwe Drechtstedenbestuur. In dat document wordt onder meer aandacht besteed aan de resultaten van de huidige raadsperiode, aan het werkprogramma, de processen van besluitvorming en de werkafspraken. Met nadruk werd gesteld dat het document zeker geen blauwdruk is voor de volgende bestuurlijke periode. Na bespreking in het Drechtstedenbestuur wordt het overdrachtsdocument eind dit jaar voorgelegd aan de Drechtraad. VNG Congres Voorafgaand aan het PFO gaven mevr. Van den Berg en mevr. Ruybroek, respectievelijk ambtelijk opdrachtgever en projectleider voor de organisatie van het VNG Congres op 17 en 18 juni 2014, een toelichting op de projectorganisatie die onlangs van start is gegaan. De burgemeesters reageerden betrokken en enthousiast en gaven bovendien een aantal goed bruikbare suggesties en tips. Economie Actualisering Detailhandelsvisie Drechtsteden In het kader van de actualisering van de detailhandelsvisie Drechtsteden, gaf dhr. Wigman, directeur van het BRO, een presentatie over trends en ontwikkelingen in de detailhandel. Interessant daarbij was dat hij de inzichten uit het marktoverleg van eind september in de presentatie had meegenomen. In zijn verhaal gaf hij aan dat het een tijd is van winaars en verliezers, niet alleen waar het gaat om individuele winkels, maar ook om winkelgebieden. Landelijk gezien zien we een trend van schaalvergroting en gemak. Waar we volgens het BRO in onze regio vooral rekening mee moeten houden is dat er weliswaar nog steeds sprake is van groei in de bevolkingsomvang, er wel een duidelijke verschuiving in doelgroepen plaatsvindt. Er komen in verhouding meer ouderen en minder jongeren. Er liggen kansen in het beter afstemmen van het aanbod op de doelgroepen. Maar we moeten ook beter inspelen op de toename van internetaankopen. Aan de ene kant kan dat door het onderscheid tussen online en offline te vergoten, bijvoorbeeld door in te zetten op beleving en service. Maar tegelijk zien we ook steeds meer een cross-over tussen de twee werelden. Typische internetwinkels krijgen fysieke verkooppunten en in winkels wordt steeds meer gebruikgemaakt van digitale, interactieve concepten. Om in deze tijd te blijven winnen is ook samenwerking cruciaal. Niet alleen tussen ondernemers onderling, maar ook tussen ondernemers en overheid. Daarnaast moeten de basisvoorwaarden van schoon, veilig en bereikbaar altijd goed op orde zijn. Een interessante terugkoppeling vanuit de marktvraag is dat ondernemers aangeven behoefte te hebben aan een regionale visie en regionaal beleid. Dat helpt hen onder meer om risico s beter te kunnen overzien. De verwachtingen ten aanzien van de regio zijn hoog. De planning is dat de structuurvisie van BRO eind oktober gereed is. Vanuit de PFO werd nogmaals benadrukt dat het belangrijk is dat het proces zorgvuldig verloopt, met voldoende ruimte voor ambtelijke afstemming (op lokaal niveau) en advisering aan het PFO. Impuls Promotie & Acquisitie

3 Page 3 of 6 De concurrentie tussen regio s om het behoud en vergroten van het aantal bedrijven (en daarmee arbeidsplaatsen) is op dit moment groot. De crisis brengt veel bedrijfstakken in problemen. In veel sectoren gaan banen verloren. Ook in onze regio loopt het aantal arbeidsplaatsen terug. Begin juni jl. hebben het Drechtstedenbestuur en de 6 lokale colleges daarom de ambitie uitgesproken een stevige impuls te willen geven aan de regionale economische promotie en acquisitie. Dat willen ze doen door met elkaar bestaande middelen en capaciteit te bundelen in een zelfstandige unit P&A die opereert in nauwe samenwerking met het lokale accountmanagement. Hierbij zal worden gewerkt met één gemeenschappelijk klantcontactsysteem (CRM), waardoor er meer zicht komt op wie waar mee bezig is en er meer synergie ontstaat in de aanpak. De focus van de unit zal liggen op de logistieke en maritieme sector. De unit zal in eerste instantie voor een proefperiode van twee jaar worden ingezet. Hierna zal geëvalueerd worden of de resultaatverplichtingen ook daadwerkelijk worden gehaald. De zes Drechtsteden-gemeenten stemmen in met de ambitie om een P&A-Unit op te richten, maar twee gemeenten maken hierbij een voorbehoud. Alblasserdam pleit voor een financiële verdeelsleutel naar inwoneraantal. Zwijndrecht vindt de financiële onderbouwing onvoldoende en wil dit verder uitgewerkt en onderbouwd zien voordat zij kunnen instemmen. Op dit laatste punt heeft de portefeuillehouder toegezegd dat een gedegen financiële onderbouwing deel uit maakt van de lokale besluitvorming over de P&A-Unit. Fysiek A15 Quick Wins Het plan voor realisatie van een aantal Quick Wins voor het verbeteren van de doorstroming op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem ligt moeilijk bij de DG Bereikbaarheid. Hij voert verschillende argumenten aan waarom de plannen geen doorgang kunnen vinden. Vanuit Rotterdam en de provincie vindt het plan echter wel bijval. We moeten nu kijken hoe we met zijn allen de lobby vormgeven om het Rijk te overtuigen. Fyra De ontwikkelingen rond de Fyra en de HSL lijken negatief uit te werken op de regio. NS heeft een voorstel gedaan waarbij een deel van de huidige intercities langs de Drechtsteden rijden, waardoor de intercityverbinding Dordrecht-Breda vervalt. Dat is niet acceptabel. Vanuit de PFO kwam het verzoek om op dit punt de partners te mobiliseren en dit signaal gezamenlijk af te geven richting politiek. NME/Duurzaamheidscommunicatie Er is geen besluit genomen over het voorstel om te voorzien in de benodigde extra middelen voor de door scholen gewenste NME-lessen. De aanleiding voor het voorstel is de grote dan verwachte vraag naar lessen NME. Voorstel was om in deze vraag financieel te voorzien en de gemeenten om een extra bijdrage te vragen. De vraag in het PFO was of dat wenselijk is en, zo ja, waar dat geld vandaan moet komen. Omdat deze vraag eerst lokaal aandacht behoeft, is besluitvorming aangehouden tot het volgende PFO. Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden Tijdens het PFO zijn de portefeuillehouders geïnformeerd over de stand van zaken rond de conceptversie van het advies van het Deltadeelprogramma Rijnmond Drechtsteden. Het advies heeft met name betrekking op keuzes ten aanzien van de optimalisatie van het huidige hoofdwatersysteem, de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de beschermingsniveaus van de dijken. Volgend jaar mei zal het eindadvies worden verstuurd naar de Deltacommissaris en de minister, maar voor die tijd is er nog ruimte voor aanscherping. De aanwezigen konden dan ook eventuele aandachtspunten meegeven aan de regionaal portefeuillehouder en lid van het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden dhr. Sleeking. In de reactie op de presentatie werd vooral duidelijk dat het gevoel van urgentie groeit. Wat zijn de effecten van de beoogde keuzes? Tegen welke kosten kijken we aan en hoe kunnen we nu al anticiperen op de toekomstige veranderingen? Uit de Themabijeenkomsten Public affairs De themabijeenkomst voor collegeleden was ditmaal gewijd aan public affairs. De indruk

4 Page 4 of 6 bestaat dat de Drechtsteden te weinig profiel hebben en te weinig de prestaties in dit gebied uitdragen. Gastspreker Gerlof Rienstra van Ecorys ging in op de mogelijkheden die biobased economy (groene economie) in verbinding met maintenance en logistiek kan bieden voor nadere profilering van de Drechtsteden. In biobased economy worden duurzaam voortgebrachte biologische grondstoffen omgezet in nuttige componenten. De regio is een goede vestigingsplaats, onder meer vanwege de aanwezigheid van chemische industrie, biomassastromen en goede transportmogelijkheden. Tijdens de conferentie van de Vlaams-Nederlandse Delta, die op 20 november in Dordrecht wordt gehouden, is biobased economy het centrale thema. Topsector Water De themabijeenkomst voor de raadsleden stond dit keer in het teken van de Topsector Water. Het kabinet wil topsectoren waarin Nederland wereldwijd uitblinkt, nog sterker maken. Water is een van die topsectoren, omdat de Nederlandse watersector cruciale kennis en kunde in huis heeft om een antwoord te helpen geven op de internationale waterproblematiek één van de grootste uitdagingen voor de toekomst. Het Topsectorenbeleid is erop gericht de samenwerking binnen de gouden driehoek van overheid, onderzoeksinstellingen en bedrijfsleven te bevorderen. Topsector Water is een netwerk van mensen op allerlei niveaus in alle doelgroepen binnen deze gouden driehoek. Het boeit en verbindt watermensen en katalyseert innovatieprocessen binnen en buiten ons land. Na een korte inleiding door portefeuillehouders Tanis en Van de Burgt, gaf dhr. Huis in t Veld, boegbeeld van de Topsector Water een presentatie. Hij gaf daarin aan dat de Topsector drie kernsectoren heeft gedefinieerd: maritieme technologie, deltatechnologie en watertechnologie. Daarnaast zet de Topsector sterk in op een Human Capital Programma, om te zorgen dat de watersector in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel kan beschikken. Volgens dhr. Huis in t Veld ligt daar ook een belangrijke uitdaging voor de Drechtsteden. Hij adviseert de gemeenten de krachten bundelen en samen te werken, specifiek op de thema s onderwijs & arbeidsmarkt, talent, innovatie en branding. Daarbij is het belangrijk in de uitvoering zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande structuren en organisaties en daarbij vooral ook buiten de regio te kijken. Er is nog veel versnippering waar juist synergie bereikt zou kunnen worden. Tot slot gaf dhr. Huis in t Veld aan dat we moeten profiteren van de crisis: studenten zijn nu veel bewuster op zoek naar opleidingen die een goede kans bieden op werk. De watersector biedt wat dat betreft goede vooruitzichten. Uit de Carrousels Fysiek/Middelen Duurzaamheidsstrategie Als regio profileren de Drechtsteden zich krachtig op het gebied van duurzaamheid. Het Drechtstedenbestuur werkt in dat kader aan een Duurzaamheidsstrategie om de volgende stap zetten op weg naar een meer duurzame samenleving en economie. Duurzaamheid is de balans tussen people, planet en profit. Duurzaamheid verbindt mensen, stimuleert innovatie en biedt marktkansen. In de Carrousel Fysiek maakte portefeuillehouder Mirck gebruik van de gelegenheid om de leden in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkeling van deze duurzaamheidsstrategie. Hij nodigde de aanwezigen uit om hun ideeën en vragen in te brengen, aan de hand van twee korte betogen. Mevr. Van Bergen Henegouwen van Duurzaamheidscentrum Weizigt sprak namens het bedrijfsleven en dhr. De Keizer van burgerinitiatief Drechtstromen sprak namens de burgers. Vanuit het bedrijfsleven kwam vooral het signaal het begrip duurzaamheid breder op te pakken dan tot nu toe gebeurt. Binnen de Drechtsteden ligt, met vooral maatregelen op het gebied van energie en milieu, nog te zeer de focus op de peiler planet. Maar duurzaamheid gaat ook over leefbaarheid, veiligheid, innovatie en bijvoorbeeld inkoopbeleid. Het advies is dan ook om in alle PFO s aandacht te besteden aan het onderwerp. Namens de burgers werd vooral gevraagd om meer ruimte en mogelijkheden voor burgerinitiatieven. Het is aan bewoners en ondernemers in de regio om regie te nemen

5 Page 5 of 6 over hun eigen omgeving. De wil is er en ook de kennis en kunde. De overheid zou hierin veel meer een faciliterende, stimulerende en verbindende rol moeten spelen. En vooral ook: niet teveel in de weg lopen. Vanuit de Carrousel werden beide betogen vooral onderschreven. Er was erkenning voor het feit dat de overheid met regelgeving vaak eerder remmend werkt dan faciliterend, maar de vraag was wel: waar ligt de grens. Een zeker mate van regelgeving blijft wel nodig. Portefeuillehouder Mirck was blij met de input en streeft ernaar begin volgend jaar te komen met een duurzaamheidsstrategie. Het zal daarbij niet zozeer gaan om een uitvoerig beleidsplan, maar meer om een concreet actieplan waarin ook wordt beschreven wat het voor de regio inhoudt om die nieuwe, meer faciliterende rol op zich te nemen. Transitieplan I&A Voorafgaand aan de besluitvorming in de Drechtraad diezelfde avond, werd in de Carrousel Middelen de second opinion van EY over het Transitieplan I&A besproken. Er waren complimenten voor de werkgroep die de second opinion begeleid heeft, voor EY, voor iedereen die zijn medewerking heeft verleend aan het onderzoek en voor portefeuillehouder Mirck die goed heeft geluisterd. Men gaf aan vertrouwen te hebben in het Transitieplan, maar ook de aandachtspunten van EY te onderschrijven. De portefeuillehouder reageerde nog kort inhoudelijk op een aantal van die punten. Wat betreft de capaciteit en kwaliteit binnen de organisatie, zijn inmiddels de meest belangrijke posities ingevuld en is het professionaliseren van de ICT-organisatie juist ook onderdeel van het Transitieplan. Met betrekking tot de governance zijn er harde toezeggingen ten aanzien van programmamanagement en rapportages. Verder gaf portefeuillehouder Mirck aan dat er in deze fase bewust is gekozen voor het in eigen huis op orde brengen van zaken alvorens gekeken kan worden naar innovatievere werkwijzes zoals 'outsourcen' en 'werken in de cloud'. Als de basis op orde is, kan deze afweging opnieuw worden gemaakt. Op de vraag of het nu klaar is moest de portefeuillehouder ontkennend antwoorden. De technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Als we willen vernieuwen, zullen we dus opnieuw moeten investeren. Maar we hebben straks wel een stabiel, toekomstbestendig fundament waarop we verder kunnen bouwen. Tot slot was er nog een vraag of de voorgestelde afschrijvingstermijn van drie jaar toch niet verlengd kon worden naar vijf jaar, voor een grotere spreiding van de kosten. Mede op advies van EY wordt echter vastgehouden aan de termijn van drie jaar. In deze tijd van snelle ontwikkelingen is dat realistisch. Uiteraard wordt aan het einde van de periode goed gekeken of het mogelijk is de aanschaf nieuwe apparatuur uit te stellen. Als dat kan, ontstaat een financiële meevaller. Sociaal Volumebeperking WSW Door de invoering van de Participatiewet vanaf 2015 komt er een einde aan de Wet sociale Werkvoorziening (Wsw). Vooruitlopend hierop heeft het Drechtstedenbestuur ingestemd met het voorstel om langdurige salarisverplichtingen voor de sociale werkvoorziening te beperken. Nieuwe kandidaten die werkzaam zijn in de Wsw stromen volgens het voorstel altijd op basis van een tijdelijk contract in. Dit principe wordt nu ook van toepassing verklaard op de zogeheten begeleid werkers die terugkeren naar Drechtwerk. Vooral op dit onderdeel van het besluit kwam in de Carrousel de nodige kritiek van diverse fracties. Zij vinden dat voor deze groep een terugkeergarantie toegepast moet worden gezien de aard van de groep. Vragen waren er ook over het effect/succes van begeleid werken en het aantal mensen waar het om gaat. Sommige fracties uitten hun zorgen dat er een grote groep in de bijstand komt. Portefeuillehouder Van de Burgt: Dit besluit is niet zomaar genomen. Zowel in het PFO als in het Drechtstedenbestuur is hier uitgebreid over gesproken en overwogen een besluit genomen. Het doorlichten wat het effect is van de maatregel, dat wil ik wel. Na de Carrousel is in Drechtraad een motie ingediend door PvdA, SLP en SGP/CU. Deze is ingetrokken na toezegging van de portefeuillehouder dat er voor 1 november een effectrapportage ligt en dat de effectuering van het besluit een maand wordt uitgesteld. Ook heeft de portefeuillehouder de Drechtraad gewezen op de kosten die gemoeid kunnen zijn met het intrekken van dit besluit. Verzamelbrief Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid Er zijn door de fracties vragen gesteld over deze brief, zoals of er in de Drechtsteden ook werkkamers worden ingericht, over de regionale samenwerking van werkbedrijven en het werken met behoud van uitkering. De portefeuillehouder zal hierop schriftelijk antwoord geven.

6 Page 6 of 6 Voortgangsrapportage Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden Diverse complimenten volgden op de vele maatregelen en projecten die in de rapportage zijn opgesomd. Opmerkingen waren er over een totaalplan, de resultaten van de Werkschool en Baanbrekend Drechtsteden. Dit laatste onderwerp staat geagendeerd voor de Carrousel van 5 november; portefeuillehouder Van de Burgt zal dan tevens de actuele stand van zaken bespreken. Uit de Drechtraad Toekomst netwerkbestuur In de Drechtraad lag het besluit voor over een aantal belangrijke stappen in de bestuurlijke samenwerking tussen de Drechtsteden. Het ging daarbij over de programmering, de rol en amenstelling van het Drechtstedenbestuur en de positie van de Drechtraad. Het was de bijzondere ontknoping van een zeer dynamisch en intensief proces dat vanuit de Drechtraad is geïnitieerd en getrokken. Een aantal punten uit de discussies uit het voortraject werd door de diverse fracties tijdens de vergadering nog eens ter tafel gebracht. Daarbij ging het onder meer over het aantal Drechtstedenbestuursleden vanuit Dordrecht, de beoogde inzet van opdrachtportefeuillehouders in verhouding tot de regionaal portefeuillehouders, en de rol van de Drechtraad in de formatie van het nieuwe Drechtstedenbestuur. Portefeuillehouder Blase zei daarover later dat het proces heeft geleid tot verscherping en duiding, maar ook tot een grootste gemene deler waarover we vanavond een besluit nemen. Dat betekent dat niet altijd ieders wensen volledig zijn terug te vinden. Dat die grootste gemene deler wel is gevonden, oogstte veel lof van alle aanwezigen. Het is een knap staaltje werk om ons zo op een lijn te krijgen zei een raadslid van D66. De VVD was van mening dat de plannen de Drechtraad in de juiste positie brengen. Groen Links noemde het bijzonder dat de plannen door beide gremia worden gedragen en dat er gezamenlijk en met vertrouwen is samengewerkt. Na 3 stemverklaringen werden de hoofdnotitie Samenwerking en Toekomst Drechtsteden en de bijbehorende stukken vastgesteld. Voorzitter Brok sloot het agendapunt af met complimenten voor alle betrokkenen. Transitieplan I&A Nadat de Second Opinion over het Transitieplan I&A al ruim aan bod was gekomen in de Carrousel Middelen, kwamen in de Dechtraad nog enkele aandachtspunten opnieuw aan bod. In grote lijnen echter, waren alle fracties positief. Er is vertrouwen dat de Drechtsteden met het Transitieplan op de goede weg zijn en dat het dossier bij portefeuillehouder Mirck in goede handen is. De portefeuillehouder sprak zijn blijdschap uit over het vertrouwen en herhaalde nogmaals zijn toezeggingen ten aanzien van tussentijdse rapportages over de stand van zaken. Vervolgens is het Transitieplan I&A voor de Drechtsteden, inclusief bijbehorend krediet, ongewijzigd vastgesteld. Aanpassen abonnement. Opzeggen nieuwsbrief. Aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013

Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013 Werkplan 2014 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Vaartocht Watervlo 2013 Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, oktober 2013; vastgesteld door het Drechtstedenbestuur

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 VOORSTEL DRECHTRAAD 11 juni 2013 Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 4 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Overbeek, J.K. de Jong a.overbeek@sliedrecht.nl( (0184) 495 989 Onderwerp Onafhankelijk

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013

Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken decentralisatie Wmo in de Drechtsteden Regio Drechtsteden, programmateam Wmo, 3 december 2013 Stand van zaken Landelijke ontwikkelingen: Wettekst nieuwe Wmo 2015 bij Raad van State: Q3

Nadere informatie

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering

Strategische agenda Drechtsteden en de programmering sterke, aantrekkelijke, bereikbare regio politiek/maatschappelijk gestuurd rmjp Strategische agenda Drechtsteden en de programmering Subnotitie programmering: helder belegde bevoegdheden doortastend bestuur,

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie

Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie Economische Zaken Doel Stimuleren van de regionale economie. Versterken van de topsectoren: Life Science and Health, Ruimtevaarttechnologie, Biobased Economie en de Greenports Duin- en Bollenstreek, Boskoop

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Carrousel Drechtsteden Fysiek

Carrousel Drechtsteden Fysiek Carrousel Drechtsteden Fysiek Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Alblasserdam 2 oktober 2012 Proces Zuidvleugel: Economische Agenda Zuidvleugel November 2011: Economische Agenda

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop

NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop NIEUWS Drechtstedendinsdag in een notendop april 2013 Uit de Drechtraad Drechtstedendinsdag bij Boskalis groot succes De vergaderzalen en het restaurant van Koninklijke Boskalis Westminster in Papendrecht

Nadere informatie

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht.

Verklaringen van afkortingen We adviseren u een lijst op te nemen waarin de afkortingen worden toegelicht. Het beleidsplan vormt een goede basis om verder te gaan, het is alleen veel te optimistisch gesteld. De mensen die wij spreken zijn erg bezorgd over de toekomst. We vrezen dat het een hard gelach wordt

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september)

Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) Voor agendapunt 7 Vragen halfuur voor raadsleden (raadsvergadering 25 september) In de bijlage de ambtelijke beantwoording over hoe het proces tot een fusiemelding bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant

VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Agp. 3, bijlage 2 VOORBLAD Strategieconferentie strategische agenda West-Brabant Zorg, Welzijn, Onderwijs Datum 04 december 2011 Ter kennisname In juli 2012 is het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl

Voor een actueel overzicht van de evenementen en partners kijkt u op MaritimeDelta.nl Hierbij ontvangt u de Update Maritime Delta Geachte heer, mevrouw, Via deze Update Maritime Delta ontvangt u een overzicht van een aantal succesvolle resultaten die samen met de partners van Maritime Delta

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Bijlage 1 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 7 december 2010 Onderwerp Ingekomen stukken Agendapunt 3 datum 10 november 2010 steller Hanneke Moret doorkiesnummer 078 6398515 e-mail regiogriffie@drechtsteden.nl

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname

Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht. Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Aan de leden van de gemeenteraad Sliedrecht Datum 31 mei 2012 Hierbij bieden wij u bijgevoegde stukken aan voor: besluitvorming zienswijze kennisname Geheimhouding op grond van de Wet openbaarheid van

Nadere informatie

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht

Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Concept-verslag van de Auditcommissie Drechtsteden op 20 mei 2009 in het Regiokantoor te Dordrecht Aanwezig: de heer D. van Meeuwen SGP/CU Sliedrecht, voorzitter de heer P.J. Verheij SGP Alblasserdam de

Nadere informatie

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015

Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2015 p e r s b e r i c h t e-mail: website: statengriffie@provinciegroningen.nl www.provinciegroningen.nl PS-besluitenlijst, nr. 123, 25 juni 2015 Besluiten Provinciale Staten 24 juni 2015 Algemene Beschouwingen

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P.

BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE. VAN 17 april 2014. dhr. B. van den Berg B 97 mevr. P. BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE ECONOMIE VAN 17 april 2014 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: dhr. R. Kluijtmans Mevr. M. Hertogh Leden: dhr. D. Quaars VVD mevr. M. Vermeer

Nadere informatie

VNG Jaarcongres 2014 Drechtsteden Bestuurlijk: de heer Brok Ambtelijk: mevrouw Van den Berg. Opdrachtnemer. Versie/Status Definitief 16-09-2013

VNG Jaarcongres 2014 Drechtsteden Bestuurlijk: de heer Brok Ambtelijk: mevrouw Van den Berg. Opdrachtnemer. Versie/Status Definitief 16-09-2013 Project Opdrachtgever Opdrachtnemer VNG Jaarcongres 2014 Drechtsteden Bestuurlijk: de heer Brok Ambtelijk: mevrouw Van den Berg Mevrouw Ruybroek Versie/Status Definitief 16-09-2013 1. Aanleiding Het VNG

Nadere informatie

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015

agendapunt 3.b.12 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Datum 10 november 2015 agendapunt 3.b.12 1220707 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden STRATEGISCH KETENPLAN NETWERK AFVALWATERKETEN DELFLAND Portefeuillehouder Olphen, J.W.A. van Datum 10 november 2015 Aard bespreking

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 november 2009. nummer 48 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 november 2009 nummer 48 A.B. Blase, A.L. Cardon, S.J. Veerman, C.E.J. Leeuwis, A.M. van den Berg, burgemeester wethouder

Nadere informatie

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Hoofd (financieel) Beleid & Advies. 22 december 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Hoofd (financieel) Beleid & Advies 22 december 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal (tot 8 januari) Marcel

Nadere informatie

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente

Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Bestuursopdracht van Dagelijks Bestuur van Regio Twente Algemene gegevens Projectnaam Bestuurlijk opdrachtgever Ambtelijk opdrachtgever Projectleider Human Capital Agenda Twente P. van Zwanenburg en P.

Nadere informatie

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.

Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard. VOORSTEL DRECHTRAAD Portefeuillehouder Datum H.L.J. Mirck 28 juni 2013 Steller E-mail Telefoonnummer Marien Jongkind marien.jongkind@gemeentemolenwaard.nl 06-10525667 Onderwerp Raadsopdracht en financiering

Nadere informatie

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)

RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) RAADSBERICHT (voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie) Van Aan : het college van burgemeester en wethouders : de raads- en commissieleden Datum : 24 juni 2015 Nr. : 2015-67 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde

Wmo adviesraad Boxtel. p/a Boxtelseweg 31. 5298 VA Liempde Wmo adviesraad Boxtel p/a Boxtelseweg 31 5298 VA Liempde Gemeente Boxtel t.a.v. het College van Burgermeesters en Wethouders Postbus 1000 5280 DA Boxtel Betreft: Reactie van de Wmo adviesraad Boxtel op

Nadere informatie

Introductie: het maritieme cluster

Introductie: het maritieme cluster Themabijeenkomst Topsector Water Drechtstedendinsdag, 3 oktober 2013, 17:00-18:00 - inleiding Bert van de Burgt - inleiding Hans Tanis - Hans Huis in t Veld, boegbeeld topsector Water Introductie: het

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland

Raadsvergadering, 9 december 2008. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Raadsvergadering, 9 december 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 274 Agendapunt: 9 Datum: 18 november 2008 Onderwerp: Samenvoeging GGD Eemland en GGD Midden- Nederland Onderdeel raadsprogramma: - Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Toekomst voor verzekeraars

Toekomst voor verzekeraars Position paper Toekomst voor verzekeraars Position paper ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 juni 2015 van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich zal ontwikkelen tot het vlaggenschip van de Midden-Brabantse

Nadere informatie

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020

Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 Beleidsplan Drechtse Stromen 2014-2020 BELEIDSPLAN DRECHTSE STROMEN 2014-2020 Dordrecht, juni 2014 1. INLEIDING Drechtse Stromen is een burgerinitiatief en is actief sinds het najaar van 2012. In dit beleidsplan

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken

Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken pagina 1 van 5 Nieuwsbrief voor raadsleden Nummer 11, oktober 2011 Stappenplan om agressie tegen bestuurders aan te pakken Bestuurders worden steeds vaker geconfronteerd met agressie en geweld. Van alle

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen.

Voorzitter, Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Er is al heel veel gezegd. Dat gaat de VVD niet doen. Toen wij over het coalitieakkoord spraken, telde de VVD Den Haag haar zegeningen. Er werd ruimte geboden voor een aantal van onze ideeën. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters

Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet. Sjoerd Potters Stand van zaken Participatiewet / Quotumwet Sjoerd Potters Allereerst: de overheidsuitgaven De uitdaging is om de uitgaven te beheersen. Grootste uitgaven zijn de sociale zekerheid (77,6 miljard) en de

Nadere informatie

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws

Weerbaarheidsnieuws. Thema: duurzame inzetbaarheid. Nr. 17 NIEUWSBRIEF. Inhoudsopgave: Weerbaarheidsnieuws Programma Versterking Professionele Weerbaarheid NIEUWSBRIEF Nr. 17 juli 2015 Weerbaarheidsnieuws Eind 2015 stopt het programma. De onderzoek-portefeuille gaat over naar de Politieacademie. Tijdens het

Nadere informatie

participeren doe je SAMEN

participeren doe je SAMEN Geachte aanwezigen en toehoorders thuis, Voor ons ligt de kadernota 2016-2019 waar wij als VVD Beemster trots op zijn: Beemster is een financieel gezonde gemeente die lokaal doet wat lokaal kan - namelijk

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel

Profiel. Unithoofd (financieel) beleid & advies. 1 juni 2015. Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Profiel Unithoofd (financieel) beleid & advies 1 juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Capelle aan den IJssel Voor meer informatie over de functie Piet Roodenburg, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties

Onderwerp: Gemeentelijke opschaling, regionale samenwerking en decentralisaties Voorstel aan de raad Nummer: 131027418 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: Afdeling: Telefoon: E-mail: G.M. Asselman BLD Beleid Burgemeester 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.1 Gemeentelijke

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Prestatieafspraken IJmond Werkt!

Prestatieafspraken IJmond Werkt! Prestatieafspraken IJmond Werkt! 2 1. Samenwerking op werk De gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben hun krachten op het gebied van re-integratie gebundeld in IJmond Werkt!. De uitgangspunten

Nadere informatie

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer

deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W. van Enter Gemeente Schermer Notulen PORA Wonen Donderdag 28 maart 2013 10.00-12.00 Van Foreestkamer, Langestraat 97 Alkmaar deelnemers : Mw. M. Hamberg Gemeente Alkmaar (voorzitter) Dhr. J. Klukhuhn Gemeente Graft-De Rijp Dhr. W.

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart

WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart WORD PARTNER VAN HOUSE OF LEISURE! from the heart Wat is het Midpoint House of? Wat biedt het Midpoint House of? Het Midpoint House of is een fysiek en virtueel knooppunt dat zich In het Midpoint House

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015

Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Startnotitie nota mantelzorg en vrijwilligerswerk Hellevoetsluis 2015 Datum: maart 2015 Afdeling: Samenlevingszaken In- en aanleiding Voor u ligt de startnotitie voor de aankomende beleidsnota van de gemeente

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2014

Nieuwsbrief September 2014 Nieuwsbrief September 2014 Netwerkgroep45plus: ontstaan en doel De Netwerkgroep45plus Nijmegen is een zelfregiegroep van gemotiveerde 45-plussers, met zeer ruime en uiteenlopende werkervaringen. Naast

Nadere informatie