Werkplan Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkplan 2014. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Vaartocht Watervlo 2013"

Transcriptie

1 Werkplan 2014 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Vaartocht Watervlo 2013 Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, oktober 2013; vastgesteld door het Drechtstedenbestuur op 7 november 2013

2 Inhoud blz. 1. Inleiding 2 2. Doel, doelgroep en thema s 3 3. Activiteiten Educatief basisaanbod onderwijs Activiteiten thema Water Activiteiten overig 5 4. Communicatie 7 5. Organisatie 8 6. Begroting 9 Bijlage Aanbod duurzaamheidseducatie primair onderwijs

3 1.Inleiding Vanaf 2005 werken de Drechtsteden samen in het programma Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Natuur- en Milieueducatie en duurzaamheidscommunicatie worden binnen dit programma regiobreed ingezet als beleidsinstrumenten om burgers te betrekken bij hun leefomgeving en duurzaam denken en handelen te stimuleren. De werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden bepaalt gezamenlijk de jaarlijkse koers en zorgt ervoor dat de activiteiten aansluiten op actueel beleid. Duurzaamheidscentrum Weizigt vervult binnen het programma een coördinerende en uitvoerende rol. Aan het concept Werkplan Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden 2014 ligt het Meerjarenplan Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden , dat in 2010 is vastgesteld door het Drechtstedenbestuur, ten grondslag. Ook het Meerjaren milieubeleidsplan Drechtsteden Een regio duurzaam in balans en de Factsheets Duurzaamheidsambities Drechtsteden vormen een belangrijk uitgangspunt. In dit werkplan zijn de activiteiten voor het komende kalenderjaar verder uitgewerkt. In dit kalenderjaar vallen de schooljaren en Naar aanleiding van de structurele overschrijding van de begrote uren binnen het programma Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden in de afgelopen jaren en de discussies die daarover hebben plaatsgevonden in het PFO Fysiek van 6 juni jl. en het DSB van 13 juni jl. en het PFO Fysiek van 1 oktober jl. en het DSB van 3 oktober jl. is het werkplan 2014 sterk versoberd ten op zichte van voorgaande jaren. Vanaf 2014 worden de middelen van het programma Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie alleen nog besteed aan een basispakket met lessen en leskisten voor scholen in de Drechtsteden (met uitzondering van Sliedrecht). Extra regionale NME- en duurzaamheidscommunicatie-activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten zijn en blijven belangrijk, maar kunnen niet meer vanuit het basisbudget NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden worden georganiseerd en zullen daarom vanuit andere inhoudelijke potjes moeten worden gefinancierd. 2

4 2. Doel, doelgroep en thema s Overkoepelend doel Het overkoepelend doel van het programma Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden is het betrekken van scholieren en inwoners bij hun leefomgeving en het stimuleren van duurzaam denken en handelen. Via Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie worden scholieren en inwoners toegerust met basiskennis en -vaardigheden waarmee zij leren natuur, milieu en duurzaamheid een plaats te geven in afwegingen, keuzes en gedrag. In de periode wordt binnen het programma Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden gestreefd de volgende resultaten te bereiken: 1. Versterken betrokkenheid van de deelnemende gemeenten 2. Aansluiten bij de Drechtstedenthema s zoals beschreven in het Milieubeleidsplan Drechtsteden Versterken van het educatief basisaanbod voor de scholen 4. Opzetten van een goede doelgroepgerichte communicatie Gezien de versobering ten opzichte van voorgaande jaren zal in 2014 en verder met name worden ingezet op het aanbieden van een goed educatief basisaanbod. Doelgroep Het programma Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden richt zich op het primair onderwijs (hoofddoelgroep), het voortgezet onderwijs en de inwoners uit de Drechtsteden. Het streven is met de verschillende activiteiten zoveel mogelijk scholieren en inwoners uit de Drechtsteden te bereiken. Thema s Op basis van het Meerjarenplan Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden en discussie in de werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden zijn als belangrijkste thema s voor 2014 vastgesteld: 1. Water 2. Energie 3. Groen 3

5 3. Activiteiten In dit hoofdstuk staan de activiteiten voor 2014 beschreven Educatief basisaanbod onderwijs Alle scholen in de Drechtsteden (met uitzondering van Sliedrecht) kunnen gebruik maken van de lessen, leskisten, excursies, projecten en activiteiten die beschikbaar zijn binnen het educatief basisaanbod van Duurzaamheidscentrum Weizigt over de thema s Water, Energie, Afval en Natuur. Voor het primair onderwijs wordt dit aangeboden in de vorm van een digitaal programma via de website De leerkrachten kunnen zich voor de verschillende producten digitaal inschrijven. Dit digitale aanbod wordt daarnaast ook extra onder de aandacht gebracht door een schriftelijke uitnodiging per post met een overzicht van het programma. Het aanbod voor het schooljaar is te vinden in bijlage I. Voor het voortgezet onderwijs wordt er vraaggericht gewerkt. Veel scholen zijn al jaren vaste klant. Activiteiten: Coördinatie NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden. Opstellen en verspreiden educatief aanbod primair onderwijs onder alle primair onderwijs scholen in de Drechtsteden. Werving scholen. Instrueren leerkrachten. Ontwikkelen en begeleiden op maat programma s voortgezet onderwijs (via programma Watereducatie Drechtsteden, zie 3.2). Betrokkenheid scholen in de Drechtsteden Alblasserdam, Zwijndrecht, Hendrik-Ido- Ambacht en Papendrecht versterken. Omvang basisaanbod lessen en leskisten Gebaseerd op de gemiddelde kostprijs van lessen en leskisten (417 euro exclusief BTW) kunnen vanuit het budget van NME en Duurzaamheidscommunicatie in lessen worden aangeboden, die op basis van inwonersaantallen als volgt toe te delen zijn aan de verschillende gemeenten: # lessen en Gemeente Inwonerspercentage leskisten Alblasserdam 8 9 Zwijndrecht Dordrecht HIA Papendrecht Aangezien het seizoen voor de zomervakantie uit ongeveer zes lesmaanden (januari t/m juni) bestaat en het seizoen na de zomervakantie uit ongeveer vier (september t/m december) zullen deze beschikbare aantallen lessen en leskisten volgens de verdeelsleutel 3/5 : 2/5 over het schooljaar en het schooljaar worden verdeeld. 3.2 Activiteiten thema Water In 2010 zijn de Drechtsteden partner geworden van het Waterarrangement Drechtsteden (ook wel genoemd Waterzigt op Weizigt Plus ). Eind 2011 liep de uitvoeringsperiode van het Waterarrangement Drechtsteden af en is de samenwerking gecontinueerd onder de naam Watereducatie Drechtsteden. De Drechtsteden dragen vanuit het budget van NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden euro (113 uur euro middelengeld) bij aan dit programma. Alle wateractiviteiten worden afgestemd met de waterpartners Waterschap Hollandse Delta, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, 4

6 Evides Waterbedrijf, de gemeente Dordrecht en Duurzaamheidscentrum Weizigt. Watereducatie Drechtsteden zet in op het vergroten van de kennis en bewustwording van scholieren en inwoners van de Drechtsteden over de waterkringloop en de waterketen. Via tal van activiteiten en producten wordt het belang van water en van een goede samenwerking duidelijk gemaakt. Ook leren scholieren en inwoners wat zij zelf kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst waarin voldoende en schoon water beschikbaar is voor iedereen. Activiteiten: Voor het primair onderwijs wordt een watersponsorloop georganiseerd. Het educatieve (primair onderwijs) schip De Watervlo wordt naar de Drechtsteden gehaald. Voor het primair onderwijs zijn daarnaast een excursie (naar de rioolwaterzuivering), drie lessen en zes leskisten beschikbaar rond waterkwaliteit, waterveiligheid en drinkwater. Voor het voortgezet onderwijs worden verschillende op maat ontwikkelde waterprojecten uitgevoerd. Zo gaan leerlingen op verkenning in de Noordwaard (Ruimte voor de Rivierproject) en leren zij te mee te denken over de ontwikkeling van dit gebied vanuit verschillende belangen (inwoners, natuurorganisaties, waterveiligheidsbestuurders ihkv en milieuactivisten). Ook voor inwoners is van alles te beleven. Zo kunnen zij een bezoekje brengen aan het Aquarama en de Watertuin, is er een waterfietstocht beschikbaar en is er een openstelling van het educatieve schip De Watervlo voor het publiek. Voor een overzicht van alle activiteiten wordt verwezen naar het werkplan Watereducatie Drechtsteden Omvang basisaanbod lessen en leskisten Naar verwachting kunnen vanuit Watereducatie Drechtsteden in lessen en leskisten worden aangeboden, die op basis van inwonersaantallen als volgt toe te delen zijn aan de verschillende gemeenten: # lessen en Gemeente Inwonerspercentage leskisten* Alblasserdam 8 10 Zwijndrecht Dordrecht HIA Papendrecht * Aantal lessen onder voorbehoud, het werkplan Watereducatie Drechtsteden 2014 is nog niet vastgesteld. Aangezien het seizoen voor de zomervakantie uit ongeveer zes lesmaanden (januari t/m juni) bestaat en het seizoen na de zomervakantie uit ongeveer vier (september t/m december) zullen deze beschikbare aantallen lessen en leskisten volgens de verdeelsleutel 3/5 : 2/5 over het schooljaar en het schooljaar worden verdeeld. 3.3 Activiteiten overig Er spelen veel duurzaamheidsthema s op regionaal niveau. NME en duurzaamheidscommunicatie zijn beleidsinstrumenten die bijdragen aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen en daarom niet mogen ontbreken bij grote regionale duurzaamheidsprojecten. Beleidsprocessen die worden ondersteund door sociale instrumenten zoals educatie en communicatie verlopen uiteindelijk sneller, goedkoper, met 5

7 meer draagvlak en hebben meer creatieve en duurzame oplossingen 1. Ook uit de netwerkbijeenkomsten energie van afgelopen jaar en de initiatieven die daaruit voort zijn gekomen blijkt de verbindende kracht van NME en duurzaamheidscommunicatie. Dit soort netwerkbijeenkomsten en andere NME/duurzaamheidscommunicatie-activiteiten zijn en blijven belangrijk, maar kunnen niet meer uit het basisbudget van het programma NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden worden georganiseerd en zullen daarom vanuit andere inhoudelijke potjes moeten worden gefinancierd. 1 Meerwaarde inzet sociale instrumenten (ARCADIS, 2011) 6

8 4. Communicatie Duurzaamheidscentrum Weizigt communiceert doelgroepgericht. Op verschillende momenten in het jaar worden de activiteiten van NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden onder de aandacht van bestuurders, ambtenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en inwoners gebracht. Daarbij worden de volgende middelen ingezet: RTV Dordrecht Huis-aan-huisbladen Websites en nieuwsbrieven deelnemende gemeenten Website Duurzaamheidscentrum Weizigt en digitaal educatief aanbod voor PO en VO Digitale Nieuwsbrief voor het primair onderwijs Nieuwsbrief Dordt Duurzaam 7

9 5. Organisatie Sinds september 2012 is de Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden opnieuw opgestart na een periode slapend te zijn geweest en draait deze weer naar volle tevredenheid. Daarmee is de ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid van de deelnemende gemeenten sterk vergroot. De werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden heeft ten doel: Het uitwisselen van informatie op het vlak van educatie en communicatie rond natuur, milieu en duurzaamheid. Op die manier sluiten we met educatie en communicatie zoveel mogelijk aan op actueel beleid en kan er vanuit het beleid optimaal gebruik worden gemaakt van de producten en activiteiten die binnen NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden beschikbaar zijn. Het gezamenlijk bepalen van de accenten voor de werkplannen Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden 2013 e.v. Het gezamenlijk opstellen en bespreken van de werkplannen en jaarverslagen. Het hoofddoel van de werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden is: Zorgen dat de activiteiten die plaatsvinden binnen NME Drechtsteden goed aansluiten op actueel beleid in de Drechtsteden. Samenstelling werkgroep: Dhr. N. Termote Hendrik-Ido-Ambacht, milieu Mevr. A. Groffen - Hopmans Papendrecht, milieu Mevr. P. van de Winckel - Struijk Papendrecht, onderwijs Mevr. S. Hogenbirk Alblasserdam, milieu/onderwijs Drh. C. Noordermeer Zwijndrecht, milieu Dhr. M. van den Bosch Dordrecht, milieu Mevr. L. Bergenhenegouwen Duurzaamheidscentrum Weizigt Mevr. A. Lammers Duurzaamheidscentrum Weizigt, coördinator Agendaleden: Dhr. C. van Rein Mevr. G. Speets Sliedrecht, milieu Sliedrecht, milieu De werkgroep komt 3 á 4 keer per jaar bij elkaar. 8

10 6. Begroting Jaarlijkse bijdrage per gemeente De deelnemende gemeenten zijn: Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Zwijndrecht, Alblasserdam en Papendrecht. Sliedrecht is agendalid van de werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, maar is geen betalend lid. In 2014 geldt per gemeente een inwonerbijdrage van 0,22 excl. jaarlijkse indexering, leidend tot een jaarlijks beschikbaar budget van ,- (niveau 2010). Besteding Gezien de focus op het basisaanbod wordt het hele budget ( euro partnerbijdrage aan Watereducatie Drechtsteden) ingezet voor lessen en leskisten. Daarvan wordt 5 % (2350 euro) gereserveerd voor (door)ontwikkeling van de lessen en leskisten en 2% (940 euro) voor middelen. 9

Jaarverslag 2012. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden

Jaarverslag 2012. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Jaarverslag 2012 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Werkgroep NME en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden, april 2013 Bestuurlijk opdrachtgever: H.L.J. Mirck Ambtelijk

Nadere informatie

Werkplan 2012. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden

Werkplan 2012. Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Werkplan 2012 Natuur- en Milieueducatie en Duurzaamheidscommunicatie Drechtsteden Duurzaamheidscentrum Weizigt, 6 oktober 2011 Inhoud blz. Voorwoord 3 1. Inleiding/samenvatting 4 2. Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Natuur- en milieueducatie/communicatie Drechtsteden NME Drechtsteden Meerjarenplan 2011-2015. Meerjarenplan 2011-2015

Natuur- en milieueducatie/communicatie Drechtsteden NME Drechtsteden Meerjarenplan 2011-2015. Meerjarenplan 2011-2015 Natuur- en milieueducatie/communicatie Drechtsteden NME Drechtsteden Meerjarenplan 2011-2015 Meerjarenplan 2011-2015 1 Natuur- en Milieueducatie/ communicatie NME Drechtsteden NME Drechtsteden Meerjarenplan

Nadere informatie

Waterarrangement Drechtsteden

Waterarrangement Drechtsteden Waterarrangement Drechtsteden Dordrecht, 28 april 2010 Weizigt Natuur- & milieucentrum Louise Bergenhenegouwen, directeur Maria Epema, programmacoördinator INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. Aanleiding 3 1.2.

Nadere informatie

Concept Meerjarenplan 2008-2010 Natuur- en Milieucommunicatie/ educatie Drechtsteden

Concept Meerjarenplan 2008-2010 Natuur- en Milieucommunicatie/ educatie Drechtsteden Concept Meerjarenplan 2008-2010 Natuur- en Milieucommunicatie/ educatie Drechtsteden Dordrecht, juli 2007 Maria. Epema 1 Inhoudsopgave blz 1. Inleiding 3-4 2. Algemeen doel 4 3.Samenwerking 4 4. Programma

Nadere informatie

Concept WERKPLAN 2008

Concept WERKPLAN 2008 Concept WERKPLAN 2008 Natuur- en Milieueducatie in de Drechtsteden Leren voor Duurzame Ontwikkeling Dordrecht, september 2007 Maria Epema, coördinator 1 ! " # $ % & " ' ( )* " +, - ( #. ) $ / 0, 1" ' #

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele

In deze periode zijn vrijwel alle kinderen in onze regio met het CNME-WM in aanraking gekomen en dat zorgde voor vele BELEIDSPLAN CNME-WM 2013-2016 SAMEN DUURZAAM LEREN & LEVEN Dit jaar bestaat het Centrum voor natuur- en milieueducatie Westelijke Mijnstreek (CNME-WM) 10 jaar. In deze periode zijn vrijwel alle kinderen

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 10 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Begrotingswijziging 2008 Service Centrum Drechtsteden agendapunt 10 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk doorkiesnummer 078 6398513

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

Passieve benadering. benadering

Passieve benadering. benadering Educatie 2010-2011 Inleiding In het educatiebeleidsplan 2005 staat dat Delfland een omslag wil maken van een passief, naar een actief educatiebeleid, omdat het onwenselijk is dat steeds minder mensen weten

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Subsidieverlening project School's cool en Coachproject Nijmegen 2014 tot en met 2016 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

000495565 Zaaknummer: OLOGWB34. Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie Dunamis voor duurzaamheidsprojecten op scholen

000495565 Zaaknummer: OLOGWB34. Onderwerp: Beschikbaar stellen subsidie Dunamis voor duurzaamheidsprojecten op scholen Collegevoorstel Inleiding Stichting Scala (Dunamis) heeft de gemeente Heusden verzocht om een bijdrage voor het uitvoeren van projecten op het gebied van duurzaamheid en natuur- en milieu-educatie op de

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

OCD.doc. Bijzonder blij met bijdrage OCD aan Drechtsteden 2010-1 IN DEZE UITGAVE:

OCD.doc. Bijzonder blij met bijdrage OCD aan Drechtsteden 2010-1 IN DEZE UITGAVE: OCD.doc 2010-1 IN DEZE UITGAVE: Bijzonder blij met bijdrage OCD De toekomst van Sliedrecht Onderwijskansen in Dordrecht? Inwoners positief over Netwerk Waarom vertrekken Dordtse ambtenaren? Overig afgerond

Nadere informatie

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van

Concept MEMO. Bijlage 9. aan van Bijlage 9 Concept MEMO aan van Coördinerend griffier onderwerp Stukkenstroom richting raden datum 9 januari 2013/15 januari 2013 bijlage stukkenstroom per organisatie 1. Inleiding Elke gemeente en ook

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

Vervolg en gebiedsproces WBP 5

Vervolg en gebiedsproces WBP 5 Vervolg en gebiedsproces WBP 5 1 Inleiding Het WBP5 strategisch deel ligt voor. Hiermee is het WBP 5 niet af, maar staat het aan het begin van het gebiedsproces en het interne proces om tot een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen leren over duurzaamheid

Centrum voor natuur- en milieueducatie De Rollen leren over duurzaamheid Centrum voor natuur- en milieueducatie, rondom natuur en milieu voor jong en oud. De leeractiviteiten zijn gericht op meer kennis, interesse en respect voor de eigen leefomgeving. Dat leidt tot meer betrokkenheid

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Samenwerken aan een vitaal leisure landschap: trekpleisters in een gevarieerde en vitale omgeving

Samenwerken aan een vitaal leisure landschap: trekpleisters in een gevarieerde en vitale omgeving Notitie Onderwerp Vitaal Leisure Landschap: plan van aanpak 1. Inleiding Deze notitie beschrijft een plan van aanpak voor het Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant. Op donderdag 20 september is tijdens

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Strategisch Communicatie Beleidsplan

Strategisch Communicatie Beleidsplan Strategisch Communicatie Beleidsplan Op weg naar moderne, actieve en open communicatie met onze inwoners gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Communicatie Afdeling Bestuurszaken Visie op communicatie: De gemeente

Nadere informatie

! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

! # $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # , - - ',. , / ', 0 1 ' + ( * ' '  ' &. 2 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, 0 1 + ( * " &. 2 3 4 25 6 / " 6 7 2 " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) / / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < 2 2 + 2

Nadere informatie

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID

KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID KEK DE FRIESE MEREN: VINDBAARHEID EN VERBONDENHEID Aanleiding: Scholen in de regio hebben geen behoefte aan een verruiming van het aanbod, maar aan het inzichtelijk maken van het aanbod en de keuzemogelijkheden,

Nadere informatie

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan

Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Informatievaardighedenplan als onderdeelvan het Leesplan Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Leerlingen met goede informatievaardigheden maken betere werkstukken en houden interessantere spreekbeurten.

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

Jaarprogramma Natuur, milieu, duurzaamheid schooljaar 2015/2016

Jaarprogramma Natuur, milieu, duurzaamheid schooljaar 2015/2016 Jaarprogramma Natuur, milieu, duurzaamheid schooljaar 2015/2016 Gemeente Delft in samenwerking met Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver Duurzaamheids centrum De Papaver Natuur- en milieucentrum De

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

Verslag veldlessen koedood

Verslag veldlessen koedood Verslag veldlessen koedood april - juni 2012 10 juli 2012 Paul Grootenboer ARK Natuurontwikkeling Inleiding Het Barendbos in de Zuidpolder, onderdeel van Klimaatbuffer IJsselmonde, is al een paar jaar

Nadere informatie

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Bestuurlijke planning en control en concernsturing

Bestuurlijke planning en control en concernsturing Miniconferentie 19 september 2003 Bestuurlijke planning en control en concernsturing Respons voor provincies Hoe sluit de ambtelijke cyclus aan op de bestuurlijke? Wat is de balans tussen sturing en verantwoording?

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd

Vrijwilligersverzekering. Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering Alle vrijwilligers in onze regio verzekerd Vrijwilligersverzekering De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht hebben een

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Concept-Jaarrekening 2006. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Concept-Jaarrekening 2006. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Concept-Jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE blz 1. Inleiding 4 2. Balans 5 3. Staat van Baten en Lasten 6 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN

PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO PO-VO EN HET WAT EN HOE VAN TAAL EN REKENEN SAMEN LEREN OVER REFERENTIENIVEAUS EN DIDACTIEK OM DE INHOUDELIJKE AANSLUITING TUSSEN PO EN VO IN GORINCHEM EN OMSTREKEN

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Bestuurders spreken zich uit voor regie op watereducatie

Bestuurders spreken zich uit voor regie op watereducatie Bestuurders spreken zich uit voor regie op watereducatie Het Watermuseum in Arnhem was het decor voor de derde Landelijke Watereducatiedag op donderdag 28 juni 2012. Zo n 80 deelnemers - van waterschappen,

Nadere informatie

Water in Bebouwd gebied

Water in Bebouwd gebied Presentatie 20-06 - 2007 1 Water in Bebouwd gebied (relatie gemeente en waterschap) Judith Calmeyer Meijburg-Van Reekum Wat wil ik u vertellen? 2 Status Quo Aa en Maas De stip op de horizon Voorbeeld Geerpark

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen

Jaarrekening 2012. Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Jaarrekening 2012 Stichting Leergeld Groningen e.o. Groningen Inhoud 1 Jaarrekening 2 2 Balans per 31 december 2012 4 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 4 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Beginmeting 2014 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, september

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016

Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Terugkoppeling monitor subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 Tussenmeting 2015 Portret samenwerkingsverband P029 Opdrachtgever: ministerie van OCW Utrecht, oktober

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016

Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Financieel jaarverslag ouderraad 2014-2015 en begroting 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de stichting Schoolfonds Scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs Scala College, beter bekend

Nadere informatie

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur.

woensdag 25 november 2015 om 19.30 uur in het Oude Raadhuis van de gemeente Etten-Leur, Markt 1 in Etten-Leur. Aan de leden van de gemeenteraden van de gemeenten die deelnemen aan het Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant Etten-Leur, 12 november 2015 Beste collega raadsleden, Inmiddels is in de meeste gemeenteraden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS Beter, sneller en goedkoper voor de inwoners is het motto van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Deze factsheet schetst in tekst en

Nadere informatie

Een schriftelijke bevestiging van de subsidietoekenning en/of van dit (bestuurs)standpunt hebben wij nog niet mogen ontvangen.

Een schriftelijke bevestiging van de subsidietoekenning en/of van dit (bestuurs)standpunt hebben wij nog niet mogen ontvangen. CK* BDK/^z- ci) MPGR932754 GR1 31..29 754 Aan de leden van de Drechtraad Postbus 619 33 AP Dordrecht Leer geld Vereniging van Stichtingen Leergeld in Nederland Stichting Leergeld Drechtsteden Postbus 81

Nadere informatie

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie.

Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Factsheet d.d. 11 december 2013 Limburgs plan van aanpak DuurzaamDoor 2013-2016: sociale innovatie voor een groene economie. Auteur: H.W. (Hein) van der Meer beleidsmedewerker Leefmilieu Werkveld Beleid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 Ik ben welkom! In de week van 16 tot en met 20 maart stellen wij onze school open. Iedereen is welkom om te zien hoe wij les geven. Elke ochtend tussen 08.30 en 09.30 uur bent u

Nadere informatie

Online Reserveren - NME aanbod Tiel

Online Reserveren - NME aanbod Tiel Online Reserveren - NME aanbod Tiel Handleiding voor leerkrachten Zelf leskisten en excursies inroosteren U kunt zelf leskisten, veldlessen en materiaalpakketten inplannen via de online NME gids op www.duurzaamrivierenland.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel Toelichting:

Collegevoorstel Toelichting: Collegevoorstel Toelichting: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer

Servicecentrum Drechtsteden. Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer Servicecentrum Drechtsteden Workshop Integrale (Externe) Dienstverlening 7 november 2012 Lenny Mans & Jos Boer 1 Het netwerkconcept van het servicecentrum Drechtsteden is vernieuwend! Deelnemers Deelnemers

Nadere informatie

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Peet van de Wiel (Podium) Ignas van Schaick (EMS FILMS) Trailer De Nieuwe Wildernis De Nieuwe Wildernis, het merk De waarde en de impact van het medium

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014

Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Activiteitenplan Millenniumwerkgroep 2014 Inleiding Dit plan bestaat uit vier delen: De voornemens van de Millenniumwerkgroep voor 2014 als overkoepelende werkgroep; Het activiteitenplan van de werkgroep

Nadere informatie

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015.

Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Terugblik op deel twee van het Huizer Erfgoed pilotproject januari juni 2015. Doel van het project In 2015 is het tweede deel van het pilotproject door de coördinator erfgoed van de bibliotheek voortgezet.

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

VNG Jaarcongres 2014 Drechtsteden Bestuurlijk: de heer Brok Ambtelijk: mevrouw Van den Berg. Opdrachtnemer. Versie/Status Definitief 16-09-2013

VNG Jaarcongres 2014 Drechtsteden Bestuurlijk: de heer Brok Ambtelijk: mevrouw Van den Berg. Opdrachtnemer. Versie/Status Definitief 16-09-2013 Project Opdrachtgever Opdrachtnemer VNG Jaarcongres 2014 Drechtsteden Bestuurlijk: de heer Brok Ambtelijk: mevrouw Van den Berg Mevrouw Ruybroek Versie/Status Definitief 16-09-2013 1. Aanleiding Het VNG

Nadere informatie

THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING

THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING THEMAONDERZOEK SAMENWERKING EN BEDRIJFSVOERING ONDERZOEK NAAR DE HAALBAARHEID VAN BEZUINIGINGEN VOOR DE JAREN 2015 EN VERDER INGEVOLGE DE KADERNOTA 2014 Ambtelijk opdrachtgever: C.A. de Haas Steller: H.W.

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze factsheet in die behoefte.

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2014. Miks welzijn

Financiële verantwoording 2014. Miks welzijn Financiële verantwoording 2014 Miks welzijn april 2015 1 Stichting Miks welzijn Brugstraat 1 8501 EV JOURE Inhoudsopgave Pagina Jaarstukken 2014 Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans 5 Staat van baten

Nadere informatie

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.g.

Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.g. 1. Voorblad Datum: 27 maart 2014 Agendapunt nr: 6.g. Aan de Verenigde Vergadering Evaluatie communicatie-activiteiten 2013 Aard voorstel Informerend stuk Aantal Bijlagen 2 Voorstel behandeld door Datum

Nadere informatie

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken)

(N.B. De rubrieken 1 t/m 4 altijd in deze volgorde uitwerken) Nota PS-commissie Vergaderdatum 22 september 1999 Commissie voor Ruimtelijke Ordening en Bereikbaarheid Agendapunt nr. 6 Commissie nr. ROB/99/062 Onderwerp Masterplan Bedrijventerrein Crailo Opsteller/telefoon

Nadere informatie

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs

Beweging die nu te zien is m.b.t. cultuureducatie binnen het primair onderwijs Bijlage 2 Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit in het Primair Onderwijs 2013 2016 Opgesteld door Cultura in samenwerking met de en besproken met Fonds Cultuurparticipatie. Lokale Situatie en context

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan de gem eenteraad

DORDRECHT. Aan de gem eenteraad ? c J DORDRECHT Aan de gem eenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 november 2013 Begrotingsprogramma Algemene middelen Betreft Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Nadere informatie

AFVAL IN HET ONDERWIJS

AFVAL IN HET ONDERWIJS AFVAL IN HET ONDERWIJS Resultaten verkenning Sjoerd Kaarsemaker & Vivian Siebering Verkenning zomer 2015 Opdracht Contouren schetsen voor een 3-jarig project Relevante actoren betrekken Contouren uitwerken

Nadere informatie

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012

Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Jaarverslag Werkgroep Kosmisch onderwijs en opvoeding 2011-2012 Leden van de werkgroep: Annet Kooiman (montessori werkplaats), André Gilara ( montessori Anninkschool), Jos Werkhoven (uitgeverij de Arend),

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Pagina 1 van 8 Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Gebr. Kloens B.V. Niveau 3 Auteur(s): De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 Definitief rapport

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Dwaaltochten groep 6. NME-centrum Midden-Betuwe

Dwaaltochten groep 6. NME-centrum Midden-Betuwe NME-centrum Midden-Betuwe Veel nieuws van het NME: dwaaltochten voor groep 6 project energie?zuinig! de waterwachter in de klas boerderij-educatie Rivierenland nieuwe leskisten, o.a. over techniek zwerfvuilactie,

Nadere informatie

WWS Besluiten, Actielijst en Black list

WWS Besluiten, Actielijst en Black list WWS Besluiten, Actielijst en Black list Organisatie WWS vergaderingen 04-03-14 1. Er is geen vaste voorzitter en notulist, het voorzitterschap en de notulist worden gerouleerd binnen de groep. De notulist

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Samenvatting en conclusies Bron: De duizendpoot onder de loep / P. van der Zant, 2009 Cultuurnetwerk Nederland voert in opdracht van het ministerie van OCW een vierjarig project (2009-2012) uit met als

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017)

Acties korte termijn (2014) Acties korte termijn (eerste helft 2015) Acties voor de langere termijn (2015 2017) Stappenplan CAO PO Acties korte termijn (2014) 1. Van toepassing verklaren CAO PO 2. Informatie aan management 3. Informatie aan P(G)MR 4. Informatie aan medewerkers 5. Uitvoeren regeling duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Handleiding: reserveren via internet NME aanbod Groene Wiel Wageningen

Handleiding: reserveren via internet NME aanbod Groene Wiel Wageningen Handleiding: reserveren via internet NME aanbod Groene Wiel Wageningen Zelf leskisten en excursies inroosteren Via ons planningsprogramma op internet kunt u zelf leskisten, excursies en materiaalzendingen

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN

WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN WIJZIGINGEN BUSLIJNEN 2011 DRECHTSTEDEN, ALBLASSERWAARD, VIJFHEERENLANDEN Belangrijkste wijzigingen Vanaf 2 januari 2011 is deze nieuwe dienstregeling voor de streeklijnen in de regio Drechtsteden, Alblasserwaard

Nadere informatie

Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn

Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn Voorstel uitbreiding bij Dijkmagazijn Doelen Stichting Lingewaard Natuurlijk. Wij hebben een drieledig doel: Fraaier landschap Meer natuurbeleving voor jong en oud Bescherming van bedreigde soorten. Onder

Nadere informatie

NME Amsterdam Noord 1. Wat was de vraag van de brede school?:

NME Amsterdam Noord 1. Wat was de vraag van de brede school?: NME Amsterdam Noord 1. Wat was de vraag van de brede school?: 2. Wat was je aanbod daarop als NME centrum? Diverse vragen: - 1. Uitvoeren van na schoolse NME activiteiten in het kader vd Brede Talentontwikkeling.

Nadere informatie

E E R H U C3 O \A^ A A R D

E E R H U C3 O \A^ A A R D E E R H U C3 O Raadsvergadering^ b WLl 2UU9 19 Besluit: ^ V ^^«^r- eft2^oa-o^ \A^ A A R D Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 8 2009-044 City Marketing Aan de Raad, Heerhugowaard, 6 aprit 2009 Beknopt voorstel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie